Lymphomyosot

Pilieni, iekšķīgi
UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

9.48 €

Zāļu produkta identifikators

00-0109-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-0109

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

18-JUN-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Pilieni, iekšķīgi

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

  • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

  • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

  • Ja 15 dienu laikā nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas

3. Kā lietot Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam to lieto

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai ir homeopātiskas zāles, ko lieto, ja ir limfātisms (tieksme uz limfātisko orgānu hipertrofiju, tūskas veidošanos un samazināta pretestības spēja infekcijām); dziedzeru pietūkums; mandeļu tūska un hronisks tonsilīts.

2. Kas Jums jāzina pirms Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas

Nelietojiet Lymphomyosot pilienus iekšķīgai lietošanai šādos gadījumos:

  • ja jums ir alerģija pret aktīvajam vieām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

  • vairogdziedzera slimību gadījumā bez ārsta uzraudzības.

Citas zāles un Lymphomsysot pilieni iekšķīgai lietošanai

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis, vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lymphosomsysot pilieni iekšķīgai lietošanai neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai satur etilspirtu

Satur 35 tilp.% etilspirta, t.i., līdz 150,2 mg vienā devā (10 pilienos), kas atbilst 3ml alus vai 1,27 ml vīna vienā devā (pieņemot, ka tie satur 5tilp.% un 12tilp.% etilspirta ) vai 49,73 ml ābolu sulas. Kaitīgs alkoholiķiem. Piesardzība jāievēro grūtniecēm un sievietēm krūts barošanas periodā, bērniem un pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

3. Kā lietot Lymphomyosot pilienus iekšķīgai lietošanai

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir :

pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto pa 15-20 pilieniem 3 reizes dienā.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 5 pilieniem 3 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 7 pilieniem 3 reizes dienā.

Dodot bērniem, pilienus var piepilināt nelielam ūdens daudzumam.

Ja esat lietojis Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos iespējamas alerģiskas reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles etiķetes pēc «Derīgs līdz: ». Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai satur:

  • 100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Teucrium scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g, Gentiana lutea D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Sarsaparilla D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g, Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levothyroxinum D12 5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferrum iodatum D12 10 g.

  • Citas sastāvdaļas ir: etilspirts, attīrīts ūdens.

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai ārējais izskats un iepakojums:

Pilinātājpudelīte/kartona kastīte. Pilinātājpudelīte pa 30 ml.

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, viegli gaiši dzeltens līdz gaiši dzeltens šķīdums.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2016.

Lejupielādēt zāļu aprakstu

1. Zāļu nosaukums

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

2. Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs

100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

Myosotis arvensis

D3

5 g
Veronica officinalis

D3

5 g
Teucrium scorodonia

D3

5 g
Pinus sylvestris

D4

5 g
Gentiana lutea

D5

5 g
Equisetum hyemale

D4

5 g
Sarsaparilla

D6

5 g
Scrophularia nodosa

D3

5 g
Juglans regia

D3

5 g
Calcium phosphoricum

D12

5 g
Natrium sulfuricum

D4

5 g
Fumaria officinalis

D4

5 g
Levothyroxinum

D12

5 g
Araneus diadematus

D6

5 g
Geranium robertianum

D4

10 g
Nasturtium officinale

D4

10 g
Ferrum iodatum

D12

10 g

Palīgviela ar zināmu iedarbību: etilspirts

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. Zāļu forma

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums.

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, viegli gaiši dzeltens līdz gaiši dzeltens šķīdums.

4. Klīniskā informācija

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Limfātisms (tieksme uz limfātisko orgānu hipertrofiju, tūskas veidošanos un samazināta pretestības spēja infekcijām); dziedzeru pietūkums; mandeļu hipertrofija un hronisks tonsilīts.

4.2. Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto pa 15-20 pilieniem 3 reizes dienā. Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 5 pilieniem 3 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 7 pilieniem 3 reizes dienā. Dodot bērniem, pilienus var piepilināt nelielam ūdens daudzumam.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Nelietot vairogdziedzera slimību gadījumā bez ārsta uzraudzības.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Satur 35 tilp.% etilspirta, t.i., līdz 150,2 mg vienā devā (10 pilienos), kas atbilst 3ml alus vai 1,27 ml vīna vienā devā (pieņemot, ka tie satur 5tilp.% un 12 tilp.% tilpuma etilspirta) vai 49,73 ml ābolu sulas. Kaitīgs alkoholiķiem. Piesardzība jāievēro grūtniecēm un sievietēm krūts barošanas periodā, bērniem un pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un krūts barošanas priodā nav pieejami. Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Lymphomysot pilieni iekšķīgai lietošanai neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Ļoti retos gadījumos iespējamas alerģiskas reakcijas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, Tālr.: +371 67078400,

Fakss: +371 67078428, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. Farmakoloģiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: homeopātiskas zāles, ATĶ kods V03AX

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6. Farmaceitiskā informācija

6.1. Palīgvielu saraksts

Etilspirts

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Pilinātājpudelīte/kartona kastīte. Iepakojumā pilinātājpudelīte pa 30 ml.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7. Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

D-76532 Baden-Baden

Vācija

8. Reģistrācijas numurs

00-0109

9. pirmās Reģistrācijas /Pārreģistrācijas datums:

Reģistrācijas datums: 2000.gada 16.februāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010.gaa 18.jūnijs

10. Teksta pēdējās pārskatīšanas datums:

02/2016