Prismasol

Šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

09-0310-04

Zāļu reģistrācijas numurs

09-0310

Ražotājs

Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Italy

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

02-NOV-12

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

2 mmol/l

Zāļu forma

Šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Gambro Lundia AB, Sweden

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

Calcii chloridum dihydricum, Magnesii chloridum hexahydricum, Glucosum anhydricum, Acidum lacticum, Natrii chloridum, Natrii hydrogenocarbonas, Kalii chloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Prismasol un kādam nolūkam tās lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Prismasol lietošanas

 3. Kā lietot Prismasol

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Prismasol

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Prismasol un kādam nolūkam tās lieto

Prismasol satur šādas aktīvās vielas: kalcija hlorīda dihidrātu, magnija hlorīda heksahidrātu, glikozes monohidrātu, pienskābes šķīdumu 90% w/w, nātrija hlorīdu, kālija hlorīdu, nātrija hidrogēnkarbonātu.

Prismasol lieto nieru mazspējas terapijā kā nepārtrauktas hemofiltrācijas vai hemodiafiltrācijas šķīdumu (kā aizvietotāju šķidruma zudumam asinīs, kas plūst caur filtru) un nepārtrauktai hemodialīzei vai hemodiafiltrācijai (asinis plūst vienā dialīzes membrānas pusē, savukārt hemodialīzes šķīdums plūst otrā membrānas pusē).

Prismasol šķīdumu var lietot arī gadījumā, ja notikusi saindēšanās ar zālēm un indīgās vielas var izvadīt ar dialīzes vai filtrēšanas palīdzību.

Prismasol 2 mmol/l Kāliju īpaši lieto, lai ārstētu pacientus ar hiperkaliēmiju (augstu kālija koncentrāciju asinīs).

2. Kas Jums jāzina pirms Prismasol lietošanas

Nelietojiet Prismasol 2 mmol/l Kāliju šādos gadījumos ja Jums ir:

 • alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • pazemināta kālija koncentrācija asinīs (hipokaliēmija);

 • paaugstināta bikarbonāta koncentrācija asinīs (metaboliskā alkaloze).

Nevar izslēgt kukurūzas antigēna esamību zālēs Prismasol.

Nelietojiet hemofiltrāciju/dialīzi šādos gadījumos:

 • kad hemofiltrācija nevar novērst simptomus, ko izraisījusi augsta urīnvielas koncentrācija asinīs (urēmijas simptomi), kas radusies no nieru mazspējas ar izteiktu hiperkatabolismu (stipri paātrināts vielu noārdīšanās process),

 • nepietiekams arteriālais spiediens asinsvada piekļuves vietā,

 • sistēmiskā antikoagulācija (samazināta asins recekļu veidošanās asinīs ), ja pastāv liels hemorāģiju (asiņošanas) risks.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Prismasol lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Izmantot šķīdumu drīkst l tikai tāds ārsts vai tāda ārsta uzraudzībā, kas specializējies nieru mazspējas ārstēšanā, izmantojot hemofiltrāciju, hemodiafiltrāciju un nepārtrauktu hemodialīzi.

Pirms ārstēšanas un tās laikā tiks pārbaudīts jūsu asiņu sastāvs, piem., tiks kontrolēts skābju-sārmu līdzsvars un elektrolītu koncentrācija asinīs (sāļu koncentrācija asinīs), tostarp viss Jums dotais šķīdums (intravenozā infūzija) un no organisma izdalītais šķidrums (urīns), pat ja tie nav tieši saistīti ar terapiju. Tiks rūpīgi kontrolēta glikozes koncentrācija asinīs, īpaši, ja jums ir diabēts.

Citas zāles un Prismasol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Ārstēšanas laikā var samazināties citu zāļu koncentrācija asinīs. Jūsu ārsts izlems, vai zāles ir jāmaina.

Jo īpaši pastāstiet savam ārstam, ja jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

 • zāles, kuru sastāvā ir uzpirkstīte (noteiktu sirds slimību ārstēšanai), jo hipokaliēmijas dēļ (zema kālija koncentrācija asinīs) var rasties sirds aritmija (neregulāra vai paātrināta sirdsdarbība), ko izraisa uzpirkstītes iedarbība;

 • vitamīns D un zāles, kuru sastāvā ir kalcijs, jo to lietošana var paaugstināt hiperkalciēmijas (augsta kalcija koncentrācija asinīs) risku;

 • jebkāda nātrija hidrogēnkarbonāta (vai buferšķīduma) pievienošana var paaugstināt metaboliskās alkalozes (pārāk lielas bikarbonāta koncentrācijas asinīs) risku;

 • ja citrātu izmanto kā antikoagulantu (kā aizsargvielu dialīzes aprīkojumā), tas var samazināt kalcija līmeni plazmā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūsu ārsts izlems, vai jūs drīkstat lietot Prismasol, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav datu par Prismasol ietekmi uz transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

3. Kā lietot Prismasol

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Lietotais Prismasol daudzums ir atkarīgs no jūsu klīniskā stāvokļa un nepieciešamā šķidrumu līdzsvara. Devas lielumu pēc saviem ieskatiem nosaka atbildīgais ārsts.

Lietošanas veids: intravenozai lietošanai un hemodialīzei.

Ja uzskatāt, ka esat lietojis Prismasol vairāk nekā noteikts

Jūsu šķidruma līdzsvars, elektrolītu un skābju-sārmu līdzsvars tiks rūpīgi kontrolēts.

Ja mazticamā gadījumā rodas pārdozēšana, Jūsu ārsts veiks nepieciešamos koriģējošos pasākumus un pielāgos devu.

Pārdozēšanas gadījumā:

 • Jūsu asinīs var nonākt pārmērīgs šķīduma daudzums;

 • paaugstināties bikarbonāta līmenis asinīs (metaboliskā alkaloze) un/vai pazemināties sāls līmenis asinīs (hipofosfatēmija, hipokaliēmija).

Pārdozēšana var izraisīt smagas sekas, piemēram, sastrēguma sirds mazspēju, elektrolītu vai skābju­sārmu traucējumus.

Norādījumus par lietošanu, lūdzu, skatīt sadaļā „Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem”.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ir ziņots par šādām blakusparādībām:

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

 • sāļu līmeņa asinīs izmaiņas (elektrolītu līdzsvara traucējumi, piemēram, hipofosfatēmija, hipokaliēmija);

 • bikarbonāta koncentrācijas plazmā palielināšanās (metaboliskā alkaloze) vai bikarbonāta koncentrācijas plazmā pazemināšanās (metaboliskā acidoze);

 • patoloģiski liels vai mazs ūdens daudzums organismā (hipervolēmija vai hipovolēmija);

 • patoloģiski augsta glikozes koncentrācija asinīs (hiperglikēmija);

 • slikta dūša;

 • vemšana;

 • muskuļu krampji;

 • hipotensija (zems asinsspiediens).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām bakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Prismasol

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā virs +4°C.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas ir norādīts uz etiķetes un iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Ir pierādīts, ka lietošanai gatava šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte saglabājas 24 stundas +22°C.

Ja šķīdums netiek uzreiz izmantots, lietotājs ir atbildīgs par gatavā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas, un tas nedrīkst pārsniegt 24 stundas, ieskaitot ārstēšanas ilgumu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Prismasol satur

Aktīvās vielas ir:

Pirms šķīdumu sajaukšanas 1000 ml elektrolīta šķīduma (no mazākā nodalījuma (A)) satur

Kalcija hlorīda dihidrātu 5,145 g

Magnija hlorīda heksahidrātu 2,033 g

Glikozi 22,000 g

(S)-pienskābi 5,400 g

1000 ml buferšķīduma (no lielākā nodalījuma (B)) satur

Nātrija hlorīdu 6,450 g

Nātrija hidrogēnkarbonātu 3,090 g

Kālija hlorīdu 0,157 g

Pēc šķīdumu sajaukšanas

Šķīdumi nodalījumā A (250 ml) un nodalījumā B (4750 ml) tiek sajaukti, lai izveidotu vienu izšķīdinātu šķīdumu (5000 ml), kura sastāvs ir šāds:

mmol/l mEq/l
Kalcijs, Ca2+ 1,75 3,50
Magnijs, Mg2+ 0,50 1,00
Nātrijs, Na+ 140,00 140,00
Hlorīdi, Cl­- 111,50 111,50
Laktāti 3,00 3,00
Hidrogēnkarbonāti, HCO3- ­ 32,00 32,00
Kālijs, K+ 2,00 2,00
Glikoze 6,10
Teorētiskā osmolaritāte: 297 mOsm/l

Citas sastāvdaļas ir: oglekļa dioksīds (E 290), ūdens injekcijām

Gatavā šķīduma pH līmenis: 7,0–8,5

Prismasol ārējais izskats un iepakojums

Prismasol ir iepildīts maisā ar diviem nodalījumiem, kur mazākajā nodalījumā A ir elektrolītu šķīdums un lielākajā nodalījumā B ir buferšķīdums. Gatavais šķīdums tiek iegūts, pārlaužot salaužamo tapiņu un sajaucot abus šķīdumus. Gatavais šķīdums ir dzidrs un viegli iedzeltens. Katrā maisā (A+B) ir 5000 ml šķīduma hemofiltrācijas un hemodialīzes veikšanai. Maiss ir pārklāts ar caurspīdīgu plēvi. Katrā kārbā ir divi maisi un viena lietošanas instrukcija.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gambro Lundia AB

Magistratsvägen 16

226 43 Lund

Zviedrija

Ražotājs

Bieffe Medital S.p.A.

Via Stelvio 94

23035 Sondalo (SO)

Itālija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

Piesardzības pasākumi

Stingri jāievēro norādījumi par Prismasol lietošanu/rīkošanos ar tām.

Pirms lietošanas jāsajauc divos nodalījumos esošie šķīdumi.

Inficēta hemofiltrācijas un hemodialīzes šķīduma lietošana var izraisīt sepsi, šoku vai nāvi.

Prismasol var uzsildīt līdz 37°C, lai uzlabotu pacienta komfortu. Šķīduma uzsildīšana pirms lietošanas un pirms sajaukšanas ir jāveic tikai ar sauso karsēšanu. Šķīdumus nedrīkst uzsildīt ūdenī vai mikroviļņu krāsnī. Pirms šķīduma ievadīšanas jāapskata, vai šķīdumā nav daļiņu un tas nav mainījis krāsu, kad vien tas ir iespējams atbilstoši šķīdumam un traukam. Ievadiet tikai tad, ja šķīdums ir dzidrs un aizdare ir neskarta.

Šķīdums ir kāliju saturošs šķīdums. Kālija koncentrācija serumā ir jākontrolē pirms hemofiltrācijas un/vai hemodialīzes un tās laikā. Atkarībā no kālija koncentrācijas serumā pirms terapijas var rasties hipokaliēmija vai hiperkaliēmija.

Ja rodas hipokaliēmija, var būt nepieciešams pievienot kāliju un/vai ievadīt dializātu ar augstāku kālija koncentrāciju.

Ja hiperkaliēmija rodas pēc terapijas uzsākšanas, ir jānovērtē papildu kālija avoti, kas ietekmē koncentrāciju asinīs. Ja šķīdumu izmanto kā aizvietošanas šķīdumu, samaziniet infūzijas ātrumu un pārbaudiet, vai ir sasniegta nepieciešamā kālija koncentrācija. Ja hiperkaliēmija netiek novērsta, nekavējoties pārtrauciet infūziju.

Ja hiperkaliēmija rodas, kad šķīdumu izmanto kā dializātu, var būt nepieciešams ievadīt kāliju nesaturošu dializātu, lai paātrinātu kālija izvadīšanas ātrumu.

Regulāri jāpārbauda neorganiskā fosfāta koncentrācija. Neorganiskais fosfāts ir jāaizstāj gadījumos, ja asinīs ir zems fosfātu līmenis. Šķīdumam var pievienot fosfātu līdz 1,2 mmol/l. Ja pievieno kālija fosfātu, kopējā kālija koncentrācija nedrīkst pārsniegt 4 mEq/l (4 mmol/l).

Lai gan nav ziņots par nopietnām paaugstinātas jutības reakcijām pret kukurūzu, lietojot Prismasol, no hidrolizētās kukurūzas cietes iegūtus šķīdumus, kas satur glikozi, nedrīkst izmantot pacientiem ar zināmu alerģiju pret kukurūzu vai tās izstrādājumiem.

Ievadīšana ir nekavējoties jāpārtrauc, ja rodas varbūtējas paaugstinātas jutības reakcijas pazīmes vai simptomi. Ir jāuzsāk atbilstoši terapeitiskie pretpasākumi, kā klīniski norādīts.

Tā kā šķīdums satur glikozi un laktātu, var rasties hiperglikēmija, it īpaši pacientiem ar diabētu. Regulāri jākontrolē glikozes līmenis asinīs. Ja rodas hiperglikēmija, var būt nepieciešams ievadīt dekstrozi nesaturošu aizvietošanas šķīdumu/dializātu. Lai uzturētu nepieciešamo glikēmijas kontroli, var būt jāievieš citi koriģējošie pasākumi.

Prismasol satur hidrogēnkarbonātu (bikarbonātu) un laktātu (hidrogēnkarbonāta prekursoru), kas var ietekmēt pacienta skābju-sārmu līdzsvaru. Ja rodas metaboliskā alkaloze vai tās stāvoklis pasliktinās šķīduma ievadīšanas laikā, ievadīšanas ātrums var būt jāsamazina vai tā var būt jāpārtrauc.

Pirms terapijas un tās laikā ir rūpīgi jākontrolē elektrolītu un skābju-sārmu līdzsvars.

Šķidrumu līdzsvara traucējumu gadījumā rūpīgi jākontrolē pacienta klīniskais stāvoklis un šķidrumu līdzsvars ir jākoriģē pēc nepieciešamības.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai un hemodialīzei. Ja Prismasol tiek lietots kā aizvietošanas šķīdums, tas tiek ievadīts cirkulācijā pirms (predilūcija) vai pēc (postdilūcija) hemofiltra.

Devas

Prismasol daudzums un ātrums, kādā to ievada, ir atkarīgs no pacienta elektrolītu koncentrācijas asinīs, skābju-sārmu līdzsvara un vispārējā klīniskā stāvokļa. Ārstam ir jānosaka Prismasol ievadīšanas parametri (deva, infūzijas ātrums un kumulatīvais daudzums).

Aizvietošanas šķīduma plūsmas ātruma diapazons hemofiltrācijas un hemodiafiltrācijas laikā ir: pieaugušajiem : 500 – 3000 ml/h.

Dialīzes šķīduma (dializāta) plūsmas ātruma diapazons nepārtrauktas hemodialīzes un nepārtrauktai hemodiafiltrācijas laikā ir: pieaugušajiem: 500 – 2500 ml/h.

Parasti pieaugušajiem tiek izmantots plūsmas ātrums aptuveni 2000 līdz 2500 ml/h, kas atbilst attiecīgi ikdienas šķidruma tilpumam, kas ir aptuveni 48 līdz 60 l.

Pediatriskā populācija

Aizvietošanas šķīduma hemofiltrācijā vai hemodiafiltrācijā un dialīzes šķīduma (dializāta) plūsmas ātruma vērtību diapazons nepārtrauktā hemodialīzē ir šāds:

bērniem (no jaundzimušajiem līdz pusaudžiem (18 gadiem)): 1000 līdz 2000 ml/h/1,73 m².

Var būt nepieciešams plūsmas ātrums līdz 4000 ml/h/1,73 m², it īpaši jaunākiem bērniem (≤10 kg). Absolūtais plūsmas ātrums (ml/h) pediatriskajā populācijā vispārīgi nedrīkst pārsniegt maksimālo pieaugušo plūsmas ātrumu.

Norādījumi par rīkošanos

Pēc nolaužamās tapas pārplēšanas tieši pirms lietošanas elektrolītu šķīdums (nelielais A nodalījums) tiek pievienots buferšķīdumam (lielais B nodalījums), lai iegūtu sajaukto šķīdumu.

Lietojiet tikai kopā ar ārēju nieru aizstājterapijas aprīkojumu.

Rīkojoties ar zālēm un ievadot zāles pacientam, ir jāievēro aseptikas principi. Lietojiet tikai tad, ja ārējais iepakojums nav bojāts, visas aizdares ir neskartas, nolaužamā tapa nav pārplēsta un šķīdums ir dzidrs. Stingri saspiediet maisu, lai pārbaudītu, vai nav noplūdes. Ja tiek atklāta noplūde, nekavējoties iznīciniet šķīdumu, jo nav vairs iespējams nodrošināt sterilitāti.

Lielajā nodalījumā B ir iestrādāta injekciju pieslēgvieta, lai nepieciešamības gadījumā pēc šķīduma

sagatavošanas varētu pievienot citas nepieciešamās zāles. Ārsts ir atbildīgs par papildu zāļu saderību ar Prismasol šķīdumu, pārbaudot iespējamu krāsas maiņu un/vai nogulšņu rašanos, nešķīstošas daļiņas vai kristālus. Pirms zāļu pievienošanas pārbaudiet, vai tās ir šķīstošas un stabilas ūdenī ar Prismasol pH līmeni (gatavu šķīdumu pH līmenis ir 7,0 – 8,5). Papildus pievienotās zāles var nebūt saderīgas. Skatīt pievienojamo zāļu lietošanas instrukciju. Atbrīvojiet injekciju pieslēgvietu no šķidruma, turot maisu ar augšdaļu uz leju, ievadiet zāles caur injekciju pieslēgvietu un kārtīgi sajauciet. Šķīdums ir jāievada nekavējoties. Papildu zāļu ievadīšana un sajaukšana vienmēr ir jāveic pirms šķīduma maisa pievienošanas ārējai cirkulācijai.

I Tieši pirms lietošanas noņemiet maisa ārējo iepakojumu un citus iepakojuma materiālus.

Attaisiet aizdari, salaužot nolaužamo tapu starp abiem maisa nodalījumiem. Nolaužamā tapa paliks maisā. (Skatīt zemāk I attēlu) II Pārliecinieties, ka viss šķīdums no mazā nodalījuma A ir ieplūdis lielajā nodalījumā B. (Skatīt zemāk II attēlu) III Izskalojiet mazo nodalījumu A divas reizes, iespiežot sajaukto šķīdumu atpakaļ mazajā nodalījumā A un pēc tam atpakaļ lielajā nodalījumā B. (Skatīt zemāk III attēlu)

IV Kad mazākais nodalījums A ir tukšs, sakratiet lielāko nodalījumu B, lai saturs pilnībā sajauktos. Tagad šķīdums ir gatavs lietošanai un maisu var pakarināt uz aprīkojuma. (Skatīt zemāk IV attēlu)

V Dialīzes vai aizvietošanas šķīduma līniju var pievienot vienai no divām savienojuma vietām.

V.a Ja tiek izmantots luera savienojums, noņemiet vāciņu, pagriežot un izvelkot to, un savienojiet uz dialīzes vai aizvietošanas šķīduma maģistrāles esošo luera uzgali ar maisa luera atveri, bīdot un pagriežot uzgali. Pārliecinieties, ka uzgalis ir pilnībā ievietots, un savienojums ir nostiprināts. Savienotājs tagad ir atvērts. Pārliecinieties, ka šķīdums plūst brīvi. (Skatīt zemāk V.a attēlu) Atvienojot dialīzes vai aizvietošanas šķīduma līniju no luera savienotāja, savienotājs tiek aizvērts un šķīduma plūsma tiek pārtraukta. Luera portam nav adatas, un tas ir tīrāms ar vates tamponu.

V.b Ja tiek izmantots injekciju ports, vispirms noņemiet aizspiežamo vāciņu. Pēc tam izduriet adatu cauri gumijas starpsienai. Pārliecinieties, ka šķīdums plūst brīvi. (Skatīt zemāk V.b attēlu)

Pēc izņemšanas no ārējā iepakojuma šķīdums ir jāizmanto uzreiz. Ja pēc elektrolīta šķīduma pievienošanas buferšķīdumam sajauktais šķīdums netiek uzreiz izmantots, tas ir jāizlieto 24 stundu laikā, ieskaitot ārstēšanas ilgumu.

Sajauktais šķīdums ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Pēc lietošanas nekavējoties iznīciniet neizmantoto šķīdumu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

Calcii chloridum dihydricum, Magnesii chloridum hexahydricum, Glucosum anhydricum, Acidum lacticum, Natrii chloridum, Natrii hydrogenocarbonas, Kalii chloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Prismasol un kādam nolūkam tās lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Prismasol lietošanas

 3. Kā lietot Prismasol

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Prismasol

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Prismasol un kādam nolūkam tās lieto

Prismasol satur šādas aktīvās vielas: kalcija hlorīda dihidrātu, magnija hlorīda heksahlorīdu, glikozes monohidrātu, pienskābes šķīdumu 90% w/w, nātrija hlorīdu, kālija hlorīdu, nātrija hidrogēnkarbonātu.

Prismasol lieto nieru mazspējas terapijā kā nepārtrauktas hemofiltrācijas vai hemodiafiltrācijas šķīdumu (kā aizvietotāju šķidruma zudumam asinīs, kas plūst caur filtru) un nepārtrauktai hemodialīzei vai hemodiafiltrācijai (asinis plūst vienā dialīzes membrānas pusē, savukārt hemodialīzes šķīdums plūst otrā membrānas pusē).

Prismasol šķīdumu var lietot arī gadījumā, ja notikusi saindēšanās ar zālēm un indīgās vielas var izvadīt ar dialīzes vai filtrēšanas palīdzību.

Prismasol 2 mmol/l Kāliju īpaši lieto, lai ārstētu pacientus ar hiperkaliēmiju (augstu kālija koncentrāciju asinīs).

2. Kas Jums jāzina pirms Prismasol lietošanas

Nelietojiet Prismasol 2 mmol/l Kāliju šādos gadījumos ja Jums ir:

 • alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • pazemināta kālija koncentrācija asinīs (hipokaliēmija);

 • paaugstināta bikarbonāta koncentrācija asinīs (metaboliskā alkaloze).

Nevar izslēgt kukurūzas antigēna esamību zālēs Prismasol.

Nelietojiet hemofiltrāciju/dialīzi šādos gadījumos:

 • kad hemofiltrācija nevar novērst simptomus, ko izraisījusi augsta urīnvielas koncentrācija asinīs (urēmijas simptomi), kas radusies no nieru mazspējas ar izteiktu hiperkatabolismu (stipri paātrināts vielu noārdīšanās process),

 • nepietiekams arteriālais spiediens asinsvada piekļuves vietā,

 • sistēmiskā antikoagulācija (samazināta asins recekļu veidošanās asinīs ), ja pastāv liels hemorāģiju (asiņošanas) risks.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Prismasol lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Izmantot šķīdumu drīkst tikai tāds ārsts vai tāda ārsta uzraudzībā, kas specializējies nieru mazspējas ārstēšanā, izmantojot hemofiltrāciju, hemodiafiltrāciju un nepārtrauktu hemodialīzi.

Pirms ārstēšanas un tās laikā tiks pārbaudīts jūsu asiņu sastāvs, piem., tiks kontrolēts skābju-sārmu līdzsvars un elektrolītu koncentrācija asinīs (sāļu koncentrācija asinīs), tostarp viss Jums dotais šķīdums (intravenozā infūzija) un no organisma izdalītais šķidrums (urīns), pat ja tie nav tieši saistīti ar terapiju.

Tiks rūpīgi kontrolēta glikozes koncentrācija asinīs, īpaši, ja jums ir diabēts.

Citas zāles un Prismasol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Ārstēšanas laikā var samazināties citu zāļu koncentrācija asinīs. Jūsu ārsts izlems, vai zāles ir jāmaina.

Jo īpaši pastāstiet savam ārstam, ja jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

 • zāles, kuru sastāvā ir uzpirkstīte (noteiktu sirds slimību ārstēšanai), jo hipokaliēmijas dēļ (zema kālija koncentrācija asinīs) var rasties sirds aritmija (neregulāra vai paātrināta sirdsdarbība), ko izraisa uzpirkstītes iedarbība;

 • vitamīns D un zāles, kuru sastāvā ir kalcijs, jo to lietošana var paaugstināt hiperkalciēmijas (augsta kalcija koncentrācija asinīs) risku;

 • jebkāda nātrija hidrogēnkarbonāta (vai buferšķīduma) pievienošana var paaugstināt metaboliskās alkalozes (pārāk lielas bikarbonāta koncentrācijas asinīs) risku;

 • ja citrātu izmanto kā antikoagulantu (kā aizsargvielu dialīzes aprīkojumā), tas var samazināt kalcija līmeni plazmā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūsu ārsts izlems, vai jūs drīkstat lietot Prismasol, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav datu par Prismasol ietekmi uz transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

3. Kā lietot Prismasol

Vienmēr lietojiet zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrības gadījumā vienmēr jautājiet ārstam vai farmaceitam. Lietotais Prismasol daudzums ir atkarīgs no jūsu klīniskā stāvokļa un nepieciešamā šķidrumu līdzsvara. Devas lielumu pēc saviem ieskatiem nosaka atbildīgais ārsts.

Lietošanas veids: intravenozai lietošanai un hemodialīzei.

Ja uzskatāt, ka esat lietojis Prismasol vairāk nekā noteikts

Jūsu šķidruma līdzsvars, elektrolītu un skābju-sārmu līdzsvars tiks rūpīgi kontrolēts.

Ja mazticamā gadījumā rodas pārdozēšana, Jūsu ārsts veiks nepieciešamos koriģējošos pasākumus un pielāgos devu.

Pārdozēšanas gadījumā:

 • Jūsu asinīs var nonākt pārmērīgs šķīduma daudzums;

 • paaugstināties bikarbonāta līmenis asinīs (metaboliskā alkaloze) un/vai pazemināties sāls līmenis asinīs (hipofosfatēmija, hipokaliēmija).

Pārdozēšana var izraisīt smagas sekas, piemēram, sastrēguma sirds mazspēju, elektrolītu vai skābju­sārmu traucējumus.

Norādījumus par lietošanu, lūdzu, skatīt sadaļā „Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem”.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusprādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ir ziņots par šādām blakusparādībām:

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

 • sāļu līmeņa asinīs izmaiņas (elektrolītu līdzsvara traucējumi, piemēram, hipofosfatēmija, hipokaliēmija);

 • bikarbonāta koncentrācijas plazmā palielināšanās (metaboliskā alkaloze) vai bikarbonāta koncentrācijas plazmā pazemināšanās (metaboliskā acidoze);

 • patoloģiski liels vai mazs ūdens daudzums organismā (hipervolēmija vai hipovolēmija);

 • patoloģiski augsta glikozes koncentrācija asinīs (hiperglikēmija);

 • slikta dūša;

 • vemšana;

 • muskuļu krampji;

 • hipotensija (zems asinsspiediens).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Prismasol

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā virs +4°C.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas ir norādīts uz etiķetes un iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Ir pierādīts, ka lietošanai gatava šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte saglabājas 24 stundas +22°C.

Ja šķīdums netiek uzreiz izmantots, lietotājs ir atbildīgs par gatavā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas, un tas nedrīkst pārsniegt 24 stundas, ieskaitot ārstēšanas ilgumu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Prismasol satur

Aktīvās vielas ir:

Pirms šķīdumu sajaukšanas 1000 ml elektrolīta šķīduma (no mazākā nodalījuma (A)) satur

Kalcija hlorīda dihidrātu 5,145 g

Magnija hlorīda heksahidrātu 2,033 g

Glikozi 22,000 g

(S)-pienskābi 5,400 g 1

1000 ml buferšķīduma (no lielākā nodalījuma (B)) satur

Nātrija hlorīdu 6,450 g

Nātrija hidrogēnkarbonātu 3,090 g

Kālija hlorīdu 0,157 g

Pēc šķīdumu sajaukšanas

Šķīdumi nodalījumā A (250 ml) un nodalījumā B (4750 ml) tiek sajaukti, lai izveidotu vienu izšķīdinātu šķīdumu (5000 ml), kura sastāvs ir šāds:

mmol/l mEq/l
Kalcijs, Ca2+ 1,75 3,50
Magnijs, Mg2+ 0,50 1,00
Nātrijs, Na+ 140,00 140,00
Hlorīdi, Cl­- 111,50 111,50
Laktāti 3,00 3,00
Hidrogēnkarbonāti, HCO3 ­- 32,00 32,00
Kālijs, K+ 2,00 2,00
Glikoze 6,10
Teorētiskā osmolaritāte: 297 mOsm/l

Citas sastāvdaļas ir: oglekļa dioksīds (E 290), ūdens injekcijām

Gatavā šķīduma pH līmenis: 7,0–8,5

Prismasol ārējais izskats un iepakojums

Prismasol ir iepildīts maisā ar diviem nodalījumiem, kur mazākajā nodalījumā A ir elektrolītu šķīdums un lielākajā nodalījumā B ir buferšķīdums. Gatavais šķīdums tiek iegūts, pārspiežot aizdari starp abiem nodalījumiem un sajaucot abus šķīdumus. Gatavais šķīdums ir dzidrs un viegli iedzeltens. Katrā maisā (A+B) ir 5000 ml šķīduma hemofiltrācijas un hemodialīzes veikšanai. Maiss ir pārklāts ar caurspīdīgu plēvi. Katrā kārbā ir divi maisi un viena lietošanas instrukcija

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gambro Lundia AB

Magistratsvägen 16

226 43 Lund

Zviedrija

Ražotājs

Bieffe Medital S.p.A.

Via Stelvio 94

23035 Sondalo (SO)

Itālija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

Piesardzības pasākumi

Stingri jāievēro norādījumi par Prismasol lietošanu/rīkošanos ar tām.

Pirms lietošanas jāsajauc divos nodalījumos esošie šķīdumi.

Inficēta hemofiltrācijas un hemodialīzes šķīduma lietošana var izraisīt sepsi, šoku vai nāvi.

Prismasol var uzsildīt līdz 37°C, lai uzlabotu pacienta komfortu. Šķīduma uzsildīšana pirms lietošanas un pirms sajaukšanas ir jāveic tikai ar sauso karsēšanu. Šķīdumus nedrīkst uzsildīt ūdenī vai mikroviļņu krāsnī. Pirms šķīduma ievadīšanas jāapskata, vai šķīdumā nav daļiņu un tas nav mainījis krāsu, kad vien tas ir iespējams atbilstoši šķīdumam un traukam. Ievadiet tikai tad, ja šķīdums ir dzidrs un aizdare ir neskarta.

Šķīdums ir kāliju saturošs šķīdums. Kālija koncentrācija serumā ir jākontrolē pirms hemofiltrācijas un/vai hemodialīzes un tās laikā. Atkarībā no kālija koncentrācijas serumā pirms terapijas var rasties hipokaliēmija vai hiperkaliēmija.

Ja rodas hipokaliēmija, var būt nepieciešams pievienot kāliju un/vai ievadīt dializātu ar augstāku kālija koncentrāciju.

Ja hiperkaliēmija rodas pēc terapijas uzsākšanas, ir jānovērtē papildu kālija avoti, kas ietekmē koncentrāciju asinīs. Ja šķīdumu izmanto kā aizvietošanas šķīdumu, samaziniet infūzijas ātrumu un pārbaudiet, vai ir sasniegta nepieciešamā kālija koncentrācija. Ja hiperkaliēmija netiek novērsta, nekavējoties pārtrauciet infūziju.

Ja hiperkaliēmija rodas, kad šķīdumu izmanto kā dializātu, var būt nepieciešams ievadīt kāliju nesaturošu dializātu, lai paātrinātu kālija izvadīšanas ātrumu.

Regulāri jāpārbauda neorganiskā fosfāta koncentrācija. Neorganiskais fosfāts ir jāaizstāj gadījumos, ja asinīs ir zems fosfātu līmenis. Šķīdumam var pievienot fosfātu līdz 1,2 mmol/l. Ja pievieno kālija fosfātu, kopējā kālija koncentrācija nedrīkst pārsniegt 4 mEq/l (4 mmol/l).

Lai gan nav ziņots par nopietnām paaugstinātas jutības reakcijām pret kukurūzu, lietojot Prismasol, no hidrolizētās kukurūzas cietes iegūtus šķīdumus, kas satur glikozi, nedrīkst izmantot pacientiem ar zināmu alerģiju pret kukurūzu vai tās izstrādājumiem.

Ievadīšana ir nekavējoties jāpārtrauc, ja rodas varbūtējas paaugstinātas jutības reakcijas pazīmes vai simptomi. Ir jāuzsāk atbilstoši terapeitiskie pretpasākumi, kā klīniski norādīts.

Tā kā šķīdums satur glikozi un laktātu, var rasties hiperglikēmija, it īpaši pacientiem ar diabētu. Regulāri jākontrolē glikozes līmenis asinīs. Ja rodas hiperglikēmija, var būt nepieciešams ievadīt dekstrozi nesaturošu aizvietošanas šķīdumu/dializātu. Lai uzturētu nepieciešamo glikēmijas kontroli, var būt jāievieš citi koriģējošie pasākumi.

Prismasol satur hidrogēnkarbonātu (bikarbonātu) un laktātu (hidrogēnkarbonāta prekursoru), kas var ietekmēt pacienta skābju-sārmu līdzsvaru. Ja rodas metaboliskā alkaloze vai tās stāvoklis pasliktinās šķīduma ievadīšanas laikā, ievadīšanas ātrums var būt jāsamazina vai tā var būt jāpārtrauc.

Pirms terapijas un tās laikā ir rūpīgi jākontrolē elektrolītu un skābju-sārmu līdzsvars.

Šķidrumu līdzsvara traucējumu gadījumā rūpīgi jākontrolē pacienta klīniskais stāvoklis un šķidrumu līdzsvars ir jākoriģē pēc nepieciešamības.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai un hemodialīzei. Ja Prismasol tiek lietots kā aizvietošanas šķīdums, tas tiek ievadīts cirkulācijā pirms (predilūcija) vai pēc (postdilūcija) hemofiltra.

Devas

Prismasol daudzums un ātrums, kādā to ievada, ir atkarīgs no pacienta elektrolītu koncentrācijas asinīs, skābju-sārmu līdzsvara un vispārējā klīniskā stāvokļa un nepieciešamā šķidrumu līdzsvara. Ārstam ir jānosaka Prismasol ievadīšanas parametri (deva, infūzijas ātrums un kumulatīvais daudzums).

Aizvietošanas šķīduma plūsmas ātruma diapazons hemofiltrācijas un hemodiafiltrācijas laikā ir: pieaugušajiem: 500 – 3000 ml/h.

Dialīzes šķīduma (dializāta) plūsmas ātruma diapazons nepārtrauktas hemodialīzes un nepārtrauktai hemodiafiltrācijas laikā ir: pieaugušajiem: 500 – 2500 ml/h.

Parasti pieaugušajiem tiek izmantots plūsmas ātrums aptuveni 2000 līdz 2500 ml/h, kas atbilst attiecīgi ikdienas šķidruma tilpumam, kas ir aptuveni 48 līdz 60 l.

Pediatriskā populācija

Aizvietošanas šķīduma hemofiltrācijā vai hemodiafiltrācijā un dialīzes šķīduma (dializāta) plūsmas ātruma vērtību diapazons nepārtrauktā hemodialīzē ir šāds:

bērniem (no jaundzimušajiem līdz pusaudžiem (18 gadiem)): 1000 līdz 2000 ml/h/1,73 m².

Var būt nepieciešams plūsmas ātrums līdz 4000 ml/h/1,73 m², it īpaši jaunākiem bērniem (≤10 kg). Absolūtais plūsmas ātrums (ml/h) pediatriskajā populācijā vispārīgi nedrīkst pārsniegt maksimālo pieaugušo plūsmas ātrumu.

Norādījumi par rīkošanos

Pēc noplēšamās aizdares atvēršanas tieši pirms lietošanas elektrolītu šķīdums (nelielais A nodalījums) tiek pievienots buferšķīdumam (lielais B nodalījums), lai iegūtu sajaukto šķīdumu.

Lietojiet tikai kopā ar ārēju nieru aizstājterapijas aprīkojumu.

Rīkojoties ar zālēm un ievadot zāles pacientam, ir jāievēro aseptikas principi. Lietojiet tikai tad, ja ārējais iepakojums nav bojāts, visas aizdares ir neskartas, noplēšamā aizdare nav pārplēsta un šķīdums ir dzidrs. Stingri saspiediet maisu, lai pārbaudītu, vai nav noplūdes. Ja tiek atklāta noplūde, nekavējoties iznīciniet šķīdumu, jo nav vairs iespējams nodrošināt sterilitāti.

Lielajā nodalījumā B ir iestrādāta injekciju pieslēgvieta, lai nepieciešamības gadījumā pēc šķīduma sagatavošanas varētu pievienot citas nepieciešamās zāles. Ārsts ir atbildīgs par papildu zāļu saderību ar Prismasol šķīdumu, pārbaudot iespējamu krāsas maiņu un/vai nogulšņu rašanos, nešķīstošas daļiņas vai kristālus. Pirms zāļu pievienošanas pārbaudiet, vai tās ir šķīstošas un stabilas ūdenī ar Prismasol pH līmeni (gatavu šķīdumu pH līmenis ir 7,0 – 8,5). Papildu pievienotās zāles var nebūt saderīgas. Skatīt pievienojamo zāļu lietošanas instrukciju. Atbrīvojiet injekciju pieslēgvietu no šķidruma, turot maisu ar augšdaļu uz leju, ievadiet zāles caur injekciju pieslēgvietu un kārtīgi sajauciet. Šķīdums ir jāievada nekavējoties. Papildu zāļu ievadīšana un sajaukšana vienmēr ir jāveic pirms šķīduma maisa pievienošanas ārējai cirkulācijai.

I Tieši pirms lietošanas noņemiet maisa ārējo iepakojumu un sajauciet abu atsevišķo nodalījumu šķīdumus. Abās rokās turiet mazāko nodalījumu un spiediet to tik ilgi, līdz aizdarē starp abiem nodalījumiem izveidojas atvere. (Skatīt zemāk I attēlu)

II Ar abām rokām saspiediet lielāko nodalījumu, līdz aizdare starp abiem nodalījumiem pilnībā atveras. (Skatīt zemāk II attēlu) III Viegli sakratiet maisu, lai šķīdums kārtīgi sajauktos. Tagad šķīdums ir gatavs lietošanai un to var pakarināt uz aprīkojuma. (Skatīt zemāk III attēlu) IV Dialīzes vai aizvietošanas šķīduma līniju var pievienot vienai no divām savienojuma vietām.

IV.a Ja tiek izmantots luera savienojums, noņemiet vāciņu, pagriežot un izvelkot to, un savienojiet uz dialīzes vai aizvietošanas šķīduma maģistrāles esošo luera uzgali ar maisa luera atveri, bīdot un pagriežot uzgali. Pārliecinieties, ka uzgalis ir pilnībā ievietots, un savienojums ir nostiprināts. Savienotājs tagad ir atvērts. Pārliecinieties, ka šķīdums plūst brīvi. (Skatīt zemāk IV.a attēlu) Atvienojot dialīzes vai aizvietošanas šķīduma līniju no luera savienotāja, savienotājs tiek aizvērts un šķīduma plūsma tiek pārtraukta. Luera portam nav adatas, un tas ir tīrāms ar vates tamponu.

IV.b Ja tiek izmantots injekciju ports, vispirms noņemiet aizspiežamo vāciņu. Pēc tam izduriet adatu cauri gumijas starpsienai. Pārliecinieties, ka šķīdums plūst brīvi. (Skatīt zemāk IV.b attēlu)

Izmantojiet tikai kopā ar atbilstošu nieru aizstājterapijas aprīkojumu.

Pēc izņemšanas no ārējā iepakojuma šķīdums ir jāizmanto uzreiz. Ja pēc elektrolīta šķīduma pievienošanas buferšķīdumam sajauktais šķīdums netiek uzreiz izmantots, tas ir jāizlieto 24 stundu laikā, ieskaitot ārstēšanas ilgumu.

Sajauktais šķīdums ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Pēc lietošanas nekavējoties iznīciniet neizmantoto šķīdumu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

Calcii chloridum dihydricum, Magnesii chloridum hexahydricum, Glucosum anhydricum, Acidum lacticum, Natrii chloridum, Natrii hydrogenocarbonas, Kalii chloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Prismasol un kādam nolūkam tās lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Prismasol lietošanas

 3. Kā lietot Prismasol

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Prismasol

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Prismasol un kādam nolūkam tās lieto

Prismasol satur šādas aktīvās vielas: kalcija hlorīda dihidrātu, magnija hlorīda heksahidrātu, glikozes monohidrātu, pienskābes šķīdumu 90% w/w, nātrija hlorīdu, kālija hlorīdu, nātrija hidrogēnkarbonātu.

Prismasol lieto nieru mazspējas terapijā kā nepārtrauktas hemofiltrācijas vai hemodiafiltrācijas šķīdumu (kā aizvietotāju šķidruma zudumam asinīs, kas plūst caur filtru) un nepārtrauktai hemodialīzei vai hemodiafiltrācijai (asinis plūst vienā dialīzes membrānas pusē, savukārt hemodialīzes šķīdums plūst otrā membrānas pusē).

Prismasol šķīdumu var lietot arī gadījumā, ja notikusi saindēšanās ar zālēm un indīgās vielas var izvadīt ar dialīzes vai filtrēšanas palīdzību.

Prismasol 2 mmol/l Kāliju īpaši lieto, lai ārstētu pacientus ar hiperkaliēmiju (augstu kālija koncentrāciju asinīs).

2. Kas Jums jāzina pirms Prismasol lietošanas

Nelietojiet Prismasol 2 mmol/l Kāliju šādos gadījumos ja Jums ir:

 • alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • pazemināta kālija koncentrācija asinīs (hipokaliēmija);

 • paaugstināta bikarbonāta koncentrācija asinīs (metaboliskā alkaloze).

Nevar izslēgt kukurūzas antigēna esamību zālēs Prismasol.

Nelietojiet hemofiltrāciju/dialīzi šādos gadījumos:

 • kad hemofiltrācija nevar novērst simptomus, ko izraisījusi augsta urīnvielas koncentrācija asinīs (urēmijas simptomi), kas radusies no nieru mazspējas ar izteiktu hiperkatabolismu (stipri paātrināts vielu noārdīšanās process),

 • nepietiekams arteriālais spiediens asinsvada piekļuves vietā,

 • sistēmiskā antikoagulācija (samazināta asins recekļu veidošanās asinīs ), ja pastāv liels hemorāģiju (asiņošanas ) risks.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Prismasol lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Izmantot šķīdumu drīkst tikai tāds ārsts vai tāda ārsta uzraudzībā, kas specializējies nieru mazspējas ārstēšanā, izmantojot hemofiltrāciju, hemodiafiltrāciju un nepārtrauktu hemodialīzi.

Pirms ārstēšanas un tās laikā tiks pārbaudīts jūsu asiņu sastāvs, piem., tiks kontrolēts skābju-sārmu līdzsvars un elektrolītu koncentrācija asinīs (sāļu koncentrācija asinīs), tostarp viss Jums dotais šķīdums (intravenozā infūzija) un no organisma izdalītais šķidrums (urīns), pat ja tie nav tieši saistīti ar terapiju.

Tiks rūpīgi kontrolēta glikozes koncentrācija asinīs, īpaši, ja jums ir diabēts.

Citas zāles un Prismasol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Ārstēšanas laikā var samazināties citu zāļu koncentrācija asinīs. Jūsu ārsts izlems, vai zāles ir jāmaina.

Jo īpaši pastāstiet savam ārstam, ja jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

 • zāles, kuru sastāvā ir uzpirkstīte (noteiktu sirds slimību ārstēšanai), jo hipokaliēmijas dēļ (zema kālija koncentrācija asinīs) var rasties sirds aritmija (neregulāra vai paātrināta sirdsdarbība), ko izraisa uzpirkstītes iedarbība;

 • vitamīns D un zāles, kuru sastāvā ir kalcijs, jo to lietošana var paaugstināt hiperkalciēmijas (augsta kalcija koncentrācija asinīs) risku;

 • jebkāda nātrija hidrogēnkarbonāta (vai buferšķīduma) piedeva var paaugstināt metaboliskās alkalozes (pārāk lielas bikarbonāta koncentrācijas asinīs) risku;

 • ja citrātu izmanto kā antikoagulantu (kā aizsargvielu dialīzes aprīkojumā), tas var samazināt kalcija līmeni plazmā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu Jūsu ārsts izlems, vai jūs drīkstat lietot Prismasol, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav datu par Prismasol ietekmi uz transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

3. Kā lietot Prismasol

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrības gadījumā vienmēr jautājiet ārstam vai farmaceitam. Lietotais Prismasol daudzums ir atkarīgs no jūsu klīniskā stāvokļa un nepieciešamā šķidrumu līdzsvara. Devas lielumu pēc saviem ieskatiem nosaka atbildīgais ārsts.

Lietošanas veids: intravenozai lietošanai un hemodialīzei.

Ja uzskatāt, ka esat lietojis Prismasol vairāk nekā noteikts

Jūsu šķidruma līdzsvars, elektrolītu un skābju-sārmu līdzsvars tiks rūpīgi kontrolēts.

Ja mazticamā gadījumā rodas pārdozēšana, Jūsu ārsts veiks nepieciešamos koriģējošos pasākumus un pielāgos devu.

Pārdozēšanas gadījumā:

 • Jūsu asinīs var nonākt pārmērīgs šķīduma daudzums;

 • paaugstināties bikarbonāta līmenis asinīs (metaboliskā alkaloze) un/vai pazemināties sāls līmenis asinīs (hipofosfatēmija, hipokaliēmija).

Pārdozēšana var izraisīt smagas sekas, piemēram, sastrēguma sirds mazspēju, elektrolītu vai skābju­sārmu traucējumus.

Norādījumus par lietošanu, lūdzu, skatīt sadaļā „Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem”.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ir ziņots par šādām blakusparādībām:

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

 • sāļu līmeņa asinīs izmaiņas (elektrolītu līdzsvara traucējumi, piemēram, hipofosfatēmija, hipokaliēmija);

 • bikarbonāta koncentrācijas plazmā palielināšanās (metaboliskā alkaloze) vai bikarbonāta koncentrācijas plazmā pazemināšanās (metaboliskā acidoze);

 • patoloģiski liels vai mazs ūdens daudzums organismā (hipervolēmija vai hipovolēmija);

 • patoloģiski augsta glikozes koncentrācija asinīs (hiperglikēmija);

 • slikta dūša;

 • vemšana;

 • muskuļu krampji;

 • hipotensija (zems asinsspiediens).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Prismasol

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā virs +4°C.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas ir norādīts uz etiķetes un iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Ir pierādīts, ka lietošanai gatava šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte saglabājas 24 stundas +22°C.

Ja šķīdums netiek uzreiz izmantots, lietotājs ir atbildīgs par gatavā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas, un tas nedrīkst pārsniegt 24 stundas, ieskaitot ārstēšanas ilgumu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Prismasol satur

Aktīvās vielas ir:

Pirms šķīdumu sajaukšanas

1000 ml elektrolīta šķīduma (no mazākā nodalījuma (A)) satur

Kalcija hlorīda dihidrātu 5,145 g

Magnija hlorīda heksahidrātu 2,033 g

Glikozi 22,000 g

(S)-pienskābi 5,400 g

1000 ml buferšķīduma (no lielākā nodalījuma (B)) satur

Nātrija hlorīdu 6,450 g

Nātrija hidrogēnkarbonātu 3,090 g

Kālija hlorīdu 0,157 g

Pēc šķīdumu sajaukšanas

mmol/l mEq/l
Kalcijs, Ca2+ 1,75 3,50
Magnijs, Mg2+ 0,50 1,00
Nātrijs, Na+ 140,00 140,00
Hlorīdi, Cl­- 111,50 111,50
Laktāti 3,00 3,00
Hidrogēnkarbonāti, HCO3- ­ 32,00 32,00
Kālijs, K+ 2,00 2,00
Glikoze 6,10
Teorētiskā osmolaritāte: 297 mOsm/l

Šķīdumi nodalījumā A (250 ml) un nodalījumā B (4750 ml) tiek sajaukti, lai izveidotu vienu izšķīdinātu šķīdumu (5000 ml), kura sastāvs ir šāds:

Citas sastāvdaļas ir: oglekļa dioksīds (E 290), ūdens injekcijām

Gatavā šķīduma pH līmenis: 7,0–8,5

Prismasol ārējais izskats un iepakojums

Prismasol ir iepildīts maisā ar diviem nodalījumiem, kur mazākajā nodalījumā A ir elektrolītu šķīdums un lielākajā nodalījumā B ir buferšķīdums. Gatavais šķīdums tiek iegūts, pārlaužot salaužamo tapiņu un sajaucot abus šķīdumus. Gatavais šķīdums ir dzidrs un viegli iedzeltens. Katrā maisā (A+B) ir 5000 ml šķīduma hemofiltrācijas un hemodialīzes veikšanai. Maiss ir pārklāts ar caurspīdīgu plēvi.

Katrā kārbā ir divi maisi un viena lietošanas instrukcija.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gambro Lundia AB

Magistratsvägen 16

226 43 Lund

Zviedrija

Ražotājs

Bieffe Medital S.p.A.

Via Stelvio 94

23035 Sondalo (SO)

Itālija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

Piesardzības pasākumi

Stingri jāievēro norādījumi par Prismasol lietošanu/rīkošanos ar tām.

Pirms lietošanas jāsajauc divos nodalījumos esošie šķīdumi.

Inficēta hemofiltrācijas un hemodialīzes šķīduma lietošana var izraisīt sepsi, šoku vai nāvi.

Prismasol var uzsildīt līdz 37°C, lai uzlabotu pacienta komfortu. Šķīduma uzsildīšana pirms lietošanas un pirms sajaukšanas ir jāveic tikai ar sauso karsēšanu. Šķīdumus nedrīkst uzsildīt ūdenī vai mikroviļņu krāsnī. Pirms šķīduma ievadīšanas jāapskata, vai šķīdumā nav daļiņu un tas nav mainījis krāsu, kad vien tas ir iespējams atbilstoši šķīdumam un traukam. Ievadiet tikai tad, ja šķīdums ir dzidrs un aizdare ir neskarta.

Šķīdums ir kāliju saturošs šķīdums. Kālija koncentrācija serumā ir jākontrolē pirms hemofiltrācijas un/vai hemodialīzes un tās laikā. Atkarībā no kālija koncentrācijas serumā pirms terapijas var rasties hipokaliēmija vai hiperkaliēmija.

Ja rodas hipokaliēmija, var būt nepieciešams pievienot kāliju un/vai ievadīt dializātu ar augstāku kālija koncentrāciju.

Ja hiperkaliēmija rodas pēc terapijas uzsākšanas, ir jānovērtē papildu kālija avoti, kas ietekmē koncentrāciju asinīs. Ja šķīdumu izmanto kā aizvietošanas šķīdumu, samaziniet infūzijas ātrumu un pārbaudiet, vai ir sasniegta nepieciešamā kālija koncentrācija. Ja hiperkaliēmija netiek novērsta, nekavējoties pārtrauciet infūziju.

Ja hiperkaliēmija rodas, kad šķīdumu izmanto kā dializātu, var būt nepieciešams ievadīt kāliju nesaturošu dializātu, lai paātrinātu kālija izvadīšanas ātrumu.

Regulāri jāpārbauda neorganiskā fosfāta koncentrācija. Neorganiskais fosfāts ir jāaizstāj gadījumos, ja asinīs ir zems fosfātu līmenis. Šķīdumam var pievienot fosfātu līdz 1,2 mmol/l. Ja pievieno kālija fosfātu, kopējā kālija koncentrācija nedrīkst pārsniegt 4 mEq/l (4 mmol/l).

Lai gan nav ziņots par nopietnām paaugstinātas jutības reakcijām pret kukurūzu, lietojot Prismasol, no hidrolizētās kukurūzas cietes iegūtus šķīdumus, kas satur glikozi, nedrīkst izmantot pacientiem ar zināmu alerģiju pret kukurūzu vai tās izstrādājumiem.

Ievadīšana ir nekavējoties jāpārtrauc, ja rodas varbūtējas paaugstinātas jutības reakcijas pazīmes vai simptomi. Ir jāuzsāk atbilstoši terapeitiskie pretpasākumi, kā klīniski norādīts.

Tā kā šķīdums satur glikozi un laktātu, var rasties hiperglikēmija, it īpaši pacientiem ar diabētu. Regulāri jākontrolē glikozes līmenis asinīs. Ja rodas hiperglikēmija, var būt nepieciešams ievadīt dekstrozi nesaturošu aizvietošanas šķīdumu/dializātu. Lai uzturētu nepieciešamo glikēmijas kontroli, var būt jāievieš citi koriģējošie pasākumi.

Prismasol satur hidrogēnkarbonātu (bikarbonātu) un laktātu (hidrogēnkarbonāta prekursoru), kas var ietekmēt pacienta skābju-sārmu līdzsvaru. Ja rodas metaboliskā alkaloze vai tās stāvoklis pasliktinās šķīduma ievadīšanas laikā, ievadīšanas ātrums var būt jāsamazina vai tā var būt jāpārtrauc.

Pirms terapijas un tās laikā ir rūpīgi jākontrolē elektrolītu un skābju-sārmu līdzsvars.

Šķidrumu līdzsvara traucējumu gadījumā rūpīgi jākontrolē pacienta klīniskais stāvoklis un šķidrumu līdzsvars ir jākoriģē pēc nepieciešamības.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai un hemodialīzei. Ja Prismasol tiek lietots kā aizvietošanas šķīdums, tas tiek ievadīts cirkulācijā pirms (predilūcija) vai pēc (postdilūcija) hemofiltra.

Devas

Prismasol daudzums un ātrums, kādā to ievada, ir atkarīgs no pacienta elektrolītu koncentrācijas asinīs, skābju-sārmu līdzsvara un vispārējā klīniskā stāvokļa un nepieciešamā šķidrumu līdzsvara. Ārstam ir jānosaka Prismasol ievadīšanas parametri (deva, infūzijas ātrums un kumulatīvais daudzums).

Aizvietošanas šķīduma plūsmas ātruma diapazons hemofiltrācijas un hemodiafiltrācijas laikā ir: pieaugušajiem: 500 – 3000 mlh.

Dialīzes šķīduma (dializāta) plūsmas ātruma diapazons nepārtrauktas hemodialīzes un nepārtrauktai hemodiafiltrācijas laikā ir: pieaugušajiem: 500 – 2500 ml/h.

Parasti pieaugušajiem tiek izmantots plūsmas ātrums aptuveni 2000 līdz 2500 ml/h, kas atbilst attiecīgi ikdienas šķidruma tilpumam, kas ir aptuveni 48 līdz 60 lPediatriskā populācija

Aizvietošanas šķīduma hemofiltrācijā vai hemodiafiltrācijā un dialīzes šķīduma (dializāta) plūsmas ātruma vērtību diapazons nepārtrauktā hemodialīzē ir šāds:

bērniem (no jaundzimušajiem līdz pusaudžiem (18 gadiem)): 1000 līdz 2000 ml/h/1,73 m².

Var būt nepieciešams plūsmas ātrums līdz 4000 ml/h/1,73 m², it īpaši jaunākiem bērniem (≤10 kg). Absolūtais plūsmas ātrums (ml/h) pediatriskajā populācijā vispārīgi nedrīkst pārsniegt maksimālo pieaugušo plūsmas ātrumu.

Norādījumi par rīkošanos

Pēc nolaužamās tapas pārplēšanas tieši pirms lietošanas elektrolītu šķīdums (nelielais A nodalījums) tiek pievienots buferšķīdumam (lielais B nodalījums), lai iegūtu sajaukto šķīdumu.

Lietojiet tikai kopā ar ārēju nieru aizstājterapijas aprīkojumu.

Rīkojoties ar zālēm un ievadot zāles pacientam, ir jāievēro aseptikas principi. Lietojiet tikai tad, ja ārējais iepakojums nav bojāts, visas aizdares ir neskartas, nolaužamā tapa nav pārplēsta un šķīdums ir dzidrs. Stingri saspiediet maisu, lai pārbaudītu, vai nav noplūdes. Ja tiek atklāta noplūde, nekavējoties iznīciniet šķīdumu, jo nav vairs iespējams nodrošināt sterilitāti.

Lielajā nodalījumā B ir iestrādāta injekciju pieslēgvieta, lai nepieciešamības gadījumā pēc šķīduma sagatavošanas varētu pievienot citas nepieciešamās zāles. Ārsts ir atbildīgs par papildu zāļu saderību ar Prismasol šķīdumu, pārbaudot iespējamu krāsas maiņu un/vai nogulšņu rašanos, nešķīstošas daļiņas vai kristālus. Pirms zāļu pievienošanas pārbaudiet, vai tās ir šķīstošas un stabilas ūdenī ar Prismasol pH līmeni (gatavu šķīdumu pH līmenis ir 7,0 – 8,5). Papildus pievienotās zāles var nebūt saderīgas. Skatīt pievienojamo zāļu lietošanas instrukciju. Atbrīvojiet injekciju pieslēgvietu no šķidruma, turot maisu ar augšdaļu uz leju, ievadiet zāles caur injekciju pieslēgvietu un kārtīgi sajauciet. Šķīdums ir jāievada nekavējoties. Papildu zāļu ievadīšana un sajaukšana vienmēr ir jāveic pirms šķīduma maisa pievienošanas ārējai cirkulācijai.

I Tieši pirms lietošanas noņemiet maisa ārējo iepakojumu un citus iepakojuma materiālus.

Attaisiet aizdari, salaužot nolaužamo tapu starp abiem maisa nodalījumiem. Nolaužamā tapa paliks maisā. (Skatīt zemāk I attēlu) II Pārliecinieties, ka viss šķīdums no mazā nodalījuma A ir ieplūdis lielajā nodalījumā B. (Skatīt zemāk II attēlu) III Izskalojiet mazo nodalījumu A divas reizes, iespiežot sajaukto šķīdumu atpakaļ mazajā nodalījumā A un pēc tam atpakaļ lielajā nodalījumā B. (Skatīt zemāk III attēlu)

IV Kad mazākais nodalījums A ir tukšs, sakratiet lielāko nodalījumu B, lai saturs pilnībā sajauktos. Tagad šķīdums ir gatavs lietošanai un maisu var pakarināt uz aprīkojuma. (Skatīt zemāk IV attēlu)

V Dialīzes vai aizvietošanas šķīduma līniju var pievienot vienai no divām savienojuma vietām.

V.a Ja tiek izmantots luera savienojums, noņemiet vāciņu, savienojiet uz dialīzes vai aizvietošanas šķīduma līnijas esošo luera uzgali ar maisā esošo luera atveri un nostipriniet to. Ar īkšķi un pirkstiem pārlauziet zilo nolaužamo tapu pie pamatnes un pakustiniet to uz priekšu un atpakaļ. Nelietojiet nekādus instrumentus. Pārliecinieties, vai tapa ir pilnībā pārlauzta un šķīdums plūst brīvi. Ārstēšanas laikā tapa paliks luera savienojumā. (Skatīt zemāk V.a attēlu)

V.b Ja tiek izmantots injekciju ports, vispirms noņemiet aizspiežamo vāciņu. Pēc tam izduriet adatu cauri gumijas starpsienai. Pārliecinieties, ka šķīdums plūst brīvi. (Skatīt zemāk V.b attēlu)

Pēc izņemšanas no ārējā iepakojuma šķīdums ir jāizmanto uzreiz. Ja pēc elektrolīta šķīduma pievienošanas buferšķīdumam sajauktais šķīdums netiek uzreiz izmantots, tas ir jāizlieto 24 stundu laikā, ieskaitot ārstēšanas ilgumu

Sajauktais šķīdums ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Pēc lietošanas nekavējoties iznīciniet neizmantoto šķīdumu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Prismasol 2 mmol/l Kālijs ir iepildīts maisā ar diviem nodalījumiem, kur mazākajā nodalījumā A ir elektrolītu šķīdums un lielākajā nodalījumā B ir buferšķīdums. Gatavais šķīdums tiek iegūts, salaužot nolaužamo tapu vai pārplēšot hermētisko aizdari un sajaucot abus šķīdumus.

PIRMS ŠĶĪDUMU SAJAUKŠANAS

1000 ml elektrolīta šķīduma (mazākais nodalījums A) satur:

aktīvās vielas:

Kalcija hlorīda dihidrātu (Calcii chloridum dihydricum) 5,145 g

Magnija hlorīda heksahidrātu (Magnesii chloridum hexahydricum) 2,033 g

Glikozi (Glucosum) 22,00 g

(kā glikozes monohidrātu)

S-pienskābi (Acidum lacticum) 5,400 g

(kā 90 % m/m pienskābes šķīdumu)

1000 ml buferšķīduma (lielākais nodalījums B) satur:

aktīvās vielas:

Nātrija hlorīdu (Natrii chloridum) 6,45 g

Kālija hlorīdu (Kalii chloridum) 0,157 g

Nātrija hidrogēnkarbonātu (Natrii hydrogenocarbonas) 3,090 g

A+B

Kalcija hlorīda, 2 H2O (Calcii chloridum dihydricum) 0,257 g

Magnija hlorīda, 6 H2O (Magnesii chloridum hexahydricum) 0,102 g

Glikozi (Glucosum) 1,100 g

Pienskābi (Acidum lacticum) 0,270 g

Nātrija hlorīdu (Natrii chloridum) 6,128 g

Kālija hlorīdu (Kalii chloridum) 0,149 g

Nātrija hidrogēnkarbonātu (Natrii hydrogenocarbonas) 2,936 g

PĒC ŠĶĪDUMU SAJAUKŠANAS

1000 ml gatavā šķīduma satur:

Aktīvās vielas

mmol/l

mEq/l

Kalcijs Ca2+

1.75

3,50

Magnijs Mg2+

0,5

1.0

Nātrijs Na+

140

140

Hlorīds Cl-

111.5

111,5

Laktāti

3

3

Hidrogēnkarbonāti HCO3-

32

32

Kālijs K+

2

2

Glikoze

6,1

Katrs gatavā šķīduma litrs atbilst 50 ml elektrolīta šķīduma A un 950 ml buferšķīduma B.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums hemodialīzei/hemofiltrācijai

Gatavais šķīdums ir dzidrs un viegli iedzeltenā krāsā.

Teorētiskā osmolaritāte: 297 mOsm/l

Gatavā šķīduma pH līmenis: 7,0 – 8,5

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Prismasol 2 mmol/l Kālijs tiek izmantots nieru mazspējas ārstēšanā kā aizvietotājšķīdums hemofiltrācijai un hemodiafiltrācijai, kā arī kā dialīzes šķīdums nepārtrauktai hemodialīzei vai nepārtrauktai hemodiafiltrācijai.

Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdumu var arī izmantot, ja notikusi saindēšanās ar zālēm un indīgās vielas var izvadīt ar dialīzes vai filtrēšanas palīdzību.

Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdumu lieto, lai ārstētu pacientus ar noslieci uz hiperkaliēmiju.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Prismasol 2 mmol/l Kālija ātrums, kādā to ievada, ir atkarīgs no pacienta elektrolītu koncentrācijas asinīs, skābju-sārmu līdzsvara, šķidruma līdzsvara un vispārējā klīniskā stāvokļa. Ievadāmā aizvietošanas šķīduma un/vai dializāta daudzums arī ir atkarīgs no terapijas vēlamās intensitātes (devas). Tikai ārsts, kurš ir pieredzējis reanimatoloģijā un nepārtrauktā nieru aizstājterapijā (CRRT), drīkst izrakstīt šķīdumu un noteikt tā parametrus (devu, infūzijas ātrumu un kumulatīvo daudzumu).

Aizvietošanas šķīduma plūsmas ātruma diapazons hemofiltrācijas un hemodiafiltrācijas laikā ir:

pieaugušajiem: 500–3000 ml/stundā.

Dialīzes šķīduma (dializāta) plūsmas ātruma diapazons nepārtrauktas hemodialīzes un nepārtrauktas hemodiafiltrācijas laikā ir:

pieaugušajiem: 500–2500 ml/stundā.

Parasti pieaugušajiem tiek izmantots plūsmas ātrums aptuveni 2000 līdz 2500 ml/h, kas atbilst attiecīgi ikdienas šķidruma tilpumam, kas ir aptuveni 48 līdz 60 l.

Īpašā populācija

Gados vecāki pacienti

Pierādījumi no klīniskiem pētījumiem un pieredze liecina, ka lietošana gados vecākiem pacientiem nav saistīta ar drošuma vai efektivitātes atšķirībām.

Pediatriskā populācija

Aizvietošanas šķīduma hemofiltrācijā vai hemodiafiltrācijā un dialīzes šķīduma (dializāta) plūsmas ātruma vērtību diapazons nepārtrauktā hemodialīzē ir šāds:

bērniem (no jaundzimušajiem līdz pusaudžiem (18 gadiem)): 1000 līdz 2000 ml/h/1,73 m².

Var būt nepieciešams plūsmas ātrums līdz 4000 ml/h/1,73 m², it īpaši jaunākiem bērniem (≤10 kg). Absolūtais plūsmas ātrums (ml/h) pediatriskajā populācijā vispārīgi nedrīkst pārsniegt maksimālo pieaugušo plūsmas ātrumu.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai un hemodialīzei.

Ja Prismasol 2 mmol/l Kālijs tiek lietots kā aizvietošanas šķīdums, tas tiek ievadīts ārējā cirkulācijā pirms (predilūcija) vai pēc (postdilūcija) hemofiltra vai hemodiafiltra.

Plašāku informāciju par šo zāļu lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par lietošanu.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.*

Kontrindikācijas, kas atkarīgas no šķīduma:

hipokaliēmija;

metaboliskā alkaloze.

* Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka Prismasol sastāvā esošā glikoze var būt izstrādāta no hidrolizētas kukurūzas cietes un gala produktā var būt kukurūzas antigēns, līdz ar to paaugstinātas jutības reakcijas nevar izslēgt.

Kontrindikācijas, kas atkarīgas no hemofiltrācijas/hemodīzes:

nieru mazspēja ar izteiktu hiperkatabolismu, ja urēmijas simptomus nevar novērst ar hemofiltrācijas palīdzību;

nepietiekams arteriālais spiediens asinsvada piekļuves vietā;

sistēmiska antikoagulācija (liels asiņošanas risks ).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Izmantot šķīdumu drīkst tikai tāds ārsts vai tāda ārsta uzraudzībā, kas specializējies nieru mazspējas ārstēšanā, izmantojot hemofiltrāciju, hemodiafiltrāciju un nepārtrauktu hemodialīzi.

Brīdinājumi

Pirms lietošanas elektrolītu šķīdums jāsajauc ar buferšķīdumu, lai iegūtu šķīdumu, kas piemērots hemofiltrācijai/hemodiafiltrācijai/nepārtrauktai hemodialīzei.

Izmantojiet tikai kopā ar atbilstošu ārēju nieru aizvietošanas aprīkojumu.

Šķīdums ir kāliju saturošs šķīdums. Kālija koncentrācija serumā ir jākontrolē pirms hemofiltrācijas un/vai hemodialīzes un tās laikā. Atkarībā no kālija koncentrācijas serumā pirms terapijas var rasties hipokaliēmija vai hiperkaliēmija.

Ja rodas hipokaliēmija, var būt nepieciešams pievienot kāliju un/vai ievadīt dializātu ar augstāku kālija koncentrāciju.

Ja hiperkaliēmija rodas pēc terapijas uzsākšanas, ir jānovērtē papildu kālija avoti, kas ietekmē koncentrāciju asinīs. Ja šķīdumu izmanto kā aizvietošanas šķīdumu, samaziniet infūzijas ātrumu un pārbaudiet, vai ir sasniegta nepieciešamā kālija koncentrācija. Ja hiperkaliēmija netiek novērsta, nekavējoties pārtrauciet infūziju.

Ja hiperkaliēmija rodas, kad šķīdumu izmanto kā dializātu, var būt nepieciešams ievadīt kāliju nesaturošu dializātu, lai paātrinātu kālija izvadīšanas ātrumu.

Lai gan nav ziņots par nopietnām paaugstinātas jutības reakcijām pret kukurūzu, lietojot Prismasol, no hidrolizētās kukurūzas cietes iegūtus šķīdumus, kas satur glikozi, nedrīkst izmantot pacientiem ar zināmu alerģiju pret kukurūzu vai tās izstrādājumiem.

Ievadīšana ir nekavējoties jāpārtrauc, ja rodas varbūtējas paaugstinātas jutības reakcijas pazīmes vai simptomi. Ir jāuzsāk atbilstoši terapeitiskie pretpasākumi, kā klīniski norādīts.

Tā kā šķīdums satur glikozi un laktātu, var rasties hiperglikēmija, it īpaši pacientiem ar diabētu. Regulāri jākontrolē glikozes līmenis asinīs. Ja rodas hiperglikēmija, var būt nepieciešams ievadīt glikozi nesaturošu aizvietošanas šķīdumu/dializātu. Lai uzturētu nepieciešamo glikēmijas kontroli, var būt jāievieš citi koriģējošie pasākumi.

Prismasol 2 mmol Kālijs satur hidrogēnkarbonātu (bikarbonātu) un laktātu (hidrogēnkarbonāta prekursoru), kas var ietekmēt pacienta skābju-sārmu līdzsvaru. Ja rodas metaboliskā alkaloze vai tās stāvoklis pasliktinās šķīduma ievadīšanas laikā, ievadīšanas ātrums var būt jāsamazina vai tā var būt jāpārtrauc.

Inficēta hemofiltrācijas un hemodialīzes šķīduma lietošana var izraisīt sepsi, šoku un nāvi.

Īpaša piesardzība lietošanā:

Prismasol 2 mmol/ Kāliju var uzsildīt līdz 37°C, lai uzlabotu pacienta komfortu. Šķīduma uzsildīšana pirms lietošanas un pirms sajaukšanas ir jāveic tikai ar sauso karsēšanu. Šķīdumus nedrīkst uzsildīt ūdenī vai mikroviļņu krāsnī. Pirms šķīduma ievadīšanas jāapskata, vai šķīdumā nav daļiņu un tas nav mainījis krāsu, kad vien tas ir iespējams atbilstoši šķīdumam un traukam. Ievadiet tikai tad, ja šķīdums ir dzidrs un aizdare ir neskarta.

Pirms terapijas un tās laikā ir rūpīgi jākontrolē elektrolītu un skābju-sārmu līdzsvars.

Šķīdumam var pievienot fosfātu līdz 1,2 mmol/l. Ja pievieno kālija fosfātu, kopējā kālija koncentrācija nedrīkst pārsniegt 4 mEq/l (4 mmol/l). Neorganiskais fosfāts ir jāaizstāj gadījumos, ja asinīs ir zems fosfātu līmenis.

Pacienta hemodinamiskais stāvoklis un šķidruma līdzsvars ir jākontrolē visas procedūras laikā un jākoriģē pēc nepieciešamības.

Pediatriskā populācija

Nav īpašu brīdinājumu un piesardzības pasākumu, šīs zāles lietojot bērniem.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ārstēšanas laikā var samazināties filtrējamo/dializējamo zāļu koncentrācija asinīs. Nepieciešamības gadījumā jāveic atbilstoša koriģējoša terapija, lai noteiktu zāļu, kas terapijas laikā izvadītas, vēlamo koncentrāciju asinīs.

Mijiedarbību ar citām zālēm var novērst, ja tiek izmantota pareizā hemofiltrācijas un hemodialīzes šķīduma deva, kā arī tiek veikta precīza novērošana.

Taču ir iespējama šāda mijiedarbība:

hipokaliēmijas laikā palielinās sirds glikozīdu izraisītas sirds aritmijas risks;

D vitamīns un D vitamīna analogi, kā arī zāles, kasi satur kalciju (piemēram, kalcija hlorīdu vai kalcija glikonātu, ko izmanto kalcija hemostāzes uzturēšanai, nepārtrauktās nieru aizstājterapijas pacientiem, kuri saņem citrātu antikogulāciju, un kalcija karbonātu kā fosfātu saistvielu), var palielināt hiperkalciēmijas risku;

papildu nātrija hidrogēnkarbonāts (vai cits buferšķīdums), kas ietverts nepārtrauktās nieru aizstājterapijas šķīdumos vai citos, terapijas laikā ievadītos šķīdumos, var paaugstināt metaboliskās alkalozes risku;

ja citrātu izmanto kā antikoagulantu, tas piedalās kopējā buferšķīduma slodzes radīšanā un var samazināt kalcija līmeni plazmā.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nav pienācīgu datu par Prismasol 2 mmol/l Kālija lietošanu grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Pirms Prismasol 2 mmol/l kālija ievadīšanas grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, ārstam jāapsver ieguvums un risks.

Fertilitāte

Nav datu par fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojama.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Par šādām nevēlamām blakusparādībām ir ziņots pēcreģistrācijas periodā. Tālāk redzamā tabula ir izveidota atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai (SOC un vēlamajam termina līmenim).

Biežumi: nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Orgānu sistēmu klasifikācija

Vēlamais termins

Biežums

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Elektrolītu līdzsvara traucējumi, piemēram, hipofosfatēmija, hipokaliēmija

Nav zināms

Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi, piemēram, metaboliskā alkaloze

Nav zināms

Šķidruma līdzsvara traucējumi, piemēram, šķidruma aizture, dehidrācija

Nav zināms

Hiperglikēmija

Nav zināms

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pazemināts asinsspiediens

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša

Nav zināms

Vemšana

Nav zināms

Skeleta-muskuļu, saistaudu sistēmas traucējumi

Muskuļu krampji

Nav zināms

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Ja procedūra tiek veikta pareizi un tiek kontrolēts pacienta šķidruma līdzsvars, elektrolītu un skābju-sārmu līdzsvars, Prismasol 2 mmol/l Kālija pārdozēšanai nevajadzētu notikt.

Taču pārdozēšana var izraisīt smagas sekas, piemēram, sastrēguma sirds mazspēju, elektrolītu vai skābju-sārmu traucējumus.

Ja rodas hipervolēmija vai hipovolēmija, tas ir jākoriģē nekavējoties.

Ja rodas elektrolītu līdzsvara traucējumi un skābju-sārmu līdzsvara patoloģija (piemēram, metaboliskā alkaloze, hipofosfatēmija, hipokaliēmija utt.), ievadīšana ir jāpārtrauc nekavējoties. Nav īpašu antidotu, kurus varētu pārdozēt. Risku var mazināt, veicot rūpīgu uzraudzību un atbilstošu papildināšanu terapijas laikā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemofiltrācijas līdzekļi.

ATĶ kods: B05ZB

Farmakodinamiskā iedarbība

Prismasol 2 mmol/l Kālijs, šķīdums hemofiltrācijai un hemodialīzei, ir farmakoloģiski neaktīvs. Nātrija, kalcija, magnija, kālija, hlorīda jonu un glikozes daudzums koncentrātā ir atbilstošs fizioloģiskai koncentrācijai plazmā.

Darbības mehānisms

Šķīdums tiek izmantots, lai aizvietotu ūdeni un elektrolītus, kas izvadīti hemofiltrācijas vai hemodiafiltrācijas laikā, vai kā piemērots dialīzes šķīdums nepārtrauktas hemodiafiltrācijas vai nepārtrauktas hemodialīzes laikā.

Hidrogēnkarbonāti tiek izmantoti kā sārmu kompensējošs līdzeklis.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojams.

Aktīvās vielas ir farmakoloģiski neaktīvas, un to daudzums ir atbilstošs fizioloģiskai koncentrācijai plazmā.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Visas šķīduma sastāvdaļas ir fizioloģiski dzīvnieku un cilvēku plazmas komponenti. Terapeitiskās devās toksisks efekts nav paredzams.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Elektrolīta šķīdums (mazākais nodalījums A): Ūdens injekcijām

Buferšķīdums (lielākais nodalījums B): Ūdens injekcijām, oglekļa dioksīds (E290)

6.2. Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem produktiem.

Ārsts ir atbildīgs par papildu zāļu saderību ar Prismasol 2 mmol/l Kālija šķīdumu; viņam jāpārbauda iespējamā krāsas maiņa un/vai nogulšņu rašanās, nešķīstošas daļiņas vai kristāli. Skatiet pievienojamo zāļu lietošanas instrukciju.

Pirms zāļu pievienošanas pārbaudiet, vai tās ir šķīstošas un stabilas ūdenī ar Prismasol 2 mmol/l Kālija pH līmeni (gatavu šķīdumu pH līmenis ir 7,0–8,5).

Saderīgas zāles ir jāpievieno jau gatavam šķīdumam, un šķīdums ir jāievada nekavējoties.

6.3. Uzglabāšanas laiks

PVH: 1 gads no brīža, kad iepakots pārdošanai.

Poliolefīns: 18 mēneši no brīža, kad iepakots pārdošanai.

Ir pierādīts, ka lietošanai gatava šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte saglabājas 24 stundas +22°C. Ja šķīdums netiek izmantots uzreiz, lietotājs ir atbildīgs par sagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas; šis laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas, ieskaitot ārstēšanas laiku.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā virs +4 °C.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Iepakojums, kas izgatavots no poli(vinilhlorīda) (PVH) vai poliolefīna, ir maiss ar diviem nodalījumiem. 5000 ml maiss sastāv no maza nodalījuma (250 ml) un liela nodalījuma (4750 ml). Nodalījumi tiek atdalīti ar nolaužamu tapu vai hermētisko aizdari.

Lielākais nodalījums B ir aprīkots ar polikarbonāta (PK) injekcijas savienotāju (vai spailes veida savienotāju), kas ir noslēgts ar gumijas disku un vāciņu, kā arī ar luera savienojumu (PK) ar nolaužamu tapu (PK) vai silikona gumijas vārstu, lai savienotu maisu ar piemērotu aizvietošanas šķīduma līniju vai dialīzes līniju.

Maiss ir iesaiņots caurspīdīgā iesaiņojumā, kas izgatavots no daudzkārtainas polimēra plēves.

Katra maisa ar diviem nodalījumiem tilpums ir 5000 ml.

Iepakojuma lielums: 2 x 5000 ml vienā kārbā

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par lietošanu

Tieši pirms lietošanas, salaužot nolaužamo tapu vai atverot hermētisko aizdari, elektrolīta šķīdums no mazākā nodalījuma A tiek pievienots buferšķīdumam lielākajā nodalījumā B, lai iegūtu sajaukto šķīdumu.

Kārbā ir pievienota informācija pacientam ar detalizētu lietošanas instrukciju.

Rīkojoties ar zālēm un ievadot tās pacientam, ir jāievēro aseptikas principi.

Nedrīkst noņemt iesaiņojumu, kamēr šķīdums nav gatavs lietošanai.

Lietojiet tikai tad, ja ārējais iepakojums nav bojāts, visas aizdares ir neskartas, nolaužamā tapa nav pārplēsta un šķīdums ir dzidrs. Stingri saspiediet maisu, lai pārbaudītu, vai nav noplūdes. Ja tiek atklāta noplūde, nekavējoties iznīciniet šķīdumu, jo nav vairs iespējams nodrošināt sterilitāti.

Lielajā nodalījumā ir iestrādāta injekciju pieslēgvieta, lai nepieciešamības gadījumā pēc šķīduma sagatavošanas varētu pievienot citas nepieciešamās zāles.

Pirms zāļu pievienošanas pārbaudiet, vai tās ir šķīstošas un stabilas ūdenī ar Prismasol 2 mmol/l un pH diapazons ir piemērots (gatavu šķīdumu pH līmenis ir 7,0 – 8,5).

Papildus pievienotās zāles var nebūt saderīgas. Ir jāskata pievienojamo zāļu lietošanas instrukcija un cita saistošā literatūra. Ja pēc papildināšanas mainās krāsa un/vai parādās nogulsnes, nešķīstošas daļiņas vai kristāli, nelietojiet to.

Pēc papildu zāļu pievienošanas rūpīgi samaisiet šķīdumu. Papildu zāļu ievadīšana un sajaukšana vienmēr ir jāveic pirms šķīduma maisa pievienošanas ārējai cirkulācijai.

Ja maisa nodalījumus atdala nolaužama tapa un nolaužama tapa atrodas luera savienotājā, jāievēro šādas lietošanas instrukcijas.

I Noņemiet maisa ārējo iepakojumu un izņemiet loksni, kas atrodas starp abiem maisa nodalījumiem. Attaisiet aizdari, salaužot nolaužamo tapu starp abiem maisa nodalījumiem. Nolaužamā tapa paliks maisā.

II Pārliecinieties, ka viss šķīdums no mazākā nodalījuma A ir ieplūdis lielākajā nodalījumā B.

III Divas reizes izskalojiet mazāko nodalījumu A, iespiežot sajaukto šķīdumu atpakaļ mazākajā nodalījumā A un pēc tam atpakaļ lielākajā nodalījumā B.

IV Kad mazākais nodalījums A ir tukšs, sakratiet lielāko nodalījumu B, lai saturs pilnībā sajauktos.

Tagad šķīdums ir gatavs lietošanai.

V Ja tiek izmantots luera savienojums, vispirms pievienojiet aizvietošanas šķīduma vai dialīzes līniju un pēc tam salauziet luera uzgalī esošo nolaužamo tapu.

Izmantošanas laikā maisam ir jābūt pakārtam visās trīs uzkāršanas atverēs.

Savienojiet aizvietošanas šķidruma/dialīzes līniju.

Ja maisa nodalījumus atdala nolaužama tapa un luera savienotājā ir vārsts, jāievēro šādas lietošanas instrukcijas.

I Tieši pirms lietošanas noņemiet maisa ārējo iepakojumu un izmetiet citus iepakojuma materiālus. Attaisiet aizdari, salaužot nolaužamo tapu starp abiem maisa nodalījumiem. Nolaužamā tapa paliks maisā.

II Pārliecinieties, ka viss šķīdums no mazākā nodalījuma A ir ieplūdis lielākajā nodalījumā B.

III Divas reizes izskalojiet mazāko nodalījumu A, iespiežot sajaukto šķīdumu atpakaļ mazākajā nodalījumā A un pēc tam atpakaļ lielākajā nodalījumā B.

IV Kad mazākais nodalījums A ir tukšs, sakratiet lielāko nodalījumu B, lai saturs pilnībā sajauktos. Tagad šķīdums ir gatavs lietošanai, un maisu var pakarināt uz iekārtas.

V Dialīzes vai aizvietošanas šķīduma līniju var pievienot vienai no divām savienojuma vietām.

Va Ja tiek izmantots luera savienojums, noņemiet vāciņu, pagriežot un izvelkot to, un savienojiet uz dialīzes vai aizvietošanas šķīduma maģistrāles esošo luera uzgali ar maisa luera atveri, bīdot un pagriežot uzgali. Uzgalim ir jābūt pilnībā ievietotam, un savienojumam ir jābūt nostiprinātam. Savienotājs tagad ir atvērts. Pārliecinieties, ka šķīdums plūst brīvi.

Atvienojot dialīzes vai aizvietošanas šķīduma līniju no luera savienotāja, savienotājs tiek aizvērts un šķīduma plūsma tiek pārtraukta. Luera portam nav adatas, un tas ir tīrāms ar vates tamponu.

Vb Ja tiek izmantots injekciju ports, vispirms noņemiet aizspiežamo vāciņu. Pēc tam izduriet adatu cauri gumijas starpsienai. Pārliecinieties, ka šķīdums plūst brīvi.

Ja maisa nodalījumus atdala hermētiskā aizdare un luera savienotājā ir vārsts, jāievēro šādas lietošanas instrukcijas.

I Tieši pirms lietošanas noņemiet maisa ārējo iepakojumu un izmetiet citus iepakojuma materiālus. Atveriet aizdari, abās rokās turot mazāko nodalījumu un spiežot to tik ilgi, līdz aizdarē starp abiem nodalījumiem izveidojas atvere.

II Ar abām rokām saspiediet lielāko nodalījumu, līdz aizdare starp abiem nodalījumiem pilnībā atveras.

III Viegli sakratiet maisu, lai šķīdums kārtīgi sajauktos. Tagad šķīdums ir gatavs lietošanai, un to var pakarināt uz aprīkojuma.

IV Dialīzes vai aizvietošanas šķīduma līniju var pievienot vienai no divām savienojuma vietām.

IVa Ja tiek izmantots luera savienojums, noņemiet vāciņu, pagriežot un izvelkot to, un savienojiet uz dialīzes vai aizvietošanas šķīduma maģistrāles esošo luera uzgali ar maisa luera atveri, bīdot un pagriežot uzgali. Uzgalim ir jābūt pilnībā ievietotam, un savienojumam ir jābūt nostiprinātam. Savienotājs tagad ir atvērts. Pārliecinieties, ka šķīdums plūst brīvi.

Atvienojot dialīzes vai aizvietošanas šķīduma līniju no luera savienotāja, savienotājs tiek aizvērts un šķīduma plūsma tiek pārtraukta. Luera portam nav adatas, un tas ir tīrāms ar vates tamponu.

IVb Ja tiek izmantots injekciju ports, vispirms noņemiet aizspiežamo vāciņu. Pēc tam izduriet adatu cauri gumijas starpsienai. Pārliecinieties, ka šķīdums plūst brīvi.

Sagatavotais šķīdums ir jāizmanto nekavējoties. Ja gatavais šķīdums netiek izmantots uzreiz, sajauktais šķīdums, pievienojot elektrolīta šķīdumu buferšķīdumam, ir jāizmanto 24 stundu laikā, ieskaitot ārstēšanas laiku.

Gatavais šķīdums ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts vai šķīdums ir duļķains. Iznīciniet neizmantoto šķīdumu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Gambro Lundia AB

Magistratsvägen 16

226 43 Lund

Zviedrija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

09-0310

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/ PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009. gada 3. augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2012. gada 2. novembris

10. Teksta pārskatīšanas datums

05/2018

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

PAGE

PAGE 6/7/)

Prismasol 2 mmol/l Potassium / LV / SPC / 2013-02