Afstyla

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Afstyla

Stikla flakons, flakons, filtrējoša pārvades ierīce, venopunktūras komplekts, šļirce, 2 tamponi, N1
Lonoctocogum alfa

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

EU/1/16/1158/002

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/16/1158/002

Ražotājs

CSL Behring GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

04-JAN-17

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

500 SV

Zāļu forma

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

CSL Behring GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
AFSTYLA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 2500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
AFSTYLA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 250 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonoctocog alfa)). Sagatavojot ar 2,5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 100 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
AFSTYLA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 500 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 2,5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 200 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
AFSTYLA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 1000 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 2,5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 400 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
AFSTYLA 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 1500 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 300 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
AFSTYLA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 2000 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 400 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
AFSTYLA 2500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 2500 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 500 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
2

AFSTYLA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 3000 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 600 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
Stiprumu (SV) nosaka, izmantojot Eiropas Farmakopejas hromogēno metodi. AFSTYLA specifiskā aktivitāte ir 7400–16 000 SV/mg proteīna.
AFSTYLA ir vienas ķēdes rekombinants cilvēka VIII faktors, ko ražo Ķīnas kāmja olnīcu (ĶKO) šūnās. Tā ir konstrukcija, kurā izlaista lielākā daļa no savvaļas tipa pilna garuma VIII faktora Bdomēna un izlaistas arī 4 aminoskābes no blakusesošā skābā a3 domēna (aminoskābes no 765. līdz 1652. pozīcijai pilna garuma VIII faktorā).
Jaunizveidotā savienojuma vieta starp VIII faktora smago un vieglo ķēdi ir jauna N-glikozilācijas vieta. Tā kā furīna šķelšanas vieta savvaļas tipa VIII faktorā starp B-domēnu un a3 domēnu ir izņemta, AFSTYLA tiek ekspresēts kā vienas ķēdes VIII faktora molekula.
Palīgviela ar zināmu iedarbību:
AFSTYLA 250, 500 un 1000 SV (2,5 ml šķīdinātāja) Katrs flakons satur 17,5 mg (0,76 mmol) nātrija.
AFSTYLA 1500, 2000, 2500 un 3000 SV (5 ml šķīdinātāja) Katrs flakons satur 35 mg (1,52 mmol) nātrija.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Balts vai nedaudz dzeltens pulveris vai irdena masa un dzidrs, bezkrāsains šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.
pH: 6,6–7,3
Osmolalitāte: 500–600 mOsm/kg
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofīliju (iedzimtu VIII asinsreces faktora deficītu).
AFSTYLA var lietot visām vecuma grupām.
4.2. Devas un lietošanas veids
Ārstēšana jāuzrauga ārstam ar pieredzi hemofīlijas ārstēšanā.
Iepriekš neārstēti pacienti AFSTYLA drošums un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.
3

Ārstēšanas kontrole Ārstēšanas kursa laikā ieteicams veikt atbilstošu VIII faktora līmeņa noteikšanu, lai noskaidrotu lietojamo devu un atkārtojamo injekciju biežumu. Pacientiem var būt individuāli atšķirīga atbildes reakcija pēc VIII faktora ievades, uzrādot dažādus eliminācijas pusperiodus un atjaunošanās līmeņus. Rēķinot devu atkarībā no ķermeņa masas, var būt nepieciešama devas pielāgošana pacientiem ar samazinātu ķermeņa masu vai aptaukošanos. Īpaši plašas ķirurģiskas iejaukšanās gadījumos nepieciešama precīza aizstājterapijas kontrole, analizējot koagulāciju (VIII faktora aktivitāti plazmā).
Izmantojot in vitro aktivētā parciālā tromboplastīna laika (aPTT) pamatoto vienas stadijas recēšanas testu VIII faktora aktivitātes noteikšanai pacientu asins paraugos, aPTT reaģenta veids un testam izmantotais atsauces standarts var nozīmīgi ietekmēt VIII plazmas faktora aktivitātes rezultātus. Iespējamas arī nozīmīgas neatbilstības starp rezultātiem, kas iegūti ar aktivētā parciālā tromboplastīna laika (aPTT) pamatoto vienas stadijas recēšanas testu, un hromogēnās metodes rezultātiem saskaņā ar Ph. Eur. (Eiropas Farmakopeju). Sevišķi svarīgi to atcerēties, mainot laboratoriju un/vai testā izmantotos reaģentus.
Pacientiem, kuri saņem AFSTYLA, jākontrolē VIII faktora aktivitāte plazmā ar hromogēno metodi vai vienas stadijas recēšanas testu, lai noteiktu lietojamo devu un atkārtoto injekciju biežumu. Hromogēnās metodes rezultāti visprecīzāk ataino AFSTYLA hemostatiskās darbības potenciālu, tāpēc tā ir ieteicamā izvēle. Vienas stadijas recēšanas testa rezultātos VIII faktora aktivitātes līmenis var tikt novērtēts par zemu par aptuveni 45%, salīdzinot ar hromogēno metodi. Lietojot vienas stadijas recēšanas testu, nepieciešams reizināt iegūto rezultātu ar pārrēķināšanas koeficientu 2, lai noteiktu pacienta VIII faktora aktivitātes līmeni.
Devas Aizstājterapijas deva un ilgums atkarīgi no VIII faktora deficīta pakāpes, asiņošanas lokalizācijas un apjoma, kā arī no pacienta klīniskā stāvokļa.
VIII faktora ievadāmo vienību skaitu izsaka starptautiskās vienībās (SV), kas atbilst spēkā esošajam PVO standartam VIII faktora zālēm. VIII faktora aktivitāte plazmā tiek izteikta procentuāli (attiecībā pret normālu cilvēku plazmu) vai starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).
Viena VIII faktora aktivitātes starptautiskā vienība (SV) atbilst VIII faktora daudzumam vienā ml normālas cilvēka plazmas.
Stipruma noteikšanai izmanto hromogēno substrātu metodi. VIII faktora līmeni plazmā var monitorēt ar hromogēno substrātu metodi vai vienas stadijas recēšanas testu.
Ārstēšana pēc nepieciešamības Nepieciešamās VIII faktora devas aprēķins pamatojas uz empīrisko konstatējumu, ka VIII faktora 1 starptautiskā vienība (SV) uz kg ķermeņa masas palielina VIII faktora aktivitāti plazmā par 2 SV/dl. Nepieciešamo devu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Deva (SV) = ķermeņa masa (kg) x vēlamais VIII faktora palielinājums (SV/dl vai % no normas) x 0,5 (SV/kg uz SV/dl)
Ievadāmais daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr jāpielāgo klīniskajai efektivitātei katrā individuālā gadījumā.
4

Turpmāku asiņošanu gadījumos VIII faktora aktivitātei nevajadzētu pazemināties vairāk par zemāk norādīto plazmas aktivitātes līmeni (% no normālā SV/dl) atbilstošajā periodā. Sekojošo tabulu var izmantot kā devu vadlīnijas asiņošanas un ķirurģisku procedūru gadījumos:

Asiņošanas pakāpe/ķirurģiskās procedūras veids Asiņošana
Agrīna hemartroze, asiņošana muskuļos vai mutes dobumā

Nepieciešamais VIII faktora līmenis (%) (SV/dl)
20 – 40

Plašāka hemartroze, asiņošana 30 – 60 muskuļos vai hematoma

Dzīvību apdraudoša asiņošana 60 – 100

Ķirurģiska procedūra Neliela ķirurģiska procedūra, ieskaitot zoba ekstrakciju Liela ķirurģiska procedūra

30 – 60
80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Devu ievadīšanas biežums (stundas)/terapijas ilgums (dienas)
Atkārtot injekciju ik pēc 12 līdz 24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz asiņošanas epizode, par ko liecina sāpes, izzūd vai tiek panākta sadzīšana. Atkārtot injekciju ik pēc 12 līdz 24 stundām vismaz 3 – 4 dienas vai vairāk, vai līdz izzūd sāpes un akūta nespēja. Atkārtot injekciju ik pēc 8 līdz 24 stundām, līdz bīstamība ir novērsta.
Injicēt ik pēc 24 stundām, vismaz 1 dienu, līdz brūces sadzīšanai. Atkārtot injekciju ik pēc 8 līdz 24 stundām, līdz brūce pietiekami sadzijusi, tad ārstēšana jāturpina vismaz 7 dienas, lai uzturētu 30 – 60% VIII faktora aktivitātes (SV/dl).

Profilakse Ieteicamā AFSTYLA sākuma deva ir 20 līdz 50 SV/kg 2 līdz 3 reizes nedēļā. Devas jāpielāgo pacientu atbildes reakcijai.

Pediatriskā populācija Ieteicamā AFSTYLA sākuma deva bērniem (vecumā no 0 līdz <12 gadiem) ir 30 līdz 50 SV/kg 2 līdz 3 reizes nedēļā. Augstāka klīrensa dēļ bērniem līdz <12 gadu vecumam var būt nepieciešama biežāka ievadīšana vai lielākas devas.

Pusaudžiem vecumā no 12 gadiem ieteicamās devas neatšķiras no pieaugušo devām (lūdzu, skatīt 5.2. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki AFSTYLA klīniskajos pētījumos nebija iekļauti pacienti, kas vecāki par 65 gadiem.

Lietošanas veids Intravenozai lietošanai.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6.apakšpunktā.

Sagatavotais šķīdums lēni jāinjicē pacientam pielāgotā ātrumā ar injekcijas ātrumu maksimāli 10 ml/min. Sīkāku informāciju par sagatavotā šķīduma ievadīšanu skatīt norādījumos 6.6. apakšpunkta beigās.

4.3. Kontrindikācijas

5

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
Zināma alerģiska reakcija pret kāmja proteīnu.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Paaugstināta jutība Lietojot AFSTYLA, iespējamas alerģiska tipa paaugstinātas jutības reakcijas. Zāles satur kāmja proteīnu nelielā daudzumā. Ja rodas paaugstinātas jutības simptomi, pacientiem jāiesaka nekavējoties pārtraukt zāļu lietošanu un sazināties ar ārstu. Pacienti jāinformē par agrīnām paaugstinātas jutības reakciju pazīmēm, ieskaitot nātreni, ģeneralizētu nātreni, spiedošu sajūtu krūškurvī, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.
Pacientiem ar iepriekšējām paaugstinātas jutības reakcijām var apsvērt atbilstošas premedikācijas lietošanu.
Šoka gadījumā jāveic standarta ārstēšana šoka gadījumos.
Inhibitori Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir labi zināma A hemofīlijas pacientu ārstēšanas komplikācija. Šie inhibitori parasti ir IgG imūnglobulīni, kas darbojas pret VIII faktora prokoagulanta aktivitāti un kuru daudzums tiek izteikts Betesda vienībās (BV) mililitrā plazmas, izmantojot modificētu testu. Inhibitoru veidošanās risks ir savstarpēji saistīts ar slimības smagumu, kā arī ar VIII faktora iedarbību, šis risks ir vislielākais pirmajās 20 terapijas dienās. Retos gadījumos inhibitori var veidoties arī pēc pirmajām 100 iedarbības dienām.
Atkārtotas inhibitoru (zema titra) veidošanās gadījumi novēroti pēc viena VIII faktora produkta nomaiņas ar citu iepriekš ārstētiem pacientiem ar inhibitoru veidošanos anamnēzē pēc vairāk nekā 100 iedarbības dienām. Tāpēc pēc jebkuru zāļu nomaiņas ar citu ir ieteicams rūpīgi novērot visus pacientus, vai tiem neveidojas inhibitori.
Inhibitoru veidošanās klīniskā nozīme ir atkarīga no inhibitora titra, jo zema titra inhibitori, kas pastāv īslaicīgi vai pastāvīgi saglabājas kā zema titra inhibitori, rada mazāku nepietiekamas klīniskās atbildes reakcijas risku nekā augsta titra inhibitori.
Kopumā visiem ar VIII asinsreces faktora produktu ārstētajiem pacientiem uzmanīgi jākontrolē inhibitoru veidošanās, izmantojot atbilstošu klīnisko novērošanu un laboratoriskos testus. Ja netiek sasniegts gaidītais VIII asinsreces faktora aktivitātes līmenis plazmā vai ja asiņošanu nav iespējams kontrolēt ar atbilstošu VIII faktora devu, jāpārbauda VIII asinsreces faktora inhibitoru klātbūtne. Pacientiem ar augstu inhibitoru līmeni VIII faktora terapija var nebūt efektīva un, iespējams, būs jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Šādu pacientu ārstēšana jāvada ārstiem, kam ir pieredze hemofīlijas ārstēšanā un ārstēšanā VIII faktora inhibitoru veidošanās gadījumā.
Laboratorijas testu uzraudzība Lietojot vienas stadijas recēšanas testu, nepieciešams reizināt iegūto rezultātu ar pārrēķināšanas koeficientu 2, lai noteiktu pacienta VIII faktora aktivitātes līmeni (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Kardiovaskulārie notikumi Pacientiem ar kardiovaskulārā riska faktoriem aizstājterapija ar VIII faktoru var paaugstināt kardiovaskulāro risku.
Ar katetru saistītas komplikācijas Ja nepieciešama centrālā venozās piekļuves ierīce (CVPI), jāapsver ar CVPI saistīto komplikāciju risks, ieskaitot lokālas infekcijas, bakterēmiju un trombozi katetra ievietošanas vietā.
Nātrija saturs
6

Pēc sagatavošanas šīs zāles satur līdz 7 mg (0,3 mmol) nātrija katrā ml. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

Lietošanas dokumentācija Ļoti ieteicams katru reizi, ievadot AFSTYLA pacientam, pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un zāļu sēriju.

Pediatriskā populācija Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Par cilvēka VIII koagulācijas faktora zāļu mijiedarbību ar citām zālēm nav ziņots.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar VIII faktoru nav veikti. Ņemot vērā to, ka A hemofīlija sievietēm ir reti sastopama, nav pieredzes par VIII faktora lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā. Tāpēc VIII faktors grūtniecības un barošanas ar krūti laikā jālieto tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

AFSTYLA neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums Retos gadījumos, lietojot VIII faktora zāles, var novērot paaugstinātas jutības vai alerģiskās reakcijas (kas var izpausties ar angioedēmu, dedzināšanas un dzelšanas sajūtu injekcijas vietā, drebuļiem, pietvīkumu, ģeneralizētu nātreni, galvassāpēm, nātreni, hipotensiju, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, spiedošu sajūtu krūšu kurvī, tirpšanu, vemšanu, sēkšanu), un dažos gadījumos tās var progresēt līdz smagai anafilaksei (ieskaitot šoku).

A hemofīlijas pacientiem, kuri tiek ārstēti ar VIII faktoru, tostarp AFSTYLA, var veidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori). Ja šādi inhibitori veidojas, tie var izpausties kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar specializētu hemofīlijas centru.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā Tālāk norādītā tabula sagatavota saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (System Organ Class — SOC un vēlamo termina līmeni). Tabulā tālāk norādītie biežumi tika novēroti pabeigtos klīniskajos pētījumos par iepriekš ārstētiem pacientiem ar smagu hemofīliju A.

Biežuma novērtēšanā katram pacientam izmantota šāda klasifikācija: ļoti bieži (≤1/10); bieži (≤1/100 līdz <1/10), retāk (≤1/1000 līdz <1/100); reti (≤1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA Orgānu sistēmu klasifikācija Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Imūnās sistēmas traucējumi
Nervu sistēmas traucējumi
Ādas un zemādas audu

Nevēlamā blakusparādība VIII faktora nomākšana
Paaugstināta jutība Reibonis
Parestēzijas Izsitumi

Biežums
Retāk (IeĀP)*
bieži bieži bieži bieži

7

MedDRA Orgānu sistēmu klasifikācija bojājumi

Nevēlamā blakusparādība
Eritēma

Biežums retāk

Nieze

retāk

Pireksija

bieži

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Sāpes injekcijas vietā Drebuļi

retāk retāk

Karstuma sajūta

retāk

*Biežums ir balstīts uz FVIII produktu pētījumiem, kuros tika iekļauti pacienti ar smagu A hemofīliju. IeĀP = iepriekš ārstēti pacienti.

Pediatriskā populācija Netika novērotas ar vecumu saistītas nevēlamo blakusparādību atšķirības bērniem un pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Pabeigtā klīniskajā pētījumā pacients, kurš saņēma vairāk nekā divkāršu AFSTYLA devu, juta reiboni, karstuma sajūtu un niezi; tiek uzskatīts, ka šīs parādības nebija saistītas ar AFSTYLA, bet, visticamāk, ir saistītas ar vienlaikus lietotajām pretsāpju zālēm.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiski līdzekļi: VIII asins koagulācijas faktors. ATĶ kods: B02BD02
Darbības mehānisms
AFSTYLA (SNN: alfa lonoktokogs) ir rekombinants cilvēka proteīns, kas aizvieto trūkstošo VIII koagulācijas faktoru efektīvas hemostāzes nodrošināšanai. AFSTYLA ir viena polipeptīdu ķēde ar izlaistu B domēnu, kas ļauj ar kovalento saiti saistīt VIII faktora smagās un vieglās ķēdes. AFSTYLA ir augstāka fon Villebranda faktora afinitāte, salīdzinot ar pilna garuma rFVIII. Fon Villebranda faktors stabilizē VIII faktoru un novērš tā sabrukšanu. Aktivizētā stāvoklī AFSTYLA ir endogēnam FVIIIa faktoram identiska aminoskābju secība.
Farmakodinamiskā iedarbība VIII faktora/fon Villebranda faktora komplekss sastāv no divām molekulām (VIII faktora un fon Villebranda faktora) ar atšķirīgām fizioloģiskajām funkcijām. Ja hemofīlijas pacientam ievada VIII faktoru, tad tas asinsritē saistās ar fon Villebranda faktoru. Aktivētais VIII faktors darbojas kā kofaktors attiecībā uz aktivēto IX faktoru un paātrina X faktora pārveidošanos par aktivēto X faktoru. Aktivētais X faktors pārveido protrombīnu par trombīnu. Pēc tam trombīns pārvērš fibrinogēnu fibrīnā, un var veidoties asins receklis. A hemofīlija ir ar dzimumu saistīts iedzimts asins koagulācijas traucējums pazemināta VIII faktora līmeņa dēļ, kas izraisa spēcīgu locītavu, muskuļu vai iekšējo orgānu asiņošanu, kas var rasties gan spontāni, gan nejaušas vai ķirurģiskas traumas rezultātā. Veicot aizstājterapiju, VIII

8

faktora līmenis plazmā paaugstinās, tādējādi veicinot īslaicīgu faktora deficīta korekciju un asiņošanas tendences korekciju.
Klīniskā efektivitāte un drošums
Pieaugušo un pusaudžu populācija vecumā no 12 līdz 65 gadiem Pētījumā 1001 noteica zāļu efektivitāti un drošumu asiņošanas notikumu profilaksē un hemostatiskās iedarbības efektivitāti asiņošanas kontrolē un perioperatīvajā aprūpē. Pētījumā piedalījās 175 iepriekš ārstēti pacienti (vecumā no 12 līdz 65 gadiem) ar smagu A hemofīliju (piedalījās viens pacients, kurš bija vecāks par 60 gadiem), kuri kopumā uzkrāja 14 306 vienas ķēdes rVIII lietošanas dienas (ED). Nevienam pacientam nenovēroja inhibitoru veidošanos vai anafilaktiskas reakcijas.
Profilakse. 146 pacientiem nozīmēja profilakses režīmu (mediānais ikgadējais asiņošanas biežums (annualized bleed rate, ABR) 1,14 (starpkvartiļu diapazons: 0,0; 4,2)), 79 (54%) saņēma zāles 3 reizes nedēļā un 47 (32%) saņēma zāles 2 reizes nedēļā. Pacientiem, kuri saņēma profilakses devas 2 un 3 reizes nedēļā, mediānās injekcijas devas bija attiecīgi 35 un 30 SV/kg, mediānais patēriņš visos profilakses režīmos bija 4283 SV/kg gadā.
Asiņošanas ārstēšana. No 848 asiņošanas notikumiem pētījuma 1001 laikā 93,5% notikumu izdevās kontrolēt ar 2 vai mazāk injekcijām. Mediānā deva asiņošanas epizodes ārstēšanai bija 34,7 SV/kg.
Perioperatīvā aprūpe (ķirurģiskās ārstēšanas profilakse). Pētījumā 1001 13 pacientiem tika veiktas un novērtētas kopumā 16 liela apjoma ķirurģiskās procedūras. Vienas ķēdes rVIII hemostatisko efektivitāti ķirurģiskās ārstēšanas profilaksē novērtēja kā izcilu vai kā labu visām ķirurģiskām procedūrām. Ķirurģiskās ārstēšanas grupā nebija iekļauti pediatriskās populācijas pacienti, kas jaunāki par 18 gadiem.
Pediatriskā populācija vecumā līdz <12 gadiem Pētījumā 3002 kopumā piedalījās 84 iepriekš ārstēti pacienti vecumā līdz <12 gadiem (35 jaunāki par 6 gadiem un 49 vecumā no 6 līdz <12 gadiem). Pētījuma dalībnieki kopumā uzkrāja 5239 vienas ķēdes rVIII lietošanas dienas (ED). Nevienam pacientam nenovēroja inhibitoru veidošanos vai anafilaktiskas reakcijas.
Individualizētā profilakse. Profilakses grupā bija 81 pacients (mediānais ABR 3,69 (starpkvartiļu diapazons: 0,00; 7,20)), no tiem 43 (53%) saņēma profilakses devas 2 reizes nedēļā, un 25 (31%) pacienti saņēma profilakses devas 3 reizes nedēļā. Pacientiem, kas saņēma profilakses devas 2 un 3 reizes nedēļā, mediānās injekcijas devas bija attiecīgi 35 un 32 SV/kg, mediānais patēriņš visos profilakses režīmos bija 4109 SV/kg gadā.
Asiņošanas ārstēšana. No 347 asiņošanas notikumiem pētījuma 3002 laikā 95,7% notikumu izdevās kontrolēt ar 2 vai mazāk injekcijām. Mediānā deva asiņošanas epizodes ārstēšanai bija 27,6 SV/kg.
Pediatriskā populācija Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus par AFSTYLA izmantošanu iedzimta VIII faktora deficīta ārstēšanai iepriekš neārstētiem pediatriskās populācijas pacientiem (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Pieaugušo populācija AFSTYLA farmakokinētiku (PK) novērtēja pēc vienas intravenozas 50 SV/kg injekcijas 81 iepriekš ārstētam pieaugušam pacientam vecumā no 18 līdz 60 gadiem ar diagnosticētu smagu A hemofīliju un VIII faktora daudzumu <1%. Nosakot PK rādītājus, izmantots VIII faktora aktivitātes līmenis plazmā saskaņā ar hromogēno substrātu metodi (skatīt 4.2. apakšpunktu par VIII faktora aktivitātes līmeņa neatbilstību, lietojot vienas stadijas recēšanas testu). Farmakokinētikas profils 3 līdz 6 mēnešus pēc sākotnējā PK vērtējuma bija salīdzināms ar PK profilu pēc pirmās devas.
9

Farmakokinētiskie rādītāji pēc vienas AFSTYLA 50 SV/kg injekcijas — hromogēno substrātu

metode:

Vienas ķēdes rVIII

50 SV/kg

PK rādītāji

(N=81)

Vidējais (variācijas koeficients, CV%)

Mediāna (min., maks.)

IR (SV/dl)/(SV/kg)

2,00 (20,8) 1,99 (0,868; 2,90)

Cmaks. (SV/dl)

106 (18,1) 106 (62,4; 151)

AUC0-inf (SV*h/dl)

1960 (33,1) 1910 (932; 4090)

t1/2 (h)

14,2 (26,0) 13,7 (7,54; 23,9)

MRT (h)

20,4 (25,8) 20,2 (10,8; 35,1)

CL (ml/h/kg)

2,90 (34,4) 2,67 (1,26; 5,79)

Vss (ml/kg)

55,2 (20,8) 53,2 (32,4; 99,6)

IR = pakāpeniska atjaunošanās (incremental recovery) 30 minūtes pēc injekcijas; Cmaks. = maksimālā koncentrācija, AUC0-inf = laukums zem VIII faktora aktivitātes laika līknes no nulles līdz bezgalībai; t1/2 = eliminācijas pusperiods; MRT = vidējais saglabāšanās laiks (mean residence time); CL = ķermeņa masai pielāgotais klīrenss ar N=80; Vss = ķermeņa masai pielāgotais izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā. IR un Cmaks. vērtības koriģēja saskaņā ar sākotnējo līmeni, bet pārējie rādītāji netika koriģēti ar N=81.

Pediatriskā populācija AFSTYLA farmakokinētiskie (PK) rādītāji tika novērtēti 10 iepriekš ārstētiem pusaudžiem (vecumā no 12 līdz <18 gadiem) un 39 iepriekš ārstētiem bērniem (vecumā no 0 līdz <12 gadiem) pēc vienas 50 SV/kg devas intravenozas injekcijas. Visiem pacientiem bija diagnosticēta smaga A hemofīlija ar VIII faktora daudzumu <1%.

Nosakot PK rādītājus, izmantots VIII faktora aktivitātes līmenis plazmā saskaņā ar hromogēno substrātu metodi (skatīt 4.2. apakšpunktu par VIII faktora aktivitātes līmeņa neatbilstību, lietojot vienas stadijas recēšanas testu).

Farmakokinētiskie rādītāji dažādām vecuma kategorijām pēc vienas AFSTYLA 50 SV/kg

injekcijas — hromogēnā metode:

0 līdz <6 gadi

6 līdz <12 gadi

12 līdz <18 gadi

(N=20)

(N=19)

(N=10)

PK rādītāji

Vidējais (variācijas Vidējais (variācijas koeficients, CV%) koeficients, CV%)

Vidējais (variācijas koeficients, CV%)

Mediāna (min.,

Mediāna (min.,

Mediāna (min., maks.)

maks.)

maks.)

IR (SV/dl)/(SV/kg)

1,60 (21,1) 1,55 (1,18; 2,76)

1,66 (19,7) 1,69 (0,92; 2,35)

1,69 (24,8) 1,76 (0,88; 2,44)

Cmaks. (SV/dl)

80,2 (20,6) 78,6 (59,3; 138)

83,5 (19,5) 84,5 (46,4; 117)

89,7 (24,8) 92,4 (45,5; 131)

AUC0-inf (SV*h/dl)

1080 (31,0) 985 (561; 2010)

1170 (26,3) 1120 (641; 1810)

1540 (36,5) 1520 (683; 2380)

t1/2 (h)

10,4 (28,7) 10,1 (5,19; 17,8)

10,2 (19,4) 10,0 (6,92; 14,8)

14,3 (33,3) 13,5 (6,32; 23,8)

MRT (h)

12,4 (25,0) 13,0 (6,05; 17,9)

12,3 (16,8) 12,8 (8,22; 16,0)

20,0 (32,2) 18,6 (9,17; 31,7)

CL (ml/h/kg)

5,07 (29,6) 5,08 (2,52; 8,92)

4,63 (29,5) 4,48 (2,79; 7,71)

3,80 (46,9) 3,31 (2,10; 7,32)

Vss (ml/kg)

71,0 (11,8)

67,1 (22,3)

68,5 (29,9)

10

70,7 (57,3; 88,3)

64,9 (44,3; 111)

62,0 (45,9; 121)

IR = pakāpeniska atjaunošanās (incremental recovery) 30 minūtes pēc injekcijas pacientiem vecumā no 12 līdz

<18 gadiem un 60 minūtes pēc injekcijas pacientiem vecumā no 1 līdz <12 gadiem; Cmaks. = maksimālā koncentrācija, AUC = laukums zem VIII faktora aktivitātes laika līknes no nulles līdz bezgalībai; t1/2 = eliminācijas pusperiods;

MRT = vidējais saglabāšanās laiks (mean residence time); CL = ķermeņa masai pielāgotais klīrenss; Vss = ķermeņa

masai pielāgotais izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī. IR un Cmaks. vērtības koriģēja saskaņā ar sākotnējo līmeni, bet

pārējie rādītāji netika koriģēti.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vienas un atkārtotu devu toksicitāti, lokālu panesamību un trombogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
Šķīdinātājs: ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, šķīdumiem vai šķīdinātājiem, izņemot 2. un 6.5. apakšpunktā minētos.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
Pēc sagatavošanas zāļu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta 48 stundas istabas temperatūrā (līdz 25 °C). No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizmanto nekavējoties. Ja zāles neizlieto nekavējoties, atbildību par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai uzņemas lietotājs.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C).
Nesasaldēt. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
AFSTYLA drīkst uzglabāt istabas temperatūrā, kas nepārsniedz 25 °C, vienu laika periodu līdz 3 mēnešiem, un zāles jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām, kas uzdrukāts uz kastītes un flakona. Pēc izņemšanas no ledusskapja zāles nedrīkst likt tajā atpakaļ. Uz zāļu kastītes uzrakstiet laiku, kad tās sāktas glabāt istabas temperatūrā.
Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
AFSTYLA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (250 SV) 6 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), oranžu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 2,5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
11

AFSTYLA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (500 SV) 6 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), zilu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 2,5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
AFSTYLA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (1000 SV) 6 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), zaļu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 2,5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
AFSTYLA 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (1500 SV) 10 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), tirkīzzilu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
AFSTYLA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (2000 SV) 10 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), violetu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
AFSTYLA 2500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (2500 SV) 10 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), gaiši pelēku disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
AFSTYLA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (3000 SV) 10 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), dzeltenu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
Pulvera flakoni ir pieejami ar vai bez RFID (radiofrekvences identifikācija). RFID-kontrolēta automatizētā sūkņa infūzijām lietošanai ir nepieciešami pulvera flakoni ar RFID tagiem. Identifikācijas nolūkiem, iepakojumi, kas satur pulvera flakonus ar RFID tagiem, ir marķēti ar RFID emblēmu.
Iepakojumi
Viens iepakojums ar 250, 500 vai 1000 SV satur: 1 flakonu ar pulveri (ar vai bez RFID taga); 1 flakonu ar 2,5 ml ūdens injekcijām; 1 filtrējošu pārvades ierīci 20/20. Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 5 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
12

Viens iepakojums ar 1500, 2000, 2500 vai 3000 SV satur: 1 flakonu ar pulveri (ar vai bez RFID taga); 1 flakonu ar 5 ml ūdens injekcijām; 1 filtrējošu pārvades ierīci 20/20. Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Vispārēji norādījumi - Šķīdumam jābūt gandrīz bezkrāsainam, dzidram vai nedaudz opalescējošam. Pēc
filtrēšanas/ievilkšanas šļircē (skatīt zemāk) un pirms ievadīšanas sagatavotais šķīdums vizuāli jānovērtē, lai pārbaudītu, vai tajā nav redzamas daļiņas un krāsas pārmaiņas. - Nelietot redzami duļķainus šķīdumus vai tādus, kas satur pārslas vai daļiņas. - Sagatavošana un ievilkšana šļircē jāveic aseptiskos apstākļos.
Sagatavošana un ievadīšana Sasildiet šķīdinātāju līdz istabas temperatūrai. Pirms ierīces Mix2Vial iepakojuma atvēršanas pārliecinieties, ka pulvera un šķīdinātāja flakonu noņemamie vāciņi ir noņemti, aizbāžņi ir apstrādāti ar antiseptisku šķīdumu un tiem ļauts nožūt.
1. Atveriet ierīci Mix2Vial, nolobot vāciņu. Neizņemiet Mix2Vial no blistera iepakojuma!
1 2. Novietojiet šķīdinātāja flakonu uz līdzenas, tīras virsmas un cieši turiet flakonu. Paņemiet Mix2Vial kopā ar blistera iepakojumu un virziet adaptera smailo zilo galu taisni uz leju caur šķīdinātāja flakona aizbāzni.
2 3. Uzmanīgi noņemiet blistera iepakojumu no Mix2Vial komplekta, pieturot aiz apmales un velkot vertikāli uz augšu. Pārliecinieties, ka velkat tikai blistera iepakojumu, nevis Mix2Vial komplektu.
3 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas un cietas virsmas. Apvērsiet otrādi šķīdinātāja flakonu ar pievienoto Mix2Vial komplektu un virziet adaptera smailo caurspīdīgo galu taisni uz leju caur pulvera flakona aizbāzni. Šķīdinātājs automātiski ieplūdīs pulvera flakonā.
4
13

5. Ar vienu roku satveriet Mix2Vial komplekta zāļu flakona pusi, ar otru roku turiet šķīdinātāja flakona pusi un saudzīgi atskrūvējiet komplektu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, sadalot to divās daļās. Izmetiet šķīdinātāja flakonu ar tam piestiprināto zilo Mix2Vial adapteri.
5 6. Saudzīgi groziet zāļu flakonu ar tam piestiprināto caurspīdīgo adapteri, līdz viela ir pilnībā izšķīdusi. Nekratīt.
6 7. Ievelciet gaisu tukšajā, sterilajā šļircē. Turot zāļu flakonu vertikāli, pievienojiet šļirci Mix2Vial luera tipa savienojumam, skrūvējot pulksteņrādītāja virzienā. Injicējiet gaisu zāļu flakonā.
7 Ievilkšana šļircē un ievadīšana
8. Turot šļirces virzuli nospiestu, apgrieziet sistēmu otrādi un ievelciet šķīdumu šļircē, lēnām atvelkot virzuli.
8 9. Kad šķīdums ir pārvietots uz šļirci, stingri turiet šļirces korpusu (vēršot šļirces virzuli lejup) un atvienojiet caurspīdīgo Mix2Vial adapteri no šļirces, skrūvējot pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
9 AFSTYLA injicēšanai ieteicams izmantot vienīgi tam paredzētos ievadīšanas komplektus, jo VIII faktors var adsorbēties uz injekciju aprīkojuma iekšējās virsmas un ārstēšana var būt neveiksmīga. Jāraugās, lai šļircē ar zālēm neieplūst asinis, jo asinis šļircē var sarecēt un pacienta asinsritē var tikt ievadīti fibrīna recekļi. AFSTYLA šķīdumu nedrīkst vēl papildus atšķaidīt. Sagatavotais šķīdums jāievada lēnām atsevišķas intravenozas injekcijas/infūzijas veidā vai nu manuālas injekcijas veidā, vai, izmantojot izvēlēto RFID-kontrolēto automatizēto sūkni infūzijām,
14

pacienta ērtībām pielāgotā ātrumā, ne ātrāk par 10 ml/min. Ja ievadīšanai tiek izmantots RFIDkontrolēts sūknis, jāseko norādījumiem par rīkošanos, kas tiek piegādāti ar sūkni. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Vācija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/001 EU/1/16/1158/002 EU/1/16/1158/003 EU/1/16/1158/004 EU/1/16/1158/005 EU/1/16/1158/006 EU/1/16/1158/007 RFID (radiofrekvences identifikācija): EU/1/16/1158/008 EU/1/16/1158/009 EU/1/16/1158/010 EU/1/16/1158/011 EU/1/16/1158/012 EU/1/16/1158/013 EU/1/16/1158/014
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2017. gada 4. janvāris
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu
15

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN
RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
16

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese
CSL Behring GmbH Emil-von-Behring Strasse 76 35041 Marburg VĀCIJA
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese CSL Behring GmbH Emil-von-Behring Strasse 76 35041 Marburg VĀCIJA
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu pirmais periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums 6 mēnešu laikā pēc reģistrācijas apliecības piešķiršanas.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz:
• pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija,
kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
17

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
18

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
19

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 250 SV
1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonococtog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 250 SV alfa lonoktokoga 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 250 SV alfa lonoktokoga (100 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 2,5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 5 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ
20

Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/001 RFID: EU/1/16/1158/008
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 250 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN:
21

NN:
22

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 250 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 250 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
23

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 500 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 500 SV alfa lonoktokoga (200 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 2,5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 5 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
24

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/002 RFID: EU/1/16/1158/009
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 500 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
25

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
26

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 500 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
27

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 1000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 1000 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 1000 SV alfa lonoktokoga (400 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 2,5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 5 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
28

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/003 RFID: EU/1/16/1158/010 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 1000 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
29

PC: SN: NN:
30

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 1000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 1000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
31

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 1500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 1500 SV Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 1500 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 1500 SV alfa lonoktokoga (300 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ
32

Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/004 RFID: EU/1/16/1158/011 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 1500 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
33

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 1500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 1500 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
34

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 2000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 2000 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 2000 SV alfa lonoktokoga (400 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
35

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/005 RFID: EU/1/16/1158/012 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 2000 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC:
36

SN: NN:
37

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 2000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 2000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
38

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 2500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 2500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 2500 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 2500 SV alfa lonoktokoga (500 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
39

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/006 RFID: EU/1/16/1158/013 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 2500 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC:
40

SN: NN:
41

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 2500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 2500 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
42

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 3000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 3000 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 3000 SV alfa lonoktokoga (600 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
43

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/007 RFID: EU/1/16/1158/014 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 3000 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC:
44

SN: NN:
45

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 3000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 3000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
46

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Šķīdinātāja flakons ar marķējumu 2,5 ml vai 5 ml 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 2,5 ml [250/500/1000 SV sagatavošanai] 5 ml [1500/2000/2500/3000 SV sagatavošanai] 6. CITA
47

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Ievadīšanas komplekts kastītē (iekšējā kārba) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ievadīšanas komplekts 2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) -nav piemērojams3. PALĪGVIELU SARAKSTS -nav piemērojams4. ZĀĻU FORMA UN SATURS -nav piemērojams5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) -nav piemērojams6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN
NEPIEEJAMĀ VIETĀ -nav piemērojams7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS -nav piemērojams8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI -nav piemērojams10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS -nav piemērojams11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) -nav piemērojams-
48

13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA -nav piemērojams15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU -nav piemērojams16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ -nav piemērojams-
49

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
50

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
AFSTYLA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 2500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Lonoctocog alfa (rekombinants vienas ķēdes VIII koagulācijas faktors)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Informāciju par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt kaitējumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir AFSTYLA un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms AFSTYLA lietošanas 3. Kā lietot AFSTYLA 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt AFSTYLA 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir AFSTYLA un kādam nolūkam to lieto
AFSTYLA ir cilvēka recēšanas (koagulācijas) VIII faktora zāles, kas iegūtas, izmantojot rekombinantu DNS tehnoloģiju. AFSTYLA aktīvā viela ir alfa lonoktokogs.
AFSTYLA lieto asiņošanas gadījumu ārstēšanai un novēršanai pacientiem ar A hemofīliju (iedzimtu VIII faktora deficītu). VIII faktors piedalās asins recēšanas procesā. Šī faktora trūkums nozīmē, ka asinis nesarec tik ātri, kā vajadzētu, tādēļ ir palielināta nosliece uz asiņošanu. AFSTYLA aizstāj trūkstošo VIII faktoru pacientiem ar A hemofīliju, nodrošinot normālu asins sarecēšanu.
AFSTYLA var lietot visām vecuma grupām.
2. Kas Jums jāzina pirms AFSTYLA lietošanas
Nelietojiet AFSTYLA šādos gadījumos • ja Jums ir bijusi alerģija pret AFSTYLA vai kādu šo zāļu sastāvdaļu (norādītas 6. punktā); • ja Jums ir alerģija pret kāmja proteīnu.
51

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms AFSTYLA lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
• Ir iespējamas alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas. Zāles satur kāmju proteīnu nelielā daudzumā (skatīt arī “Nelietojiet AFSTYLA šādos gadījumos”). Ja Jums rodas alerģisku reakciju simptomi, nekavējoties pārtrauciet zāļu lietošanu un sazinieties ar ārstu. Ārstam Jūs ir jāinformē par alerģisku reakciju agrīnajām pazīmēm. Tās ietver nātreni, ģeneralizētus ādas izsitumus, smaguma sajūtu krūtīs, sēkšanu, asinsspiediena pazemināšanos un anafilaksi (nopietnu alerģisku reakciju, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu un reiboni).
• Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna asiņošana netiek kontrolēta ar AFSTYLA, nekavējoties paziņojiet ārstam.
• Ja jūs esat informēts, ka jums ir kāda sirds slimība vai pastāv sirds slimību risks, pastāstiet par to savam ārstam vai farmaceitam.
• Ja jums ir nepieciešama centrālā venozās piekļuves ierīce (CVPI, AFSTYLA injicēšanai), jūsu ārstam ir jāapsver komplikāciju risks, ieskaitot lokālas infekcijas, baktēriju nokļūšanu asinīs (bakterēmiju) un asins tromba veidošanos (trombozi) asinsvadā, kurā tiek ievietots katetrs.
Lietošanas dokumentācija Ļoti ieteicams katrā AFSTYLA lietošanas reizē pierakstīt datumu, zāļu sērijas numuru un injicēto daudzumu savā ārstēšanas dienasgrāmatā.
Citas zāles un AFSTYLA Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti • Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai
plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. • Grūtniecības un barošanas ar krūti laikā AFSTYLA jālieto tikai absolūtas nepieciešamības
gadījumā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana AFSTYLA neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
AFSTYLA satur nātriju Pēc sagatavošanas AFSTYLA satur līdz 7 mg (0,3 mmol) nātrija katrā ml. Tomēr atkarībā no Jūsu ķermeņa masas un AFSTYLA devas, Jūs varētu saņemt vairāk nekā vienu flakonu. Tas Jums ir jāievēro, ja Jums ir kontrolēta nātrija diēta.
3. Kā lietot AFSTYLA
Ārstēšana jāuzrauga ārstam ar pieredzi asins recēšanas traucējumu ārstēšanā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums norādījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Deva Nepieciešamā AFSTYLA deva un ārstēšanas ilgums ir atkarīgi no: • slimības smaguma; • asiņošanas vietas un intensitātes; • klīniskā stāvokļa un atbildes reakcijas; • ķermeņa masas.
52

Ievērojiet ārsta sniegtos norādījumus.
Sagatavošana un ievadīšana
Vispārēji norādījumi • Pulveris jāsajauc ar šķīdinātāju (šķidrumu) un jāizvelk no flakona aseptiskos apstākļos. • AFSTYLA nedrīkst sajaukt ar citām zālēm vai šķīdinātājiem, izņemot tos, kas minēti 6. punktā. • Šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, dzeltenam līdz bezkrāsainam, t.i., tas var
būt zaigojošs, kad pacelts apskatīšanai pret gaismu, bet tajā nedrīkst būt nekādas acīmredzamas daļiņas. Pēc filtrēšanas/ievilkšanas šļircē (skatīt zemāk) šķīdums pirms lietošanas vizuāli jānovērtē. Nelietojiet šķīdumu, ja tas ir vizuāli duļķains, vai satur pārslas vai daļiņas. • Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām vai ārsta norādījumiem.
Sagatavošana un ievadīšana Neatverot flakonus, sasildiet AFSTYLA pulveri un šķidrumu līdz istabas vai ķermeņa temperatūrai. To var panākt, aptuveni stundu atstājot flakonus istabas temperatūrā vai pāris minūtes paturot rokās. Nepakļaut flakonus tiešai siltuma avota iedarbībai. Flakonus nedrīkst sasildīt virs ķermeņa temperatūras (37 °C).
Uzmanīgi noņemiet aizsargvāciņus no flakoniem, un notīriet atklātos gumijas aizbāžņus ar spirta salveti. Ļauj flakoniem nožūt pirms Mix2Vial iepakojuma (satur filtrējošo pārvades ierīci) atvēršanas, tad sekojiet norādījumiem zemāk.
1. Atveriet ierīci Mix2Vial, nolobot vāciņu. Neizņemiet Mix2Vial no blistera iepakojuma!
1 2. Novietojiet šķīdinātāja flakonu uz līdzenas, tīras virsmas un cieši turiet flakonu. Paņemiet Mix2Vial kopā ar blistera iepakojumu un virziet adaptera smailo zilo galu taisni uz leju caur šķīdinātāja flakona aizbāzni.
2 3. Uzmanīgi noņemiet blistera iepakojumu no Mix2Vial komplekta, pieturot aiz apmales un velkot vertikāli uz augšu. Pārliecinieties, ka velkat tikai blistera iepakojumu, nevis Mix2Vial komplektu.
3 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas un cietas virsmas. Apvērsiet otrādi šķīdinātāja flakonu ar pievienoto Mix2Vial komplektu un virziet adaptera smailo caurspīdīgo galu taisni uz leju caur pulvera flakona aizbāzni. Šķīdinātājs automātiski ieplūdīs pulvera flakonā.
4
53

5. Ar vienu roku satveriet Mix2Vial komplekta zāļu flakona pusi, ar otru roku turiet šķīdinātāja flakona pusi un saudzīgi atskrūvējiet komplektu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, sadalot to divās daļās. Izmetiet šķīdinātāja flakonu ar tam piestiprināto zilo Mix2Vial adapteri.
5 6. Saudzīgi groziet zāļu flakonu ar tam piestiprināto caurspīdīgo adapteri, līdz viela ir pilnībā izšķīdusi. Nekratīt.
6 7. Ievelciet gaisu tukšajā, sterilajā šļircē. Turot zāļu flakonu vertikāli, pievienojiet šļirci Mix2Vial luera tipa savienojumam, skrūvējot pulksteņrādītāja virzienā. Injicējiet gaisu zāļu flakonā.
7
Ievilkšana šļircē un ievadīšana
8. Turot šļirces virzuli nospiestu, apgrieziet sistēmu otrādi un ievelciet šķīdumu šļircē, lēnām atvelkot virzuli.
8 9. Kad šķīdums ir pārvietots uz šļirci, stingri turiet šļirces korpusu (vēršot šļirces virzuli lejup) un atvienojiet caurspīdīgo Mix2Vial adapteri no šļirces, skrūvējot pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
9
Lietojot kopā ar zālēm piegādāto vēnu punkcijas komplektu, ieduriet adatu vēnā. Ļaujiet asinīm plūst atpakaļ līdz caurulītes galam. Pievienojiet šļirci vēnu punkcijas komplekta vītņotajam slēgam. Injicējiet sagatavoto šķīdumu vēnā lēnām (Jums ērtā ātrumā, ne ātrāk par 10 ml/min) vai nu manuāli, vai, izmantojot izvēlēto RFID-kontrolēto automatizēto sūkni infūzijām, ievērojot ārsta dotos norādījumus. Ja ievadīšanai tiek izmantots RFID-kontrolēts sūknis infūzijām, jāseko detalizētiem norādījumiem par rīkošanos, kas tiek piegādāti ar sūkni. Uzmanieties, lai asinis neiekļūst ar zālēm pildītajā šļircē.
Pārliecinieties paši, vai tūlīt pēc zāļu lietošanas neparādās kādas blakusparādības. Ja pamanāt blakusparādības, kas varētu būt saistītas ar AFSTYLA, injicēšana jāpārtrauc (skatīt arī 2. punktu).
54

Lietošana bērniem un pusaudžiem AFSTYLA var lietot bērniem un pusaudžiem visās vecuma grupās. Bērniem vecumā līdz 12 gadiem var būt nepieciešamas lielākas devas vai biežākas injekcijas. Bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, var izmantot tādu pašu devu kā pieaugušajiem.
Ja esat lietojis AFSTYLA vairāk nekā noteikts Ja esat lietojis AFSTYLA vairāk nekā noteikts, lūdzu, informējiet ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot AFSTYLA Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Nekavējoties ievadiet nākamo devu un turpiniet atbilstoši ārsta vai farmaceita norādījumiem.
Ja pārtraucat lietot AFSTYLA Ja pārtraucat lietot AFSTYLA, Jūs, iespējams, vairs nebūsiet pasargāts pret asiņošanu, vai arī pašreizēja asiņošana var neapstāties. Nepārtrauciet AFSTYLA lietošanu bez konsultēšanās ar ārstu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, AFSTYLA var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nekavējoties pārtrauciet zāļu lietošanu un sazinieties ar savu ārstu šādos gadījumos: • ja pamanāt alerģisku reakciju simptomus;
Alerģiskām reakcijām var būt šādi simptomi: nātrene, ģeneralizēta nātrene (niezoši izsitumi), smaguma sajūta krūtīs, apgrūtināta elpošana, sēkšana, zems asinsspiediens, reibonis un anafilakse. Ja tā notiek, nekavējoties pārtrauciet zāļu lietošanu un sazinieties ar ārstu. • ja pamanāt, ka zāles vairs neiedarbojas (asiņošana neapstājas). Pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija), inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var veidoties retāk (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Ja veidojas šādas antivielas, var mazināties zāļu iedarbība un var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 lietotājiem) • alerģiska reakcija • reibonis • tirpšana vai nejutīgums (parestēzija) • izsitumi • drudzis
Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 lietotājiem) • nieze • ādas apsārtums • sāpes injekcijas vietā • drebuļi • karstuma sajūta
Blakusparādības bērniem un pusaudžiem Netika novērotas ar vecumu saistītas nevēlamo blakusparādību atšķirības starp bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.
Ziņošana par blakusparādībām
55

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt AFSTYLA
• Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. • Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes. • Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). • Pirms AFSTYLA pulvera sagatavošanas to drīkst uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25 °C)
vienu laika periodu līdz 3 mēnešiem, un tas jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām, kas uzdrukāts uz kastītes un flakona. Lūdzu, uz zāļu kastītes pierakstiet datumu, kad Jūs sākat uzglabāt AFSTYLA istabas temperatūrā. • Pēc izņemšanas no ledusskapja zāles nedrīkst likt tajā atpakaļ. • Nesasaldēt. • Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. • Sagatavotās zāles ieteicams izlietot nekavējoties. • Ja sagatavotās zāles neizlieto nekavējoties, atbildību par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai uzņemas lietotājs.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko AFSTYLA satur
Aktīvā viela ir: 250 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 2,5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 100 SV/ml alfa lonoktokoga. 500 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 2,5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 200 SV/ml alfa lonoktokoga. 1000 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 2,5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 400 SV/ml alfa lonoktokoga. 1500 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 300 SV/ml alfa lonoktokoga. 2000 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 400 SV/ml alfa lonoktokoga. 2500 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 500 SV/ml alfa lonoktokoga. 3000 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 600 SV/ml alfa lonoktokoga.
Citas sastāvdaļas ir: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds (skatīt 2. punkta pēdējo rindkopu), saharoze.
Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.
AFSTYLA ārējais izskats un iepakojums
AFSTYLA ir balts vai nedaudz dzeltens pulveris vai irdena masa un dzidrs, bezkrāsains šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.
56

Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, dzeltenam līdz bezkrāsainam, t.i., tas var būt zaigojošs, kad pacelts apskatīšanai pret gaismu, bet tajā nedrīkst būt nekādas acīmredzamas daļiņas.
Pulvera flakoni ir pieejami ar vai bez RFID (radiofrekvences identifikācijas). RFID-kontrolēta automatizētā sūkņa infūzijām lietošanai ir nepieciešami pulvera flakoni ar RFID tagiem. Identifikācijas nolūkiem, iepakojumi, kas satur pulvera flakonus ar RFID tagiem, ir marķēti ar RFID emblēmu.

Iepakojumi

Viens iepakojums ar 250, 500 vai 1000 SV satur: 1 flakonu ar pulveri (ar vai bez RFID taga); 1 flakonu ar 2,5 ml ūdens injekcijām; 1 filtrējošu pārvades ierīci 20/20. Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 5 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.

Viens iepakojums ar 1500, 2000, 2500 vai 3000 SV satur: 1 flakonu ar pulveri (ar vai bez RFID taga); 1 flakonu ar 5 ml ūdens injekcijām; 1 filtrējošu pārvades ierīci 20/20. Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Tiešais iepakojums

250 SV 500 SV 1000 SV 1500 SV
2000 SV
2500 SV
3000 SV

Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, oranžs plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, zils plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, zaļš plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, tirkīzzils plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, violets plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, gaiši pelēks plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, dzeltens plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76
57

35041 Marburg Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

България Новимед Фарма EООД Тел: +359 2 850 8617

Luxembourg/Luxemburg CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Česká republika CSL Behring s.r.o. Tel: + 420 702 137 233

Magyarország CSL Behring Kft. Tel.: +36 1 213 4290

Danmark CSL Behring AB Tel: +46 8 544 966 70

Malta AM Mangion Ltd. Tel: +356 2397 6333

Deutschland CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

Nederland CSL Behring BV Tel: + 31 85 111 96 00

Eesti CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

Norge CSL Behring AB Tlf: +46 8 544 966 70

Ελλάδα CSL Behring ΕΠΕ Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich CSL Behring GmbH Tel: +43 1 80101 2463

España CSL Behring S.A. Tel: +34 933 67 1870

Polska CSL Behring Sp.z o.o. Tel: +48 22 213 22 65

France CSL Behring S.A. Tél: + 33 –(0)-1 53 58 54 00

Portugal CSL Behring Lda Tel: +351 21 782 62 30

Hrvatska PharmaSwiss d.o.o. Tel: +385 (1) 631-1833

România Prisum International Trading srl Tel: +40 21 322 0171

Ireland CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30517254

Slovenija MediSanus d.o.o. Tel: +386 1 25 71 496

Ísland CSL Behring AB Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika CSL Behring s.r.o. Tel: +421 911 653 862

Italia CSL Behring S.p.A.

Suomi/Finland CSL Behring AB

58

Tel: +39 02 34964 200
Κύπρος CSL Behring ΕΠΕ Τηλ: +30 210 7255 660
Latvija CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

Puh/Tel: +46 8 544 966 70
Sverige CSL Behring AB Tel: +46 8 544 966 70
United Kingdom CSL Behring UK Ltd. Tel: +44 1444 447405

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM.GGGG.}
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Iepriekš neārstēti pacienti AFSTYLA drošums un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem vēl nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Ārstēšanas kontrole Ārstēšanas kursa laikā ieteicams veikt atbilstošu VIII faktora līmeņa noteikšanu, lai noskaidrotu lietojamo devu un atkārtojamo injekciju biežumu. Pacientiem var būt individuāli atšķirīga atbildes reakcija pēc VIII faktora ievades, uzrādot dažādus eliminācijas pusperiodus un atjaunošanās līmeņus. Rēķinot devu atkarībā no ķermeņa masas, var būt nepieciešama devas pielāgošana pacientiem ar samazinātu ķermeņa masu vai aptaukošanos. Īpaši plašas ķirurģiskas iejaukšanās gadījumos nepieciešama precīza aizstājterapijas kontrole, analizējot koagulāciju (VIII faktora aktivitāti plazmā).
Izmantojot in vitro aktivētā parciālā tromboplastīna laika (aPTT) pamatoto vienas stadijas recēšanas testu VIII faktora aktivitātes noteikšanai pacientu asins paraugos, aPTT reaģenta veids un testam izmantotais atsauces standarts var nozīmīgi ietekmēt VIII plazmas faktora aktivitātes rezultātus. Iespējamas arī nozīmīgas neatbilstības starp rezultātiem, kas iegūti ar aktivētā parciālā tromboplastīna laika (aPTT) pamatoto vienas stadijas recēšanas testu, un hromogēnās metodes rezultātiem saskaņā ar Ph. Eur. (Eiropas Farmakopeju). Sevišķi svarīgi to atcerēties, mainot laboratoriju un/vai testā izmantotos reaģentus.
Pacientiem, kuri saņem AFSTYLA, jākontrolē VIII faktora aktivitāte plazmā ar hromogēno metodi vai vienas stadijas recēšanas testu, lai noteiktu lietojamo devu un atkārtoto injekciju biežumu. Hromogēnās metodes rezultāti visprecīzāk ataino AFSTYLA hemostatiskās darbības potenciālu, tāpēc tā ir ieteicamā izvēle. Vienas stadijas recēšanas testa rezultātos VIII faktora aktivitātes līmenis var tikt novērtēts par zemu par aptuveni 45%, salīdzinot ar hromogēno metodi. Lietojot vienas stadijas recēšanas testu, nepieciešams reizināt iegūto rezultātu ar pārrēķināšanas koeficientu 2, lai noteiktu pacienta VIII faktora aktivitātes līmeni.
Devas Aizstājterapijas deva un ilgums atkarīgi no VIII faktora deficīta pakāpes, asiņošanas lokalizācijas un apjoma, kā arī no pacienta klīniskā stāvokļa.
VIII faktora ievadāmo vienību skaitu izsaka starptautiskās vienībās (SV), kas atbilst spēkā esošajam PVO standartam VIII faktora zālēm. VIII faktora aktivitāte plazmā tiek izteikta

59

procentuāli (attiecībā pret normālu cilvēku plazmu) vai starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).

Viena VIII faktora aktivitātes starptautiskā vienība (SV) atbilst VIII faktora daudzumam vienā ml normālas cilvēka plazmas.

Stipruma noteikšanai izmanto hromogēno substrātu metodi. VIII faktora līmeni plazmā var monitorēt ar hromogēno substrātu metodi vai vienas stadijas recēšanas testu.

Ārstēšana pēc nepieciešamības Nepieciešamās VIII faktora devas aprēķins pamatojas uz empīrisko konstatējumu, ka VIII faktora 1 starptautiskā vienība (SV) uz kg ķermeņa masas palielina VIII faktora aktivitāti plazmā par 2 SV/dl. Nepieciešamo devu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Deva (SV) = ķermeņa masa (kg) x vēlamais VIII faktora palielinājums (SV/dl vai % no normas) x 0,5 (SV/kg uz SV/dl)

Ievadāmais daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr jāpielāgo klīniskajai efektivitātei katrā individuālā gadījumā.

Turpmāku asiņošanu gadījumos VIII faktora aktivitātei nevajadzētu pazemināties vairāk par zemāk norādīto plazmas aktivitātes līmeni (% no normālā SV/dl) atbilstošajā periodā. Sekojošo tabulu var izmantot kā devu vadlīnijas asiņošanas un ķirurģisku procedūru gadījumos:

Asiņošanas pakāpe/ķirurģiskās procedūras veids Asiņošana
Agrīna hemartroze, asiņošana muskuļos vai mutes dobumā

Nepieciešamais VIII faktora līmenis (%) (SV/dl)
20 – 40

Plašāka hemartroze, asiņošana 30 – 60 muskuļos vai hematoma

Dzīvību apdraudoša asiņošana 60 – 100

Ķirurģiska procedūra Neliela ķirurģiska procedūra, ieskaitot zoba ekstrakciju Liela ķirurģiska procedūra

30 – 60
80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Devu ievadīšanas biežums (stundas)/terapijas ilgums (dienas)
Atkārtot injekciju ik pēc 12 līdz 24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz asiņošanas epizode, par ko liecina sāpes, izzūd vai tiek panākta sadzīšana. Atkārtot injekciju ik pēc 12 līdz 24 stundām vismaz 3 – 4 dienas vai vairāk, vai līdz izzūd sāpes un akūta nespēja. Atkārtot injekciju ik pēc 8 līdz 24 stundām, līdz bīstamība ir novērsta.
Injicēt ik pēc 24 stundām, vismaz 1 dienu, līdz brūces sadzīšanai. Atkārtot injekciju ik pēc 8 līdz 24 stundām, līdz brūce pietiekami sadzijusi, tad ārstēšana jāturpina vismaz 7 dienas, lai uzturētu 30 – 60% VIII faktora aktivitātes (SV/dl).

Profilakse Ieteicamā AFSTYLA sākuma deva ir 20 līdz 50 SV/kg 2 līdz 3 reizes nedēļā. Devas jāpielāgo pacientu atbildes reakcijai.

Pediatriskā populācija

60

Ieteicamā AFSTYLA sākuma deva bērniem (vecumā no 0 līdz <12 gadiem) ir 30 līdz 50 SV/kg 2 līdz 3 reizes nedēļā. Augstāka klīrensa dēļ bērniem līdz <12 gadu vecumam var būt nepieciešama biežāka ievadīšana vai lielākas devas. Pusaudžiem vecumā no 12 gadiem ieteicamās devas neatšķiras no pieaugušo devām. Gados vecāki cilvēki AFSTYLA klīniskajos pētījumos nebija iekļauti pacienti, kas vecāki par 65 gadiem.
61

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
AFSTYLA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 2500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
AFSTYLA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
AFSTYLA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 250 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonoctocog alfa)). Sagatavojot ar 2,5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 100 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
AFSTYLA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 500 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 2,5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 200 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
AFSTYLA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 1000 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 2,5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 400 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
AFSTYLA 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 1500 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 300 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
AFSTYLA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 2000 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 400 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
AFSTYLA 2500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 2500 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 500 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
2

AFSTYLA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Katrs flakons nomināli satur 3000 SV rekombinantā vienas ķēdes VIII asinsreces faktora (vienas ķēdes rVIII, SNN = alfa lonoktokogs (lonococtog alfa)). Sagatavojot ar 5 ml ūdens injekcijām, šķīdums satur 600 SV/ml vienas ķēdes rVIII.
Stiprumu (SV) nosaka, izmantojot Eiropas Farmakopejas hromogēno metodi. AFSTYLA specifiskā aktivitāte ir 7400–16 000 SV/mg proteīna.
AFSTYLA ir vienas ķēdes rekombinants cilvēka VIII faktors, ko ražo Ķīnas kāmja olnīcu (ĶKO) šūnās. Tā ir konstrukcija, kurā izlaista lielākā daļa no savvaļas tipa pilna garuma VIII faktora Bdomēna un izlaistas arī 4 aminoskābes no blakusesošā skābā a3 domēna (aminoskābes no 765. līdz 1652. pozīcijai pilna garuma VIII faktorā).
Jaunizveidotā savienojuma vieta starp VIII faktora smago un vieglo ķēdi ir jauna N-glikozilācijas vieta. Tā kā furīna šķelšanas vieta savvaļas tipa VIII faktorā starp B-domēnu un a3 domēnu ir izņemta, AFSTYLA tiek ekspresēts kā vienas ķēdes VIII faktora molekula.
Palīgviela ar zināmu iedarbību:
AFSTYLA 250, 500 un 1000 SV (2,5 ml šķīdinātāja) Katrs flakons satur 17,5 mg (0,76 mmol) nātrija.
AFSTYLA 1500, 2000, 2500 un 3000 SV (5 ml šķīdinātāja) Katrs flakons satur 35 mg (1,52 mmol) nātrija.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Balts vai nedaudz dzeltens pulveris vai irdena masa un dzidrs, bezkrāsains šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.
pH: 6,6–7,3
Osmolalitāte: 500–600 mOsm/kg
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofīliju (iedzimtu VIII asinsreces faktora deficītu).
AFSTYLA var lietot visām vecuma grupām.
4.2. Devas un lietošanas veids
Ārstēšana jāuzrauga ārstam ar pieredzi hemofīlijas ārstēšanā.
Iepriekš neārstēti pacienti AFSTYLA drošums un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.
3

Ārstēšanas kontrole Ārstēšanas kursa laikā ieteicams veikt atbilstošu VIII faktora līmeņa noteikšanu, lai noskaidrotu lietojamo devu un atkārtojamo injekciju biežumu. Pacientiem var būt individuāli atšķirīga atbildes reakcija pēc VIII faktora ievades, uzrādot dažādus eliminācijas pusperiodus un atjaunošanās līmeņus. Rēķinot devu atkarībā no ķermeņa masas, var būt nepieciešama devas pielāgošana pacientiem ar samazinātu ķermeņa masu vai aptaukošanos. Īpaši plašas ķirurģiskas iejaukšanās gadījumos nepieciešama precīza aizstājterapijas kontrole, analizējot koagulāciju (VIII faktora aktivitāti plazmā).
Izmantojot in vitro aktivētā parciālā tromboplastīna laika (aPTT) pamatoto vienas stadijas recēšanas testu VIII faktora aktivitātes noteikšanai pacientu asins paraugos, aPTT reaģenta veids un testam izmantotais atsauces standarts var nozīmīgi ietekmēt VIII plazmas faktora aktivitātes rezultātus. Iespējamas arī nozīmīgas neatbilstības starp rezultātiem, kas iegūti ar aktivētā parciālā tromboplastīna laika (aPTT) pamatoto vienas stadijas recēšanas testu, un hromogēnās metodes rezultātiem saskaņā ar Ph. Eur. (Eiropas Farmakopeju). Sevišķi svarīgi to atcerēties, mainot laboratoriju un/vai testā izmantotos reaģentus.
Pacientiem, kuri saņem AFSTYLA, jākontrolē VIII faktora aktivitāte plazmā ar hromogēno metodi vai vienas stadijas recēšanas testu, lai noteiktu lietojamo devu un atkārtoto injekciju biežumu. Hromogēnās metodes rezultāti visprecīzāk ataino AFSTYLA hemostatiskās darbības potenciālu, tāpēc tā ir ieteicamā izvēle. Vienas stadijas recēšanas testa rezultātos VIII faktora aktivitātes līmenis var tikt novērtēts par zemu par aptuveni 45%, salīdzinot ar hromogēno metodi. Lietojot vienas stadijas recēšanas testu, nepieciešams reizināt iegūto rezultātu ar pārrēķināšanas koeficientu 2, lai noteiktu pacienta VIII faktora aktivitātes līmeni.
Devas Aizstājterapijas deva un ilgums atkarīgi no VIII faktora deficīta pakāpes, asiņošanas lokalizācijas un apjoma, kā arī no pacienta klīniskā stāvokļa.
VIII faktora ievadāmo vienību skaitu izsaka starptautiskās vienībās (SV), kas atbilst spēkā esošajam PVO standartam VIII faktora zālēm. VIII faktora aktivitāte plazmā tiek izteikta procentuāli (attiecībā pret normālu cilvēku plazmu) vai starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).
Viena VIII faktora aktivitātes starptautiskā vienība (SV) atbilst VIII faktora daudzumam vienā ml normālas cilvēka plazmas.
Stipruma noteikšanai izmanto hromogēno substrātu metodi. VIII faktora līmeni plazmā var monitorēt ar hromogēno substrātu metodi vai vienas stadijas recēšanas testu.
Ārstēšana pēc nepieciešamības Nepieciešamās VIII faktora devas aprēķins pamatojas uz empīrisko konstatējumu, ka VIII faktora 1 starptautiskā vienība (SV) uz kg ķermeņa masas palielina VIII faktora aktivitāti plazmā par 2 SV/dl. Nepieciešamo devu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Deva (SV) = ķermeņa masa (kg) x vēlamais VIII faktora palielinājums (SV/dl vai % no normas) x 0,5 (SV/kg uz SV/dl)
Ievadāmais daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr jāpielāgo klīniskajai efektivitātei katrā individuālā gadījumā.
4

Turpmāku asiņošanu gadījumos VIII faktora aktivitātei nevajadzētu pazemināties vairāk par zemāk norādīto plazmas aktivitātes līmeni (% no normālā SV/dl) atbilstošajā periodā. Sekojošo tabulu var izmantot kā devu vadlīnijas asiņošanas un ķirurģisku procedūru gadījumos:

Asiņošanas pakāpe/ķirurģiskās procedūras veids Asiņošana
Agrīna hemartroze, asiņošana muskuļos vai mutes dobumā

Nepieciešamais VIII faktora līmenis (%) (SV/dl)
20 – 40

Plašāka hemartroze, asiņošana 30 – 60 muskuļos vai hematoma

Dzīvību apdraudoša asiņošana 60 – 100

Ķirurģiska procedūra Neliela ķirurģiska procedūra, ieskaitot zoba ekstrakciju Liela ķirurģiska procedūra

30 – 60
80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Devu ievadīšanas biežums (stundas)/terapijas ilgums (dienas)
Atkārtot injekciju ik pēc 12 līdz 24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz asiņošanas epizode, par ko liecina sāpes, izzūd vai tiek panākta sadzīšana. Atkārtot injekciju ik pēc 12 līdz 24 stundām vismaz 3 – 4 dienas vai vairāk, vai līdz izzūd sāpes un akūta nespēja. Atkārtot injekciju ik pēc 8 līdz 24 stundām, līdz bīstamība ir novērsta.
Injicēt ik pēc 24 stundām, vismaz 1 dienu, līdz brūces sadzīšanai. Atkārtot injekciju ik pēc 8 līdz 24 stundām, līdz brūce pietiekami sadzijusi, tad ārstēšana jāturpina vismaz 7 dienas, lai uzturētu 30 – 60% VIII faktora aktivitātes (SV/dl).

Profilakse Ieteicamā AFSTYLA sākuma deva ir 20 līdz 50 SV/kg 2 līdz 3 reizes nedēļā. Devas jāpielāgo pacientu atbildes reakcijai.

Pediatriskā populācija Ieteicamā AFSTYLA sākuma deva bērniem (vecumā no 0 līdz <12 gadiem) ir 30 līdz 50 SV/kg 2 līdz 3 reizes nedēļā. Augstāka klīrensa dēļ bērniem līdz <12 gadu vecumam var būt nepieciešama biežāka ievadīšana vai lielākas devas.

Pusaudžiem vecumā no 12 gadiem ieteicamās devas neatšķiras no pieaugušo devām (lūdzu, skatīt 5.2. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki AFSTYLA klīniskajos pētījumos nebija iekļauti pacienti, kas vecāki par 65 gadiem.

Lietošanas veids Intravenozai lietošanai.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6.apakšpunktā.

Sagatavotais šķīdums lēni jāinjicē pacientam pielāgotā ātrumā ar injekcijas ātrumu maksimāli 10 ml/min. Sīkāku informāciju par sagatavotā šķīduma ievadīšanu skatīt norādījumos 6.6. apakšpunkta beigās.

4.3. Kontrindikācijas

5

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
Zināma alerģiska reakcija pret kāmja proteīnu.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Paaugstināta jutība Lietojot AFSTYLA, iespējamas alerģiska tipa paaugstinātas jutības reakcijas. Zāles satur kāmja proteīnu nelielā daudzumā. Ja rodas paaugstinātas jutības simptomi, pacientiem jāiesaka nekavējoties pārtraukt zāļu lietošanu un sazināties ar ārstu. Pacienti jāinformē par agrīnām paaugstinātas jutības reakciju pazīmēm, ieskaitot nātreni, ģeneralizētu nātreni, spiedošu sajūtu krūškurvī, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.
Pacientiem ar iepriekšējām paaugstinātas jutības reakcijām var apsvērt atbilstošas premedikācijas lietošanu.
Šoka gadījumā jāveic standarta ārstēšana šoka gadījumos.
Inhibitori Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir labi zināma A hemofīlijas pacientu ārstēšanas komplikācija. Šie inhibitori parasti ir IgG imūnglobulīni, kas darbojas pret VIII faktora prokoagulanta aktivitāti un kuru daudzums tiek izteikts Betesda vienībās (BV) mililitrā plazmas, izmantojot modificētu testu. Inhibitoru veidošanās risks ir savstarpēji saistīts ar slimības smagumu, kā arī ar VIII faktora iedarbību, šis risks ir vislielākais pirmajās 20 terapijas dienās. Retos gadījumos inhibitori var veidoties arī pēc pirmajām 100 iedarbības dienām.
Atkārtotas inhibitoru (zema titra) veidošanās gadījumi novēroti pēc viena VIII faktora produkta nomaiņas ar citu iepriekš ārstētiem pacientiem ar inhibitoru veidošanos anamnēzē pēc vairāk nekā 100 iedarbības dienām. Tāpēc pēc jebkuru zāļu nomaiņas ar citu ir ieteicams rūpīgi novērot visus pacientus, vai tiem neveidojas inhibitori.
Inhibitoru veidošanās klīniskā nozīme ir atkarīga no inhibitora titra, jo zema titra inhibitori, kas pastāv īslaicīgi vai pastāvīgi saglabājas kā zema titra inhibitori, rada mazāku nepietiekamas klīniskās atbildes reakcijas risku nekā augsta titra inhibitori.
Kopumā visiem ar VIII asinsreces faktora produktu ārstētajiem pacientiem uzmanīgi jākontrolē inhibitoru veidošanās, izmantojot atbilstošu klīnisko novērošanu un laboratoriskos testus. Ja netiek sasniegts gaidītais VIII asinsreces faktora aktivitātes līmenis plazmā vai ja asiņošanu nav iespējams kontrolēt ar atbilstošu VIII faktora devu, jāpārbauda VIII asinsreces faktora inhibitoru klātbūtne. Pacientiem ar augstu inhibitoru līmeni VIII faktora terapija var nebūt efektīva un, iespējams, būs jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Šādu pacientu ārstēšana jāvada ārstiem, kam ir pieredze hemofīlijas ārstēšanā un ārstēšanā VIII faktora inhibitoru veidošanās gadījumā.
Laboratorijas testu uzraudzība Lietojot vienas stadijas recēšanas testu, nepieciešams reizināt iegūto rezultātu ar pārrēķināšanas koeficientu 2, lai noteiktu pacienta VIII faktora aktivitātes līmeni (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Kardiovaskulārie notikumi Pacientiem ar kardiovaskulārā riska faktoriem aizstājterapija ar VIII faktoru var paaugstināt kardiovaskulāro risku.
Ar katetru saistītas komplikācijas Ja nepieciešama centrālā venozās piekļuves ierīce (CVPI), jāapsver ar CVPI saistīto komplikāciju risks, ieskaitot lokālas infekcijas, bakterēmiju un trombozi katetra ievietošanas vietā.
Nātrija saturs
6

Pēc sagatavošanas šīs zāles satur līdz 7 mg (0,3 mmol) nātrija katrā ml. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

Lietošanas dokumentācija Ļoti ieteicams katru reizi, ievadot AFSTYLA pacientam, pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un zāļu sēriju.

Pediatriskā populācija Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Par cilvēka VIII koagulācijas faktora zāļu mijiedarbību ar citām zālēm nav ziņots.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar VIII faktoru nav veikti. Ņemot vērā to, ka A hemofīlija sievietēm ir reti sastopama, nav pieredzes par VIII faktora lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā. Tāpēc VIII faktors grūtniecības un barošanas ar krūti laikā jālieto tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

AFSTYLA neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums Retos gadījumos, lietojot VIII faktora zāles, var novērot paaugstinātas jutības vai alerģiskās reakcijas (kas var izpausties ar angioedēmu, dedzināšanas un dzelšanas sajūtu injekcijas vietā, drebuļiem, pietvīkumu, ģeneralizētu nātreni, galvassāpēm, nātreni, hipotensiju, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, spiedošu sajūtu krūšu kurvī, tirpšanu, vemšanu, sēkšanu), un dažos gadījumos tās var progresēt līdz smagai anafilaksei (ieskaitot šoku).

A hemofīlijas pacientiem, kuri tiek ārstēti ar VIII faktoru, tostarp AFSTYLA, var veidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori). Ja šādi inhibitori veidojas, tie var izpausties kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar specializētu hemofīlijas centru.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā Tālāk norādītā tabula sagatavota saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (System Organ Class — SOC un vēlamo termina līmeni). Tabulā tālāk norādītie biežumi tika novēroti pabeigtos klīniskajos pētījumos par iepriekš ārstētiem pacientiem ar smagu hemofīliju A.

Biežuma novērtēšanā katram pacientam izmantota šāda klasifikācija: ļoti bieži (≤1/10); bieži (≤1/100 līdz <1/10), retāk (≤1/1000 līdz <1/100); reti (≤1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA Orgānu sistēmu klasifikācija Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Imūnās sistēmas traucējumi
Nervu sistēmas traucējumi
Ādas un zemādas audu

Nevēlamā blakusparādība VIII faktora nomākšana
Paaugstināta jutība Reibonis
Parestēzijas Izsitumi

Biežums
Retāk (IeĀP)*
bieži bieži bieži bieži

7

MedDRA Orgānu sistēmu klasifikācija bojājumi

Nevēlamā blakusparādība
Eritēma

Biežums retāk

Nieze

retāk

Pireksija

bieži

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Sāpes injekcijas vietā Drebuļi

retāk retāk

Karstuma sajūta

retāk

*Biežums ir balstīts uz FVIII produktu pētījumiem, kuros tika iekļauti pacienti ar smagu A hemofīliju. IeĀP = iepriekš ārstēti pacienti.

Pediatriskā populācija Netika novērotas ar vecumu saistītas nevēlamo blakusparādību atšķirības bērniem un pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Pabeigtā klīniskajā pētījumā pacients, kurš saņēma vairāk nekā divkāršu AFSTYLA devu, juta reiboni, karstuma sajūtu un niezi; tiek uzskatīts, ka šīs parādības nebija saistītas ar AFSTYLA, bet, visticamāk, ir saistītas ar vienlaikus lietotajām pretsāpju zālēm.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiski līdzekļi: VIII asins koagulācijas faktors. ATĶ kods: B02BD02
Darbības mehānisms
AFSTYLA (SNN: alfa lonoktokogs) ir rekombinants cilvēka proteīns, kas aizvieto trūkstošo VIII koagulācijas faktoru efektīvas hemostāzes nodrošināšanai. AFSTYLA ir viena polipeptīdu ķēde ar izlaistu B domēnu, kas ļauj ar kovalento saiti saistīt VIII faktora smagās un vieglās ķēdes. AFSTYLA ir augstāka fon Villebranda faktora afinitāte, salīdzinot ar pilna garuma rFVIII. Fon Villebranda faktors stabilizē VIII faktoru un novērš tā sabrukšanu. Aktivizētā stāvoklī AFSTYLA ir endogēnam FVIIIa faktoram identiska aminoskābju secība.
Farmakodinamiskā iedarbība VIII faktora/fon Villebranda faktora komplekss sastāv no divām molekulām (VIII faktora un fon Villebranda faktora) ar atšķirīgām fizioloģiskajām funkcijām. Ja hemofīlijas pacientam ievada VIII faktoru, tad tas asinsritē saistās ar fon Villebranda faktoru. Aktivētais VIII faktors darbojas kā kofaktors attiecībā uz aktivēto IX faktoru un paātrina X faktora pārveidošanos par aktivēto X faktoru. Aktivētais X faktors pārveido protrombīnu par trombīnu. Pēc tam trombīns pārvērš fibrinogēnu fibrīnā, un var veidoties asins receklis. A hemofīlija ir ar dzimumu saistīts iedzimts asins koagulācijas traucējums pazemināta VIII faktora līmeņa dēļ, kas izraisa spēcīgu locītavu, muskuļu vai iekšējo orgānu asiņošanu, kas var rasties gan spontāni, gan nejaušas vai ķirurģiskas traumas rezultātā. Veicot aizstājterapiju, VIII

8

faktora līmenis plazmā paaugstinās, tādējādi veicinot īslaicīgu faktora deficīta korekciju un asiņošanas tendences korekciju.
Klīniskā efektivitāte un drošums
Pieaugušo un pusaudžu populācija vecumā no 12 līdz 65 gadiem Pētījumā 1001 noteica zāļu efektivitāti un drošumu asiņošanas notikumu profilaksē un hemostatiskās iedarbības efektivitāti asiņošanas kontrolē un perioperatīvajā aprūpē. Pētījumā piedalījās 175 iepriekš ārstēti pacienti (vecumā no 12 līdz 65 gadiem) ar smagu A hemofīliju (piedalījās viens pacients, kurš bija vecāks par 60 gadiem), kuri kopumā uzkrāja 14 306 vienas ķēdes rVIII lietošanas dienas (ED). Nevienam pacientam nenovēroja inhibitoru veidošanos vai anafilaktiskas reakcijas.
Profilakse. 146 pacientiem nozīmēja profilakses režīmu (mediānais ikgadējais asiņošanas biežums (annualized bleed rate, ABR) 1,14 (starpkvartiļu diapazons: 0,0; 4,2)), 79 (54%) saņēma zāles 3 reizes nedēļā un 47 (32%) saņēma zāles 2 reizes nedēļā. Pacientiem, kuri saņēma profilakses devas 2 un 3 reizes nedēļā, mediānās injekcijas devas bija attiecīgi 35 un 30 SV/kg, mediānais patēriņš visos profilakses režīmos bija 4283 SV/kg gadā.
Asiņošanas ārstēšana. No 848 asiņošanas notikumiem pētījuma 1001 laikā 93,5% notikumu izdevās kontrolēt ar 2 vai mazāk injekcijām. Mediānā deva asiņošanas epizodes ārstēšanai bija 34,7 SV/kg.
Perioperatīvā aprūpe (ķirurģiskās ārstēšanas profilakse). Pētījumā 1001 13 pacientiem tika veiktas un novērtētas kopumā 16 liela apjoma ķirurģiskās procedūras. Vienas ķēdes rVIII hemostatisko efektivitāti ķirurģiskās ārstēšanas profilaksē novērtēja kā izcilu vai kā labu visām ķirurģiskām procedūrām. Ķirurģiskās ārstēšanas grupā nebija iekļauti pediatriskās populācijas pacienti, kas jaunāki par 18 gadiem.
Pediatriskā populācija vecumā līdz <12 gadiem Pētījumā 3002 kopumā piedalījās 84 iepriekš ārstēti pacienti vecumā līdz <12 gadiem (35 jaunāki par 6 gadiem un 49 vecumā no 6 līdz <12 gadiem). Pētījuma dalībnieki kopumā uzkrāja 5239 vienas ķēdes rVIII lietošanas dienas (ED). Nevienam pacientam nenovēroja inhibitoru veidošanos vai anafilaktiskas reakcijas.
Individualizētā profilakse. Profilakses grupā bija 81 pacients (mediānais ABR 3,69 (starpkvartiļu diapazons: 0,00; 7,20)), no tiem 43 (53%) saņēma profilakses devas 2 reizes nedēļā, un 25 (31%) pacienti saņēma profilakses devas 3 reizes nedēļā. Pacientiem, kas saņēma profilakses devas 2 un 3 reizes nedēļā, mediānās injekcijas devas bija attiecīgi 35 un 32 SV/kg, mediānais patēriņš visos profilakses režīmos bija 4109 SV/kg gadā.
Asiņošanas ārstēšana. No 347 asiņošanas notikumiem pētījuma 3002 laikā 95,7% notikumu izdevās kontrolēt ar 2 vai mazāk injekcijām. Mediānā deva asiņošanas epizodes ārstēšanai bija 27,6 SV/kg.
Pediatriskā populācija Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus par AFSTYLA izmantošanu iedzimta VIII faktora deficīta ārstēšanai iepriekš neārstētiem pediatriskās populācijas pacientiem (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Pieaugušo populācija AFSTYLA farmakokinētiku (PK) novērtēja pēc vienas intravenozas 50 SV/kg injekcijas 81 iepriekš ārstētam pieaugušam pacientam vecumā no 18 līdz 60 gadiem ar diagnosticētu smagu A hemofīliju un VIII faktora daudzumu <1%. Nosakot PK rādītājus, izmantots VIII faktora aktivitātes līmenis plazmā saskaņā ar hromogēno substrātu metodi (skatīt 4.2. apakšpunktu par VIII faktora aktivitātes līmeņa neatbilstību, lietojot vienas stadijas recēšanas testu). Farmakokinētikas profils 3 līdz 6 mēnešus pēc sākotnējā PK vērtējuma bija salīdzināms ar PK profilu pēc pirmās devas.
9

Farmakokinētiskie rādītāji pēc vienas AFSTYLA 50 SV/kg injekcijas — hromogēno substrātu

metode:

Vienas ķēdes rVIII

50 SV/kg

PK rādītāji

(N=81)

Vidējais (variācijas koeficients, CV%)

Mediāna (min., maks.)

IR (SV/dl)/(SV/kg)

2,00 (20,8) 1,99 (0,868; 2,90)

Cmaks. (SV/dl)

106 (18,1) 106 (62,4; 151)

AUC0-inf (SV*h/dl)

1960 (33,1) 1910 (932; 4090)

t1/2 (h)

14,2 (26,0) 13,7 (7,54; 23,9)

MRT (h)

20,4 (25,8) 20,2 (10,8; 35,1)

CL (ml/h/kg)

2,90 (34,4) 2,67 (1,26; 5,79)

Vss (ml/kg)

55,2 (20,8) 53,2 (32,4; 99,6)

IR = pakāpeniska atjaunošanās (incremental recovery) 30 minūtes pēc injekcijas; Cmaks. = maksimālā koncentrācija, AUC0-inf = laukums zem VIII faktora aktivitātes laika līknes no nulles līdz bezgalībai; t1/2 = eliminācijas pusperiods; MRT = vidējais saglabāšanās laiks (mean residence time); CL = ķermeņa masai pielāgotais klīrenss ar N=80; Vss = ķermeņa masai pielāgotais izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā. IR un Cmaks. vērtības koriģēja saskaņā ar sākotnējo līmeni, bet pārējie rādītāji netika koriģēti ar N=81.

Pediatriskā populācija AFSTYLA farmakokinētiskie (PK) rādītāji tika novērtēti 10 iepriekš ārstētiem pusaudžiem (vecumā no 12 līdz <18 gadiem) un 39 iepriekš ārstētiem bērniem (vecumā no 0 līdz <12 gadiem) pēc vienas 50 SV/kg devas intravenozas injekcijas. Visiem pacientiem bija diagnosticēta smaga A hemofīlija ar VIII faktora daudzumu <1%.

Nosakot PK rādītājus, izmantots VIII faktora aktivitātes līmenis plazmā saskaņā ar hromogēno substrātu metodi (skatīt 4.2. apakšpunktu par VIII faktora aktivitātes līmeņa neatbilstību, lietojot vienas stadijas recēšanas testu).

Farmakokinētiskie rādītāji dažādām vecuma kategorijām pēc vienas AFSTYLA 50 SV/kg

injekcijas — hromogēnā metode:

0 līdz <6 gadi

6 līdz <12 gadi

12 līdz <18 gadi

(N=20)

(N=19)

(N=10)

PK rādītāji

Vidējais (variācijas Vidējais (variācijas koeficients, CV%) koeficients, CV%)

Vidējais (variācijas koeficients, CV%)

Mediāna (min.,

Mediāna (min.,

Mediāna (min., maks.)

maks.)

maks.)

IR (SV/dl)/(SV/kg)

1,60 (21,1) 1,55 (1,18; 2,76)

1,66 (19,7) 1,69 (0,92; 2,35)

1,69 (24,8) 1,76 (0,88; 2,44)

Cmaks. (SV/dl)

80,2 (20,6) 78,6 (59,3; 138)

83,5 (19,5) 84,5 (46,4; 117)

89,7 (24,8) 92,4 (45,5; 131)

AUC0-inf (SV*h/dl)

1080 (31,0) 985 (561; 2010)

1170 (26,3) 1120 (641; 1810)

1540 (36,5) 1520 (683; 2380)

t1/2 (h)

10,4 (28,7) 10,1 (5,19; 17,8)

10,2 (19,4) 10,0 (6,92; 14,8)

14,3 (33,3) 13,5 (6,32; 23,8)

MRT (h)

12,4 (25,0) 13,0 (6,05; 17,9)

12,3 (16,8) 12,8 (8,22; 16,0)

20,0 (32,2) 18,6 (9,17; 31,7)

CL (ml/h/kg)

5,07 (29,6) 5,08 (2,52; 8,92)

4,63 (29,5) 4,48 (2,79; 7,71)

3,80 (46,9) 3,31 (2,10; 7,32)

Vss (ml/kg)

71,0 (11,8)

67,1 (22,3)

68,5 (29,9)

10

70,7 (57,3; 88,3)

64,9 (44,3; 111)

62,0 (45,9; 121)

IR = pakāpeniska atjaunošanās (incremental recovery) 30 minūtes pēc injekcijas pacientiem vecumā no 12 līdz

<18 gadiem un 60 minūtes pēc injekcijas pacientiem vecumā no 1 līdz <12 gadiem; Cmaks. = maksimālā koncentrācija, AUC = laukums zem VIII faktora aktivitātes laika līknes no nulles līdz bezgalībai; t1/2 = eliminācijas pusperiods;

MRT = vidējais saglabāšanās laiks (mean residence time); CL = ķermeņa masai pielāgotais klīrenss; Vss = ķermeņa

masai pielāgotais izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī. IR un Cmaks. vērtības koriģēja saskaņā ar sākotnējo līmeni, bet

pārējie rādītāji netika koriģēti.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vienas un atkārtotu devu toksicitāti, lokālu panesamību un trombogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
Šķīdinātājs: ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, šķīdumiem vai šķīdinātājiem, izņemot 2. un 6.5. apakšpunktā minētos.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
Pēc sagatavošanas zāļu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta 48 stundas istabas temperatūrā (līdz 25 °C). No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizmanto nekavējoties. Ja zāles neizlieto nekavējoties, atbildību par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai uzņemas lietotājs.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C).
Nesasaldēt. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
AFSTYLA drīkst uzglabāt istabas temperatūrā, kas nepārsniedz 25 °C, vienu laika periodu līdz 3 mēnešiem, un zāles jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām, kas uzdrukāts uz kastītes un flakona. Pēc izņemšanas no ledusskapja zāles nedrīkst likt tajā atpakaļ. Uz zāļu kastītes uzrakstiet laiku, kad tās sāktas glabāt istabas temperatūrā.
Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
AFSTYLA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (250 SV) 6 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), oranžu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 2,5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
11

AFSTYLA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (500 SV) 6 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), zilu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 2,5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
AFSTYLA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (1000 SV) 6 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), zaļu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 2,5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
AFSTYLA 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (1500 SV) 10 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), tirkīzzilu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
AFSTYLA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (2000 SV) 10 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), violetu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
AFSTYLA 2500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (2500 SV) 10 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), gaiši pelēku disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
AFSTYLA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Pulveris (3000 SV) 10 ml flakonā (I klases stikls), ar aizbāzni (gumijas), dzeltenu disku (plastmasas) un zaļu svītrainu vāciņu (alumīnija). 5 ml šķīdinātāja flakonā (I klases tikls), ar aizbāzni (gumijas), disku (plastmasas) un vāciņu (alumīnija).
Pulvera flakoni ir pieejami ar vai bez RFID (radiofrekvences identifikācija). RFID-kontrolēta automatizētā sūkņa infūzijām lietošanai ir nepieciešami pulvera flakoni ar RFID tagiem. Identifikācijas nolūkiem, iepakojumi, kas satur pulvera flakonus ar RFID tagiem, ir marķēti ar RFID emblēmu.
Iepakojumi
Viens iepakojums ar 250, 500 vai 1000 SV satur: 1 flakonu ar pulveri (ar vai bez RFID taga); 1 flakonu ar 2,5 ml ūdens injekcijām; 1 filtrējošu pārvades ierīci 20/20. Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 5 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
12

Viens iepakojums ar 1500, 2000, 2500 vai 3000 SV satur: 1 flakonu ar pulveri (ar vai bez RFID taga); 1 flakonu ar 5 ml ūdens injekcijām; 1 filtrējošu pārvades ierīci 20/20. Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Vispārēji norādījumi - Šķīdumam jābūt gandrīz bezkrāsainam, dzidram vai nedaudz opalescējošam. Pēc
filtrēšanas/ievilkšanas šļircē (skatīt zemāk) un pirms ievadīšanas sagatavotais šķīdums vizuāli jānovērtē, lai pārbaudītu, vai tajā nav redzamas daļiņas un krāsas pārmaiņas. - Nelietot redzami duļķainus šķīdumus vai tādus, kas satur pārslas vai daļiņas. - Sagatavošana un ievilkšana šļircē jāveic aseptiskos apstākļos.
Sagatavošana un ievadīšana Sasildiet šķīdinātāju līdz istabas temperatūrai. Pirms ierīces Mix2Vial iepakojuma atvēršanas pārliecinieties, ka pulvera un šķīdinātāja flakonu noņemamie vāciņi ir noņemti, aizbāžņi ir apstrādāti ar antiseptisku šķīdumu un tiem ļauts nožūt.
1. Atveriet ierīci Mix2Vial, nolobot vāciņu. Neizņemiet Mix2Vial no blistera iepakojuma!
1 2. Novietojiet šķīdinātāja flakonu uz līdzenas, tīras virsmas un cieši turiet flakonu. Paņemiet Mix2Vial kopā ar blistera iepakojumu un virziet adaptera smailo zilo galu taisni uz leju caur šķīdinātāja flakona aizbāzni.
2 3. Uzmanīgi noņemiet blistera iepakojumu no Mix2Vial komplekta, pieturot aiz apmales un velkot vertikāli uz augšu. Pārliecinieties, ka velkat tikai blistera iepakojumu, nevis Mix2Vial komplektu.
3 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas un cietas virsmas. Apvērsiet otrādi šķīdinātāja flakonu ar pievienoto Mix2Vial komplektu un virziet adaptera smailo caurspīdīgo galu taisni uz leju caur pulvera flakona aizbāzni. Šķīdinātājs automātiski ieplūdīs pulvera flakonā.
4
13

5. Ar vienu roku satveriet Mix2Vial komplekta zāļu flakona pusi, ar otru roku turiet šķīdinātāja flakona pusi un saudzīgi atskrūvējiet komplektu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, sadalot to divās daļās. Izmetiet šķīdinātāja flakonu ar tam piestiprināto zilo Mix2Vial adapteri.
5 6. Saudzīgi groziet zāļu flakonu ar tam piestiprināto caurspīdīgo adapteri, līdz viela ir pilnībā izšķīdusi. Nekratīt.
6 7. Ievelciet gaisu tukšajā, sterilajā šļircē. Turot zāļu flakonu vertikāli, pievienojiet šļirci Mix2Vial luera tipa savienojumam, skrūvējot pulksteņrādītāja virzienā. Injicējiet gaisu zāļu flakonā.
7 Ievilkšana šļircē un ievadīšana
8. Turot šļirces virzuli nospiestu, apgrieziet sistēmu otrādi un ievelciet šķīdumu šļircē, lēnām atvelkot virzuli.
8 9. Kad šķīdums ir pārvietots uz šļirci, stingri turiet šļirces korpusu (vēršot šļirces virzuli lejup) un atvienojiet caurspīdīgo Mix2Vial adapteri no šļirces, skrūvējot pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
9 AFSTYLA injicēšanai ieteicams izmantot vienīgi tam paredzētos ievadīšanas komplektus, jo VIII faktors var adsorbēties uz injekciju aprīkojuma iekšējās virsmas un ārstēšana var būt neveiksmīga. Jāraugās, lai šļircē ar zālēm neieplūst asinis, jo asinis šļircē var sarecēt un pacienta asinsritē var tikt ievadīti fibrīna recekļi. AFSTYLA šķīdumu nedrīkst vēl papildus atšķaidīt. Sagatavotais šķīdums jāievada lēnām atsevišķas intravenozas injekcijas/infūzijas veidā vai nu manuālas injekcijas veidā, vai, izmantojot izvēlēto RFID-kontrolēto automatizēto sūkni infūzijām,
14

pacienta ērtībām pielāgotā ātrumā, ne ātrāk par 10 ml/min. Ja ievadīšanai tiek izmantots RFIDkontrolēts sūknis, jāseko norādījumiem par rīkošanos, kas tiek piegādāti ar sūkni. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Vācija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/001 EU/1/16/1158/002 EU/1/16/1158/003 EU/1/16/1158/004 EU/1/16/1158/005 EU/1/16/1158/006 EU/1/16/1158/007 RFID (radiofrekvences identifikācija): EU/1/16/1158/008 EU/1/16/1158/009 EU/1/16/1158/010 EU/1/16/1158/011 EU/1/16/1158/012 EU/1/16/1158/013 EU/1/16/1158/014
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2017. gada 4. janvāris
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu
15

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN
RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
16

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese
CSL Behring GmbH Emil-von-Behring Strasse 76 35041 Marburg VĀCIJA
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese CSL Behring GmbH Emil-von-Behring Strasse 76 35041 Marburg VĀCIJA
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu pirmais periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums 6 mēnešu laikā pēc reģistrācijas apliecības piešķiršanas.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz:
• pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija,
kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
17

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
18

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
19

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 250 SV
1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonococtog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 250 SV alfa lonoktokoga 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 250 SV alfa lonoktokoga (100 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 2,5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 5 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ
20

Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/001 RFID: EU/1/16/1158/008
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 250 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN:
21

NN:
22

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 250 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 250 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
23

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 500 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 500 SV alfa lonoktokoga (200 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 2,5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 5 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
24

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/002 RFID: EU/1/16/1158/009
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 500 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
25

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
26

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 500 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
27

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 1000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 1000 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 1000 SV alfa lonoktokoga (400 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 2,5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 5 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
28

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/003 RFID: EU/1/16/1158/010 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 1000 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
29

PC: SN: NN:
30

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 1000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 1000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
31

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 1500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 1500 SV Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 1500 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 1500 SV alfa lonoktokoga (300 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ
32

Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/004 RFID: EU/1/16/1158/011 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 1500 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
33

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 1500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 1500 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
34

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 2000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 2000 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 2000 SV alfa lonoktokoga (400 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
35

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/005 RFID: EU/1/16/1158/012 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 2000 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC:
36

SN: NN:
37

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 2000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 2000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
38

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 2500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 2500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 2500 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 2500 SV alfa lonoktokoga (500 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
39

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/006 RFID: EU/1/16/1158/013 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 2500 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC:
40

SN: NN:
41

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 2500 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 2500 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
42

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte, 3000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS AFSTYLA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa (rekombinants VIII koagulācijas faktors)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) 3000 SV alfa lonoktokoga
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Citas sastāvdaļas: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds, saharoze
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons ar pulveri: 3000 SV alfa lonoktokoga (600 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas) 1 flakons ar 5 ml ūdens injekcijām 1 filtrējoša pārvades ierīce 20/20 Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS RFID emblēma, kas norādīta uz kastītes, kurā ievietots pulvera flakons ar RFID tagu
43

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). Nesasaldēt. Drīkst uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 °C vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) Bez RFID: EU/1/16/1158/007 RFID: EU/1/16/1158/014 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AFSTYLA 3000 SV
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC:
44

SN: NN:
45

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri, 3000 SV 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) AFSTYLA 3000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Lonoctocog alfa Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA RFID emblēma, kas norādīta uz flakona ar RFID tagu etiķetes
46

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Šķīdinātāja flakons ar marķējumu 2,5 ml vai 5 ml 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) Ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 2,5 ml [250/500/1000 SV sagatavošanai] 5 ml [1500/2000/2500/3000 SV sagatavošanai] 6. CITA
47

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Ievadīšanas komplekts kastītē (iekšējā kārba) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ievadīšanas komplekts 2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I) -nav piemērojams3. PALĪGVIELU SARAKSTS -nav piemērojams4. ZĀĻU FORMA UN SATURS -nav piemērojams5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I) -nav piemērojams6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN
NEPIEEJAMĀ VIETĀ -nav piemērojams7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS -nav piemērojams8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI -nav piemērojams10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS -nav piemērojams11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE CSL Behring 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) -nav piemērojams-
48

13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA -nav piemērojams15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU -nav piemērojams16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ -nav piemērojams-
49

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
50

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
AFSTYLA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 2500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai AFSTYLA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Lonoctocog alfa (rekombinants vienas ķēdes VIII koagulācijas faktors)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Informāciju par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt kaitējumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir AFSTYLA un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms AFSTYLA lietošanas 3. Kā lietot AFSTYLA 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt AFSTYLA 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir AFSTYLA un kādam nolūkam to lieto
AFSTYLA ir cilvēka recēšanas (koagulācijas) VIII faktora zāles, kas iegūtas, izmantojot rekombinantu DNS tehnoloģiju. AFSTYLA aktīvā viela ir alfa lonoktokogs.
AFSTYLA lieto asiņošanas gadījumu ārstēšanai un novēršanai pacientiem ar A hemofīliju (iedzimtu VIII faktora deficītu). VIII faktors piedalās asins recēšanas procesā. Šī faktora trūkums nozīmē, ka asinis nesarec tik ātri, kā vajadzētu, tādēļ ir palielināta nosliece uz asiņošanu. AFSTYLA aizstāj trūkstošo VIII faktoru pacientiem ar A hemofīliju, nodrošinot normālu asins sarecēšanu.
AFSTYLA var lietot visām vecuma grupām.
2. Kas Jums jāzina pirms AFSTYLA lietošanas
Nelietojiet AFSTYLA šādos gadījumos • ja Jums ir bijusi alerģija pret AFSTYLA vai kādu šo zāļu sastāvdaļu (norādītas 6. punktā); • ja Jums ir alerģija pret kāmja proteīnu.
51

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms AFSTYLA lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
• Ir iespējamas alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas. Zāles satur kāmju proteīnu nelielā daudzumā (skatīt arī “Nelietojiet AFSTYLA šādos gadījumos”). Ja Jums rodas alerģisku reakciju simptomi, nekavējoties pārtrauciet zāļu lietošanu un sazinieties ar ārstu. Ārstam Jūs ir jāinformē par alerģisku reakciju agrīnajām pazīmēm. Tās ietver nātreni, ģeneralizētus ādas izsitumus, smaguma sajūtu krūtīs, sēkšanu, asinsspiediena pazemināšanos un anafilaksi (nopietnu alerģisku reakciju, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu un reiboni).
• Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna asiņošana netiek kontrolēta ar AFSTYLA, nekavējoties paziņojiet ārstam.
• Ja jūs esat informēts, ka jums ir kāda sirds slimība vai pastāv sirds slimību risks, pastāstiet par to savam ārstam vai farmaceitam.
• Ja jums ir nepieciešama centrālā venozās piekļuves ierīce (CVPI, AFSTYLA injicēšanai), jūsu ārstam ir jāapsver komplikāciju risks, ieskaitot lokālas infekcijas, baktēriju nokļūšanu asinīs (bakterēmiju) un asins tromba veidošanos (trombozi) asinsvadā, kurā tiek ievietots katetrs.
Lietošanas dokumentācija Ļoti ieteicams katrā AFSTYLA lietošanas reizē pierakstīt datumu, zāļu sērijas numuru un injicēto daudzumu savā ārstēšanas dienasgrāmatā.
Citas zāles un AFSTYLA Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti • Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai
plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. • Grūtniecības un barošanas ar krūti laikā AFSTYLA jālieto tikai absolūtas nepieciešamības
gadījumā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana AFSTYLA neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
AFSTYLA satur nātriju Pēc sagatavošanas AFSTYLA satur līdz 7 mg (0,3 mmol) nātrija katrā ml. Tomēr atkarībā no Jūsu ķermeņa masas un AFSTYLA devas, Jūs varētu saņemt vairāk nekā vienu flakonu. Tas Jums ir jāievēro, ja Jums ir kontrolēta nātrija diēta.
3. Kā lietot AFSTYLA
Ārstēšana jāuzrauga ārstam ar pieredzi asins recēšanas traucējumu ārstēšanā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums norādījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Deva Nepieciešamā AFSTYLA deva un ārstēšanas ilgums ir atkarīgi no: • slimības smaguma; • asiņošanas vietas un intensitātes; • klīniskā stāvokļa un atbildes reakcijas; • ķermeņa masas.
52

Ievērojiet ārsta sniegtos norādījumus.
Sagatavošana un ievadīšana
Vispārēji norādījumi • Pulveris jāsajauc ar šķīdinātāju (šķidrumu) un jāizvelk no flakona aseptiskos apstākļos. • AFSTYLA nedrīkst sajaukt ar citām zālēm vai šķīdinātājiem, izņemot tos, kas minēti 6. punktā. • Šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, dzeltenam līdz bezkrāsainam, t.i., tas var
būt zaigojošs, kad pacelts apskatīšanai pret gaismu, bet tajā nedrīkst būt nekādas acīmredzamas daļiņas. Pēc filtrēšanas/ievilkšanas šļircē (skatīt zemāk) šķīdums pirms lietošanas vizuāli jānovērtē. Nelietojiet šķīdumu, ja tas ir vizuāli duļķains, vai satur pārslas vai daļiņas. • Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām vai ārsta norādījumiem.
Sagatavošana un ievadīšana Neatverot flakonus, sasildiet AFSTYLA pulveri un šķidrumu līdz istabas vai ķermeņa temperatūrai. To var panākt, aptuveni stundu atstājot flakonus istabas temperatūrā vai pāris minūtes paturot rokās. Nepakļaut flakonus tiešai siltuma avota iedarbībai. Flakonus nedrīkst sasildīt virs ķermeņa temperatūras (37 °C).
Uzmanīgi noņemiet aizsargvāciņus no flakoniem, un notīriet atklātos gumijas aizbāžņus ar spirta salveti. Ļauj flakoniem nožūt pirms Mix2Vial iepakojuma (satur filtrējošo pārvades ierīci) atvēršanas, tad sekojiet norādījumiem zemāk.
1. Atveriet ierīci Mix2Vial, nolobot vāciņu. Neizņemiet Mix2Vial no blistera iepakojuma!
1 2. Novietojiet šķīdinātāja flakonu uz līdzenas, tīras virsmas un cieši turiet flakonu. Paņemiet Mix2Vial kopā ar blistera iepakojumu un virziet adaptera smailo zilo galu taisni uz leju caur šķīdinātāja flakona aizbāzni.
2 3. Uzmanīgi noņemiet blistera iepakojumu no Mix2Vial komplekta, pieturot aiz apmales un velkot vertikāli uz augšu. Pārliecinieties, ka velkat tikai blistera iepakojumu, nevis Mix2Vial komplektu.
3 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas un cietas virsmas. Apvērsiet otrādi šķīdinātāja flakonu ar pievienoto Mix2Vial komplektu un virziet adaptera smailo caurspīdīgo galu taisni uz leju caur pulvera flakona aizbāzni. Šķīdinātājs automātiski ieplūdīs pulvera flakonā.
4
53

5. Ar vienu roku satveriet Mix2Vial komplekta zāļu flakona pusi, ar otru roku turiet šķīdinātāja flakona pusi un saudzīgi atskrūvējiet komplektu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, sadalot to divās daļās. Izmetiet šķīdinātāja flakonu ar tam piestiprināto zilo Mix2Vial adapteri.
5 6. Saudzīgi groziet zāļu flakonu ar tam piestiprināto caurspīdīgo adapteri, līdz viela ir pilnībā izšķīdusi. Nekratīt.
6 7. Ievelciet gaisu tukšajā, sterilajā šļircē. Turot zāļu flakonu vertikāli, pievienojiet šļirci Mix2Vial luera tipa savienojumam, skrūvējot pulksteņrādītāja virzienā. Injicējiet gaisu zāļu flakonā.
7
Ievilkšana šļircē un ievadīšana
8. Turot šļirces virzuli nospiestu, apgrieziet sistēmu otrādi un ievelciet šķīdumu šļircē, lēnām atvelkot virzuli.
8 9. Kad šķīdums ir pārvietots uz šļirci, stingri turiet šļirces korpusu (vēršot šļirces virzuli lejup) un atvienojiet caurspīdīgo Mix2Vial adapteri no šļirces, skrūvējot pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
9
Lietojot kopā ar zālēm piegādāto vēnu punkcijas komplektu, ieduriet adatu vēnā. Ļaujiet asinīm plūst atpakaļ līdz caurulītes galam. Pievienojiet šļirci vēnu punkcijas komplekta vītņotajam slēgam. Injicējiet sagatavoto šķīdumu vēnā lēnām (Jums ērtā ātrumā, ne ātrāk par 10 ml/min) vai nu manuāli, vai, izmantojot izvēlēto RFID-kontrolēto automatizēto sūkni infūzijām, ievērojot ārsta dotos norādījumus. Ja ievadīšanai tiek izmantots RFID-kontrolēts sūknis infūzijām, jāseko detalizētiem norādījumiem par rīkošanos, kas tiek piegādāti ar sūkni. Uzmanieties, lai asinis neiekļūst ar zālēm pildītajā šļircē.
Pārliecinieties paši, vai tūlīt pēc zāļu lietošanas neparādās kādas blakusparādības. Ja pamanāt blakusparādības, kas varētu būt saistītas ar AFSTYLA, injicēšana jāpārtrauc (skatīt arī 2. punktu).
54

Lietošana bērniem un pusaudžiem AFSTYLA var lietot bērniem un pusaudžiem visās vecuma grupās. Bērniem vecumā līdz 12 gadiem var būt nepieciešamas lielākas devas vai biežākas injekcijas. Bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, var izmantot tādu pašu devu kā pieaugušajiem.
Ja esat lietojis AFSTYLA vairāk nekā noteikts Ja esat lietojis AFSTYLA vairāk nekā noteikts, lūdzu, informējiet ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot AFSTYLA Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Nekavējoties ievadiet nākamo devu un turpiniet atbilstoši ārsta vai farmaceita norādījumiem.
Ja pārtraucat lietot AFSTYLA Ja pārtraucat lietot AFSTYLA, Jūs, iespējams, vairs nebūsiet pasargāts pret asiņošanu, vai arī pašreizēja asiņošana var neapstāties. Nepārtrauciet AFSTYLA lietošanu bez konsultēšanās ar ārstu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, AFSTYLA var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nekavējoties pārtrauciet zāļu lietošanu un sazinieties ar savu ārstu šādos gadījumos: • ja pamanāt alerģisku reakciju simptomus;
Alerģiskām reakcijām var būt šādi simptomi: nātrene, ģeneralizēta nātrene (niezoši izsitumi), smaguma sajūta krūtīs, apgrūtināta elpošana, sēkšana, zems asinsspiediens, reibonis un anafilakse. Ja tā notiek, nekavējoties pārtrauciet zāļu lietošanu un sazinieties ar ārstu. • ja pamanāt, ka zāles vairs neiedarbojas (asiņošana neapstājas). Pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija), inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var veidoties retāk (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Ja veidojas šādas antivielas, var mazināties zāļu iedarbība un var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 lietotājiem) • alerģiska reakcija • reibonis • tirpšana vai nejutīgums (parestēzija) • izsitumi • drudzis
Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 lietotājiem) • nieze • ādas apsārtums • sāpes injekcijas vietā • drebuļi • karstuma sajūta
Blakusparādības bērniem un pusaudžiem Netika novērotas ar vecumu saistītas nevēlamo blakusparādību atšķirības starp bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.
Ziņošana par blakusparādībām
55

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt AFSTYLA
• Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. • Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes. • Uzglabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C). • Pirms AFSTYLA pulvera sagatavošanas to drīkst uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25 °C)
vienu laika periodu līdz 3 mēnešiem, un tas jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām, kas uzdrukāts uz kastītes un flakona. Lūdzu, uz zāļu kastītes pierakstiet datumu, kad Jūs sākat uzglabāt AFSTYLA istabas temperatūrā. • Pēc izņemšanas no ledusskapja zāles nedrīkst likt tajā atpakaļ. • Nesasaldēt. • Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. • Sagatavotās zāles ieteicams izlietot nekavējoties. • Ja sagatavotās zāles neizlieto nekavējoties, atbildību par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai uzņemas lietotājs.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko AFSTYLA satur
Aktīvā viela ir: 250 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 2,5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 100 SV/ml alfa lonoktokoga. 500 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 2,5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 200 SV/ml alfa lonoktokoga. 1000 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 2,5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 400 SV/ml alfa lonoktokoga. 1500 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 300 SV/ml alfa lonoktokoga. 2000 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 400 SV/ml alfa lonoktokoga. 2500 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 500 SV/ml alfa lonoktokoga. 3000 SV flakonā; pēc sagatavošanas ar 5 ml ūdens injekcijām šķīdums satur 600 SV/ml alfa lonoktokoga.
Citas sastāvdaļas ir: l-histidīns, polisorbāts 80, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hlorīds (skatīt 2. punkta pēdējo rindkopu), saharoze.
Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.
AFSTYLA ārējais izskats un iepakojums
AFSTYLA ir balts vai nedaudz dzeltens pulveris vai irdena masa un dzidrs, bezkrāsains šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.
56

Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, dzeltenam līdz bezkrāsainam, t.i., tas var būt zaigojošs, kad pacelts apskatīšanai pret gaismu, bet tajā nedrīkst būt nekādas acīmredzamas daļiņas.
Pulvera flakoni ir pieejami ar vai bez RFID (radiofrekvences identifikācijas). RFID-kontrolēta automatizētā sūkņa infūzijām lietošanai ir nepieciešami pulvera flakoni ar RFID tagiem. Identifikācijas nolūkiem, iepakojumi, kas satur pulvera flakonus ar RFID tagiem, ir marķēti ar RFID emblēmu.

Iepakojumi

Viens iepakojums ar 250, 500 vai 1000 SV satur: 1 flakonu ar pulveri (ar vai bez RFID taga); 1 flakonu ar 2,5 ml ūdens injekcijām; 1 filtrējošu pārvades ierīci 20/20. Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 5 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.

Viens iepakojums ar 1500, 2000, 2500 vai 3000 SV satur: 1 flakonu ar pulveri (ar vai bez RFID taga); 1 flakonu ar 5 ml ūdens injekcijām; 1 filtrējošu pārvades ierīci 20/20. Viena iekšējā kārba satur: 1 vienreizējas lietošanas 10 ml šļirci; 1 vēnu punkcijas komplektu; 2 spirta salvetes; 1 nesterilu plāksteri.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Tiešais iepakojums

250 SV 500 SV 1000 SV 1500 SV
2000 SV
2500 SV
3000 SV

Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, oranžs plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, zils plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, zaļš plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, tirkīzzils plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, violets plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, gaiši pelēks plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš Stikla flakons ar gumijas aizbāzni, dzeltens plastmasas disks un zaļš svītrains alumīnija vāciņš

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76
57

35041 Marburg Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

България Новимед Фарма EООД Тел: +359 2 850 8617

Luxembourg/Luxemburg CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Česká republika CSL Behring s.r.o. Tel: + 420 702 137 233

Magyarország CSL Behring Kft. Tel.: +36 1 213 4290

Danmark CSL Behring AB Tel: +46 8 544 966 70

Malta AM Mangion Ltd. Tel: +356 2397 6333

Deutschland CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

Nederland CSL Behring BV Tel: + 31 85 111 96 00

Eesti CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

Norge CSL Behring AB Tlf: +46 8 544 966 70

Ελλάδα CSL Behring ΕΠΕ Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich CSL Behring GmbH Tel: +43 1 80101 2463

España CSL Behring S.A. Tel: +34 933 67 1870

Polska CSL Behring Sp.z o.o. Tel: +48 22 213 22 65

France CSL Behring S.A. Tél: + 33 –(0)-1 53 58 54 00

Portugal CSL Behring Lda Tel: +351 21 782 62 30

Hrvatska PharmaSwiss d.o.o. Tel: +385 (1) 631-1833

România Prisum International Trading srl Tel: +40 21 322 0171

Ireland CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30517254

Slovenija MediSanus d.o.o. Tel: +386 1 25 71 496

Ísland CSL Behring AB Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika CSL Behring s.r.o. Tel: +421 911 653 862

Italia CSL Behring S.p.A.

Suomi/Finland CSL Behring AB

58

Tel: +39 02 34964 200
Κύπρος CSL Behring ΕΠΕ Τηλ: +30 210 7255 660
Latvija CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

Puh/Tel: +46 8 544 966 70
Sverige CSL Behring AB Tel: +46 8 544 966 70
United Kingdom CSL Behring UK Ltd. Tel: +44 1444 447405

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM.GGGG.}
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Iepriekš neārstēti pacienti AFSTYLA drošums un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem vēl nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Ārstēšanas kontrole Ārstēšanas kursa laikā ieteicams veikt atbilstošu VIII faktora līmeņa noteikšanu, lai noskaidrotu lietojamo devu un atkārtojamo injekciju biežumu. Pacientiem var būt individuāli atšķirīga atbildes reakcija pēc VIII faktora ievades, uzrādot dažādus eliminācijas pusperiodus un atjaunošanās līmeņus. Rēķinot devu atkarībā no ķermeņa masas, var būt nepieciešama devas pielāgošana pacientiem ar samazinātu ķermeņa masu vai aptaukošanos. Īpaši plašas ķirurģiskas iejaukšanās gadījumos nepieciešama precīza aizstājterapijas kontrole, analizējot koagulāciju (VIII faktora aktivitāti plazmā).
Izmantojot in vitro aktivētā parciālā tromboplastīna laika (aPTT) pamatoto vienas stadijas recēšanas testu VIII faktora aktivitātes noteikšanai pacientu asins paraugos, aPTT reaģenta veids un testam izmantotais atsauces standarts var nozīmīgi ietekmēt VIII plazmas faktora aktivitātes rezultātus. Iespējamas arī nozīmīgas neatbilstības starp rezultātiem, kas iegūti ar aktivētā parciālā tromboplastīna laika (aPTT) pamatoto vienas stadijas recēšanas testu, un hromogēnās metodes rezultātiem saskaņā ar Ph. Eur. (Eiropas Farmakopeju). Sevišķi svarīgi to atcerēties, mainot laboratoriju un/vai testā izmantotos reaģentus.
Pacientiem, kuri saņem AFSTYLA, jākontrolē VIII faktora aktivitāte plazmā ar hromogēno metodi vai vienas stadijas recēšanas testu, lai noteiktu lietojamo devu un atkārtoto injekciju biežumu. Hromogēnās metodes rezultāti visprecīzāk ataino AFSTYLA hemostatiskās darbības potenciālu, tāpēc tā ir ieteicamā izvēle. Vienas stadijas recēšanas testa rezultātos VIII faktora aktivitātes līmenis var tikt novērtēts par zemu par aptuveni 45%, salīdzinot ar hromogēno metodi. Lietojot vienas stadijas recēšanas testu, nepieciešams reizināt iegūto rezultātu ar pārrēķināšanas koeficientu 2, lai noteiktu pacienta VIII faktora aktivitātes līmeni.
Devas Aizstājterapijas deva un ilgums atkarīgi no VIII faktora deficīta pakāpes, asiņošanas lokalizācijas un apjoma, kā arī no pacienta klīniskā stāvokļa.
VIII faktora ievadāmo vienību skaitu izsaka starptautiskās vienībās (SV), kas atbilst spēkā esošajam PVO standartam VIII faktora zālēm. VIII faktora aktivitāte plazmā tiek izteikta

59

procentuāli (attiecībā pret normālu cilvēku plazmu) vai starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).

Viena VIII faktora aktivitātes starptautiskā vienība (SV) atbilst VIII faktora daudzumam vienā ml normālas cilvēka plazmas.

Stipruma noteikšanai izmanto hromogēno substrātu metodi. VIII faktora līmeni plazmā var monitorēt ar hromogēno substrātu metodi vai vienas stadijas recēšanas testu.

Ārstēšana pēc nepieciešamības Nepieciešamās VIII faktora devas aprēķins pamatojas uz empīrisko konstatējumu, ka VIII faktora 1 starptautiskā vienība (SV) uz kg ķermeņa masas palielina VIII faktora aktivitāti plazmā par 2 SV/dl. Nepieciešamo devu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Deva (SV) = ķermeņa masa (kg) x vēlamais VIII faktora palielinājums (SV/dl vai % no normas) x 0,5 (SV/kg uz SV/dl)

Ievadāmais daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr jāpielāgo klīniskajai efektivitātei katrā individuālā gadījumā.

Turpmāku asiņošanu gadījumos VIII faktora aktivitātei nevajadzētu pazemināties vairāk par zemāk norādīto plazmas aktivitātes līmeni (% no normālā SV/dl) atbilstošajā periodā. Sekojošo tabulu var izmantot kā devu vadlīnijas asiņošanas un ķirurģisku procedūru gadījumos:

Asiņošanas pakāpe/ķirurģiskās procedūras veids Asiņošana
Agrīna hemartroze, asiņošana muskuļos vai mutes dobumā

Nepieciešamais VIII faktora līmenis (%) (SV/dl)
20 – 40

Plašāka hemartroze, asiņošana 30 – 60 muskuļos vai hematoma

Dzīvību apdraudoša asiņošana 60 – 100

Ķirurģiska procedūra Neliela ķirurģiska procedūra, ieskaitot zoba ekstrakciju Liela ķirurģiska procedūra

30 – 60
80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Devu ievadīšanas biežums (stundas)/terapijas ilgums (dienas)
Atkārtot injekciju ik pēc 12 līdz 24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz asiņošanas epizode, par ko liecina sāpes, izzūd vai tiek panākta sadzīšana. Atkārtot injekciju ik pēc 12 līdz 24 stundām vismaz 3 – 4 dienas vai vairāk, vai līdz izzūd sāpes un akūta nespēja. Atkārtot injekciju ik pēc 8 līdz 24 stundām, līdz bīstamība ir novērsta.
Injicēt ik pēc 24 stundām, vismaz 1 dienu, līdz brūces sadzīšanai. Atkārtot injekciju ik pēc 8 līdz 24 stundām, līdz brūce pietiekami sadzijusi, tad ārstēšana jāturpina vismaz 7 dienas, lai uzturētu 30 – 60% VIII faktora aktivitātes (SV/dl).

Profilakse Ieteicamā AFSTYLA sākuma deva ir 20 līdz 50 SV/kg 2 līdz 3 reizes nedēļā. Devas jāpielāgo pacientu atbildes reakcijai.

Pediatriskā populācija

60

Ieteicamā AFSTYLA sākuma deva bērniem (vecumā no 0 līdz <12 gadiem) ir 30 līdz 50 SV/kg 2 līdz 3 reizes nedēļā. Augstāka klīrensa dēļ bērniem līdz <12 gadu vecumam var būt nepieciešama biežāka ievadīšana vai lielākas devas. Pusaudžiem vecumā no 12 gadiem ieteicamās devas neatšķiras no pieaugušo devām. Gados vecāki cilvēki AFSTYLA klīniskajos pētījumos nebija iekļauti pacienti, kas vecāki par 65 gadiem.
61