Bronchalis-Heel

Tablete

Bronchalis-Heel tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N50
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Bryonia dioica Hyoscyamus niger Lobelia inflata Cephaelis ipecacuanha Kreosotum Kalium stibyltartaricum Lobaria pulmonaria Atropa belladonna

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

6.46 €

Zāļu produkta identifikators

00-0102-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-0102

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

18-JUN-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Bronchalis-Heel tabletes

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

  • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

  • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

  • Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

  1. Kas ir Bronchalis-Heel tabletes un kādam nolūkam tās lieto

  2. Kas Jums jāzina pirms Bronchalis-Heel tabletes lietošanas

  3. Kā lietot Bronchalis-Heel tabletes

  4. Iespējamās blakusparādības

  5. Kā uzglabāt Bronchalis-Heel tabletes

  6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Bronchalis-Heel tabletes un kādam nolūkam tās lieto

Bronchalis-Heel tabletes ir homeopātiskas zāles, ko lieto akūta un hroniska bronhīta gadījumā.

Piezīme: Ja simptomi saglabājas vai, ja Jums ir elpas trūkums, drudzis, strutainas vai asiņainas krēpas, lūdzu, konsultēties ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Bronchalis-Heel tabletes lietošanas

Nelietojiet Bronchalis-Heel tabletes šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret kādu no aktīvajām vielām, vai jebkuru citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, piemēram, fenolu.

Citas zāles un Bronchalis-Heel tabletes

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Bronchalis-Heel tabletes kopā ar uzturu un dzērienu

Mijiedarbība nav novērota

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Bronchalis-Heel tabletes neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Bronchalis-Heel tabletes satur laktozi

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Bronchalis-Heel tabletes

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 1 tablete jāizšķīdina mutē 3 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 līdz 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam.

Ja esat lietojis Bronchalis-Heel tabletes vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Bronchalis-Heel tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jus pārtraucat lietot Bronchalis-Heel tabletes

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Bronchalis-Heel tabletes

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bronchalis-Heel tabletes satur:

- Katra tablete satur aktīvās vielas:

Atropa belladonna D4 30mg

Lobaria pulmonaria D4 30mg

Kalium stibyltartaricum D4 30mg

Kreosotum D5 30mg

Psychotria ipecacuanha D4 30mg

Lobelia inflata D4 30mg

Hyoscyamus niger D4 60mg

Bryonia cretica D4 60mg

- Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

Bronchalis-Heel tabletes ārējais izskats un iepakojums:

Polipropilēna trauciņš, kas iepakots kartona kastītē.

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

Bronchalis-Heel tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2016

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Bronchalis-Heel tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur aktīvās vielas:

Atropa belladonna D4 30mg

Lobaria pulmonaria D4 30mg

Kalium stibyltartaricum D4 30mg

Kreosotum D5 30mg

Psychotria ipecacuanha D4 30mg

Lobelia inflata D4 30mg

Hyoscyamus niger D4 60mg

Bryonia cretica D4 60mg

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: Laktozes monohidrāts (katra tablete satur aptuveni 300 mg laktozes)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete.

Baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Akūts un hronisks bronhīts.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 1 tablete jāizšķīdina mutē 3 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 līdz 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

Lietošanas veids

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām, piemēram, fenolu.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes–galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un krūtsbarošanas periodā nav pieejami. Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Bronchalis-Heel tabletes neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tāsizpaužas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428 Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Polipropilēna trauciņš, kas iepakots kartona kastītē.

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. -Reckeweg- Str.2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

00-0102

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000. gada 16. februāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 18. jūnijs

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2016