Hepeel

Tablete

Hepeel tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna pudelīte, N50
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Citrullus colocynthis Veratrum album Phosphorus Silybum marianum Nux moschata Cinchona pubescens Chelidonium majus Lycopodium clavatum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

6.46 €

Zāļu produkta identifikators

00-0107-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-0107

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

21-MAY-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Hepeel tabletes

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

  • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

  • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

  • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

  • Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 4 nedēļām, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

    Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Hepeel tabletes un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Hepeel tabletes lietošanas

3. Kā lietot Hepeel tabletes

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Hepeel tabletes

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Hepeel tabletes un kādam nolūkam to lieto

Hepeel tabletes ir homeopātiskas zāles primāru un sekundāru aknu darbības traucējumu terapijai; aknu bojājumiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Hepeel tabletes lietošanas

Nelietojiet Hepeel tabletes šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret Silybum marianum vai pret kādu no kurvjziežu dzimtas augiem vai, ja ir paaugstināta jutība pret hinīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Jau esošas aknu slimības gadījumā vai, ja agrāk vai vienlaikus ir lietotas hepatotoksiskas vielas, pirms Hepeel tabletes lietotošanas jākonsultējas ar ārstu.

Citas zāles un Hepeel tabletes

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Hepeel tabletes kopā ar uzturu un dzērienu

Mijiedarbība nav novērota.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Hepeel tabletes nedrīkst lietot grūtniecības un krūts barošanas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Hepeel neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Hepeel tabletes satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojiet šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Hepeel tabletes

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Parasti lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā, izšķīdinot tableti mutē.

Par Hepeel tabletes lietošanas ilgumu vaicājiet savam ārstam. Terapija parasti ilgst 1 – 2 mēnešus.

Piezīme: Ja zāles tiek lietotas ilgāk par 4 nedēļām, jākontrolē aknu funkciju raksturlielumi.

Ja esat lietojis Hepeel tabletes vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Hepeel tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Hepeel tabletes

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retos gadījumos pēc hinīnu saturošu zāļu lietošanas iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, ādas alerģiskas reakcijas un drudzis. Šajos gadījumos jākonsultējas ar ārstu.

Piezīme: Iespējama sensibilizācija pret hinīnu vai hinidīnu.

Ir bijuši atsevišķi ziņojumi par paaugstinātu aknu enzīmu (transamināžu) aktivitāti un bilirubīna līmeņa paaugstināšanos serumā līdz pat zāļu inducētai dzeltei (ar zāļu lietošanu saistīts toksisks hepatīts) terapijas laikā ar struteni saturošām zālēm. Simptomi normalizējās vai samazinājās, pārtraucot zāļu lietošanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Hepeel tabletes

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Hepeel tabletes satur:

  • 1 tablete satur aktīvās vielas:

Lycopodium clavatum D3 30 mg
Chelidonium majus D4 30 mg
Cinchona pubescens D3 30 mg
Myristica fragrans D4 30 mg
Silybum marianum D2 15 mg
Phosphorus D6 15 mg
Veratrum album D6 60 mg
Citrullus colocynthis D6 90 mg
  • Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

Hepeel tabletes ārējais izskats un iepakojums:

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

Hepeel tabletes ir baltas līdz oranži baltas tabletes ar atsevišķiem oranžas krāsas punktiem.

Tabletes ir apaļas un plakanas ar noslīpinātu šķautni.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Izplatītājs:

UAB "Farmahelis"

Partizanų g. 198-5

50324 Kaunas

Lietuva

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2015

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Hepeel tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete satur aktīvās vielas:

Lycopodium clavatum D3 30 mg
Chelidonium majus D4 30 mg
Cinchona pubescens D3 30 mg
Myristica fragrans D4 30 mg
Silybum marianum D2 15 mg
Phosphorus D6 15 mg
Veratrum album D6 60 mg
Citrullus colocynthis D6 90 mg

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete

Hepeel tabletes ir baltas vai oranži baltas tabletes ar atsevišķiem oranžas krāsas punktiem.

Tabletes ir apaļas un plakanas ar noslīpinātu šķautni.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Primāri un sekundāri aknu darbības traucējumi; aknu bojājums.

4.2. Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Parasti lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā, izšķīdinot tableti mutē.

Terapijas ilgums ir atkarīgs no pamatslimības un pacienta individuālās slimības vēstures.To katram individuāli nosaka ārstējošais ārsts.

Terapijas parasti ilgst 1 – 2 mēnešus.

Piezīme: Aknu funkciju raksturlielumi jākontrolē, ja zāles tiek lietotas ilgāk par 4 nedēļām.

Pediatriskā populācija

Hepeel tabletes drošums un efektivitāte bērniem vecumā līdz 12 gadiem, nav noskaidrota. Dati nav pieejami.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Nelietot, ja ir paaugstināta jutība pret Silybium marianum vai pret kādu no kurvjziežu dzimtas augiem vai, ja ir paaugstināta jutība pret hinīnu. Jau esošas aknu slimības gadījumā vai, ja agrāk vai vienlaikus ir lietotas hepatotoksiskas vielas, pirms Hepeel tabletes lietotošanas jākonsultējas ar ārstu.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes–galaktozes malabsorbciju

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Tā kā zāles satur struteni (Chelidonium) un veratri, nelietot grūtniecības un krūts barošanas periodā.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Helpeel neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Retos gadījumos pēc hinīnu saturošu zāļu lietošanas iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, ādas alerģiska reakcija un drudzis.

Piezīme: Iespējama sensibilizācija pret hinīnu vai hinidīnu.

Ir bijuši atsevišķi ziņojumi par paaugstinātu aknu enzīmu (transamināžu) aktivitāti un bilirubīna līmeņa paaugstināšanos serumā līdz pat zāļu inducētai dzeltei (ar zāļu lietošanu saistīts toksisks hepatīts), terapijas laikā ar struteni (Chelidonium) saturošām zālēm. Simptomi normalizējās vai samazinājās, pārtraucot preparāta lietošanu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprupes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespejamajām nevēlamajām blakusparādībām, izmantojot nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju:

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Flakons /kartona kārba. Iepakojumā pa 50 tabletēm

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

00-0107

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000. gada 16. februāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 21. maijs

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2015