Grasustek

Šķīdums injekcijām

Grasustek

Stikla pilnšļirce, N1
Pegfilgrastimum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

EU/1/19/1375/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/19/1375/001

Ražotājs

Juta Pharma GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

26-APR-19

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

6 mg

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Juta Pharma GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Grasustek 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra pilnšļirce satur 6 mg pegfilgrastīma* (pegfilgrastim) 0,6 ml šķīduma injekcijām. Koncentrācija ir 10 mg/ml, pamatojoties tikai uz proteīnu**. *Ražots Escherichia coli šūnās, izmantojot DNS rekombinanto tehnoloģiju, kam seko konjugēšana ar polietilēnglikolu (PEG). ** Koncentrācija ir 20 mg/ml, ja ir iekļauta PEG grupa. Šo zāļu iedarbību nedrīkst salīdzināt ar citu tās pašas terapeitiskās grupas pegilēta vai nepegilēta proteīna iedarbību. Sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā. Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību Katra pilnšļirce satur 30 mg sorbīta (E 420) (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Šķīdums injekcijām. Dzidrs, bezkrāsains šķīdums injekcijām.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Neitropēnijas ilguma un febrilās neitropēnijas sastopamības samazināšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem ļaundabīgos audzējus (izņemot hronisku mieloleikozi un mielodisplastiskos sindromus) ārstē ar citotoksisko ķīmijterapiju. 4.2. Devas un lietošanas veids Pegfilgrastīma terapija jāuzsāk un jāuzrauga ārstiem, kuriem ir pieredze onkoloģijā un/vai hematoloģijā. Devas Katram ķīmijterapijas kursam ieteicama viena 6 mg pegfilgrastīma deva (viena pilnšļirce), ko lieto vismaz 24 stundas pēc citotoksiskās ķīmijterapijas. Īpašas pacientu grupas Nieru darbības traucējumi
2

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, ieskaitot pacientus ar nieru slimību terminālā stadijā, devas izmaiņas nav ieteicamas.
Pediatriskā populācija
Pegfilgrastīma drošums un efektivitāte, lietojot bērniem, vēl nav pierādīta. Pašreiz pieejamie dati aprakstīti 4.8., 5.1. un 5.2. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.
Lietošanas veids
Grasustek injicē subkutāni. Injekcijas jāveic augšstilbā, vēderā vai augšdelmā.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Izsekojamība
Lai uzlabotu bioloģiskas izcelsmes zāļu izsekojamību, precīzi jāreģistrē ievadīto zāļu nosaukums un sērijas numurs.
Ierobežoti klīniskie dati liecina par pegfilgrastīma un filgrastīma salīdzināmu iedarbību uz smagas neitropēnijas atlabšanas laiku pacientiem ar pirmreizēju akūtu mieloleikozi (AML) (skatīt 5.1. apakšpunktu). Taču pegfilgrastīma ilgtermiņa iedarbība AML gadījumā nav pierādīta, tāpēc šajā pacientu grupā tas ir jālieto piesardzīgi.
Granulocītu koloniju stimulējošais faktors var veicināt mieloīdo šūnu augšanu in vitro, un līdzīgu iedarbību var novērot dažās nemieloīdās šūnās in vitro.
Pegfilgrastīma drošums un efektivitāte nav pētīti pacientiem ar mielodisplastisko sindromu, hronisku mielogēnu leikozi un pacientiem ar sekundāru AML; tādēļ to nedrīkst lietot šādiem pacientiem. Īpaša uzmanība ir jāpievērš diferenciāldiagnozei, lai atšķirtu hroniskas mieloleikozes blastu transformāciju no AML.
Pegfilgrastīma lietošanas drošums un efektivitāte pirmreizējiem AML pacientiem < 55 gadu vecumā ar citoģenētiku t(15;17) nav pierādīti.
Vispārēji
Pegfilgrastīma drošums un efektivitāte nav pētīti pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju lielās devās. Šīs zāles nedrīkst lietot, lai palielinātu citotoksiskās ķīmijterapijas devu virs devu shēmās noteiktās.
Pulmonālas nevēlamas blakusparādības
Pēc G-CSF lietošanas ziņots par nevēlamām pulmonālām reakcijām, īpaši intersticiālu pneimoniju. Pacientiem, kuriem nesen anamnēzē bijuši infiltrāti plaušās vai pneimonija, risks var būt augstāks (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Tādu pulmonālu pazīmju kā klepus, drudzis un aizdusa parādīšanās saistībā ar radioloģiskām plaušu infiltrātu pazīmēm un plaušu darbības pasliktināšanās kopā ar palielinātu neitrofilo leikocītu skaitu var būt akūta respiratorā distresa sindroma (ARDS) pirmās pazīmes. Tādā gadījumā pegfilgrastīma lietošana pēc ārsta ieskatiem ir jāpārtrauc un jānozīmē atbilstoša ārstēšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).
3

Glomerulonefrīts
Pacientiem, kuri saņem filgrastīmu un pegfilgrastīmu ir ziņots par glomerulonefrītu. Parasti glomerulonefrīta gadījumi izzuda pēc devas samazināšanas vai filgrastīma un pegfilgrastīma lietošanas pārtraukšanas. Ieteicama urīna analīzes kontrole.
Kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms
Pēc granulocītu koloniju stimulējošā faktora ievadīšanas ziņots par kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu, ko raksturo hipotensija, hipoalbuminēmija, tūska un hemokoncentrācija. Pacienti, kuriem attīstās kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroma simptomi, rūpīgi jākontrolē, un viņiem ir jāsaņem standarta simptomātiska ārstēšana, kas var ietvert intensīvās aprūpes nepieciešamību (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Splenomegālija un liesas plīsums
Pēc pegfilgrastīma lietošanas parasti ziņots par asimptomātiskiem splenomegālijas gadījumiem un liesas plīsuma gadījumiem, tai skaitā dažiem letāliem gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tādēļ ir rūpīgi jākontrolē liesas izmēri (piemēram, klīniska izmeklēšana, ultraskaņa). Liesas plīsuma diagnoze ir jāapsver pacientiem, kuri ziņo par sāpēm vēdera augšējā kreisajā pusē vai sāpēm pleca galā.
Trombocitopēnija un anēmija
Ārstēšana ar pegfilgrastīmu monoterapijā neizslēdz trombocitopēniju un anēmiju, jo parakstītajā shēmā ir saglabāta mielosupresīvās ķīmijterapijas pilna deva. Ieteicama regulāra trombocītu un hematokrīta kontrole. Īpaša uzmanība jāpievērš, lietojot atsevišķus vai kombinētus ķīmijterapijas līdzekļus, par kuriem zināms, ka tie izraisa smagu trombocitopēniju.
Sirpjveida šūnu anēmija
Pacientiem ar sirpjveida šūnu iezīmi vai sirpjveida šūnu slimību sirpjveida šūnu krīzes bija saistītas ar pegfilgrastīma lietošanu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tādēļ ārstiem jāievēro piesardzība, parakstot pegfilgrastīmu pacientiem ar sirpjveida šūnu iezīmi vai sirpjveida šūnu slimību, jākontrolē atbilstoši klīniskie un laboratoriskie rādītāji un jāpievērš uzmanība iespējamai šo zāļu saistībai ar liesas palielināšanos un vazookluzīvo krīzi.
Leikocitoze
Leikocītu skaits 100 x 109/l vai lielāks ir novērots mazāk nekā 1% pacientu, kuri saņem pegfilgrastīmu. Tieši ar šo leikocitozes pakāpi saistītas nevēlamās blakusparādības nav ziņotas. Šāda leikocītu skaita palielināšanās ir pārejoša, to parasti novēro 24-48 stundas pēc lietošanas un tā atbilst šo zāļu farmakodinamiskajai iedarbībai. Atbilstoši klīniskajai iedarbībai un iespējamai leikocitozei terapijas laikā regulāri ir jāpārbauda leikocītu skaits. Ja leikocītu skaits pārsniedz 50 x 109/l pēc sagaidāmās zemākās vērtības, šo zāļu lietošana nekavējoties jāpārtrauc.
Paaugstināta jutība
Pacientiem, kuri ārstēti ar pegfilgrastīmu, ziņots par paaugstinātu jutību, ieskaitot anafilaktiskas reakcijas, kas rodas, uzsākot vai turpinot ārstēšanu. Pegfilgrastīma lietošana pilnībā jāpārtrauc pacientiem ar klīniski nozīmīgu paaugstinātu jutību. Pegfilgrastīmu nedrīkst lietot pacientiem ar paaugstinātu jutību pret pegfilgrastīmu vai filgrastīmu anamnēzē. Ja rodas nopietna alerģiska reakcija, jānozīmē atbilstoša terapija, rūpīgi kontrolējot pacientu vairākas dienas.
Imūngenitāte
4

Tāpat kā visu terapeitisko proteīnu lietošanas gadījumā, pastāv imūngenitātes iespējamība. Antivielu pret pegfilgrastīmu veidošanās rādītāji parasti ir mazi. Saistošās antivielas rodas, kā sagaidāms, lietojot visas bioloģiskas izcelsmes zāles; tomēr pašlaik tās nav bijušas saistītas ar neitralizējošu aktivitāti.
Aortīts
Ir ziņots par aortītu pēc G-CSF lietošanas veselām pētāmajām personām un vēža pacientiem. Tā simptomi bija drudzis, vēdera sāpes, savārgums, muguras sāpes un paaugstināts iekaisuma marķieru līmenis (piemēram, C reaktīvā proteīna līmenis un balto asins šūnu skaits). Vairumā gadījumu aortītu diagnosticēja datortomogrāfijas izmeklējumos, un parasti tas izzuda pēc G-CSF lietošanas pārtraukšanas. Skatīt arī 4.8. apakšpunktu.
Citi brīdinājumi
Pegfilgrastīma drošums un efektivitāte asins šūnu priekšteču mobilizēšanai pacientiem vai veseliem donoriem nav pietiekami novērtēta.
Paaugstināta kaulu smadzeņu hemopoētiskā darbība kā atbildes reakcija uz terapiju ar augšanas faktoru ir saistīta ar pārejošu pozitīvu atradi kaulu radioloģiskajos izmeklējumos. Tas ir jāņem vērā, interpretējot kaulu radioloģisko izmeklējumu rezultātus.
Palīgvielas
Šīs zāles satur 30 mg sorbīta katrā 6 mg devā, kas atbilst 50 mg/ml. Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) 6 mg devā, t.i., būtībā tās ir nātriju nesaturošas.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Tā kā ātri dalošās mieloīdās šūnas ir potenciāli jutīgas pret citotoksisko ķīmijterapiju, pegfilgrastīms ir jālieto vismaz 24 stundas pēc citotoksiskās ķīmijterapijas. Klīniskajos pētījumos pegfilgrastīms ir droši lietots 14 dienas pirms ķīmijterapijas. Pegfilgrastīma vienlaicīga lietošana ar jebkādu ķīmijterapijas līdzekli pacientiem nav novērtēta. Dzīvnieku modeļos pegfilgrastīma un 5-fluoruracila (5-FU) vai citu antimetabolītu vienlaicīga lietošana pastiprināja mielosupresiju.
Iespējamā mijiedarbība ar citiem asinsrades augšanas faktoriem un citokīniem nav īpaši pētīta klīniskajos pētījumos.
Iespējamā mijiedarbība ar litiju, kas arī veicina neitrofilo leikocītu atbrīvošanos, nav īpaši pētīta. Pierādījumu, ka šāda mijiedarbība būtu bīstama, nav.
Grasustek drošums un efektivitāte nav novērtēti pacientiem, kuri saņem ar vēlīnu mielosupresiju saistītu ķīmijterapiju, piemēram, nitrozourīnvielas līdzekļus.
Īpaši mijiedarbības vai metabolisma pētījumi nav veikti, tomēr klīniskie pētījumi neliecina par pegfilgrastīma mijiedarbību ar citām zālēm.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Dati par pegfilgrastīma lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami vai ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Grasustek lietošana grūtniecības laikā un sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, kuras nelieto kontracepciju, nav ieteicama.
5

Barošana ar krūti
Pietiekamas informācijas par pegfilgrastīma/metabolītu izdalīšanos mātes pienā nav; nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Grasustek, jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.
Fertilitāte
Pegfilgrastīms neietekmēja žurku tēviņu un mātīšu reproduktīvo funkciju vai fertilitāti, lietojot kumulatīvas nedēļas devas, kas bija aptuveni no 6 līdz 9 reizēm lielākas, nekā ieteicamā deva cilvēkam (pamatojoties uz ķermeņa virsmas laukumu) (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Pegfilgrastīms neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums
Visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības bija sāpes kaulos (ļoti bieži [≥ 1/10]) un skeleta-muskuļu sāpes (bieži). Sāpes kaulos parasti bija vieglas vai vidēji smagas, pārejošas, un lielākai daļai pacientu tās varēja kontrolēt ar standarta pretsāpju līdzekļiem.
Paaugstinātas jutības veida reakcijas, ieskaitot izsitumus uz ādas, nātreni, angioedēmu, aizdusu, eritēmu, pietvīkumu un hipotensiju, radās uzsākot ārstēšanu ar pegfilgrastīmu un turpmāk (retāk [≥ 1/1 000 līdz < 1/100]). Pacientiem, kuri saņem pegfilgrastīmu, var rasties nopietnas alerģiskas reakcijas, tajā skaitā anafilakse (retāk) (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Par kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu, kas aizkavētas ārstēšanas gadījumā var būt dzīvībai bīstams, onkoloģiskiem pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju pēc granulocītu koloniju stimulējošā faktora ievadīšanas, ziņots retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); skatīt 4.4. apakšpunktu un sadaļu „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts” turpmāk.
Splenomegālija, parasti asimptomātiska, ir retāk.
Pēc pegfilgrastīma lietošanas par liesas plīsumu, ieskaitot dažus letālus gadījumus, ziņots retāk (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Retāk ziņots par nevēlamām pulmonālām reakcijām, ieskaitot intersticiālu pneimoniju, plaušu tūsku, plaušu infiltrātus un plaušu fibrozi. Retākos gadījumos sekas bija elpošanas mazspēja vai ARDS, kas var būt letāls (skatīt 4.4. apakšpunktu)
Ziņots par atsevišķiem sirpjveida šūnu krīzes gadījumiem pacientiem ar sirpjveida šūnu iezīmi vai sirpjveida šūnu slimību (retāk pacientiem ar sirpjveida šūnām) (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā
Dati tabulā turpmāk apraksta klīniskajos pētījumos ziņotās un spontāno ziņojumu blakusparādības. Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.
6

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija
Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Imūnās sistēmas traucējumi Vielmaiņas un uztures traucējumi Nervu sistēmas traucējumi Asinsvadu sistēmas traucējumi
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūškurvja un videnes slimības
Kuņģa-zarnu trakta slimības Ādas un zemādas audu bojājumi
Skeletamuskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi
Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Nevēlamas blakusparādības

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)
Trombocitopēnija1; Leikocitoze1

Retāk (≥1/1 000 līdz < 1/100)
Sirpjveida šūnu krīze2; Splenomegālija2; Liesas plīsums2 Paaugstinātas jutības reakcijas; anafilakse

Reti (≥1/10 000 līdz < 1/1 000)

Ļoti reti (< 1/10 000)

Galvassāpes1

Urīnskābes līmeņa paaugstināšanās

Slikta dūša1

Kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms1
Akūts respiratora distresa sindroms2 Pulmonālas nevēlamas reakcijas (intersticiāla pneimonija, plaušu tūska, plaušu infiltrāti un plaušu fibroze) Hemoptīze

Aortīts
Plaušu asiņošana

Sāpes kaulos

Skeleta-muskuļu sāpes (mialģija, artralģija, sāpes ekstremitātēs, muguras sāpes, skeleta-muskuļu sāpes, kakla sāpes)

Svīta sindroms (akūta febrila dermatoze)1,2; Ādas vaskulīts1,2

Glomerulonefrīts2

7

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Sāpes injekcijas vietā1 Nekardiālas sāpes krūškurvī

Reakcijas injekcijas vietā2

Paaugstināts

laktātdehidrogenāzes

un sārmainās fosfatāzes līmenis1;

Izmeklējumi

Pārejoša aknu

funkcionālo testu

ALAT vai ASAT

līmeņa paaugstināšanās1

1 Skatīt sadaļu „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts” zemāk.

2 Šī blakusparādība tika konstatēta pegfilgrastīma pēcreģistrācijas uzraudzības periodā, bet netika novērotas randomizētos,

kontrolētos klīniskajos pētījumos pieaugušajiem. Biežuma kategorija tika noteikta statistikā aprēķinā, pamatojoties uz 1576

pacientiem, kuri saņēma pegfilgrastīmu deviņos randomizētos klīniskajos pētījumos.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Ziņots par retākiem Svīta sindroma gadījumiem, lai gan dažos gadījumos var būt nozīme ļaundabīgām hematoloģiskām pamatslimībām.

Pacientiem, kuri ārstēti ar pegfilgrastīmu, ziņots par retākiem ādas vaskulīta gadījumiem. Vaskulīta mehānisms pacientiem, kuri saņem pegfilgrastīmu, nav zināms.

Reakcijas injekcijas vietā, ieskaitot eritēmu injekcijas vietā (retāk), kā arī sāpes injekcijas vietā (bieži) radās, uzsākot ārstēšanu ar pegfilgrastīmu vai turpmākās ārstēšanas laikā.

Bieži ziņots par leikocitozes gadījumiem (leikocītu skaits > 100 x 109/l) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Atgriezeniska, viegla un vidēji smaga urīnskābes un sārmainās fosfatāzes līmeņa paaugstināšanās, kas nebija saistīta ar klīnisku iedarbību, bija retāka; atgriezeniska, viegla un vidēji smaga laktātdehidrogenāzes līmeņa paaugstināšanās, kas nebija saistīta ar klīnisku iedarbību, bija retāka pacientiem, kuri saņēma pegfilgrastīmu pēc citotoksiskās ķīmijterapijas.

Sliktu dūšu un galvassāpes ļoti bieži novēroja pacientiem, kuri saņēma ķīmijterapiju.

Pacientiem pēc pegfilgrastīma saņemšanas, kas sekoja pēc citotoksiskas ķīmijterapijas, retāk novēroja aknu funkcionālo testu – alanīnaminotransferāzes (ALAT) un aspartātaminotransferāzes (ASAT) līmeņa paaugstināšanos. Šī paaugstināšanās ir pārejoša un atgriežas sākotnējā līmenī.

Ziņots par biežiem trombocitopēnijas gadījumiem.

Pēcreģistrācijas periodā, lietojot granulocītu koloniju stimulējošo faktoru, ziņots par kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroma gadījumiem. Tie parasti radās pacientiem ar progresējošām ļaundabīgām slimībām, sepsi, lietojot vairākas ķīmijterapijas zāles, vai kuriem tika veikta aferēze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Pieredze pediatriskā populācijā ir ierobežota. Jaunākiem bērniem 0-5 gadu vecumā (92%), salīdzinot ar vecākiem bērniem 6-11 un 12-21 gadu vecumā un pieaugušajiem, novēroja lielāku nopietnu nevēlamo blakusparādību biežumu attiecīgi (80% un 67%). Visbiežāk ziņotā nevēlamā blakusparādība bija sāpes kaulos (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

8

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Vienreizējas 300 μg/kg devas subkutāni tika ievadītas ierobežotam skaitam veselu brīvprātīgo un pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi bez nopietnām nevēlamām reakcijām. Nevēlamās blakusparādības bija līdzīgas kā pētāmām personām, kuras saņem mazākas pegfilgrastīma devas.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: imūnstimulatori, koloniju stimulējošie faktori; ATĶ kods: L03AA13.
Grasustek ir bioloģiski līdzīgas zāles. Sīkāka informācija ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
Cilvēku granulocītu koloniju stimulējošais faktors (G-CSF) ir glikoproteīns, kas regulē neitrofilo leikocītu ražošanu un atbrīvošanos kaulu smadzenēs. Pegfilgrastīms ir rekombinants cilvēku G-CSF (r-metHuG-CSF) kovalents konjugāts ar vienu 20 kd polietilēnglikola (PEG) molekulu. Pegfilgrastīms ir filgrastīma forma ar stabilu darbības ilgumu sakarā ar samazinātu nieru klīrensu. Atklāts, ka pegfilgrastīma un filgrastīma darbības veids ir identisks, 24 stundu laikā ievērojami palielinot neitrofilo leikocītu skaitu perifērajās asinīs un nedaudz palielinot monocītu un/vai limfocītu skaitu. Līdzīgi kā filgrastīma gadījumā, neitrofilie leikocīti, kas rodas kā atbildes reakcija uz pegfilgrastīmu, darbojas normāli vai labāk, ko apliecina hemotaktiskās un fagocītiskās funkcijas testi. Tāpat kā citiem asinsrades augšanas faktoriem, G-CSF in vitro piemīt cilvēku endotēlija šūnas stimulējošas īpašības. G-CSF var veicināt mieloīdo šūnu, ieskaitot ļaundabīgo šūnu, augšanu in vitro, un līdzīgu iedarbību var novērot dažās nemieloīdās šūnās in vitro.
Divos randomizētos, dubultmaskētos, galvenos pētījumos pacientēm ar augsta riska II-IV stadijas krūts vēzi, kuras saņēma mielosupresīvu ķīmijterapiju ar doksorubicīnu un docetakselu, vienas pegfilgrastīma devas lietošana katrā kursā samazināja neitropēnijas ilgumu un febrilās neitropēnijas sastopamību līdzīgi kā novēroja, lietojot filgrastīmu katru dienu (ievadot reizi dienā mediāni 11 dienas). Bez atbalstošas augšanas faktora lietošanas, ir ziņots, ka šīs shēmas lietošanas rezultātā 4. pakāpes neitropēnijas vidējais ilgums ir 5-7 dienas, un febrilās neitropēnijas sastopamība ir 30-40%. Vienā pētījumā (n = 157), kurā izmantoja fiksētu 6 mg pegfilgrastīma devu, 4. pakāpes neitropēnijas vidējais ilgums pegfilgrastīma grupā bija 1,8 dienas, salīdzinot ar 1,6 dienām filgrastīma grupā (atšķirība 0,23 dienas, 95% TI –0,15; 0,63). Visā pētījumā febrilas neitropēnijas rādītājs bija 13% ar pegfilgrastīmu ārstētiem pacientiem, salīdzinot ar 20% ar filgrastīmu ārstētiem pacientiem (atšķirība 7%, 95% TI no –19% līdz 5%). Otrā pētījumā (n = 310), kurā izmantoja ķermeņa masai pielāgotu devu (100 µg/kg), 4. pakāpes neitropēnija vidējais ilgums pegfilgrastīma grupā bija 1,7 dienas, salīdzinot ar 1,8 dienām filgrastīma grupā (atšķirība 0,03 dienas, 95% TI-0,36; 0,30).
Febrilas neitropēnijas kopējais rādītājs bija 9% ar pegfilgrastīmu ārstētiem pacientiem un 18% ar filgrastīmu ārstētiem pacientiem (atšķirība 9%, 95% TI no-16,8% līdz-1,1%)
Placebo kontrolētā, dubultmaskētā pētījumā pacientēm ar krūts vēzi pegfilgrastīma ietekmi uz febrilās neitropēnijas sastopamību novērtēja pēc ķīmijterapijas shēmu, kas 10-20% gadījumu ir saistītas ar febrilo
9

neitropēniju, lietošanas (docetaksels 100 mg/m2 ik pēc trīs nedēļām, 4 kursi). Deviņi simti divdesmit astoņi pacienti tika randomizēti, lai saņemtu vienu devu pegfilgrastīma vai placebo aptuveni 24 stundas (2. diena) pēc ķīmijterapijas katrā kursā. Febrilās neitropēnijas sastopamība bija mazāka pacientiem, kuri bija randomizēti pegfilgrastīma saņemšanai, salīdzinot ar placebo (1%, salīdzinot ar 17%, p < 0,001). Hospitalizācijas sastopamība un intravenozās pretinfekcijas līdzekļu lietošana saistībā ar febrilas neitropēnijas klīnisku diagnozi bija mazāka pegfilgrastīma grupā, salīdzinot ar placebo (1%, salīdzinot ar 14%, p < 0,001; un 2%, salīdzinot ar 10%, p < 0,001). Nelielā (n = 83) II fāzes, randomizētā, dubultmaskētā pētījumā pacientiem, kuri saņēma ķīmijterapiju pirmreizējai akūtai mieloleikozei, salīdzināja pegfilgrastīmu (viena 6 mg deva) ar filgrastīmu, lietojot ķīmijterapijas indukcijas fāzē. Laika mediāna līdz atlabšanai no smagas neitropēnijas tika noteikta kā 22 dienas abās ārstēšanas grupās. Ilgtermiņa rezultāti netika pētīti (skatīt 4.4. apakšpunktu). II fāzes (n = 37) daudzcentru, randomizētā, atklātā pētījumā pediatriskiem pacientiem ar sarkomu, kuri saņēma 100 μg/kg pegfilgrastīma pēc ķīmijterapijas ar vinkristīnu, doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (VAdriaC/IE) 1. kursa, smagu neitropēniju (neitrofīlo leikocītu skaits < 0,5 x 109) ilgāk novēroja jaunākiem bērniem 0-5 gadu vecumā (8,9 dienas), salīdzinot ar vecākiem bērniem 6-11 gadu un 12-21 gada vecumā (attiecīgi 6 dienas un 3,7 dienas) un pieaugušajiem. Bez tam, lielāku febrilas neitropēnijas sastopamību novēroja jaunākiem bērniem 0-5 gadu vecumā (75%), salīdzinot ar vecākiem bērniem 6-11 gadu un 12-21 gada vecumā (attiecīgi 70% un 33%) un pieaugušajiem (skatīt 4.8. un 5.2. apakšpunktu). 5.2. Farmakokinētiskās īpašības Pēc vienas subkutānas pegfilgrastīma devas pegfilgrastīma maksimālā koncentrācija serumā tiek sasniegta 16 – 120 stundas pēc devas ievadīšanas, un pegfilgrastīma koncentrācija serumā saglabājas neitropēnijas perioda laikā pēc mielosupresīvās ķīmijterapijas. Pegfilgrastīma eliminācija nav lineāra attiecībā uz devu; pegfilgrastīma seruma klīrenss samazinās, palielinot devu. Pegfilgrastīmu galvenokārt izvada ar neitrofilo leikocītu mediēta klīrensa palīdzību, kas pie lielākām devām kļūst piesātināts. Atbilstoši pašregulējošam klīrensa mehānismam pegfilgrastīma koncentrācija serumā strauji pazeminās, kad sākas neitrofilo leikocītu atlabšana (skatīt 1. attēlu).
10

1. attēls. Pegfilgrastīma koncentrācijas serumā mediānas profils un absolūtais neitrofilo leikocītu skaits (ANS) ar ķīmijterapiju ārstētiem pacientiem pēc vienas 6 mg injekcijas
Neitrofilo leikocītu mediētā klīrensa mehānisma dēļ nav paredzams, ka nieru vai aknu darbības traucējumi varētu ietekmēt pegfilgrastīma farmakokinētiku. Atklātā, vienas devas pētījumā (n = 31) dažādas nieru darbības traucējumu pakāpes, ieskaitot nieru slimību terminālā stadijā, neietekmēja pegfilgrastīma farmakokinētiku. Gados vecāki cilvēki Ierobežoti dati liecina, ka pegfilgrastīma farmakokinētika gados vecākiem cilvēkiem (> 65 gadi) ir līdzīga kā pieaugušajiem. Pediatriskā populācija Pegfilgrastīma farmakokinētika tika pētīta 37 pediatriskiem pacientiem ar sarkomu, kuri saņēma 100 μg/kg pegfilgrastīma pēc VAdriaC/IE ķīmijterapijas pabeigšanas. Pegfilgrastīma vidējā iedarbība (AUC) (± standartnovirze) bija lielāka jaunākajā vecuma grupā (0-5 gadi) (47,9 ± 22,5 μg h/ml) nekā vecākiem bērniem 6-11 gadu un 12-21 gada vecumā (attiecīgi 22,0 ± 13,1 μg h/ml un 29,3 ± 23,2 μg h/ml) (skatīt 5.1. apakšpunktu). Vidējais AUC pediatriskiem pacientiem, izņemot jaunāko vecuma grupu (0-5 gadi), bija līdzīgs kā pieaugušiem pacientiem ar augsta riska II-IV stadijas krūts vēzi un kuri saņēma 100 μg/kg pegfilgrastīma pēc terapijas ar doksorubicīnu/docetakselu pabeigšanas (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu). 5.3. Preklīniskie dati par drošumu Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti atklāja paredzamo farmakoloģisko iedarbību, ieskaitot leikocītu skaita palielināšanos, mieloīdo hiperplāziju kaulu smadzenēs, ekstramedulāru asinsradi un liesas palielināšanos. Pēcnācējiem, kas dzimuši žurkām, kurām grūsnības laikā subkutāni ir ievadīts pegfilgrastīms, nenovēroja nevēlamas blakusparādības, bet trušiem, lietojot kumulatīvas devas, kas aptuveni 4 reizes pārsniedza ieteicamo devu cilvēkam, pegfilgrastīms izraisīja embrija/augļa toksicitāti (embrija zudumu), kādu
11

nenovēroja, ja grūsniem trušiem ievadīja cilvēkam ieteicamo devu. Pētījumos ar žurkām atklāja, ka pegfilgrastīms var šķērsot placentu. Pētījumi ar žurkām liecināja, ka subkutāni ievadīts pegfilgrastīms neietekmēja reproduktīvo funkciju, fertilitāti, meklēšanās ciklus, dienas starp pārošanos un dzimumaktu, kā arī intrauterīno izdzīvošanu. Šīs atrades nozīme cilvēkam nav zināma.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija acetāts * Sorbīts (E420) Polisorbāts 20 Ūdens injekcijām
*Nātrija acetāts veidojas, titrējot ledus etiķskābi ar nātrija hidroksīdu.
6.2. Nesaderība
Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, īpaši ar nātrija hlorīda šķīdumiem.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi. 6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).
Grasustek var atstāt istabas temperatūrā (kas nepārsniedz 30 °C) ne vairāk kā vienu periodu, kas nav ilgāks par 72 stundām. Grasustek, kas atstāts istabas temperatūrā ilgāk par 72 stundām, ir jāiznīcina.
Nesasaldēt. Nejauša sasaldēšana uz laika periodu, kas mazāks par 24 stundām negatīvi neietekmē Grasustek stabilitāti.
Uzglabāt iepakojumu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Pilnšļirce (I klases stikls) ar (butil)gumijas aizbāzni un nerūsējoša tērauda adatu ar automātisku adatas aizsargu. Adatai ir lokans, ciets adatas aizsargs.
Katra pilnšļirce satur 6 mg pegfilgrastīma 0,6 ml šķīduma injekcijām. Iepakojumi pa vienai pilnšļircei ar automātisku adatas aizsargu (0,6 ml) un pieejami izsniedzamā iepakojumā, kas satur vienu šļirci.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Pirms lietošanas Grasustek šķīdums ir vizuāli jāpārbauda, vai tas nesatur daļiņas. Jāinjicē tikai šķīdums, kas ir dzidrs un bezkrāsains.
Pārmērīga kratīšana var izraisīt pegfilgrastīma agregāciju, padarot to bioloģiski neaktīvu.
Pirms injicēšanas ļaujiet pilnšļircei sasilt līdz istabas temperatūrai.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
12

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Juta Pharma GmbH, Gutenbergstr. 13, 24941 Flensburg, Vācija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/19/1375/001 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Ζāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
13

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS(-I) UN
RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
14

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja(-u) nosaukums un adrese USV Private Limited D-115, TTC Industrial Area, Shirvane Navi Mumbai - 400706, Maharashtra, INDIJA
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Juta Pharma GmbH Gutenbergstr. 13 24941 Flensburg Vācija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
15

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
16

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
17

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS ŠĻIRCEI BLISTERĪ
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Grasustek 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē pegfilgrastim
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra pilnšļirce satur 6 mg pegfilgrastīma 0,6 ml (10 ml ) šķīduma injekcijām.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: sorbīts (E420), polisorbāts 20, nātrija acetāts, ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pilnšļircē 1 pilnšļirce ar automātisku adatas aizsargu (0,6 ml).
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Svarīgi: pirms rīkošanās ar pilnšļirci izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Izvairīties no spēcīgas kratīšanas.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
18

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Juta Pharma GmbH, Gutenbergstr. 13, 24941, Flensburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/19/1375/001
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Grasustek 6 mg
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
19

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM VAI PLĀKSNĪTĒM BLISTERIS AR ŠĻIRCI 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Grasustek 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē pegfilgrastim 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Juta Pharma GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA
Svarīgi: pirms rīkošanās ar pilnšļirci izlasiet lietošanas instrukciju.
20

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĻIRCES BLISTERĪ MARĶĒJUMS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Grasustek 6 mg pegfilgrastim s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 0,6 ml 6. CITA Juta Pharma GmbH
21

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
22

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Grasustek 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Pegfilgrastim
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. • Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Grasustek un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Grasustek lietošanas 3. Kā lietot Grasustek 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Grasustek 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Grasustek un kādam nolūkam to lieto
Grasustek ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma.
Grasustek satur aktīvo vielu pegfilgrastīmu. Pegfilgrastīms ir olbaltumviela, ko ražo E coli baktērijās, izmantojot biotehnoloģiju. Tas pieder olbaltumvielu grupai, ko sauc par citokīniem, un ir ļoti līdzīgs dabiskajai olbaltumvielai (granulocītu koloniju stimulējošais faktors), ko ražo Jūsu organisms.
Grasustek lieto, lai samazinātu neitropēnijas (mazs balto asins šūnu skaits) ilgumu un febrilās neitropēnijas (mazs balto asins šūnu skaits un drudzis) rašanos, ko var izraisīt citotoksiskās ķīmijterapijas (zāles, kas iznīcina ātri augošas šūnas) lietošana. Baltajām asins šūnām ir svarīga nozīme, jo tās palīdz organismam cīnīties ar infekciju. Šīs šūnas ir ļoti jutīgas pret ķīmijterapijas iedarbību, kas var izraisīt to skaita samazināšanos Jūsu organismā. Ja balto asins šūnu skaits ir mazs, to var nepietikt, lai organisms varētu cīnīties ar baktērijām, un Jums var būt paaugstināts infekciju risks.
Ārsts Jums ir parakstījis Grasustek, lai rosinātu kaulu smadzenes (kaula daļa, kura ražo asins šūnas) ražot vairāk balto asins šūnu, kas palīdz organismam cīnīties ar infekciju.
2. Kas Jums jāzina pirms Grasustek lietošanas
Nelietojiet Grasustek šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret pegfilgrastīmu, filgrastīmu, no E. coli atvasinātām olbaltumvielām vai
kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
23

Pirms Grasustek lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:
• ja Jums ir alerģiska reakcija, ieskaitot vājumu, asinsspiediena pazemināšanos, apgrūtinātu elpošanu, sejas pietūkumu (anafilakse), apsārtumu un pietvīkumu, izsitumi uz ādas un ādas laukumi, kas niez;
• ja Jums ir klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana. Tās var būt akūta respiratorā distresa sindroma (ARDS) pazīmes;
• ja Jums ir kāda no šādām blakusparādībām vai to kombinācija: ­ pietūkums vai tūskainība, kas var būt saistīta ar retāku urinēšanu, apgrūtināta elpošana, vēdera pietūkums un pilnuma sajūta, un vispārēja noguruma sajūta. Tie var būt simptomi stāvoklim, ko sauc par "kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu", kas organismā izraisa asiņu noplūdi no mazajiem asinsvadiem (skatīt 4. punktu);
• ja Jums ir sāpes vēdera kreisajā augšdaļā vai pleca galā. Tās var būt pazīmes problēmām ar liesu (splenomegālija);
• ja Jums ir nesen bijusi nopietna plaušu infekcija (pneimonija), šķidrums plaušās (plaušu tūska), plaušu iekaisums (intersticiāla plaušu slimība) vai patoloģiska krūškurvja rentgenogramma (plaušu infiltrācija);
• ja Jūs esat informēts par jebkādām izmaiņām asins šūnu skaitā (piemēram, palielināts balto asins šūnu skaits vai anēmija) vai samazinātu trombocītu skaitu, kas samazina asiņu spēju sarecēt (trombocitopēnija). Ārsts var vēlēties Jūs rūpīgāk kontrolēt;
• ja Jums ir sirpjveida šūnu anēmija. Ārsts var rūpīgāk kontrolēt Jūsu stāvokli; • ja Jums ir pēkšņas alerģijas pazīmes, piemēram, izsitumi, nieze vai nātrene uz ādas, sejas, lūpu,
mēles vai citu ķermeņa daļu pietūkums, elpas trūkums, sēkšana vai elpošanas traucējumi. Tās var būt smagas alerģiskas reakcijas pazīmes; • retos gadījumos ir ziņots par aortas (lielā asinsvada, pa kuru asinis no sirds plūst uz ķermeni) iekaisumu vēža pacientiem un veseliem donoriem. Simptomi var būt drudzis, vēdera sāpes, savārgums, muguras sāpes un paaugstināts iekaisuma marķieru līmenis. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir šie simptomi.
Ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu asinis un urīnu, jo Grasustek var kaitēt sīkiem filtriem Jūsu nierēs (glomerulonefrīts).
Jums jāaprunājas ar ārstu par asins vēža attīstības riskiem. Ja Jums attīstās vai var attīstīties asins vēzis, Jūs nedrīkstat lietot Grasustek, ja vien to nav licis Jūsu ārsts.
Atbildes reakcijas uz pegfilgrastīmu zudums Ja Jums zūd atbildes reakcijas uz ārstēšanu ar pegfilgrastīmu vai neizdodas to saglabāt, ārsts izmeklēs iemeslus, tai skaitā, vai Jums nav izveidojušās antivielas, kas neitralizē pegfilgrastīma aktivitāti.
Citas zāles un Grasustek Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Grasustek nav pārbaudīts lietošanai grūtniecēm. Svarīgi pastāstīt ārstam, ja Jūs: • esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti; • domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai • plānojat grūtniecību.
Ja Jums iestājas grūtniecība ārstēšanas ar Grasustek laikā, lūdzu, informējiet savu ārstu.
Ja vien ārsts nav norādījis citādāk, lietojot Grasustek, bērna barošana ar krūti jāpārtrauc.
24

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Grasustek neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Grasustek satur sorbītu (E420) un nātriju Šīs zāles satur 30 mg sorbīta katrā 6 mg devā, kas atbilst 50 mg/ml.
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) 6 mg devā, t.i., būtībā tās ir nātriju nesaturošas.
3. Kā lietot Grasustek
Vienmēr lietojiet Grasustek tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Parastā deva ir viena 6 mg subkutāna injekcija (injekcija zem ādas), izmantojot pilnšļirci, un tā jāinjicē vismaz 24 stundas pēc ķīmijterapijas pēdējās devas katra ķīmijterapijas kursa beigās.
Grasustek pašinjekcija Ārsts var izlemt, ka visērtāk būs, ja Jūs paši sev injicēsiet Grasustek. Ārsts vai medmāsa Jums parādīs, kā injicēt pašam sev. Nemēģiniet veikt injekciju, ja neesat apmācīts.
Sīkākus norādījumus par to, kā pašam sev injicēt Grasustek, lūdzu, lasiet šīs instrukcijas beigās.
Nekratiet spēcīgi Grasustek, jo tas var ietekmēt tā aktivitāti.
Ja esat lietojis Grasustek vairāk nekā noteikts Ja esat lietojis Grasustek vairāk nekā noteikts, Jums jāsazinās ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Ja esat aizmirsis injicēt Grasustek Ja esat aizmirsis injicēt Grasustek devu, sazinieties ar ārstu, lai noskaidrotu, kad jāinjicē nākamā deva.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Lūdzu, nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir kāda no šādām blakusparādībām vai to kombinācija: • pietūkums vai tūskainība, kas var būt saistīta ar retāku urinēšanu, apgrūtināta elpošana, vēdera
pietūkums un pilnuma sajūta, un vispārēja noguruma sajūta. Šie simptomi parasti attīstās ātri.
Tie var būt simptomi retākam (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem) stāvoklim, ko sauc par “kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu”, kas organismā izraisa asiņu noplūdi no mazajiem asinsvadiem un kura gadījumā ir nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība.
Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): • sāpes kaulos. Ārsts Jums pastāstīs, kādas zāles jālieto, lai mazinātu kaulu sāpes; • slikta dūša un galvassāpes.
Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem): • sāpes injekcijas vietā; • vispārējas sāpes, sāpes locītavās un muskuļos; • var rasties pārmaiņas asinīs; tās var atklāt parastajās asins analīzēs. Īslaicīgi var palielināties balto
asins šūnu skaits. Var samazināties trombocītu skaits, kas var izraisīt zilumu veidošanos.
25

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem): • alerģiska tipa reakcijas, ieskaitot apsārtumu un pietvīkumu, ādas izsitumus un piepaceltus un
niezošus ādas apvidus; • nopietnas alerģiskas reakcijas, ieskaitot anafilaksi (vājums, asinsspiediena pazemināšanās,
apgrūtināta elpošana, sejas pietūkums); • palielināti liesas izmēri; • liesas plīsums. Daži liesas plīsuma gadījumi bija letāli. Svarīgi nekavējoties sazināties ar ārstu, ja
rodas sāpes vēdera kreisās puses augšdaļā vai sāpes kreisajā plecā, jo tās var būt saistītas ar liesas bojājumu; • elpošanas traucējumi. Ja Jums ir klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana, lūdzu, pastāstiet par to ārstam; • radies Svīta sindroms (plūmju krāsas, piepacelti, sāpīgi bojājumi uz ekstremitātēm un dažkārt uz sejas un kakla kopā ar drudzi), bet nozīme var būt citiem faktoriem; • ādas vaskulīts (ādas asinsvadu iekaisums); • sīko filtru bojājumi nierēs (glomerulonefrīts); • apsārtums injekcijas vietā; • asiņu atklepošana (hemoptīze).
Retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem): • aortas (lielā asinsvada, pa kuru asinis no sirds plūst uz ķermeni) iekaisums; skatīt 2. punktu; • asiņošana no plaušām (plaušu asiņošana).
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot Appendix V minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Grasustek
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un šļirces marķējuma pēc “Derīgs līdz” un “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).
Jūs varat izņemt Grasustek no ledusskapja un glabāt istabas temperatūrā (nepārsniedzot 30 °C) ne ilgāk par 3 dienām. Kad šļirce ir izņemta no ledusskapja un sasilusi līdz istabas temperatūrai (nepārsniedzot 30 °C), tā jāizlieto 3 dienu laikā vai jāiznīcina.
Nesasaldēt. Grasustek var lietot, ja tas ir nejauši sasaldēts vienu reizi ne ilgāk kā 24 stundas.
Uzglabāt tvertnē ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka tās ir duļķainas vai satur daļiņas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
26

Ko Grasustek satur − Aktīvā viela ir pegfilgrastīms. Katra pilnšļirce satur 6 mg pegfilgrastīma 0,6 ml šķīduma
injekcijām. − Citas sastāvdaļas ir nātrija acetāts, sorbīts (E420), polisorbāts 20 un ūdens injekcijām (skatīt 2.
punktu). Grasustek ārējais izskats un iepakojums Grasustek ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums injekcijām pilnšļircē (6 mg/0,6 ml).
Katrs iepakojums satur 1 stikla pilnšļirci ar pievienotu nerūsējošā tērauda adatu un adatas uzgali. Šļirces ir piegādātas ar automātisku adatas drošības aizsargu.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Juta Pharma GmbH, Gutenbergstr. 13, 24941Flensburg, Vācija
Ražotājs Juta Pharma GmbH, Gutenbergstr. 13, 24941 Flensburg, Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Ελλάδα RAFARM A.E.B.E Κορίνθου 12, Ν. Ψυχικό, Ελλάδα τηλ 210 6776550-1

България Алвоген Фарма България ЕООД бул. България 86А, ет. 1, София 1680, България +359 2 441 7136

Croatia Alvogen d.o.o. Av. V. Holjevca 40 , 10000 Zagreb, Hrvatska Tel:+385 1 6641 830

Iceland Alvogen ehf. Sæmundargötu 15-19, 101 Reykjavík, Ísland Tel: +354 522 2900

Magyarország Aramis Pharma Kft 1095 Mester u. 28 Budapest Hungary Tel:+36-1-299-1051

Polska Alvogen Pharma Sp. Z o.o. Ul Kniaźnina 4a lok 7 01-607 Warsaw, Poland Tel: + 48 22 460 92 00

România

Osterreich

Alvogen Romania SRL

Vertrieb

44B, Theodor Pallady Blvd. 3rd district, 032266 Bucharest, Romania

G.L.Pharma GmbH Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Osterreich

Tel: +40 21 318 0377

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG

27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Norādījumi par lietošanu Daļu rokasgrāmata Šļirce pirms ievadīšanas
Uzmanību! Šļirces sagatavošanas laikā izvairieties no saskares ar virzuli un adatu. Drošības ierīci parasti aktivē virzuļa spiediens uz šļirci. Šļirce pēc ievadīšanas (Aizsargs ir atbrīvots un nosedz adatu)
28

Svarīgi! Pirms Grasustek pilnšļirces ar automātisko adatas aizsargu lietošanas izlasiet šo svarīgo informāciju. • Svarīgi, lai Jūs nemēģinātu injicēt sev pats, ja ārsts vai veselības aprūpes speciālists nav Jūs
apmācījis. • Grasustek ievada injekcijas veidā audos tieši zem ādas (subkutāna lietošana).
Nenoņemiet pelēko adatas uzgali no pilnšļirces, kamēr neesat gatavs injekcijai. Neizmantojiet pilnšļirci, ja tā bijusi nomesta uz cietas virsmas. Izmantojiet jaunu pilnšļirci un piezvaniet ārstam vai veselības aprūpes speciālistam. Nemēģiniet aktivēt pilnšļirci pirms injekcijas.
Nemēģiniet noņemt caurspīdīgo pilnšļirces drošības aizsargu no pilnšļirces. Nemēģiniet noņemt noplēšamo marķējumu uz pilnšļirces cilindra pirms injekcijas.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi, zvaniet ārstam vai veselības aprūpes speciālistam.

1. solis. Sagatavošanās

A.

Izņemiet pilnšļirces paplāti no iepakojuma un atrodiet injekcijai nepieciešamos materiālus:

spirta salvetes, marles tamponu vai plāksnīti, plāksteri un konteineri asu priekšmetu

izmešanai (nav iekļauts).

Lai injekcija būtu daudz patīkamāka, pirms injekcijas atstājiet pilnšļirci istabas temperatūrā uz aptuveni

30 minūtēm. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Uz tīras, labi apgaismotas virsmas nolieciet jaunu pilnšļirci un citus materiālus.

Nemēģiniet sasildīt šļirci, izmantojot tādus siltuma avotus kā karsts ūdens vai mikroviļņu krāsns.

Neatstājiet pilnšļirci tiešu saules staru gaismā.

Nekratiet pilnšļirci.

Uzglabājiet pilnšļirces bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

B.

Brīdinājums/piesardzība: pārbaudiet, vai iepakojumā nav brīvu fragmentu vai šķidruma.

Šaubu gadījumā NEATVERIET šo iepakojumu, bet tā vietā paņemiet citu.

Atveriet blisteri, noplēšot augšējo slāni no visa blistera,

kā parādīts.

C.

Brīdinājums/piesardzība: NEIZCELIET šļirci aiz virzuļa vai adatas vāciņa.

Izņemiet pilnšļirci no blistera, kā parādīts.

29

D.

Apskatiet zāļu saturu caur apskates lodziņu uz pilnšļirces.

Nelietojiet pilnšļirci, ja: • zāles ir duļķainas vai tajās ir daļiņas. Zālēm ir jābūt dzidram un bezkrāsainam šķidrumam; • jebkāda daļa izskatās ieplaisājusi vai salauzta; • pelēkais adatas vāciņš ir pazudis vai nav droši piestiprināts; • ir pagājusi uz marķējuma uzdrukātā derīguma termiņā norādītā mēneša pēdējā diena. Jebkurā no šiem gadījumiem piezvaniet ārstam vai veselības aprūpes speciālistam.

2. solis. Sagatavojieties

A.

Rūpīgi nomazgājiet rokas. Sagatavojiet un notīriet injekcijas vietu.

Jūs varat izmantot: • augšstilba augšējo daļu; • vēderu, izņemot 5 cm (2 collu) apvidu tieši ap nabu; • augšdelma ārpusi (tikai, ja kāds cits Jums injicē). Notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti. Ļaujiet ādai nožūt.
Nepieskarieties injekcijas vietai pirms injekcijas.
Neinjicējiet apvidū, kur āda ir jutīga, ar zilumu, sarkana vai cieta. Izvairieties no injekcijas apvidos ar rētām un strijām.
30

B.

Brīdinājums/piesardzība: NEGRIEZIET adatas vāciņu un NEPIESKARIETIES adatai vai

virzulim.

Noņemiet adatas vāciņu taisni un rīkojieties ar aizsargu tā, lai izvairītos no traumas vai adatas

saliekšanas.

C.

Satveriet injekcijas vietu, lai izveidotu stingru virsmu.

Svarīgi turēt ādu satvertu injekcijas laikā.

3. solis. Injekcija

A.

IEDURIET adatu ādā.

Nospiediet virzuli, satverot pirkstu balstus.

Nospiediet virzuli līdz pašam galam, lai injicētu visu šķīdumu.

Nepieskarieties injekcijas vietai pirms injekcijas.
31

B.

Lai aktivizētu aizsargu, ir jābūt ievadītai visai devai.

C.

Kad injekcija ir pabeigta, var izdarīt vienu no šādām darbībām:

-Izņemiet adatu no injekcijas vietas un atlaidiet virzuli, līdz visu adatu pārklāj aizsargs.

-Atlaidiet virzuli, līdz adata ir pārklāta un tad izņemiet šļirci no injekcijas vietas.

Brīdinājums/piesardzība: ja aizsargs nav aktivējies vai ir daļēji aktivējies, izmetiet šļirci, neuzliekot adatas vāciņu.
32

Tikai veselības aprūpes speciālistiem Zāļu tirdzniecības nosaukums ir skaidri jāieraksta pacienta dokumentos.

Pagrieziet virzuli stāvoklī, kurā Jūs varat noņemt šļirces marķējumu.

4. solis. Nobeigums

A.

Nekavējoties izmetiet izlietotās zāles asu priekšmetu tvertnē vai kā norādījis veselības

aprūpes speciālists.

Zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Uzglabājiet šļirces un aso priekšmetu tvertni bērniem neredzamā un neaizsniedzamā vietā.

Nelietojiet pilnšļirci atkārtoti.

Nenododiet pilnšļirces otrreizējai pārstrādei un neizmetiet tās sadzīves atkritumos.

B.

Apskatiet injekcijas vietu.

Ja tajā ir asinis, piespiediet marles tamponu vai plāksnīti injekcijas vietai. Neberzējiet injekcijas vietu. Ja

nepieciešams, uzlieciet plāksteri.

33

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Grasustek 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra pilnšļirce satur 6 mg pegfilgrastīma* (pegfilgrastim) 0,6 ml šķīduma injekcijām. Koncentrācija ir 10 mg/ml, pamatojoties tikai uz proteīnu**. *Ražots Escherichia coli šūnās, izmantojot DNS rekombinanto tehnoloģiju, kam seko konjugēšana ar polietilēnglikolu (PEG). ** Koncentrācija ir 20 mg/ml, ja ir iekļauta PEG grupa. Šo zāļu iedarbību nedrīkst salīdzināt ar citu tās pašas terapeitiskās grupas pegilēta vai nepegilēta proteīna iedarbību. Sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā. Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību Katra pilnšļirce satur 30 mg sorbīta (E 420) (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Šķīdums injekcijām. Dzidrs, bezkrāsains šķīdums injekcijām.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Neitropēnijas ilguma un febrilās neitropēnijas sastopamības samazināšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem ļaundabīgos audzējus (izņemot hronisku mieloleikozi un mielodisplastiskos sindromus) ārstē ar citotoksisko ķīmijterapiju. 4.2. Devas un lietošanas veids Pegfilgrastīma terapija jāuzsāk un jāuzrauga ārstiem, kuriem ir pieredze onkoloģijā un/vai hematoloģijā. Devas Katram ķīmijterapijas kursam ieteicama viena 6 mg pegfilgrastīma deva (viena pilnšļirce), ko lieto vismaz 24 stundas pēc citotoksiskās ķīmijterapijas. Īpašas pacientu grupas Nieru darbības traucējumi
2

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, ieskaitot pacientus ar nieru slimību terminālā stadijā, devas izmaiņas nav ieteicamas.
Pediatriskā populācija
Pegfilgrastīma drošums un efektivitāte, lietojot bērniem, vēl nav pierādīta. Pašreiz pieejamie dati aprakstīti 4.8., 5.1. un 5.2. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.
Lietošanas veids
Grasustek injicē subkutāni. Injekcijas jāveic augšstilbā, vēderā vai augšdelmā.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Izsekojamība
Lai uzlabotu bioloģiskas izcelsmes zāļu izsekojamību, precīzi jāreģistrē ievadīto zāļu nosaukums un sērijas numurs.
Ierobežoti klīniskie dati liecina par pegfilgrastīma un filgrastīma salīdzināmu iedarbību uz smagas neitropēnijas atlabšanas laiku pacientiem ar pirmreizēju akūtu mieloleikozi (AML) (skatīt 5.1. apakšpunktu). Taču pegfilgrastīma ilgtermiņa iedarbība AML gadījumā nav pierādīta, tāpēc šajā pacientu grupā tas ir jālieto piesardzīgi.
Granulocītu koloniju stimulējošais faktors var veicināt mieloīdo šūnu augšanu in vitro, un līdzīgu iedarbību var novērot dažās nemieloīdās šūnās in vitro.
Pegfilgrastīma drošums un efektivitāte nav pētīti pacientiem ar mielodisplastisko sindromu, hronisku mielogēnu leikozi un pacientiem ar sekundāru AML; tādēļ to nedrīkst lietot šādiem pacientiem. Īpaša uzmanība ir jāpievērš diferenciāldiagnozei, lai atšķirtu hroniskas mieloleikozes blastu transformāciju no AML.
Pegfilgrastīma lietošanas drošums un efektivitāte pirmreizējiem AML pacientiem < 55 gadu vecumā ar citoģenētiku t(15;17) nav pierādīti.
Vispārēji
Pegfilgrastīma drošums un efektivitāte nav pētīti pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju lielās devās. Šīs zāles nedrīkst lietot, lai palielinātu citotoksiskās ķīmijterapijas devu virs devu shēmās noteiktās.
Pulmonālas nevēlamas blakusparādības
Pēc G-CSF lietošanas ziņots par nevēlamām pulmonālām reakcijām, īpaši intersticiālu pneimoniju. Pacientiem, kuriem nesen anamnēzē bijuši infiltrāti plaušās vai pneimonija, risks var būt augstāks (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Tādu pulmonālu pazīmju kā klepus, drudzis un aizdusa parādīšanās saistībā ar radioloģiskām plaušu infiltrātu pazīmēm un plaušu darbības pasliktināšanās kopā ar palielinātu neitrofilo leikocītu skaitu var būt akūta respiratorā distresa sindroma (ARDS) pirmās pazīmes. Tādā gadījumā pegfilgrastīma lietošana pēc ārsta ieskatiem ir jāpārtrauc un jānozīmē atbilstoša ārstēšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).
3

Glomerulonefrīts
Pacientiem, kuri saņem filgrastīmu un pegfilgrastīmu ir ziņots par glomerulonefrītu. Parasti glomerulonefrīta gadījumi izzuda pēc devas samazināšanas vai filgrastīma un pegfilgrastīma lietošanas pārtraukšanas. Ieteicama urīna analīzes kontrole.
Kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms
Pēc granulocītu koloniju stimulējošā faktora ievadīšanas ziņots par kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu, ko raksturo hipotensija, hipoalbuminēmija, tūska un hemokoncentrācija. Pacienti, kuriem attīstās kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroma simptomi, rūpīgi jākontrolē, un viņiem ir jāsaņem standarta simptomātiska ārstēšana, kas var ietvert intensīvās aprūpes nepieciešamību (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Splenomegālija un liesas plīsums
Pēc pegfilgrastīma lietošanas parasti ziņots par asimptomātiskiem splenomegālijas gadījumiem un liesas plīsuma gadījumiem, tai skaitā dažiem letāliem gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tādēļ ir rūpīgi jākontrolē liesas izmēri (piemēram, klīniska izmeklēšana, ultraskaņa). Liesas plīsuma diagnoze ir jāapsver pacientiem, kuri ziņo par sāpēm vēdera augšējā kreisajā pusē vai sāpēm pleca galā.
Trombocitopēnija un anēmija
Ārstēšana ar pegfilgrastīmu monoterapijā neizslēdz trombocitopēniju un anēmiju, jo parakstītajā shēmā ir saglabāta mielosupresīvās ķīmijterapijas pilna deva. Ieteicama regulāra trombocītu un hematokrīta kontrole. Īpaša uzmanība jāpievērš, lietojot atsevišķus vai kombinētus ķīmijterapijas līdzekļus, par kuriem zināms, ka tie izraisa smagu trombocitopēniju.
Sirpjveida šūnu anēmija
Pacientiem ar sirpjveida šūnu iezīmi vai sirpjveida šūnu slimību sirpjveida šūnu krīzes bija saistītas ar pegfilgrastīma lietošanu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tādēļ ārstiem jāievēro piesardzība, parakstot pegfilgrastīmu pacientiem ar sirpjveida šūnu iezīmi vai sirpjveida šūnu slimību, jākontrolē atbilstoši klīniskie un laboratoriskie rādītāji un jāpievērš uzmanība iespējamai šo zāļu saistībai ar liesas palielināšanos un vazookluzīvo krīzi.
Leikocitoze
Leikocītu skaits 100 x 109/l vai lielāks ir novērots mazāk nekā 1% pacientu, kuri saņem pegfilgrastīmu. Tieši ar šo leikocitozes pakāpi saistītas nevēlamās blakusparādības nav ziņotas. Šāda leikocītu skaita palielināšanās ir pārejoša, to parasti novēro 24-48 stundas pēc lietošanas un tā atbilst šo zāļu farmakodinamiskajai iedarbībai. Atbilstoši klīniskajai iedarbībai un iespējamai leikocitozei terapijas laikā regulāri ir jāpārbauda leikocītu skaits. Ja leikocītu skaits pārsniedz 50 x 109/l pēc sagaidāmās zemākās vērtības, šo zāļu lietošana nekavējoties jāpārtrauc.
Paaugstināta jutība
Pacientiem, kuri ārstēti ar pegfilgrastīmu, ziņots par paaugstinātu jutību, ieskaitot anafilaktiskas reakcijas, kas rodas, uzsākot vai turpinot ārstēšanu. Pegfilgrastīma lietošana pilnībā jāpārtrauc pacientiem ar klīniski nozīmīgu paaugstinātu jutību. Pegfilgrastīmu nedrīkst lietot pacientiem ar paaugstinātu jutību pret pegfilgrastīmu vai filgrastīmu anamnēzē. Ja rodas nopietna alerģiska reakcija, jānozīmē atbilstoša terapija, rūpīgi kontrolējot pacientu vairākas dienas.
Imūngenitāte
4

Tāpat kā visu terapeitisko proteīnu lietošanas gadījumā, pastāv imūngenitātes iespējamība. Antivielu pret pegfilgrastīmu veidošanās rādītāji parasti ir mazi. Saistošās antivielas rodas, kā sagaidāms, lietojot visas bioloģiskas izcelsmes zāles; tomēr pašlaik tās nav bijušas saistītas ar neitralizējošu aktivitāti.
Aortīts
Ir ziņots par aortītu pēc G-CSF lietošanas veselām pētāmajām personām un vēža pacientiem. Tā simptomi bija drudzis, vēdera sāpes, savārgums, muguras sāpes un paaugstināts iekaisuma marķieru līmenis (piemēram, C reaktīvā proteīna līmenis un balto asins šūnu skaits). Vairumā gadījumu aortītu diagnosticēja datortomogrāfijas izmeklējumos, un parasti tas izzuda pēc G-CSF lietošanas pārtraukšanas. Skatīt arī 4.8. apakšpunktu.
Citi brīdinājumi
Pegfilgrastīma drošums un efektivitāte asins šūnu priekšteču mobilizēšanai pacientiem vai veseliem donoriem nav pietiekami novērtēta.
Paaugstināta kaulu smadzeņu hemopoētiskā darbība kā atbildes reakcija uz terapiju ar augšanas faktoru ir saistīta ar pārejošu pozitīvu atradi kaulu radioloģiskajos izmeklējumos. Tas ir jāņem vērā, interpretējot kaulu radioloģisko izmeklējumu rezultātus.
Palīgvielas
Šīs zāles satur 30 mg sorbīta katrā 6 mg devā, kas atbilst 50 mg/ml. Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) 6 mg devā, t.i., būtībā tās ir nātriju nesaturošas.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Tā kā ātri dalošās mieloīdās šūnas ir potenciāli jutīgas pret citotoksisko ķīmijterapiju, pegfilgrastīms ir jālieto vismaz 24 stundas pēc citotoksiskās ķīmijterapijas. Klīniskajos pētījumos pegfilgrastīms ir droši lietots 14 dienas pirms ķīmijterapijas. Pegfilgrastīma vienlaicīga lietošana ar jebkādu ķīmijterapijas līdzekli pacientiem nav novērtēta. Dzīvnieku modeļos pegfilgrastīma un 5-fluoruracila (5-FU) vai citu antimetabolītu vienlaicīga lietošana pastiprināja mielosupresiju.
Iespējamā mijiedarbība ar citiem asinsrades augšanas faktoriem un citokīniem nav īpaši pētīta klīniskajos pētījumos.
Iespējamā mijiedarbība ar litiju, kas arī veicina neitrofilo leikocītu atbrīvošanos, nav īpaši pētīta. Pierādījumu, ka šāda mijiedarbība būtu bīstama, nav.
Grasustek drošums un efektivitāte nav novērtēti pacientiem, kuri saņem ar vēlīnu mielosupresiju saistītu ķīmijterapiju, piemēram, nitrozourīnvielas līdzekļus.
Īpaši mijiedarbības vai metabolisma pētījumi nav veikti, tomēr klīniskie pētījumi neliecina par pegfilgrastīma mijiedarbību ar citām zālēm.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Dati par pegfilgrastīma lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami vai ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Grasustek lietošana grūtniecības laikā un sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, kuras nelieto kontracepciju, nav ieteicama.
5

Barošana ar krūti
Pietiekamas informācijas par pegfilgrastīma/metabolītu izdalīšanos mātes pienā nav; nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Grasustek, jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.
Fertilitāte
Pegfilgrastīms neietekmēja žurku tēviņu un mātīšu reproduktīvo funkciju vai fertilitāti, lietojot kumulatīvas nedēļas devas, kas bija aptuveni no 6 līdz 9 reizēm lielākas, nekā ieteicamā deva cilvēkam (pamatojoties uz ķermeņa virsmas laukumu) (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Pegfilgrastīms neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums
Visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības bija sāpes kaulos (ļoti bieži [≥ 1/10]) un skeleta-muskuļu sāpes (bieži). Sāpes kaulos parasti bija vieglas vai vidēji smagas, pārejošas, un lielākai daļai pacientu tās varēja kontrolēt ar standarta pretsāpju līdzekļiem.
Paaugstinātas jutības veida reakcijas, ieskaitot izsitumus uz ādas, nātreni, angioedēmu, aizdusu, eritēmu, pietvīkumu un hipotensiju, radās uzsākot ārstēšanu ar pegfilgrastīmu un turpmāk (retāk [≥ 1/1 000 līdz < 1/100]). Pacientiem, kuri saņem pegfilgrastīmu, var rasties nopietnas alerģiskas reakcijas, tajā skaitā anafilakse (retāk) (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Par kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu, kas aizkavētas ārstēšanas gadījumā var būt dzīvībai bīstams, onkoloģiskiem pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju pēc granulocītu koloniju stimulējošā faktora ievadīšanas, ziņots retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); skatīt 4.4. apakšpunktu un sadaļu „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts” turpmāk.
Splenomegālija, parasti asimptomātiska, ir retāk.
Pēc pegfilgrastīma lietošanas par liesas plīsumu, ieskaitot dažus letālus gadījumus, ziņots retāk (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Retāk ziņots par nevēlamām pulmonālām reakcijām, ieskaitot intersticiālu pneimoniju, plaušu tūsku, plaušu infiltrātus un plaušu fibrozi. Retākos gadījumos sekas bija elpošanas mazspēja vai ARDS, kas var būt letāls (skatīt 4.4. apakšpunktu)
Ziņots par atsevišķiem sirpjveida šūnu krīzes gadījumiem pacientiem ar sirpjveida šūnu iezīmi vai sirpjveida šūnu slimību (retāk pacientiem ar sirpjveida šūnām) (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā
Dati tabulā turpmāk apraksta klīniskajos pētījumos ziņotās un spontāno ziņojumu blakusparādības. Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.
6

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija
Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Imūnās sistēmas traucējumi Vielmaiņas un uztures traucējumi Nervu sistēmas traucējumi Asinsvadu sistēmas traucējumi
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūškurvja un videnes slimības
Kuņģa-zarnu trakta slimības Ādas un zemādas audu bojājumi
Skeletamuskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi
Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Nevēlamas blakusparādības

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)
Trombocitopēnija1; Leikocitoze1

Retāk (≥1/1 000 līdz < 1/100)
Sirpjveida šūnu krīze2; Splenomegālija2; Liesas plīsums2 Paaugstinātas jutības reakcijas; anafilakse

Reti (≥1/10 000 līdz < 1/1 000)

Ļoti reti (< 1/10 000)

Galvassāpes1

Urīnskābes līmeņa paaugstināšanās

Slikta dūša1

Kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms1
Akūts respiratora distresa sindroms2 Pulmonālas nevēlamas reakcijas (intersticiāla pneimonija, plaušu tūska, plaušu infiltrāti un plaušu fibroze) Hemoptīze

Aortīts
Plaušu asiņošana

Sāpes kaulos

Skeleta-muskuļu sāpes (mialģija, artralģija, sāpes ekstremitātēs, muguras sāpes, skeleta-muskuļu sāpes, kakla sāpes)

Svīta sindroms (akūta febrila dermatoze)1,2; Ādas vaskulīts1,2

Glomerulonefrīts2

7

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Sāpes injekcijas vietā1 Nekardiālas sāpes krūškurvī

Reakcijas injekcijas vietā2

Paaugstināts

laktātdehidrogenāzes

un sārmainās fosfatāzes līmenis1;

Izmeklējumi

Pārejoša aknu

funkcionālo testu

ALAT vai ASAT

līmeņa paaugstināšanās1

1 Skatīt sadaļu „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts” zemāk.

2 Šī blakusparādība tika konstatēta pegfilgrastīma pēcreģistrācijas uzraudzības periodā, bet netika novērotas randomizētos,

kontrolētos klīniskajos pētījumos pieaugušajiem. Biežuma kategorija tika noteikta statistikā aprēķinā, pamatojoties uz 1576

pacientiem, kuri saņēma pegfilgrastīmu deviņos randomizētos klīniskajos pētījumos.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Ziņots par retākiem Svīta sindroma gadījumiem, lai gan dažos gadījumos var būt nozīme ļaundabīgām hematoloģiskām pamatslimībām.

Pacientiem, kuri ārstēti ar pegfilgrastīmu, ziņots par retākiem ādas vaskulīta gadījumiem. Vaskulīta mehānisms pacientiem, kuri saņem pegfilgrastīmu, nav zināms.

Reakcijas injekcijas vietā, ieskaitot eritēmu injekcijas vietā (retāk), kā arī sāpes injekcijas vietā (bieži) radās, uzsākot ārstēšanu ar pegfilgrastīmu vai turpmākās ārstēšanas laikā.

Bieži ziņots par leikocitozes gadījumiem (leikocītu skaits > 100 x 109/l) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Atgriezeniska, viegla un vidēji smaga urīnskābes un sārmainās fosfatāzes līmeņa paaugstināšanās, kas nebija saistīta ar klīnisku iedarbību, bija retāka; atgriezeniska, viegla un vidēji smaga laktātdehidrogenāzes līmeņa paaugstināšanās, kas nebija saistīta ar klīnisku iedarbību, bija retāka pacientiem, kuri saņēma pegfilgrastīmu pēc citotoksiskās ķīmijterapijas.

Sliktu dūšu un galvassāpes ļoti bieži novēroja pacientiem, kuri saņēma ķīmijterapiju.

Pacientiem pēc pegfilgrastīma saņemšanas, kas sekoja pēc citotoksiskas ķīmijterapijas, retāk novēroja aknu funkcionālo testu – alanīnaminotransferāzes (ALAT) un aspartātaminotransferāzes (ASAT) līmeņa paaugstināšanos. Šī paaugstināšanās ir pārejoša un atgriežas sākotnējā līmenī.

Ziņots par biežiem trombocitopēnijas gadījumiem.

Pēcreģistrācijas periodā, lietojot granulocītu koloniju stimulējošo faktoru, ziņots par kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroma gadījumiem. Tie parasti radās pacientiem ar progresējošām ļaundabīgām slimībām, sepsi, lietojot vairākas ķīmijterapijas zāles, vai kuriem tika veikta aferēze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Pieredze pediatriskā populācijā ir ierobežota. Jaunākiem bērniem 0-5 gadu vecumā (92%), salīdzinot ar vecākiem bērniem 6-11 un 12-21 gadu vecumā un pieaugušajiem, novēroja lielāku nopietnu nevēlamo blakusparādību biežumu attiecīgi (80% un 67%). Visbiežāk ziņotā nevēlamā blakusparādība bija sāpes kaulos (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

8

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Vienreizējas 300 μg/kg devas subkutāni tika ievadītas ierobežotam skaitam veselu brīvprātīgo un pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi bez nopietnām nevēlamām reakcijām. Nevēlamās blakusparādības bija līdzīgas kā pētāmām personām, kuras saņem mazākas pegfilgrastīma devas.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: imūnstimulatori, koloniju stimulējošie faktori; ATĶ kods: L03AA13.
Grasustek ir bioloģiski līdzīgas zāles. Sīkāka informācija ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
Cilvēku granulocītu koloniju stimulējošais faktors (G-CSF) ir glikoproteīns, kas regulē neitrofilo leikocītu ražošanu un atbrīvošanos kaulu smadzenēs. Pegfilgrastīms ir rekombinants cilvēku G-CSF (r-metHuG-CSF) kovalents konjugāts ar vienu 20 kd polietilēnglikola (PEG) molekulu. Pegfilgrastīms ir filgrastīma forma ar stabilu darbības ilgumu sakarā ar samazinātu nieru klīrensu. Atklāts, ka pegfilgrastīma un filgrastīma darbības veids ir identisks, 24 stundu laikā ievērojami palielinot neitrofilo leikocītu skaitu perifērajās asinīs un nedaudz palielinot monocītu un/vai limfocītu skaitu. Līdzīgi kā filgrastīma gadījumā, neitrofilie leikocīti, kas rodas kā atbildes reakcija uz pegfilgrastīmu, darbojas normāli vai labāk, ko apliecina hemotaktiskās un fagocītiskās funkcijas testi. Tāpat kā citiem asinsrades augšanas faktoriem, G-CSF in vitro piemīt cilvēku endotēlija šūnas stimulējošas īpašības. G-CSF var veicināt mieloīdo šūnu, ieskaitot ļaundabīgo šūnu, augšanu in vitro, un līdzīgu iedarbību var novērot dažās nemieloīdās šūnās in vitro.
Divos randomizētos, dubultmaskētos, galvenos pētījumos pacientēm ar augsta riska II-IV stadijas krūts vēzi, kuras saņēma mielosupresīvu ķīmijterapiju ar doksorubicīnu un docetakselu, vienas pegfilgrastīma devas lietošana katrā kursā samazināja neitropēnijas ilgumu un febrilās neitropēnijas sastopamību līdzīgi kā novēroja, lietojot filgrastīmu katru dienu (ievadot reizi dienā mediāni 11 dienas). Bez atbalstošas augšanas faktora lietošanas, ir ziņots, ka šīs shēmas lietošanas rezultātā 4. pakāpes neitropēnijas vidējais ilgums ir 5-7 dienas, un febrilās neitropēnijas sastopamība ir 30-40%. Vienā pētījumā (n = 157), kurā izmantoja fiksētu 6 mg pegfilgrastīma devu, 4. pakāpes neitropēnijas vidējais ilgums pegfilgrastīma grupā bija 1,8 dienas, salīdzinot ar 1,6 dienām filgrastīma grupā (atšķirība 0,23 dienas, 95% TI –0,15; 0,63). Visā pētījumā febrilas neitropēnijas rādītājs bija 13% ar pegfilgrastīmu ārstētiem pacientiem, salīdzinot ar 20% ar filgrastīmu ārstētiem pacientiem (atšķirība 7%, 95% TI no –19% līdz 5%). Otrā pētījumā (n = 310), kurā izmantoja ķermeņa masai pielāgotu devu (100 µg/kg), 4. pakāpes neitropēnija vidējais ilgums pegfilgrastīma grupā bija 1,7 dienas, salīdzinot ar 1,8 dienām filgrastīma grupā (atšķirība 0,03 dienas, 95% TI-0,36; 0,30).
Febrilas neitropēnijas kopējais rādītājs bija 9% ar pegfilgrastīmu ārstētiem pacientiem un 18% ar filgrastīmu ārstētiem pacientiem (atšķirība 9%, 95% TI no-16,8% līdz-1,1%)
Placebo kontrolētā, dubultmaskētā pētījumā pacientēm ar krūts vēzi pegfilgrastīma ietekmi uz febrilās neitropēnijas sastopamību novērtēja pēc ķīmijterapijas shēmu, kas 10-20% gadījumu ir saistītas ar febrilo
9

neitropēniju, lietošanas (docetaksels 100 mg/m2 ik pēc trīs nedēļām, 4 kursi). Deviņi simti divdesmit astoņi pacienti tika randomizēti, lai saņemtu vienu devu pegfilgrastīma vai placebo aptuveni 24 stundas (2. diena) pēc ķīmijterapijas katrā kursā. Febrilās neitropēnijas sastopamība bija mazāka pacientiem, kuri bija randomizēti pegfilgrastīma saņemšanai, salīdzinot ar placebo (1%, salīdzinot ar 17%, p < 0,001). Hospitalizācijas sastopamība un intravenozās pretinfekcijas līdzekļu lietošana saistībā ar febrilas neitropēnijas klīnisku diagnozi bija mazāka pegfilgrastīma grupā, salīdzinot ar placebo (1%, salīdzinot ar 14%, p < 0,001; un 2%, salīdzinot ar 10%, p < 0,001). Nelielā (n = 83) II fāzes, randomizētā, dubultmaskētā pētījumā pacientiem, kuri saņēma ķīmijterapiju pirmreizējai akūtai mieloleikozei, salīdzināja pegfilgrastīmu (viena 6 mg deva) ar filgrastīmu, lietojot ķīmijterapijas indukcijas fāzē. Laika mediāna līdz atlabšanai no smagas neitropēnijas tika noteikta kā 22 dienas abās ārstēšanas grupās. Ilgtermiņa rezultāti netika pētīti (skatīt 4.4. apakšpunktu). II fāzes (n = 37) daudzcentru, randomizētā, atklātā pētījumā pediatriskiem pacientiem ar sarkomu, kuri saņēma 100 μg/kg pegfilgrastīma pēc ķīmijterapijas ar vinkristīnu, doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (VAdriaC/IE) 1. kursa, smagu neitropēniju (neitrofīlo leikocītu skaits < 0,5 x 109) ilgāk novēroja jaunākiem bērniem 0-5 gadu vecumā (8,9 dienas), salīdzinot ar vecākiem bērniem 6-11 gadu un 12-21 gada vecumā (attiecīgi 6 dienas un 3,7 dienas) un pieaugušajiem. Bez tam, lielāku febrilas neitropēnijas sastopamību novēroja jaunākiem bērniem 0-5 gadu vecumā (75%), salīdzinot ar vecākiem bērniem 6-11 gadu un 12-21 gada vecumā (attiecīgi 70% un 33%) un pieaugušajiem (skatīt 4.8. un 5.2. apakšpunktu). 5.2. Farmakokinētiskās īpašības Pēc vienas subkutānas pegfilgrastīma devas pegfilgrastīma maksimālā koncentrācija serumā tiek sasniegta 16 – 120 stundas pēc devas ievadīšanas, un pegfilgrastīma koncentrācija serumā saglabājas neitropēnijas perioda laikā pēc mielosupresīvās ķīmijterapijas. Pegfilgrastīma eliminācija nav lineāra attiecībā uz devu; pegfilgrastīma seruma klīrenss samazinās, palielinot devu. Pegfilgrastīmu galvenokārt izvada ar neitrofilo leikocītu mediēta klīrensa palīdzību, kas pie lielākām devām kļūst piesātināts. Atbilstoši pašregulējošam klīrensa mehānismam pegfilgrastīma koncentrācija serumā strauji pazeminās, kad sākas neitrofilo leikocītu atlabšana (skatīt 1. attēlu).
10

1. attēls. Pegfilgrastīma koncentrācijas serumā mediānas profils un absolūtais neitrofilo leikocītu skaits (ANS) ar ķīmijterapiju ārstētiem pacientiem pēc vienas 6 mg injekcijas
Neitrofilo leikocītu mediētā klīrensa mehānisma dēļ nav paredzams, ka nieru vai aknu darbības traucējumi varētu ietekmēt pegfilgrastīma farmakokinētiku. Atklātā, vienas devas pētījumā (n = 31) dažādas nieru darbības traucējumu pakāpes, ieskaitot nieru slimību terminālā stadijā, neietekmēja pegfilgrastīma farmakokinētiku. Gados vecāki cilvēki Ierobežoti dati liecina, ka pegfilgrastīma farmakokinētika gados vecākiem cilvēkiem (> 65 gadi) ir līdzīga kā pieaugušajiem. Pediatriskā populācija Pegfilgrastīma farmakokinētika tika pētīta 37 pediatriskiem pacientiem ar sarkomu, kuri saņēma 100 μg/kg pegfilgrastīma pēc VAdriaC/IE ķīmijterapijas pabeigšanas. Pegfilgrastīma vidējā iedarbība (AUC) (± standartnovirze) bija lielāka jaunākajā vecuma grupā (0-5 gadi) (47,9 ± 22,5 μg h/ml) nekā vecākiem bērniem 6-11 gadu un 12-21 gada vecumā (attiecīgi 22,0 ± 13,1 μg h/ml un 29,3 ± 23,2 μg h/ml) (skatīt 5.1. apakšpunktu). Vidējais AUC pediatriskiem pacientiem, izņemot jaunāko vecuma grupu (0-5 gadi), bija līdzīgs kā pieaugušiem pacientiem ar augsta riska II-IV stadijas krūts vēzi un kuri saņēma 100 μg/kg pegfilgrastīma pēc terapijas ar doksorubicīnu/docetakselu pabeigšanas (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu). 5.3. Preklīniskie dati par drošumu Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti atklāja paredzamo farmakoloģisko iedarbību, ieskaitot leikocītu skaita palielināšanos, mieloīdo hiperplāziju kaulu smadzenēs, ekstramedulāru asinsradi un liesas palielināšanos. Pēcnācējiem, kas dzimuši žurkām, kurām grūsnības laikā subkutāni ir ievadīts pegfilgrastīms, nenovēroja nevēlamas blakusparādības, bet trušiem, lietojot kumulatīvas devas, kas aptuveni 4 reizes pārsniedza ieteicamo devu cilvēkam, pegfilgrastīms izraisīja embrija/augļa toksicitāti (embrija zudumu), kādu
11

nenovēroja, ja grūsniem trušiem ievadīja cilvēkam ieteicamo devu. Pētījumos ar žurkām atklāja, ka pegfilgrastīms var šķērsot placentu. Pētījumi ar žurkām liecināja, ka subkutāni ievadīts pegfilgrastīms neietekmēja reproduktīvo funkciju, fertilitāti, meklēšanās ciklus, dienas starp pārošanos un dzimumaktu, kā arī intrauterīno izdzīvošanu. Šīs atrades nozīme cilvēkam nav zināma.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija acetāts * Sorbīts (E420) Polisorbāts 20 Ūdens injekcijām
*Nātrija acetāts veidojas, titrējot ledus etiķskābi ar nātrija hidroksīdu.
6.2. Nesaderība
Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, īpaši ar nātrija hlorīda šķīdumiem.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi. 6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).
Grasustek var atstāt istabas temperatūrā (kas nepārsniedz 30 °C) ne vairāk kā vienu periodu, kas nav ilgāks par 72 stundām. Grasustek, kas atstāts istabas temperatūrā ilgāk par 72 stundām, ir jāiznīcina.
Nesasaldēt. Nejauša sasaldēšana uz laika periodu, kas mazāks par 24 stundām negatīvi neietekmē Grasustek stabilitāti.
Uzglabāt iepakojumu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Pilnšļirce (I klases stikls) ar (butil)gumijas aizbāzni un nerūsējoša tērauda adatu ar automātisku adatas aizsargu. Adatai ir lokans, ciets adatas aizsargs.
Katra pilnšļirce satur 6 mg pegfilgrastīma 0,6 ml šķīduma injekcijām. Iepakojumi pa vienai pilnšļircei ar automātisku adatas aizsargu (0,6 ml) un pieejami izsniedzamā iepakojumā, kas satur vienu šļirci.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Pirms lietošanas Grasustek šķīdums ir vizuāli jāpārbauda, vai tas nesatur daļiņas. Jāinjicē tikai šķīdums, kas ir dzidrs un bezkrāsains.
Pārmērīga kratīšana var izraisīt pegfilgrastīma agregāciju, padarot to bioloģiski neaktīvu.
Pirms injicēšanas ļaujiet pilnšļircei sasilt līdz istabas temperatūrai.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
12

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Juta Pharma GmbH, Gutenbergstr. 13, 24941 Flensburg, Vācija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/19/1375/001 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Ζāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
13

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS(-I) UN
RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
14

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja(-u) nosaukums un adrese USV Private Limited D-115, TTC Industrial Area, Shirvane Navi Mumbai - 400706, Maharashtra, INDIJA
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Juta Pharma GmbH Gutenbergstr. 13 24941 Flensburg Vācija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
15

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
16

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
17

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS ŠĻIRCEI BLISTERĪ
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Grasustek 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē pegfilgrastim
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra pilnšļirce satur 6 mg pegfilgrastīma 0,6 ml (10 ml ) šķīduma injekcijām.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: sorbīts (E420), polisorbāts 20, nātrija acetāts, ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pilnšļircē 1 pilnšļirce ar automātisku adatas aizsargu (0,6 ml).
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Svarīgi: pirms rīkošanās ar pilnšļirci izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Izvairīties no spēcīgas kratīšanas.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
18

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Juta Pharma GmbH, Gutenbergstr. 13, 24941, Flensburg, Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/19/1375/001
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Grasustek 6 mg
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
19

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM VAI PLĀKSNĪTĒM BLISTERIS AR ŠĻIRCI 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Grasustek 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē pegfilgrastim 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Juta Pharma GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA
Svarīgi: pirms rīkošanās ar pilnšļirci izlasiet lietošanas instrukciju.
20

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĻIRCES BLISTERĪ MARĶĒJUMS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Grasustek 6 mg pegfilgrastim s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 0,6 ml 6. CITA Juta Pharma GmbH
21

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
22

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Grasustek 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Pegfilgrastim
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. • Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Grasustek un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Grasustek lietošanas 3. Kā lietot Grasustek 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Grasustek 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Grasustek un kādam nolūkam to lieto
Grasustek ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma.
Grasustek satur aktīvo vielu pegfilgrastīmu. Pegfilgrastīms ir olbaltumviela, ko ražo E coli baktērijās, izmantojot biotehnoloģiju. Tas pieder olbaltumvielu grupai, ko sauc par citokīniem, un ir ļoti līdzīgs dabiskajai olbaltumvielai (granulocītu koloniju stimulējošais faktors), ko ražo Jūsu organisms.
Grasustek lieto, lai samazinātu neitropēnijas (mazs balto asins šūnu skaits) ilgumu un febrilās neitropēnijas (mazs balto asins šūnu skaits un drudzis) rašanos, ko var izraisīt citotoksiskās ķīmijterapijas (zāles, kas iznīcina ātri augošas šūnas) lietošana. Baltajām asins šūnām ir svarīga nozīme, jo tās palīdz organismam cīnīties ar infekciju. Šīs šūnas ir ļoti jutīgas pret ķīmijterapijas iedarbību, kas var izraisīt to skaita samazināšanos Jūsu organismā. Ja balto asins šūnu skaits ir mazs, to var nepietikt, lai organisms varētu cīnīties ar baktērijām, un Jums var būt paaugstināts infekciju risks.
Ārsts Jums ir parakstījis Grasustek, lai rosinātu kaulu smadzenes (kaula daļa, kura ražo asins šūnas) ražot vairāk balto asins šūnu, kas palīdz organismam cīnīties ar infekciju.
2. Kas Jums jāzina pirms Grasustek lietošanas
Nelietojiet Grasustek šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret pegfilgrastīmu, filgrastīmu, no E. coli atvasinātām olbaltumvielām vai
kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
23

Pirms Grasustek lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:
• ja Jums ir alerģiska reakcija, ieskaitot vājumu, asinsspiediena pazemināšanos, apgrūtinātu elpošanu, sejas pietūkumu (anafilakse), apsārtumu un pietvīkumu, izsitumi uz ādas un ādas laukumi, kas niez;
• ja Jums ir klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana. Tās var būt akūta respiratorā distresa sindroma (ARDS) pazīmes;
• ja Jums ir kāda no šādām blakusparādībām vai to kombinācija: ­ pietūkums vai tūskainība, kas var būt saistīta ar retāku urinēšanu, apgrūtināta elpošana, vēdera pietūkums un pilnuma sajūta, un vispārēja noguruma sajūta. Tie var būt simptomi stāvoklim, ko sauc par "kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu", kas organismā izraisa asiņu noplūdi no mazajiem asinsvadiem (skatīt 4. punktu);
• ja Jums ir sāpes vēdera kreisajā augšdaļā vai pleca galā. Tās var būt pazīmes problēmām ar liesu (splenomegālija);
• ja Jums ir nesen bijusi nopietna plaušu infekcija (pneimonija), šķidrums plaušās (plaušu tūska), plaušu iekaisums (intersticiāla plaušu slimība) vai patoloģiska krūškurvja rentgenogramma (plaušu infiltrācija);
• ja Jūs esat informēts par jebkādām izmaiņām asins šūnu skaitā (piemēram, palielināts balto asins šūnu skaits vai anēmija) vai samazinātu trombocītu skaitu, kas samazina asiņu spēju sarecēt (trombocitopēnija). Ārsts var vēlēties Jūs rūpīgāk kontrolēt;
• ja Jums ir sirpjveida šūnu anēmija. Ārsts var rūpīgāk kontrolēt Jūsu stāvokli; • ja Jums ir pēkšņas alerģijas pazīmes, piemēram, izsitumi, nieze vai nātrene uz ādas, sejas, lūpu,
mēles vai citu ķermeņa daļu pietūkums, elpas trūkums, sēkšana vai elpošanas traucējumi. Tās var būt smagas alerģiskas reakcijas pazīmes; • retos gadījumos ir ziņots par aortas (lielā asinsvada, pa kuru asinis no sirds plūst uz ķermeni) iekaisumu vēža pacientiem un veseliem donoriem. Simptomi var būt drudzis, vēdera sāpes, savārgums, muguras sāpes un paaugstināts iekaisuma marķieru līmenis. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir šie simptomi.
Ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu asinis un urīnu, jo Grasustek var kaitēt sīkiem filtriem Jūsu nierēs (glomerulonefrīts).
Jums jāaprunājas ar ārstu par asins vēža attīstības riskiem. Ja Jums attīstās vai var attīstīties asins vēzis, Jūs nedrīkstat lietot Grasustek, ja vien to nav licis Jūsu ārsts.
Atbildes reakcijas uz pegfilgrastīmu zudums Ja Jums zūd atbildes reakcijas uz ārstēšanu ar pegfilgrastīmu vai neizdodas to saglabāt, ārsts izmeklēs iemeslus, tai skaitā, vai Jums nav izveidojušās antivielas, kas neitralizē pegfilgrastīma aktivitāti.
Citas zāles un Grasustek Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Grasustek nav pārbaudīts lietošanai grūtniecēm. Svarīgi pastāstīt ārstam, ja Jūs: • esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti; • domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai • plānojat grūtniecību.
Ja Jums iestājas grūtniecība ārstēšanas ar Grasustek laikā, lūdzu, informējiet savu ārstu.
Ja vien ārsts nav norādījis citādāk, lietojot Grasustek, bērna barošana ar krūti jāpārtrauc.
24

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Grasustek neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Grasustek satur sorbītu (E420) un nātriju Šīs zāles satur 30 mg sorbīta katrā 6 mg devā, kas atbilst 50 mg/ml.
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) 6 mg devā, t.i., būtībā tās ir nātriju nesaturošas.
3. Kā lietot Grasustek
Vienmēr lietojiet Grasustek tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Parastā deva ir viena 6 mg subkutāna injekcija (injekcija zem ādas), izmantojot pilnšļirci, un tā jāinjicē vismaz 24 stundas pēc ķīmijterapijas pēdējās devas katra ķīmijterapijas kursa beigās.
Grasustek pašinjekcija Ārsts var izlemt, ka visērtāk būs, ja Jūs paši sev injicēsiet Grasustek. Ārsts vai medmāsa Jums parādīs, kā injicēt pašam sev. Nemēģiniet veikt injekciju, ja neesat apmācīts.
Sīkākus norādījumus par to, kā pašam sev injicēt Grasustek, lūdzu, lasiet šīs instrukcijas beigās.
Nekratiet spēcīgi Grasustek, jo tas var ietekmēt tā aktivitāti.
Ja esat lietojis Grasustek vairāk nekā noteikts Ja esat lietojis Grasustek vairāk nekā noteikts, Jums jāsazinās ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Ja esat aizmirsis injicēt Grasustek Ja esat aizmirsis injicēt Grasustek devu, sazinieties ar ārstu, lai noskaidrotu, kad jāinjicē nākamā deva.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Lūdzu, nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir kāda no šādām blakusparādībām vai to kombinācija: • pietūkums vai tūskainība, kas var būt saistīta ar retāku urinēšanu, apgrūtināta elpošana, vēdera
pietūkums un pilnuma sajūta, un vispārēja noguruma sajūta. Šie simptomi parasti attīstās ātri.
Tie var būt simptomi retākam (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem) stāvoklim, ko sauc par “kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu”, kas organismā izraisa asiņu noplūdi no mazajiem asinsvadiem un kura gadījumā ir nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība.
Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): • sāpes kaulos. Ārsts Jums pastāstīs, kādas zāles jālieto, lai mazinātu kaulu sāpes; • slikta dūša un galvassāpes.
Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem): • sāpes injekcijas vietā; • vispārējas sāpes, sāpes locītavās un muskuļos; • var rasties pārmaiņas asinīs; tās var atklāt parastajās asins analīzēs. Īslaicīgi var palielināties balto
asins šūnu skaits. Var samazināties trombocītu skaits, kas var izraisīt zilumu veidošanos.
25

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem): • alerģiska tipa reakcijas, ieskaitot apsārtumu un pietvīkumu, ādas izsitumus un piepaceltus un
niezošus ādas apvidus; • nopietnas alerģiskas reakcijas, ieskaitot anafilaksi (vājums, asinsspiediena pazemināšanās,
apgrūtināta elpošana, sejas pietūkums); • palielināti liesas izmēri; • liesas plīsums. Daži liesas plīsuma gadījumi bija letāli. Svarīgi nekavējoties sazināties ar ārstu, ja
rodas sāpes vēdera kreisās puses augšdaļā vai sāpes kreisajā plecā, jo tās var būt saistītas ar liesas bojājumu; • elpošanas traucējumi. Ja Jums ir klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana, lūdzu, pastāstiet par to ārstam; • radies Svīta sindroms (plūmju krāsas, piepacelti, sāpīgi bojājumi uz ekstremitātēm un dažkārt uz sejas un kakla kopā ar drudzi), bet nozīme var būt citiem faktoriem; • ādas vaskulīts (ādas asinsvadu iekaisums); • sīko filtru bojājumi nierēs (glomerulonefrīts); • apsārtums injekcijas vietā; • asiņu atklepošana (hemoptīze).
Retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem): • aortas (lielā asinsvada, pa kuru asinis no sirds plūst uz ķermeni) iekaisums; skatīt 2. punktu; • asiņošana no plaušām (plaušu asiņošana).
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot Appendix V minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Grasustek
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un šļirces marķējuma pēc “Derīgs līdz” un “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).
Jūs varat izņemt Grasustek no ledusskapja un glabāt istabas temperatūrā (nepārsniedzot 30 °C) ne ilgāk par 3 dienām. Kad šļirce ir izņemta no ledusskapja un sasilusi līdz istabas temperatūrai (nepārsniedzot 30 °C), tā jāizlieto 3 dienu laikā vai jāiznīcina.
Nesasaldēt. Grasustek var lietot, ja tas ir nejauši sasaldēts vienu reizi ne ilgāk kā 24 stundas.
Uzglabāt tvertnē ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka tās ir duļķainas vai satur daļiņas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
26

Ko Grasustek satur − Aktīvā viela ir pegfilgrastīms. Katra pilnšļirce satur 6 mg pegfilgrastīma 0,6 ml šķīduma
injekcijām. − Citas sastāvdaļas ir nātrija acetāts, sorbīts (E420), polisorbāts 20 un ūdens injekcijām (skatīt 2.
punktu). Grasustek ārējais izskats un iepakojums Grasustek ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums injekcijām pilnšļircē (6 mg/0,6 ml).
Katrs iepakojums satur 1 stikla pilnšļirci ar pievienotu nerūsējošā tērauda adatu un adatas uzgali. Šļirces ir piegādātas ar automātisku adatas drošības aizsargu.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Juta Pharma GmbH, Gutenbergstr. 13, 24941Flensburg, Vācija
Ražotājs Juta Pharma GmbH, Gutenbergstr. 13, 24941 Flensburg, Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Ελλάδα RAFARM A.E.B.E Κορίνθου 12, Ν. Ψυχικό, Ελλάδα τηλ 210 6776550-1

България Алвоген Фарма България ЕООД бул. България 86А, ет. 1, София 1680, България +359 2 441 7136

Croatia Alvogen d.o.o. Av. V. Holjevca 40 , 10000 Zagreb, Hrvatska Tel:+385 1 6641 830

Iceland Alvogen ehf. Sæmundargötu 15-19, 101 Reykjavík, Ísland Tel: +354 522 2900

Magyarország Aramis Pharma Kft 1095 Mester u. 28 Budapest Hungary Tel:+36-1-299-1051

Polska Alvogen Pharma Sp. Z o.o. Ul Kniaźnina 4a lok 7 01-607 Warsaw, Poland Tel: + 48 22 460 92 00

România

Osterreich

Alvogen Romania SRL

Vertrieb

44B, Theodor Pallady Blvd. 3rd district, 032266 Bucharest, Romania

G.L.Pharma GmbH Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Osterreich

Tel: +40 21 318 0377

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG

27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Norādījumi par lietošanu Daļu rokasgrāmata Šļirce pirms ievadīšanas
Uzmanību! Šļirces sagatavošanas laikā izvairieties no saskares ar virzuli un adatu. Drošības ierīci parasti aktivē virzuļa spiediens uz šļirci. Šļirce pēc ievadīšanas (Aizsargs ir atbrīvots un nosedz adatu)
28

Svarīgi! Pirms Grasustek pilnšļirces ar automātisko adatas aizsargu lietošanas izlasiet šo svarīgo informāciju. • Svarīgi, lai Jūs nemēģinātu injicēt sev pats, ja ārsts vai veselības aprūpes speciālists nav Jūs
apmācījis. • Grasustek ievada injekcijas veidā audos tieši zem ādas (subkutāna lietošana).
Nenoņemiet pelēko adatas uzgali no pilnšļirces, kamēr neesat gatavs injekcijai. Neizmantojiet pilnšļirci, ja tā bijusi nomesta uz cietas virsmas. Izmantojiet jaunu pilnšļirci un piezvaniet ārstam vai veselības aprūpes speciālistam. Nemēģiniet aktivēt pilnšļirci pirms injekcijas.
Nemēģiniet noņemt caurspīdīgo pilnšļirces drošības aizsargu no pilnšļirces. Nemēģiniet noņemt noplēšamo marķējumu uz pilnšļirces cilindra pirms injekcijas.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi, zvaniet ārstam vai veselības aprūpes speciālistam.

1. solis. Sagatavošanās

A.

Izņemiet pilnšļirces paplāti no iepakojuma un atrodiet injekcijai nepieciešamos materiālus:

spirta salvetes, marles tamponu vai plāksnīti, plāksteri un konteineri asu priekšmetu

izmešanai (nav iekļauts).

Lai injekcija būtu daudz patīkamāka, pirms injekcijas atstājiet pilnšļirci istabas temperatūrā uz aptuveni

30 minūtēm. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Uz tīras, labi apgaismotas virsmas nolieciet jaunu pilnšļirci un citus materiālus.

Nemēģiniet sasildīt šļirci, izmantojot tādus siltuma avotus kā karsts ūdens vai mikroviļņu krāsns.

Neatstājiet pilnšļirci tiešu saules staru gaismā.

Nekratiet pilnšļirci.

Uzglabājiet pilnšļirces bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

B.

Brīdinājums/piesardzība: pārbaudiet, vai iepakojumā nav brīvu fragmentu vai šķidruma.

Šaubu gadījumā NEATVERIET šo iepakojumu, bet tā vietā paņemiet citu.

Atveriet blisteri, noplēšot augšējo slāni no visa blistera,

kā parādīts.

C.

Brīdinājums/piesardzība: NEIZCELIET šļirci aiz virzuļa vai adatas vāciņa.

Izņemiet pilnšļirci no blistera, kā parādīts.

29

D.

Apskatiet zāļu saturu caur apskates lodziņu uz pilnšļirces.

Nelietojiet pilnšļirci, ja: • zāles ir duļķainas vai tajās ir daļiņas. Zālēm ir jābūt dzidram un bezkrāsainam šķidrumam; • jebkāda daļa izskatās ieplaisājusi vai salauzta; • pelēkais adatas vāciņš ir pazudis vai nav droši piestiprināts; • ir pagājusi uz marķējuma uzdrukātā derīguma termiņā norādītā mēneša pēdējā diena. Jebkurā no šiem gadījumiem piezvaniet ārstam vai veselības aprūpes speciālistam.

2. solis. Sagatavojieties

A.

Rūpīgi nomazgājiet rokas. Sagatavojiet un notīriet injekcijas vietu.

Jūs varat izmantot: • augšstilba augšējo daļu; • vēderu, izņemot 5 cm (2 collu) apvidu tieši ap nabu; • augšdelma ārpusi (tikai, ja kāds cits Jums injicē). Notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti. Ļaujiet ādai nožūt.
Nepieskarieties injekcijas vietai pirms injekcijas.
Neinjicējiet apvidū, kur āda ir jutīga, ar zilumu, sarkana vai cieta. Izvairieties no injekcijas apvidos ar rētām un strijām.
30

B.

Brīdinājums/piesardzība: NEGRIEZIET adatas vāciņu un NEPIESKARIETIES adatai vai

virzulim.

Noņemiet adatas vāciņu taisni un rīkojieties ar aizsargu tā, lai izvairītos no traumas vai adatas

saliekšanas.

C.

Satveriet injekcijas vietu, lai izveidotu stingru virsmu.

Svarīgi turēt ādu satvertu injekcijas laikā.

3. solis. Injekcija

A.

IEDURIET adatu ādā.

Nospiediet virzuli, satverot pirkstu balstus.

Nospiediet virzuli līdz pašam galam, lai injicētu visu šķīdumu.

Nepieskarieties injekcijas vietai pirms injekcijas.
31

B.

Lai aktivizētu aizsargu, ir jābūt ievadītai visai devai.

C.

Kad injekcija ir pabeigta, var izdarīt vienu no šādām darbībām:

-Izņemiet adatu no injekcijas vietas un atlaidiet virzuli, līdz visu adatu pārklāj aizsargs.

-Atlaidiet virzuli, līdz adata ir pārklāta un tad izņemiet šļirci no injekcijas vietas.

Brīdinājums/piesardzība: ja aizsargs nav aktivējies vai ir daļēji aktivējies, izmetiet šļirci, neuzliekot adatas vāciņu.
32

Tikai veselības aprūpes speciālistiem Zāļu tirdzniecības nosaukums ir skaidri jāieraksta pacienta dokumentos.

Pagrieziet virzuli stāvoklī, kurā Jūs varat noņemt šļirces marķējumu.

4. solis. Nobeigums

A.

Nekavējoties izmetiet izlietotās zāles asu priekšmetu tvertnē vai kā norādījis veselības

aprūpes speciālists.

Zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Uzglabājiet šļirces un aso priekšmetu tvertni bērniem neredzamā un neaizsniedzamā vietā.

Nelietojiet pilnšļirci atkārtoti.

Nenododiet pilnšļirces otrreizējai pārstrādei un neizmetiet tās sadzīves atkritumos.

B.

Apskatiet injekcijas vietu.

Ja tajā ir asinis, piespiediet marles tamponu vai plāksnīti injekcijas vietai. Neberzējiet injekcijas vietu. Ja

nepieciešams, uzlieciet plāksteri.

33