Seretide

Aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija

Seretide 25/250 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija

Alumīnija baloniņš, N120
Uzglabāt temperatūrā līdz 30 0C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Nesasaldēt.
Salmeterolum Fluticasoni propionas

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

60.58 €

Zāļu produkta identifikators

01-0453-01

Zāļu reģistrācijas numurs

01-0453

Ražotājs

Glaxo Wellcome Production, France; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

20-NOV-06

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

25/250 μg/devā

Zāļu forma

Aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

GlaxoSmithKline Latvia, SIA, Latvija

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Seretide 25/50 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija

Seretide 25/125 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija

Seretide 25/250 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija

Salmeterolum/Fluticasoni propionas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Seretide un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Seretide lietošanas

3. Kā lietot Seretide

4. Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Seretide

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Seretide un kādam nolūkam to lieto

Seretide sastāvā ir divas zāles: salmeterols un flutikazona propionāts.

Salmeterols ir ilgstošas darbības bronhodilatators. Bronhodilatatori palīdz plaušu elpceļiem palikt atvērtiem, atvieglojot gaisa iekļūšanu plaušās un izkļūšanu no tām. Šo zāļu iedarbība ilgst ne mazāk kā 12 stundas.

Flutikazona propionāts ir kortikosteroīds, kas mazina iekaisuma radīto tūsku un kairinājumu plaušās.

Ārsts ir parakstījis šīs zāles, lai palīdzētu novērst elpošanas traucējumus, piemēram:

astmu;

hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS). Seretide 50/500 mikrogramu devā samazina HOPS simptomu uzliesmojumu biežumu.

Jums jālieto Seretide katru dienu saskaņā ar Jūsu ārsta norādījumiem. Tādējādi tiks nodrošināta pareiza zāļu darbība, lai kontrolētu Jūsu slimības simptomus.

Seretide palīdz novērst elpas trūkuma un sēcošas elpošanas rašanos. Tas nedarbojas, ja Jums jau ir elpas trūkums vai sēcoša elpošana. Tādā gadījumā Jums jālieto ātras iedarbības zāles simptomu atvieglošanai, piemēram, salbutamols. Vienmēr turiet pa rokai šo ātras iedarbības inhalatoru, ko lietojat simptomu atvieglošanai.

Kas Jums jāzina pirms Seretide lietošanas

Nelietojiet Seretide šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret salmeterolu, flutikazona propionātu vai palīgvielu norflurānu (HFA 134a).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Seretide lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir:

sirds slimība, tai skaitā neregulāra vai paātrināta sirdsdarbība;

paaugstināta vairogdziedzera aktivitāte;

paaugstināts asinsspiediens;

cukura diabēts (Seretide var paaugstināt cukura līmeni asinīs);

pazemināts kālija līmenis asinīs;

tuberkuloze (TB) pašreiz vai agrāk.

Ja Jums rodas neskaidra redze vai citi redzes traucējumi, sazinieties ar ārstu.

Citas zāles un Seretide

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, arī par zālēm astmas ārstēšanai un jebkura veida bezrecepšu zālēm. Tas jādara tādēļ, ka Seretide var nebūt piemērots lietošanai kopā ar dažām citām zālēm.

Pirms Seretide lietošanas noteikti pastāstiet ārstam, ja lietojat šādas zāles:

bēta adrenoreceptoru blokatorus (piemēram, atenololu, propranololu, sotalolu). Bēta adrenoreceptoru blokatorus galvenokārt lieto paaugstināta asinsspiediena vai citu ar sirdi saistītu traucējumu ārstēšanai;

zāles infekciju ārstēšanai (piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu vai eritromicīnu), tai skaitā dažas zāles HIV ārstēšanai (piemēram, ritonavīru, kobicistatu saturošas zāles). Dažas no šādām zālēm var palielināt flutikazona propionāta vai salmeterola daudzumu Jūsu organismā. Tas, savukārt, var palielināt blakusparādību (tai skaitā sirdsklauvju) iespējamību vai smagumu. Ja lietojat šādas zāles, ārsts var vēlēties Jūs rūpīgi uzraudzīt;

kortikosteroīdus (iekšķīgi vai injekciju veidā). Ja esat nesenā pagātnē lietojis minētās zāles, tas varētu palielināt risku, ka šīs zāles varētu ietekmēt Jūsu virsnieres;

diurētiskus (urīndzenošus) līdzekļus, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

ksantīna atvasinājumus, ko lieto astmas ārstēšanai.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūsu ārsts izvērtēs, vai varat Seretide lietot attiecīgajā periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav domājams, ka Seretide varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Kā lietot Seretide

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet Seretide katru dienu, kamēr ārsts Jums nav noteicis pārtraukt lietot šīs zāles.

Nepārsniedziet ieteikto devu. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nepārtrauciet lietot Seretide vai nesamaziniet Seretide devu, pirms neesat pavaicājis ārstam.

Seretide ir paredzēts inhalācijām. Zāles no inhalatora ir jāieelpo plaušās caur muti.

Astmas gadījumā

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

Seretide inhalators 25/50 mikrogrami – 2 devas divreiz dienā.

Seretide inhalators 25/125 mikrogrami – 2 devas divreiz dienā.

Seretide inhalators 25/250 mikrogrami – 2 devas divreiz dienā.

Bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem

Seretide inhalators 25/50 mikrogrami – 2 devas divreiz dienā

Seretide neiesaka lietot bērniem, kuri jaunāki par 4 gadiem.

Pieaugušajiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS)

Seretide inhalators 25/250 mikrogrami – 2 devas divreiz dienā.

Ir ļoti svarīgi ievērot ārsta norādījumus par ieelpojamo devu skaitu un zāļu lietošanas biežumu.

Ja Jūs izmantosit Seretide astmas ārstēšanai, ārsts vēlēsies regulāri pārbaudīt Jūsu simptomus.

Tiklīdz astma tiek labi kontrolēta, Jūsu ārsts var uzskatīt par nepieciešamu pakāpeniski samazināt Seretide devu.

Ja vērojams astmas saasinājums vai elpošanas pasliktināšanās, nekavējoties ziņojiet par to ārstam. Šādā gadījumā Jūs varat pamanīt, ka Jūsu elpošana kļūst sēcošāka vai biežāk parādās saspīlējuma sajūta krūškurvī, vai arī Jums biežāk nākas lietot ātras iedarbības zāles simptomu atvieglošanai. Ja noticis jebkas no iepriekšminētā, Jums jāturpina lietot Seretide, taču Jūs nedrīkstat palielināt lietojamo devu skaitu. Iespējams, ka Jūsu stāvoklis pasliktinās, un Jūs varat nopietni saslimt. Tā kā Jums var būt nepieciešama papildu ārstēšana, dodieties pie ārsta.

Norādījumi par lietošanu

Jūsu ārstam, medicīnas māsai vai farmaceitam jāparāda Jums, kā lietot inhalatoru un laiku pa laikam jāpārbauda, kā Jūs to lietojat. Ja Seretide inhalatoru nelieto pareizi vai saskaņā ar ārsta norādījumiem, tas var nepalīdzēt ārstēt Jūsu astmu vai HOPS, kā paredzēts.

Zāles atrodas zem spiediena baloniņā, kas ievietots plastmasas korpusā ar iemutni.

Uz inhalatora aizmugurējās daļas ir skaitītājs, kas rāda, cik devu ir palicis. Ikreiz, kad piespiežat baloniņu, tiek izsmidzināta viena deva, un skaitītāja rādījums samazinās par vienu devu.

Uzmanieties, lai nenomestu inhalatoru, jo trieciena rezultātā skaitītājs var iedarboties un atskaitīt devas.

Inhalatora pārbaude

Lietojot inhalatoru pirmoreiz, pārbaudiet, kā tas darbojas. Noņemiet iemutņa vāciņu, viegli piespiežot malas ar īkšķi un rādītājpirkstu un pavelkot.

Lai pārliecinātos, ka inhalators darbojas, kārtīgi sakratiet iepakojumu, pavērsiet iemutni prom no sevis un piespiediet baloniņu, izsmidzinot zāļu devu gaisā. Atkārtojiet minētās darbības, sakratot inhalatoru pirms katras devas izsmidzināšanas, līdz skaitītāja rādījums būs “120”. Ja inhalators nav lietots nedēļu vai ilgāk, izsmidziniet gaisā divas zāļu devas.

Inhalatora lietošana

Īsi pirms inhalatora lietošanas ir svarīgi sākt elpot pēc iespējas lēnāk.

Lietojot inhalatoru, stāviet vai sēdiet ar taisnu muguru.

Noņemiet iemutņa vāciņu (kā parādīts pirmajā attēlā). Pārbaudiet iekšpusi un ārpusi, lai pārliecinātos, ka iemutnis ir tīrs un bez svešķermeņiem.

Sakratiet inhalatoru 4 vai 5 reizes, lai nodrošinātu, ka tajā vairs nav nekādu kustīgu svešķermeņu un tā saturs ir vienmērīgi sajaucies.

Turiet inhalatoru vertikāli ar īkšķi uz tā pamatnes, zem iemutņa. Veiciet iespējami dziļu izelpu, kas vēl nerada nepatīkamu sajūtu.

Paņemiet iemutni mutē starp zobiem. Aptveriet to ar lūpām. Nesakodiet.

Ieelpojot caur muti, tūlīt pēc ieelpas sākuma nospiediet uz leju baloniņa augšdaļu, izsmidzinot zāļu devu. Dariet to, vienlaikus turpinot vienmērīgu un dziļu ieelpu.

Aizturiet elpu, izņemiet inhalatoru no mutes un noņemiet pirkstu no inhalatora baloniņa augšdaļas. Aizturiet elpu vēl dažas sekundes vai tik ilgi, cik tas Jums nerada grūtības.

Starp zāļu devām nogaidiet aptuveni pusminūti un pēc tam atkārtojiet 3. līdz 7. darbību.

Pēc tam izskalojiet muti ar ūdeni un izspļaujiet to, un/vai iztīriet zobus. Tas var palīdzēt Jums izvairīties no piena sēnītes un aizsmakuma.

Vienmēr tūlīt pēc lietošanas uzlieciet atpakaļ iemutņa vāciņu, lai iemutnī neuzkrātos putekļi. Pareizi uzliekot iemutņa vāciņu, ir dzirdams klikšķis. Ja klikšķis nav dzirdams, apgrieziet vāciņu un mēģiniet vēlreiz. Nepielietojiet pārmērīgu spēku.

Pirmās reizes pavingrinieties lietot inhalatoru pie spoguļa. Ja redzat, ka no inhalatora augšdaļas vai pa mutes sāniem nāk "migliņa", Jums jāsāk procedūra no sākuma.

Tāpat kā lietojot visus inhalatorus, aprūpētājiem ir jāpārliecinās, ka bērns, kuram parakstīts Seretide inhalators, veic inhalācijas pareizi, saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem norādījumiem.

Ja Jums vai Jūsu bērnam ir grūtības ar Seretide inhalatora lietošanu, var izmantot Volumatic vai AeroChamber Plus krājtelpu. Pirms krājtelpas pirmās lietošanas reizes vai ja jāmaina krājtelpas modelis, konsultējieties ar ārstu, medicīnas māsu vai farmaceitu.

Kad skaitītāja rādījums ir “020”, Jums jāiegādājas nākamais iepakojums. Pārtrauciet lietot inhalatoru, kad skaitītāja rādījums ir “000”, pat ja no iepriekšējās ierīces vēl ir iespējams izpūst zāles, jo iespējams, ka to daudzums nav pietiekams, lai Jūs saņemtu pilnu devu. Nekādā gadījumā nemēģiniet mainīt skaitītāja rādījumu vai atvienot skaitītāju no metāla baloniņa.

Inhalatora tīrīšana

Lai nepieļautu inhalatora aizsērēšanu, ir svarīgi tīrīt to vismaz reizi nedēļā.

Lai iztīrītu inhalatoru, rīkojieties šādi:

Noņemiet iemutņa vāciņu.

Neņemiet metāla baloniņu ārā no plastmasas korpusa.

Ar sausu drānu vai salveti noslaukiet iemutni no iekšpuses un ārpuses un noslaukiet plastmasas korpusu.

Uzlieciet atpakaļ iemutņa vāciņu. Pareizi uzliekot vāciņu, ir dzirdams klikšķis. Ja klikšķis nav dzirdams, apgrieziet vāciņu un mēģiniet vēlreiz. Nepielietojiet pārmērīgu spēku.

Metāla baloniņu nedrīkst likt ūdenī.

Ja esat lietojis Seretide vairāk nekā noteikts

Jūs varat pamanīt straujāku sirdsdarbību nekā parasti un drebuļus. Jums var būt arī galvassāpes, muskuļu vājums un locītavu sāpes. Ja nejauši esat lietojis devu, kas lielāka par ieteikto, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu.

Ja esat lietojis lielākas devas ilgāku laiku, Jums jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu. Tas jādara tādēļ, ka lielākas Seretide devas var samazināt virsnieru sintezēto steroīdo hormonu daudzumu.

Ja esat aizmirsis lietot Seretide

Ja esat aizmirsis lietot inhalatoru, lietojiet nākamo devu, kad pienācis tās laiks. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Seretide

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs saskaņā ar ārsta norādījumiem lietotu Seretide katru dienu. Turpiniet lietot zāles, līdz ārsts Jums liek pārtraukt to darīt. Nepārtrauciet lietot Seretide un pēkšņi nesamaziniet zāļu devu. Tas var saasināt Jūsu elpošanas traucējumus, un ļoti retos gadījumos var rasties blakusparādības.

Pie tām pieder:

sāpes vēderā,

nogurums un ēstgribas zudums,

slikta dūša un caureja,

svara zudums,

galvassāpes vai miegainība,

zems kālija līmenis asinīs,

zems asinsspiediens un krampji.

Ļoti retos gadījumos, ja Jums ir infekcija vai esat pakļauts lielam stresam (piemēram, pēc nopietna negadījuma vai ja Jums veic ķirurģisku operāciju), Jums arī var rasties līdzīgas blakusparādības.

Lai to novērstu, Jūsu ārsts var parakstīt papildu kortikosteroīdus (piemēram, prednizolonu) tabletēs vai injekcijās.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lai mazinātu blakusparādību risku, Jūsu ārsts parakstīs mazāko Seretide devu Jūsu astmas vai HOPS kontrolēšanai.

Pārtrauciet lietot šīs zāles un nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja pamanāt kādu no tālāk minētajām smagajām blakusparādībām, jo Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība:

Alerģiskas reakcijas (rodas mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem). To pazīmes var būt ļoti sēcoša elpošana vai klepus, smagums vai sāpes krūtīs, niezoši izsitumi, kā arī sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums.

Elpošanas traucējumu vai sēkšanas pastiprināšanās tūlīt pēc Seretide lietošanas (rodas mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem). Lai uzlabotu elpošanu, izmantojiet ātras iedarbības inhalatoru (piem., salbutamolu) simptomu atvieglošanai.

Tālāk uzskaitītas citas blakusparādības. Šo blakusparādību gadījumā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, bet nepārtrauciet zāļu lietošanu, ja vien Jums neliek to darīt.

Pneimonija (plaušu infekcija) HOPS slimniekiem (bieža blakusparādība)

Pastāstiet ārstam, ja Seretide lietošanas laikā Jums rodas jebkas no tālāk minētā, jo tie varētu būt plaušu infekcijas simptomi:

• drudzis vai drebuļi;

• pastiprināta gļotu veidošanās, gļotu krāsas izmaiņas;

• klepus pastiprināšanās vai elpošanas grūtību pastiprināšanās.

Ļoti bieži (rodas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Galvassāpes - parasti mazinās, turpinot ārstēšanu.

Saaukstēšanās - vairāk novērots HOPS pacientiem.

Bieži (rodas mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Piena sēnīte (virs gļotādas virsmas izvirzītas čūliņas dzeltenīgā vai krēmkrāsā) mutes dobumā un rīklē. Var būt arī mēles iekaisums un balss aizsmakums. Šādā gadījumā var palīdzēt mutes izskalošana ar ūdeni un tā izspļaušana, un/vai zobu tīrīšana pēc katras zāļu lietošanas reizes. Piena sēnītes ārstēšanai Jūsu ārsts var parakstīt pretsēnīšu zāles.

Locītavu un muskuļu sāpes.

Muskuļu krampji.

Ir ziņots, ka ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) slimojošiem pacientiem bijušas arī šādas blakusparādības:

Zilumu veidošanās un kaulu lūzumi.

Deguna blakusdobumu iekaisums (deguna aizlikums un spiedoša sajūta deguna, vaigu vai acu apvidū, dažkārt ar pulsējošām sāpēm).

Samazināts kālija daudzums asinīs (Jums var būt neregulāra sirdsdarbība, muskuļu vājums, krampji).

Retāk (rodas mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem)

Cukura (glikozes) daudzuma palielināšanās asinīs (hiperglikēmija). Ja Jums ir diabēts, var būt nepieciešams biežāk noteikt cukura līmeni asinīs un, iespējams, pielāgot esošo pretdiabēta terapiju.

Katarakta (acs lēcas apduļķošanās).

Izteikti paātrināta sirdsdarbība (tahikardija).

Trīce un ātra vai neregulāra sirdsdarbība (sirdsklauves) — parasti šie simptomi ir nekaitīgi un mazinās, turpinot ārstēšanu.

Sāpes krūtīs.

Satraukums (šāds efekts galvenokārt novērojams bērniem).

Miega traucējumi.

Izsitumi.

Reti (rodas mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem)

Seretide var ietekmēt steroīdo hormonu dabisko veidošanās procesu organismā, jo īpaši, ja ilgstoši lietotas lielas devas. Simptomi var būt šādi:

augšanas palēnināšanās bērniem un pusaudžiem;

kaulu blīvuma mazināšanās;

glaukoma;

ķermeņa masas palielināšanās;

apaļa, mēnessveida seja (Kušinga sindroms).

Jūsu ārsts regulāri kontrolēs, vai Jums nav radusies kāda no šīm blakusparādībām, un pārliecināsies, ka Jūs lietojat mazāko Seretide devu astmas kontrolēšanai.

Uzvedības pārmaiņas, piemēram, neparasta aktivitāte un aizkaitināmība (šādi efekti galvenokārt novērojami bērniem).

Neregulāra sirdsdarbība vai pārsitieni (aritmija). Informējiet ārstu, taču nepārtrauciet Seretide lietošanu, ja vien ārsts Jums neliek to darīt.

Sēnīšu infekcija barības vadā; tā var izraisīt rīšanas traucējumus.

Biežums nav zināms, bet var rasties arī

Depresija vai agresivitāte. Šīs blakusparādības galvenokārt vērojamas bērniem;

Neskaidra redze.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Seretide

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Tūlīt pēc lietošanas stingri uzlieciet atpakaļ iemutņa vāciņu, lai tas noklikšķot atgrieztos savā vietā. Nelietojiet pārmērīgu spēku.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Nesasaldēt.

Seretide inhalatoru nedrīkst uzglabāt aukstumā, jo zāles var nedarboties tik labi, cik paredzēts.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc „Derīgs līdz” vai “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Metāla baloniņā ir šķidrums zem spiediena. Nepārduriet, nelauziet un nededziniet baloniņu, pat tad, ja domājat, ka tas ir tukšs.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat.. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Seretide satur

Aktīvās vielas ir 25 mikrogrami salmeterola (salmeterola ksinafoāta veidā) un 50, 125 vai 250 mikrogrami flutikazona propionāta.

Cita sastāvdaļa ir norflurāns (HFA 134a).

Seretide ārējais izskats un iepakojums

Seretide ir dozēts inhalators, kas izdala Jūsu zāles suspensijas veidā zem spiediena, lai Jūs tās varētu inhalēt.

Baloniņā ir balta vai bālgana suspensija inhalācijām zem spiediena.

Ierīces ir iepakotas kastītēs. Katrā inhalatorā ir 120 devas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, Latvija

Ražotājs:

Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle No.2, 23 Rue Lavoisier, 27000 Evreux, Francija

vai

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322, Poznań, Polija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku:

GlaxoSmithKline Latvia SIA,

tel: +371 67312687

lv-epasts@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2018.

Redakcija Nr. 34a

SASKAŅOTS ZVA 26-04-2018

PAGE

v34a_03/2018_SE/H/xxxx/WS/191 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

ZĀĻU NOSAUKUMS

Seretide 25/50 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija

Seretide 25/125 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija

Seretide 25/250 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra deva satur 25 mikrogramus (μg) salmeterola (Salmeterolum) salmeterola ksinafoāta veidā un 50, 125 vai 250 μg flutikazona propionāta (Fluticasoni propionas).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

ZĀĻU FORMA

Aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Astma (atgriezeniska obstruktīva elpceļu saslimšana)

Seretide ir indicēts regulārai astmas ārstēšanai gadījumos, kad ir lietderīga kombinēta (ilgstošas darbības bēta-2-agonistu un inhalējamu kortikosteroīdu) terapija:

pacienti, kam inhalējamie kortikosteroīdi un „pēc vajadzības” lietoti inhalējamie īslaicīgas darbības bēta-2-agonisti nespēj nodrošināt pietiekamu kontroli;

vai

pacienti, kam jau šobrīd inhalējamie kortikosteroīdi kopā ar ilgstošas darbības bēta-2-agonistu nodrošina pietiekamu kontroli.

Piezīme: Seretide 25/50 mikrogramu deva nav piemērota pieaugušajiem un bērniem ar smagu astmu.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS)

Seretide ir indicēts simptomātiskai ārstēšanai pacientiem ar HOPS, kuriem FEV1 <60% no paredzētās normas (pirms bronhodilatatora lietošanas), anamnēzē ir atkārtoti paasinājumi un, neskatoties uz saņemto regulāro bronhodilatatoru terapiju, saglabājas nopietni simptomi.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Seretide inhalators paredzēts tikai inhalācijām.

Pacienti ir jābrīdina par to, ka terapijai ar Seretide inhalatoru ir jābūt regulārai, pat tad, ja pacientiem nav simptomu.

Pacientiem jābūt regulārā ārsta uzraudzībā, lai visu laiku nodrošinātu optimālu Seretide devas izvēli; zāļu stiprumu drīkst mainīt tikai saskaņā ar ārsta norādījumiem.

Astma (atgriezeniska obstruktīva elpceļu saslimšana)

Seretide deva ir jātitrē līdz mazākajai devai, pie kuras tiek saglabāta efektīva simptomu novēršana. Ja simptomi tiek novērsti, Seretide lietojot divas reizes dienā, titrēšana līdz mazākajai efektīvajai devai var ietvert Seretide lietošanu vienu reizi dienā. Devas samazināšanas laikā ir svarīgi pacientus regulāri pārbaudīt.

Pacientiem jānozīmē tas Seretide sastāvs, kas satur slimības smaguma pakāpei atbilstošo flutikazona propionāta devu.

Tiklīdz ir panākta laba astmas kontrole, ārstēšana ir jāpārskata un jāapsver, vai pacientam nevajadzētu pāriet tikai uz inhalējamo kortikosteroīdu lietošanu. Samazinot zāļu lietošanu, ir svarīgi pacientus regulāri pārbaudīt.

Ja pacientam ir nepietiekama astmas kontrole, lietojot tikai inhalējamos kortikosteroīdus, to aizvietošana ar salmeterola- flutikazona propionāta kombināciju terapeitiski līdzvērtīgā devā var uzlabot astmas kontroli. Pacientiem ar labu astmas kontroli, lietojot tikai inhalējamos kortikosteroīdus, to aizvietošana ar salmeterola- flutikazona propionāta kombināciju var ļaut samazināt kortikosteroīdu devu, saglabājot tādu pat astmas kontroli. Sīkākai informācijai skatīt sadaļu „Klīniskie pētījumi”.

Ieteicamās devas

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma un vecāki

Divas 25 μg salmeterola un 50 μg flutikazona propionāta devas divas reizes dienā,

vai

Divas 25 μg salmeterola un 125 μg flutikazona propionāta devas divas reizes dienā,

vai

Divas 25 μg salmeterola un 250 μg flutikazona propionāta devas divas reizes dienā.

Pediatriskā populācija

Bērni no 4 gadu vecuma un vecāki

Divas 25 μg salmeterola un 50 μg flutikazona propionāta devas divas reizes dienā.

Maksimālā apstiprinātā flutikazona propionāta deva bērniem, izmantojot Seretide inhalatoru, ir 100 mikrogrami divreiz dienā.

Seretide inhalatora drošums un efektivitāte bērniem līdz četru gadu vecumam nav noteikta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Bērniem līdz 12 gadu vecumam var būt grūti sinhronizēt aerosola izsmidzināšanu ar ieelpu. Pacientiem, kuriem ir vai varētu būt grūtības koordinēt izsmidzināšanu ar ieelpu, Seretide inhalatoru ieteicams izmantot kopā ar krājtelpu. Nesen veiktā klīniskā pētījumā ir pierādīts, ka bērni, kuri izmantoja krājtelpu, panāca tādu pašu zāļu iedarbības līmeni kā pieaugušie, kuri nelietoja krājtelpu, un bērni, kuri lietoja Diskus, tādējādi gūstot apstiprinājumu tam, ka krājtelpas izmantošana kompensē vāju inhalācijas tehniku (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Var izmantot Volumatic vai AeroChamber Plus krājtelpu (atkarībā no vietējām vadlīnijām). Ir pieejami ierobežoti dati, kas liecina par augstāku sistēmiskās iedarbības līmeni, lietojot AeroChamber Plus krājtelpu, salīdzinājumā ar Volumatic krājtelpas izmantošanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacientiem jāsniedz norādījumi par inhalatora un krājtelpas pareizu lietošanu un kopšanu, un jāpārbauda viņu tehnika, lai pārliecinātos par inhalēto zāļu optimālu nokļūšanu plaušās. Pacientiem jāturpina lietot viena un tā paša modeļa krājtelpa, jo krājtelpas nomaiņas gadījumā var mainīties zāļu deva, kāda nokļūst plaušās (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pēc tam, kad sākta krājtelpas lietošana vai nomainīts tās modelis, vienmēr jāveic atkārtota devas titrēšana līdz mazākajai efektīvajai devai.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS)

Pieaugušiem pacientiem ieteicamā deva ir divas inhalācijas (25 μg salmeterola un 250 μg flutikazona propionāta) divas reizes dienā.

Īpašas pacientu grupas

Pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem vai gados vecākiem pacientiem nav nepieciešams devu pielāgot.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā.

Slimības saasināšanās

Seretide nav paredzēts akūtu astmas simptomu ārstēšanai, šādos gadījumos jālieto ātras un īslaicīgas darbības inhalējamie bronhodilatatori. Pacientiem jāiesaka vienmēr turēt pa rokai to inhalatoru, ko viņi lieto akūtu astmas simptomu atvieglošanai.

Nedrīkst uzsākt Seretide lietošanu pacientiem paasinājuma, kā arī astmas būtiskas vai pēkšņas pasliktināšanās laikā.

Seretide lietošanas laikā var rasties smagas ar astmu saistītas blakusparādības un astmas paasinājumi. Pacientiem jāiesaka nepārtraukt ārstēšanu, bet lūgt padomu ārstam, ja pēc Seretide lietošanas uzsākšanas netiek panākta astmas simptomu kontrole vai simptomi pasliktinās.

Ja pieaug nepieciešamība pēc zālēm simptomu atvieglošanai (īsas darbības bronhodilatatoriem) vai samazinās atbildes reakcija uz tām, tas liecina par kontroles pasliktināšanos, un ārstam pacientu atkārtoti jāizmeklē.

Pēkšņa un progresējoša astmas simptomu pasliktināšanās ir potenciāli dzīvībai bīstama, un šādiem pacientiem jāveic steidzama medicīniskā pārbaude. Jāapsver kortikosteroīdu devas palielināšana. Pacienta medicīniskais stāvoklis jāizvērtē arī gadījumos, kad pašreizējā Seretide deva nespēj nodrošināt adekvātu astmas kontroli.

HOPS pacientiem paasinājumu laikā parasti ir indicēta ārstēšana ar sistēmiskiem kortikosteroīdiem, tāpēc pacientiem ir jānorāda lūgt palīdzību ārstam, ja Seretide lietošanas laikā simptomi pastiprinās.

Kad panākta astmas simptomu kontrole, ir jāapsver pakāpeniskas Seretide devas samazināšanas iespēja. Devas samazināšanas laikā ir svarīgi pacientus regulāri pārbaudīt. Ir jālieto zemākā efektīvā Seretide deva (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacienti ar astmu nedrīkst pēkšņi pārtraukt Seretide lietošanu paasinājumu riska dēļ. Terapija jāsamazina pakāpeniski ārsta uzraudzībā. Pacientiem ar HOPS terapijas pārtraukšana var būt saistīta arī ar simptomātisku dekompensāciju, tāpēc nepieciešama ārsta uzraudzība.

Tāpat kā visus inhalējamos kortikosteroīdus, arī Seretide jālieto piesardzīgi pacientiem ar aktīvu vai latentu plaušu tuberkulozi, sēnīšu, vīrusu vai citu ierosinātāju izraisītām elpceļu infekcijām.

Ietekme uz sirds-asinsvadu sistēmu

Retos gadījumos Seretide var izraisīt sirds aritmijas, piemēram, supraventrikulāru tahikardiju, ekstrasistoles un priekškambaru mirdzēšanu, kā arī nelielu īslaicīgu kālija līmeņa samazināšanos serumā, ja lietotas lielas terapeitiskas devas. Seretide piesardzīgi jālieto pacientiem ar smagiem kardiovaskulāriem traucējumiem vai sirds ritma traucējumiem, pacientiem ar cukura diabētu, tireotoksikozi, nenovērstu hipokaliēmiju un pacientiem, kam ir nosliece uz zemu kālija līmeni serumā.

Hiperglikēmija

Ir saņemti ļoti reti ziņojumi par glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs (skatīt 4.8. apakšpunktu), un tas jāņem vērā, parakstot zāles pacientiem ar cukura diabētu anamnēzē.

Paradoksālas bronhu spazmas

Tāpat kā lietojot citus inhalācijas terapijas līdzekļus, var rasties paradoksālas bronhu spazmas ar tūlītēju sēkšanas un elpas trūkuma pastiprināšanos pēc zāļu lietošanas. Paradoksālās bronhu spazmas reaģē uz ātras darbības bronhodilatatoru, un tas jālieto uzreiz. Nekavējoties jāpārtrauc Seretide lietošana, jānovērtē pacienta stāvoklis un nepieciešamības gadījumā jāsāk alternatīva terapija.

Ziņots par bēta-2 agonistu terapijas farmakoloģiskām blakusparādībām, piemēram, trīci, sirdsklauvēm un galvassāpēm, bet tām bija tendence būt pārejošām un regulāras terapijas laikā mazināties.

Inhalējamo kortikosteroīdu sistēmiskā iedarbība

Sistēmiskā iedarbība iespējama visiem inhalējamajiem kortikosteroīdiem, galvenokārt lietojot lielas devas ilgstošā laika periodā; šī iedarbība ir daudz retāka nekā lietojot perorālos kortikosteroīdus. Iespējamie sistēmiskie efekti var būt Kušinga sindroms, kušingoīdas iezīmes, virsnieru nomākums, kaulu minerālā blīvuma samazināšanās, katarakta un glaukoma, un vēl retāk – virkne psihisku un uzvedības traucējumu, to vidū psihomotora hiperaktivitāte, miega traucējumi, nemiers, depresija vai agresivitāte (īpaši bērniem) (informāciju par inhalējamo kortikosteroīdu sistēmisko iedarbību uz bērniem un pusaudžiem skatīt zem apakšvirsraksta „Pediatriskā populācija”). Tādēļ ir svarīgi regulāri novērtēt pacienta stāvokli un mazināt inhalējamo kortikosteroīdu devu līdz zemākajai devai, pie kuras saglabājas efektīva astmas kontrole.

Ilgstoši ārstējot pacientus ar lielām inhalējamo kortikosteroīdu devām, var rasties virsnieru nomākums un akūta virsnieru krīze. Ļoti reti virsnieru nomākuma un akūtas virsnieru krīzes gadījumi aprakstīti, lietojot flutikazona propionātu devā no 500 līdz 1000 mikrogramiem. Situācijas, kas var izraisīt akūtu virsnieru krīzi, ir traumas, operācijas, infekcijas vai strauja devas samazināšana. Novērojamie simptomi parasti ir neizteikti, var būt anoreksija, sāpes vēderā, ķermeņa masas samazināšanās, nogurums, galvassāpes, slikta dūša, vemšana, hipotensija, apziņas traucējumi, hipoglikēmija un krampji. Stresa periodos un plānveida operāciju gadījumos ir jāapsver papildu sistēmiska kortikosteroīdu lietošana.

Salmeterola un flutikazona propionāta sistēmiska uzsūkšanās notiek galvenokārt caur plaušām. Tā kā krājtelpas izmantošana kopā ar dozēto inhalatoru var palielināt plaušās nonākušo zāļu daudzumu, jāņem vērā, ka tas potenciāli varētu palielināt sistēmisko blakusparādību risku. Vienas devas farmakokinētikas dati liecina, ka, kopā ar Seretide inhalatoru lietojot AeroChamber Plus krājtelpu, salmeterola un flutikazona propionāta sistēmiskā iedarbība var pastiprināties pat divas reizes salīdzinājumā ar Volumatic krājtelpas izmantošanu.

Flutikazona propionāta inhalāciju terapijas ieguvumiem nepieciešamību pēc perorāliem steroīdiem vajadzētu samazināt līdz minimumam, bet pacientiem, kuriem terapija tiek nomainīta no perorāliem uz inhalējamiem steroīdiem, diezgan ilgi var saglabāties virsnieru rezervju traucējumu risks. Riskam var būt pakļauti arī pacienti, kuriem iepriekš bijusi nepieciešama neatliekama terapija ar lielām kortikosteroīdu devām. Par šo atlieku traucējumu iespējamību vienmēr jāatceras neatliekamās un plānveida situācijās, kas var izraisīt stresu, un jāapsver piemērota kortikosteroīdu terapija. Pirms plānveida procedūrām var būt nepieciešama speciālista konsultācija par virsnieru darbības traucējumu pakāpi.

Ritonavīrs var ievērojami palielināt flutikazona propionāta koncentrāciju plazmā. Tādēļ jāizvairās no vienlaicīgas lietošanas, izņemot gadījumus, kad iespējamais ieguvums pacientam ir lielāks par sistēmiskas kortikosteroīdu terapijas radīto blakusparādību risku. Sistēmisku blakusparādību risks ir palielināts arī gadījumos, kad flutikazona propionāts tiek kombinēts ar citiem spēcīgiem CYP3A inhibitoriem (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pneimonija HOPS slimniekiem

Inhalējamos kortikosteroīdus lietojošiem HOPS slimniekiem novērots palielināts pneimonijas, arī tādas pneimonijas, kuras dēļ nepieciešama hospitalizācija, biežums. Ir daži pierādījumi par pneimonijas riska pieaugumu līdz ar steroīdu devas palielināšanos, taču tas nav viennozīmīgi pierādīts visos pētījumos.

Pārliecinošu klīnisko pierādījumu pneimonijas riska apmēra atšķirībām starp dažādiem vienas grupas inhalējamiem kortikosteroīdiem nav.

Ārstiem jāsaglabā modrība attiecībā uz pneimonijas iespējamo rašanos HOPS slimniekiem, jo šādu infekciju klīniskās pazīmes pārklājas ar HOPS paasinājumu simptomiem.

Pneimonijas riska faktori HOPS slimniekiem ir smēķēšana, lielāks vecums, zems ķermeņa masas indekss (ĶMI) un smaga HOPS.

Mijiedarbība ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem

Lietošana vienlaikus ar sistēmisku ketokonazolu nozīmīgi palielina salmeterola sistēmisko iedarbību. Tas var izraisīt sistēmisko blakusparādību (piemēram, QTc intervāla pagarināšanās un sirdsklauvju) sastopamības palielināšanos. Tādēļ jāizvairās no vienlaicīgas terapijas ar ketokonazolu vai citiem spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem, izņemot gadījumus, kad ieguvumi atsver iespējamo salmeterola terapijas sistēmisko blakusparādību riska palielināšanos (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Redzes traucējumi

Saistībā ar sistēmisku un lokālu kortikosteroīdu lietošanu var tikt ziņots par redzes traucējumiem. Ja pacientam ir tādi simptomi kā neskaidra redze vai citi redzes traucējumi, jāapsver pacienta norīkošana pie oftalmologa, lai novērtētu to iespējamos cēloņus, kas var būt, piemēram, katarakta, glaukoma vai tādas retas slimības kā centrāla seroza horioretinopātija (CSHR), par ko ir ziņots pēc kortikosteroīdu sistēmiskas un lokālas lietošanas.

Pediatriskā populācija

Bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam, kas lieto lielas flutikazona propionāta devas (parasti ≥ 1000 mikrogramus dienā), var būt īpaši pakļauti sistēmiskās iedarbības riskam. Sistēmiska iedarbība īpaši iespējama, lietojot lielas devas ilgu laiku. Iespējamās sistēmiskas iedarbības izpausmes ir Kušinga sindroms, kušingoīdas pazīmes, virsnieru nomākums, akūta virsnieru krīze, augšanas aizture bērniem un pusaudžiem un vēl retāk – virkne psihisku un uzvedības traucējumu, to vidū psihomotora hiperaktivitāte, miega traucējumi, nemiers, depresija vai agresivitāte. Jāapsver iespēja nosūtīt bērnu vai pusaudzi uz konsultāciju pie pediatra - elpceļu speciālista.

Bērniem, kas tiek ilgstoši ārstēti ar inhalējamiem kortikosteroīdiem, ieteicams regulāri mērīt auguma garumu. Inhalējamā kortikosteroīda deva jāsamazina līdz mazākajai devai, ar kuru var nodrošināt efektīvu astmas kontroli.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi.

β-adrenoblokatori var pavājināt vai neitralizēt salmeterola iedarbību. Jāizvairās gan no neselektīvo, gan selektīvo β-blokatoru lietošanas, izņemot gadījumus, kad to lietošana ir kardināli nepieciešama.

Bēta-2-agonistu terapija var izraisīt potenciāli bīstamu hipokaliēmiju. Īpaša piesardzība nepieciešama akūtas smagas astmas gadījumā, jo šo iedarbību var pastiprināt ksantīna atvasinājumu, steroīdu un diurētiķu vienlaicīga lietošana.

Lietojot vienlaikus ar citiem bēta adrenerģiskiem līdzekļiem, iespējama savstarpēji papildinoša ietekme.

Flutikazona propionāts

Normālos apstākļos pēc inhalācijas tiek sasniegta zema flutikazona propionāta koncentrācija plazmā, ko nodrošina plašais pirmā loka metabolisms un augstais sistēmiskais klīrenss, ko mediē citohroms CYP 3A4 zarnās un aknās. Tādējādi klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība, ko nosaka flutikazona propionāts, ir maz ticama.

Zāļu mijiedarbības pētījumā ar flutikazona propionāta intranazālu lietošanu veseliem cilvēkiem ritonavirs (spēcīgs citohroma CYP 3A4 inhibitors) 100 mg divas reizes dienā vairākus simtus reižu palielināja flutikazona propionāta koncentrāciju plazmā, rezultātā ievērojami samazinot kortizola līmeni serumā. Nav informācijas par šo mijiedarbību, lietojot inhalējamo flutikazona propionātu, tomēr ir sagaidāma būtiska flutikazona propionāta koncentrācijas palielināšanās plazmā. Ir saņemti ziņojumi par Kušinga sindromu un virsnieru nomākumu. Ir jāizvairās no šīs kombinācijas lietošanas, ja vien paredzamais ieguvums neatsver paaugstināto sistēmisko kortikosteroīdu blakusefektu risku.

Nelielā pētījumā ar veseliem brīvprātīgajiem nedaudz vājākais CYP3A inhibitors ketokonazols palielināja flutikazona propionāta iedarbību pēc vienreizējas inhalācijas par 150%. Tas izraisīja lielāku kortizola līmeņa samazināšanos plazmā nekā tikai flutikazona propionāta lietošanas gadījumā. Paredzams, ka vienlaicīga ārstēšana ar citiem spēcīgiem CYP3A inhibitoriem, piemēram, itrakonazolu vai kobicistatu saturošām zālēm, palielinās flutikazona propionāta sistēmisko iedarbību un sistēmisku blakusparādību risku. No šādām kombinācijām jāizvairās, ja vien ieguvums nepārsniedz iespējamo palielināto sistēmisko kortikosteroīdu blakusparādību risku, un tādā gadījumā jāvēro, vai pacientiem nerodas sistēmiskas kortikosteroīdu blakusparādības.

Salmeterols

Spēcīgi CYP3A4 inhibitori

Lietojot vienlaikus ketokonazolu (400 mg iekšķīgi vienreiz dienā) un salmeterolu (50 mikrogramus inhalāciju veidā divreiz dienā) 15 veseliem cilvēkiem 7 dienas, nozīmīgi palielinājās salmeterola koncentrācija plazmā (Cmax palielinājās 1,4 reizes, un AUC palielinājās 15 reizes). Tas var izraisīt citu salmeterola terapijas sistēmisko blakusparādību (piemēram, QTc intervāla pagarināšanās un sirdsklauvju) sastopamības palielināšanos, salīdzinot ar salmeterola vai ketokonazola atsevišķu lietošanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nav konstatēta klīniski nozīmīga ietekme uz asinsspiedienu, sirdsdarbības ātrumu, glikozes līmeni un kālija līmeni asinīs. Lietojot vienlaikus ar ketokonazolu, salmeterola eliminācijas pusperiods un salmeterola uzkrāšanās atkārtotas lietošanas gadījumā nepalielinājās.

Jāizvairās no vienlaikus ketokonazola lietošanas, izņemot gadījumus, kad ieguvums attaisno iespējami palielināto sistēmisko salmeterola terapijas blakusparādību risku. Ir sagaidāms līdzīgs mijiedarbības risks arī ar citiem spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, itrakonazolu, telitromicīnu, ritonavīru).

Vidēji spēcīgi CYP 3A4 inhibitori

Lietojot vienlaikus eritromicīnu (500 mg iekšķīgi trīs reizes dienā) un salmeterolu (50 mikrogramus inhalāciju veidā divreiz dienā) 15 veseliem cilvēkiem 6 dienas, nedaudz, bet statistiski nenozīmīgi palielinājās salmeterola koncentrācija (Cmax - 1,4 reizes un AUC - 15 reizes). Lietošana vienlaikus ar eritromicīnu nebija saistīta ar nopietnām blakusparādībām.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Fertilitāte

Nav datu par cilvēkiem. Tomēr pētījumi ar dzīvniekiem pierāda, ka salmeterols un flutikazona propionāts neietekmē fertilitāti.

Grūtniecība

Liels datu apjoms par grūtniecēm (vairāk nekā 1000 grūtniecību iznākumu) liecina, ka Seretide nepiemīt malformatīva toksicitāte vai toksiska ietekme uz augli/jaundzimušo. Pētījumos ar dzīvniekiem novērota reproduktīva toksicitāte pēc bēta-2 adrenoreceptoru agonistu un glikokortikosteroīdu lietošanas (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Seretide lietošanu grūtniecēm drīkst apsvērt vienīgi tad, ja sagaidāmais ieguvums mātei ir lielāks par jebkādu iespējamo risku auglim.

Ārstējot grūtnieces, jālieto mazākā efektīvā flutikazona propionāta deva, kas nepieciešama pietiekamas astmas kontroles nodrošināšanai.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai salmeterols un flutikazona propionāts un to metabolīti izdalās mātes pienā.

Pētījumi pierāda, ka salmeterols un flutikazona propionāts un to metabolīti izdalās žurku mātīšu pienā.

Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem, kurus baro ar mātes pienu. Izvērtējot barošanas ar krūti radīto ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei, jāpieņem lēmums pārtraukt vai nu barošanu ar krūti, vai mātes ārstēšanu ar Seretide.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Seretide neietekmē vai tikai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tā kā Seretide satur salmeterolu un flutikazona propionātu, var būt sagaidāmas tāda paša veida un smaguma blakusparādības, kādas novērotas katrām no šīm zālēm. Lietojot kopā abus līdzekļus, nav novērotas papildus blakusparādības.

Tālāk minētās nevēlamās blakusparādības, kas ir bijušas saistītas ar salmeterolu un flutikazona propionātu, ir sakārtotas pēc orgānu sistēmām un biežuma. Biežums tiek definēts šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100) , reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Biežums ir noteikts pēc klīnisko pētījumu datiem. Sastopamība placebo grupā netika ņemta vērā.

Infekcijas un infestācijas

Mutes dobuma un rīkles kandidoze

Pneimonija (HOPS slimniekiem)

Bronhīts

Barības vada kandidoze

Bieži

Bieži1,3,5

Bieži1,3

Reti

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas ar šādām izpausmēm:

Ādas paaugstinātas jutības reakcijas

Angioedēma (galvenokārt sejas un mutes dobuma un rīkles tūska)

Elpošanas sistēmas simptomi (elpas trūkums)

Elpošanas sistēmas simptomi (bronhu spazmas)

Anafilaktiskas reakcijas, tai skaitā anafilaktisks šoks

Retāk

Reti

Retāk

Reti

Reti

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Kušinga sindroms, kušingoīdas iezīmes, virsnieru nomākums, augšanas aizture bērniem un pusaudžiem, samazināts kaulu minerālais blīvums

Reti4

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Hipokaliēmija

Hiperglikēmija

Bieži3

Retāk4

Psihiskie traucējumi

Trauksme

Miega traucējumi

Uzvedības pārmaiņas, arī pārmērīga psihomotora aktivitāte un aizkaitināmība (galvenokārt bērniem)

Depresija, agresivitāte (galvenokārt bērniem)

Retāk

Retāk

Reti

Nav zināmi

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Trīce

Ļoti bieži1

Retāk

Acu bojājumi

Katarakta

Glaukoma

Neskaidra redze

Retāk

Reti4

Nav zināmi4

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves

Tahikardija

Sirdsdarbības ritma traucējumi (arī supraventrikulāra tahikardija un ekstrasistoles)

Priekškambaru mirdzēšana

Stenokardija

Retāk

Retāk

Reti

Retāk

Retāk

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Nazofaringīts

Rīkles kairinājums

Aizsmakums/disfonija

Sinusīts

Paradoksālas bronhu spazmas

Ļoti bieži2,3

Bieži

Bieži

Bieži1,3

Reti4

Ādas un zemādas audu bojājumi

Zilumi

Bieži1,3

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Muskuļu krampji

Traumatiski lūzumi

Artralģija

Mialģija

Bieži

Bieži1,3

Bieži

Bieži

1Novērots bieži, lietojot placebo

2Novērots ļoti bieži, lietojot placebo

3Novērots 3 gadu laikā HOPS pētījumā

4Skatīt 4.4. apakšpunktu

5Skatīt 5.1. apakšpunktu

Atsevišķu blakusparādību raksturojums

Tāpat kā lietojot citus inhalācijas terapijas līdzekļus, var rasties paradoksālas bronhu spazmas ar tūlītēju sēkšanas un elpas trūkuma pastiprināšanos pēc zāļu lietošanas. Paradoksālās bronhu spazmas reaģē uz ātras darbības bronhodilatatoru, un to jālieto uzreiz. Nekavējoties jāpārtrauc Seretide inhalatora lietošana, jānovērtē pacienta stāvoklis un nepieciešamības gadījumā jāsāk alternatīva terapija.

Zāļu sastāvā esošais flutikazona propionāts dažiem pacientiem var izraisīt balss aizsmakumu un mutes dobuma un rīkles, un, reti, barības vada kandidozi (piena sēnīti). Gan aizsmakumu, gan mutes dobuma un rīkles kandidozes sastopamību var mazināt, pēc zāļu lietošanas izskalojot muti ar ūdeni un to izspļaujot, un/ vai iztīrot zobus. Simptomātisku mutes dobuma un rīkles kandidozi var ārstēt ar lokāliem pretsēnīšu līdzekļiem, turpinot Seretide lietošanu.

Pediatriskā populācija

Iespējamās sistēmiskās blakusparādības ir Kušinga sindroms, kušingoīdas iezīmes, virsnieru nomākums un augšanas aizture bērniem un pusaudžiem (skatīt 4.4. apakšpunktu). Bērniem var būt arī trauksme, miega traucējumi un uzvedības pārmaiņas, arī pārmērīga aktivitāte un aizkaitināmība.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav pieejama klīnisko pētījumu informācija par Seretide pārdozēšanu, tomēr tālāk sniegta informācija par abu aktīvo vielu pārdozēšanu:

Salmeterola pārdozēšanas pazīmes un simptomi ir reibonis, sistoliskā asinsspiediena paaugstināšanās, trīce, galvassāpes un tahikardija. Ja Seretide lietošana ir pārtraukta zāļu bēta agonista komponentes pārdozēšanas dēļ, jāapsver atbilstoša steroīdu aizstājterapija. Turklāt var rasties hipokaliēmija, tādēļ jākontrolē kālija līmenis serumā un jāapsver kālija aizstājterapijas nepieciešamība.

Akūta pārdozēšana: akūta lielāku par ieteicamajām flutikazona propionāta devu inhalēšana var izraisīt īslaicīgu virsnieru darbības nomākumu. Šādos gadījumos neatliekami pasākumi nav nepieciešami, jo virsnieru darbība atjaunojas dažu dienu laikā, ko apliecina kortizola mērījumi plazmā.

Inhalējamā flutikazona propionāta hroniska pārdozēšana (skatīt 4.4. apakšpunktā par virsnieru nomākuma risku): var būt nepieciešama virsnieru rezervju monitorēšana.

Flutikazona propionāta akūtas un hroniskas pārdozēšanas gadījumā jāturpina Seretide terapiju devā, kas nepieciešama simptomu kontrolei.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: adrenerģiski līdzekļi kombinācijās ar kortikosteroīdiem un citiem līdzekļiem, izņemot antiholīnerģiskus līdzekļus.

ATĶ kods: R03AK06

Darbības mehānisms

Seretide satur salmeterolu un flutikazona propionātu, kam ir atšķirīgi darbības mehānismi. Salmeterols iedarbojas simptomātiski, savukārt flutikazona propionāts uzlabo plaušu funkcijas un darbojas profilaktiski pret paasinājumiem. Seretide var būt ērtāks lietošanā tiem pacientiem, kas lieto bēta agonistus un inhalējamos kortikosteroīdus. Zemāk uzrādīti abu medikamentu darbības mehānismi:

Salmeterols

Salmeterols ir selektīvs ilgstošas iedarbības (12 stundas) β2-adrenoreceptoru agonists, ar garu sānu ķēdi, kas saistās pie receptora ārējās daļas.

Šīs salmeterola farmakoloģiskās īpašības nodrošina efektīvāku aizsardzību pret histamīna inducēto bronhokonstrikciju un izraisa ilgstošāku bronhodilatāciju, kas ilgst vismaz 12 stundas, nekā ieteicamās konvencionālās īslaicīgas iedarbības β2-agonistu devas.

In vitro testi pierāda, ka salmeterols ir spēcīgs un ilgstošas iedarbības plaušu tuklo šūnu degranulācijas, kuras rezultātā izdalās histamīns, leikotriēni un prostaglandīns D2, inhibitors.

Cilvēka organismā salmeterols inhibē agrīnās un vēlīnās fāzes atbildes reakciju pret inhalēto alergēnu, pēdējā persistē ilgāk par 30 stundām pēc vienreizējas devas- laikā, kad bronhodilatējošā iedarbība vairs nepastāv. Vienreizēja salmeterola deva samazina bronhu hiperreaktivitāti. Šīs īpašības norāda uz to, ka salmeterolam papildus bronhodilatējošajai, ir arī kāda cita iedarbība, bet tās pilnā klīniskā nozīme vēl nav skaidra. Šis iedarbības mehānisms atšķiras no kortikosteroīdu pretiekaisuma efekta.

Flutikazona propionāts

Flutikazona propionātam ieteicamās inhalējamās devās ir spēcīga glikokortikosteroīdu pretiekaisuma iedarbība plaušās, kas samazina astmas simptomus un izpausmes, bet tam nepiemīt sistēmisko kortikosteroīdu blaknes.

Ilgstošas inhalējamā flutikazona propionāta terapijas laikā ikdienas virsnieru garozas hormonu produkcija parasti paliek normas robežās, pat tad, ja tiek lietota augstākā bērniem un pieaugušajiem ieteicamā deva. Pārejas posmā pēc citu inhalējamo glikokortikosteroīdu lietošanas, ikdienas produkcija pakāpeniski uzlabojas, neskatoties uz kādreizējo un pašreizējo intermitējošo perorālo steroīdu lietošanu, tādējādi uzrādot atgriešanos pie normālas virsnieru garozas funkcijas flutikazona propionāta lietošanas laikā. Ilgstošas terapijas laikā arī virsnieru garozas rezerve paliek normas robežās, tas noteikts ar stimulācijas testu vai mērot normālo sekrēcijas pieaugumu. Jāatceras, ka ilgu laiku pēc iepriekšējās ārstēšanas var būt saglabājusies samazināta virsnieru rezerve (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Salmeterola/flutikazona propionāta klīniskie pētījumi

Astma

Plašs 12 mēnešus ilgs pētījums (Gaining Optimal Asthma Control, GOAL), kurā 3416 pacientiem tika salīdzināta salmeterola-flutikazona propionāta efektivitāte un drošums ar inhalējamo glikokortikoīdu vienu pašu efektivitāti un drošumu iepriekš noteiktu astmas kontroles līmeņu sasniegšanā. Medikamentu devas tika palielinātas ik 12 nedēļas, līdz tika sasniegta ‘Pilnīga astmas kontrole’ vai arī tika sasniegta maksimālā pētījuma medikamenta deva. Kontrolei bija jāsaglabājas vismaz 7 no pēdējām 8 pētījuma nedēļām. Pētījums parādīja, ka:

71% pacientu, kas saņēma salmeterola- flutikazona propionāta kombināciju, sasniedza ‘labas astmas kontroles’# līmeni, salīdzinot ar 59% to pacientu grupā, kas saņēma tikai inhalējamos kortikosteroīdus,

41% pacientu, kas saņēma salmeterola- flutikazona propionāta kombināciju, sasniedza ‘pilnīgas astmas kontroles’## līmeni, salīdzinot ar 28% to pacientu grupā, kas saņēma tikai inhalējamos kortikosteroīdus.

Šo efektu ātrāk novēroja pacientiem, kuri saņēma salmeterola- flutikazona propionāta kombināciju, salīdzinot ar pacientiem, kuri saņēma tikai inhalējamos kortikosteroīdus.

GOAL pētījums parādīja arī, ka:

Paasinājumu biežums to pacientu grupā, kas saņēma salmeterola- flutikazona propionāta kombināciju, bija par 29% zemāks, salīdzinot ar pacientiem, kas saņēma tikai inhalējamos kortikosteroīdus.

‘Labas astmas kontroles’ un ‘Pilnīgas astmas kontroles’ sasniegšana uzlaboja pacientu dzīves kvalitāti. 61% pacientu, kas saņēma salmeterola- flutikazona propionāta kombināciju, neatzīmēja nekādu negatīvu ietekmi uz dzīves kvalitāti vai raksturoja to kā minimālu, nosakot to ar astmai specifiskām dzīves kvalitātes anketām, salīdzinot ar 8% pacientu pirms terapijas uzsākšanas.

# Laba astmas kontrole- 2 vai mazāk dienas nedēļā ar simptomu līmeni, kas lielāks par 1 (simptomu līmenis 1 definēts kā īslaicīgi simptomi vienu reizi dienas laikā), īsas darbības β agonisti tiek lietoti 2 vai mazāk dienas nedēļā un 4 vai mazāk reizes nedēļā, ir 80 vai vairāk % no paredzamās rīta maksimālās izelpas plūsmas, nav pamošanās naktī astmas dēļ, nav paasinājumu un nav blakusparādību, kas liktu mainīt terapiju,

## Pilnīga astmas kontrole- nav simptomu, netiek lietoti īsas darbības β agonisti, ir 80 vai vairāk % no paredzamās rīta maksimālās izelpas plūsmas, nav pamošanās naktī astmas dēļ, nav paasinājumu un nav blakusparādību, kas liktu mainīt terapiju.

Divi sekojošie pētījumi parādīja plaušu funkciju uzlabošanos, vairāk dienu bez lēkmēm un samazinātu akūtās palīdzības zāļu lietošanu, lietojot par 60% zemāku inhalējamo kortikosteroīdu devu salmeterola- flutikazona propionāta kombinācijā, salīdzinot ar inhalējamajiem kortikosteroīdiem vieniem pašiem. Tai pašā laikā tika saglabāta esošā elpceļu iekaisuma kontrole, to nosakot bronhu biopsijās un ar bronhoalveolārās lavāžas palīdzību.

Papildus pētījumi ir parādījuši, ka salmeterola- flutikazona propionāta kombinācijas lietošana ievērojami uzlabo astmas simptomus, plaušu funkcijas un samazina akūtās palīdzības zāļu lietošanu, salīdzinot ar atsevišķu komponentu vai placebo lietošanu. GOAL pētījuma iegūtie rezultāti norāda, ka uzlabojumi, kas iegūti lietojot salmeterola- flutikazona propionāta kombināciju, saglabājas vismaz 12 mēnešus.

Salmeterola daudzcentru astmas pētījums (SMART)

Salmeterola daudzcentru astmas pētījums (SMART) bija 28 nedēļas ilgs pētījums ASV, kurā tika pētīts salmeterola drošums salīdzinājumā ar placebo, tos pievienojot papildus parastajai astmas terapijai pieaugušiem pacientiem un pusaudžiem. Kaut gan primārajā mērķa kritērijā nebija lielas atšķirības starp ar elpošanas sistēmu saistīto nāves gadījumu un ar elpošanas sistēmu saistīto dzīvību apdraudošo notikumu kopējo skaitu, pētījums atklāja ievērojamu ar astmu saistīto nāves gadījumu pieaugumu pacientiem, kuri saņēma salmeterolu (13 nāves gadījumi starp 13 179 pacientiem salīdzinājumā ar 3 nāves gadījumiem starp 13 179 pacientiem, kuri saņēma placebo). Pētījums nebija modelēts inhalējamo kortikosteroīdu pamatterapijas ietekmes novērtēšanai, un tikai 47% pētāmo personu ziņoja par IKS lietošanu, iesaistoties pētījumā.

Salmeterola -FP drošums un efektivitāte salīdzinājumā ar tikai FP astmas gadījumā

Lai salīdzinātu salmeterola-FP un tikai FP drošumu un efektivitāti, veica divus 26 nedēļas ilgus daudzcentru pētījumus, no kuriem vienā piedalījās pieaugušas un pusaudžu vecuma pētāmās personas (pētījums AUSTRI), bet otrā — pediatriskas pētāmās personas vecumā no 4 līdz 11 gadiem (pētījums VESTRI). Abos pētījumos iesaistītajām pētāmajām personām bija vidēji smaga līdz smaga persistējoša astma un anamnēzē ar astmu saistīta hospitalizācija vai astmas paasinājums iepriekšējā gada laikā. Primārais mērķa kritērijs abos pētījumos bija noteikt, vai ilgstošas darbības bēta-2 agonistu (LABA) pievienošana inhalējamu kortikosteroīdu (IKS) terapijai (salmeterols-FP) ir vismaz līdzvērtīga tikai IKS (FP), vērtējot būtisku ar astmu saistītu notikumu (ar astmu saistīta hospitalizācija, endotraheāla intubācija un nāve) risku. Sekundārais efektivitāti raksturojošais mērķis šajos pētījumos bija novērtēt, vai IKS/LABA (salmeterols-FP) ir labāks par tikai IKS (FP) terapiju no astmas paasinājumu viedokļa (definē kā astmas pastiprināšanos ar nepieciešamību vismaz 3 dienas lietot sistēmiskos kortikosterīdus vai pacienta stacionēšanu vai neatliekamās palīdzības saņemšanu astmas dēļ ar nepieciešamību lietot sistēmiskos kortikosteroīdus).

Kopumā pētījumos AUSTRI un VESTRI tika randomizētas un ārstēšanu saņēma attiecīgi 11 679 un 6208 pētāmās personas. Vērtējot primāro drošumu raksturojošo mērķa kritēriju, abos pētījumos tika pierādīts vismaz līdzvērtīgs efekts (skatīt tālāk esošo tabulu).

Būtiski ar astmu saistīti notikumi 26 nedēļu pētījumos AUSTRI un VESTRI

AUSTRI

VESTRI

Salmeterols-FP

(n = 5834)

Tikai FP

(n = 5845)

Salmeterols-FP

(n = 3107)

Tikai FP

(n = 3101)

Kombinētais mērķa kritērijs

(ar astmu saistīta hospitalizācija, endotraheāla intubācija vai nāve)

34 (0,6%)

33 (0,6%)

27 (0,9%)

21 (0,7%)

Salmeterola-FP/FP riska attiecība (95% TI)

1,029

(0,638-1,662)a

1,285

(0,726-2,272)b

Nāve

0

0

0

0

Ar astmu saistīta hospitalizācija

34

33

27

21

Endotraheāla intubācija

0

2

0

0

a Vismaz līdzvērtīgs efekts tika konstatēts tad, ja noteiktā relatīvā riska 95% TI augšējā vērtība bija mazāka par 2,0.

b Vismaz līdzvērtīgs efekts tika konstatēts tad, ja noteiktā relatīvā riska 95% TI augšējā vērtība bija mazāka par 2,675.

Abos pētījumos tika novērots sekundārais efektivitātes mērķa kritērijs, proti, laika līdz pirmajam astmas paasinājumam samazinājums, lietojot salmeterolu-FP salīdzinājumā ar FP, tomēr statistiskais nozīmīgums tika sasniegts tikai pētījumā AUSTRI.

AUSTRI

VESTRI

Salmeterols-FP

(n = 5834)

Tikai FP

(n = 5845)

Salmeterols-FP

(n = 3107)

Tikai FP

(n = 3101)

Pētāmo personu skaits, kam radās astmas paasinājums

480 (8%)

597 (10%)

265 (9%)

309 (10%)

Salmeterola-FP/FP riska attiecība (95% TI)

0,787

(0,698, 0,888)

0,859

(0,729, 1,012)

HOPS

Simptomātiski HOPS pacienti, kuri uzrāda mazāk kā 10% reversibilitāti uz īslaicīgas iedarbības bēta-2-agonistiem

Vairāk kā 6 un 12 mēnešus ilgi placebo kontrolēti klīniskie pētījumi uzrādījuši, ka Seretide 50/500 mikrogramu lietošana ātri un ievērojami uzlabo plaušu funkcijas, ievērojami samazina elpas trūkumu un to atvieglojošo medikamentu lietošanu. 12 mēnešu periodā HOPS paasinājumu risks un nepieciešamība pēc papildus perorālo kortikosteroīdu kursiem ievērojami samazinājās. Bija arī ievērojama veselības stāvokļa uzlabošanās.

Seretide 50/500 mikrogrami bija efektīvi plaušu funkciju un veselības stāvokļa uzlabošanā un HOPS paasinājuma riska samazināšanā, gan pašreizējiem, gan kādreizējiem smēķētājiem.

Simptomātiski HOPS pacienti bez ierobežojumiem uz 10% reversibilitāti uz īslaicīgas iedarbības bēta-2-agonistiem

Vairāk nekā 6 mēnešus ilgi placebo kontrolēti klīniskie pētījumi uzrādījuši, ka gan Seretide 50/250, gan 50/500 mikrogrami ātri un ievērojami uzlabo plaušu funkcijas, ievērojami samazina elpas trūkumu un to atvieglojošo medikamentu lietošanu. Bija arī ievērojama veselības stāvokļa uzlabošanās.

TORCH (TOwards a Revolution in COPD Health) pētījums

TORCH bija 3 gadus ilgs pētījums, kas pacientiem ar HOPS novērtēja terapijas efektivitāti jebkura iemesla mirstības ziņā, lietojot Seretide Diskus 50/500 mikrogramus divreiz dienā, salmeterola Diskus 50 mikrogramus divreiz dienā, flutikazona propionāta Diskus 500 mikrogramus divreiz dienā vai placebo. HOPS pacienti, kam sākumstāvoklī (pirms bronhodilatora lietošanas) FEV1 bija <60% no paredzamās normas, tika nejaušināti iedalīti dubultaklai zāļu saņemšanai. Pētījuma laikā pacientiem bija atļauta parastā HOPS terapija, izņemot citus inhalējamos kortikosteroīdus, ilgstošas darbības bronhodilatatorus un ilgstoši lietotus sistēmiskos kortikosteroīdus. Visiem pacientiem neatkarīgi no pētījuma zāļu lietošanas pārtraukšanas tika novērtēta 3 gadu dzīvildze. Primārais mērķa kritērijs bija jebkāda iemesla mirstības mazināšanās 3 gadu laikā, lietojot Seretide salīdzinājumā ar placebo.

Placebo

N = 1524

Salmeterols 50

N = 1521

Flutikazona propionāts 500

N = 1534

Seretide 50/500

N = 1533

Mirstība jebkura iemesla dēļ pēc 3 gadiem

Nāves gadījumu skaits (%)

231 (15,2%)

205 (13,5%)

246 (16,0%)

193 (12,6%)

Riska attiecība pret placebo (TI)

p vērtība

N/A

0,879

(0,73, 1,06)

0,180

1,060

(0,89, 1,27)

0,525

0,825

(0,68, 1,00)

0,0521

Riska attiecība Seretide 50/500 pret abām sastāvdaļām (TI)

p vērtība

N/A

0,932

(0,77, 1,13)

0,481

0,774

(0,64, 0,93)

0,007

N/A

1. nenozīmīga P vērtība pēc pielāgošanas 2 primārās efektivitātes salīdzinājuma starpposma analīzēm no log-rindas analīzes atbilstoši smēķēšanas stāvoklim

Salīdzinot ar placebo grupu, pacientiem, kuri terapijā lietoja Seretide, 3 gadu laikā tika novērota dzīvildzes pieauguma tendence, tomēr tā nesasniedza statistiski nozīmīgu vērtību p≤0,05.

Pacientu daļa, kas nomira 3 gadu laikā ar HOPS saistītu iemeslu dēļ, bija 6,0% placebo grupā, 6,1% salmeterola, 6,9% flutikazona propionāta un 4,7% Seretide grupā.

Seretide lietošana, salīdzinot ar salmeterolu, flutikazona propionātu un placebo lietošanu, būtiski mazināja vidēji smagu un smagu paasinājumu vidējo skaitu gada laikā (vidējais biežums Seretide grupā bija 0,85, salīdzinot ar 0,97 salmeterola grupā, 0,93 flutikazona propionāta grupā un 1,13 placebo grupā). Tas nozīmē vidēji smagu un smagu paasinājumu biežuma mazināšanos par 25% (95% TI: 19 - 31%; p<0,001), salīdzinot ar placebo, par 12%, salīdzinot ar salmeterolu (95% TI: 5 - 19%, p=0,002) un par 9%, salīdzinot ar flutikazona propionātu (95% TI: 1 - 16%, p=0,024).

Salmeterols un flutikazona propionāts nozīmīgi mazināja paasināšanās sastopamību, salīdzinot ar placebo, par attiecīgi 15% (95% TI: 7 - 22%; p<0,001) un 18% (95% TI: 11 - 24%; p<0,001).

Ar veselību saistītas dzīves kvalitātes mērījums, izmantojot Sv. Džordža Elpošanas Vērtējuma Anketu (St. GeorgeSYMBOL 8217\us Respiratory Questionnaire (SGRQ)), uzlabojās pēc visiem aktīviem terapijas veidiem, salīdzinot ar placebo. Vidējā uzlabošanās 3 gadu laikā ar Seretide, salīdzinot ar placebo, bija -3,1 vienības (95% TI: -4,1 līdz -2,1; p<0,001), salīdzinot ar salmeterolu, bija -2,2 vienības (p<0,001), un salīdzinot ar flutikazona propionātu, bija -1,2 vienības (p=0,017). Par klīniski nozīmīgu tiek uzskatīta samazināšanās par 4 vienībām.

Aprēķinātā pneimonijas iespēja 3 gadu laikā, kas ziņota kā blakusparādība, bija 12,3% placebo grupā, 13,3% salmeterola, 18,3% flutikazona propionāta un 19,6% Seretide grupā (riska attiecība Seretide pret placebo: 1,64, 95% TI: 1,33 - 2,01, p<0,001). Pneimonijas izraisītu nāves gadījumu skaits nepalielinājās; nāves gadījumi terapijas laikā, par kuru primāro iemeslu uzskatīja pneimoniju, bija 7 placebo grupā, 9 salmeterola, 13 flutikazona propionāta un 8 Seretide grupā. Iespējamu kaulu lūzumu ziņā nebija nozīmīgas atšķirības (5,1% placebo, 5,1% salmeterola, 5,4% flutikazona propionāta un 6,3% Seretide grupā; riska attiecība Seretide pret placebo: 1,22, 95% TI: 0,87 - 1,72, p=0,248).

6 un 12 mēnešus ilgos placebo kontrolētos pētījumos ir pierādīts, ka Seretide 50/500 mikrogramu devas regulāra lietošana uzlabo plaušu funkciju, samazina elpas trūkumu un glābšanas zāļu lietošanu.

Pediatriskā populācija

SAM101667 pētījumā 158 bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem ar simptomātisku astmu salmeterola/flutikazona propionāta kombinācija bija tikpat efektīva kā dubulta flutikazona propionāta deva attiecībā uz simptomu kontroli un plaušu funkciju. Šis pētījums nebija plānots, lai novērtētu ietekmi uz paasinājumiem.

Pētījumā, kurā bija randomizēti 4 – 11 gadus veci bērni [n = 428], salmeterola/flutikazona propionāta Diskus (50/100 mikrogrami, pa vienai inhalācijai divreiz dienā) salīdzināja ar salmeterola/flutikazona propionāta MDI (25/50 mikrogrami, pa divām inhalācijām divreiz dienā) 12 nedēļu ārstēšanas periodā.  Vidējās rīta maksimālās izelpas plūsmas koriģētās vidējās izmaiņas no 1. līdz 12. nedēļai bija 37,7 l/min Diskus grupā un 38,6 l/min MDI grupā, salīdzinot ar sākumstāvokli. Abās grupās konstatēja arī uzlabošanos glābšanas inhalatora lietošanas un bezsimptomu dienu un nakšu ziņā.

Pediatriskiem japāņu pacientiem (6 mēnešus līdz 4 gadus veciem) ar bērnu bronhiālo astmu veikts astoņas nedēļas ilgs dubultmaskēts daudzcentru pētījums, lai novērtētu salmeterola-FP dozēta inhalatora (25/50 mikrogrami, 1 vai 2 inhalācijas divreiz dienā) drošumu un efektivitāti, salīdzinot ar FP (50 mikrogrami, 1 vai 2 inhalācijas divreiz dienā) monoterapiju. Salmeterola-FP dozēta inhalatora (25/50 mikrogrami, 1 vai 2 inhalācijas divreiz dienā) drošums ilgstošā terapijā vērtēts 16 nedēļas ilgā nemaskētā ārstēšanas pagarinājuma periodā. Pētījumu pabeidza attiecīgi deviņdesmit viens procents (136 no 150) un astoņdesmit astoņi procenti (132 no 150) randomizēto pacientu, kas tika ārstēti ar salmeterolu-FP un FP monoterapiju. Pētījumā neizdevās sasniegt primāro efektivitāti raksturojošo rezultātu – sākotnējā kopējā astmas simptomu novērtējuma pārmaiņas (dubultmaskēts periods). Netika novērots statistiski nozīmīgs salmeterola-FP pārākums salīdzinājumā ar FP (95 % TI [–2,47; 0,54], p = 0,206). Netika atzīmētas klīniski nozīmīgas salmeterola-FP un FP monoterapijas drošuma īpašību atšķirības (8 nedēļas ilgs dubultmaskēts periods); turklāt salmeterola-FP nemaskētas lietošanas 16 nedēļu periodā netika atklāti jauni drošuma signāli. Pacientu nāves gadījumu nebija. 4 gadus veciem vai jaunākiem bērniem precīza astmas diagnoze ir grūti nosakāma, tādēļ ir grūti iegūt pārliecinošus datus. Salmeterols-FP nav reģistrēts lietošanai bērniem līdz 4 gadu vecumam.

Flutikazona propionātu saturošas zāles astmas ārstēšanai grūtniecības laikā

Retrospektīvs novērojuma epidemioloģisks kohortas pētījums, izmantojot Lielbritānijā veiktus elektroniskus slimības vēstures pierakstus, tika veikts, lai vērtētu BIP risku pēc tikai FP un salmeterola-FP lietošanas pirmajā trimestrī, salīdzinot ar FP nesaturošu IKS. Šajā pētījumā nenotika salīdzināšana ar placebo.

Astmas kohortā ar datiem par 5362 grūtniecībām, kad pirmā trimestra laikā lietoti IKS, identificēts 131 BIP gadījums; 1612 gadījumos (30%) bija lietots FP vai salmeterols-FP, un bija identificējami 42 diagnosticētu BIP gadījumi. Koriģētā BIP diagnosticēšanas vecumā līdz 1 gadam izredžu attiecība FP lietošanas gadījumā salīdzinājumā ar IKS lietojušām sievietēm, kuras nebija saņēmušas FP, bija 1,1 (95% TI: 0,5–2,3) vidēji smagas astmas gadījumā un 1,2 (95% TI: 0,7–2,0) sievietēm ar nopietnu līdz smagu astmu. Netika novērotas BIP riska atšķirības atkarībā no tā, vai pirmā trimestra laikā bija lietots tikai FP vai salmeterols-FP. Absolūtais BIP risks, dalot pacientes apakšgrupās pēc astmas smaguma, bija no 2,0 līdz 2,9 uz 100 grūtniecībām, kuru laikā bija lietots FP, kas atbilst rezultātiem pētījumā par 15 840 grūtniecībām, kuru laikā nebija lietotas astmas zāles, par ko atrodami dati Vispārējās prakses zinātniskajā datubāzē (2,8 BIP gadījumi uz 100 grūtniecībām).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pētījumos ar cilvēkiem un dzīvniekiem nav iegūti dati par to, vai salmeterola un flutikazona propionāta vienlaicīga lietošana inhalācijās ietekmē katra atsevišķa komponenta farmakokinētiku.

Tādēļ attiecībā uz farmakokinētiskajām īpašībām, katru medikamentu var apskatīt atsevišķi.

Placebo kontrolētā, krustotā zāļu mijiedarbības pētījumā ar 15 dalībniekiem, lietojot salmeterolu (50 µg inhalācija divas reizes dienā) un CYP3A4 inhibitoru ketokonazolu (400 mg iekšķīgi vienu reizi dienā) 7 dienas, novēroja būtisku salmeterola koncentrācijas paaugstināšanos plazmā (Cmax - 1,4 reizes un AUC - 15 reizes). Atkārtota lietošana salmeterola uzkrāšanos nepalielināja. Trīs pētījuma dalībniekiem salmeterola un ketokonazola vienlaicīgu lietošanu nācās pārtraukt, jo pagarinājās QT intervāls vai radās sirdsklauves un sinusa tahikardija. Pārējiem 12 pētījuma dalībniekiem salmeterola un ketokonazola vienlaicīga lietošana neradīja klīniski nozīmīgu ietekmi uz sirds ritmu, kālija līmeni asinīs vai QT intervāla garumu (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Salmeterols

Salmeterols iedarbojas lokāli plaušās, tādēļ līmenis plazmā nav terapeitiskās iedarbības rādītājs. Ir pieejami tikai ierobežoti dati par salmeterola farmakokinētiku, jo sakarā ar zemo koncentrāciju plazmā pie terapeitiskām (apmēram 200 pg/ml vai pat mazāk) devām, ko sasniedz pēc sākotnējās ievades, ir grūti noteikt šī medikamenta līmeni plazmā. Pēc regulāras salmeterola ksinafoāta lietošanas iespējams sistēmiskajā cirkulācijā noteikt hidroksinaftolskābi, kuras plato koncentrācijas sasniedz 100 ng/ml. Šīs koncentrācijas ir apmēram 1000 reižu zemāka par tām, kas tika novērotas toksicitātes pētījumos. Pēc ilgstošas (vairāk par 12 mēnešiem) regulāras zāļu lietošanas pacientiem ar elpceļu obstrukciju, netika novērota nekāda kaitīga iedarbība.

In vitro pētījums parādīja, ka ar citohroma P450 3A4 (CYP3A4) palīdzību notiek plaša salmeterola pārveidošanās par α-hidroksisalmeterolu (alifātiskā oksidācija). Atkārtotu devu pētījums ar salmeterolu un eritromicīnu veseliem brīvprātīgajiem, neparādīja klīniski nozīmīgas izmaiņas farmakodinamiskajā darbībā, lietojot 500 mg eritromicīna 3 reizes dienā. Tomēr salmeterola un ketokonazola mijiedarbības pētījumā novēroja būtisku salmeterola koncentrācijas paaugstināšanos plazmā (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Flutikazona propionāts

Flutikazona propionāta absolūtā biopieejamība katrai no pieejamajām inhalācijas ierīcēm ir aprēķināta, izmantojot pētījumu iekšējos un salīdzinošos farmakokinētikas datus, ievadot zāles inhalāciju ceļā un intravenozi. Veseliem pieaugušajiem flutikazona propionāta absolūtā biopieejamība ir aprēķināta flutikazona propionāta Diskus (7,8%), flutikazona propionāta Diskhaler (9,0%), flutikazona propionāta inhalatoram (10,9%), salmeterola - flutikazona propionāta inhalatoram (5,3%) and salmeterola - flutikazona propionāta Diskus (5,5%). Pacientiem ar astmu vai HOPS novēroja mazāku inhalējamā flutikazona propionāta sistēmiskās iedarbības pakāpi. Sistēmiskā uzsūkšanās notiek galvenokārt no plaušām, sākotnēji tā ir strauja, tad palēninās. Daļa inhalējamās devas var tikt norīta, bet, sakarā ar zemo šķīdību ūdenī un pre-sistēmisko metabolizēšanos, maz ietekmē sistēmisko koncentrāciju, kopējā biopieejamība ir mazāka par 1%. Pastāv lineāra atkarība starp inhalējamās devas lielumu un sistēmisko koncentrāciju. Flutikazona propionātam ir raksturīgs augsts plazmas klīrenss (apmēram 1150 mL/min), liels plato fāze distribūcijas tilpums (apmēram 300 L) un kopējais pusizvades periods apmēram 8 stundas. Saistīšanās ar plazmas olbaltumiem ir vidēji augsta (91%). Flutikazona propionāts tiek ļoti strauji izvadīts no sistēmiskās cirkulācijas, galvenokārt ar citohromu sistēmas P450 enzīma CYP3A4 palīdzību.

Flutikazona propionāta renālais klīrenss ir nenozīmīgs (<0,2%), metabolīta klīrenss ir apmēram 5%. Ir jāievēro īpaša piesardzība vienlaicīgi lietojot zināmos CYP1A4 inhibitorus, jo pastāv palielinātas flutikazona propionāta sistēmiskās koncentrācijas iespēja.

Salmeterols/flutikazona propionāts

Veicot farmakokinētisko analīzi populācijā, izmantojot datus par astmas pacientiem (deviņi klīniskie pētījumi par flutikazona propionātu un pieci pētījumi par salmeterolu), ieguva sekojošus rezultātus:

Lietojot salmeterolu/ flutikazona propionātu (50/100 mikrogrami), novēro augstāku flutikazona ekspozīciju, nekā lietojot flutikazona propionātu (100 mikrogrami) vienu pašu pusaudžiem un pieaugušajiem (attiecība 1.52 [90% CI 1.08, 2.13]) un bērniem (attiecība 1.20 [90% CI 1.06, 1.37]).

Lietojot salmeterolu/ flutikazona propionātu (50/100 mikrogrami), bērniem novēro augstāku flutikazona propionāta ekspozīciju nekā pusaudžiem un pieaugušajiem (attiecība 1.63 [90% CI 1.35, 1.96]).

Šo iegūto datu klīniskā nozīme nav zināma, tomēr līdz 12 nedēļām ilgos klīniskajos pētījumos, kur salīdzināja salmeterolu/ flutikazona propionātu (50/100 mikrogrami) un flutikazona propionātu (100 mikrogrami), netika novērotas hipotalāma-hipofīzes-virsnieru ass funkcijas atšķirības starp pusaudžiem un pieaugušajiem, un bērniem.

Lietojot salmeterolu/ flutikazona propionātu augstākās devās (50/500 mikrogrami), novēroja tādu pašu flutikazona ekspozīciju, kā lietojot flutikazona propionātu vienu pašu ekvivalentā devā.

Lietojot salmeterolu/ flutikazona propionātu (50/100 mikrogrami), bērniem novēro augstāku salmeterola ekspozīciju nekā pusaudžiem un pieaugušajiem (attiecība 1.23 [90% CI 1.10, 1.38]).

Šo iegūto datu klīniskā nozīme nav zināma, tomēr līdz 12 nedēļām ilgos klīniskajos pētījumos netika novērotas atšķirības starp pusaudžiem un pieaugušajiem, un bērniem ziņojumu biežumā par sirds un asinsvadu sistēmas traucējumiem vai trīci.

Pediatriskā populācija

Efektu, kādu radīja 21 dienu ilga ārstēšana ar Seretide inhalatoru 25/50 mikrogrami (2 inhalācijas divreiz dienā ar krājtelpu vai bez tās) vai Seretide Diskus 50/100 mikrogrami (1 inhalācija divreiz dienā) novērtēja 31 bērnam ar viegli izteiktu astmu vecumā no 4 līdz 11 gadiem. Flutikazona propionāta sistēmiskās iedarbības līmenis, lietojot Seretide inhalatoru ar krājtelpu (107 pg h/ml [95% TI: 45,7, 252,2]) un Seretide Diskus (138 pg h/ml [95% TI: 69,3, 273,2]), bija līdzīgs, bet ar Seretide inhalatoru — zemāks (24 pg h/ml [95% TI: 9,6, 60,2]). Salmeterola sistēmiskās iedarbības līmenis ar Seretide inhalatoru, Seretide inhalatoru ar krājtelpu un Seretide Diskus bija līdzīgs (attiecīgi 126 pg h/ml [95% TI: 70, 225], 103 pg h/ml [95% TI: 54, 200] un 110 pg h/ml [95% TI: 55, 219]).

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Salmeterols un flutikazona propionāts ir plaši pētīts dzīvnieku toksicitātes testos. Ievērojama toksiskā iedarbība parādās tikai pie koncentrācijām, kas ievērojami pārsniedz cilvēkam ieteiktās, tās atbilst spēcīgu β2-agonistu un glikokortikosteroīdu izraisītajiem efektiem.

Vienlaicīga salmeterola un flutikazona propionāta lietošana lielās devās izraisīja zināmu kardiovaskulāro mijiedarbību. Žurkām pārejoši tika izraisīts viegls atriālais miokardīts un fokālais koronārais arterīts, kas izzuda pēc regulāras lietošanas. Suņiem, lietojot abas zāles reizē, sirdsdarbības ātruma palielināšanās bija lielāka, nekā tad, kad lietoja tika salmeterolu. Pētījumos ar cilvēkiem netika atklāti nekāda klīniski nozīmīga ietekme uz sirdi.

Izņemot dažas nelielas pārejošas balsenes izmaiņas, visus citus efektus, ko novēroja pēc vienlaicīgas salmeterola un flutikazona lietošanas, varēja izskaidrot ar jau zināmām kortikosteroīdu lietošanas sekām (svara zudums, aizkrūts dziedzera un virsnieru atrofija, limfātiskās sistēmas izsīkums), un tie parasti bija atgriezeniski.

Reproduktīvos efektus pēc vienlaicīgas salmeterola un flutikazona lietošanas varēja izskaidrot ar augšanas palēnināšanos, ko izraisa lielas flutikazona devas. Tika novērots samazināts augļa svars, biežāka grūtniecības pārtraukšanās pēcimplantācijas fāzē, palielināta dažādu skeleta variantu sastopamība, kas saistīta ar vispārēju osifikācijas aizkavēšanos. Žurkām divi varianti (umbilikālās artērijas transpozīcija un pakauša kaula nepilnīga osifikācija) biežāk radās, lietojot augstāko kombinācijas devu. Tomēr abi varianti žurkām bija sastopami arī kā spontānas fona atrades, un tie neradīja sekas turpmākajā dzīvē.

Virknē mikrobioloģisko vai zīdītājiem veikto genotoksicitātes testu nav konstatēta genotoksicitāte ne salmeterolam, ne flutikazona propionātam. Nav veikti genotoksicitātes pētījumi šo zāļu kombinācijai, bet nav pamata domāt, ka kombinācija varētu būt genotoksiska.

Ilgtermiņa pētījumi ar salmeterolu inducēja visai zāļu klasei raksturīgus labdabīgus gludās muskulatūras audzējus dzemdē pelēm un mezovārijā žurkām. Zinātniskā literatūra un iekšējie farmakoloģiskie pētījumi sniedz labus pierādījumus, ka šie efekti ir sugu specifiski un nav klīniski nozīmīgi. Flutikazona propionāts, lietojot pelēm un žurkām, nav uzrādījis karcinogēnu potenciālu. Flutikazons pelēm neietekmē dzemdes jutību pret salmeterola farmakoloģisko darbību. Ne salmeterola ksinafoātam, ne flutikazona propionātam nav konstatēta genotoksiska iedarbība.

Eksperimentos ar dzīvniekiem CFC nesaturošajai nesējgāzei HFA134a nav konstatēta toksiska iedarbība. Veicot eksperimentus, dažādu sugu dzīvnieki divus gadus ik dienas bija pakļauti HFA134a iedarbībai ļoti augstā koncentrācijā, ievērojami pārsniedzot to koncentrāciju, kuras iedarbībai varētu tikt pakļauts pacients.

6. FARMACEITISKĀS ĪPAŠĪBAS

6.1. Palīgvielu saraksts

HFA 134a (norflurāns)

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Stingri uzlieciet atpakaļ iemutņa vāciņu, lai tas noklikšķot atgrieztos savā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Nesasaldēt.

Tāpat kā vairumam medikamentu, kas ievietoti baloniņos zem spiediena, arī šo zāļu terapeitiskais efekts var samazināties, ja baloniņš ir atdzisis.

Baloniņu nedrīkst pārdurt, salauzt vai dedzināt pat tad, kad tas ir acīmredzami tukšs.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Seretide inhalators satur salmeterola un flutikazona propionāta suspensiju hlorfluorogļūdeņražus nesaturošā nesējvielā HFA 134a. Suspensija atrodas alumīnija baloniņā ar dozējošo vārstuli. Baloniņš ir ievietots plastmasas korpusā, kam izveidots miglotājiemutnis un vāciņš. Seretide inhalators ir pieejams trīs dažādās stipruma pakāpēs un viena lieluma iepakojumā, baloniņā ir 120 inhalācijas devas.

Baloniņam ir pievienots devu skaitītājs, kas parāda, cik zāļu devu vēl ir atlicis. Devu skaits ir redzams lodziņā, kas atrodas plastmasas korpusa aizmugurē.

6.6. Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu

Pacientam ir jāizskaidro, kā pareizi lietot inhalatoru (sīkāka informācija sniegta tālāk, kā arī lietošanas instrukcijā, kas atrodas iepakojumā).

Inhalācijas laikā pacientam ieteicams sēdēt vai stāvēt.

Inhalatora pārbaude:

Kad inhalators tiek lietots pirmo reizi, uzmanīgi saspiest iemutņa vāciņu no sāniem un noņemt to. Labi sakratīt inhalatoru. Turēt inhalatoru starp īkšķi un pārējiem pirkstiem, īkšķi novietojot uz inhalatora pamatnes zem iemutņa. Lai pārliecinātos, vai inhalators darbojas, izsmidzināt devas gaisā, līdz devu skaitītājs rāda 120. Inhalators ir jāsakrata tieši pirms katras izsmidzināšanas. Ja inhalators nav lietots nedēļu vai ilgāk, noņemt iemutņa vāciņu, labi sakratīt inhalatoru un izsmidzināt gaisā divas devas. Ar katru izsmidzināšanas reizi devu skaits skaitītāja lodziņā samazināsies par vienu devu.

Inhalatoram nokrītot zemē, noteiktos apstākļos var iedarboties devu skaitītājs.

Inhalatora lietošana:

Uzmanīgi, saspiežot no sāniem, noņemt iemutnim vāciņu.

Apskatīt inhalatoru, kā arī iemutni, no iekšpuses un ārpuses, lai pārbaudītu, vai tajā nav brīvi kustīgu priekšmetu.

Labi sakratīt inhalatoru, lai nodrošinātu, ka visi brīvi kustīgie priekšmeti ir aizvākti un inhalatora saturs ir vienmērīgi sajaucies.

Turēt inhalatoru vertikāli starp īkšķi un pārējiem pirkstiem. Īkšķim ir jābūt uz inhalatora pamatnes, zem iemutņa.

Dziļi izelpot, pēc tam ielikt iemutni mutē starp zobiem un aptvert to ar lūpām, bet nesakost.

Sākot ieelpot caur muti, spēcīgi uzspiest inhalatora augšpusē, izsmidzinot Seretide, turpināt vienmērīgi un dziļi ieelpot.

Aizturot elpu, izņemt no mutes inhalatoru, noņemt pirkstu no inhalatora augšpuses. Turpināt aizturēt elpu tik ilgi, kamēr tas nerada grūtības.

Ja ir nepieciešams veikt vēl vienu inhalāciju, turēt inhalatoru vertikāli un pagaidīt aptuveni pusminūti, pēc tam atkārtot 3. līdz 7. punktā aprakstītās darbības.

Nekavējoties uzlikt atpakaļ iemutņa vāciņu pareizā stāvoklī. Kad vāciņš pareizi pielāgots, tas noklikšķot atgriezīsies savā vietā. Ja tas nenotiek, pagriezt vāciņu otrādi un mēģināt vēlreiz. Nelietot pārmērīgu spēku.

TAS IR SVARĪGI:

Nesasteigt 5., 6. un 7. punktā aprakstītās darbības. Pirms inhalācijas veikšanas ir jāsāk ieelpot, cik lēni vien iespējams. Vispirms jāpavingrinās lietot inhalatoru pie spoguļa. Ja virs inhalatora parādās “migliņa” vai arī tā nāk no mutes, tas nozīmē, ka atkal ir jāsāk no 2. punkta.

Kad skaitītājs rāda 020, ir jāapsver jauna inhalatora iegāde. Kad skaitītājs rāda 000, ir jāsāk lietot jaunais inhalators. Pat ja no iepriekšējās ierīces vēl ir iespējams izpūst zāles, iespējams, ka to daudzums ir nepietiekams, lai saņemtu pilnu devu.

Nedrīkst mēģināt izmainīt ciparus skaitītājā vai atvienot skaitītāju no metāla baloniņa. Skaitītājs ir pastāvīgi piestiprināts pie baloniņa, to nevar noņemt vai pārregulēt.

Inhalatora tīrīšana:

Inhalators ir jātīra vismaz reizi nedēļā.

1. Noņemt iemutņa vāciņu.

2. Neizņemt baloniņu ārā no plastmasas korpusa!

3. Ar sausu audumu vai salveti notīrīt iemutni no iekšpuses un ārpuses un noslaucīt plastmasas korpusu.

4. Novietot atpakaļ iemutņa vāciņu. Kad vāciņš pareizi pielāgots, tas noklikšķot atgriezīsies savā vietā. Ja tas nenotiek, pagriezt vāciņu otrādi un mēģināt vēlreiz. Nelietot pārmērīgu spēku.

METĀLA BALONIŅU NEDRĪKST LIKT ŪDENĪ.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, Latvija

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

25 μg/50 μg: 01-0451

25 μg/125 μg: 01-0452

25 μg/250 μg: 01-0453

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2001. gada 19. decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2006. gada 20. novembris

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Redakcija Nr. 34b

2019. gada maijs

SASKAŅOTS ZVA 27-06-2019

PAGE

v34b_DE/H/xxxx/WS/569_05-2019 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 4