Mucosa compositum

Šķīdums injekcijām

Mucosa compositum šķīdums injekcijām

Mucosa compositum lieto organisma aizsargspēju veicināšanai gļotādu slimību gadījumā un dažāda veida, un lokalizācijas katarāla gļotādu iekaisuma gadījumā, piemēram, gremošanas traktā- gan ar čūlām, gan bez tām, augšējos un apakšējos elpceļos, urīnceļos un konjunktīvā.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

31.90 €

Zāļu produkta identifikators

04-0241-01

Zāļu reģistrācijas numurs

04-0241

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

03-AUG-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Mucosa compositum šķīdums injekcijām

Šķīdums injekcijām intramuskulārai (i/m), subkutānai (s/c), ja nepieciešams intravenozai (i/v) lietošanai

Homeopātiskas zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur

Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Mucosa compositum un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Mucosa compositum lietošanas

3. Kā lietot Mucosa compositum

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Mucosa compositum

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Mucosa compositum un kādam nolūkam to lieto

Organisma aizsargspēju veicināšanai gļotādu slimību gadījumā un dažāda veida, un lokalizācijas katarāla gļotādu iekaisuma gadījumā, piemēram, gremošanas traktā- gan ar čūlām, gan bez tām, augšējos un apakšējos elpceļos, urīnceļos un konjunktīvā.

2. Kas Jums jāzina pirms Mucosa compositum lietošanas

Nelietojiet Mucosa compositum šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

  Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

  Pirms Mucosa compositum lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nelietot Mucosa compositum grūtniecības un krūts barošanas periodā, ja tā nav noteicis ārsts.

Citas zāles un Mucosa compositum

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Mucosa compositum kopā ar uzturu un dzērienu

Mijiedarbība nav novērota.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Mucosa compositum neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Mucosa compositum satur nātriju

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg, tas ir mazāk kā 1mmol nātrija (23mg) dienas devā. Būtībā zāles ir nātriju nesaturošas.

3. Kā lietot Mucosa compositum

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis . Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

akūtu traucējumu gadījumā lieto katru dienu, citos gadījumos 1-3 reizes nedēļā 1 ampulas saturu ievada muskulī, zem ādas, nepieciešamības gadījumā intravenozi.

Ja esat lietojis Mucosa compositum vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Mucosa compositum vairāk nekā noteikts, izstāstiet par to savam ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Mucosa compositum

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Mucosa compositum

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas un reakcijas ievadīšanas vietā.

Lietojot homeopātiskas zāles, sākumā iespējama īslaicīga pasliktināšanās. Šajā gadījumā deva jāsamazina vai jāpārtrauc lietošana.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Mucosa compositum

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un ampulu etiķetes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Mucosa compositum satur

 • 1 ampula 2,2 ml (=2,2 g) satur aktīvās vielas:

Mucosa nasalis suis D8 22 mg
Mucosa oris suis D8 22 mg
Mucosa pulmonis suis D8 22 mg
Mucosa oculi suis D8 22 mg
Mucosa vesicae felleae suis D8 22 mg
Mucosa vesicae urinariae suis D8 22 mg
Mucosa pylori suis D8 22 mg
Mucosa duodeni suis D8 22 mg
Mucosa oesophagi suis D8 22 mg
Mucosa jejuni suis D8 22 mg
Mucosa ilei suis D8 22 mg
Mucosa coli suis D8 22 mg
Mucosa recti suis D8 22 mg
Mucosa ductus choledochi suis D8 22 mg
Ventriculus suis D8 22 mg
Pankreas suis D10 22 mg
Argentum nitricum D6 22 mg
Atropa belladonna D10 22 mg
Oxalis acetosella D6 22 mg
Semecarpus anacardium D6 22 mg
Phosphorus D8 22 mg
Lachesis mutus D10 22 mg
Cephaelis ipecacuanha D8 22 mg
Strychnos nux-vomica D13 22 mg
Veratrum album D4 22 mg
Pulsatilla pratensis D6 22 mg
Kreosotum D10 22 mg
Sulfur D8 22 mg
Natrium diethyloxalaceticum D8 22 mg
Bacterium coli-Nosode D28 22 mg
Marsdenia cundurango D6 22 mg
Kalium bichromicum D8 22 mg
Hydrastis canadensis D4 22 mg
Mandragora e radice siccato D10 22 mg
Momordica balsamina D6 22 mg
Ceanothus americanus D4 22 mg
 • Citas sastāvdaļas ir : nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

Mucosa compositum ārējais izskats un iepakojums

Iepakojumā 10 vai 100 ampulas, pa 2,2 ml.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

D-76532 Baden-Baden

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta : 02/2016.

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU NOSAUKUMS

Mucosa compositum šķīdums injekcijām

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ampula 2.2 ml (=2.2 g) satur:

Mucosa nasalis suis D 8 22,0 mg
Mucosa oris suis D 8 22,0 mg
Mucosa pulmonis suis D 8 22,0 mg
Mucosa oculi suis D 8 22,0 mg
Mucosa vesicae felleae suis D 8 22,0 mg
Mucosa vesicae urinariae suis D 8 22,0 mg
Mucosa pylori suis D 8 22,0 mg
Mucosa duodeni suis D 8 22,0 mg
Mucosa oesophagi suis D 8 22,0 mg
Mucosa jejuni suis D 8 22,0 mg
Mucosa ilei suis D 8 22,0 mg
Mucosa coli suis D 8 22,0 mg
Mucosa recti suis D 8 22,0 mg
Mucosa ductus choledochi suis D 8 22,0 mg
Ventriculus suis D 8 22,0 mg
Pankreas suis D 10 22,0 mg
Argentum nitricum D 6 22,0 mg
Atropa bella-donna D 10 22,0 mg
Oxalis acetosella D 6 22,0 mg
Semecarpus anacardium D 6 22,0 mg
Phosphorus D 8 22,0 mg
Lachesis mutus D 10 22,0 mg
Cephaelis ipecacuanha D 8 22,0 mg
Strychnos nux-vomica D 13 22,0 mg
Veratrum album D 4 22,0 mg
Pulsatilla pratensis D 6 22,0 mg
Kreosotum D 10 22,0 mg
Sulfur D 8 22,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum D 8 22,0 mg
Bacterium coli-Nosode D 28 22,0 mg
Marsdenia cundurango D 6 22,0 mg
Kalium bichromicum D 8 22,0 mg
Hydrastis canadensis D 4 22,0 mg
Mandragora e radice siccata D 10 22,0 mg
Momordica balsamina D 6 22,0 mg
Ceanothus americanus D 4 22,0 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

Klīniskā informācija

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Organisma aizsargspēju veicināšanai gļotādu slimību gadījumā un dažāda veida, un lokalizācijas katarāla gļotādu iekaisuma gadījumā, piemēram, gremošanas traktā- gan ar čūlām, gan bez tām, augšējos un apakšējos elpceļos, urīnceļos un konjunktīvā.

4.2. Devas un lietošanas veids

Akūtu traucējumu gadījumā lieto katru dienu, citos gadījumos 1-3 reizes nedēļā pa 1 ampulai muskulī, zem ādas, nepieciešamības gadījumā intravenozi.

 1. Kontrindikācijas

  Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvieām.

 2. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg, tas ir mazāk kā 1mmol nātrija (23mg) dienas devā. Būtībā zāles ir nātriju nesaturošas.

Lietojot homeopātiskās zāles, sākumā iespējama īslaicīga pasliktināšanās. Šajā gadījumā deva jāsamazina vai jāpārtrauc lietošana.

 1. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti.

 1. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nav pietiekamu pētījumu par Mucosa compositum lietošanu grūtniecības un krūts barošanas periodā.

 1. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

  Mucosa compositum neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 2. Nevēlamās blakusparādības

Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas vai reakcijas ievadīšanas vietā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, Tālr.: +371 67078400, Fakss:

+371 67078428, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 1. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

 1. Farmakoloģiskās īpašības

  1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa:homeopātiskas zāles, ATĶ kods V03AX

Homeopātisko zāļu aktīvās sastāvdaļas potencē, kas nozīmē specifisku procesu, kas ietver pakāpenisku atšķaidīšanu un sakratīšanu. Homeopātiskās zāles stimulē organisma aizsargmehānismus, aktivizējot organisma pašdziedināšanās spējas, tieši neiedarbojoties uz noteiktām ķermeņa daļām. Šo zāļu terapeitiskais efekts ir regulējošs, jo to iedarbība uz slimības simptomiem ir netieša. Minēto iemeslu dēļ nav iespējams noteikt konkrētās zāļu devas farmakoloģisko efektu, to farmakokinētiskās vai farmakodinamiskās īpašības.

 1. Farmakokinētiskās īpašības

Nav datu attiecībā uz homeopātisko līdzekļu farmakokinētiskajām īpašībām.

 1. Preklīniskie dati par drošumu

Tiek pieņemts, ka aktīvo vielu augstais atšķaidījums šo zāļu sastāvā ir netoksisks.

 1. Farmaceitiskā informācija

  1. Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds

Ūdens injekcijām

 1. Nesaderība

Nav piemērojama.

 1. Uzglabāšanas laiks

5 gadi

 1. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 1. Iepakojuma veids un saturs

Ampulas / kartona kastīte. Iepakojumā 10 vai 100 ampulas, pa 2,2 ml.

 1. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

D-76532 Baden-Baden

Vācija

Reģistrācijas APLIECĪBAS numurs(-I)

04-0241

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2004. gada 29.aprīlī

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 03.augustā

Teksta pārskatīšanas datums

02/2016