Lymphomyosot

Tablete
UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

7.54 €

Zāļu produkta identifikators

00-0108-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-0108

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

18-JUN-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lymphomyosot tabletes

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to ir noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

- Ja nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas ari uz iespējamajam blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Lymphomyosot tabletes un kādam nolūkam to lieto

2. Kas jāzina pirms Lymphomyosot tabletes lietošanas

3. Kā lietot Lymphomyosot tabletes

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Lymphomyosot tabletes

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Lymphomyosot tabletes un kādam nolūkam to lieto

Lymphomyosot tabletes ir homeopātiskas zāles, ko lieto limfātisma (ar tieksmi uz limfātisko orgānu hipertrofiju, tūskas veidošanos un samazinātu pretestības spēju infekcijām), dziedzeru pietūkuma, mandeļu tūskas un hroniska tonsilīta gadījumā.

Lymphomyosot tabletes ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma.

2. Kas Jums jāzina pirms Lymphomyosot tabletes lietošanas

Nelietojiet Lymphomyosot tabletes šādos gadījumos:

  • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

  • nelietot vairogdziedzera slimību gadījumā bez ārsta uzraudzības.

Citas zāles un Lymphomyosot tabletes

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lymphomyosot tabletes neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Lymphomyosot tabletes satur laktozi

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Lymphomyosot tabletes

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai kā ārsts, vai farmaceits Jums teicis.

Ieteicamā deva ir

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 3 tabletes 3 reizes dienā, izšķīdinot tabletes mutē.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto 1 tableti 1 līdz 2 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto 1 tableti 2 reizes dienā.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam.

Ja esat lietojis Lymphomyosot tabletes vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Lymphomyosot tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Lymphomyosot tabletes

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos var būt alerģiskas reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Lymphomyosot tabletes

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes etiķetes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lymphomyosot tabletes satur:

  • 1 tablete satur aktīvās vielas:

Myosotis arvensis D3 15 mg

Veronica officinalis D3 15 mg

Teucrium scorodonia D3 15 mg

Pinus sylvestris D4 15 mg

Gentiana lutea D5 15 mg

Equisetum hyemale D4 15 mg

Sarsaparilla D6 15 mg

Scrophularia nodosa D3 15 mg

Juglans regia D3 15 mg

Calcium phosphoricum D12 15 mg

Natrium sulfuricum D4 15 mg

Fumaria officinalis D4 15 mg

Levothyroxinum D12 15 mg

Araneus diadematus D6 15 mg

Geranium robertianum D4 30 mg

Nasturtium officinale D4 30 mg

Ferrum iodatum D12 30 mg

  • Citas sastāvdaļas ir: magnija stearāts, laktozes monohidrāts.

Lymphomyosot tabletes ārējais izskats un iepakojums:

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

Lymphomyosot tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni. Var būt atsevišķi dzeltenbrūni līdz brūni punkti.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Izplatītājs:

SIA ″Farmahelis″

Partizānu 198-5

50324 Kauņa,

Lietuva

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2015

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Lymphomyosot tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete satur aktīvās vielas:

Myosotis arvensis D3 15 mg

Veronica officinalis D3 15 mg

Teucrium scorodonia D3 15 mg

Pinus sylvestris D4 15 mg

Gentiana lutea D5 15 mg

Equisetum hyemale D4 15 mg

Sarsaparilla D6 15 mg

Scrophularia nodosa D3 15 mg

Juglans regia D3 15 mg

Calcium phosphoricum D12 15 mg

Natrium sulfuricum D4 15 mg

Fumaria officinalis D4 15 mg

Levothyroxinum D12 15 mg

Araneus diadematus D6 15 mg

Geranium robertianum D4 30 mg

Nasturtium officinale D4 30 mg

Ferrum iodatum D12 30 mg

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts. Viena tablete satur 300 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tabletes

Lymphomyosot tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

Var būt atsevišķi dzeltenbrūni līdz brūni punkti.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Limfātisms (tieksme uz limfātisko orgānu hipertrofiju, tūskas veidošanos, samazināta pretestības spēja infekcijām); dziedzeru pietūkums; mandeļu hipertrofija un hronisks tonsilīts.

4.2. Devas un lietošanas veids

Lymphomyosot tabletes ir paredzētas lietošanai pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma.

Devas

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 3 tabletes 3 reizes dienā, izšķīdinot tabletes mutē.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto 1 tablete 1 līdz 2 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto 1 tablete 2 reizes dienā.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Nelietot vairogdziedzera slimību gadījumā bez ārsta uzraudzības.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes–galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā nav pieejami. Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Lymphomyosot tabletes neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Ļoti retos gadījumos var būt alerģiskas reakcijas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3 .Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Magnija stearāts, laktozes monohidrāts.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Polipropilēna pudelīte/kartona kastīte.

Iepakojumā pa 50 tabletēm

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

D-76532 Baden-Baden

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS:

00-0108

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS:

Reģistrācijas datums: 2005. gada 8. marts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 18. jūnijs

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS:

06/2015