Arnithei

Gels

Arnithei gels

Kartona kastīte, Alumīnija tūba, N1
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Arnicae tinctura

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

19-0111-01

Zāļu reģistrācijas numurs

19-0111

Ražotājs

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

07-AUG-19

Reģ. apliecības derīguma termiņš

06-AUG-24

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

0,24 g/g

Zāļu forma

Gels

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Arnithei gels

Arnicae tinctura

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 3 – 4 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Arnithei un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Arnithei lietošanas

Kā lietot Arnithei

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Arnithei

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Arnithei un kādam nolūkam to lieto

Arnithei ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles, ko lieto, lai mazinātu zemādas asiņošanu, sastiepumu un lokalizētas muskuļu sāpes.

Arnithei ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles ar noteiktām indikācijām, kas balstītas vienīgi uz ilgstošu lietošanu.

Ja pēc 3 – 4 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Arnithei lietošanas

Nelietojiet Arnithei šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret arniku, citiem asteru (Asteraceae [Compositae]) dzimtas augiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Arnithei lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jāizvairās no saskares ar bojātu ādu.

Ja pēc šo zāļu lietošanas laikā simptomi pasliktinās, jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

Bērni un pusaudži

Lietošana bērniem līdz 12 gadu vecumam nav apstiprināta, jo trūkst atbilstošu datu.

Citas zāles un Arnithei

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tā kā trūkst pietiekamu datu, lietošana grūtniecēm un mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

Arnithei satur makrogolglicerīna hidroksistearātu

100 g Arnithei satur 3 g makrogolglicerīna hidroksistearāta, kas var izraisīt ādas reakcijas.

3. Kā lietot Arnithei

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Ja vien ārsts nav nozīmējis savādāk, Arnithei divas līdz trīs reizes dienā jāuzklāj plānā kārtiņā uz skartajiem apvidiem.

Terapijas ilgums nedrīkst būt ilgāks par 2 nedēļām.

Ja pēc šo zāļu lietošanas 3 līdz 4 dienas ilgi simptomi ir saglabājušies, jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Lietošanas veids

Lietošanai uz ādas.

Ja esat lietojis Arnithei vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Arnithei

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, nieze, ādas apsārtums un ekzēma. Sastopamības biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "https://www.zva.gov.lv/../" www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Arnithei

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Pēc pirmās iepakojuma atvēršanas šīs zāles drīkst lietot 6 mēnešus.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Arnithei satur

Aktīvā viela ir arnikas tinktūra.

100 g gela satur 24 g kalnu arnikas ziedu (Arnica montana L., flos) tinktūras (zāļu-ekstrakta attiecība 1:10).

Ekstraģents: 70 % (tilp.%.) etilspirts.

Citas sastāvdaļas ir 96 % (tilp.%.) etilspirts, makrogolglicerīna hidroksistearāts (40), karbomērs, 10 % amonjaka šķīdums, vidējo virkņu triglicerīdi un attīrīts ūdens.

Arnithei ārējais izskats un iepakojums

Dzeltenīgi – brūns, necaurspīdīgs gels.

Arnithei ir pieejams kartona kastītēs, kas satur alumīnija tūbiņas (ar baltu skrūvējamu PP vāciņu) ar 50 g vai 100 g gela.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstraße 10

66424 Homburg

Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrija Arnikamed Dolo Gel

Bulgārija Арникамед Долор гел

Horvātija Arnikamed Dolo Gel

Čehija Arnithei

Ungārija Arnikamed Dolo gél

Itālija Arnithei

Rumānija Arnithei gel

Slovākija Arnikamed gél

Latvija Arnithei gels

Lietuva Arnithei gelis

Polija Arnithei

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2019.gada jūlijā.

SASKAŅOTS ZVA 01-08-2019

AT/H/0603/001/E/001

EQ PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Arnithei gels

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

100 g gela satur 24 g kalnu arnikas ziedu (Arnica montana L., flos) tinktūras (Arnicae tinctura) (zāļu-ekstrakta attiecība 1:10).

Ekstraģents: 70 % (tilp.%.) etilspirts.

Palīgviela ar zināmu iedarbību: 3 g makrogolglicerīna hidroksistearāta (40).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Gels.

Dzeltenīgi – brūns, necaurspīdīgs gels.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles, ko lieto, lai mazinātu zemādas asiņošanu, sastiepumu un lokalizētas muskuļu sāpes.

Arnithei ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles ar noteiktām indikācijām, kas balstītas vienīgi uz ilgstošu lietošanu.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Ja vien ārsts nav nozīmējis savādāk, Arnithei divas līdz trīs reizes dienā jāuzklāj plānā kārtiņā uz skartajiem apvidiem.

Pediatriskā populācija

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam (skatīt 4.4. apakšpunktu, „Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Terapijas ilgums

Terapijas ilgums nedrīkst būt ilgāks par 2 nedēļām.

Ja pēc šo zāļu lietošanas 3 līdz 4 dienas ilgi simptomi ir saglabājušies, jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

Lietošanas veids

Lietošanai uz ādas.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, citiem asteru (Asteraceae [Compositae]) dzimtas augiem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietošana bērniem līdz 12 gadu vecumam nav apstiprināta, jo trūkst atbilstošu datu.

Jāizvairās no saskares ar bojātu ādu.

Makrogolglicerīna hidroksistearāts var izraisīt ādas reakcijas.

Ja pēc šo zāļu lietošanas laikā simptomi pasliktinās, jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav ziņots.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Arnithei drošums, lietojot grūtniecēm, nav pierādīts.

Barošana ar krūti

Arnithei drošums, lietojot mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav pierādīts.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojams.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, nieze, ādas apsārtums un ekzēma. Sastopamības biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Gadījumā, ja rodas blakusparādības, jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "https://www.zva.gov.lv/../" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Arnithei ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles.

Nav nepieciešams, atbilstoši direktīvas 2001/83/EK (ar papildinājumiem) 16.c panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļai.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav nepieciešams, atbilstoši direktīvas 2001/83/EK (ar papildinājumiem) 16.c panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļai.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav nepieciešams, atbilstoši direktīvas 2001/83/EK (ar papildinājumiem) 16.c panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļai, izņemot gadījums, kad tas nepieciešams drošai zāļu lietošanai.

Eimsa (Ames) tests nav uzrādījis mutagenitātes pazīmes. Nav veikti atbilstoši pētījumi par reproduktīvo toksicitāti un kancerogenitāti.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

96 % (tilp.%.) etilspirts

Makrogolglicerīna hidroksistearāts (40)

Karbomērs

10 % amonjaka šķīdums

Vidējo virkņu triglicerīdi

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Pēc pirmās iepakojuma atvēršanas šīs zāles drīkst lietot 6 mēnešus.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Alumīnija tūbiņas ar akrila pārklājumu (tūbiņas gali), ABPE kakliņu ar vītnēm un baltu skrūvējamu PP vāciņu. Pieejamas tūbiņas, kas satur 50 g vai 100 g gela.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstraße 10

66424 Homburg

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2019.gada jūlijs.

SASKAŅOTS ZVA 01-08-2019

AT/H/0603/001/E/001

EQ PAGE 1