Coenzyme compositum

Šķīdums injekcijām
UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

19.36 €

Zāļu produkta identifikators

01-0112-02

Zāļu reģistrācijas numurs

01-0112

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

30-JUN-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Saskaņots ZVA 19.12.2013.
Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Coenzyme compositum šķīdums injekcijām Šķīdums injekcijām intradermālai, intramuskulārai (i.m.) vai subkutānai (s.c.) lietošanai.
Homeopātiskas zāles.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja
šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas
arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Coenzyme compositum un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Coenzyme compositum lietošanas 3. Kā lietot Coenzyme compositum 4. Iespējamās blakusparādības 5 Kā uzglabāt Coenzyme compositum 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Coenzyme compositum un kādam nolūkam to lieto
Coenzyme compositum ir homeopātiskas zāles, ko lieto bloķētas enzīmu sistēmas pastiprināšanai deģeneratīvu slimību vai fermentu darbības traucējumu gadījumā (celulārā fāze).
2. Kas Jums jāzina pirms Coenzyme compositum lietošanas
Nelietojiet Coenzyme compositum šādos gadījumos: - ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Bērni Nav piemērots bērniem līdz 12 gadu vecumam.
Citas zāles un Coenzyme compositum Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti

Saskaņots ZVA 19.12.2013. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Coenzyme compositum neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Coenzyme compositum satur nātriju Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg. Zāles dienas devā satur mazāk par 1mmol (23mg) nātrija. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.
3. Kā lietot Coenzyme compositum
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Ieteicamā deva pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma ir: parasti injicē 1 ampulu 1-3 reizes nedēļā.
Coenzyme compositum var injicēt zemādā, ādā vai muskulī. Injekciju veic persona, kas ir apmācīta injekciju veikšanā.
Ja esat lietojis Coenzyme compositum vairāk nekā noteikts Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.
Ja esat aizmirsis lietot Coenzyme compositum Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
Ja pārtraucat lietot Coenzyme compositum Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ļoti retos gadījumos (skar mazāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var būt alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas (piem., alerģiskas reakcijas uz ādas, apsārtums/pietūkums injekcijas vietā).
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Saskaņots ZVA 19.12.2013.
5. Kā uzglabāt Coenzyme compositum
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un ampulu uzlīmes pēc Derīgs līdz:. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Coenzyme compositum satur
- Viena ampula 2.2 ml (=2.2 g) satur aktīvās vielas: Coenzymum A D8 22 mg, Acidum ascorbicum D6 22 mg, Thiaminum hydrochloricum D6 22 mg, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 mg, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 mg, Nicotinamidum D6 22 mg, Acidum cis-aconiticum D8 22 mg, Acidum citricum D8 22 mg, Acidum fumaricum D8 22 mg, Acidum alphaketoglutaricum D8 22 mg, Acidum malicum D8 22 mg, Acidum succinicum D8 22 mg, Barium oxalsuccinicum D10 22 mg, Natrium diethyloxalaceticum D6 22 mg, Natrium pyruvicum D8 22 mg, Cysteinum D6 22 mg, Pulsatilla pratensis D6 22 mg, Hepar sulfuris D10 22 mg, Sulfur D10 22 mg, Adenosinum triphosphoricum D10 22 mg, Nadidum D8 22 mg, Manganum phosphoricum D6 22 mg, Magnesium oroticum dihydricum D6 22 mg, Cerium oxalicum D8 22 mg, Acidum DL-alpha-liponicum D6 22 mg, Beta vulgaris rubra D4 22 mg
- Citas sastāvdaļas: nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.
Coenzyme compositum ārējais izskats un iepakojums
Coenzyme compositum ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums. Iepakojumā pa 10 un 100 ampulām pa 2,2 ml ampulā.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden

Vācija Tālrunis: Fakss: E-pasts:

0049 7221 501-00 0049 7221 501 485 info@heel.de

Izplatītājs

SIA Farmahelis Partizanu g. 198-5 50324 Kaunas Lietuva Tālrunis, fakss: E-pasts:

0037037-452559 farmahelis@kaunas.omnitel.net

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 10/2013.

Saskaņots ZVA 19.12.2013.

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Coenzyme compositum šķīdums injekcijām

Saskaņots ZVA 19.12.2013.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena ampula 2,2 ml (= 2,2 g) satur aktīvās vielas:

Coenzymum A Acidum ascorbicum Thiaminum hydrochloricum Natrium riboflavinum phosphoricum Pyridoxinum hydrochloricum Nicotinamidum Acidum cis-aconiticum Acidum citricum Acidum fumaricum Acidum alpha-ketoglutaricum Acidum malicum Acidum succinicum Barium oxalsuccinicum Natrium diethyloxalaceticum Natrium pyruvicum Cysteinum Pulsatilla pratensis Hepar sulfuris Sulfur Adenosinum triphosphoricum Nadidum Manganum phosphoricum Magnesium oroticum dihydricum Cerium oxalicum Acidum DL-alpha-liponicum Beta vulgaris rubra

D8 D6 D6 D6 D6 D6 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D 10 D6 D8 D6 D6 D 10 D 10 D 10 D8 D6 D6 D8 D6 D4

22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg 22 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām intradermālai, intramuskulārai (i.m.) vai subkutānai (s.c.) ievadīšanai. Coenzyme compositum ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

Saskaņots ZVA 19.12.2013.

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Bloķētas enzīmu sistēmas pastiprināšanai deģeneratīvu slimību vai fermentu darbības traucējumu gadījumā (celulārā fāze).

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Parasti injicē 1 ampulu 1-3 reizes nedēļā intradermāli, intramuskulāri (i.m.) vai subkutāni (s.c.).

Pediatriskā populācija

Coenzyme compositum drošība un efektivitāte bērniem līdz 12 gadu vecumam nav pierādīta. Dati nav pieejami.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles satur 17,6 mg nātrija vienā ampulā. Zāļu dienas deva satur mazāk par 1mmol (23mg) nātrija. Būtībā zāles ir nātriju nesaturošas.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6. Grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un krūts barošanas periodā nav pieejami. Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Coenzyme compositum neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Saskaņots ZVA 19.12.2013.

Ļoti retos gadījumos (skar mazāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var būt alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas (piem., alerģiskas reakcijas uz ādas, apsārtums/pietūkums injekcijas vietā).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, Tālr.: +371 67078400, Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1. Farmakodinamiskās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: Citi ārstniecības līdzekļi. Homeopātiskas zāles. ATĶ kods V03AX Nav attiecināms uz homeopātiskām zālēm. 5.2. Farmakokinētiskās īpašības Nav attiecināms uz homeopātiskām zālēm. 5.3. Pirmsklīniskie dati par drošumu Nav attiecināms uz homeopātiskām zālēm.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1. Palīgvielu saraksts Nātrija hlorīds, ūdens injekcijām. 6.2. Nesaderība Nav piemērojama. 6.3. Uzglabāšanas laiks 5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Saskaņots ZVA 19.12.2013.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Ampulas / kartona kārba. Iepakojumā pa 10 un 100 ampulām pa 2,2 ml ampulā. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss:

0049 7221 501 485

E-pasts:

info@heel.de

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS 01-0112

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS
Pirmās reģistrācijas datums: 2001. gada 14. Marts. Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011. gada 30. jūnijs.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 10/2013