Noteikti ierobežojumi attiecībā uz tetovēšanas tintes vai permanentā grima sastāvā esošām vielām

Tā kā sabiedrībā arvien pieaug to cilvēku skaits, kas izvēlas sev veikt tetovējumu, tad  konkrētu prasību noteikšana tetovēšanas tintes sastāvam ir ļoti svarīga šo patērētāju drošumam. Pēdējos gados ātrās ziņošanas sistēmā RAPEX ir palielinājies ziņojumu skaits par bīstamām vielām tetovēšanā izmantojamos ķīmiskos maisījumos – tetovēšanas tintēs.

Ar Komisijas regulu (ES) 2020/2081 tiek grozīts XVII pielikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), lai noteiktu ierobežojumus attiecībā uz tetovēšanas tintes vai permanentā grima sastāvā esošām vielām.

Tetovēšanas vai permanentā grima procedūras laikā tetovēšanas tinte* tiek ievadīta cilvēka ādā, acs ābolā vai gļotādā. Krāsvielas lielākoties paliek tuvu maisījuma ievadīšanas vietai, tomēr daļa tiek absorbēta un izplatās cilvēka ķermenī. Turklāt, bīstamas ķīmiskas vielas var rasties arī krāsvielām noārdoties.

Līdz šim uz tetovēšanas tinti attiecās vispārējā prasība Preču un pakalpojumu drošuma likumā, ka ražotāji produktus var laist tirgū tikai tad, ja tie ir droši, kā arī no 2016. gada 1. janvāra, tātad, jau 6 gadus, spēkā esošie Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”.

Ar grozījumiem REACH regulā tiek noteikti ierobežojumi, kas aizliedz gan tetovēšanā izmantojamu maisījumu laišanu tirgū, gan šo maisījumu izmantošanu tetovēšanā, ja to sastāvā kāda no šajās bīstamības klasēs klasificētām** vielām pārsniedz robežlielumu:

  • kancerogēns” (1.A, 1.B vai 2. kategorija),
  • “cil­mes šūnu mutagēns” (1.A, 1.B vai 2. kategorija),
  • “toksisks reproduktīvajai sistēmai” (1. A, 1.B vai 2. kategorija),

izņemot vielas, kas klasificētas tikai tādas ietekmes dēļ, ko izraisa ekspozī­cija ieelpošanas ceļā

 

  • “sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu” (1., 1.A vai 1.B kategorija),
  • “kodīgs ādai” (1., 1.A, 1.B, 1.C kategorija),
  • “kairinošs ādai” (2. kategorija),
  • “nopietni acu bojājumi” (1. kategorija),
  • “acu kairinājums” (2. kategorija).

 

Tetovēšanas tintēs tiek aizliegtas vielas, kas aizliegtas kosmētikas līdzekļu sastāvā un noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II pielikumā.

Tetovēšanas tintēs tiek aizliegta daļa no kosmētikas līdzekļos atļautām krāsvielām, tās ir krāsvielas, kurām regulas Nr. 1223/2009 IV pielikumā noteikti lietošanas nosacījumi, piemēram, „Līdzekļi, ko noskalo”, „Nedrīkst izmantot līdzekļos, kurus lieto uz gļotādām”, „Neizmantot kosmētikas līdzekļos acīm”.

Aizliegtas vielas, kas ar specifiskām robežkoncentrācijām nosauktas REACH XVII pielikumam pievienotā 13. papildinājuma sarakstā. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&from=EN

KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/2081 (2020. gada 14. decembris), ar ko attiecībā uz tetovēšanas tinšu vai permanentā grima sastāvā esošām vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu

Attiecībā uz diviem pigmentiem Pigment Blue 15:3 un Pigment Green 7 ierobežojumus piemēro no 2023. gada 4. janvāra.

 

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pirms pakalpojuma sniegšanas klientam sniegt informāciju par tetovēšanas līdzekļiem, par to  nosaukumu, sastāvu, partijas numuru, ražotāju vai importētāju Eiropas Savienībā (šāda prasība noteikta 31. punktā MK noteikumos Nr. 182). Nav pieļaujams, ka pakalpojuma sniedzējam vai tetovēšanas tintes pārdevējam nav ziņu par tintes sastāvu. Tetovēšanas līdzekļus laiž tirgū, dara pieejamus tirgū vai izmanto pakalpojuma sniegšanai, ja ir pieejama informācija par to kvalitatīvo sastāvu – šāda prasība noteikta 31. punktā MK noteikumos Nr. 182. Tagad ar 2022. gada 4. janvāri arī REACH regula nosaka, ka tetovēšanas tintes marķējumā ir norādīts sastāvdaļu saraksts.

 

* maisījuma izmantošana tetovēšanā nozīmē to, ka šis maisījums jebkādā procesā vai procedūrā (ieskaitot procedūras, ko parasti dēvē par permanento grimu, kosmētisko tetovēšanu, uzacu pigmentēšanu matiņu tehnikā un mikropigmentēšanu) tiek injicēts vai ievadīts cilvēka ādā, gļotādā vai acs ābolā, lai uz ķermeņa atstātu zīmi vai rakstu.

 

** klasifikācija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē