Discus compositum

Šķīdums injekcijām
UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

31.90 €

Zāļu produkta identifikators

01-0013-02

Zāļu reģistrācijas numurs

01-0013

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

28-SEP-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Discus compositum šķīdums injekcijām

Šķīdums injekcijām intramuskulārai (i.m.), subkutānai (s.c.) vai intradermālai lietošanai.

Homeopātiskas zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Discus compositum un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Discus compositum lietošanas

3. Kā lietot Discus compositum

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Discus compositum

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Discus compositum un kādam nolūkam tos lieto

Discus compositum ir homeopātiskas zāles, ko lieto, lai stimulētu endogēnās aizsardzības reakcijas un iedarbotos uz homotoksisko zonu osteohondrozes, locītavu slimību (hroniska artrīta un artrozes) gadījumā, it īpaši mugurkaula apvidus neiralģisku/ reimatisku slimību gadījumā.

2. Kas Jums jāzina pirms Discus compositum lietošanas

Nelietojiet Discus compositum šādos gadījumos:

  • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

  • bērniem līdz 12 gadu vecumam.

    Citas zāles un Discus compositum:

    Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Discus compositum neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Discus compositium satur nātriju

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg. Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23mg) dienas devā. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3. Kā lietot Discus compositum

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: ievadīt 1 ampulas saturu 1-3 reizes nedēļā.

Discus compositum var injicēt muskulī, zemādā vai ādā.

Ja esat lietojis Discus compositum vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Discus compositum

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Discus compositum

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne

visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos (sastop mazāk nekā 1 pacientam no 10 000) pēc hinīnu saturošu zāļu lietošanas, iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, ādas alerģija vai drudzis. Šādos gadījumos jums jākonsultējas ar ārstu.

Piezīme: iespējama sensibilizācijas veidošanās pret hinīnu vai hinidīnu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Discus compositum

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, ampulu etiķetes pēc “Derīgs līdz;”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Discus compositum satur

  • 1 ampula 2,2 ml (=2,2 g) satur aktīvās vielas:

    Discus intervertebralis suis D8 22 mg, Acidum ascorbicum D6 22 mg, Thiaminum hydrochloricum D6 22 mg, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 mg, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 mg, Nicotinamidum D6 22 mg, Funiculus umbilicalis suis D10 22 mg, Cartilago suis D8 22 mg, Medulla ossis suis D10 22 mg, Embryo totalis suis D10 22 mg, Glandula suprarenalis suis D10 22 mg, Pulsatilla pratensis D6 22 mg, Hydrargyrum oxydatum rubrum D10 22 mg, Sulfur D28 22 mg, Cimicifuga racemosa D4 22 mg, Ledum palustre D4 22 mg, Pseudognaphalium obtusifolium D3 22 mg, Citrullus colocynthis D4 22 mg, Secale cornutum D6 22 mg, Argentum metallicum D10 22 mg, Zincum metallicum D10 22 mg, Cuprum aceticum D6 22 mg, Aesculus hippocastanum D6 22 mg, Medorrhinum-Nosode D18 22 mg, Ranunculus bulbosus D4 22 mg, Ammonium chloratum D8 22 mg, Cinchona pubescens D4 22 mg, Kalium carbonicum D6 22 mg, Sepia officinalis D10 22 mg, Acidum picrinicum D6 22 mg, Berberis vulgaris D4 22 mg, Acidum silicicum D6 22 mg, Calcium phosphoricum D10 22 mg, Acidum DL-alpha-liponicum D8 22 mg, Natrium diethyloxalaceticum D6 22 mg, Nadidum D6 22 mg, Coenzymum A D10 22 mg

  • Citas sastāvdaļas ir: nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

Discus compositum ārējais izskats un iepakojums

Discus compositum ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Iepakojumā 10 vai 100 ampulas pa 2,2 ml.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2016

Lejupielādēt zāļu aprakstu

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Discus compositum šķīdums injekcijām

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ampula 2,2 ml (= 2,2 g) satur aktīvās vielas:

Discus intervertebralis suis D 8 22 mg
Acidum ascorbicum D 6 22 mg
Thiaminum hydrochloricum D 6 22 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum D 6 22 mg
Pyridoxinum hydrochloricum D 6 22 mg
Nicotinamidum D 6 22 mg
Funiculus umbilicalis suis D 10 22 mg
Cartilago suis D 8 22 mg
Medulla ossis suis D 10 22 mg
Embryo totalis suis D 10 22 mg
Glandula suprarenalis suis D 10 22 mg
Pulsatilla pratensis D 6 22 mg
Hydrargyrum oxydatum rubrum D 10 22 mg
Sulfur D 28 22 mg
Cimicifuga racemosa D 4 22 mg
Ledum palustre D 4 22 mg
Pseudognaphalium obtusifolium D 3 22 mg
Citrullus colocynthis D 4 22 mg
Secale cornutum D 6 22 mg
Argentum metallicum D 10 22 mg
Zincum metallicum D 10 22 mg
Cuprum aceticum D 6 22 mg
Aesculus hippocastanum D 6 22 mg
Medorrhinum-Nosode D 18 22 mg
Ranunculus bulbosus D 4 22 mg
Ammonium chloratum D 8 22 mg
Cinchona pubescens D 4 22 mg
Kalium carbonicum D 6 22 mg
Sepia officinalis D 10 22 mg
Acidum picrinicum D 6 22 mg
Berberis vulgaris D 4 22 mg
Acidum silicicum D 6 22 mg
Calcium phosphoricum D 10 22 mg
Acidum DL-alpha-liponicum D 8 22 mg
Natrium diethyloxalaceticum D 6 22 mg
Nadidum D 6 22 mg
Coenzymum A D 10 22 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Discus compositum ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Endogēnās aizsardzības reakcijas stimulēšana un iedarbība uz homotoksisko zonu osteohondrozes, locītavu slimību (hroniska artrīta un artrozes) gadījumā, it īpaši mugurkaula apvidus neiralģisku/ reimatisku slimību gadījumā.

4.2. Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: ievadīt 1 ampulas saturu 1-3 reizes nedēļā intramuskulāri (i.m.), subkutāni (s.c.) vai intradermāli.

Pediatriskā populācija

Discus compositum drošums un efektivitāte bērniem līdz 12 gadu vecumam nav pierādīta. Dati nav pieejami.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret hinīnu, aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Sakarā ar nepietiekamu dokumentēto pieredzi, nelietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg. Zāles satur mazāk par 1mmol nātrija (23mg) dienas devā. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un krūts barošanas periodā nav pieejami. Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Discus compositum neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.


4.8. Nevēlamās blakusparādības

Ļoti retos gadījumos (sastop mazāk nekā 1 pacientam no 10 000) pēc zāļu lietošanas, kas satur hinīnu, iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, ādas alerģija vai drudzis.

Piezīme: iespējama sensibilizācijas veidošanās pret hinīnu vai hinidīnu. Šādos gadījumos pacientam ieteicams konsultēties ar ārstu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, Tālr.: +371 67078400, Fakss: +371 67078428, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: homeopātiskas zāles, ATĶ kods V03AX

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds

Ūdens injekcijām

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Ampulas / kartona kastīte.

Iepakojumā 10 vai 100 ampulas pa 2,2 ml.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.lv

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

01-0013

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2001. gada 17. janvāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011. gada 28.septembris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2016