Halixol

Tablete

Halixol 30 mg tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N20
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Ambroxoli hydrochloridum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

01-0046-01

Zāļu reģistrācijas numurs

01-0046

Ražotājs

Egis Pharmaceuticals PLC Site number 2, Hungary; Egis Pharmaceuticals PLC, Hungary

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

01-FEB-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

30 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Egis Pharmaceuticals PLC, Hungary

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Halixol 30 mg tabletes

(Ambroxoli hydrochloridum)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis(-kusi) ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 3-5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1. Kas ir Halixol un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Halixol lietošanas

3. Kā lietot Halixol

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Halixol

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Halixol un kādam nolūkam tās lieto

Halixol aktīvā viela ambroksols stimulē krēpu sekrēciju elpceļos, veicina atkrēpošanu un atvieglo klepu. Halixol ir krēpas šķidrinošs līdzeklis akūtām un hroniskām elpceļu slimībām, kam raksturīga patoloģiska krēpu veidošanās un apgrūtināta to izvadīšana.

2. Kas Jums jāzina pirms Halixol lietošanas

Nelietojiet Halixol šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret ambroksola hidrohlorīdu, bromheksīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Halixol lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

ja Jums ir bronhu motorikas traucējumi (apgrūtināta bronhu sekrēta izdalīšanās) un pārmērīgas gļotu veidošanās (piemēram, reti sastopamā ļaundabīgā ciliārā sindroma gadījumā), ir iespējama bronhu nosprostošanās ar gļotām, tāpēc Halixol jālieto uzmanīgi tikai ārsta uzraudzībā.

ja Jums ir nieru funkciju traucējumi vai smaga aknu slimība vaicājiet ārstam pirms Halixol lietošanas.

Ir bijuši ziņojumi par smagām ādas reakcijām, kas saistītas ar ambroksola lietošanu. Ja Jums rodas izsitumi uz ādas (arī mutes, rīkles, deguna, acu, dzimumorgānu gļotādas bojājumi), pārtrauciet lietot Halixol un nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Citas zāes un Halixol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Nav ieteicama Halixol un pretklepus līdzekļu (piemēram, kodeīna) vienlaikus lietošana. Klepus refleksa nomākuma dēļ var veidoties pārmērīga krēpu uzkrāšanās un bīstams elpceļu nosprostojums.

Lietojot Halixol vienlaikus ar dažiem antibiotiskiem līdzekļiem (piemēram, amoksicilīnu, cefuroksīmu, eritromicīnu un doksiciklīnu), paaugstinās antibiotiku koncentrācija bronhu izdalījumos.

Nav saņemti ziņojumi par klīniski nozīmīgu un nevēlamu mijiedarbību ar citām zālēm.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Halixol nav ieteicams grūtniecības laikā, īpaši pirmā trimestra laikā.

Ambroksola hidrohlorīds izdalās mātes pienā, tādēļ Halixol sīrups nav ieteicams sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pierādījumu par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Halixol tablete satur laktozi (84 mg katrā tabletē) un nātriju. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojiet šīs zāles, konsultējieties ar ārstu. Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā tabletē, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

3. Kā lietot Halixol

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā Halixol deva ir:

Pieaugušiem un bērniem no 12 gadu vecuma ieteicamā deva ir 1 tablete 3 reizes dienā (atbilst 90 mg ambroksola hidrohlorīda dienā).

Bērniem no 6–12 gadu vecumam ieteicamā deva ir ½ tablete 2–3 reizes dienā (atbilst 30 mg -45 mg ambroksola hidrohlorīda dienā).

Bērniem no 2-5 gadu vecumam ieteicams Halixol tablešu vietā lietot Halixol sīrupu, jo sīrupu ir vieglāk dozēt.

Ja, lietojot zāles, akūtas elpceļu slimības simptomi neuzlabojas 3-5 dienās, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Tabletes var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm, uzdzerot daudz šķidruma. Liela šķidruma daudzuma lietošana veicina ambroksola mukolītisko darbību.

Smagas nieru darbības traucējumu gadījumā jāsamazina deva vai attiecīgi jāpalielina starplaiks starp atsevišķu devu lietošanas reizēm.

Ja Jums liekas, ka Halixol iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Halixol vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Halixol vairāk nekā noteikts, jautājiet padomu savam ārstam vai farmaceitam. Specifiski pārdozēšanas simptomi līdz šim nav konstatēti, bet ziņojumi par nejaušu pārdozēšanu un/vai nepareizu zāļu lietošanu atbilst zināmajām ambroksola blakusparādībām. Ja šādi simptomi parādās, Jums nepieciešama simptomātiska terapija.

Ja esat aizmirsis lietot Halixol

Ja esat aizmirsis ieņemt Halixol parastajā laikā, ieņemiet to pēc iespējas ātrāk, tomēr nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, jo tādējādi Jūs varat zāles pārdozēt. Nākamo devu lietojiet kā noteikts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

garšas sajūtas izmaiņas,

rīkles nejutīgums,

slikta dūša,

mutes un mēles nejutīgums

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

caureja,

vemšana,

gremošanas traucējumi,

sausums mutē,

vēdera sāpes.

Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

paaugstinātas jutības reakcijas,

ādas izsitumi,

nātrene.

Nav zināmi: biežumu pēc pieejamiem datiem nevar noteikt

anafilaktiskas reakcijas, arī anafilaktiskais šoks, angioedēma (strauja ādas, zemādas, gļotādas vai zemgļotādas audu tūskas attīstīšanās) un nieze,

smagas ādas reakcijas (arī erythema multiforme, Stīvensa-Džonsona sindroms/toksiskā epidermas nekrolīze un akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze),

sausums rīklē.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Halixol

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30oC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargājot no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc (EXP). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Halixol satur

Aktīvā viela ir ambroksola hidrohlorīds (ambroxoli hydrochloridum). Viena tablete satur 30 mg ambroksola hidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas ir magnija stearāts, povidons, nātrija cietes glikolāts, mikrokristāliska celuloze, laktozes monohidrāts (84 mg).

Halixol ārējais izskats un iepakojums

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas, ar nošķeltām malām, bez vai gandrīz bez smaržas ar dalījuma līniju vienā pusē un iegravētu “E” un “231” otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

20 tabletes (2 x 10) PVH/Al blisteros, ievietotas kartona kārbā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Egis Pharmaceuticals PLC.

1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Ungārija

Ražotājs

Egis Pharmaceuticals PLC.

H-1165 Budapest Bökényföldi út. 118-120,

Ungārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2019

SASKAŅOTS ZVA 01-08-2019

01-0046/IB/003

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Halixol 30 mg tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela: viena tablete satur 30 mg ambroksola hidrohlorīda (Ambroxoli hydrochloridum).

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: katra tablete satur nātriju un 84 mg laktozes monohidrāta

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas, ar nošķeltām malām, bez vai gandrīz bez smaržas ar dalījuma līniju vienā pusē un iegravētu “E” un “231” otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Krēpas šķidrinošs līdzeklis akūtām un hroniskām bronhu un plaušu slimībām, kam raksturīga patoloģiska krēpu sekrēcija un apgrūtināta to izvadīšana.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušiem un bērniem no 12 gadu vecuma ieteicamā deva ir 1 tablete 3 reizes dienā (atbilst 90 mg ambroksola hidrohlorīda dienā).

Bērniem no 6–12 gadu vecumam ieteicamā deva ir ½ tablete 2–3 reizes dienā (atbilst 30 mg -45 mg ambroksola hidrohlorīda dienā).

Bērniem līdz 5 gadu vecumam nav ieteicams lietot tabletes. Šai vecuma grupai ir pieejamas piemērotas zāļu formas – sīrups ar tādu pašu aktīvo vielu.

Akūtu respiratoru slimību gadījumos ir jākonsultējas ar ārstu, ja stāvoklis neuzlabojas 3-5 dienu laikā.

Smagu nieru darbības traucējumu gadījumā jāsamazina deva vai attiecīgi jāpalielina starplaiks starp atsevišķu devu lietošanas reizēm.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai

Zāles jālieto neatkarīgi no ēšanas, uzdzerot daudz šķidruma. Šķidrums veicina ambroksola krēpu šķīdinošo darbību.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret ambroksola hidrohlorīdu vai jebkuru no no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Halixol lietošanas laikā jāpārbauda, vai nerodas pastiprinātas jutības reakcija.

Ir bijuši ziņojumi par smagām ādas reakcijām, tādām kā erythema multiforme, Stīvensa-Džonsona sindroms (SJS)/toksiska epidermas nekrolīze (TEN) un akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze (AGEP), kas saistītas ar ambroksola lietošanu. Ja izsitumu simptomi vai pazīmes uz ādas progresē (dažreiz saistīti ar pūšļiem vai gļotādas bojājumiem), ambroksola terapija nekavējoties jāpārtrauc un jāmeklē medicīniska palīdzība.

Motoriskas bronhopātijas vai pārmērīgas gļotu veidošanās gadījumā, kad ir palielināts gļotu sastrēguma risks, Halixol jālieto ļoti piesardzīgi.

Nieru darbības funkcijas traucējumu vai smagas hepatopātijas gadījumos, Halixol var lietot tikai pēc ārsta norādījumiem. Tāpat kā visām zālēm, kurām pēc metabolisma aknās seko izvadīšana caur nierēm, smagas nieru mazspējas gadījumos ir sagaidāma aknu pārveidoto ambroksola metabolītu uzkrāšanās.

Katra tablete satur 84 mg laktozes. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar pilnīgu laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā tabletē, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ambroksolu lietojot vienlaikus ar dažiem antibiotiskiem līdzekļiem (piemēram, amoksicilīnu, cefuroksīmu, eritromicīnu un doksiciklīnu), paaugstinās antibiotiku koncentrācija bronhu sekrētā.

Vienlaikus ar Halixol tabletēm nav ieteicams lietot pretklepus līdzekļus, piemēram, kodeīnu, jo šādā gadījumā var mazināties ambroksola izšķīdināto krēpu atklepošana..

Nav saņemti ziņojumi par klīniski nozīmīgu un nevēlamu mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ambroksola hidrohlorīds šķērso placentāro barjeru. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdību norisi vai postnatālo attīstību.

Plaša klīniskā pieredze, lietojot zāles pēc 28. grūtniecības nedēļas, nav devusi norādījumus par kaitīgu ietekmi uz augli.

Neraugoties uz to, jāievēro parastie piesardzības pasākumi attiecībā uz zāļu lietošanu grūtniecības laikā. Īpaši Halixol nav ieteicams lietot pirmā trimestra laikā

Barošana ar krūti

Ambroksola hidrohlorīds izdalās mātes pienā. Lai arī nav paredzama nevēlama iedarbība uz bērnu, kuru baro ar krūti, Halixol nav ieteicams sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Neklīnisko pētījumu dati neliecina par tiešu vai netiešu nevēlamu ietekmi uz fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav datu par to, ka ambroksols ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādības ir sakārtotas šādā biežuma iedalījuma secībā:

Ļoti bieži (≥ 1/10)

Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10)

Retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100)

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000)

Ļoti reti (< 1/10 000)

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: paaugstinātas jutības reakcijas

Nav zināmi: anafilaktiskas reakcijas, ieskaitot anafilaktisko šoku, angioedēma un nieze

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: garšas sajūtas izmaiņas

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži: faringeāla hipoestēzija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: slikta dūša, orāla hipoestēzija

Retāk: caureja, vemšana, gremošanas traucējumi, sausums mutē, sāpes vēderā

Nav zināmi: sausums rīklē

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: ādas izsitumi, nātrene.

Nav zināms: smagas ādas reakcijas (arī erythema multiforme, Stīvensa-Džonsona sindroms/toksiska epidermas nekrolīze un akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Specifiski pārdozēšanas simptomi cilvēkiem līdz šim nav konstatēti. Balstoties uz nejaušu pārdozēšanu un/vai nepareizas zāļu lietošanas ziņojumiem, novērotie simptomi ir atbilstoši zināmajām ambroksola blakusparādībām ieteicamajās devās un to parādīšanās gadījumā ordinējama simptomātiska terapija.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretklepus un pretsaaukstēšanās līdzekļi, mukolītiskie līdzekļi

ATĶ kods: R05C B06

Halixol tablešu aktīvā viela ambroksols pieder pie mukolītisko līdzekļu grupas ar benzilamīna struktūru. Tas ir bromheksīna metabolīts.

Preklīniskie pētījumi liecina, ka ambroksols pastiprina sekrēciju elpceļos. Tas veicina plaušu surfaktanta produkciju un stimulē skropstiņepitēlija aktivitāti. Šīs darbības rezultātā uzlabojas gļotu izdalīšanās un transports (mukociliārais klīrenss). Mukociliārā klīrensa uzlabošanās ir pierādīta klīniskās farmakoloģijas pētījumos. Šķidruma sekrēcijas un mukociliārā klīrensa palielināšanās veicina atkrēpošanu un atvieglo klepu.

HOPS pacientiem, kuriem terapijā ilgstošā periodā (6 mēnešus) lietoja ambroksolu (75 mg ilgstošās darbības kapsulas), novēroja nozīmīgu paasinājumu mazināšanos, kas kļuva acīmredzams pēc 2 mēnešu terapijas. Ambroksola grupas pacientiem ārstēšanās laiks bija īsāks un viņiem bija nepieciešams mazāks dienu skaits antibiotiskai terapijai. Ilgstošās darbības ambroksola lietošana statistiski nozīmīgi ietekmēja arī simptomu uzlabošanos (atklepošanas grūtības, klepu, aizdusu, auskultatīvo atradi), salīdzinot ar placebo.

Truša acs modelī ambroksola hidrohlorīdam novērota vietēja anestezējoša darbība, ko var izskaidrot ar tam piemītošo spēju bloķēt nātrija kanālus. In vitro pierādīts, ka ambroksola hidrohlorīds bloķē klonētu neironu nātrija kanālus; saistīšanas spēja bija atgriezeniska un atkarīga no koncentrācijas.

In vitro konstatēts, ka ambroksola hidrohlorīds būtiski samazina citokīnu izdalīšanos no asins un arī ar audiem saistītām mononukleārām un polimorfonukleārām šūnām.

Klīniskajos pētījumos pierādīts, ka būtiski tiek atvieglotas kakla un rīkles sāpes, un apsārtums kakla iekaisuma gadījumā.

Šīs farmakoloģiskās īpašības atbilst tām, kas novērotas papildu klīniskās efektivitātes pētījumos par augšējo elpceļu simptomu ārstēšanu ar ambroksola hidrohlorīdu, kā rezultātā pēc inhalācijas tiek ātri novērstas sāpes un ar tām saistītais diskomforts ausu-deguna-rīkles zonā.

Pēc ambroksola hidrohlorīda lietošanas novērota paaugstināta antibiotiku (amoksicilīna, cefuroksīma, eritromicīna) koncentrācija bronhu un plaušu sekrētā un krēpās.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Visu ambroksola hidrohlorīda tūlītējas darbības formu absorbcija ir ātra un gandrīz pilnīga, terapeitiskās devās lineāra. Maksimālais līmenis plazmā iekšķīgas lietošanas zāļu formas gadījumā tiek sasniegts 1 – 2,5 stundu laikā. Absolūtā bioopiejamība 30 mg tabletēm ir 79 %.

Izkliede

Ambroksola hidrohlorīda sadalīšanās audos no asinīm ir ātra un spilgti izteikta, ar visaugstāko aktīvās vielas koncentrāciju plaušās. Izplatīšanās apjoms iekšķīgi lietojot ir 552 l. Terapeitiskās devās saistība ar plazmas olbaltumvielām ir apmēram 90 %.

Biotransformācija un eliminācija

Apmēram 30 % no iekšķīgi ordinētās devas tiek eliminēti pirmajā metabolismā lokā. Citādi ambroksola hidrohlorīds tiek primāri metabolizēts aknās ar glukonarizācijas starpniecību un šķelšanu līdz dibromantranilikskābei (aptuveni 10 % no devas), kā arī sīkākiem metabolītiem. Pētījumi ar cilvēka aknu mikrosomām liecina, ka dominējošā izoforma, kas atbild par ambroksola hidrobromīda metabolismu līdz dibromantranilikskābei, ir CYP3A4.

Pēc 3 dienu iekšķīgas lietošanas, aptuveni 6% no devas ir atrodami brīvā formā, bet aptuveni 26 % ir atrodami saistītā veidā urīnā. Ambroksola hidrohlorīda eliminācijas terminālais pusperiods ir 10 stundas. Kopējais klīrenss ir 660 ml/min, renālais klīrenss veido apmēram 8 % no kopējā klīrensa.

Farmakokinētika un speciāla populācija

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ambroksola hidrohlorīda izvadīšanas ir samazināta, rezultātā aptuveni 1,3-2 reizes pārsniedzot plazmas līmeni. Sakarā ar ambroksola hidrohlorīda plašo terapeitisko iedarbību, devas pielāgošana nav nepieciešama.

Smagi nieru darbības traucējumi: Smagu nieru darbības traucējumu gadījumā paildzinās ambroksola eliminācijas pusperiods, tāpēc var būt nepieciešamība samazināt devu vai arī zāles lietot retāk.

Citi

Vecums un dzimums nerada klīniski nozīmīgu ietekmi uz ambroksola farmakokinētiku, tādēļ nav vajadzīga nekāda devas pielāgošana.

Uzturs neietekmē ambroksola hidrohlorīda biopieejamību.

Ņemot vērā pētījumu rezultātus dzīvniekiem, ambroksols šķērso placentu, un augļa plazmā līmenis 2-4 reizes pārsniedz līmeni mātes plazmā.

Ambroksolu var atklāt arī mātes pienā un likvorā.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Ambroksola hidrohlorīdam ir zems akūtas toksicitātes indekss.

Atkārtotas devas pētījumos, lietojot zāles perorāli pelēm 150 mg/kg/dienā (4 nedēļas), žurkām 50 mg/kg/dienā (52 un 78 nedēļas), trušiem 40 mg/kg/dienā (26 nedēļas) un suņiem 10 mg/kg/dienā (52 nedēļas), neradās nekādas blakusparādības ("no observed adverse effect level", NOAEL). Netika novērota toksicitāte mērķa orgānos.

Četras nedēļas ilgā ambroksola hidrohlorīda intravenozas toksicitātes pētījumā ar žurkām, lietojot 4, 14 un 64 mg/kg/dienā, un suņiem, lietojot 45, 90 un 120 mg/kg/dienā (3 infūzijas/dienā), netika konstatētas nekādas smagas lokālas un sistēmiskas toksicitātes reakcijas, tostarp histopatoloģija. Visas nevēlamās blakusparādības bija atgriezeniskas.

Pārbaudot perorālas devas līdz 3000 mg/kg/dienā žurkām un līdz 200 mg/kg/dienā trušiem, netika konstatēta ne ambroksola embriotoksicitāte, ne arī teratogenitāte. Žurku tēviņu un mātīšu auglību neietekmēja devas līdz 500 mg/kg/dienā. NOAEL perinatālās un postnatālās attīstības pētījumā bija 50 mg/kg/dienā. 500 mg/kg/dienā liela vidējā deva bija nedaudz toksiska mātītēm un mazuļiem, uz ko norādīja palēnināts svara pieaugums un mazāka izmēra izkārnījumi.

Genotoksicitātes pētījumos in vitro (Ames un peļu kodoliņu testā) un in vivo (peļu mikronukleārie testi) netika uzrādīts nekāds ambroksola hidrohlorīda mutagēnisks potenciāls.

Kancerogenitātes pētījumos ar pelēm (50, 200 un 800 mg/kg/dienā) un žurkām (65, 250 un 1000 mg/kg/dienā) ambroksola hidrohlorīdam netika konstatēts nekāds tumorogēns potenciāls, ārstējot ar diētu attiecīgi 105 un 116 nedēļas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Magnija stearāts

Povidons

Nātrija cietes glikolāts

Mikrokristāliska celuloze

Laktozes monohidrāts (84 mg)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30oC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargājot no gaismas.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

20 tabletes (2 x 10) PVH/Al blisteros, ievietotas kartona kārbā.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Egis Pharmaceuticals PLC.

1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Ungārija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

01-0046

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2001. 14. februāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011. 01. februāris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2019

SASKAŅOTS ZVA 01-08-2019

01-0046/IB/003