Pioglitazone Actavis

Tablete

Pioglitazone Actavis

Al/Al blisteris, N14
Pioglitazonum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

EU/1/12/755/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/12/755/001

Ražotājs

Actavis Ltd., Malta

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

15-MAR-12

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

15 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Actavis Group PTC ehf, Iceland

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (Pioglitazonum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas ar zināmu iedarbību: Katra tablete satur 37,77 mg laktozes monohidrāta (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (Pioglitazonum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas ar zināmu iedarbību: Katra tablete satur 75,54 mg laktozes monohidrāta (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (Pioglitazonum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas ar zināmu iedarbību: Katra tablete satur 113,31 mg laktozes monohidrāta (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Tablete. Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Tabletes ir baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 5.5 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ15’. Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Tabletes ir baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 7 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ30’. Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes Tabletes ir baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 8 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ45’.
2

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Pioglitazons indicēts ka otrās vai trešās kārtas līdzeklis 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai, kā aprakstīts zemāk:
kā monoterapija - pieaugušajiem pacientiem (it īpaši pacientiem ar lieko ķermeņa masu), kuriem pietiekamu
kontroli nav iespējams sasniegt ar diētu un fizisko slodzi un kuriem metformīna lietošana nav piemērota kontrindikāciju vai nepanesības dēļ;
kā divkārša perorāla terapija kombinācijā ar - metformīnu pieaugušiem pacientiem (īpaši pacientiem ar lieku ķermeņa masu) ar nepietiekamu
glikēmijas kontroli, neskatoties uz maksimālās panesamās metformīna devas monoterapiju, - sulfonilurīnvielas atvasinājumu tikai tiem pieaugušiem pacientiem, kuriem konstatēta
metformīna nepanesība vai kuriem metformīns ir kontrindicēts, ar nepietiekamu glikēmijas kontroli, neskatoties uz maksimālās panesamās sulfonilurīnvielas atvasinājuma devas monoterapiju;
kā trīskārša perorāla terapija kombinācijā ar - metformīnu un sulfonilurīnvielas atvasinājumu pieaugušiem pacientiem (īpaši pacientiem ar
lieku ķermeņa masu) ar nepietiekamu glikēmijas kontroli, neskatoties uz divkāršu perorālu terapiju.
- Pioglitazons ir indicēts arī kombinācijā ar insulīnu pieaugušajiem pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, kuriem ir nepietiekama glikēmijas kontrole, lietojot insulīnu, un kuri nevar lietot metformīnu kontrindikāciju vai nepanesības dēļ (skatīt 4.4. apakšpunktu).
3 – 6 mēnešus pēc pioglitazona terapijas uzsākšanas atkārtoti jāizvērtē pacientu stāvoklis, lai novērtētu, vai atbildes reakcija uz ārstēšanu ir atbilstoša (piemēram, HbA1c samazināšanās). Pacientiem, kuriem nav novērojama atbilstoša atbildes reakcija, pioglitazona lietošana jāpārtrauc. Ņemot vērā ilgstošas terapijas iespējamo risku, ārstējošajam ārsta, kurš nozīmē šo zāļu lietošanu, turpmākajās regulārajās pacientu pārbaudēs jāpārliecinās, ka pioglitazona terapijas ieguvums joprojām ir saglabāts (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas
Ārstēšanu ar pioglitazonu var sākt, lietojot 15 mg vai 30 mg vienu reizi dienā. Devu var pakāpeniski palielināt līdz 45 mg vienu reizi dienā.
Lietojot kombinācijā ar insulīnu, uzsākot terapiju ar pioglitazonu, insulīna devu var saglabāt. Ja pacients ziņo par hipoglikēmiju, insulīna deva ir jāsamazina.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāki pacienti
Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu). Ārstam ārstēšana jāuzsāk ar mazāko pieejamo devu un deva jāpalielina pakāpeniski, it īpaši, ja pioglitazonu lieto kombinācijā ar insulīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu Šķidruma aizture un sirds mazspēja).
3

Nieru darbības traucējumi
Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 4 ml/min) devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu). Nav pieejama informācija par zāļu lietošanu pacientiem, kuriem veic dialīzi, tādēļ šiem pacientiem pioglitazonu nedrīkst lietot.
Aknu darbības traucējumi
Pioglitazonu nedrīkst lietot pacientiem ar aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3 un 4.4. apakšpunktus).
Pediatriskā populācija
Nav pierādīta pioglitazona drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem. Informācija nav pieejama.
Lietošanas veids
Pioglitazona tabletes lieto iekšķīgi vienu reizi dienā neatkarīgi no ēdienreizēm. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.
4.3. Kontrindikācijas
Pioglitazons ir kontrindicēts pacientiem ar:
- paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām, - sirds mazspēju vai sirds mazspēju anamnēzē (I līdz IV pakāpe pēc NYHA klasifikācijas), - aknu darbības traucējumiem, - diabētisku ketoacidozi, - urīnpūšļa vēzi vai urīnpūšļa vēzi anamnēzē, - neizmeklētu makroskopisku hematūriju.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Šķidruma aizture un sirds mazspēja
Pioglitazons var izraisīt šķidruma aizturi, kas var saasināt vai izraisīt sirds mazspēju. Ārstējot pacientus, kuriem ir vismaz viens sastrēguma sirds mazspējas attīstības riska faktors (piemēram, miokarda infarkts vai simptomātiska koronāro artēriju slimība anamnēzē, vai gados vecāki pacienti), ārstam jāsāk ārstēšana ar vismazāko devu un tā jāpalielina pakāpeniski. Jānovēro, vai pacientiem, it īpaši pacientiem ar samazinātu sirds rezervi, nerodas sirds mazspējas, ķermeņa masas palielināšanās vai tūskas pazīmes un simptomi. Pēcreģistrācijas periodā saņemti ziņojumi par sirds mazspējas gadījumiem, lietojot pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu, kā arī pacientiem ar sirds mazspēju anamnēzē. Lietojot pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu, ir jānovēro, vai pacientam neparādās sirds mazspējas, ķermeņa masas palielināšanās vai tūskas pazīmes vai simptomi. Tā kā gan insulīna, gan pioglitazona lietošanas laikā novērota šķidruma aizture, vienlaicīga šo zāļu lietošana var palielināt tūskas attīstības risku. Pēcreģistrācijas periodā ir ziņots arī par perifēru tūsku un sirds mazspēju pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto pioglitazonu un nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, tajā skaitā selektīvos COX-2 inhibitorus. Pasliktinoties sirdsdarbībai, pioglitazona lietošana jāpārtrauc.
Ir veikts kardiovaskulāra iznākuma pētījums ar pioglitazonu pacientiem līdz 75 gadu vecumam ar 2. tipa cukura diabētu un smagu makrovaskulāru slimību anamnēzē. Pioglitazons vai placebo tika pievienots esošai pretdiabēta un kardiovaskulārajai terapijai līdz pat 3,5 gadus ilgi. Šajā pētījumā biežāk tika ziņots par sirds mazspējas attīstības gadījumiem, taču mirstība šajā pētījumā nepalielinājās.
4

Gados vecāki pacienti
Gados vecākiem pacientiem lietošana kombinācijā ar insulīnu jāizvērtē piesardzīgi, jo pastāv palielināts smagas sirds mazspējas risks.
Ņemot vērā ar vecumu saistītos riskus (galvenokārt urīnpūšļa vēža, kaulu lūzumu un sirds mazspējas risku), gados vecākiem pacientiem rūpīgi jāizvērtē riska un ieguvuma attiecība gan pirms ārstēšanas, gan tās laikā.
Urīnpūšļa vēzis
Veicot kontrolētu klīnisko pētījumu metaanalīzi, tika konstatēts, ka pioglitazona grupā urīnpūšļa vēža gadījumi bija biežāki (19 gadījumi uz 12506 pacientiem, 0,15%) nekā kontroles grupās (7 gadījumi uz 10212 pacientiem, 0,07%), RA=2,64 (95% TI 1,11–6,31, P=0,029). Pēc tam, kad no analīzes tika izslēgti pacienti, kuri urīnpūšļa vēža diagnosticēšanas brīdī pētījuma zāļu iedarbībai bija pakļauti mazāk par gadu, pioglitazona grupā bija 7 gadījumi (0,06%), bet kontroles grupās 2 gadījumi (0,02%). Arī epidemioloģiskie pētījumi norādīja uz nedaudz paaugstinātu urīnpūšļa vēža risku ar pioglitazonu ārstētiem diabēta pacientiem, lai gan ne visi pētījumi norādīja uz statistiski nozīmīgi palielinātu risku..
Urīnpūšļa vēža riska faktori jāizvērtē pirms pioglitazona terapijas uzsākšanas (riska faktori ir vecums, smēķēšana anamnēzē, atsevišķu arodfaktoru un ķīmijterapijas līdzekļu ietekme, piemēram, ciklofosfamīda vai anamnēzē esoša staru terapija iegurņa rajonā). Pirms uzsāk terapiju ar pioglitazonu, jāizmeklē jebkāda veida makroskopiska hematūrija.
Pacientiem jāsniedz norādījumi nekavējoties griezties pie ārsta, ja terapijas laikā parādās makroskopiska hematūrija vai citi simptomi, piemēram, dizūrija vai neatliekama vajadzība urinēt.
Aknu darbības novērošana
Pēcreģistrācijas periodā saņemti reti ziņojumi par hepatocelulāru disfunkciju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tādēļ ar pioglitazonu ārstētiem pacientiem ieteicams regulāri pārbaudīt aknu enzīmu līmeni. Pirms pioglitazona terapijas uzsākšanas aknu enzīmu līmenis jāpārbauda visiem pacientiem. Pioglitazona terapiju nedrīkst sākt pacientiem ar sākotnēji paaugstinātu aknu enzīmu līmeni (AlAT > 2,5 reizes pārsniedz normas augšējo robežu) vai ar kādām citām aknu slimības pazīmēm.
Pēc pioglitazona terapijas sākšanas aknu enzīmus ieteicams pārbaudīt periodiski, ņemot vērā klīnisko novērtējumu. Ja pioglitazona terapijas laikā AlAT līmenis līdz 3 reizēm pārsniedz normas augšējo robežu, pēc iespējas ātrāk atkārtoti jāpārbauda visu aknu enzīmu līmenis. Ja AlAT līmenis saglabājas vairāk nekā 3 reizes virs normas augšējās robežas, ārstēšana jāpārtrauc. Ja kādam pacientam rodas simptomi, kas liecina par aknu darbības traucējumiem, piemēram, neizskaidrojama slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, nogurums, anoreksija un/vai tumšs urīns, jāpārbauda aknu enzīmi. Lēmums par pioglitazona terapijas turpināšanu pacientam jāpieņem, ņemot vērā laboratorisko izmeklējumu rezultātu klīnisko novērtējumu. Ja rodas dzelte, zāļu lietošana jāpārtrauc.
Ķermeņa masas palielināšanās
Ar pioglitazonu veiktos klīniskajos pētījumos novērota ar devu saistīta ķermeņa masas palielināšanās, kas var būt tauku uzkrāšanās dēļ, un atsevišķos gadījumos tā bija saistīta ar šķidruma aizturi. Dažos gadījumos ķermeņa masas palielināšanās var būt sirds mazspējas simptoms, un tāpēc rūpīgi jākontrolē pacienta ķermeņa masa. Cukura diabēta ārstēšana ietver arī diētu. Pacientam jāiesaka rūpīgi ievērot diētu ar precīzu kaloriju daudzumu.
Hematoloģija
Ārstēšanas laikā ar pioglitazonu novērota neliela vidējā hemoglobīna (relatīvā samazināšanās par 4%) un hematokrīta (relatīvā samazināšanās par 4,1%) līmeņa pazemināšanās vienlaikus ar hemodilūciju.
5

Līdzīgas pārmaiņas novērotas arī lietojot metformīnu (hemoglobīna un hematokrīta līmeņa relatīva samazināšanās attiecīgi par 3–4% un 3,6–4,1%) un mazākā mērā ar sulfonilurīnvielas grupas līdzekļiem un insulīnu ārstētiem pacientiem (hemoglobīna un hematokrīta līmeņa relatīva samazināšanās attiecīgi par 1–2% un 1–3,2%) veiktajā salīdzinošā kontrolētā klīniskajā pētījumā ar pioglitazonu.
Hipoglikēmija
Paaugstinātas jutības pret insulīnu dēļ pacienti, kuri lieto pioglitazonu divkāršas vai trīskāršas iekšķīgas terapijas ietvaros ar sulfonilurīnvielas grupas līdzekli vai divkāršas terapijas ietvaros ar insulīnu, var būt pakļauti ar devu saistītam hipoglikēmijas riskam, un var būt nepieciešama sulfonilurīnvielas grupas līdzekļa vai insulīna devas samazināšana.
Acu bojājumi
Lietojot tiazolidīndionus, tajā skaitā pioglitazonu, saņemti pēcreģistrācijas ziņojumi par pirmreizēju diabētisku makulas tūsku ar samazinātu redzes asumu vai tās pasliktināšanos. Daudzi no šiem pacientiem ziņoja par vienlaicīgu perifēru tūsku. Nav skaidrs, vai pastāv tieša saistība starp pioglitazonu un makulas tūsku, bet, ja pacients sūdzas par redzes asuma traucējumiem, ārstiem jāņem vērā makulas tūskas attīstības iespējamība un jāapsver nepieciešamība nosūtīt pacientu pie oftalmologa.
Citi
Palielināts kaulu lūzumu biežums sievietēm novērots, veicot randomizētu, kontrolētu, dubultmaskētu klīnisko pētījumu apvienotu analīzi par kaulu lūzumu blakusparādībām vairāk nekā 8100 pacientiem, kuri lietoja pioglitazonu, un 7400 pacientiem, kuri ārstēti ar salīdzināmu terapiju līdz 3,5 gadus ilgi.
Lūzumus novēroja 2,6% sieviešu, kuras lietoja pioglitazonu, salīdzinot ar 1,7% sieviešu, kuras tika ārstētas ar salīdzināmu terapiju. Lūzumu biežuma palielināšanās vīriešiem, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu (1,3%), salīdzinājumā ar salīdzināmo terapiju (1,5%), netika novērota.
Aprēķinātais lūzumu biežums bija 1,9 lūzumi uz 100 pacientgadiem sievietēm, kuras ārstētas ar pioglitazonu, un 1,1 lūzums uz 100 pacientgadiem sievietēm, kuras ārstētas ar salīdzināmu terapiju. Tādēļ sievietēm, kuras lietoja pioglitazonu, novērotā lūzumu riska palielināšanās šai datu kopā ir 0,8 lūzumi uz 100 lietošanas pacientgadiem.
3,5 gadu ilgā kardiovaskulārā riska PROactive pētījumā ar pioglitazonu ārstētām sievietēm lūzumus novēroja 44 sievietēm no 870 (5,1%; 1,0 lūzums uz 100 pacientgadiem), salīdzinot ar 23 sievietēm no 905 (2,5%; 0,5 lūzumi uz 100 pacientgadiem), kuras ārstētas ar salīdzināmu terapiju. Lūzumu biežuma palielināšanās ar pioglitazonu ārstētiem vīriešiem (1,7%), salīdzinājumā ar salīdzināmu terapiju (2,1%), netika novērota.
Daži epidemioloģiskie pētījumi liecina par līdzīgi paaugstinātu lūzumu risku gan vīriešiem, gan sievietēm.
Veicot ilgstošu ar pioglitazonu ārstētu pacientu aprūpi, jāņem vērā lūzumu risks (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Insulīna iedarbības pastiprināšanās dēļ ārstēšana ar pioglitazonu pacientēm ar policistisku olnīcu sindromu var izraisīt ovulācijas atjaunošanos. Šīm pacientēm var iestāties grūtniecība. Pacientēm jāapzinās grūtniecības iestāšanās iespējamība un, ja paciente plāno grūtniecību vai arī tā ir iestājusies, ārstēšana jāpārtrauc (skatīt 4.6. apakšpunktu).
Pioglitazons piesardzīgi jālieto pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto arī citohroma P450 2C8 inhibitorus (piemēram, gemfibrozilu) vai induktorus (piemēram, rifampicīnu). Rūpīgi jānovēro glikēmijas
6

kontrole. Jāapsver pioglitazona devas pielāgošana ieteicamo devu robežās vai izmaiņas diabēta terapijā (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Pioglitazone Actavis tabletes satur laktozes monohidrātu, un tāpēc šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Mijiedarbības pētījumos pierādīts, ka pioglitazons būtiski neietekmē digoksīna, varfarīna, fenprokumona un metformīna farmakokinētiku un farmakodinamiku. Pioglitazona lietošana vienlaicīgi ar sulfonilurīnvielas grupas līdzekļiem neietekmē sulfonilurīnvielas grupas līdzekļu farmakokinētiku un farmakodinamiku. Pētījumi ar cilvēkiem neliecina par galveno inducējamo citohroma P450, 1A, 2C8/9 un 3A4 indukciju. In vitro pētījumos nav konstatēta citohroma P450 apakštipu inhibēšana. Tādēļ mijiedarbība ar vielām, ko metabolizē šie enzīmi, piemēram, ar perorālajiem kontracepcijas līdzekļiem, ciklosporīnu, kalcija kanālu blokatoriem un HMGCoA reduktāzes inhibitoriem, nav sagaidāma.
Lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar gemfibrozilu (citohroma P540 2C8 inhibitors), ziņots par trīskārtīgu pioglitazona AUC palielināšanos. Tā kā pastāv ar devu saistīta nevēlamu blakusparādību sastopamības biežuma palielināšanās iespēja, lietojot vienlaicīgi gemfibrozilu, var būt nepieciešams samazināt pioglitazona devu. Jāapsver nepieciešamība rūpīgi novērot glikēmijas kontroli (skatīt 4.4. apakšpunktu). Lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar rifampicīnu (citohroma P540 2C8 induktors), ziņots par pioglitazona AUC samazināšanos par 54%. Lietojot vienlaicīgi ar rifampicīnu, var būt nepieciešams palielināt pioglitazona devu. Jāapsver nepieciešamība rūpīgi novērot glikēmijas kontroli (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Nav pieejami atbilstoši klīniskie dati, lai varētu izvērtēt pioglitazona lietošanas drošību grūtniecības laikā. Pētījumos ar pioglitazonu dzīvniekiem novēroja aizkavētu augļa augšanu. Tas bija saistīts ar pioglitazona iedarbību, samazinot mātītes hiperinsulinēmiju un palielināto rezistenci pret insulīnu, kas attīstās grūtniecības laikā, tādējādi samazinot augļa augšanai nepieciešamo metabolisma substrātu pieejamību. Šāda darbības mehānisma nozīme cilvēkam nav skaidra, tāpēc pioglitazonu nedrīkst lietot grūtniecības laikā.
Barošana ar krūti
Pierādīts, ka pioglitazons izdalās žurku mātīšu pienā. Nav zināms, vai pioglitazons izdalās ar mātes pienu cilvēkam. Tādēļ pioglitazonu nedrīkst lietot mātes, kuras baro bērnu ar krūti.
Fertilitāte
Fertilitātes pētījumos ar dzīvniekiem netika novērota ietekme uz pārošanos, apaugļošanos vai fertilitātes rādītājiem.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Pioglitazone Actavis neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr, pacientiem, kuriem rodas redzes traucējumi, jāievēro piesardzība, vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus.
7

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādības, kas novērotas biežāk (> 0,5%) nekā lietojot placebo un biežāk nekā atsevišķos gadījumos pacientiem, kuri lietojuši pioglitazonu dubultmaskētos pētījumos, minētas zemāk atbilstoši MedDRA ieteiktajiem terminiem un tās ir sagrupētas atbilstoši orgānu sistēmām un absolūtajam sastopamības biežumam. Sastopamības biežums ir definēts sekojoši: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to biežuma un nopietnības samazinājuma secībā.

Blakusparādības
Infekcijas un infestācijas augšējo elpceļu infekcijas bronhīts sinusīts

Pioglitazona nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums atkarībā

no ārstēšanas režīma

Kombinācijā

Mono-

ar ar sulfonil- metformīnu

terapij ar metfor- urīnvielas un sulfonil-

a

mīnu

grupas

urīnvielas

Ar insulīnu

līdzekļiem grupas

līdzekļiem

bieži

bieži

retāk retāk

bieži retāk

bieži retāk

bieži
bieži retāk

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

anēmija
Imūnās sistēmas traucējumi Paaugstinātas jutības un alerģiskas reakcijas1

nav zināmi

bieži nav zināmi

nav zināmi

nav zināmi

nav zināmi

Vielmaiņas un uztures traucējumi

hipoglikēmija

retāk

ļoti bieži

bieži

palielināta apetīte Nervu sistēmas traucējumi hipoestēzija galvassāpes reibonis bezmiegs Acu bojājumi
redzes traucējumi2

bieži
retāk bieži

bieži bieži
retāk
bieži

retāk
bieži retāk bieži retāk
retāk

bieži retāk

bieži retāk

makulas tūska3

nav nav zināmi nav zināmi nav zināmi zināmi

nav zināmi

8

Blakusparādības

Pioglitazona nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums atkarībā

no ārstēšanas režīma

Kombinācijā

ar

Monoterapij
a

ar metformīnu

ar sulfonilurīnvielas
grupas

metformīnu un sulfonilurīnvielas

Ar insulīnu

līdzekļiem grupas

līdzekļiem

Ausu un labirinta bojājumi

vertigo Sirds funkcijas traucējumi sirds mazspēja4 Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus) urīnpūšļa vēzis
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības
elpas trūkums
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi
meteorisms

retāk

retāk retāk

retāk retāk bieži

retāk

bieži retāk bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

svīšana

retāk

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

kaulu lūzumi5

bieži

bieži

bieži

bieži

bieži

artralģija

bieži

bieži

bieži

muguras sāpes

bieži

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

hematūrija

bieži

glikozūrija

retāk

proteinūrija

retāk

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

erektila disfunkcija

bieži

9

Blakusparādības
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā tūska nogurums Izmeklējumi ķermeņa masas palielināšanās6 palielināts kreatīnfosfokināzes līmenis asinīs palielināts laktātdehidrogenāzes līmenis palielināts alanīnaminotransferāzes līmenis7

Pioglitazona nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums atkarībā

no ārstēšanas režīma

Kombinācijā

ar

Monoterapij
a

ar metformīnu

ar sulfonilurīnvielas
grupas

metformīnu un sulfonilurīnvielas

Ar insulīnu

līdzekļiem grupas

līdzekļiem

retāk

bieži

bieži

bieži

bieži

bieži

retāk

nav nav zināmi nav zināmi nav zināmi zināmi

ļoti bieži bieži
nav zināmi

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts
1 Pēcreģistrācijas pieredzē saņemti ziņojumi par paaugstinātas jutības reakcijām ar pioglitazonu ārstētiem pacientiem. Reakcijas ietver anafilaksi, angioedēmu un nātreni.
2 Par redzes traucējumiem ziņots galvenokārt terapijas sākumā un tie ir saistīti ar glikozes līmeņa pārmaiņām asinīs, kas rada īslaicīgu lēcas pietūkumu un refrakcijas indeksa pārmaiņas, ko novēro arī citu hipoglikemizējošo līdzekļu lietošanas gadījumā.

3 Kontrolētos klīniskajos pētījumos ziņojumi par sirds mazspēju pioglitazona terapijas gadījumā saņemti tikpat bieži cik placebo, metformīna un sulfonilurīnvielas grupas līdzekļu lietotāju grupās, taču ziņojumu skaits bija lielāks, lietojot pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Pētījumā ar pacientiem ar smagu makrovaskulāru slimību anamnēzē smagas sirds mazspējas sastopamības biežums bija par 1,6% lielāks, lietojot pioglitazonu (salīdzinot ar placebo), kad to pievienoja terapijai, kuras sastāvdaļa bija insulīns. Tomēr tas neveicināja mirstības pieaugumu šajā pētījumā. Šajā pētījumā pacientiem, kuri saņēma pioglitazonu un insulīnu, lielāka pacientu ar sirds mazspēju procentuālā attiecība tika novērota pacientiem ≥ 65 gadu vecumā, salīdzinot ar pacientiem, kuri jaunāki par 65 gadiem (9,7% salīdzinot ar 4,0%). Pacientiem, kuri lieto insulīnu bez pioglitazona, sirds mazspējas sastopamības biežums bija 8,2% ≥ 65 gadus veciem pacientiem, salīdzinot ar 4,0% pacientiem, kuri jaunāki par 65 gadiem. Pioglitazona klīniskās lietošanas laikā ziņots par sirds mazspēju un biežāk, ja pioglitazons tika lietots kombinācijā ar insulīnu, vai pacientiem ar sirds mazspēju anamnēzē.
4Tika veikta apvienota analīze par kaulu lūzumu blakusparādību ziņojumiem, kas novēroti randomizētos, ar salīdzināmu terapiju kontrolētos, dubultmaskētos klīniskajos pētījumos ar vairāk nekā 8100 pacientiem, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu, un 7400 pacientiem, kuri tika ārstēti ar salīdzināmu terapiju, 3,5 gadus ilgi. Sievietēm, kuras lietoja pioglitazonu, biežāk tika novēroti lūzumi
10

(2,6%) nekā sievietēm, kuras lietoja salīdzināmu terapiju (1,7%). Vīriešiem, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu (1,3%), nenovēroja palielinātu kaulu lūzumu sastopamības biežumu, salīdzinājumā ar salīdzināmu terapiju (1,5%). 3,5 gadu ilgā kardiovaskulārā riska PROactive pētījumā ar pioglitazonu ārstētām sievietēm lūzumus novēroja 44 sievietēm no 870 (5,1%), salīdzinot ar 23 sievietēm no 905 (2,5%), kuras ārstētas ar salīdzināmu terapiju. Lūzumu biežuma palielināšanās ar pioglitazonu ārstētiem vīriešiem (1,7%), salīdzinājumā ar salīdzināmu terapiju (2,1%), netika novērota. Pēcreģistrācijas periodā tika ziņots par kaulu lūzumu gadījumiem sievietēm un vīriešiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).
5 Kontrolētos klīniskajos pētījumos saņemti ziņojumi par tūsku 6–9% ar pioglitazonu ārstētiem pacientiem viena gada laikā. Tūskas sastopamība salīdzināmās terapijas grupās (sulfonilurīnvielas grupas līdzekļi, metformīns) bija 2–5%. Tūska parasti bija viegla vai vidēji smaga un ārstēšana nebija jāpārtrauc.
6Aktīvos salīdzināmas terapijas kontrolētos pētījumos, lietojot pioglitazonu monoterapijā, vidējā ķermeņa masas palielināšanās viena gada laikā bija 2–3 kg. Tas ir tikpat cik novērots, lietojot sulfonilurīnvielas grupas līdzekļus aktīvajā salīdzinājuma grupā. Kombinētos pētījumos pioglitazona pievienošana metformīnam izraisīja ķermeņa masas palielināšanos viena gada laikā vidēji par 1,5 kg, un pievienošana sulfonilurīnvielas grupas līdzeklim tā palielinājās par 2,8 kg. Salīdzināmās terapijas grupā sulfonilurīnvielas grupas līdzekļa pievienošana metformīnam izraisīja ķermeņa masas palielināšanos vidēji par 1,3 kg, un metformīna pievienošana sulfonilurīnvielas grupas līdzeklim izraisīja ķermeņa masas samazināšanos vidēji par 1,0 kg.
7 Ar pioglitazonu veiktos klīniskajos pētījumos AlAT paaugstināšanās, vairāk nekā trīs reizes pārsniedzot augšējo normas robežu, tika novērota tikpat bieži kā placebo grupā, bet retāk nekā metformīna vai sulfonilurīnvielas grupas līdzekļa salīdzinājuma terapijas grupās. Ārstēšanas laikā ar pioglitazonu pazeminājās vidējais aknu enzīmu līmenis. Pēcreģistrācijas pieredzes laikā bijuši reti aknu enzīmu līmeņa palielināšanās un hepatocelulāras disfunkcijas gadījumi. Lai gan ļoti retos gadījumos ziņots par letālu iznākumu, cēloniska sakarība nav noteikta.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Klīniskajos pētījumos pacienti ir lietojuši pioglitazonu lielākā devā nekā ieteicamā maksimālā deva – 45 mg dienā. Maksimālā deva, par ko ir ziņots, ir 120 mg dienā četras dienas ilgi, tad 180 mg dienā septiņas dienas ilgi, un tas neizraisīja nekādus simptomus.
Hipoglikēmija var attīstīties, lietojot pioglitazonu kombinācijā ar sulfonilurīnvielas grupas līdzekļiem vai insulīnu. Pārdozēšanas gadījumā jāveic simptomātiska un vispārēja uzturoša ārstēšana.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: zāles diabēta ārstēšanai, hipoglikemizējošs līdzeklis, izņemot insulīnus; ATĶ kods: A10BG03.
Pioglitazona iedarbību var nodrošināt insulīna rezistences samazināšanās. Tiek uzskatīts, ka pioglitazons iedarbojas, aktivējot specifiskus kodolu receptorus (peroksisomu proliferatoraktivētos gamma receptorus), tādējādi palielinot dzīvnieku aknu, taukaudu un skeleta muskuļu šūnu jutību pret
11

insulīnu. Pierādīts, ka ārstēšana ar pioglitazonu mazina glikozes izdalīšanos no aknām un palielina perifērisko glikozes izmantošanu insulīna rezistences apstākļos.
Pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu uzlabojas glikēmijas kontrole tukšā dūšā un pēc ēšanas. Glikēmijas kontroles uzlabošanās saistīta ar insulīna koncentrācijas samazināšanos plazmā gan tukšā dūšā, gan pēc ēšanas. Pioglitazona un gliklazīda monoterapijas salīdzinājuma klīniskais pētījums tika pagarināts līdz diviem gadiem, lai novērtētu laiku līdz terapijas neefektivitātes brīdim (nosaka pēc HbA1c ≥ 8,0% pēc pirmajiem sešiem terapijas mēnešiem). Kaplan-Meier analīze liecināja par īsāku laiku līdz terapijas neefektivitātes brīdim ar gliklazīdu ārstētiem pacientiem salīdzinājumā ar pioglitazona grupu. Pēc diviem gadiem glikēmijas kontrole (noteikta kā HbA1c < 8,0%) saglabājās 69% ar pioglitazonu ārstēto pacientu, salīdzinājumā ar 50% pacientu, kuri saņēma gliklazīdu. Divus gadus ilgā kombinētas terapijas pētījumā, kurā salīdzināja pioglitazonu un gliklazīdu, pievienojot tos metformīnam, glikēmijas kontrole, izteikta kā vidējās HbA1c pārmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējiem raksturlielumiem, pēc viena gada abās ārstēšanas grupās bija vienāda. HbA1c pasliktināšanās ātrums otrā gada laikā pioglitazona lietošanas gadījumā bija mazāks nekā gliklazīda lietošanas gadījumā.
Ar placebo kontrolētā pētījumā pacienti ar nepietiekamu glikēmijas kontroli, neskatoties uz trīs mēnešus ilgu insulīna optimizācijas periodu, tika randomizēti pioglitazona vai placebo grupās uz 12 mēnešiem. Pacientiem, kuri saņēma pioglitazonu, HbA1c samazinājās vidēji par 0,45%, salīdzinot ar tiem pacientiem, kuri turpināja saņemt insulīnu vienu pašu, kā arī samazinot insulīna devu ar pioglitazonu ārstēto pacientu grupā.
HOMA analīze liecina, ka pioglitazons uzlabo beta šūnu darbību, kā arī palielina jutību pret insulīnu. Divus gadus ilgi klīniskie pētījumi liecina par šīs iedarbības saglabāšanos.
Vienu gadu ilgos klīniskajos pētījumos pioglitazons nemainīgi statistiski nozīmīgi pazemināja albumīna/kreatinīna attiecību salīdzinājumā ar sākotnējo raksturlielumu.
Pioglitazona (45 mg monoterapijā salīdzinājumā ar placebo) iedarbība tika pētīta nelielā 18 nedēļu ilgā pētījumā ar 2. tipa cukura diabēta slimniekiem. Pioglitazona terapijas laikā novēroja nozīmīgu ķermeņa masas palielināšanos. Nozīmīgi samazinājās viscerālo tauku daudzums, bet palielinājās ekstraabdominālo tauku masa. Līdzīgas pioglitazona izraisītās tauku sadales pārmaiņām organismā novēroja arī palielinoties insulīna jutībai. Vairumā klīnisko pētījumu, salīdzinājumā ar placebo, novērota kopējā plazmas triglicerīdu un brīvo taukskābju daudzuma samazināšanās vienlaikus ar ABL holesterīna līmeņa palielināšanos, bet ZBL holesterīna līmenis palielinājās nedaudz, taču ne klīniski nozīmīgi.
Līdz divus gadus ilgos klīniskajos pētījumos pioglitazons, salīdzinājumā ar placebo, metformīnu un gliklazīdu, pazemināja kopējo plazmas triglicerīdu un brīvo taukskābju līmeni un palielināja ABL holesterīna līmeni. Pioglitazons neizraisīja statistiski nozīmīgu ZBL holesterīna līmeņa palielināšanos salīdzinājumā ar placebo, bet metformīna un gliklazīda lietošanas gadījumā novēroja tā pazemināšanos. 20 nedēļu ilgā pētījumā pioglitazons ne tikai pazemināja triglicerīdu līmeni tukšā dūšā, bet arī samazināja postprandiālo hipertrigliceridēmiju, ietekmējot gan absorbētos, gan aknās sintezētos triglicerīdus. Šī iedarbība nav atkarīga no pioglitazona ietekmes uz glikēmiju, un statistiski nozīmīgi atšķiras no glibenklamīda ietekmes.
Kardiovaskulāro iznākumu pētījumā PROactive, 5238 pacienti ar 2. tipa cukura diabētu un smagu makrovaskulāru slimību anamnēzē tika randomizēti pioglitazona vai placebo grupā papildus esošajai pretdiabēta vai kardiovaskulārai terapijai uz laiku līdz pat 3,5 gadiem. Pētījuma subjektu vidējais vecums bija 62 gadi; diabēta vidējais ilgums bija 9,5 gadi. Apmēram viena trešdaļa pacientu saņēma insulīnu kombinācijā ar metformīnu un/vai sulfonilurīnvielas grupas līdzekli. Lai piedalītos pētījumā, pacientam bija jābūt vienam no sekojošiem kritērijiem: miokarda infarkts, insults, perkutāna kardioloģiska iejaukšanās vai koronārās artērijas šunts, akūts koronārs sindroms, koronāro artēriju slimība vai obstruktīva perifēro artēriju slimība. Gandrīz pusei pacientu anamnēzē bija miokarda infarkts, un apmēram 20% pacientu anamnēzē bija insults. Apmēram pusei pētījuma subjektu bija vismaz divi no kardiovaskulārajiem kritērijiem. Gandrīz visi indivīdi (95%) saņēma kardiovaskulāros
12

līdzekļus (beta blokatorus, AKE inhibitorus, angiotenzīna II antagonistus, kalcija kanālu blokatorus, nitrātus, diurētiskos līdzekļus, aspirīnu, statīnus, fibrātus).
Lai arī pētījumā netika sasniegts primārais mērķa kritērijs, kas bija apkopot visus mirstības cēloņus, miokarda infarktus bez fatāla iznākuma, insultus, akūta koronāra sindroma gadījumus, kājas amputācijas, koronāras revaskularizācijas gadījumus un kājas revaskularizācijas gadījumus, rezultāti liecina, ka nav novērotas ilgtermiņa kardiovaskulāras problēmas saistībā ar pioglitazona lietošanu. Tomēr palielinājās tūskas, ķermeņa masas palielināšanās un sirds mazspējas sastopamības biežums. Netika novērota mirstības palielināšanās sirds mazspējas dēļ.
Pediatriskā populācija
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par Pioglitazone Actavis visās bērnu vecuma apakšgrupās ar 2. tipa cukura diabētu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2 apakšpunktā.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās
Pēc iekšķīgas lietošanas pioglitazons uzsūcas ātri, un neizmainīta pioglitazona maksimālā koncentrācija plazmā parasti tiek sasniegta 2 stundu laikā pēc lietošanas. Lietojot 2–60 mg lielas devas, koncentrācija plazmā palielinājās proporcionāli. Līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta pēc 4– 7 zāļu lietošanas dienām. Atkārtota devu lietošana neizraisa savienojuma vai tā metabolītu uzkrāšanos. Uztura lietošana neietekmē uzsūkšanos. Absolūtā biopieejamība ir lielāka par 80%.
Izkliede
Aprēķinātais izkliedes tilpums cilvēkam ir 0,25 l/kg.
Pioglitazons un visi aktīvie metabolīti plaši saistās ar plazmas olbaltumvielām (> 99%).
Biotransformācija
Pioglitazons tiek plaši metabolizēts aknās alifātisko metilēngrupu hidroksilēšanas rezultātā. Tas galvenokārt notiek ar citohroma P450 2C8 starpniecību, lai gan mazākā mērā var būt iesaistītas citas izoformas. Trīs no sešiem konstatētajiem metabolītiem ir aktīvi (M-II, M-III un M-IV). Ja ņem vērā aktivitāti, koncentrāciju un saistīšanos ar olbaltumvielām, pioglitazons un M-III metabolīts vienlīdz labi nodrošina efektivitāti. Šai ziņā M-IV ieguldījums efektivitātē trīskārtīgi pārsniedz pioglitazona „daļu”, turpretī M-II relatīvā efektivitāte ir neliela.
In vitro pētījumos netika konstatēts, ka pioglitazons inhibētu kādu citohroma P450 apakštipu. Cilvēkam netiek inducēti galvenie inducējamie P450 izoenzīmi 1A, 2C8/9 un 3A4.
Mijiedarbības pētījumos pierādīts, ka pioglitazons būtiski neietekmē digoksīna, varfarīna, fenprokumona un metformīna farmakokinētiku un farmakodinamiku. Lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar gemfibrozilu (citohroma P540 2C8 inhibitors) vai rifampicīnu (citohroma P450 2C8 induktors), ziņots par attiecīgi palielinātu vai pazeminātu pioglitazona koncentrāciju plazmā (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Eliminācija
Pēc iekšķīgas radioloģiski iezīmēta pioglitazona lietošanas cilvēkam radioaktīvais elements tika konstatēts galvenokārt izkārnījumos (55%) un mazākā daudzumā urīnā (45%). Dzīvniekiem gan urīnā, gan izkārnījumos konstatējams tikai neliels neizmainīta pioglitazona daudzums. Neizmainīta
13

pioglitazona vidējais plazmas eliminācijas pusperiods cilvēkam ir 5 līdz 6 stundas, un tā kopējo aktīvo metabolītu vidējais plazmas eliminācijas pusperiods ir 16 līdz 23 stundas.
Gados vecāki pacienti
Farmakokinētika līdzsvara koncentrācijā 65 gadus veciem un vecākiem pacientiem ir līdzīga kā jauniem cilvēkiem.
Pacienti ar nieru darbības traucējumiem
Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem pioglitazona un tā metabolītu koncentrācija plazmā ir mazāka nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību, bet zāļu pamatvielas perorālais klīrenss ir līdzīgs. Tādējādi brīvā (nesaistītā) pioglitazona koncentrācija nemainās.
Pacienti ar nieru darbības traucējumiem
Pioglitazona kopējā koncentrācija plazmā nemainās, bet palielinās izkliedes tilpums. Tādēļ būtiski samazinās patiesais klīrenss vienlaikus ar nesaistītās pioglitazona frakcijas palielināšanos.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Toksikoloģijas pētījumos pēc atkārtotu devu lietošanas pelēm, žurkām, suņiem un pērtiķiem novēroja plazmas tilpuma palielināšanos, kas izraisīja hemodilūciju, anēmiju un atgriezenisku ekscentrisku sirds hipertrofiju. Novērota arī pastiprināta tauku izgulsnēšanās un infiltrācija. Šie novērojumi attiecināmi uz visu sugu dzīvniekiem, ja koncentrācija plazmā ≤ 4 reizes pārsniedza klīniskas lietošanas gadījumā sasniedzamo koncentrāciju. Dzīvnieku pētījumos ar pioglitazonu novērota aizkavēta augļa augšana. Tas ir saistīts ar pioglitazona iedarbību, samazinot mātītes hiperinsulinēmiju un palielināto rezistenci pret insulīnu, kas novērojama grūtniecības laikā, un tādējādi samazinot augļa augšanai nepieciešamo metabolisma substrātu pieejamību.
Pioglitazons neuzrādīja genotoksiskas īpašības vairākos in vivo un in vitro genotoksicitātes pētījumos. Žurkām, kuras 2 gadus ilgi saņēma pioglitazonu, novēroja palielinātu urīnpūšļa epitēlija hiperplāzijas (tēviņiem un mātītēm) un audzēju (tēviņiem) sastopamību.
Tika pieņemts, ka urīnakmeņu veidošanās vai esamība ar sekojošu kairinājumu un hiperplāziju ir mehānisms novērotajai tumorogēnajai reakcijai peļu tēviņiem. 24 mēnešu ilgi mehānisma pētījumi ar peļu tēviņiem liecina, ka pioglitazona lietošana palielināja hiperplastisku urīnpūšļa izmaiņu sastopamības biežumu. Uztura paskābināšana būtiski samazināja, bet pilnībā nenovērsa audzēju sastopamību. Mikrokristālu klātbūtne saasināja hiperplastisko reakciju, bet netika uzskatīta par hiperplastisko izmaiņu primāro cēloni. Nevar izslēgt tumorogēnās atrades peļu tēviņiem nozīmi cilvēkam.
Abu dzimumu pelēm nenovēroja kancerogēnu atbildes reakciju. Suņiem vai pērtiķiem, kuri saņēma pioglitazonu līdz pat 12 mēnešus ilgi, nenovēroja urīnpūšļa hiperplāziju.
Ģimenes adenomatozās polipozes (ĢAP) dzīvnieku modelī ārstēšana ar diviem citiem tiazolidīndioniem pastiprināja dažādu audzēju rašanos resnajā zarnā. Šī novērojuma nozīme nav zināma.
Vides riska novērtējums: nav sagaidāma ietekme uz apkārtējo vidi klīniskas pioglitazona lietošanas rezultātā.
14

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Karmelozes kalcija sāls Hidroksipropilceluloze Laktozes monohidrāts Magnija stearāts
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Alumīnija/alumīnija blisteri iepakojumos pa 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 un 100 tabletēm.
Iepakojumos pa 14, 28, 56, 84 un 98 tabletēm ir blisteri, uz kuriem uzdrukāti nedēļas dienu saīsinājumi (P., O., T., C., Pk., S., Sv.).
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai
Nav īpašu prasību.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Īslande
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
EU/1/12/755/001 EU/1/12/755/002 EU/1/12/755/003 EU/1/12/755/004 EU/1/12/755/005 EU/1/12/755/006 EU/1/12/755/007 EU/1/12/755/008 EU/1/12/755/009 EU/1/12/755/010 EU/1/12/755/011
15

EU/1/12/755/012 EU/1/12/755/013 EU/1/12/755/014 EU/1/12/755/015 EU/1/12/755/016 EU/1/12/755/017 EU/1/12/755/018 EU/1/12/755/019 EU/1/12/755/020 EU/1/12/755/021 EU/1/12/755/022 EU/1/12/755/023 EU/1/12/755/024 EU/1/12/755/025 EU/1/12/755/026 EU/1/12/755/027 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 15/03/2012 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
16

II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN
EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
17

A. RAŽOTĀJS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Ražotāja, kurš atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Actavis Ltd. BLB016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 Malta
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Recepšu zāles.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Reģistrācijas apliecības piešķiršanas brīdī šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšana nav nepieciešama. Taču reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi, ja šīs zāles ir iekļautas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.
Papildināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.
• Riska mazināšanas papildu pasākumi
RAĪ ir jānodrošina ar izglītojošo materiālu komplektu visus ārstus, kuri varētu nozīmēt/lietot pioglitazonu. Pirms vadlīniju ārstiem izplatīšanas katrā dalībvalstī, RAĪ jāsaskaņo ar valsts kompetento iestādi izglītojošā materiāla saturs un formāts kopā ar komunikācijas plānu.
• Šī izglītojošo materiālu komplekta mērķis ir paaugstināt informētības līmeni par nozīmīgo identificēto urīnpūšļa vēža un sirds mazspējas risku, kā arī vispārējām rekomendācijām, kuru mērķis ir optimizēt ieguvuma-riska robežu pacienta līmenī.
• Ārstam paredzētajam izglītojošo materiālu komplektam jāsatur: zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un vadlīnijas ārstiem.
18

Vadlīnijās ārstiem jāuzsver sekojošais: • pacientu atlases kritēriji, ņemot vērā to, ka pioglitazons nav lietojams kā pirmās izvēles
terapijas līdzeklis, un uzsverot nepieciešamību regulāri pārskatīt terapijas ieguvumu. • urīnpūšļa vēža risks un atbilstoši riska mazināšanas ieteikumi. • sirds mazspējas risks un atbilstoši riska mazināšanas ieteikumi. • brīdinājums par lietošanu gados vecākiem cilvēkiem, ņemot vērā ar vecumu saistītos riskus (it
īpaši urīnpūšļa vēža, kaulu lūzumu un sirds mazspējas risku).
19

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
20

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
21

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KASTĪTE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Pioglitazonum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 14 tabletes 28 tabletes 30 tabletes 50 tabletes 56 tabletes 84 tabletes 90 tabletes 98 tabletes 100 tabletes 5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN
NEREDZAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz: 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
22

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande 12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I) EU/1/12/755/001 [14 tabletes] EU/1/12/755/002 [28 tabletes] EU/1/12/755/003 [30 tabletes] EU/1/12/755/004 [50 tabletes] EU/1/12/755/005 [56 tabletes] EU/1/12/755/006 [84 tabletes] EU/1/12/755/007 [90 tabletes] EU/1/12/755/008 [98 tabletes] EU/1/12/755/009 [100 tabletes] 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pioglitazone Actavis 15 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
23

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KASTĪTE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Pioglitazonum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 14 tabletes 28 tabletes 30 tabletes 50 tabletes 56 tabletes 84 tabletes 90 tabletes 98 tabletes 100 tabletes 5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN
NEREDZAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz: 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
24

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande 12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I) EU/1/12/755/010 [14 tabletes] EU/1/12/755/011 [28 tabletes] EU/1/12/755/012 [30 tabletes] EU/1/12/755/013 [50 tabletes] EU/1/12/755/014 [56 tabletes] EU/1/12/755/015 [84 tabletes] EU/1/12/755/016 [90 tabletes] EU/1/12/755/017 [98 tabletse] EU/1/12/755/018 [100 tabletes] 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pioglitazone Actavis 30 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
25

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KASTĪTE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes Pioglitazonum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 14 tabletes 28 tabletes 30 tabletes 50 tabletes 56 tabletes 84 tabletes 90 tabletes 98 tabletes 100 tabletes 5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN
NEREDZAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz: 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
26

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande 12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I) EU/1/12/755/019 [14 tabletes] EU/1/12/755/020 [28 tabletes] EU/1/12/755/021 [30 tabletes] EU/1/12/755/022 [50 tabletes] EU/1/12/755/023 [56 tabletes] EU/1/12/755/024 [84 tabletes] EU/1/12/755/025 [90 tabletes] EU/1/12/755/026 [98 tabletes] EU/1/12/755/027 [100 tabletes] 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pioglitazone Actavis 45 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
27

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Pioglitazonum 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Actavis Group PTC ehf. (logo) 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA (TIKAI KALENDĀRAJIEM IEPAKOJUMIEM PA 14, 28, 56, 84 UN
98 TABLETĒM) P. O. T. C. Pk. S. Sv.
28

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Pioglitazonum 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Actavis Group PTC ehf. (logo) 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA (TIKAI KALENDĀRAJIEM IEPAKOJUMIEM PA 14, 28, 56, 84 UN
98 TABLETĒM) P. O. T. C. Pk. S. Sv.
29

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes Pioglitazonum 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Actavis Group PTC ehf. (logo) 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA (TIKAI KALENDĀRAJIEM IEPAKOJUMIEM PA 14, 28, 56, 84 UN
98 TABLETĒM) P. O. T. C. Pk. S. Sv.
30

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
31

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Pioglitazone Actavis 15 mg, 30 mg un 45 mg tabletes Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes
Pioglitazonum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Pioglitazone Actavis un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Actavis lietošanas 3. Kā lietot Pioglitazone Actavis 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Pioglitazone Actavis 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Pioglitazone Actavis un kādam nolūkam to lieto
Pioglitazone Actavis satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa (insulīnneatkarīgā) cukura diabēta ārstēšanai, kad metformīns nav piemērots vai tā iedarbība nav bijusi pietiekama. Tas ir diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.
Pioglitazone Actavis palīdz kontrolēt glikozes līmeni Jūsu asinīs, ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot organismam labāk izmantot paša izstrādāto insulīnu. 3 – 6 mēnešus pēc Pioglitazone Actavis lietošanas sākšanas Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas iedarbojas.
Pioglitazone Actavis var lietot vienu pašu vai kombinācijā ar metformīnu un / vai sulfonilurīnvielas grupas līdzekli, kas arī ir iekšķīgi lietojamas pretdiabēta zāles.
Pioglitazone Actavis var lietot vienu pašu pacientiem, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem nav bijusi pietiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī to var pievienot citiem līdzekļiem (piemēram, metformīnam, sulfonilurīnvielai, insulīnam), kuri nav nodrošinājuši pietiekamu cukura līmeņa kontroli asinīs.
2. Kas jums jāzina pirms Pioglitazone Actavis lietošanas
Nelietojiet Pioglitazone Actavis šādos gadījumos - ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret pioglitazonu vai kādu citu Pioglitazone Actavis
sastāvdaļu (palīgvielu sarakstu skatīt 6. apakšpunktā); - ja Jums ir sirds mazspēja vai iepriekš ir bijusi sirds mazspēja; - ja Jums ir aknu slimība; - ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju ķermeņa
masas samazināšanos, sliktu dūšu vai vemšanu); - ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis; - ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.
32

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms šo zāļu lietošanas sākšanas konsultējieties ar savu ārstu: - ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspēja, it īpaši, ja Jūs esat vecāks/a par
75 gadiem. Ja Jūs lietojat pretiekaisuma zāles, kas arī var izraisīt šķidruma aizturi un pietūkumu, Jums arī par to jāpastāsta savam ārstam; - ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, ko sauc par makulas tūsku (acs aizmugurējās daļas pietūkums); - ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās iespējamība, jo Pioglitazone Actavis lietošanas laikā Jums var atjaunoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību; - ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Pioglitazone Actavis lietošanu, Jums būs jānodod asins analīzes, lai pārbaudītu Jūsu aknu darbību. Šī pārbaude var tikt periodiski atkārtota. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja Jums novērojamas sirds mazspējas pazīmes, piemēram, neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāla tūska (pietūkums).
Ja Jūs lietojat Pioglitazone Actavis kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukura līmenis Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).
Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).
Kaulu lūzumi Lietojot pioglitazonu, pacientiem, it īpaši sievietēm, tika novēroti biežāki kaulu lūzumi. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.
Bērni un pusaudži Nav ieteicams lietot bērniem, kuri jaunāki par18 gadiem.
Citas zāles un Pioglitazone Actavis Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
Parasti, ārstējoties ar Pioglitazone Actavis, Jūs varat turpināt citu zāļu lietošanu. Tomēr noteiktām zālēm piemīt īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs: - gemfibrozils (lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai), - rifampicīns (lieto tuberkulozes un citu infekciju ārstēšanai). Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura līmenis Jūsu asinīs, un iespējams vajadzēs mainīt Jūsu Pioglitazone Actavis devu.
Pioglitazone Actavis kopā ar uzturu un dzērienu Savas tabletes Jūs varat lietot neatkarīgi no ēdienreizēm. Tabletes Jums jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu. Jūsu ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Pioglitazons neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.
33

Pioglitazone Actavis satur laktozes monohidrātu Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Pioglitazone Actavis, konsultējieties ar savu ārstu.
3. Kā lietot Pioglitazone Actavis
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Parastā sākuma deva ir viena 15 mg vai 30 mg pioglitazona tablete, kas jālieto vienreiz dienā. Ārsts var palielināt devu līdz maksimāli 45 mg vienreiz dienā. Ārsts Jums pateiks, kādu devu lietot. . Ja Jums liekas, ka Pioglitazone Actavis iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar savu ārstu.
Pioglitazone Actavis var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.
Lietojot Pioglitazone Actavis kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), Jūsu ārsts pastāstīs, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.
Pioglitazone Actavis lietošanas laikā Jūsu ārsts Jums periodiski lūgs veikt asins analīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.
Pioglitazone Actavis lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta diēta.
Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, pastāstiet par to savam ārstam.
Ja esat lietojis Pioglitazone Actavis vairāk nekā noteikts Ja Jūs nejauši esat lietojis pārāk daudz tablešu vai ar kāds cits, vai bērns ir lietojis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs var pazemināties zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi dažus cukura gabaliņus, saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.
Ja esat aizmirsis lietot Pioglitazone Actavis Lietojiet Pioglitazone Actavis katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja Jūs esat izlaidis devu, zāļu lietošanu turpiniet ar nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Iepakojumiem, kuri satur 14, 28, 56, 84 un 98 tabletes, Jūs varat pārbaudīt pēdējo dienu, kad Jūs esat lietojis Pioglitazone Actavis tableti, skatoties kalendārā, kas uzdrukāts uz blistera.
Ja Jūs pārtraucat lietot Pioglitazone Actavis Lai Pioglitazone Actavis darbotos pareizi, tas jālieto katru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot Pioglitazone Actavis, cukura līmenis Jūsu asinīs var paaugstināties. Konsultējieties ar savu ārstu, pirms pārtraukt Pioglitazone Actavis lietošanu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Pacientiem galvenokārt ir novērotas šādas nopietnas blakusparādības:
Sirds mazspēja bieži (mazāk kā 1 no 10 pacientiem) tiek novērota pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Actavis kombinācijā ar insulīnu. Simptomi ir netipisks elpas trūkums, strauja ķermeņa masas
34

palielināšanās vai lokalizēta tūska (pietūkums). Ja Jūs novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, it īpaši, ja Jūs esat vecāks/a par 65 gadiem.
Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, novērots retākos gadījumos (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Pazīmes un simptomi ietver asinis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums parādās jebkurš no minētajiem gadījumiem, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.
Lokalizēta tūska (pietūkums) ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs novērojat šo blakusparādību, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.
Kaulu lūzumi bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir novēroti sievietēm, kuras lieto pioglitazonu, kā arī vīriešiem, kuri lieto pioglitazonu (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.
Pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, novērota arī redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs aizmugurējā daļā (sastopamības biežums nav zināms). Ja Jūs novērojat šo simptomu pirmo reizi, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu. Ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.
Pacientiem, kur lieto Pioglitazone Actavis, ziņots par alerģiskām reakcijām (sastopamības biežums nav zināms). Ja Jums ir nopietna alerģiska reakcija, tajā skaitā nātrene un sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums, kas var izraisīt apgrūtinātu elpošanu vai rīšanu, pārtrauciet lietot šīs zāles un pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.
Citas blakusparādības, kas var rasties pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, ir:
Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10) - elpceļu infekcija - redzes traucējumi - ķermeņa masas palielināšanās - nejutīgums
Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100) - deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts) - apgrūtināta iemigšana (bezmiegs)
Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) - palielināts aknu enzīmu līmenis - alerģiskas reakcijas
Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar citām pretdiabēta zālēm, ir:
Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10) - samazināts cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija)
Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10) - galvassāpes - reibonis - locītavu sāpes - impotence - muguras sāpes - elpas trūkums - nedaudz samazināts sarkano asins šūnu skaits - gāzu uzkrāšanās (meteorisms)
35

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100) - cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā - palielināts enzīmu līmenis - griešanās sajūta (vertigo) - svīšana - nogurums - palielināta apetīte
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Pioglitazone Actavis
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
Nelietot Pioglitazone Actavis pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc Derīgs līdz/Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Pioglitazone Actavis satur - Aktīvā viela ir pioglitazons.
Katra tablete satur 15 mg, 30 mg vai 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). - Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceluloze, karmelozes kalcija sāls un magnija stearāts.
Pioglitazone Actavis ārējais izskats un iepakojums Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 5.5 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ15’. Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 7 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ30’. Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 8 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ45’.
Tabletes pieejamas alumīnija blisteros, iepakojumos pa 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 un 100 tabletēm. Iepakojumos pa 14, 28, 56, 84 un 98 tabletēm ir blisteri, uz kuriem uzdrukāti nedēļas dienu saīsinājumi (P., O., T., C., Pk., S., Sv.).
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
36

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Īslande

Ražotājs Actavis Ltd. BLB 016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 Malta

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Actavis Group PTC ehf. IJsland / Islande / Island

Lietuva UAB "Sicor Biotech" Tel: +370 5 266 0203

България Актавис ЕАД Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg Actavis Group PTC ehf. Islande / Island

Česká republika Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel.: +36 1 288 6400

Danmark Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta Actavis Ltd. Tel: +35621693533

Deutschland Actavis Group PTC ehf. Island

Nederland Aurobindo Pharma B.V. Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal Tel: +372 661 0801

Norge Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα Specifar ABEE Τηλ: +30 210 5401500

Österreich ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43(0)1 97007 0

España Actavis Group PTC ehf. Islandia

Polska Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 345 93 00

France Actavis Group PTC ehf. Islande

Portugal Aurovitas, Unipessoal, Lda Tel: +351 214 185 104

37

Hrvatska Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 37 20 000
Ireland Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321740
Ísland Actavis Group PTC ehf. Sími: +354 550 3300
Italia Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. Tel: +39 0296392601
Κύπρος Specifar ABEE Τηλ: +30 210 5401500 Ελλάδα
Latvija UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā Tel: +371 673 23 666

România Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 21 230 65 24
Slovenija Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390
Slovenská republika TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o Tel: +421 2 57 26 79 11
Suomi/Finland ratiopharm Oy Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900
Sverige Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00
United Kingdom Actavis UK Limited Tel: +44 1271 385257

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

38

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (Pioglitazonum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas ar zināmu iedarbību: Katra tablete satur 37,77 mg laktozes monohidrāta (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (Pioglitazonum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas ar zināmu iedarbību: Katra tablete satur 75,54 mg laktozes monohidrāta (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (Pioglitazonum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas ar zināmu iedarbību: Katra tablete satur 113,31 mg laktozes monohidrāta (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Tablete. Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Tabletes ir baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 5.5 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ15’. Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Tabletes ir baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 7 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ30’. Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes Tabletes ir baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 8 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ45’.
2

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Pioglitazons indicēts ka otrās vai trešās kārtas līdzeklis 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai, kā aprakstīts zemāk:
kā monoterapija - pieaugušajiem pacientiem (it īpaši pacientiem ar lieko ķermeņa masu), kuriem pietiekamu
kontroli nav iespējams sasniegt ar diētu un fizisko slodzi un kuriem metformīna lietošana nav piemērota kontrindikāciju vai nepanesības dēļ;
kā divkārša perorāla terapija kombinācijā ar - metformīnu pieaugušiem pacientiem (īpaši pacientiem ar lieku ķermeņa masu) ar nepietiekamu
glikēmijas kontroli, neskatoties uz maksimālās panesamās metformīna devas monoterapiju, - sulfonilurīnvielas atvasinājumu tikai tiem pieaugušiem pacientiem, kuriem konstatēta
metformīna nepanesība vai kuriem metformīns ir kontrindicēts, ar nepietiekamu glikēmijas kontroli, neskatoties uz maksimālās panesamās sulfonilurīnvielas atvasinājuma devas monoterapiju;
kā trīskārša perorāla terapija kombinācijā ar - metformīnu un sulfonilurīnvielas atvasinājumu pieaugušiem pacientiem (īpaši pacientiem ar
lieku ķermeņa masu) ar nepietiekamu glikēmijas kontroli, neskatoties uz divkāršu perorālu terapiju.
- Pioglitazons ir indicēts arī kombinācijā ar insulīnu pieaugušajiem pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, kuriem ir nepietiekama glikēmijas kontrole, lietojot insulīnu, un kuri nevar lietot metformīnu kontrindikāciju vai nepanesības dēļ (skatīt 4.4. apakšpunktu).
3 – 6 mēnešus pēc pioglitazona terapijas uzsākšanas atkārtoti jāizvērtē pacientu stāvoklis, lai novērtētu, vai atbildes reakcija uz ārstēšanu ir atbilstoša (piemēram, HbA1c samazināšanās). Pacientiem, kuriem nav novērojama atbilstoša atbildes reakcija, pioglitazona lietošana jāpārtrauc. Ņemot vērā ilgstošas terapijas iespējamo risku, ārstējošajam ārsta, kurš nozīmē šo zāļu lietošanu, turpmākajās regulārajās pacientu pārbaudēs jāpārliecinās, ka pioglitazona terapijas ieguvums joprojām ir saglabāts (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas
Ārstēšanu ar pioglitazonu var sākt, lietojot 15 mg vai 30 mg vienu reizi dienā. Devu var pakāpeniski palielināt līdz 45 mg vienu reizi dienā.
Lietojot kombinācijā ar insulīnu, uzsākot terapiju ar pioglitazonu, insulīna devu var saglabāt. Ja pacients ziņo par hipoglikēmiju, insulīna deva ir jāsamazina.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāki pacienti
Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu). Ārstam ārstēšana jāuzsāk ar mazāko pieejamo devu un deva jāpalielina pakāpeniski, it īpaši, ja pioglitazonu lieto kombinācijā ar insulīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu Šķidruma aizture un sirds mazspēja).
3

Nieru darbības traucējumi
Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 4 ml/min) devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu). Nav pieejama informācija par zāļu lietošanu pacientiem, kuriem veic dialīzi, tādēļ šiem pacientiem pioglitazonu nedrīkst lietot.
Aknu darbības traucējumi
Pioglitazonu nedrīkst lietot pacientiem ar aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3 un 4.4. apakšpunktus).
Pediatriskā populācija
Nav pierādīta pioglitazona drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem. Informācija nav pieejama.
Lietošanas veids
Pioglitazona tabletes lieto iekšķīgi vienu reizi dienā neatkarīgi no ēdienreizēm. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.
4.3. Kontrindikācijas
Pioglitazons ir kontrindicēts pacientiem ar:
- paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām, - sirds mazspēju vai sirds mazspēju anamnēzē (I līdz IV pakāpe pēc NYHA klasifikācijas), - aknu darbības traucējumiem, - diabētisku ketoacidozi, - urīnpūšļa vēzi vai urīnpūšļa vēzi anamnēzē, - neizmeklētu makroskopisku hematūriju.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Šķidruma aizture un sirds mazspēja
Pioglitazons var izraisīt šķidruma aizturi, kas var saasināt vai izraisīt sirds mazspēju. Ārstējot pacientus, kuriem ir vismaz viens sastrēguma sirds mazspējas attīstības riska faktors (piemēram, miokarda infarkts vai simptomātiska koronāro artēriju slimība anamnēzē, vai gados vecāki pacienti), ārstam jāsāk ārstēšana ar vismazāko devu un tā jāpalielina pakāpeniski. Jānovēro, vai pacientiem, it īpaši pacientiem ar samazinātu sirds rezervi, nerodas sirds mazspējas, ķermeņa masas palielināšanās vai tūskas pazīmes un simptomi. Pēcreģistrācijas periodā saņemti ziņojumi par sirds mazspējas gadījumiem, lietojot pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu, kā arī pacientiem ar sirds mazspēju anamnēzē. Lietojot pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu, ir jānovēro, vai pacientam neparādās sirds mazspējas, ķermeņa masas palielināšanās vai tūskas pazīmes vai simptomi. Tā kā gan insulīna, gan pioglitazona lietošanas laikā novērota šķidruma aizture, vienlaicīga šo zāļu lietošana var palielināt tūskas attīstības risku. Pēcreģistrācijas periodā ir ziņots arī par perifēru tūsku un sirds mazspēju pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto pioglitazonu un nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, tajā skaitā selektīvos COX-2 inhibitorus. Pasliktinoties sirdsdarbībai, pioglitazona lietošana jāpārtrauc.
Ir veikts kardiovaskulāra iznākuma pētījums ar pioglitazonu pacientiem līdz 75 gadu vecumam ar 2. tipa cukura diabētu un smagu makrovaskulāru slimību anamnēzē. Pioglitazons vai placebo tika pievienots esošai pretdiabēta un kardiovaskulārajai terapijai līdz pat 3,5 gadus ilgi. Šajā pētījumā biežāk tika ziņots par sirds mazspējas attīstības gadījumiem, taču mirstība šajā pētījumā nepalielinājās.
4

Gados vecāki pacienti
Gados vecākiem pacientiem lietošana kombinācijā ar insulīnu jāizvērtē piesardzīgi, jo pastāv palielināts smagas sirds mazspējas risks.
Ņemot vērā ar vecumu saistītos riskus (galvenokārt urīnpūšļa vēža, kaulu lūzumu un sirds mazspējas risku), gados vecākiem pacientiem rūpīgi jāizvērtē riska un ieguvuma attiecība gan pirms ārstēšanas, gan tās laikā.
Urīnpūšļa vēzis
Veicot kontrolētu klīnisko pētījumu metaanalīzi, tika konstatēts, ka pioglitazona grupā urīnpūšļa vēža gadījumi bija biežāki (19 gadījumi uz 12506 pacientiem, 0,15%) nekā kontroles grupās (7 gadījumi uz 10212 pacientiem, 0,07%), RA=2,64 (95% TI 1,11–6,31, P=0,029). Pēc tam, kad no analīzes tika izslēgti pacienti, kuri urīnpūšļa vēža diagnosticēšanas brīdī pētījuma zāļu iedarbībai bija pakļauti mazāk par gadu, pioglitazona grupā bija 7 gadījumi (0,06%), bet kontroles grupās 2 gadījumi (0,02%). Arī epidemioloģiskie pētījumi norādīja uz nedaudz paaugstinātu urīnpūšļa vēža risku ar pioglitazonu ārstētiem diabēta pacientiem, lai gan ne visi pētījumi norādīja uz statistiski nozīmīgi palielinātu risku..
Urīnpūšļa vēža riska faktori jāizvērtē pirms pioglitazona terapijas uzsākšanas (riska faktori ir vecums, smēķēšana anamnēzē, atsevišķu arodfaktoru un ķīmijterapijas līdzekļu ietekme, piemēram, ciklofosfamīda vai anamnēzē esoša staru terapija iegurņa rajonā). Pirms uzsāk terapiju ar pioglitazonu, jāizmeklē jebkāda veida makroskopiska hematūrija.
Pacientiem jāsniedz norādījumi nekavējoties griezties pie ārsta, ja terapijas laikā parādās makroskopiska hematūrija vai citi simptomi, piemēram, dizūrija vai neatliekama vajadzība urinēt.
Aknu darbības novērošana
Pēcreģistrācijas periodā saņemti reti ziņojumi par hepatocelulāru disfunkciju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tādēļ ar pioglitazonu ārstētiem pacientiem ieteicams regulāri pārbaudīt aknu enzīmu līmeni. Pirms pioglitazona terapijas uzsākšanas aknu enzīmu līmenis jāpārbauda visiem pacientiem. Pioglitazona terapiju nedrīkst sākt pacientiem ar sākotnēji paaugstinātu aknu enzīmu līmeni (AlAT > 2,5 reizes pārsniedz normas augšējo robežu) vai ar kādām citām aknu slimības pazīmēm.
Pēc pioglitazona terapijas sākšanas aknu enzīmus ieteicams pārbaudīt periodiski, ņemot vērā klīnisko novērtējumu. Ja pioglitazona terapijas laikā AlAT līmenis līdz 3 reizēm pārsniedz normas augšējo robežu, pēc iespējas ātrāk atkārtoti jāpārbauda visu aknu enzīmu līmenis. Ja AlAT līmenis saglabājas vairāk nekā 3 reizes virs normas augšējās robežas, ārstēšana jāpārtrauc. Ja kādam pacientam rodas simptomi, kas liecina par aknu darbības traucējumiem, piemēram, neizskaidrojama slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, nogurums, anoreksija un/vai tumšs urīns, jāpārbauda aknu enzīmi. Lēmums par pioglitazona terapijas turpināšanu pacientam jāpieņem, ņemot vērā laboratorisko izmeklējumu rezultātu klīnisko novērtējumu. Ja rodas dzelte, zāļu lietošana jāpārtrauc.
Ķermeņa masas palielināšanās
Ar pioglitazonu veiktos klīniskajos pētījumos novērota ar devu saistīta ķermeņa masas palielināšanās, kas var būt tauku uzkrāšanās dēļ, un atsevišķos gadījumos tā bija saistīta ar šķidruma aizturi. Dažos gadījumos ķermeņa masas palielināšanās var būt sirds mazspējas simptoms, un tāpēc rūpīgi jākontrolē pacienta ķermeņa masa. Cukura diabēta ārstēšana ietver arī diētu. Pacientam jāiesaka rūpīgi ievērot diētu ar precīzu kaloriju daudzumu.
Hematoloģija
Ārstēšanas laikā ar pioglitazonu novērota neliela vidējā hemoglobīna (relatīvā samazināšanās par 4%) un hematokrīta (relatīvā samazināšanās par 4,1%) līmeņa pazemināšanās vienlaikus ar hemodilūciju.
5

Līdzīgas pārmaiņas novērotas arī lietojot metformīnu (hemoglobīna un hematokrīta līmeņa relatīva samazināšanās attiecīgi par 3–4% un 3,6–4,1%) un mazākā mērā ar sulfonilurīnvielas grupas līdzekļiem un insulīnu ārstētiem pacientiem (hemoglobīna un hematokrīta līmeņa relatīva samazināšanās attiecīgi par 1–2% un 1–3,2%) veiktajā salīdzinošā kontrolētā klīniskajā pētījumā ar pioglitazonu.
Hipoglikēmija
Paaugstinātas jutības pret insulīnu dēļ pacienti, kuri lieto pioglitazonu divkāršas vai trīskāršas iekšķīgas terapijas ietvaros ar sulfonilurīnvielas grupas līdzekli vai divkāršas terapijas ietvaros ar insulīnu, var būt pakļauti ar devu saistītam hipoglikēmijas riskam, un var būt nepieciešama sulfonilurīnvielas grupas līdzekļa vai insulīna devas samazināšana.
Acu bojājumi
Lietojot tiazolidīndionus, tajā skaitā pioglitazonu, saņemti pēcreģistrācijas ziņojumi par pirmreizēju diabētisku makulas tūsku ar samazinātu redzes asumu vai tās pasliktināšanos. Daudzi no šiem pacientiem ziņoja par vienlaicīgu perifēru tūsku. Nav skaidrs, vai pastāv tieša saistība starp pioglitazonu un makulas tūsku, bet, ja pacients sūdzas par redzes asuma traucējumiem, ārstiem jāņem vērā makulas tūskas attīstības iespējamība un jāapsver nepieciešamība nosūtīt pacientu pie oftalmologa.
Citi
Palielināts kaulu lūzumu biežums sievietēm novērots, veicot randomizētu, kontrolētu, dubultmaskētu klīnisko pētījumu apvienotu analīzi par kaulu lūzumu blakusparādībām vairāk nekā 8100 pacientiem, kuri lietoja pioglitazonu, un 7400 pacientiem, kuri ārstēti ar salīdzināmu terapiju līdz 3,5 gadus ilgi.
Lūzumus novēroja 2,6% sieviešu, kuras lietoja pioglitazonu, salīdzinot ar 1,7% sieviešu, kuras tika ārstētas ar salīdzināmu terapiju. Lūzumu biežuma palielināšanās vīriešiem, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu (1,3%), salīdzinājumā ar salīdzināmo terapiju (1,5%), netika novērota.
Aprēķinātais lūzumu biežums bija 1,9 lūzumi uz 100 pacientgadiem sievietēm, kuras ārstētas ar pioglitazonu, un 1,1 lūzums uz 100 pacientgadiem sievietēm, kuras ārstētas ar salīdzināmu terapiju. Tādēļ sievietēm, kuras lietoja pioglitazonu, novērotā lūzumu riska palielināšanās šai datu kopā ir 0,8 lūzumi uz 100 lietošanas pacientgadiem.
3,5 gadu ilgā kardiovaskulārā riska PROactive pētījumā ar pioglitazonu ārstētām sievietēm lūzumus novēroja 44 sievietēm no 870 (5,1%; 1,0 lūzums uz 100 pacientgadiem), salīdzinot ar 23 sievietēm no 905 (2,5%; 0,5 lūzumi uz 100 pacientgadiem), kuras ārstētas ar salīdzināmu terapiju. Lūzumu biežuma palielināšanās ar pioglitazonu ārstētiem vīriešiem (1,7%), salīdzinājumā ar salīdzināmu terapiju (2,1%), netika novērota.
Daži epidemioloģiskie pētījumi liecina par līdzīgi paaugstinātu lūzumu risku gan vīriešiem, gan sievietēm.
Veicot ilgstošu ar pioglitazonu ārstētu pacientu aprūpi, jāņem vērā lūzumu risks (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Insulīna iedarbības pastiprināšanās dēļ ārstēšana ar pioglitazonu pacientēm ar policistisku olnīcu sindromu var izraisīt ovulācijas atjaunošanos. Šīm pacientēm var iestāties grūtniecība. Pacientēm jāapzinās grūtniecības iestāšanās iespējamība un, ja paciente plāno grūtniecību vai arī tā ir iestājusies, ārstēšana jāpārtrauc (skatīt 4.6. apakšpunktu).
Pioglitazons piesardzīgi jālieto pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto arī citohroma P450 2C8 inhibitorus (piemēram, gemfibrozilu) vai induktorus (piemēram, rifampicīnu). Rūpīgi jānovēro glikēmijas
6

kontrole. Jāapsver pioglitazona devas pielāgošana ieteicamo devu robežās vai izmaiņas diabēta terapijā (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Pioglitazone Actavis tabletes satur laktozes monohidrātu, un tāpēc šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Mijiedarbības pētījumos pierādīts, ka pioglitazons būtiski neietekmē digoksīna, varfarīna, fenprokumona un metformīna farmakokinētiku un farmakodinamiku. Pioglitazona lietošana vienlaicīgi ar sulfonilurīnvielas grupas līdzekļiem neietekmē sulfonilurīnvielas grupas līdzekļu farmakokinētiku un farmakodinamiku. Pētījumi ar cilvēkiem neliecina par galveno inducējamo citohroma P450, 1A, 2C8/9 un 3A4 indukciju. In vitro pētījumos nav konstatēta citohroma P450 apakštipu inhibēšana. Tādēļ mijiedarbība ar vielām, ko metabolizē šie enzīmi, piemēram, ar perorālajiem kontracepcijas līdzekļiem, ciklosporīnu, kalcija kanālu blokatoriem un HMGCoA reduktāzes inhibitoriem, nav sagaidāma.
Lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar gemfibrozilu (citohroma P540 2C8 inhibitors), ziņots par trīskārtīgu pioglitazona AUC palielināšanos. Tā kā pastāv ar devu saistīta nevēlamu blakusparādību sastopamības biežuma palielināšanās iespēja, lietojot vienlaicīgi gemfibrozilu, var būt nepieciešams samazināt pioglitazona devu. Jāapsver nepieciešamība rūpīgi novērot glikēmijas kontroli (skatīt 4.4. apakšpunktu). Lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar rifampicīnu (citohroma P540 2C8 induktors), ziņots par pioglitazona AUC samazināšanos par 54%. Lietojot vienlaicīgi ar rifampicīnu, var būt nepieciešams palielināt pioglitazona devu. Jāapsver nepieciešamība rūpīgi novērot glikēmijas kontroli (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Nav pieejami atbilstoši klīniskie dati, lai varētu izvērtēt pioglitazona lietošanas drošību grūtniecības laikā. Pētījumos ar pioglitazonu dzīvniekiem novēroja aizkavētu augļa augšanu. Tas bija saistīts ar pioglitazona iedarbību, samazinot mātītes hiperinsulinēmiju un palielināto rezistenci pret insulīnu, kas attīstās grūtniecības laikā, tādējādi samazinot augļa augšanai nepieciešamo metabolisma substrātu pieejamību. Šāda darbības mehānisma nozīme cilvēkam nav skaidra, tāpēc pioglitazonu nedrīkst lietot grūtniecības laikā.
Barošana ar krūti
Pierādīts, ka pioglitazons izdalās žurku mātīšu pienā. Nav zināms, vai pioglitazons izdalās ar mātes pienu cilvēkam. Tādēļ pioglitazonu nedrīkst lietot mātes, kuras baro bērnu ar krūti.
Fertilitāte
Fertilitātes pētījumos ar dzīvniekiem netika novērota ietekme uz pārošanos, apaugļošanos vai fertilitātes rādītājiem.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Pioglitazone Actavis neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr, pacientiem, kuriem rodas redzes traucējumi, jāievēro piesardzība, vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus.
7

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādības, kas novērotas biežāk (> 0,5%) nekā lietojot placebo un biežāk nekā atsevišķos gadījumos pacientiem, kuri lietojuši pioglitazonu dubultmaskētos pētījumos, minētas zemāk atbilstoši MedDRA ieteiktajiem terminiem un tās ir sagrupētas atbilstoši orgānu sistēmām un absolūtajam sastopamības biežumam. Sastopamības biežums ir definēts sekojoši: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to biežuma un nopietnības samazinājuma secībā.

Blakusparādības
Infekcijas un infestācijas augšējo elpceļu infekcijas bronhīts sinusīts

Pioglitazona nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums atkarībā

no ārstēšanas režīma

Kombinācijā

Mono-

ar ar sulfonil- metformīnu

terapij ar metfor- urīnvielas un sulfonil-

a

mīnu

grupas

urīnvielas

Ar insulīnu

līdzekļiem grupas

līdzekļiem

bieži

bieži

retāk retāk

bieži retāk

bieži retāk

bieži
bieži retāk

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

anēmija
Imūnās sistēmas traucējumi Paaugstinātas jutības un alerģiskas reakcijas1

nav zināmi

bieži nav zināmi

nav zināmi

nav zināmi

nav zināmi

Vielmaiņas un uztures traucējumi

hipoglikēmija

retāk

ļoti bieži

bieži

palielināta apetīte Nervu sistēmas traucējumi hipoestēzija galvassāpes reibonis bezmiegs Acu bojājumi
redzes traucējumi2

bieži
retāk bieži

bieži bieži
retāk
bieži

retāk
bieži retāk bieži retāk
retāk

bieži retāk

bieži retāk

makulas tūska3

nav nav zināmi nav zināmi nav zināmi zināmi

nav zināmi

8

Blakusparādības

Pioglitazona nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums atkarībā

no ārstēšanas režīma

Kombinācijā

ar

Monoterapij
a

ar metformīnu

ar sulfonilurīnvielas
grupas

metformīnu un sulfonilurīnvielas

Ar insulīnu

līdzekļiem grupas

līdzekļiem

Ausu un labirinta bojājumi

vertigo Sirds funkcijas traucējumi sirds mazspēja4 Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus) urīnpūšļa vēzis
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības
elpas trūkums
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi
meteorisms

retāk

retāk retāk

retāk retāk bieži

retāk

bieži retāk bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

svīšana

retāk

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

kaulu lūzumi5

bieži

bieži

bieži

bieži

bieži

artralģija

bieži

bieži

bieži

muguras sāpes

bieži

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

hematūrija

bieži

glikozūrija

retāk

proteinūrija

retāk

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

erektila disfunkcija

bieži

9

Blakusparādības
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā tūska nogurums Izmeklējumi ķermeņa masas palielināšanās6 palielināts kreatīnfosfokināzes līmenis asinīs palielināts laktātdehidrogenāzes līmenis palielināts alanīnaminotransferāzes līmenis7

Pioglitazona nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums atkarībā

no ārstēšanas režīma

Kombinācijā

ar

Monoterapij
a

ar metformīnu

ar sulfonilurīnvielas
grupas

metformīnu un sulfonilurīnvielas

Ar insulīnu

līdzekļiem grupas

līdzekļiem

retāk

bieži

bieži

bieži

bieži

bieži

retāk

nav nav zināmi nav zināmi nav zināmi zināmi

ļoti bieži bieži
nav zināmi

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts
1 Pēcreģistrācijas pieredzē saņemti ziņojumi par paaugstinātas jutības reakcijām ar pioglitazonu ārstētiem pacientiem. Reakcijas ietver anafilaksi, angioedēmu un nātreni.
2 Par redzes traucējumiem ziņots galvenokārt terapijas sākumā un tie ir saistīti ar glikozes līmeņa pārmaiņām asinīs, kas rada īslaicīgu lēcas pietūkumu un refrakcijas indeksa pārmaiņas, ko novēro arī citu hipoglikemizējošo līdzekļu lietošanas gadījumā.

3 Kontrolētos klīniskajos pētījumos ziņojumi par sirds mazspēju pioglitazona terapijas gadījumā saņemti tikpat bieži cik placebo, metformīna un sulfonilurīnvielas grupas līdzekļu lietotāju grupās, taču ziņojumu skaits bija lielāks, lietojot pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Pētījumā ar pacientiem ar smagu makrovaskulāru slimību anamnēzē smagas sirds mazspējas sastopamības biežums bija par 1,6% lielāks, lietojot pioglitazonu (salīdzinot ar placebo), kad to pievienoja terapijai, kuras sastāvdaļa bija insulīns. Tomēr tas neveicināja mirstības pieaugumu šajā pētījumā. Šajā pētījumā pacientiem, kuri saņēma pioglitazonu un insulīnu, lielāka pacientu ar sirds mazspēju procentuālā attiecība tika novērota pacientiem ≥ 65 gadu vecumā, salīdzinot ar pacientiem, kuri jaunāki par 65 gadiem (9,7% salīdzinot ar 4,0%). Pacientiem, kuri lieto insulīnu bez pioglitazona, sirds mazspējas sastopamības biežums bija 8,2% ≥ 65 gadus veciem pacientiem, salīdzinot ar 4,0% pacientiem, kuri jaunāki par 65 gadiem. Pioglitazona klīniskās lietošanas laikā ziņots par sirds mazspēju un biežāk, ja pioglitazons tika lietots kombinācijā ar insulīnu, vai pacientiem ar sirds mazspēju anamnēzē.
4Tika veikta apvienota analīze par kaulu lūzumu blakusparādību ziņojumiem, kas novēroti randomizētos, ar salīdzināmu terapiju kontrolētos, dubultmaskētos klīniskajos pētījumos ar vairāk nekā 8100 pacientiem, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu, un 7400 pacientiem, kuri tika ārstēti ar salīdzināmu terapiju, 3,5 gadus ilgi. Sievietēm, kuras lietoja pioglitazonu, biežāk tika novēroti lūzumi
10

(2,6%) nekā sievietēm, kuras lietoja salīdzināmu terapiju (1,7%). Vīriešiem, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu (1,3%), nenovēroja palielinātu kaulu lūzumu sastopamības biežumu, salīdzinājumā ar salīdzināmu terapiju (1,5%). 3,5 gadu ilgā kardiovaskulārā riska PROactive pētījumā ar pioglitazonu ārstētām sievietēm lūzumus novēroja 44 sievietēm no 870 (5,1%), salīdzinot ar 23 sievietēm no 905 (2,5%), kuras ārstētas ar salīdzināmu terapiju. Lūzumu biežuma palielināšanās ar pioglitazonu ārstētiem vīriešiem (1,7%), salīdzinājumā ar salīdzināmu terapiju (2,1%), netika novērota. Pēcreģistrācijas periodā tika ziņots par kaulu lūzumu gadījumiem sievietēm un vīriešiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).
5 Kontrolētos klīniskajos pētījumos saņemti ziņojumi par tūsku 6–9% ar pioglitazonu ārstētiem pacientiem viena gada laikā. Tūskas sastopamība salīdzināmās terapijas grupās (sulfonilurīnvielas grupas līdzekļi, metformīns) bija 2–5%. Tūska parasti bija viegla vai vidēji smaga un ārstēšana nebija jāpārtrauc.
6Aktīvos salīdzināmas terapijas kontrolētos pētījumos, lietojot pioglitazonu monoterapijā, vidējā ķermeņa masas palielināšanās viena gada laikā bija 2–3 kg. Tas ir tikpat cik novērots, lietojot sulfonilurīnvielas grupas līdzekļus aktīvajā salīdzinājuma grupā. Kombinētos pētījumos pioglitazona pievienošana metformīnam izraisīja ķermeņa masas palielināšanos viena gada laikā vidēji par 1,5 kg, un pievienošana sulfonilurīnvielas grupas līdzeklim tā palielinājās par 2,8 kg. Salīdzināmās terapijas grupā sulfonilurīnvielas grupas līdzekļa pievienošana metformīnam izraisīja ķermeņa masas palielināšanos vidēji par 1,3 kg, un metformīna pievienošana sulfonilurīnvielas grupas līdzeklim izraisīja ķermeņa masas samazināšanos vidēji par 1,0 kg.
7 Ar pioglitazonu veiktos klīniskajos pētījumos AlAT paaugstināšanās, vairāk nekā trīs reizes pārsniedzot augšējo normas robežu, tika novērota tikpat bieži kā placebo grupā, bet retāk nekā metformīna vai sulfonilurīnvielas grupas līdzekļa salīdzinājuma terapijas grupās. Ārstēšanas laikā ar pioglitazonu pazeminājās vidējais aknu enzīmu līmenis. Pēcreģistrācijas pieredzes laikā bijuši reti aknu enzīmu līmeņa palielināšanās un hepatocelulāras disfunkcijas gadījumi. Lai gan ļoti retos gadījumos ziņots par letālu iznākumu, cēloniska sakarība nav noteikta.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Klīniskajos pētījumos pacienti ir lietojuši pioglitazonu lielākā devā nekā ieteicamā maksimālā deva – 45 mg dienā. Maksimālā deva, par ko ir ziņots, ir 120 mg dienā četras dienas ilgi, tad 180 mg dienā septiņas dienas ilgi, un tas neizraisīja nekādus simptomus.
Hipoglikēmija var attīstīties, lietojot pioglitazonu kombinācijā ar sulfonilurīnvielas grupas līdzekļiem vai insulīnu. Pārdozēšanas gadījumā jāveic simptomātiska un vispārēja uzturoša ārstēšana.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: zāles diabēta ārstēšanai, hipoglikemizējošs līdzeklis, izņemot insulīnus; ATĶ kods: A10BG03.
Pioglitazona iedarbību var nodrošināt insulīna rezistences samazināšanās. Tiek uzskatīts, ka pioglitazons iedarbojas, aktivējot specifiskus kodolu receptorus (peroksisomu proliferatoraktivētos gamma receptorus), tādējādi palielinot dzīvnieku aknu, taukaudu un skeleta muskuļu šūnu jutību pret
11

insulīnu. Pierādīts, ka ārstēšana ar pioglitazonu mazina glikozes izdalīšanos no aknām un palielina perifērisko glikozes izmantošanu insulīna rezistences apstākļos.
Pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu uzlabojas glikēmijas kontrole tukšā dūšā un pēc ēšanas. Glikēmijas kontroles uzlabošanās saistīta ar insulīna koncentrācijas samazināšanos plazmā gan tukšā dūšā, gan pēc ēšanas. Pioglitazona un gliklazīda monoterapijas salīdzinājuma klīniskais pētījums tika pagarināts līdz diviem gadiem, lai novērtētu laiku līdz terapijas neefektivitātes brīdim (nosaka pēc HbA1c ≥ 8,0% pēc pirmajiem sešiem terapijas mēnešiem). Kaplan-Meier analīze liecināja par īsāku laiku līdz terapijas neefektivitātes brīdim ar gliklazīdu ārstētiem pacientiem salīdzinājumā ar pioglitazona grupu. Pēc diviem gadiem glikēmijas kontrole (noteikta kā HbA1c < 8,0%) saglabājās 69% ar pioglitazonu ārstēto pacientu, salīdzinājumā ar 50% pacientu, kuri saņēma gliklazīdu. Divus gadus ilgā kombinētas terapijas pētījumā, kurā salīdzināja pioglitazonu un gliklazīdu, pievienojot tos metformīnam, glikēmijas kontrole, izteikta kā vidējās HbA1c pārmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējiem raksturlielumiem, pēc viena gada abās ārstēšanas grupās bija vienāda. HbA1c pasliktināšanās ātrums otrā gada laikā pioglitazona lietošanas gadījumā bija mazāks nekā gliklazīda lietošanas gadījumā.
Ar placebo kontrolētā pētījumā pacienti ar nepietiekamu glikēmijas kontroli, neskatoties uz trīs mēnešus ilgu insulīna optimizācijas periodu, tika randomizēti pioglitazona vai placebo grupās uz 12 mēnešiem. Pacientiem, kuri saņēma pioglitazonu, HbA1c samazinājās vidēji par 0,45%, salīdzinot ar tiem pacientiem, kuri turpināja saņemt insulīnu vienu pašu, kā arī samazinot insulīna devu ar pioglitazonu ārstēto pacientu grupā.
HOMA analīze liecina, ka pioglitazons uzlabo beta šūnu darbību, kā arī palielina jutību pret insulīnu. Divus gadus ilgi klīniskie pētījumi liecina par šīs iedarbības saglabāšanos.
Vienu gadu ilgos klīniskajos pētījumos pioglitazons nemainīgi statistiski nozīmīgi pazemināja albumīna/kreatinīna attiecību salīdzinājumā ar sākotnējo raksturlielumu.
Pioglitazona (45 mg monoterapijā salīdzinājumā ar placebo) iedarbība tika pētīta nelielā 18 nedēļu ilgā pētījumā ar 2. tipa cukura diabēta slimniekiem. Pioglitazona terapijas laikā novēroja nozīmīgu ķermeņa masas palielināšanos. Nozīmīgi samazinājās viscerālo tauku daudzums, bet palielinājās ekstraabdominālo tauku masa. Līdzīgas pioglitazona izraisītās tauku sadales pārmaiņām organismā novēroja arī palielinoties insulīna jutībai. Vairumā klīnisko pētījumu, salīdzinājumā ar placebo, novērota kopējā plazmas triglicerīdu un brīvo taukskābju daudzuma samazināšanās vienlaikus ar ABL holesterīna līmeņa palielināšanos, bet ZBL holesterīna līmenis palielinājās nedaudz, taču ne klīniski nozīmīgi.
Līdz divus gadus ilgos klīniskajos pētījumos pioglitazons, salīdzinājumā ar placebo, metformīnu un gliklazīdu, pazemināja kopējo plazmas triglicerīdu un brīvo taukskābju līmeni un palielināja ABL holesterīna līmeni. Pioglitazons neizraisīja statistiski nozīmīgu ZBL holesterīna līmeņa palielināšanos salīdzinājumā ar placebo, bet metformīna un gliklazīda lietošanas gadījumā novēroja tā pazemināšanos. 20 nedēļu ilgā pētījumā pioglitazons ne tikai pazemināja triglicerīdu līmeni tukšā dūšā, bet arī samazināja postprandiālo hipertrigliceridēmiju, ietekmējot gan absorbētos, gan aknās sintezētos triglicerīdus. Šī iedarbība nav atkarīga no pioglitazona ietekmes uz glikēmiju, un statistiski nozīmīgi atšķiras no glibenklamīda ietekmes.
Kardiovaskulāro iznākumu pētījumā PROactive, 5238 pacienti ar 2. tipa cukura diabētu un smagu makrovaskulāru slimību anamnēzē tika randomizēti pioglitazona vai placebo grupā papildus esošajai pretdiabēta vai kardiovaskulārai terapijai uz laiku līdz pat 3,5 gadiem. Pētījuma subjektu vidējais vecums bija 62 gadi; diabēta vidējais ilgums bija 9,5 gadi. Apmēram viena trešdaļa pacientu saņēma insulīnu kombinācijā ar metformīnu un/vai sulfonilurīnvielas grupas līdzekli. Lai piedalītos pētījumā, pacientam bija jābūt vienam no sekojošiem kritērijiem: miokarda infarkts, insults, perkutāna kardioloģiska iejaukšanās vai koronārās artērijas šunts, akūts koronārs sindroms, koronāro artēriju slimība vai obstruktīva perifēro artēriju slimība. Gandrīz pusei pacientu anamnēzē bija miokarda infarkts, un apmēram 20% pacientu anamnēzē bija insults. Apmēram pusei pētījuma subjektu bija vismaz divi no kardiovaskulārajiem kritērijiem. Gandrīz visi indivīdi (95%) saņēma kardiovaskulāros
12

līdzekļus (beta blokatorus, AKE inhibitorus, angiotenzīna II antagonistus, kalcija kanālu blokatorus, nitrātus, diurētiskos līdzekļus, aspirīnu, statīnus, fibrātus).
Lai arī pētījumā netika sasniegts primārais mērķa kritērijs, kas bija apkopot visus mirstības cēloņus, miokarda infarktus bez fatāla iznākuma, insultus, akūta koronāra sindroma gadījumus, kājas amputācijas, koronāras revaskularizācijas gadījumus un kājas revaskularizācijas gadījumus, rezultāti liecina, ka nav novērotas ilgtermiņa kardiovaskulāras problēmas saistībā ar pioglitazona lietošanu. Tomēr palielinājās tūskas, ķermeņa masas palielināšanās un sirds mazspējas sastopamības biežums. Netika novērota mirstības palielināšanās sirds mazspējas dēļ.
Pediatriskā populācija
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par Pioglitazone Actavis visās bērnu vecuma apakšgrupās ar 2. tipa cukura diabētu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2 apakšpunktā.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās
Pēc iekšķīgas lietošanas pioglitazons uzsūcas ātri, un neizmainīta pioglitazona maksimālā koncentrācija plazmā parasti tiek sasniegta 2 stundu laikā pēc lietošanas. Lietojot 2–60 mg lielas devas, koncentrācija plazmā palielinājās proporcionāli. Līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta pēc 4– 7 zāļu lietošanas dienām. Atkārtota devu lietošana neizraisa savienojuma vai tā metabolītu uzkrāšanos. Uztura lietošana neietekmē uzsūkšanos. Absolūtā biopieejamība ir lielāka par 80%.
Izkliede
Aprēķinātais izkliedes tilpums cilvēkam ir 0,25 l/kg.
Pioglitazons un visi aktīvie metabolīti plaši saistās ar plazmas olbaltumvielām (> 99%).
Biotransformācija
Pioglitazons tiek plaši metabolizēts aknās alifātisko metilēngrupu hidroksilēšanas rezultātā. Tas galvenokārt notiek ar citohroma P450 2C8 starpniecību, lai gan mazākā mērā var būt iesaistītas citas izoformas. Trīs no sešiem konstatētajiem metabolītiem ir aktīvi (M-II, M-III un M-IV). Ja ņem vērā aktivitāti, koncentrāciju un saistīšanos ar olbaltumvielām, pioglitazons un M-III metabolīts vienlīdz labi nodrošina efektivitāti. Šai ziņā M-IV ieguldījums efektivitātē trīskārtīgi pārsniedz pioglitazona „daļu”, turpretī M-II relatīvā efektivitāte ir neliela.
In vitro pētījumos netika konstatēts, ka pioglitazons inhibētu kādu citohroma P450 apakštipu. Cilvēkam netiek inducēti galvenie inducējamie P450 izoenzīmi 1A, 2C8/9 un 3A4.
Mijiedarbības pētījumos pierādīts, ka pioglitazons būtiski neietekmē digoksīna, varfarīna, fenprokumona un metformīna farmakokinētiku un farmakodinamiku. Lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar gemfibrozilu (citohroma P540 2C8 inhibitors) vai rifampicīnu (citohroma P450 2C8 induktors), ziņots par attiecīgi palielinātu vai pazeminātu pioglitazona koncentrāciju plazmā (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Eliminācija
Pēc iekšķīgas radioloģiski iezīmēta pioglitazona lietošanas cilvēkam radioaktīvais elements tika konstatēts galvenokārt izkārnījumos (55%) un mazākā daudzumā urīnā (45%). Dzīvniekiem gan urīnā, gan izkārnījumos konstatējams tikai neliels neizmainīta pioglitazona daudzums. Neizmainīta
13

pioglitazona vidējais plazmas eliminācijas pusperiods cilvēkam ir 5 līdz 6 stundas, un tā kopējo aktīvo metabolītu vidējais plazmas eliminācijas pusperiods ir 16 līdz 23 stundas.
Gados vecāki pacienti
Farmakokinētika līdzsvara koncentrācijā 65 gadus veciem un vecākiem pacientiem ir līdzīga kā jauniem cilvēkiem.
Pacienti ar nieru darbības traucējumiem
Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem pioglitazona un tā metabolītu koncentrācija plazmā ir mazāka nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību, bet zāļu pamatvielas perorālais klīrenss ir līdzīgs. Tādējādi brīvā (nesaistītā) pioglitazona koncentrācija nemainās.
Pacienti ar nieru darbības traucējumiem
Pioglitazona kopējā koncentrācija plazmā nemainās, bet palielinās izkliedes tilpums. Tādēļ būtiski samazinās patiesais klīrenss vienlaikus ar nesaistītās pioglitazona frakcijas palielināšanos.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Toksikoloģijas pētījumos pēc atkārtotu devu lietošanas pelēm, žurkām, suņiem un pērtiķiem novēroja plazmas tilpuma palielināšanos, kas izraisīja hemodilūciju, anēmiju un atgriezenisku ekscentrisku sirds hipertrofiju. Novērota arī pastiprināta tauku izgulsnēšanās un infiltrācija. Šie novērojumi attiecināmi uz visu sugu dzīvniekiem, ja koncentrācija plazmā ≤ 4 reizes pārsniedza klīniskas lietošanas gadījumā sasniedzamo koncentrāciju. Dzīvnieku pētījumos ar pioglitazonu novērota aizkavēta augļa augšana. Tas ir saistīts ar pioglitazona iedarbību, samazinot mātītes hiperinsulinēmiju un palielināto rezistenci pret insulīnu, kas novērojama grūtniecības laikā, un tādējādi samazinot augļa augšanai nepieciešamo metabolisma substrātu pieejamību.
Pioglitazons neuzrādīja genotoksiskas īpašības vairākos in vivo un in vitro genotoksicitātes pētījumos. Žurkām, kuras 2 gadus ilgi saņēma pioglitazonu, novēroja palielinātu urīnpūšļa epitēlija hiperplāzijas (tēviņiem un mātītēm) un audzēju (tēviņiem) sastopamību.
Tika pieņemts, ka urīnakmeņu veidošanās vai esamība ar sekojošu kairinājumu un hiperplāziju ir mehānisms novērotajai tumorogēnajai reakcijai peļu tēviņiem. 24 mēnešu ilgi mehānisma pētījumi ar peļu tēviņiem liecina, ka pioglitazona lietošana palielināja hiperplastisku urīnpūšļa izmaiņu sastopamības biežumu. Uztura paskābināšana būtiski samazināja, bet pilnībā nenovērsa audzēju sastopamību. Mikrokristālu klātbūtne saasināja hiperplastisko reakciju, bet netika uzskatīta par hiperplastisko izmaiņu primāro cēloni. Nevar izslēgt tumorogēnās atrades peļu tēviņiem nozīmi cilvēkam.
Abu dzimumu pelēm nenovēroja kancerogēnu atbildes reakciju. Suņiem vai pērtiķiem, kuri saņēma pioglitazonu līdz pat 12 mēnešus ilgi, nenovēroja urīnpūšļa hiperplāziju.
Ģimenes adenomatozās polipozes (ĢAP) dzīvnieku modelī ārstēšana ar diviem citiem tiazolidīndioniem pastiprināja dažādu audzēju rašanos resnajā zarnā. Šī novērojuma nozīme nav zināma.
Vides riska novērtējums: nav sagaidāma ietekme uz apkārtējo vidi klīniskas pioglitazona lietošanas rezultātā.
14

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Karmelozes kalcija sāls Hidroksipropilceluloze Laktozes monohidrāts Magnija stearāts
6.2. Nesaderība
Nav piemērojama.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Alumīnija/alumīnija blisteri iepakojumos pa 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 un 100 tabletēm.
Iepakojumos pa 14, 28, 56, 84 un 98 tabletēm ir blisteri, uz kuriem uzdrukāti nedēļas dienu saīsinājumi (P., O., T., C., Pk., S., Sv.).
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai
Nav īpašu prasību.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Īslande
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
EU/1/12/755/001 EU/1/12/755/002 EU/1/12/755/003 EU/1/12/755/004 EU/1/12/755/005 EU/1/12/755/006 EU/1/12/755/007 EU/1/12/755/008 EU/1/12/755/009 EU/1/12/755/010 EU/1/12/755/011
15

EU/1/12/755/012 EU/1/12/755/013 EU/1/12/755/014 EU/1/12/755/015 EU/1/12/755/016 EU/1/12/755/017 EU/1/12/755/018 EU/1/12/755/019 EU/1/12/755/020 EU/1/12/755/021 EU/1/12/755/022 EU/1/12/755/023 EU/1/12/755/024 EU/1/12/755/025 EU/1/12/755/026 EU/1/12/755/027 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 15/03/2012 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
16

II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN
EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
17

A. RAŽOTĀJS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Ražotāja, kurš atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Actavis Ltd. BLB016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 Malta
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Recepšu zāles.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Reģistrācijas apliecības piešķiršanas brīdī šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšana nav nepieciešama. Taču reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi, ja šīs zāles ir iekļautas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.
Papildināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.
• Riska mazināšanas papildu pasākumi
RAĪ ir jānodrošina ar izglītojošo materiālu komplektu visus ārstus, kuri varētu nozīmēt/lietot pioglitazonu. Pirms vadlīniju ārstiem izplatīšanas katrā dalībvalstī, RAĪ jāsaskaņo ar valsts kompetento iestādi izglītojošā materiāla saturs un formāts kopā ar komunikācijas plānu.
• Šī izglītojošo materiālu komplekta mērķis ir paaugstināt informētības līmeni par nozīmīgo identificēto urīnpūšļa vēža un sirds mazspējas risku, kā arī vispārējām rekomendācijām, kuru mērķis ir optimizēt ieguvuma-riska robežu pacienta līmenī.
• Ārstam paredzētajam izglītojošo materiālu komplektam jāsatur: zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un vadlīnijas ārstiem.
18

Vadlīnijās ārstiem jāuzsver sekojošais: • pacientu atlases kritēriji, ņemot vērā to, ka pioglitazons nav lietojams kā pirmās izvēles
terapijas līdzeklis, un uzsverot nepieciešamību regulāri pārskatīt terapijas ieguvumu. • urīnpūšļa vēža risks un atbilstoši riska mazināšanas ieteikumi. • sirds mazspējas risks un atbilstoši riska mazināšanas ieteikumi. • brīdinājums par lietošanu gados vecākiem cilvēkiem, ņemot vērā ar vecumu saistītos riskus (it
īpaši urīnpūšļa vēža, kaulu lūzumu un sirds mazspējas risku).
19

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
20

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
21

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KASTĪTE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Pioglitazonum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 14 tabletes 28 tabletes 30 tabletes 50 tabletes 56 tabletes 84 tabletes 90 tabletes 98 tabletes 100 tabletes 5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN
NEREDZAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz: 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
22

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande 12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I) EU/1/12/755/001 [14 tabletes] EU/1/12/755/002 [28 tabletes] EU/1/12/755/003 [30 tabletes] EU/1/12/755/004 [50 tabletes] EU/1/12/755/005 [56 tabletes] EU/1/12/755/006 [84 tabletes] EU/1/12/755/007 [90 tabletes] EU/1/12/755/008 [98 tabletes] EU/1/12/755/009 [100 tabletes] 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pioglitazone Actavis 15 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
23

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KASTĪTE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Pioglitazonum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 14 tabletes 28 tabletes 30 tabletes 50 tabletes 56 tabletes 84 tabletes 90 tabletes 98 tabletes 100 tabletes 5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN
NEREDZAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz: 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
24

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande 12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I) EU/1/12/755/010 [14 tabletes] EU/1/12/755/011 [28 tabletes] EU/1/12/755/012 [30 tabletes] EU/1/12/755/013 [50 tabletes] EU/1/12/755/014 [56 tabletes] EU/1/12/755/015 [84 tabletes] EU/1/12/755/016 [90 tabletes] EU/1/12/755/017 [98 tabletse] EU/1/12/755/018 [100 tabletes] 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pioglitazone Actavis 30 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
25

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KASTĪTE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes Pioglitazonum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 14 tabletes 28 tabletes 30 tabletes 50 tabletes 56 tabletes 84 tabletes 90 tabletes 98 tabletes 100 tabletes 5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN
NEREDZAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz: 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
26

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande 12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I) EU/1/12/755/019 [14 tabletes] EU/1/12/755/020 [28 tabletes] EU/1/12/755/021 [30 tabletes] EU/1/12/755/022 [50 tabletes] EU/1/12/755/023 [56 tabletes] EU/1/12/755/024 [84 tabletes] EU/1/12/755/025 [90 tabletes] EU/1/12/755/026 [98 tabletes] EU/1/12/755/027 [100 tabletes] 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pioglitazone Actavis 45 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
27

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Pioglitazonum 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Actavis Group PTC ehf. (logo) 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA (TIKAI KALENDĀRAJIEM IEPAKOJUMIEM PA 14, 28, 56, 84 UN
98 TABLETĒM) P. O. T. C. Pk. S. Sv.
28

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Pioglitazonum 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Actavis Group PTC ehf. (logo) 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA (TIKAI KALENDĀRAJIEM IEPAKOJUMIEM PA 14, 28, 56, 84 UN
98 TABLETĒM) P. O. T. C. Pk. S. Sv.
29

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes Pioglitazonum 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Actavis Group PTC ehf. (logo) 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA (TIKAI KALENDĀRAJIEM IEPAKOJUMIEM PA 14, 28, 56, 84 UN
98 TABLETĒM) P. O. T. C. Pk. S. Sv.
30

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
31

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Pioglitazone Actavis 15 mg, 30 mg un 45 mg tabletes Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes
Pioglitazonum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Pioglitazone Actavis un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Actavis lietošanas 3. Kā lietot Pioglitazone Actavis 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Pioglitazone Actavis 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Pioglitazone Actavis un kādam nolūkam to lieto
Pioglitazone Actavis satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa (insulīnneatkarīgā) cukura diabēta ārstēšanai, kad metformīns nav piemērots vai tā iedarbība nav bijusi pietiekama. Tas ir diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.
Pioglitazone Actavis palīdz kontrolēt glikozes līmeni Jūsu asinīs, ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot organismam labāk izmantot paša izstrādāto insulīnu. 3 – 6 mēnešus pēc Pioglitazone Actavis lietošanas sākšanas Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas iedarbojas.
Pioglitazone Actavis var lietot vienu pašu vai kombinācijā ar metformīnu un / vai sulfonilurīnvielas grupas līdzekli, kas arī ir iekšķīgi lietojamas pretdiabēta zāles.
Pioglitazone Actavis var lietot vienu pašu pacientiem, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem nav bijusi pietiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī to var pievienot citiem līdzekļiem (piemēram, metformīnam, sulfonilurīnvielai, insulīnam), kuri nav nodrošinājuši pietiekamu cukura līmeņa kontroli asinīs.
2. Kas jums jāzina pirms Pioglitazone Actavis lietošanas
Nelietojiet Pioglitazone Actavis šādos gadījumos - ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret pioglitazonu vai kādu citu Pioglitazone Actavis
sastāvdaļu (palīgvielu sarakstu skatīt 6. apakšpunktā); - ja Jums ir sirds mazspēja vai iepriekš ir bijusi sirds mazspēja; - ja Jums ir aknu slimība; - ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju ķermeņa
masas samazināšanos, sliktu dūšu vai vemšanu); - ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis; - ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.
32

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms šo zāļu lietošanas sākšanas konsultējieties ar savu ārstu: - ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspēja, it īpaši, ja Jūs esat vecāks/a par
75 gadiem. Ja Jūs lietojat pretiekaisuma zāles, kas arī var izraisīt šķidruma aizturi un pietūkumu, Jums arī par to jāpastāsta savam ārstam; - ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, ko sauc par makulas tūsku (acs aizmugurējās daļas pietūkums); - ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās iespējamība, jo Pioglitazone Actavis lietošanas laikā Jums var atjaunoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību; - ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Pioglitazone Actavis lietošanu, Jums būs jānodod asins analīzes, lai pārbaudītu Jūsu aknu darbību. Šī pārbaude var tikt periodiski atkārtota. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar pioglitazonu un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja Jums novērojamas sirds mazspējas pazīmes, piemēram, neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāla tūska (pietūkums).
Ja Jūs lietojat Pioglitazone Actavis kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukura līmenis Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).
Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).
Kaulu lūzumi Lietojot pioglitazonu, pacientiem, it īpaši sievietēm, tika novēroti biežāki kaulu lūzumi. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.
Bērni un pusaudži Nav ieteicams lietot bērniem, kuri jaunāki par18 gadiem.
Citas zāles un Pioglitazone Actavis Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
Parasti, ārstējoties ar Pioglitazone Actavis, Jūs varat turpināt citu zāļu lietošanu. Tomēr noteiktām zālēm piemīt īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs: - gemfibrozils (lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai), - rifampicīns (lieto tuberkulozes un citu infekciju ārstēšanai). Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura līmenis Jūsu asinīs, un iespējams vajadzēs mainīt Jūsu Pioglitazone Actavis devu.
Pioglitazone Actavis kopā ar uzturu un dzērienu Savas tabletes Jūs varat lietot neatkarīgi no ēdienreizēm. Tabletes Jums jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu. Jūsu ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Pioglitazons neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.
33

Pioglitazone Actavis satur laktozes monohidrātu Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Pioglitazone Actavis, konsultējieties ar savu ārstu.
3. Kā lietot Pioglitazone Actavis
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Parastā sākuma deva ir viena 15 mg vai 30 mg pioglitazona tablete, kas jālieto vienreiz dienā. Ārsts var palielināt devu līdz maksimāli 45 mg vienreiz dienā. Ārsts Jums pateiks, kādu devu lietot. . Ja Jums liekas, ka Pioglitazone Actavis iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar savu ārstu.
Pioglitazone Actavis var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.
Lietojot Pioglitazone Actavis kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), Jūsu ārsts pastāstīs, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.
Pioglitazone Actavis lietošanas laikā Jūsu ārsts Jums periodiski lūgs veikt asins analīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.
Pioglitazone Actavis lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta diēta.
Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, pastāstiet par to savam ārstam.
Ja esat lietojis Pioglitazone Actavis vairāk nekā noteikts Ja Jūs nejauši esat lietojis pārāk daudz tablešu vai ar kāds cits, vai bērns ir lietojis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs var pazemināties zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi dažus cukura gabaliņus, saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.
Ja esat aizmirsis lietot Pioglitazone Actavis Lietojiet Pioglitazone Actavis katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja Jūs esat izlaidis devu, zāļu lietošanu turpiniet ar nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Iepakojumiem, kuri satur 14, 28, 56, 84 un 98 tabletes, Jūs varat pārbaudīt pēdējo dienu, kad Jūs esat lietojis Pioglitazone Actavis tableti, skatoties kalendārā, kas uzdrukāts uz blistera.
Ja Jūs pārtraucat lietot Pioglitazone Actavis Lai Pioglitazone Actavis darbotos pareizi, tas jālieto katru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot Pioglitazone Actavis, cukura līmenis Jūsu asinīs var paaugstināties. Konsultējieties ar savu ārstu, pirms pārtraukt Pioglitazone Actavis lietošanu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Pacientiem galvenokārt ir novērotas šādas nopietnas blakusparādības:
Sirds mazspēja bieži (mazāk kā 1 no 10 pacientiem) tiek novērota pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Actavis kombinācijā ar insulīnu. Simptomi ir netipisks elpas trūkums, strauja ķermeņa masas
34

palielināšanās vai lokalizēta tūska (pietūkums). Ja Jūs novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, it īpaši, ja Jūs esat vecāks/a par 65 gadiem.
Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, novērots retākos gadījumos (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Pazīmes un simptomi ietver asinis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums parādās jebkurš no minētajiem gadījumiem, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.
Lokalizēta tūska (pietūkums) ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs novērojat šo blakusparādību, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.
Kaulu lūzumi bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir novēroti sievietēm, kuras lieto pioglitazonu, kā arī vīriešiem, kuri lieto pioglitazonu (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.
Pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, novērota arī redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs aizmugurējā daļā (sastopamības biežums nav zināms). Ja Jūs novērojat šo simptomu pirmo reizi, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu. Ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.
Pacientiem, kur lieto Pioglitazone Actavis, ziņots par alerģiskām reakcijām (sastopamības biežums nav zināms). Ja Jums ir nopietna alerģiska reakcija, tajā skaitā nātrene un sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums, kas var izraisīt apgrūtinātu elpošanu vai rīšanu, pārtrauciet lietot šīs zāles un pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.
Citas blakusparādības, kas var rasties pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, ir:
Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10) - elpceļu infekcija - redzes traucējumi - ķermeņa masas palielināšanās - nejutīgums
Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100) - deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts) - apgrūtināta iemigšana (bezmiegs)
Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) - palielināts aknu enzīmu līmenis - alerģiskas reakcijas
Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar citām pretdiabēta zālēm, ir:
Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10) - samazināts cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija)
Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10) - galvassāpes - reibonis - locītavu sāpes - impotence - muguras sāpes - elpas trūkums - nedaudz samazināts sarkano asins šūnu skaits - gāzu uzkrāšanās (meteorisms)
35

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100) - cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā - palielināts enzīmu līmenis - griešanās sajūta (vertigo) - svīšana - nogurums - palielināta apetīte
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Pioglitazone Actavis
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
Nelietot Pioglitazone Actavis pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc Derīgs līdz/Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Pioglitazone Actavis satur - Aktīvā viela ir pioglitazons.
Katra tablete satur 15 mg, 30 mg vai 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā). - Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceluloze, karmelozes kalcija sāls un magnija stearāts.
Pioglitazone Actavis ārējais izskats un iepakojums Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 5.5 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ15’. Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 7 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ30’. Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes baltas, apaļas, plakanas, ar slīpām malām, kuru diametrs ir 8 mm, un vienā pusē iespiests ‘TZ45’.
Tabletes pieejamas alumīnija blisteros, iepakojumos pa 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 un 100 tabletēm. Iepakojumos pa 14, 28, 56, 84 un 98 tabletēm ir blisteri, uz kuriem uzdrukāti nedēļas dienu saīsinājumi (P., O., T., C., Pk., S., Sv.).
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
36

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Īslande

Ražotājs Actavis Ltd. BLB 016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 Malta

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Actavis Group PTC ehf. IJsland / Islande / Island

Lietuva UAB "Sicor Biotech" Tel: +370 5 266 0203

България Актавис ЕАД Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg Actavis Group PTC ehf. Islande / Island

Česká republika Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel.: +36 1 288 6400

Danmark Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta Actavis Ltd. Tel: +35621693533

Deutschland Actavis Group PTC ehf. Island

Nederland Aurobindo Pharma B.V. Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal Tel: +372 661 0801

Norge Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα Specifar ABEE Τηλ: +30 210 5401500

Österreich ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43(0)1 97007 0

España Actavis Group PTC ehf. Islandia

Polska Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 345 93 00

France Actavis Group PTC ehf. Islande

Portugal Aurovitas, Unipessoal, Lda Tel: +351 214 185 104

37

Hrvatska Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 37 20 000
Ireland Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321740
Ísland Actavis Group PTC ehf. Sími: +354 550 3300
Italia Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. Tel: +39 0296392601
Κύπρος Specifar ABEE Τηλ: +30 210 5401500 Ελλάδα
Latvija UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā Tel: +371 673 23 666

România Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 21 230 65 24
Slovenija Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390
Slovenská republika TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o Tel: +421 2 57 26 79 11
Suomi/Finland ratiopharm Oy Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900
Sverige Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00
United Kingdom Actavis UK Limited Tel: +44 1271 385257

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

38