Ubichinon compositum

Šķīdums injekcijām
UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

19.36 €

Zāļu produkta identifikators

01-0157-02

Zāļu reģistrācijas numurs

01-0157

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

26-OCT-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ubichinon compositum šķīdums injekcijām

Homeopātiskas zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instruckiju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

 • Ja pēc 4 nedēļām nejūtajies labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

  Šajā instrukcijā varat uzināt:

  1. Kas ir Ubichinon compositum un kādam nolūkam to lieto

  2. Kas Jums jāzina pirms Ubichinon compositum lietošanas

  3. Kā lietot Ubichinon compositum

  4. Iespējamās blakusparādības

 1. Kā uzglabāt Ubichinon compositum

 2. Iepakojuma saturs un cita informācija

 1. Kas ir Ubichinon compositum un kādam nolūkam to lieto

  Ubichinon compositum ir homeopātiskas zāles, ko lieto organisma aizsargsistēmas mehānismu aktivēšanai pret toksīniem, lai atjaunotu bloķēto fermentu sistēmu darbību fermentu funkciju traucējumu un deģeneratīvu slimību gadījumā (šūnu līmenī).

 1. Kas Jums jāzina pirms Ubichinon compositum lietošanas

  Nelietojiet Ubichinon compositum šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 • grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

  Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ubichinon compositum lietošanas bērniem līdz 12 gadu vecumam, konsultējieties ar ārstu.

Citas zāles un Ubichinon compositum

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Šīs zāles nedrīkst lietot grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ubichinon compositum neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Ubichinon compositum satur nātriju

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg. Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) dienas deva. Būtībā tās ir nātriju nesaturošanas.

 1. Kā lietot Ubichinon compositum

  Šķīdums injekcijām intramuskulārai, subkutānai vai intradermālai lietošanai.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums ir teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Injicēt 1 ampulas saturu 1-3 reizes nedēļā zemādā (subkutāni), ādā (intradermāli) vai muskulī (intramuskulāri).

Intradermālas injekcijas gadījumā 1 ampulas saturu ievada vairākās vietās pa 0,1-0,2 ml katrā vietā.

Gados veciem cilvēkiem, aknu vai nieru bojājumu gadījumos nav nepieciešama īpaša devas pielāgošana.

Ja esat lietojis Ubichinon compositum vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Ubichinon compositum

Nelietot dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pātraucat lietot Ubichinon compositum

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārtsam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos (sastop retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var rasties alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas (piemēram, ādas alerģiskās reakcijas, piesārtums/pietūkums injekcijas vietā).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tel.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ubichinon compositum

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un apmulu etiķetes pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas un norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ubichinon compositum satur

- Katra 2,2 ml (= 2,2 g) ampula satur aktīvās vielas:

Ubidecarenonum D10 22 mg, Acidum ascorbicum D6 22 mg, Thiaminum hydrochloricum D6 22 mg, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 mg, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 mg, Nicotinamidum D6 22 mg, Vaccinium myrtillus D4 22 mg, Colchicum autumnale D4 22 mg, Podophyllum peltatum D4 22 mg, Conium maculatum D4 22 mg, Hydrastis canadensis D4 22 mg, Acidum L(+)-lacticum D6 22 mg, Hydrochinonum D8 22 mg, Acidum DL-alpha liponicum D8 22 mg, Sulfur D8 22 mg, Manganum phosphoricum D8 22 mg, Natrium diethyloxalaceticum D8 22 mg, Trichinoylum D10 22 mg, Anthrachinonum D10 22 mg, Naphthochinonum D10 22 mg, para-Benzochinonum D10 22 mg, Adenosinum triphosphoricum D10 22 mg, Coenzymum A D10 22 mg, Galium aparine D6 22 mg, Acidum acetylsalicylicum D10 22 mg, Histaminum D10 22 mg, Nadidum D10 22 mg, Magnesium gluconicum D10 22 mg

- Citas sastāvdaļas ir: nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

Ubichinon compositum ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Iepakojumā pa 10 vai 100 stikla ampulām, pa 2,2 ml ampulā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.de

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2016.

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ubichinon compositum šķīdums injekcijām

2. KVALITATĪVAIS UN KVANITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 2,2 ml (= 2,2 g) ampula satura aktīvās vielas:

Ubidecarenonum D 10 22 mg

Acidum ascorbicum D 6 22 mg

Thiaminum hydrochloricum D 6 22 mg

Natrium riboflavinum phosphoricum D 6 22 mg

Pyridoxinum hydrochloricum D 6 22 mg

Nicotinamidum D 6 22 mg

Vaccinium myrtillus D 4 22 mg

Colchicum autumnale D 4 22 mg

Podophyllum peltatum D 4 22 mg

Conium maculatum D 4 22 mg

Hydrastis canadensis D 4 22 mg

Acidum L(+)-lacticum D 6 22 mg

Hydrochinonum D 8 22 mg

Acidum DL-alpha liponicum D 8 22 mg

Sulfur D 8 22 mg

Manganum phosphoricum D 8 22 mg

Natrium diethyloxalaceticum D 8 22 mg

Trichinoylum D 10 22 mg

Anthrachinonum D 10 22 mg

Naphthochinonum D 10 22 mg

para-Benzochinonum D 10 22 mg

Adenosinum triphosphoricum D 10 22 mg

Coenzymum A D 10 22 mg

Galium aparine D 6 22 mg

Acidum acetylsalicylicum D 10 22 mg

Histaminum D 10 22 mg

Nadidum D 10 22 mg

Magnesium gluconicum D 10 22 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Organisma aizsargsistēmas mehānismu aktivēšanai pret toksīniem, lai atjaunotu bloķēto fermentu sistēmu darbību fermentu funkciju traucējumu un deģeneratīvu slimību gadījumā (celulārā fāze).

4.2. Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Ievadīt 1 ampulas saturu 1-3 reizes nedēļā intramuskulāri (i.m.), subkutāni (s.c.) vai intradermāli.

Intradermālas injekcijas gadījumā 1 ampulas saturu ievada vairākās vietās pa 0,1-0,2 ml katrā vietā.

Gados veciem pacientiem vai pacientiem ar aknu vai nieru bojājumiem nav nepieciešams veikt īpašu devas pielāgošanu.

Pediatriskā populācija

Ubichinon compositum drošība un efektivitāte bērniem līdz 12 gadu vecumam nav pierādīta. Dati nav pieejami.

4.3. Kontridikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Nelietot grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg. Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) dienas deva. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietot grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ubichinon compositum neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 1. Nevēlamās blakus parādības

Ļoti retos gadījumos (sastop retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var rasties alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas (piemēram, ādas alerģiskās reakcijas, piesārtums/pietūkums injekcijas vietā).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Zāļu valsts aģentūrai
Jersikas ielā15
Rīgā, LV 1003
Tel.: +371 67078400
Fakss: +371 67078428
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoloģiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods: V03AX

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6. FARMACEITISKĀS INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds
Ūdens injekcijām

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 1. Iepakojuma veids un saturs

Stikla ampulas / kartona kārba.
Iepakojumā 10 vai 100 ampulas, pa 2,2 ml ampulā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.de

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

01-0157

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/ PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2001. gada 11. aprīlis

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011. gada 26. oktobris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2016