Datu apmaiņas kārtība par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanai

Saskaņā ar 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662) 100.1 pantu

Lai efektīvāk organizētu Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumus, sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, kurš saņem dotāciju no pašvaldību līdzekļiem, ir tiesības nodot Nacionālajam veselības dienestam datus par pilngadīgajām personām (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods (identifikācijas numurs)), kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības minētos datus salīdzināt ar tā rīcībā esošo informāciju par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un precizētos datus nodot atpakaļ sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam”,

Nacionālajam veselības dienests (turpmāk - Dienests) sniedz skaidrojumu par datu apmaiņas procesu un formātu.

Datu apmaiņas kārtība par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanai

 1. Informācijas apmaiņa starp Iestādi un Dienestu tiek organizēta:
  1. (sākotnēji) izmantojot  oficiālo e-adresi;
  2. Iestādei un Dienestam vienoties par citu risinājumu.
 2. Informāciju pieprasa MK noteikumu Nr. 662 100.1 pantā norādītās iestādes (vai organizācijas) (turpmāk – Iestāde).
 3. Iestāde nodod Dienestam failu - personu kodu sarakstu ar pilngadīgām personām,  kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus pašvaldībā:
  1. fails jānoformē .csv formātā (comma separated; UTF-8 kodējumā) bez lauka nosaukuma;

 

Tabula. Ieejas dati

Lauka nosaukums

Lauka tips un garums

Lauka saturs

PK

Teksts(11)

Personas kods formātā „12345678901”, bez defises

 

Piemēram:

01046512345

17123412345

  1. faila nosaukums jāveido pēc šāda principa “Nosaukums_ddmmgggg_xxx_pieprasijums”, kur Nosaukums – Iestādes nosaukums (bez atstarpēm), ddmmgggg - pieprasījuma datums, xxx - pieprasījuma kārtas numurs vienas dienas ietvaros;

 

Piemēram:

RezeknesSatiksme_20102021_001_pieprasijums.csv

Riga_20102021_001_pieprasijums.csv

 1. Dienests sagatavo datus  un nodod atpakaļ Iestādei:
  1. atbildes rezultāts tiek sagatavots .csv faila formātā (comma separated, UTF-8 kodējumā), bez lauku nosaukumiem;
  2. faila nosaukums tiks veidots pēc šāda principa “Nosaukums_ddmmgggg_xxx_atbilde”, kur Nosaukums – Iestādes nosaukums (bez atstarpēm), ddmmgggg - pieprasījuma datums, xxx - pieprasījuma kārtas numurs vienas dienas ietvaros;

Piemēram:

RezeknesSatiksme_20102021_001_atbilde.csv

Riga_20102021_001_atbilde.csv

  1. gadījumā, ja personai ir pieejami vairāki Digitālie Covid-19 sertifikāti (turpmāk - DCS), piemēram, pārslimošanas un vakcinācijas, atbildes rezultātā par vienu personas kodu atbilstoši būs vairāki ieraksti.
 1. Dienesta sagatavotais fails satur šādus datus (skat. Tabulu Izejas dati):
  1. personas kods (PK_NVD);
  2. pazīme (PERS_STAT) norāda uz pirmreizējās validācijas rezultātu pēc personas koda un attiecīgajai personai pieejamajiem faktiem, uz kuru pamata iespējams iegūt DCS. Attiecīgi pazīme norāda, vai:
   1. 0 –  personas kods ir nekorekts (satur neatļautus simbolus, satur mazāk vai vairāk kā 11 ciparus, u.tml.);
   2. 1 – personai nav DCS ģenerēšanai derīgi fakti;
   3. 2 – personai ir DCS ģenerēšanai derīgi fakti, kas nozīmē, ka DCS ir pieejams vai būs pieejams nākotnē.
  3. pazīme (STATUSS) norāda uz DCS pieejamību validētajiem personas kodiem. Pazīme netiek norādīta, ja PERS_STAT=0 un attiecīgi laukā tiek atgriezts NULL (bez vērtības)). Tā kā vienai personai var būt pieejami vairāki DCS, par katru personas DCS būs atsevišķa ieraksta rinda. Attiecīgi pazīme norāda, vai:
   1. 0 – personai nav pieejams DCS;
   2. 1 – DCS ir derīgs uz datu atlases brīdi;
   3. 2 – DCS būs derīgs nākotnē.
  4. DCS darbības sākuma datums (SAK_DATUMS) (formātā dd.mm.gggg), aizpilda tikai tad, ja DCS savu darbību uzsāks nākotnē. Neaizpilda, ja PERS_STAT=0.
  5. DCS darbības beigu datums (BEIG_DATUMS) (formātā dd.mm.gggg), aizpilda tikai tad, ja DCS ir derīguma termiņš. Neaizpilda, ja PERS_STAT=0.

Tabula. Izejas dati

Lauka nosaukums

Lauka tips

Lauka saturs

PK_NVD

Teksts(11)

Personas kods formātā „12345678901”

Ja vienai personai ir vairāki DCS, atbildē par katru DCS būs atsevišķs ieraksts

PERS_STAT

Cipars(1)

DCS ģenerēšanai derīgo faktu statuss:

0 - personas kods ir nekorekts (satur neatļautus simbolus, satur mazāk vai vairāk kā 11 ciparus u.tml.)

1 – personai nav DCS ģenerēšanai derīgi fakti

2 – personai ir DCS ģenerēšanai derīgi fakti, kas nozīmē, ka DCS ir pieejams vai būs pieejams nākotnē

STATUSS

Cipars (1)

DCS derīguma statuss (netiek norādīts, ja PERS_STAT=0):

0 – personai nav pieejams DCS

1 -– DCS ir derīgs uz datu atlases brīdi

2 – DCS būs derīgs nākotnē

Tā kā vienai personai var būt pieejami vairāki DCS, par katru personas DCS būs atsevišķa ieraksta rinda.

SAK_DATUMS

Teksts(10)

DCS derīguma sākuma datums (formātā dd.mm.gggg), aizpilda tikai tad, ja DCS būs derīgs nākotnē.

Neaizpilda, ja PERS_STAT=0

BEIG_DATUMS

Teksts(10)

DCS derīguma beigu datums (formātā dd.mm.gggg), aizpilda tikai tad, ja DCS ir noteikts derīguma termiņš vai DCS ir atsaukts. Šobrīd no apstrādājamo DCS kopas derīguma termiņš ir tikai pārslimošanas DCS. Vakcinācijas DCS nav noteikts derīguma termiņš.

 Neaizpilda, ja PERS_STAT=0

 

Piemēri:

 

Datu atlases rezultātu .csv faila saturs 20.10.2021

Datu atlases rezultātu .csv faila saturs 25.10.2021

 

Rezultāts

Komentārs

Rezultāts

Komentārs

1

01018011223,2,1,,24.10.2021

Personai ir derīgs Pārslimošanas DCS

 

 

2

01018011223,2,2,25.10.2021,

Personai nākotnē būs derīgs Vakcinācijas DCS

01018011223,2,1,,

Personai ir derīgs Vakcinācijas DCS; iepriekšējā datu atlasē DCS vēl nebija derīgs

3

04078517331,2,1,,

Personai ir derīgs Vakcinācijas DCS

 

04078517331,1,0,,

 

Personai nav DCS (Vakcinācijas DCS ir atsaukts); iepriekšējā datu atlasē DCS bija derīgs

4

15027619773,2,2,25.10.2021,23.04.2022

Personai nākotnē būs derīgs Pārslimošanas DCS

15027619773,2,1,,23.04.2022

Personai ir derīgs Pārslimošanas DCS; iepriekšējā datu atlasē DCS vēl nebija derīgs

5

02028211443,2,1,,04.03.2022

Personai ir derīgs Pārslimošanas DCS

02028211443,2,1,,04.03.2022

 Personai ir derīgs Pārslimošanas DCS

6

03038316553,2,2,25.10.2021,23.04.2022

Personai nākotnē būs derīgs Pārslimošanas DCS

03038316553,1,0,,

Personai nav DCS (Pārslimošanas DCS ir atsaukts); iepriekšējā datu atlasē DCS bija derīgs nākotnē

7

3038311553,0,,,

Personas kods ir kļūdains (satur tikai 10 ciparus)

 

 

 

Lasīt vairāk Nacionālais veselības dienesta vietnē