Arixtra

Šķīdums injekcijām

Arixtra

Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce ar drošības sistēmu, N7
Fondaparinuxum natricum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

EU/1/02/206/010

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/02/206/010

Ražotājs

Glaxo Wellcome Production, France

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

12-NOV-04

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

5 mg/0,4 ml

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Aspen Pharma Trading Ltd., Ireland

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Arixtra 1,5 mg/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra pilnšļirce (0,3 ml) satur 1,5 mg nātrija fondaparinuksa (fondaparinux sodium).
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā un tādējādi būtībā nesatur nātriju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Venozās trombembolijas profilakse pieaugušajiem, kam tiek veikta liela ortopēdiska apakšējo ekstremitāšu operācija, piemēram, gūžas kaula lūzuma gadījumā, liela ceļa locītavas operācija vai gūžas locītavas endoprotezēšanas operācija.
Venozās trombembolijas profilakse pieaugušajiem, kam tiek veikta operācija vēdera dobumā , ja tiek izlemts, ka viņiem ir augsts trombembolisko komplikāciju risks, piemēram, pacientiem, kuriem tiek veikta operācija sakarā ar vēzi vēdera dobumā (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Venozās trombembolijas profilakse medikamentozi ārstētiem pieaugušiem pacientiem, kam ir augsts VT risks un kas ir nekustīgi tādas akūtas slimības kā sirds mazspēja un/vai akūtu elpošanas traucējumu un/vai akūtas infekcijas vai iekaisuma slimības dēļ.
Pieaugušu pacientu ārstēšana akūtas, simptomātiskas, spontānas kāju virspusējo vēnu trombozes gadījumā bez vienlaicīgas dziļo vēnu trombozes (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Pacienti, kuriem tiek veiktas lielas ortopēdiskas vai vēdera dobuma operācijas Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā, lietojot pēc operācijas subkutānas injekcijas veidā.
Sākumdeva jāievada 6 stundas pēc ķirurģiskas brūces slēgšanas, ja ir nodrošināta hemostāze.
Ārstēšana jāturpina, kamēr samazinās venozas trombembolijas risks, parasti līdz brīdim, kad pacients tiek izrakstīts ambulatoriskai aprūpei, vismaz 5 – 9 dienas pēc operācijas. Pieredze liecina, ka pacientiem, kam tiek veikta operācija gūžas kaula lūzuma dēļ, VT risks saglabājas ilgāk nekā 9 dienas pēc operācijas. Šiem pacientiem jāapsver ilgstoša profilakse ar fondaparinuksu līdz papildus 24 dienām (skatīt 5.1. apakšpunktu).
2

Medikamentozi ārstēti pacienti, kam ir augsts trombembolisku komplikāciju risks, ņemot vērā individuālā riska vērtējumu Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Medikamentozi ārstētiem pacientiem klīniski pētīts ārstēšanas ilgums 6 – 14 dienas (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā, ievadot zemādas injekcijas veidā. 2,5 mg fondaparinuksa terapija piemērota pacientiem, kuriem ir akūta, simptomātiska, izolēta, spontāna kāju virspusējo vēnu tromboze, kas ir vismaz 5 cm gara un apstiprināta ar ultrasonogrāfisko izmeklēšanu vai citām objektīvām metodēm. Ārstēšana jāsāk pēc iespējas ātrāk pēc diagnosticēšanas, ja ir izslēgta vienlaicīga DzVT vai virspusējo vēnu tromboze 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas. Ārstēšana jāturpina vismaz 30 dienas un ne ilgāk kā 45 dienas pacientiem ar lielu trombembolisko komplikāciju risku (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

• Pacienti, kuriem paredzēta operācija vai citas invazīvas procedūras Pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi, kuriem paredzēta operācija vai citas invazīvas procedūras, fondaparinuksu, ja vien iespējams, nevajadzētu ievadīt 24 stundu laikā pirms operācijas. Fondaparinuksa ievadīšanu var atsākt ne ātrāk kā 6 stundas pēc operācijas, ja ir nodrošināta hemostāze.

Īpašas pacientu grupas Pacientiem, kam veic operāciju, pirmās fondaparinuksa injekcijas laiks stingri jāievēro ≥ 75 gadus veciem pacientiem un/vai tiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, un/vai pacientiem ar nieru mazspēju, ja kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min.

Fondaparinuksu pirmo reizi drīkst ievadīt ne ātrāk kā 6 stundas pēc operācijas pabeigšanas. Injekciju nedrīkst veikt, ja nav nodrošināta hemostāze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru mazspēja • VTE profilakse - fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir
<20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min, devu jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Devu nav jāsamazina pacientiem ar viegliem nieru funkciju traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 50 ml/min).

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir <20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min, deva jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Deva nav jāsamazina pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 50 ml/min). 1,5 mg devas ievadīšanas drošums un efektivitāte nav pētīta (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu mazspējaVTE profilakse – pacientiem ar viegli vai mēreni izteiktu aknu mazspēju deva nav jāpielāgo.

Pacientiem ar smagu aknu mazspēju fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo pētījumi šai pacientu

grupai nav veikti (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksa ievadīšanas drošums un efektivitāte pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta, tāpēc fondaparinuksu šiem pacientiem neiesaka lietot (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija - Fondaparinuksu neiesaka lietot bērniem līdz 17 gadu vecumam drošuma un efektivitātes datu trūkuma dēļ.

3

Maza ķermeņa masaVTE profilakse –pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka nekā 50 kg, ir paaugstināts

asiņošanas risks. Fondaparinuksa eliminācija samazinās proporcionāli ķermeņa masai. Šiem

pacientiem fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksa ievadīšanas drošums un efektivitāte

pacientiem, kuru ķermeņa masa nepārsniedz 50 kg, nav pētīta, tāpēc fondaparinuksu šiem

pacientiem neiesaka lietot (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids
Fondaparinuksu ievada dziļas subkutānas injekcijas veidā, pacientam atrodoties guļus stāvoklī. Ievadīšanas vieta jāmaina starp vēdera priekšējās sienas kreiso un labo priekšējo sānu un kreiso un labo mugurējo sānu apvidu. Lai izvairītos no zāļu zuduma, lietojot pilnšļirci, pirms injekcijas neizvadiet no šļirces gaisa burbuli. Adata visā tās garumā jāiedur perpendikulāri ādas krokā, kas satverta ar īkšķi un rādītājpirkstu; ādas kroka jātur visu injekcijas laiku.

Papildus norādījumus par lietošanu, sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

− Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Aktīva klīniski nozīmīga asiņošana. − Akūts bakteriāls endokardīts. − Smaga nieru mazspēja, ja kreatinīna klīrenss ir < 20 ml/min.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Fondaparinukss paredzēts tikai subkutānai lietošanai. Nelietot intramuskulāri.

Asiņošana Fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam ir palielināts asiņošanas risks, piemēram, tiem, kam ir iedzimti vai iegūti asiņošanas traucējumi (piemēram, trombocītu skaits < 50 000/mm3), aktīva kuņģa-zarnu trakta čūlas slimība un nesen bijusi intrakraniāla asiņošana, vai neilgi pēc smadzeņu,
mugurkaula vai acu operācijas, kā arī īpašām pacientu grupām, kas minētas tālāk.

• VTE profilaksei - zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, nedrīkst lietot vienlaikus ar fondaparinuksu. Šīs zāles ir dezirudīns, fibrinolītiskie līdzekļi, GP IIb/IIIa receptoru antagonisti, heparīns, heparinoīdi vai zemas molekulārmasas heparīns (ZMMH). Nepieciešamības gadījumā vienlaicīgi jāveic terapija ar K vitamīna antagonistu atbilstoši 4.5 nodaļā sniegtai informācijai. Citas prettrombocītu zāles (acetilsalicilskābe, dipiridamols, sulfīnpirazons, tiklopidīns vai klopidogrels) un NPL jālieto uzmanīgi. Ja ir svarīgi lietot zāles vienlaikus, jāveic stingra kontrole.

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai – pacientiem, kuri vienlaikus tiek ārstēti ar citām zālēm, kas palielina asiņošanas risku, fondaparinukss jālieto piesardzīgi.

Pacienti ar virspusējo vēnu trombozi Pirms fondaparinuksa terapijas uzsākšanas ir nepieciešams ar kompresijas ultraskaņas izmeklējumu vai objektīvām metodēm apstiprināt virspusējo vēnu trombozi, kas atrodas vairāk nekā 3 cm no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas, un izslēgt vienlaicīgas DzVT iespēju. Nav datu par 2,5 mg fondaparinuksa lietošanu pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi un vienlaicīgu DzVT vai ar virspusējo vēnu trombozi 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).

2,5 mg fondaparinuksa lietošanas drošums un efektivitāte nav pētīta šādām grupām: pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi, kas radusies pēc skleroterapijas vai kā komplikācija no intravenozās

4

sistēmas, pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi anamnēzē iepriekšējo 3 mēnešu laikā, pacientiem ar venozu trombembolisku slimību anamnēzē iepriekšējo 6 mēnešu laikā vai pacientiem ar ļaundabīgu audzēju (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).

Spinālā/epidurālā anestēzija Pacientiem, kam veic lielu ortopēdisku operāciju, lietojot vienlaikus fondaparinuksu un spinālu/epidurālu anestēziju vai veicot spinālu punkciju, nevar noliegt epidurālas vai spinālas hematomas veidošanos, kas var izraisīt ilgstošu vai pastāvīgu paralīzi. Šo reti sastopamo traucējumu risks var būt lielāks, lietojot pēc operācijas epidurālus ilgkatetrus vai vienlaikus lietojot citas hemostāzi ietekmējošas zāles.

Gados veci pacienti
Gados veciem cilvēkiem ir palielināts asiņošanas risks. Tā kā nieru darbība līdz ar vecumu parasti vājinās, gados veciem pacientiem var būt samazināta eliminācija un pastiprināta fondaparinuksa iedarbība (skatīt 5.2. apakšpunktu). Fondaparinuksu gados veciem cilvēkiem jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Maza ķermeņa masa • VTE profilakse –pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka nekā 50 kg, ir paaugstināts asiņošanas risks. Fondaparinuksa eliminācija samazinās proporcionāli ķermeņa masai. Šiem pacientiem fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – nav pieejami klīniski dati par fondaparinuksa lietošanu virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai pacientiem, kuriem ķermeņa masa nepārsniedz 50 kg. Tāpēc fondaparinukss nav ieteicams virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai šiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Nieru mazspēja • VTE profilakse - zināms, ka fondaparinukss tiek izvadīts galvenokārt caur nierēm. Pacientiem,
kam kreatinīna klīrenss ir < 50 ml/min, ir palielināts asiņošanas un VTE risks, un viņi jāārstē uzmanīgi (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu). Pieejams maz klīnisko datu par pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir mazāks par 30 ml/min.Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kuriem

kreatinīna klīrenss ir <20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem kreatinīna

klīrenss ir robežās no 20 līdz 50 ml/min, deva jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.2.

un 5.2. apakšpunktu). 1,5 mg lietošanas drošums un efektivitāte nav pētīta.

Smaga aknu mazspēja • VTE profilakse - fondaparinuksa deva nav jāpielāgo. Tomēr fondaparinuksa lietošana rūpīgi
jāapsver, jo pacientiem ar smagu aknu mazspēju ir palielināts asiņošanas risks asinsreces faktoru deficīta dēļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – nav pieejami klīniski dati par fondaparinuksa lietošanu virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai pacientiem ar smagu aknu mazspēju. Tāpēc fondaparinukss nav ieteicams virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai šiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacienti ar heparīna inducētu trombocitopēniju Fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē ir heparīna inducēta trombocitopēnija (HIT). Fondaparinuksa efektivitāte un drošums nav formāli pētīti pacientiem ar 2. tipa HIT. Fondaparinukss nesaistās ar trombocītu 4. faktoru un tam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumu, kas iegūts no pacientiem ar 2. tipa heparīna inducētu trombocitopēniju (HIT). Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par HIT pacientiem, kas ārstēti ar fondaparinuksu. Cēloņsakarība starp ārstēšanu ar fondaparinuksu un HIT rašanos līdz šim nav noteikta.

5

Alerģija pret lateksu Pilnšļirces adatas aizsargs satur sausu dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Lietojot vienlaikus fondaparinuksu un zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, palielinās asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Perorālie antikoagulanti (varfarīns), trombocītu inhibitori (acetilsalicilskābe), NPL (piroksikāms) un digoksīns neietekmē fondaparinuksa farmakokinētiku. Fondaparinuksa deva (10 mg) mijiedarbības pētījumos bija lielāka nekā ieteicamā deva šīm indikācijām. Fondaparinukss neietekmēja ne varfarīna ietekmi uz INR, ne asinsteces laiku acetilsalicilskābes vai piroksikāma lietošanas laikā, ne digoksīna farmakokinētiku līdzsvara koncentrācijā.
Turpmāka terapija ar citu antikoagulantu Ja turpmākā terapija jāsāk ar heparīnu vai ZMMH, pirmā injekcija parasti jāveic vienu dienu pēc pēdējās fondaparinuksa injekcijas. Ja nepieciešama turpmāka terapija ar K vitamīna antagonistu, ārstēšana ar fondaparinuksu jāturpina, līdz tiek sasniegts mērķa INR.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Nav datu par fondaparinuksa lietošanu sievietēm grūtniecības laikā. Ierobežotās iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un attīstību pēc dzemdībām. Fondaparinuksu grūtniecēm drīkst ordinēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā.
Barošana ar krūti Fondaparinukss izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai fondaparinukss izdalās mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar fondaparinuksu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Tomēr uzsūkšanās pēc iekšķīgas ieņemšanas bērniem nav raksturīga.
Fertilitāte Nav pieejami dati par fondaparinuksa ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem nav norādījuši ne uz kādu ietekmi uz fertilitāti.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Visbiežāk ziņotās nopietnās blakusparādības saistībā ar fondaparinuksa lietošanu ir ar asiņošanu saistītas komplikācijas (dažādās vietās, ieskaitot retus intrakraniālas/ intracerebrālas un retroperitoneālas asiņošanas gadījumus) un anēmija. Pacientiem, kuriem ir paaugstināts asiņošanas risks, fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Fondaparinuksa 2,5 mg drošumu vērtēja 3595 pacientiem, kam veica lielu ortopēdisku apakšējo ekstremitāšu operāciju un kas tika ārstēti 9 dienas, 327 pacientiem, kam veica operāciju gūžas kaula lūzuma dēļ un kas tika ārstēti 3 nedēļas pēc sākotnējas 1 nedēļu ilgas profilakses, 1407 pacientiem, kam tika veiktas operācijas vēdera dobumā un kas tika ārstēti līdz 9 dienām, un 425 medikamentozi ārstētiem pacientiem, kam ir trombembolisku komplikāciju risks un kas tika ārstēti 14 dienas.
Nevēlamās blakusparādības, par kurām pētnieki ziņojuši kā par iespējami saistītām ar fondaparinuksa lietošanu, norādītas atbilstoši sastopamības biežumam (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži: ≥ 1/100 līdz < 1/10;
6

retāk: ≥ 1/1000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un orgānu sistēmai, kā pirmās minot nopietnākās nevēlamās blakusparādības; šīs blakusparādības jāvērtē ķirurģiskā un terapeitiskā kontekstā.

Orgānu sistēmu

Nevēlamās blakusparādības pacientiem, Nevēlamās

klasifikācija

kam veic lielu ortopēdisku apakšējo

blakusparādības

MedDRA

ekstremitāšu operāciju un/ vai operāciju medikamentozi ārstētiem

vēdera dobumā

pacientiem

Infekcijas un

Reti: pēcoperācijas brūces infekcija

infestācijas

Asins un limfatiskās Bieži: pēcoperācijas asiņošana, anēmija

Bieži: asiņošana

sistēmas traucējumi Retāk: asiņošana (deguna asiņošana, kuņģa- (hematoma, hematūrija,

zarnu trakta asiņošana, klepus ar asinīm, klepus ar asinīm, smaganu

hematūrija, hematoma), trombocitopēnija, asiņošana)

purpura, trombocitoze, izmainīta trombocītu Retāk: anēmija

funkcija, koagulācijas traucējumi

Imūnās sistēmas

Reti: alerģiskas reakcijas (arī ļoti reti

Reti: alerģiskas reakcijas

traucējumi

ziņojumi par angioedēmu,

(tostarp ļoti reti ziņojumi

anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)

par angioedēmu,

anafilaktoīdu/anafilaktisku

reakciju)

Vielmaiņas un uztures Reti : hipokaliēmija

traucējumi

Nervu sistēmas

Reti: nemiers, miegainība, vertigo, reibonis,

traucējumi

galvassāpes, apmulsums

Asinsvadu sistēmas Reti: hipotensija

traucējumi

Elpošanas sistēmas Reti: dispnoja, klepus

Retāk: dispnoja

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Kuņģa-zarnu trakta Retāk: slikta dūša, vemšana

traucējumi

Reti: sāpes vēderā, dispepsija, gastrīts,

aizcietējums, caureja

Aknu un/vai žults

Retāk: aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās,

izvades sistēmas

aknu funkcijas traucējumi

traucējumi

Reti: bilirubinēmija

Ādas un zemādas audu Retāk: izsitumi, nieze

Retāk: izsitumi, nieze

bojājumi

Vispārēji traucējumi un Retāk: tūska, perifēra tūska, drudzis,

Retāk: sāpes krūtīs

reakcijas ievadīšanas izdalījumi no brūces

vietā

Reti: sāpes krūtīs, nogurums, karstuma viļņi,

sāpes kājās, dzimumorgānu tūska,

pietvīkums, sinkope

Citos pētījumos vai lietojot zāles pēc reģistrācijas, retos gadījumos ziņots par intrakraniālu/intracerebrālu un retroperitoneālu asiņošanu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

7

Lietojot lielāku fondaparinuksa devu nekā ieteikts, var palielināties asiņošanas risks. Nav zināms fondaparinuksa antidots.
Ja pārdozēšanas gadījumā rodas asiņošanas sarežģījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāmeklē primārais cēlonis. Jāapsver terapija, piemēram, ķirurģiska hemostāze, asins aizstājterapija, svaigas plazmas transfūzijas un plazmaferēze.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: prettrombotiskie līdzekļi. ATĶ kods: B01AX05
Farmakodinamiskā iedarbība
Fondaparinukss ir sintētisks un selektīvs aktivēta X (Xa) faktora inhibitors. Fondaparinuksa prettrombotiskā darbība ir saistīta ar antitrombīna III (ATIII) mediētu selektīvu Xa faktora nomākšanu. Selektīvi saistoties ar ATIII, fondaparinukss pastiprina (aptuveni 300 reizes) dabisko ATIII veikto Xa faktora neitralizēšanu. Xa faktora neitralizēšana pārtrauc asinsreces kaskādi un nomāc gan trombīna veidošanos, gan trombu rašanos. Fondaparinukss neinaktivē trombīnu (aktivētu II faktoru) un neietekmē trombocītus.
Lietojot 2,5 mg devu, fondaparinukss neietekmē parasto asinsreces testu rezultātus, piemēram, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (aPTT – activated partial thromboplastin time), aktivēto asinsreces laiku (ACT – activated clotting time) vai protrombīna laiku (PT – prothrombin time)/starptautisko normalizēto attiecību (INR – international normalized ratio) plazmā, kā arī asinsteces laiku un fibrinolītisko aktivitāti. Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par aPTT paildzināšanos.
Fondaparinuksam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumiem, kas iegūti no pacientiem ar heparīna inducētu trombocitopēniju.
Klīniskie pētījumi
Venozās trombembolijas profilakse pacientiem, kuriem tiek veiktas lielas ortopēdiskas apakšējo ekstremitāšu operācijas, līdz 9 dienām ilgi Fondaparinuksa klīniskā programma bija plānota, lai pierādītu fondaparinuksa efektivitāti venozās trombembolijas (VT) novēršanā, t.i., proksimālās un distālās dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) novēršanā pacientiem, kam veic lielu ortopēdisku apakšējo ekstremitāšu operāciju, piemēram, gūžas kaula lūzuma gadījumā, lielu ceļa locītavas operāciju vai gūžas endoprotezēšanas operāciju. Kontrolētos 2. un 3. fāzes klīniskos pētījumos pētīja vairāk nekā 8000 pacientu (gūžas kaula lūzums – 1711, gūžas locītavas endoprotezēšana – 5829, liela ceļa locītavas operācija – 1367). 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā sāka lietot 6 – 8 stundas pēc operācijas, rezultātu salīdzināja ar 40 mg enoksaparīna, ko reizi dienā sāka lietot 12 stundas pirms operācijas vai ar 30 mg, ko divreiz dienā sāka lietot 12 – 24 stundas pēc operācijas.
Veicot apkopotu šo pētījumu analīzi, ieteicamā fondaparinuksa dozēšanas shēma, salīdzinot ar enoksaparīnu, nozīmīgi mazināja (54% [95% TI, 44%; 63%]) VT sastopamību līdz 11. pēcoperācijas dienai, neatkarīgi no veiktās operācijas veida. Vairumu rezultātu diagnosticēja ar iepriekš plānotu venogrāfiju, un tie ietvēra galvenokārt distālu DzVT, bet nozīmīgi mazinājās arī proksimālas DzVT sastopamība. Simptomātisku VT, tostarp PE, sastopamība būtiski neatšķīrās starp terapijas grupām.
Pētījumos, veicot salīdzināšanu ar 40 mg enoksaparīna, ko reizi dienā sāka lietot 12 stundas pirms operācijas, masīvu asiņošanu novēroja 2,8% ar ieteicamo fondaparinuksa devu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 2,6% ar enoksaparīnu ārstēto pacientu.
8

Venozās trombembolijas novēršana pacientiem, kuriem tiek veiktas operācijas gūžas kaula lūzuma dēļ un kas ārstēti 24 dienas pēc sākotnējas 1 nedēļu ilgas profilakses Randomizētā dubultmaskētā klīniskā pētījumā 737 pacientus ārstēja ar 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā 7 +/- 1 dienas pēc operācijas gūžas kaula lūzuma dēļ. Šī perioda beigās 656 pacienti pēc nejaušības principa saņēma 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā vai placebo vēl papildus 21 +/- 2 dienas. Fondaparinukss nozīmīgi mazināja VT kopējo sastopamību, salīdzinot ar placebo [attiecīgi 3 pacienti (1,4%) pret 77 pacientiem (35%)]. Vairums (70/80) no reģistrētiem VT gadījumiem bija venogrāfiski atklāta bezsimptomu DzVT. Fondaparinukss nozīmīgi mazināja arī simptomātisku VT (DzVT un/vai PE) sastopamību [attiecīgi 1 pacients (0,3%) pret 9 (2,7%) pacientiem], tostarp placebo grupā novēroti divi letāli PE gadījumi. Masīvu asiņošanu (visos gadījumos no operācijas brūces un nevienā gadījumā ar letālu iznākumu) novēroja 8 ar 2,5 mg fondaparinuksa ārstētiem pacientiem (2,4%), salīdzinot ar 2 ar placebo ārstētiem pacientiem (0,6%).
Venozās trombembolijas profilakse pacientiem, kam tiek veikta operācija vēdera dobumā, ja tiek izlemts, ka viņiem ir augsts trombembolisku komplikāciju risks, piemēram, pacientiem, kam tiem veiktas vēža operācijas vēdera dobumā Dubultaklā klīniskajā pētījumā 2927 pacienti tika randomizēti, lai saņemtu fondaparinuksu 2,5 mg vienu reizi dienā vai dalteparīnu 5000 SV vienu reizi dienā ar vienu 2500 SV injekciju pirms operācijas un pirmo 2500 SV injekciju pēc operācijas 7+2 dienas. Biežāk veiktās operācijas bija resnās zarnas un taisnās zarnas operācijas, kuņģa, aknu operācijas, holecistektomija vai citas žultsceļu operācijas. Sešdesmit deviņiem procentiem pacientu tika veikas vēža operācijas. Pētījumā netika iekļauti pacienti, kam tika veiktas uroloģiskas operācijas (izņemt nieru) vai ginekoloģiskas operācijas, laparoskopiskas operācijas vai asinsvadu operācijas.
Šajā pētījumā kopējais venozās trombembolijas (VT) biežums terapijā ar fondaparinuksu bija 4,6% (47/1027), salīdzinot ar 6,1% (62/1021) terapijā ar dalteparīnu: priekšrocību īpatsvara samazinājums [95%CI] = -25.8% [-49.7%, 9.5%]. Atšķirību starp terapijas grupām attiecībā uz kopējo VT skaitu, kura nebija statistiski nozīmīga, galvenokārt noteica asimptomātiskas distālas dziļo vēnu trombozes (DVT) samazināšanās. Simptomātiskas DVT biežums terapijas grupās bija līdzīgs: 6 pacientiem (0,4%), kuri saņēma fondaparinuksu, un 5 pacientiem (0,3%), kuri saņēma dalteparīnu. Pacientu apakšgrupā, kuriem tika veiktas vēža operācijas, (69% no pacientu populācijas), VT biežums pacientiem, kuri saņēma fondaparinuksu, bija 4,7%, salīdzinot ar 7,7% pacientiem, kuri saņēma dalteparīnu.
Smaga asiņošana tika novērota 3,4% pacientu, kuri saņēma fondaparinuksu, un 2,4% pacientu, kuri saņēma dalteparīnu.
Venozās trombembolijas profilakse medikamentozi ārstētiem pacientiem, kam ir augsts trombembolisku komplikāciju risks ierobežota kustīguma dēļ akūtas slimības laikā Randomizētā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā 839 pacienti tika ārstēti ar 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā vai placebo 6 – 14 dienas. Šajā pētījumā bija iekļauti akūti slimi medikamentozi ārstēti pacienti ≥ 60 g.v., kam paredzams gultas režīms vismaz četras dienas un kas bija hospitalizēti III/IV pakāpes sastrēguma sirds mazspējas dēļ (pēc NYHA klasifikācijas) un/vai akūtas elpceļu slimības un/vai akūtas infekcijas vai iekaisuma slimības dēļ. Fondaparinukss nozīmīgi samazināja kopējo VT biežumu, salīdzinot ar placebo [attiecīgi 18 pacienti (5,6%) pret 34 pacientiem (10,5%)]. Lielākajā daļā gadījumu traucējumi bija asimptomātiska distāla DzVT. Fondaparinukss arī nozīmīgi samazināja konstatētas letālas PE biežumu [attiecīgi 0 pacienti (0,0%) pret 5 pacientiem (1,2%)]. Masīvu asiņošanu novēroja 1 pacientam (0,2%) katrā grupā.
Pacientu ar akūtu, simptomātisku, spontānu virspusējo vēnu trombozi bez vienlaicīgas dziļo vēnu trombozes (DzVT) ārstēšana Randomizētā, dubultmaskētā, klīniskā pētījumā (CALISTO) piedalījās 3002 pacienti ar akūtu, simptomātisku, izolētu, spontānu kāju virspusējo vēnu trombozi, vismaz 5 cm garu, kas bija apstiprināta ar kompresijas ultrasonogrāfijas palīdzību. Pacienti netika iekļauti, ja viņiem vienlaikus bija DzVT vai virspusējo vēnu tromboze 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas. Pacienti tika izslēgti, ja viņiem bija smaga aknu mazspēja, smaga nieru mazspēja (kreatinīna
9

klīrenss <30 ml/min), maza ķermeņa masa (< 50 kg), ļaundabīgs audzējs, simptomātiska plaušu embolija (PE), nesenā anamnēzē bijusi DzVT/PE (<6 mēneši) vai virspusējo vēnu tromboze (<90 dienas), virspusējo vēnu tromboze saistībā ar skleroterapiju vai kā i.v. sistēmas komplikācija, vai viņiem bija liels asiņošanas risks.
Pacienti tika randomizēti saņemt fondaparinuksu pa 2,5 mg reizi dienā vai placebo 45 dienas papildus elastīgo zeķu, pretsāpju līdzekļu un/vai lokāli lietojamu NPL pretiekaisuma līdzekļu lietošanai. Novērošana turpinājās līdz 77. dienai. Pētījuma grupā bija 64% sieviešu, vidējais vecums 58 gadi, 4,4% kreatinīna klīrenss bija <50 ml/min.
Primārais efektivitātes iznākums – kombinēts rādītājs, kas ietver simptomātisku plaušu emboliju, simptomātisku DzVT, simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes paplašināšanos, simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes atkārtošanos vai nāvi līdz 47. dienai – nozīmīgi mazinājās no 5,9% placebo grupas pacientiem līdz 0,9% tiem, kuri saņēma 2,5 mg fondaparinuksa (relatīvā riska samazinājums: 85,2%; 95% TI no 73,7% līdz 91,7% [p<0,001]). Fondaparinuksu saņēmušajiem pacientiem arī nozīmīgi mazinājās katras primārā iznākuma trombemboliskās sastāvdaļas sastopamība: simptomātiska plaušu embolija [0 (0%) vs 5 (0,3%) (p=0,031)], simptomātiska DzVT [3 (0,2%) vs 18 (1,2%); relatīvā riska samazinājums 83,4% (p<0,001)], simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes paplašināšanās[4 (0,3%) vs 51 (3,4%); relatīvā riska samazinājums 92,2% (p<0,001)], simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes atkārtošanās [5 (0,3%) vs 24 (1,6%); relatīvā riska samazinājums 79,2% (p<0,001)].
Mirstība bija maza un līdzīga ārstēšanas grupās ar 2 (0,1%) nāves gadījumiem fondaparinuksa grupā pret 1 (0,1%) nāves gadījumu placebo grupā.
Efektivitāte saglabājās līdz 77. dienai un bija vienāda visās iepriekš definētajās apakšgrupās, to vidū pacientiem ar varikozām vēnām un pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi zem ceļa locītavas.
Plaša asiņošana ārstēšanas laikā radās 1 (0,1%) ar fondaparinuksu ārstētam pacientam un 1 (0,1%) ar placebo ārstētam pacientam. Klīniski nozīmīga asiņošana, kas nebija plaša, radās 5 (0,3%) ar fondaparinuksu ārstētiem pacientiem un 8 (0,5%) ar placebo ārstētiem pacientiem.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās Pēc subkutānas ievadīšanas fondaparinukss uzsūcas pilnīgi un ātri (absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 100%). Pēc vienreizējas subkutānas 2,5 mg fondaparinuksa injekcijas jauniem veseliem cilvēkiem maksimālā koncentrācija plazmā (vidējā Cmax = 0,34 mg/l) tiek sasniegta 2 stundas pēc devas ievadīšanas. Puse no vidējās Cmax koncentrācijas plazmā tiek sasniegta 25 minūtes pēc devas ievadīšanas.
Gados veciem cilvēkiem fondaparinuksa farmakokinētika ir lineāra, ievadot 2 – 8 mg subkutāni. Pēc lietošanas reizi dienā līdzsvara līmenis plazmā tiek sasniegts pēc 3 – 4 dienām, Cmax un AUC palielinās 1,3 reizes.
Vidējā (SK%) fondaparinuksa farmakokinētisko raksturlielumu vērtība pacientiem, kam veic gūžas locītavas endoprotezēšanas operāciju un kas saņem 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā: Cmax (mg/l) – 0,39 (31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) un Cmin (mg/l) – 0,14 (56%). Pacientiem ar gūžas kaula lūzumu lielāka vecuma dēļ fondaparinuksa līdzsvara koncentrācija plazmā ir šāda: Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin (mg/l) – 0,19 (58%).
Izkliede Fondaparinuksa izkliedes tilpums ir ierobežots (7 – 11 litri). In vitro fondaparinukss izteikti un specifiski saistās ar antitrombīna olbaltumu no devas atkarīgā veidā atkarībā no koncentrācijas plazmā (98,6% − 97,0%, ja koncentrācija ir 0,5 – 2 mg/l). Fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar citiem plazmas olbaltumiem, tostarp 4. trombocītu faktoru (TF4).
10

Tā kā fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar plazmas olbaltumiem, izņemot ATIII, nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem.
Biotransformācija Lai gan nav pilnīgi izpētīts, nav pierādījumu par fondaparinuksa metabolismu un īpaši nav pierādījumu par aktīvu metabolītu veidošanos.
In vitro fondaparinukss nenomāc CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4). Tādējādi in vivo fondaparinuksam nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm, nomācot CYP mediētu metabolismu.
Eliminācija Eliminācijas pusperiods (t½) ir aptuveni 17 stundas veseliem jauniem cilvēkiem un aptuveni 21 stunda veseliem gados veciem cilvēkiem. 64 – 77% fondaparinuksa tiek izvadīti caur nierēm nemainīta savienojuma veidā.
Īpašas pacientu grupas
Bērni - Fondaparinukss nav pētīts VTE profilaksei vai virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai šai pacientu grupai.
Gados veci pacienti - Līdz ar vecumu var vājināties nieru darbība, un tādēļ gados veciem cilvēkiem var mazināties fondaparinuksa eliminācijas spēja. Par 75 gadiem vecākiem pacientiem kam veic ortopēdisku operāciju, aprēķinātais plazmas klīrenss bija 1,2 – 1,4 reizes mazāks nekā par 65 gadiem jaunākiem pacientiem.
Nieru mazspēja - Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss > 80 ml/min), pacientiem ar vieglu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) plazmas klīrenss ir 1,2 – 1,4 reizes mazāks un pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) – vidēji 2 reizes mazāks. Smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) plazmas klīrenss ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību. Terminālais pusperiods bija 29 h pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju un 72 h pacientiem ar smagu nieru mazspēju.
Dzimums - Pēc devas pielāgošanas atbilstoši ķermeņa masai atšķirības starp dzimumiem nekonstatēja.
Rase - Farmakokinētiskās atšķirības rases dēļ nav prospektīvi pētītas. Tomēr ar veseliem aziātiem (japāņiem) veiktos pētījumos nekonstatēja atšķirīgas farmakokinētiskās īpašības, salīdzinot ar veseliem baltās rases pārstāvjiem. Līdzīgi nenovēroja plazmas klīrensa atšķirības starp melnādainiem un baltās rases pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju.
Ķermeņa masa - Fondaparinuksa plazmas klīrenss palielinās līdz ar ķermeņa masu (palielinājums par 9% uz 10 kg).
Aknu mazspēja – Pēc vienreizējas subkutānas fondaparinuksa ievadīšanas pacientiem ar mēreni izteiktu aknu mazspēju (Child-Pugh B kategorija), kopējās (t.i., saistītās un nesaistītas vielas) Cmax un AUC vērtības bija attiecīgi par 22% un 39% zemākas, salīdzinot ar pacientiem ar normālu aknu darbību. Zemāka fondaparinuksa koncentrācija plazmā tika skaidrota ar samazinātu saistīšanos ar ATIII sakarā ar zemāku ATIII koncentrāciju plazmā pacientiem ar aknu mazspēju, kā rezultātā bija palielināts fondaparinuksa renālais klīrenss. Tādējādi ir paredzams, ka nesaistīta fondaparinuksa koncentrācija pacientiem ar viegli līdz mēreni izteiktu aknu mazspēju paliek nemainīga, un devas pielāgošana, pamatojoties uz farmakokinētikas rādītājiem, nav nepieciešama.
Fondaparinuksa farmakokinētika pacientiem ar smagu aknu mazspēju nav pētīta (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).
11

5.3 Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Ierobežotas iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu toksisko ietekmi uz reproduktīvo spēju.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām Sālsskābe Nātrija hidroksīds
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. klases stikla korpuss (1 ml), kam pievienota 27 gaudžu x 12,7 mm adata un kas noslēgts ar brombutila vai hlorbutila elastomēra virzuļa aizbāzni.
Arixtra ir pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm. Ir divu veidu šļirces: • šļirces ar dzeltenu virzuli un automātisku drošības sistēmu, • šļirces ar dzeltenu virzuli un manuālu drošības sistēmu.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Subkutānu injekciju veic tāpat kā ar parastu šļirci.
Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli lietojamie šķīdumi nesatur sīkas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa.
Norādījumi, kā zāles injicēt pašam, sniegti lietošanas instrukcijā.
Arixtra pilnšļirču adatas aizsargsistēma ir veidota ar drošības sistēmu, lai novērstu saduršanās iespēju ar adatu pēc injekcijas.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive
12

Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/02/206/005-008 EU/1/02/206/024 EU/1/02/206/025 EU/1/02/206/026 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2002. gada 21. marts Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 21. marts 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
13

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Arixtra 2,5 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra pilnšļirce (0,5 ml) satur 2,5 mg nātrija fondaparinuksa (fondaparinux sodium).
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā un tādējādi būtībā nesatur nātriju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Venozās trombembolijas profilakse pieaugušajiem, kam tiek veikta liela ortopēdiska apakšējo ekstremitāšu operācija, piemēram, gūžas kaula lūzuma gadījumā, liela ceļa locītavas operācija vai gūžas locītavas endoprotezēšanas operācija.
Venozās trombembolijas profilakse pieaugušajiem, kam tiek veikta operācija vēdera dobumā, ja tiek izlemts, ka viņiem ir augsts trombembolisko komplikāciju risks, piemēram, pacientiem, kuriem tiek veikta operācija sakarā ar vēzi vēdera dobumā (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Venozās trombembolijas profilakse medikamentozi ārstētiem pieaugušiem pacientiem, kam ir augsts VT risks un kas ir nekustīgi tādas akūtas slimības kā sirds mazspēja un/vai akūtu elpošanas traucējumu un/vai akūtas infekcijas vai iekaisuma slimības dēļ.
Nestabilas stenokardijas vai miokarda infarkta bez ST segmenta pacēluma (NS/MIBSTP) ārstēšana pieaugušajiem, kuriem nav indicēta neatliekama (<120 min.) invazīva terapija (perkutāna koronāra iejaukšanās - PKI) (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).
Miokarda infarkta ar ST segmenta pacēlumu (MISTP) ārstēšana pieaugušajiem, kuru ārstēšanā tiek izmantoti trombolītiski līdzekļi vai kuri sākotnēji nesaņem nekādu citu reperfūzijas terapijas veidu.
Pieaugušu pacientu ārstēšana akūtas, simptomātiskas, spontānas kāju virspusējo vēnu trombozes gadījumā bez vienlaicīgas dziļo vēnu trombozes (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Pacienti, kuriem tiek veiktas lielas ortopēdiskas vai vēdera dobuma operācijas Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā, lietojot pēc operācijas subkutānas injekcijas veidā.
Sākumdeva jāievada 6 stundas pēc ķirurģiskas brūces slēgšanas, ja ir nodrošināta hemostāze.
14

Ārstēšana jāturpina, kamēr samazinās venozas trombembolijas risks, parasti līdz brīdim, kad pacients tiek izrakstīts ambulatoriskai aprūpei, vismaz 5 – 9 dienas pēc operācijas. Pieredze liecina, ka pacientiem, kam tiek veikta operācija gūžas kaula lūzuma dēļ, VT risks saglabājas ilgāk nekā 9 dienas pēc operācijas. Šiem pacientiem jāapsver ilgstoša profilakse ar fondaparinuksu līdz papildus 24 dienām (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Medikamentozi ārstēti pacienti, kam ir augsts trombembolisku komplikāciju risks, ņemot vērā individuālā riska vērtējumu Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Medikamentozi ārstētiem pacientiem klīniski pētīts ārstēšanas ilgums 6 – 14 dienas (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Nestabilas stenokardijas/miokarda infarkta bez ST segmenta pacēluma (NS/MIBSTP) terapija Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg vienu reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Terapija jāuzsāk, cik ātri vien iespējams pēc diagnozes noteikšanas, un jāturpina ne vairāk par 8 dienām vai līdz pacienta izrakstīšanai no slimnīcas, ja tā notiek ātrāk.
Ja pacientam paredzēts veikt perkutānu koronāru iejaukšanos (PKI), PKI laikā jāievada nefrakcionēts heparīns (NFH) atbilstoši standarta praksei, ievērojot pacienta potenciālo asiņošanas risku, tai skaitā laiku kopš pēdējās fondaparinuksa devas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Laiku, kad pēc katetra slūžu izņemšanas tiek atsākta subkutāna fondaparinuksa ievadīšana, nosaka, balstoties uz klīnisko vērtējumu. Galvenajā NS/MIBSTP klīniskajā pētījumā terapija ar fondaparinuksu tika atsākta ne agrāk par 2 stundām pēc katetra slūžu izņemšanas.
Miokarda infarkta ar ST segmenta pacēlumu (MISTP) terapija Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg vienu reizi dienā. Pirmā fondaparinuksa deva jāievada intravenozi, bet nākamās devas –subkutānas injekcijas veidā. Terapija jāuzsāk, cik ātri vien iespējams pēc diagnozes noteikšanas, un jāturpina ne ilgāk par 8 dienām vai līdz pacienta izrakstīšanai no slimnīcas, ja tā notiek ātrāk.
Ja pacientam paredzēts veikt neprimāru PKI, PKI laikā jāievada nefrakcionēts heparīns (NFH) atbilstoši standarta praksei, ievērojot pacienta potenciālo asiņošanas risku, tai skaitā laiku kopš pēdējās fondaparinuksa devas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Laiku, kad pēc katetra slūžu izņemšanas tiek atsākta subkutāna fondaparinuksa ievadīšana, nosaka, balstoties uz klīnisko vērtējumu. Galvenajā MISTP klīniskajā pētījumā terapija ar fondaparinuksu tika atsākta ne agrāk par 3 stundām pēc katetra slūžu izņemšanas.
• Pacienti, kuriem paredzēta koronārās artērijas šuntēšana (KAŠ) MISTP vai NS/MIBSTP pacientiem, kam paredzēts veikt koronārās artērijas šuntēšanu (KAŠ), ja vien iespējams, fondaparinuksu nedrīkst ievadīt 24 stundas pirms ķirurģiskās operācijas un to drīkst atsākt lietot 48 stundas pēc operācijas.
Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā, ievadot zemādas injekcijas veidā. ,5 mg fondaparinuksa terapija piemērota pacientiem, kuriem ir akūta, simptomātiska, izolēta, spontāna kāju virspusējo vēnu tromboze, kas ir vismaz 5 cm gara un apstiprināta ar ultrasonogrāfisko izmeklēšanu vai citām objektīvām metodēm. Ārstēšana jāsāk pēc iespējas ātrāk pēc diagnosticēšanas, ja ir izslēgta vienlaicīga DzVT vai virspusējo vēnu tromboze 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas. Ārstēšana jāturpina vismaz 30 dienas un ne ilgāk kā 45 dienas pacientiem ar lielu trombembolisko komplikāciju risku (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).
• Pacienti, kuriem paredzēta operācija vai citas invazīvas procedūras Pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi, kuriem paredzēta operācija vai citas invazīvas procedūras, fondaparinuksu, ja vien iespējams, nevajadzētu ievadīt 24 stundu laikā pirms operācijas. Fondaparinuksa ievadīšanu var atsākt ne ātrāk kā 6 stundas pēc operācijas, ja ir nodrošināta hemostāze.
15

Īpašas pacientu grupas

VTE profilakse pēc ķirurģiskas operācijas Pacientiem, kam veic operāciju, pirmās fondaparinuksa injekcijas laiks stingri jāievēro ≥ 75 gadus veciem pacientiem un/vai tiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, un/vai pacientiem ar nieru mazspēju, ja kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min.

Fondaparinuksu pirmo reizi drīkst ievadīt ne ātrāk kā 6 stundas pēc operācijas pabeigšanas. Injekciju nedrīkst veikt, ja nav nodrošināta hemostāze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru mazspēja • VTE profilakse – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir < 20 ml/min
(skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min, devu jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Devu nav jāsamazina pacientiem ar viegliem nieru funkciju traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 50 ml/min).

• NS/MIBSTP un MISTP terapija – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kam kreatininīna klīrenss ir < 20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Devas mazināšana pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir > 20 ml/min, nav nepieciešama.

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir <20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min, deva jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Deva nav jāsamazina pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 50 ml/min). 1,5 mg devas ievadīšanas drošums un efektivitāte nav pētīta (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu mazspēja • VTE profilakse un NS/MIBSTP un MISTP terapija –pacientiem ar viegli vai mēreni izteiktu
aknu mazspēju deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar smagu aknu mazspēju fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo pētījumi šai pacientu grupai nav veikti (skatīt 4.4. un 5.2 apakšpunktu).

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksa ievadīšanas drošums un efektivitāte pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta, tāpēc fondaparinuksu šiem pacientiem neiesaka lietot (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Bērniem - Fondaparinuksu neiesaka lietot bērniem līdz 17 gadu vecumam drošuma un efektivitātes datu trūkuma dēļ.

Maza ķermeņa masaVTE profilakse un NS/MIBSTP un MISTP terapija –pacientiem, kuru ķermeņa masa ir

mazāka nekā 50 kg, ir paaugstināts asiņošanas risks. Fondaparinuksa eliminācija samazinās

proporcionāli ķermeņa masai. Šiem pacientiem fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4.

apakšpunktu).Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksa ievadīšanas drošums un efektivitāte

pacientiem, kuru ķermeņa masa nepārsniedz 50 kg, nav pētīta, tāpēc fondaparinuksu šiem

pacientiem neiesaka lietot (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids
• Subkutāna ievadīšana Fondaparinuksu ievada dziļas subkutānas injekcijas veidā, pacientam atrodoties guļus stāvoklī. Ievadīšanas vieta jāmaina starp vēdera priekšējās sienas kreiso un labo priekšējo sānu un kreiso un labo mugurējo sānu apvidu. Lai izvairītos no zāļu zuduma, lietojot pilnšļirci, pirms injekcijas neizvadiet no šļirces gaisa burbuli. Adata visā tās garumā jāiedur perpendikulāri ādas krokā, kas satverta ar īkšķi un rādītājpirkstu; ādas kroka jātur visu injekcijas laiku.

16

• Intravenoza ievadīšana (tikai pirmā deva pacientiem ar MISTP) Intravenozu ievadīšanu ir jāveic caur esošu intravenozo sistēmu vai nu tieši, vai arī izmantojot neliela tilpuma (25 vai 50 ml) 0,9% nātrija hlorīda minimaisu. Lai izvarītos no zāļu zuduma, izmantojot pilnšļirci, pirms injekcijas no šļirces neizspiediet gaisa burbuli. Pēc injekcijas intravenozās sistēmas caurules labi jāizskalo ar nātrija hlorīda šķīdumu, lai nodrošinātu, ka organismā nonācis viss zāļu daudzums. Ievadot ar minimaisu, infūzija jāveic 1 - 2 minūšu laikā.
Papildus norādījumus par lietošanu, sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
− Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Aktīva klīniski nozīmīga asiņošana. − Akūts bakteriāls endokardīts. − Smaga nieru mazspēja, ja kreatinīna klīrenss ir < 20 ml/min.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Fondaparinuksu nedrīkst ievadīt intramuskulāri.
Asiņošana Fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam ir palielināts asiņošanas risks, piemēram, tiem, kam ir iedzimti vai iegūti asiņošanas traucējumi (piemēram, trombocītu skaits < 50 000/mm3), aktīva kuņģa-zarnu trakta čūlas slimība un nesen bijusi intrakraniāla asiņošana, vai neilgi pēc smadzeņu, mugurkaula vai acu operācijas, kā arī īpašām pacientu grupām, kas minētas tālāk.
VT profilaksei – zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, nedrīkst lietot vienlaikus ar fondaparinuksu. Šīs zāles ir dezirudīns, fibrinolītiskie līdzekļi, GP IIb/IIIa receptoru antagonisti, heparīns, heparinoīdi vai zemas molekulārmasas heparīns (ZMMH). Nepieciešamības gadījumā vienlaicīgi jāveic terapija ar K vitamīna antagonistu atbilstoši 4.5. apakšpunktā sniegtajai informācijai. Citas prettrombocītu zāles (acetilsalicilskābe, dipiridamols, sulfīnpirazons, tiklopidīns vai klopidogrels) un NPL jālieto uzmanīgi. Ja ir svarīgi lietot zāles vienlaikus, jāveic stingra kontrole.
NS/MIBSTP un MISTP terapijā fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kas vienlaikus tiek ārstēti ar citām zālēm, kuras palielina asiņošanas risku (piemēram, GPIIb/IIIa inhibitori vai trombolītiski līdzekļi).
Virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai – pacientiem, kuri vienlaikus tiek ārstēti ar citām zālēm, kas palielina asiņošanas risku, fondaparinukss jālieto piesardzīgi.
PKI un vadošā katetra trombozes risks Pacientiem ar MISTP, kuriem tiek veikta primāra PKI, fondaparinuksa lietošana pirms PKI un tās laikā nav ieteicama. Tāpat arī pacientiem ar NS/MIBSTP, kam ir dzīvībai bīstamas slimības, kuru dēļ nepieciešama neatliekama revaskularizācija, fondaparinuksa lietošana pirms PKI un tās laikā nav ieteicama. Tie ir pacienti ar rezistentu vai recidivējošu stenokardiju, kas saistīta ar dinamisku ST novirzi, sirds mazspēju, dzīvībai bīstamām aritmijām vai hemodinamisku nestabilitāti.
Pacientiem ar NS/MIBSTP un MISTP, kuriem tiek veikta neprimāra PKI, fondaparinuksa kā vienīgā antikoagulanta lietošana PKI laikā nav ieteicama sakarā ar palielinātu vadošā katetra trombozes risku (skatīt Klīniskie pētījumi 5.1. apakšpunktā). Tādēļ neprimāras PKI laikā jālieto papildu NFH atbilstoši standarta praksei (skatīt devas 4.2. apakšpunktā).
Pacienti ar virspusējo vēnu trombozi Pirms fondaparinuksa terapijas uzsākšanas ir nepieciešams ar kompresijas ultraskaņas izmeklējumu vai objektīvām metodēm apstiprināt virspusējo vēnu trombozi, kas atrodas vairāk nekā 3 cm no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas, un izslēgt vienlaicīgas DzVT iespēju. Nav datu par 2,5
17

mg fondaparinuksa lietošanu pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi un vienlaicīgu DzVT vai ar virspusējo vēnu trombozi 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).
2,5 mg fondaparinuksa lietošanas drošums un efektivitāte nav pētīta šādām grupām: pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi, kas radusies pēc skleroterapijas vai kā komplikācija no intravenozās sistēmas, pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi anamnēzē iepriekšējo 3 mēnešu laikā, pacientiem ar venozu trombembolisku slimību anamnēzē iepriekšējo 6 mēnešu laikā vai pacientiem ar ļaundabīgu audzēju (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).
Spinālā/epidurālā anestēzija Pacientiem, kam veic lielu ortopēdisku operāciju, lietojot vienlaikus fondaparinuksu un spinālu/epidurālu anestēziju vai veicot spinālu punkciju, nevar noliegt epidurālas vai spinālas hematomas veidošanos, kas var izraisīt ilgstošu vai pastāvīgu paralīzi. Šo reti sastopamo traucējumu risks var būt lielāks, lietojot pēc operācijas epidurālus ilgkatetrus vai vienlaikus lietojot citas hemostāzi ietekmējošas zāles.
Gados veci pacienti Gados veciem cilvēkiem ir palielināts asiņošanas risks. Tā kā nieru darbība līdz ar vecumu parasti vājinās, gados veciem pacientiem var būt samazināta eliminācija un pastiprināta fondaparinuksa iedarbība (skatīt 5.2. apakšpunktu). Fondaparinuksu gados veciem cilvēkiem jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Maza ķermeņa masa • VTE profilakse un NS/MIBSTP un MISTP terapija – pacientiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, ir
palielināts asiņošanas risks. Fondaparinuksa eliminācija samazinās proporcionāli ķermeņa masai. Šiem pacientiem fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).
• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – nav pieejami klīniski dati par fondaparinuksa lietošanu virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai pacientiem, kuriem ķermeņa masa nepārsniedz 50 kg. Tāpēc fondaparinukss nav ieteicams virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai šiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Nieru mazspēja Zināms, ka fondaparinukss tiek izvadīts galvenokārt caur nierēm.
• VTE profilakse - pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir < 50 ml/min, ir palielināts asiņošanas un VTE risks, un viņi jāārstē uzmanīgi (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu). Pieejams maz klīnisko datu par pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir mazāks par 30 ml/min.
• NS/MIBSTP un MISTP terapija - Attiecībā uz NS/MIBSTP un MISTP terapiju pieejams maz klīnisko datu par fondaparinuksa lietošanu pa 2,5 mg vienu reizi dienā pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir no 20 līdz 30 ml/min. Tādēļ ārstam jānosaka, vai ieguvums no terapijas attaisno risku (skatīt 4.2. un 4.3. apakšpunktu).
• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir <20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir robežās no 20 līdz 50 ml/min, deva jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu). 1,5 mg lietošanas drošums un efektivitāte nav pētīta.
Smaga aknu mazspēja • VTE profilakse un NS/MIBSTP un MISTP terapija – fondaparinuksa deva nav jāpielāgo. Tomēr
fondaparinuksa lietošana rūpīgi jāapsver, jo pacientiem ar smagu aknu mazspēju ir palielināts asiņošanas risks asinsreces faktoru deficīta dēļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).
18

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – nav pieejami klīniski dati par fondaparinuksa lietošanu virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai pacientiem ar smagiu aknu mazspēju. Tāpēc fondaparinukss nav ieteicams virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai šiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Pacienti ar heparīna inducētu trombocitopēniju Fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē ir heparīna inducēta trombocitopēnija (HIT). Fondaparinuksa efektivitāte un drošums nav formāli pētīti pacientiem ar 2. tipa HIT. Fondaparinukss nesaistās ar trombocītu 4. faktoru un tam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumu, kas iegūts no pacientiem ar 2. tipa heparīna inducētu trombocitopēniju (HIT). Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par HIT pacientiem, kas ārstēti ar fondaparinuksu. Cēloņsakarība starp ārstēšanu ar fondaparinuksu un HIT rašanos līdz šim nav atklāta.
Alerģija pret lateksu Pilnšļirces adatas aizsargs var saturēt sausu dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Lietojot vienlaikus fondaparinuksu un zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, palielinās asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Perorālie antikoagulanti (varfarīns), trombocītu inhibitori (acetilsalicilskābe), NPL (piroksikāms) un digoksīns neietekmē fondaparinuksa farmakokinētiku. Fondaparinuksa deva (10 mg) mijiedarbības pētījumos bija lielāka nekā ieteicamā deva šīm indikācijām. Fondaparinukss neietekmēja ne varfarīna ietekmi uz INR, ne asinsteces laiku acetilsalicilskābes vai piroksikāma lietošanas laikā, ne digoksīna farmakokinētiku līdzsvara koncentrācijā.
Turpmāka terapija ar citu antikoagulantu Ja turpmākā terapija jāsāk ar heparīnu vai ZMMH, pirmā injekcija parasti jāveic vienu dienu pēc pēdējās fondaparinuksa injekcijas.
Ja nepieciešama turpmāka terapija ar K vitamīna antagonistu, ārstēšana ar fondaparinuksu jāturpina, līdz tiek sasniegts mērķa INR.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Nav datu par fondaparinuksa lietošanu sievietēm grūtniecības laikā. Ierobežotās iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un attīstību pēc dzemdībām. Fondaparinuksu grūtniecēm drīkst ordinēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā.
Barošana ar krūti Fondaparinukss izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai fondaparinukss izdalās mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar fondaparinuksu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Tomēr uzsūkšanās pēc iekšķīgas ieņemšanas bērniem nav raksturīga.
Fertilitāte Nav pieejami dati par fondaparinuksa ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem nav norādījuši ne uz kādu ietekmi uz fertilitāti.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti.
19

4.8. Nevēlamās blakusparādības Visbiežāk ziņotās nopietnās blakusparādības saistībā ar fondaparinuksa lietošanu ir ar asiņošanu saistītas komplikācijas (dažādās vietās, ieskaitot retus intrakraniālas/ intracerebrālas un retroperitoneālas asiņošanas gadījumus) un anēmija. Pacientiem, kuriem ir paaugstināts asiņošanas risks, fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Fondaparinuksa 2,5 mg drošumu vērtēja: - 3595 pacientiem, kam veica lielu ortopēdisku apakšējo ekstremitāšu operāciju un kas tika ārstēti 9
dienas - 327 pacientiem, kam veica operāciju gūžas kaula lūzuma dēļ un kas tika ārstēti 3 nedēļas pēc
sākotnējas 1 nedēļu ilgas profilakses - 1407 pacientiem, kuriem tika veiktas operācijas vēdera dobumā un kas tika ārstēti līdz 9 dienām - 425 medikamentozi ārstētiem pacientiem, kam ir trombembolisku komplikāciju risks un kas tika
ārstēti 14 dienas - 10 057 pacientiem, kam tiek veikta NS vai MIBSTP AKS terapija - 6 036 pacientiem, kam tiek veikta MISTP AKS terapija. Lietojot VT profilaksei, nevēlamās blakusparādības, par kurām pētnieki ziņojuši kā par iespējami saistītām ar fondaparinuksa lietošanu, norādītas atbilstoši sastopamības biežumam (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži: ≥ 1/100 līdz < 1/10; retāk: ≥ 1/1000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un orgānu sistēmai, kā pirmās minot nopietnākās nevēlamās blakusparādības; šīs blakusparādības jāvērtē ķirurģiskā un terapeitiskā kontekstā.
20

Orgānu sistēmu klasifikācija MedDRA
Infekcijas un infestācijas

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās

pacientiem, kam veic lielu ortopēdisku blakusparādības

apakšējo ekstremitāšu operāciju un/ vai medikamentozi ārstētiem

operāciju vēdera dobumā

pacientiem

Reti: pēcoperācijas brūces infekcija

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi
Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži: pēcoperācijas asiņošana, anēmija Retāk: asiņošana (deguna asiņošana, kuņģa- zarnu trakta asiņošana, klepus ar asinīm, hematūrija, hematoma), trombocitopēnija, purpura, trombocitoze, izmainīta trombocītu funkcija, koagulācijas traucējumi Reti: alerģiskas reakcijas (arī ļoti reti ziņojumi par angioedēmu, anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)

Vielmaiņas un uztures traucējumi Nervu sistēmas traucējumi Asinsvadu sistēmas traucējumi Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Kuņģa-zarnu trakta traucējumi
Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi
Ādas un zemādas audu bojājumi Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reti : hipokaliēmija
Reti: nemiers, miegainība, vertigo, reibonis, galvassāpes, apmulsums Reti: hipotensija
Reti: dispnoja, klepus
Retāk: slikta dūša, vemšana Reti: sāpes vēderā, dispepsija, gastrīts, aizcietējums, caureja Retāk: aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās, aknu funkcijas traucējumi Reti: bilirubinēmija Retāk: izsitumi, nieze
Retāk: tūska, perifēra tūska, drudzis, izdalījumi no brūces Reti: sāpes krūtīs, nogurums, karstuma viļņi, sāpes kājās, dzimumorgānu tūska, pietvīkums, sinkope

Bieži: asiņošana (hematoma, hematūrija, klepus ar asinīm, smaganu asiņošana) Retāk: anēmija
Reti: alerģiskas reakcijas (tostarp ļoti reti ziņojumi par angioedēmu, anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)
Retāk: dispnoja
Retāk: izsitumi, nieze Retāk: sāpes krūtīs

Citos pētījumos vai lietojot zāles pēc reģistrācijas, retos gadījumos ziņots par intrakraniālu/intracerebrālu un retroperitoneālu asiņošanu.

AKS programmā ziņotais nevēlamo blakusparādību profils atbilst blakusparādībām, kas konstatētas VT profilakses laikā.

Asiņošana bija biežāk ziņotā blakusparādība pacientiem ar NS/MIBSTP un MISTP. Izspriestas masīvas asiņošanas biežums līdz III fāzes NS/MIBSTP pētījuma 9. dienai, to ieskaitot, bija 2,1% (fondaparinukss) pret 4,1% (enoksaparīns), bet izspriestas smagas asiņošanas biežums pēc modificētiem TIMI kritērijiem līdz III fāzes MISTP pētījuma 9. dienai, to ieskaitot, bija 1,1% (fondaparinukss) pret 1,4% (kontroles līdzeklis [NFH]/placebo).

21

III fāzes NS/MIBSTP pētījumā biežāk ziņotās, ar asiņošanu nesaistītās blakusparādības (ziņotas vismaz 1% dalībnieku, kas saņēma fondaparinuksu) bija galvassāpes, sāpes krūtīs un priekškambaru mirgošana.
III fāzes pētījumā, kurā piedalījās pacienti ar MISTP, biežāk ziņotās, ar asiņošanu nesaistītas blakusparādības (ziņotas vismaz 1% dalībnieku, kas saņēma fondaparinuksu) bija priekškambaru mirgošana, pireksija, sāpes krūtīs, galvassāpes, ventrikulāra tahikardija, vemšana un hipotensija.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Lietojot lielāku fondaparinuksa devu nekā ieteikts, var palielināties asiņošanas risks. Nav zināms fondaparinuksa antidots.
Ja pārdozēšanas gadījumā rodas asiņošanas sarežģījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāmeklē primārais cēlonis. Jāapsver terapija, piemēram, ķirurģiska hemostāze, asins aizstājterapija, svaigas plazmas transfūzijas un plazmaferēze.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: prettrombotiskie līdzekļi. ATĶ kods: B01AX05
Farmakodinamiskā iedarbība
Fondaparinukss ir sintētisks un selektīvs aktivēta X (Xa) faktora inhibitors. Fondaparinuksa prettrombotiskā darbība ir saistīta ar antitrombīna III (ATIII) mediētu selektīvu Xa faktora nomākšanu. Selektīvi saistoties ar ATIII, fondaparinukss pastiprina (aptuveni 300 reizes) dabisko ATIII veikto Xa faktora neitralizēšanu. Xa faktora neitralizēšana pārtrauc asinsreces kaskādi un nomāc gan trombīna veidošanos, gan trombu rašanos. Fondaparinukss neinaktivē trombīnu (aktivētu II faktoru) un neietekmē trombocītus.
Lietojot 2,5 mg devu, fondaparinukss neietekmē parasto asinsreces testu rezultātus, piemēram, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (aPTT – activated partial thromboplastin time), aktivēto asinsreces laiku (ACT – activated clotting time) vai protrombīna laiku (PT – prothrombin time)/starptautisko normalizēto attiecību (INR – international normalised ratio) plazmā, kā arī asinsteces laiku un fibrinolītisko aktivitāti. Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par aPTT paildzināšanos.
Fondaparinuksam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumiem, kas iegūti no pacientiem ar heparīna inducētu trombocitopēniju.
Klīniskie pētījumi
Venozās trombembolijas profilakse pacientiem, kuriem tiek veiktas lielas ortopēdiskas apakšējo ekstremitāšu operācijas, līdz 9 dienām ilgi Fondaparinuksa klīniskā programma bija plānota, lai pierādītu fondaparinuksa efektivitāti venozās trombembolijas (VT) novēršanā, t.i., proksimālās un distālās dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) novēršanā pacientiem, kam veic lielu ortopēdisku apakšējo ekstremitāšu operāciju,
22

piemēram, gūžas kaula lūzuma gadījumā, lielu ceļa locītavas operāciju vai gūžas endoprotezēšanas operāciju. Kontrolētos 2. un 3. fāzes klīniskos pētījumos pētīja vairāk nekā 8000 pacientu (gūžas kaula lūzums – 1711, gūžas locītavas endoprotezēšana – 5829, liela ceļa locītavas operācija – 1367). 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā sāka lietot 6 – 8 stundas pēc operācijas, rezultātu salīdzināja ar 40 mg enoksaparīna, ko reizi dienā sāka lietot 12 stundas pirms operācijas vai ar 30 mg, ko divreiz dienā sāka lietot 12 – 24 stundas pēc operācijas.
Veicot apkopotu šo pētījumu analīzi, ieteicamā fondaparinuksa dozēšanas shēma, salīdzinot ar enoksaparīnu, nozīmīgi mazināja (54% [95% TI, 44%; 63%]) VT sastopamību līdz 11. pēcoperācijas dienai, neatkarīgi no veiktās operācijas veida. Vairumu rezultātu diagnosticēja ar iepriekš plānotu venogrāfiju, un tie ietvēra galvenokārt distālu DzVT, bet nozīmīgi mazinājās arī proksimālas DzVT sastopamība. Simptomātisku VT, tostarp PE, sastopamība būtiski neatšķīrās starp terapijas grupām.
Pētījumos, veicot salīdzināšanu ar 40 mg enoksaparīna, ko reizi dienā sāka lietot 12 stundas pirms operācijas, masīvu asiņošanu novēroja 2,8% ar ieteicamo fondaparinuksa devu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 2,6% ar enoksaparīnu ārstēto pacientu.
Venozās trombembolijas novēršana pacientiem, kuriem tiek veiktas operācijas gūžas kaula lūzuma dēļ un kas ārstēti 24 dienas pēc sākotnējas 1 nedēļu ilgas profilakses Randomizētā dubultmaskētā klīniskā pētījumā 737 pacientus ārstēja ar 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā 7 +/- 1 dienas pēc operācijas gūžas kaula lūzuma dēļ. Šī perioda beigās 656 pacienti pēc nejaušības principa saņēma 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā vai placebo vēl papildus 21 +/- 2 dienas. Fondaparinukss nozīmīgi mazināja VT kopējo sastopamību, salīdzinot ar placebo [attiecīgi 3 pacienti (1,4%) pret 77 pacientiem (35%)]. Vairums (70/80) no reģistrētiem VT gadījumiem bija venogrāfiski atklāta bezsimptomu DzVT. Fondaparinukss nozīmīgi mazināja arī simptomātisku VT (DzVT un/vai PE) sastopamību [attiecīgi 1 pacients (0,3%) pret 9 (2,7%) pacientiem], tostarp placebo grupā novēroti divi letāli PE gadījumi. Masīvu asiņošanu (visos gadījumos no operācijas brūces un nevienā gadījumā ar letālu iznākumu) novēroja 8 ar 2,5 mg fondaparinuksa ārstētiem pacientiem (2,4%), salīdzinot ar 2 ar placebo ārstētiem pacientiem (0,6%).
Venozās trombembolijas profilakse pacientiem, kam tiek veikta operācija vēdera dobumā, ja tiek izlemts, ka viņiem ir augsts trombembolisku komplikāciju risks, piemēram, pacientiem, kam tiem veiktas vēža operācijas vēdera dobumā Dubultaklā klīniskajā pētījumā 2927 pacienti tika randomizēti, lai saņemtu fondaparinuksu 2,5 mg vienu reizi dienā vai dalteparīnu 5000 SV vienu reizi dienā ar vienu 2500 SV injekciju pirms operācijas un pirmo 2500 SV injekciju pēc operācijas 7+2 dienas. Biežāk veiktās operācijas bija resnās zarnas un taisnās zarnas operācijas, kuņģa, aknu operācijas, holecistektomija vai citas žultsceļu operācijas. Sešdesmit deviņiem procentiem pacientu tika veikas vēža operācijas. Pētījumā netika iekļauti pacienti, kam tika veiktas uroloģiskas operācijas (izņemt nieru) vai ginekoloģiskas operācijas, laparoskopiskas operācijas vai asinsvadu operācijas.
Šajā pētījumā kopējais venozās trombembolijas (VT) biežums terapijā ar fondaparinuksu bija 4,6% (47/1027), salīdzinot ar 6,1% (62/1021) terapijā ar dalteparīnu: priekšrocību īpatsvara samazinājums [95%CI] = -25.8% [-49.7%, 9.5%]. Atšķirību starp terapijas grupām attiecībā uz kopējo VT skaitu, kura nebija statistiski nozīmīga, galvenokārt noteica asimptomātiskas distālas dziļo vēnu trombozes (DVT) samazināšanās. Simptomātiskas DVT biežums terapijas grupās bija līdzīgs: 6 pacientiem (0,4%), kuri saņēma fondaparinuksu, un 5 pacientiem (0,3%), kuri saņēma dalteparīnu. Pacientu apakšgrupā, kuriem tika veiktas vēža operācijas, (69% no pacientu populācijas), VT biežums pacientiem, kuri saņēma fondaparinuksu, bija 4,7%, salīdzinot ar 7,7% pacientiem, kuri saņēma dalteparīnu.
Smaga asiņošana tika novērota 3,4% pacientu, kuri saņēma fondaparinuksu, un 2,4% pacientu, kuri saņēma dalteparīnu.
Venozās trombembolijas profilakse medikamentozi ārstētiem pacientiem, kam ir augsts trombembolisku komplikāciju risks ierobežota kustīguma dēļ akūtas slimības laikā
23

Randomizētā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā 839 pacienti tika ārstēti ar 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā vai placebo 6 – 14 dienas. Šajā pētījumā bija iekļauti akūti slimi medikamentozi ārstēti pacienti ≥ 60 g.v., kam paredzams gultas režīms vismaz četras dienas un kas bija hospitalizēti III/IV pakāpes sastrēguma sirds mazspējas dēļ (pēc NYHA klasifikācijas) un/vai akūtas elpceļu slimības un/vai akūtas infekcijas vai iekaisuma slimības dēļ. Fondaparinukss nozīmīgi samazināja kopējo VT biežumu, salīdzinot ar placebo [attiecīgi 18 pacienti (5,6%) pret 34 pacientiem (10,5%)]. Lielākajā daļā gadījumu traucējumi bija asimptomātiska distāla DzVT. Fondaparinukss arī nozīmīgi samazināja konstatētas letālas PE biežumu [attiecīgi 0 pacienti (0,0%) pret 5 pacientiem (1,2%)]. Masīvu asiņošanu novēroja 1 pacientam (0,2%) katrā grupā.
Nestabilas stenokardijas vai miokarda infarkta bez ST segmenta pacēluma (NS/MIBSTP) terapija OASIS 5 bija dubultmaskēts, randomizēts, nepārākuma (non-inferiority) klīniskais pētījums, kurā fondaparinuksu pa 2,5 mg subkutāni vienu reizi dienā salīdzināja ar enoksaparīnu pa 1 mg/kg subkutāni divas reizes dienā aptuveni 20 000 pacientiem ar NS/MIBSTP. Visi pacienti saņēma NS/MIBSTP standarta terapiju, un 34% pacientu tika veikta PKI, bet 9% – KAŠ. Vidējais terapijas ilgums fondaparinuksa grupā bija 5,5 dienas, bet enoksaparīna grupā – 5,2 dienas. Ja tika veikta PKI, pacienti papildterapijā saņēma vai nu fondaparinuksu intravenozi (pacienti fondaparinuksa grupā), vai arī pēc ķermeņa masas koriģētu NFH intravenozi (pacienti enoksaparīna grupā) atkarībā no pēdējās subkutānās devas laika un plānotās GP IIb/IIIa inhibitora lietošanas. Vidējais pacientu vecums bija 67 gadi, un aptuveni 60% pacientu bija vismaz 65 gadus veci. Aptuveni 40% un 17% pacientu bija attiecīgi viegli (kreatinīna klīrenss ≥50 līdz <80 ml/min) vai vidēji izteikti (kreatinīna klīrenss ≥30 līdz <50 ml/min) nieru darbības traucējumi.
Primārais izspriestais gala kritērijs bija nāves, miokarda infarkta (MI) un rezistentas išēmijas (RI) gadījumu kopējais skaits 9 dienu laikā pēc randomizācijas. 5,8% pacientu fondaparinuksa grupā komplikācija radās līdz 9. dienai, salīdzinot ar 5,7% pacientu enoksaparīnu saņēmušo pacientu grupā (riska attiecība 1,01, 95% TI, 0,90;1,13, vienpusējā nepārākuma p vērtība = 0,003).
Līdz 30. dienai visu cēloņu izraisītā mirstība būtiski samazinājās- no 3,5% enoksaparīna grupā līdz 2,9% fondaparinuksa grupā (riska attiecība 0,83, 95% TI, 0,71;0,97, p = 0,02). Ietekmē uz saslimstību ar MI un RI nebija statistiskas atšķirības starp fondaparinuksa un enoksaparīna terapijas grupām.
9. dienā masīvas asiņošanas biežums fondaparinuksa un enoksaparīna grupā bija atbilstoši 2,1% un 4,1% (riska attiecība 0,52, 95% TI, 0,44;0,61, p < 0,001).
Efektivitāti raksturojošās atradnes un rezultāti attiecībā uz masīvu asiņošanu bija pastāvīgi dažādās iepriekšnoteiktās apakšgrupās, piemēram, gados veci cilvēki, pacienti ar nieru darbības traucējumiem, vienlaikus lietojamo trombocītu agregācijas inhibitoru tipi (aspirīns, tienopiridīni vai GP IIb/IIIa inhibitori).
To fondaparinuksu vai enoksaparīnu saņēmušo pacientu apakšgrupā, kuriem tika veikta PKI, 9 dienu laikā pēc randomizācijas nāve/MI/RI iestājās attiecīgi 8,8% un 8,2% pacientu (riska attiecība 1,08, 95% TI, 0,92;1,27). Šai apakšgrupā masīvas asiņošanas biežums 9. dienā fondaparinuksa un enoksaparīna grupā bija attiecīgi 2,2% un 5,0% (riska attiecība 0,43, 95% TI, 0,33;0,57). Pacientiem, kuriem tika veikta PKI, atzīts vadošā katetra trombozes biežums bija 1,0% pret 0,3% attiecīgi fondaparinuksu un enoxaparīnu saņemošajiem pacientiem.
Nestabilas stenokardijas (NS) vai miokarda infarkta bez ST pacēluma (MIBSTP) ārstēšana pacientiem, kuriem veikta sekojoša PKI ar papildu NFH lietošanu
Pētījumā 3235 augsta riska grupas pacienti ar NS/MIBSTP, kuriem bija plānota angiogrāfija un kuri saņēma nemaskētu fondaparinuksa terapiju (OASIS 8/FUTURA), un 2026 pacienti, kuriem bija indicēta PKI, pēc nejaušības principa tika iedalīti grupās, lai saņemtu vienu no divām dubultmaskētām papildu NFH shēmām. Visi iesaistītie pacienti periodā līdz 8 dienām vai līdz izrakstīšanai no slimnīcas vienu reizi dienā saņēma 2,5 mg fondaparinuksa subkutāni. Nejaušinātie pacienti saņēma vai nu “mazas devas” NFH shēmu (50 V/kg neatkarīgi no plānotās GPIIb/IIIa lietošanas; bez ACT
24

noteikšanas), vai “standarta devas” NFH shēmu (nelietojot GPIIb/IIIa: 85 V/kg, nosakot ACT; plānota GPIIb/IIIa lietošana: 60 V/kg, nosakot ACT) tieši pirms PKI uzsākšanas.
Sākotnējie raksturlielumi un fondaparinuksa terapijas ilgums abās NFH grupās bija līdzīgi. Pacientiem, kas bija randomizēti "NFH standarta devas" vai “NFH mazas devas” saņemšanai, vidējā NFH deva bija attiecīgi 85 V/kg un 50 V/ kg.

Primārais iznākums bija kombinēts: masīva vai neliela peri-PKI (ko definēja kā laiku no nejaušināšanas līdz brīdim, kad pēc PKI bija pagājušas 48 stundas) asiņošana vai nozīmīgas komplikācijas piekļuves vietā asinsvadam.

Iznākumi

Biežums

NFH mazā devā NFH standarta devā

N = 1024

N = 1002

Primārie

Masīva vai neliela peri-PKI

4,7%

5,8%

asiņošana vai nozīmīgas

komplikācijas piekļuves vietā

asinsvadam

Sekundārie

Masīva peri-PKI asiņošana

1,4%

1,2%

Neliela peri-PKI asiņošana

0,7%

1,7%

Nozīmīgas komplikācijas

3,2%

4,3%

piekļuves vietā asinsvadam

Masīva peri-PKI asiņošana vai

5,8%

3,9%

nāve, MI vai MAR 30. dienā

Nāve, MI vai MAR 30. dienā

4,5%

2,9%

1: krusteniskā attiecība: maza deva/standarta deva

Piezīme: MI – miokarda infarkts. MAR – mērķa asinsvada revaskularizācija

Krusteniskā attiecība1 (95% TI)
0,80 (0,54; 1,19)
1,14 (0,53; 2,49) 0,40 (0,16; 0,97) 0,74 (0,47; 1,18) 1,51 (1,0; 2,28) 1,58 (0,98; 2,53)

P vērtība
0,267
0,734 0,042 0,207 0,051 0,059

Pacientiem, kuri bija randomizēti, lai PKI laikā saņemtu vai nu "standarta devas" vai "zemas devas” NFH, atzīts vadošā katetra trombozes biežums bija attiecīgi 0,1% (1/1002) un 0,5% (5/1024). Četriem nerandomizētiem pacientiem (0,3%) radās diagnostiskā katetra tromboze koronārās angiogrāfijas laikā. Divpadsmit pētījumā iesaistītiem pacientiem (0,37%) radās arteriālās slūžas tromboze, un 7 no šiem gadījumiem notika angiogrāfijas laikā, bet 5 — PKI laikā.
Miokarda infarkta ar ST segmenta pacēlumu (MISTP) terapija OASIS 6 bija dubultmaskēts, randomizēts pētījums, kurā fondaparinuksa drošums un efektivitāte, lietojot to pa 2,5 mg vienu reizi dienā, vērtēta, salīdzinot ar parasto aprūpi (placebo (47%) vai NFH (53%)), aptuveni 12 000 pacientu ar MISTP. Visi pacienti saņēma standarta MISTP terapiju, tai skaitā primāru PKI (31%), trombolītiskus līdzekļus (45%) vai nesaņēma reperfūziju (24%). 84% pacientu, kas saņēma trombolītisku līdzekli, tika ārstēti ar nespecifisku fibrinolītisku līdzekli (galvenokārt streptokināzi). Vidējais terapijas ilgums fondaparinuksa grupā bija 6,2 dienas. Vidējais pacientu vecums bija 61 gads, bet aptuveni 40% pacientu bija vismaz 65 gadu veci. Aptuveni 40% un 14% pacientu bija attiecīgi viegli (kreatinīna klīrenss ≥50 līdz <80 ml/min) vai vidēji smagi (kreatinīna klīrenss ≥30 līdz <50 ml/min) nieru darbības traucējumi.
Primārais izspriestais gala kritērijs bija nāve un atkārtots MI (at-MI) 30 dienu laikā pēc randomizācijas.Nāves/at-MI biežums līdz 30. dienai būtiski samazinājās- no 11,1% kontroles grupā līdz 9,7% fondaparinuksa grupā (riska attiecība 0,86, 95% TI, 0,77;0,96, p = 0,008). Iepriekšnoteiktā slānī, salīdzinot fondaparinuksu ar placebo (t.i., pacienti, kas ārstēti ar nespecifiskiem fibrinolītiskiem līdzekļiem (77,3%), neveicot reperfūziju (22%), ar specifiskiem fibrinolītiskiem līdzekļiem (0,3%), primāru PKI (0,4%), nāves/at-MI biežums līdz 30. dienai būtiski samazinājās- no 14,0% placebo grupā līdz 11,3% (riska attiecība 0,80, 95% TI, 0,69;0,93, p = 0,003). Iepriekšnoteiktā slānī, salīdzinot fondaparinuksu ar NFH (pacienti, kam veikta primāra PKI (58,5%), kas ārstēti ar specifiskiem fibrinolītiskiem līdzekļiem (13%), nespecifiskiem fibrinolītiskiem līdzekļiem (2,6%) un neveicot reperfūziju (25,9%), fondaparinuksa un NFH ietekme uz nāves/at-MI biežumu līdz 30. dienai nebija

25

statiski atšķirīga- attiecīgi 8,3% pret 8,7% (riska attiecība 0,94, 95% TI, 0,79;1,11, p = 0,460). Taču šajā slānī indicētās populācijas apakšgrupā, kam tika veikta trombolīze vai netika veikta reperfūzija (t.i., pacienti, kam netika veikta primāra PKI), nāves/at-MI biežums līdz 30. dienai būtiski samazinājās- no 14,3% NFH grupā līdz 11,5% fondaparinuksa grupā (riska attiecība 0,79, 95% TI, 0,64;0,98, p = 0,03).
Līdz 30. dienai visu cēloņu izraisītā mirstība arī būtiski samazinājās- no 8,9% kontroles grupā līdz 7,8% fondaparinuksa grupā(riska attiecība 0,87, 95% TI, 0,77;0,98, p = 0,02). Atšķirība mirstības biežumā bija statistiski nozīmīga 1. slānī (salīdzinot ar placebo), bet ne 2. slānī (salīdzinot ar NFH). Labvēlīgā ietekme uz mirstību, kas tika konstatēta fondaparinuksa grupā, saglabājās līdz uzraudzības beigām 180. dienā.
Pacientiem, kas tika revaskularizēti ar trombolītisku līdzekli, fondaparinukss 30. dienā nozīmīgi mazināja nāves/at-MI biežumu- no 13,6% kontroles grupā līdz 10,9% (riska attiecība 0,79, 95% TI, 0,68;0,93, p = 0,003). Pacientiem, kam sākotnēji netika veikta reperfūzija, nāves/at-MI biežums 30. dienā būtiski samazinājās- no 15% kontroles grupā līdz 12,1% fondaparinuksa grupā (riska attiecība 0,79, 95% TI, 0,65;0,97, p = 0,023). Pacientiem, kam tika veikta primāra PKI, nāves/at-MI biežums 30. dienā statistiski neatšķīrās abās grupās [6.0% fondaparinuksa grupā pret 4.8% kontroles grupā; riska attiecība 1,26, 95% TI, 0,96; 1,66].
Līdz 9. dienai 1,1% pacientu, kas saņēma fondaparinuksu, un 1,4% kontroles pacientu radās smaga asiņošana. No pacientiem, kam tika lietots trombolītisks līdzeklis, smaga asiņošana radās 1,3% pacientu fonadaparinuksa grupā un 2,0% kontroles grupā. Pacientiem, kas sākotnēji nesaņēma reperfūzijas terapiju, smagas asiņošanas biežums bija 1,2% fondaparinuksa grupā, salīdzinot ar 1,5% kontroles grupā. Pacientiem, kam tika veikta primāra PKI, smagas asiņošanas biežums bija 1,0% fondaparinuksa grupā un 0,4% kontroles grupā.
Pacientiem, kuriem tika veikta primāra PKI, atzīts vadošā katetra trombozes biežums bija 1,2% pret 0% attiecīgi fondaparinuksu saņemošajiem pacientiem un kontrolgrupai.
Efektivitāti raksturojošās atradnes un rezultāti attiecībā uz masīvu asiņošanu bija pastāvīgi dažādās iepriekšnoteiktās apakšgrupās, piemēram, gados veci cilvēki, pacienti ar nieru darbības traucējumiem, vienlaikus lietojamo trombocītu agregācijas inhibitoru tipi (aspirīns, tienopiridīni).
Pacientu ar akūtu, simptomātisku, spontānu virspusējo vēnu trombozi bez vienlaicīgas dziļo vēnu trombozes (DzVT) ārstēšana Randomizētā, dubultmaskētā, klīniskā pētījumā (CALISTO) piedalījās 3002 pacienti ar akūtu, simptomātisku, izolētu, spontānu kāju virspusējo vēnu trombozi, vismaz 5 cm garu, kas bija apstiprināta ar kompresijas ultrasonogrāfijas palīdzību. Pacienti netika iekļauti, ja viņiem vienlaikus bija DzVT vai virspusējo vēnu tromboze 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas. Pacienti tika izslēgti, ja viņiem bija smaga aknu mazspēja, smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss <30 ml/min), maza ķermeņa masa (< 50 kg), ļaundabīgs audzējs, simptomātiska plaušu embolija (PE), nesenā anamnēzē bijusi DzVT/PE (<6 mēneši) vai virspusējo vēnu tromboze (<90 dienas), virspusējo vēnu tromboze saistībā ar skleroterapiju vai kā i.v. sistēmas komplikācija, vai viņiem bija liels asiņošanas risks.
Pacienti tika randomizēti saņemt fondaparinuksu pa 2,5 mg reizi dienā vai placebo 45 dienas papildus elastīgo zeķu, pretsāpju līdzekļu un/vai lokāli lietojamu NPL pretiekaisuma līdzekļu lietošanai. Novērošana turpinājās līdz 77. dienai. Pētījuma grupā bija 64% sieviešu, vidējais vecums 58 gadi, 4,4% kreatinīna klīrenss bija <50 ml/min.
Primārais efektivitātes iznākums – kombinēts rādītājs, kas ietver simptomātisku plaušu emboliju, simptomātisku DzVT, simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes paplašināšanos, simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes atkārtošanos vai nāvi līdz 47. dienai – nozīmīgi mazinājās no 5,9% placebo grupas pacientiem līdz 0,9% tiem, kuri saņēma 2,5 mg fondaparinuksa (relatīvā riska samazinājums: 85,2%; 95% TI no 73,7% līdz 91,7% [p<0,001]). Fondaparinuksu saņēmušajiem pacientiem arī nozīmīgi mazinājās katras primārā iznākuma trombemboliskās sastāvdaļas sastopamība:
26

simptomātiska plaušu embolija [0 (0%) vs 5 (0,3%) (p=0,031)], simptomātiska DzVT [3 (0,2%) vs 18 (1,2%); relatīvā riska samazinājums 83,4% (p<0,001)], simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes paplašināšanās [4 (0,3%) vs 51 (3,4%); relatīvā riska samazinājums 92,2% (p<0,001)], simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes atkārtošanās [5 (0,3%) vs 24 (1,6%); relatīvā riska samazinājums 79,2% (p<0,001)].
Mirstība bija maza un līdzīga ārstēšanas grupās ar 2 (0,1%) nāves gadījumiem fondaparinuksa grupā pret 1 (0,1%) nāves gadījumu placebo grupā.
Efektivitāte saglabājās līdz 77. dienai un bija vienāda visās iepriekš definētajās apakšgrupās, to vidū pacientiem ar varikozām vēnām un pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi zem ceļa locītavas.
Plaša asiņošana ārstēšanas laikā radās 1 (0,1%) ar fondaparinuksu ārstētam pacientam un 1 (0,1%) ar placebo ārstētam pacientam. Klīniski nozīmīga asiņošana, kas nebija plaša, radās 5 (0,3%) ar fondaparinuksu ārstētiem pacientiem un 8 (0,5%) ar placebo ārstētiem pacientiem.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās Pēc subkutānas ievadīšanas fondaparinukss uzsūcas pilnīgi un ātri (absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 100%). Pēc vienreizējas subkutānas 2,5 mg fondaparinuksa injekcijas jauniem veseliem cilvēkiem maksimālā koncentrācija plazmā (vidējā Cmax = 0,34 mg/l) tiek sasniegta 2 stundas pēc devas ievadīšanas. Puse no vidējās Cmax koncentrācijas plazmā tiek sasniegta 25 minūtes pēc devas ievadīšanas.
Gados veciem cilvēkiem fondaparinuksa farmakokinētika ir lineāra, ievadot 2 – 8 mg subkutāni. Pēc subkutānas lietošanas reizi dienā līdzsvara līmenis plazmā tiek sasniegts pēc 3 – 4 dienām, Cmax un AUC palielinās 1,3 reizes.
Vidējā (SK%) fondaparinuksa farmakokinētisko raksturlielumu vērtība pacientiem, kam veic gūžas locītavas endoprotezēšanas operāciju un kas saņem 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā: Cmax (mg/l) – 0,39 (31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) un Cmin (mg/l) – 0,14 (56%). Pacientiem ar gūžas kaula lūzumu lielāka vecuma dēļ fondaparinuksa līdzsvara koncentrācija plazmā ir šāda: Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin (mg/l) – 0,19 (58%).
Izkliede Fondaparinuksa izkliedes tilpums ir ierobežots (7 – 11 litri). In vitro fondaparinukss izteikti un specifiski saistās ar antitrombīna olbaltumu no devas atkarīgā veidā atkarībā no koncentrācijas plazmā (98,6% − 97,0%, ja koncentrācija ir 0,5 – 2 mg/l). Fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar citiem plazmas olbaltumiem, tostarp 4. trombocītu faktoru (TF4).
Tā kā fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar plazmas olbaltumiem, izņemot ATIII, nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem.
Biotransformācija Lai gan nav pilnīgi izpētīts, nav pierādījumu par fondaparinuksa metabolismu un īpaši nav pierādījumu par aktīvu metabolītu veidošanos.
In vitro fondaparinukss nenomāc CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4). Tādējādi in vivo fondaparinuksam nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm, nomācot CYP mediētu metabolismu.
Eliminācija Eliminācijas pusperiods (t½) ir aptuveni 17 stundas veseliem jauniem cilvēkiem un aptuveni 21 stunda veseliem gados veciem cilvēkiem. 64 – 77% fondaparinuksa tiek izvadīti caur nierēm nemainīta savienojuma veidā.
27

Īpašas pacientu grupas
Bērni - Fondaparinukss nav pētīts VTE profilaksei vai virspusējo vēnu trombozes vai akūta koronāra sindroma (AKS) ārstēšanai šai pacientu grupai.
Gados veci pacienti - Līdz ar vecumu var vājināties nieru darbība, un tādēļ gados veciem cilvēkiem var mazināties fondaparinuksa eliminācijas spēja. Par 75 gadiem vecākiem pacientiem kam veic ortopēdisku operāciju, aprēķinātais plazmas klīrenss bija 1,2 – 1,4 reizes mazāks nekā par 65 gadiem jaunākiem pacientiem.
Nieru mazspēja - Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss > 80 ml/min), pacientiem ar vieglu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) plazmas klīrenss ir 1,2 – 1,4 reizes mazāks un pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) – vidēji 2 reizes mazāks. Smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) plazmas klīrenss ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību. Terminālais pusperiods bija 29 h pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju un 72 h pacientiem ar smagu nieru mazspēju.
Dzimums - Pēc devas pielāgošanas atbilstoši ķermeņa masai atšķirības starp dzimumiem nekonstatēja.
Rase - Farmakokinētiskās atšķirības rases dēļ nav prospektīvi pētītas. Tomēr ar veseliem aziātiem (japāņiem) veiktos pētījumos nekonstatēja atšķirīgas farmakokinētiskās īpašības, salīdzinot ar veseliem baltās rases pārstāvjiem. Līdzīgi nenovēroja plazmas klīrensa atšķirības starp melnādainiem un baltās rases pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju.
Ķermeņa masa - Fondaparinuksa plazmas klīrenss palielinās līdz ar ķermeņa masu (palielinājums par 9% uz 10 kg).
Aknu mazspēja - Pēc vienreizējas subkutānas fondaparinuksa ievadīšanas pacientiem ar mēreni izteiktu aknu mazspēju (Child-Pugh B kategorija), kopējās (t.i., saistītās un nesaistītas vielas) Cmax un AUC vērtības bija attiecīgi par 22% un 39% zemākas, salīdzinot ar pacientiem ar normālu aknu darbību. Zemāka fondaparinuksa koncentrācija plazmā tika skaidrota ar samazinātu saistīšanos ar ATIII sakarā ar zemāku ATIII koncentrāciju plazmā pacientiem ar aknu mazspēju, kā rezultātā bija palielināts fondaparinuksa renālais klīrenss. Tādējādi ir paredzams, ka nesaistīta fondaparinuksa koncentrācija pacientiem ar viegli līdz mēreni izteiktu aknu mazspēju paliek nemainīga, un devas pielāgošana, pamatojoties uz farmakokinētikas rādītājiem, nav nepieciešama.
Fondaparinuksa farmakokinētika pacientiem ar smagu aknu mazspēju nav pētīta (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Ierobežotas iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu toksisko ietekmi uz reproduktīvo spēju.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām Sālsskābe Nātrija hidroksīds
28

6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
Ja fondaparinuksa nātrija sāli pievieno 0,9% nātrija hlorīda šķīdumam minimaisā, ideālā gadījumā tas jāievada infūzijas veidā nekavējoties, taču to var uzglabāt istabas temperatūrā līdz 24 stundām.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. klases stikla korpuss (1 ml), kam pievienota 27 gaudžu x 12,7 mm adata un kas noslēgts ar brombutila vai hlorbutila elastomēra virzuļa aizbāzni.
Arixtra ir pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm. Ir divu veidu šļirces: • šļirces ar zilu virzuli un automātisku drošības sistēmu, • šļirces ar zilu virzuli un manuālu drošības sistēmu.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Subkutānu injekciju veic tāpat kā ar parastu šļirci. Intravenoza ievadīšana jāveic caur esošu intravenozu sistēmu vai nu tieši, vai arī izmantojot neliela tilpuma (25 vai 50 ml) 0,9% nātrija hlorīda šķīduma minimaisu.
Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli lietojamie šķīdumi nesatur sīkas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa.
Norādījumi, kā zāles injicēt pašam subkutānas injekcijas veidā, iekļauti lietošanas instrukcijā.
Arixtra pilnšļirču adatas aizsargsistēma ir veidota ar drošības sistēmu, lai novērstu saduršanās iespēju ar adatu pēc injekcijas.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI
EU/1/02/206/001-004 EU/1/02/206/021 EU/1/02/206/022 EU/1/02/206/023
29

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2002. gada 21. marts Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 21. marts 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
30

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Arixtra 5 mg/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra pilnšļirce satur 5 mg nātrija fondaparinuksa (fondaparinux sodium) 0,4 ml šķīduma injekcijām.
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā un tādējādi būtībā nesatur nātriju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Dziļo vēnu trombozes (DzVT) un akūtas plaušu embolijas (PE) ārstēšana pieaugušajiem, izņemot hemodinamiski nestabiliem pacientiem vai pacientiem, kam nepieciešama trombolīze vai plaušu embolektomija.
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 7,5 mg (pacientiem ar ķermeņa masu ≥ 50, ≤ 100 kg) reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir ≤ 50 kg, ieteicamā deva ir 5 mg. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir > 100 kg, ieteicamā deva ir 10 mg.
Ārstēšana jāturpina vismaz 5 dienas un kamēr tiek sasniegta atbilstoša antikoagulācija (starptautiskā normalizētā attiecība 2 – 3). Vienlaikus perorāla antikoagulācija jāsāk pēc iespējas ātrāk un parasti 72 stundu laikā. Vidējais lietošanas ilgums klīniskos pētījumos bija 7 dienas, un klīniskā pieredze par ārstēšanu ilgāk nekā 10 dienas ir nepietiekama.
Īpašas pacientu grupas
Gados veciem pacientiem - Devas pielāgošana nav nepieciešama. 75 gadus veciem un vecākiem pacientiem fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo līdz ar vecumu pavājinās nieru darbība (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nieru mazspēja - Pacientiem ar mērenu nieru mazspēju fondaparinuksu jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šai apakšgrupai pēc sākotnējas 10 mg dienas devas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) (skatīt 4.3. apakšpunktu).
31

Aknu mazspēja - Pacientiem ar viegli vai mēreni izteiktu aknu mazspēju deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar smagu aknu mazspēju fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo pētījumi šai pacientu grupai nav veikti (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).
Bērniem - Fondaparinuksu neiesaka lietot bērniem līdz 17 gadu vecumam drošuma un efektivitātes datu trūkuma dēļ (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).
Lietošanas veids Fondaparinuksu ievada dziļas subkutānas injekcijas veidā, pacientam atrodoties guļus stāvoklī. Ievadīšanas vieta jāmaina starp vēdera priekšējās sienas kreiso un labo priekšējo sānu un kreiso un labo mugurējo sānu apvidu. Lai izvairītos no zāļu zuduma, lietojot pilnšļirci, pirms injekcijas neizvadiet no šļirces gaisa burbuli. Adata visā tās garumā jāiedur perpendikulāri ādas krokā, kas satverta ar īkšķi un rādītājpirkstu; ādas kroka jātur visu injekcijas laiku.
Papildus norādījumus par lietošanu, sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
− Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Aktīva klīniski nozīmīga asiņošana. − Akūts bakteriāls endokardīts. − Smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Fondaparinukss paredzēts tikai subkutānai lietošanai. Nelietot intramuskulāri.
Nav pietiekamas pieredzes par hemodinamiski nestabilu pacientu ārstēšanu ar fondaparinuksu un nav pieredzes par šo zāļu lietošanu pacientiem, kam nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtra ievietošana.
Asiņošana Fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam ir palielināts asiņošanas risks, piemēram, tiem, kam ir iedzimti vai iegūti asiņošanas traucējumi (piemēram, trombocītu skaits < 50 000/mm3), aktīva kuņģa-zarnu trakta čūlas slimība un nesen bijusi intrakraniāla asiņošana, vai neilgi pēc smadzeņu, mugurkaula vai acu operācijas, kā arī īpašām pacientu grupām, kas minētas tālāk.
Tāpat kā citi antikoagulanti, fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam nesen veikta operācija (< 3 dienas) un tikai tad, kad nodrošināta ķirurģiska hemostāze.
Zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, nedrīkst lietot vienlaikus ar fondaparinuksu. Šīs zāles ir dezirudīns, fibrinolītiskie līdzekļi, GP IIb/IIIa receptoru antagonisti, heparīns, heparinoīdi vai zemas molekulārmasas heparīns (ZMMH). VTE ārstēšanas laikā vienlaicīgi jāveic terapija ar K vitamīna antagonistu atbilstoši 4.5. apakšpunktā sniegtai informācijai. Citas prettrombocītu zāles (acetilsalicilskābe, dipiridamols, sulfīnpirazons, tiklopidīns vai klopidogrels) un NPL jālieto uzmanīgi. Ja ir svarīgi lietot zāles vienlaikus, jāveic stingra kontrole.
Spinālā/epidurālā anestēzija Pacientiem, kas saņem fondaparinuksu VTE ārstēšanai, nevis profilaksei, ķirurģisku procedūru laikā nedrīkst izmantot spinālo/epidurālo anestēziju.
Gados veci pacienti Gados veciem cilvēkiem ir palielināts asiņošanas risks. Tā kā nieru darbība līdz ar vecumu parasti vājinās, gados veciem pacientiem var būt samazināta eliminācija un pastiprināta fondaparinuksa iedarbība (skatīt 5.2. apakšpunktu). Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanai un ir < 65 gadus, 65 – 75 un > 75 gadus veci, bija attiecīgi
32

3,0%, 4,5% un 6,5%. Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,5%, 3,6% un 8,3%, bet sastopamība pacientiem, kas saņem ieteikto NFH shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 5,5%, 6,6% un 7,4%. Fondaparinuksu gados veciem cilvēkiem jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Maza ķermeņa masa Pacientiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, klīniskā pieredze ir nepietiekama. Šai pacientu grupai fondaparinuksu jālieto uzmanīgi 5 mg dienas devā (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).
Nieru mazspēja Pavājinoties nieru darbībai, palielinās asiņošanas risks. Zināms, ka fondaparinukss izdalās galvenokārt caur nierēm. Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem ar normālu nieru darbību, vieglu nieru mazspēju, mērenu nieru mazspēju un smagu nieru mazspēju, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanā, bija attiecīgi 3,0% (34/1, 132), 4,4% (32/733), 6,6% (21/318) un 14,5% (8/55). Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,3% (13/559), 4,6% (17/368), 9,7% (14/145) un 11,1% (2/18), un pacientiem, kas saņem ieteicamo nefrakcionāta heparīna shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 6,9% (36/523), 3,1% (11/352), 11,1% (18/162) un 10,7% (3/28).
Fondaparinukss ir kontrindicēts smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min), un pacientiem ar mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) jālieto uzmanīgi. Ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt klīniskā pētījumā novērtēto (vidēji 7 dienas) (skatīt 4.2. , 4.3. un 5.2. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšpgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šiem pacientiem fondaparinuksu jālieto uzmanīgi. Pēc sākotnējas 10 mg dienas devas lietošanas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Smaga aknu mazspēja Fondaparinuksa lietošana jāapsver uzmanīgi, jo ir palielināts asiņošanas risks asinsreces faktoru deficīta dēļ pacientiem ar smagu aknu mazspēju (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Pacienti ar heparīna inducētu trombocitopēniju Fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē ir heparīna inducēta trombocitopēnija (HIT). Fondaparinuksa efektivitāte un drošums nav formāli pētīti pacientiem ar 2. tipa HIT. Fondaparainukss nesaistās ar trombocītu 4. faktoru un tam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumu, kas iegūts no pacientiem ar 2. tipa heparīna inducētu trombocitopēniju (HIT). Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par HIT pacientiem, kas ārstēti ar fondaparinuksu. Cēloņsakarība starp ārstēšanu ar fondaparinuksu un HIT rašanos līdz šim nav atklāta.
Alerģija pret lateksu Pilnšļirces adatas aizsargs satur sausu dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Lietojot vienlaikus fondaparinuksu un zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, palielinās asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Ar fondaparinuksu veiktos klīniskos pētījumos perorāliem antikoagulantiem (varfarīnam) nebija vērojama mijiedarbība ar fondaparinuksa farmakokinētiku; 10 mg devā, kas lietota mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss neietekmēja varfarīna antikoagulācijas kontroles raksturlieluma (INR) aktivitāti.
Trombocītu inhibitoriem (acetilsalicilskābei), NPL (piroksikāmam) un digoksīnam nekonstatēja mijiedarbība ar fondaparinuksa farmakokinētiku. 10 mg devā, ko lietoja mijiedarbības pētījumos,
33

fondaparinukss neietekmēja asiņošanas laiku, veicot ārstēšanu ar acetilsalicilskābi vai piroksikāmu, ne arī digoksīna farmakokinētiku līdzsvara apstākļos. 4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Nav pieejami klīniskie dati par lietošanu grūtniecības laikā. Ierobežotās iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un attīstību pēc dzemdībām. Fondaparinuksu grūtniecēm drīkst ordinēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Barošana ar krūti Fondaparinukss izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai fondaparinukss izdalās mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar fondaparinuksu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Tomēr uzsūkšanās pēc iekšķīgas ieņemšanas bērniem nav raksturīga. Fertilitāte Nav pieejami dati par fondaparinuksa ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem nav norādījuši ne uz kādu ietekmi uz fertilitāti. 4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. 4.8 Nevēlamās blakusparādības Visbiežāk ziņotās nopietnās blakusparādības saistībā ar fondaparinuksa lietošanu ir ar asiņošanu saistītas komplikācijas (dažādās vietās, ieskaitot retus intrakraniālas/ intracerebrālas un retroperitoneālas asiņošanas gadījumus). Pacientiem, kuriem ir paaugstināts asiņošanas risks, fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Fondaparinuksa drošums vērtēts 2517 pacientiem, kas ārstēti venozas trombembolijas dēļ un kas ar fondaparinuksu ārstēti vidēji 7 dienas. Biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības bija asiņošanas komplikācijas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nevēlamās blakusparādības, par kurām pētnieki ziņojuši kā par iespējami saistītām ar fondaparinuksa lietošanu, norādītas atbilstoši sastopamības biežumam (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži: ≥ 1/100 līdz < 1/10; retāk: ≥ 1/1000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un orgānu sistēmai, kā pirmās minot nopietnākās nevēlamās blakusparādības.
34

Orgānu sistēma pēc MedDRA klasifikācijas

Nevēlamās blakusparādības pacientiem, kam ārstēta VTE1

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi

Bieži: asiņošana (kuņģa-zarnu trakta asiņošana, hematūrija, hematoma, deguna asiņošana, klepus ar asinīm, dzemdes un vagināla asiņošana, hemartroze, acu asiņošana, purpura, zilumi)
Retāk: anēmija, trombocitopēnija
Reti: cita veida asiņošana (aknu, retroperitoneāla, intrakraniāla/intracerebrāla), trombocitoze

Imūnās sistēmas traucējumi Reti: alerģiska reakcija (arī ļoti reti ziņojumi par angioedēmu, anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti: ne-olbaltumu slāpekļa (Nos) 2 daudzuma palielināšanās

Nervu sistēmas traucējumi Retāk: galvassāpes Reti: reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša, vemšana Reti: sāpes vēderā

Aknu un/vai žults izvades Retāk: aknu funkcijas traucējumi, palielināts aknu enzīmu

sistēmas traucējumi

līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: eritematozi izsitumi, nieze

Vispārēji traucējumi un Retāk: sāpes, tūska, reakcijas ievadīšanas vietā Reti: reakcija injekcijas vietā

(1) atsevišķas blakusparādības nav norādītas, izņemot gadījumus, kad tās ir medicīniski nozīmīgas. (2) Nos nozīmē ne-olbaltumu slāpeklis, piemēram, urīnviela, urīnskābe, aminoskābes u.c.
Pēcreģistrācijas periodā ziņots par retiem gastrīta, aizcietējuma, caurejas un bilirubinēmijas gadījumiem.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju..
4.9. Pārdozēšana
Lietojot lielāku fondaparinuksa devu nekā ieteikts, var palielināties asiņošanas risks. Fondaparinuksam nav zināma antidota.
Ja pārdozēšanas gadījumā rodas asiņošanas sarežģījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāmeklē primārais cēlonis. Jāapsver terapija, piemēram, ķirurģiska hemostāze, asins aizstājterapija, svaigas plazmas transfūzijas un plazmaferēze.

35

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: prettrombotiskie līdzekļi. ATĶ kods: B01AX05
Farmakodinamiskā iedarbība
Fondaparinukss ir sintētisks un selektīvs aktivēta X (Xa) faktora inhibitors. Fondaparinuksa prettrombotiskā darbība ir saistīta ar antitrombīna III (antitrombīna) mediētu selektīvu Xa faktora nomākšanu. Selektīvi saistoties ar antitrombīnu, fondaparinukss pastiprina (aptuveni 300 reizes) dabisko antitrombīna veikto Xa faktora neitralizēšanu. Xa faktora neitralizēšana pārtrauc asinsreces kaskādi un nomāc gan trombīna veidošanos, gan trombu rašanos. Fondaparinukss neinaktivē trombīnu (aktivētu II faktoru) un neietekmē trombocītus.
Lietojot ārstēšanai izmantotās devas, fondaparinukss klīniski nozīmīgi neietekmē parasto asinsreces testu rezultātus, piemēram, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (aPTT – activated partial thromboplastin time), aktivēto asinsreces laiku (ACT – activated clotting time) vai protrombīna laiku (PT – prothrombin time)/starptautisko normalizēto attiecību (INR – international normalised ratio) plazmā, kā arī asinsteces laiku un fibrinolītisko aktivitāti. Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par aPTT paildzināšanos. Lietojot lielākas devas, iespējamas mērenas aPTL pārmaiņas. Lietojot 10 mg devu mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss nozīmīgi neietekmēja varfarīna antikoagulanta aktivitāti (INR).
Fondaparinuksam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumiem, kas iegūti no pacientiem ar heparīna inducētu trombocitopēniju.
Klīniskie pētījumi
Fondaparinuksa klīniskā programma venozas trombembolijas ārstēšanā bija plānota, lai pierādītu fondaparinuksa efektivitāti dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) ārstēšanā. Vairāk nekā 4874 pacientus pētīja kontrolētos 2. un 3. fāzes klīniskos pētījumos.
Dziļo vēnu trombozes ārstēšana Randomizētā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā pacientiem ar apstiprinātu akūtas simptomātiskas DzVT diagnozi fondaparinuksa 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja ar nātrija enoksaparīnu 1 mg/kg s.c. divreiz dienā. Kopumā tika ārstēti 2192 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 26 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Abās ārstēšanas grupās pacienti saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundas pēc pirmās pētījuma zāļu lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārās efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīts, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par enoksaparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,9% un 4,1%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,1% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,2% ar enoksaparīnu ārstētiem pacientiem.
Plaušu embolijas ārstēšana Randomizēts, atklāts klīniskais pētījums tika veikts pacientiem ar akūtu simptomātisku plaušu emboliju (PE) . Diagnozi apstiprināja ar objektīvām pārbaudēm (plaušu skenēšana, pulmonāla angiogrāfija vai spirāles KT skenēšana). Pacienti, kam bija nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtrs, tika izslēgti no pētījuma. Randomizētie pacienti iepriekš varēja būt ārstēti ar NFH atlases fāzē, bet pacienti, kas ilgāk nekā 24 stundas bija ārstēti ar antikoagulanta terapeitisku devu vai kam bija nekontrolēta hipertensija, tika izslēgti no pētījuma. Fondaparinuksa 5 mg (ķermeņa masa <
36

50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja ar nefrakcionāta heparīna i.v. bolus injekciju (5000 SV), pēc tam veicot ilgstošu i.v. infūziju, to pielāgojot, lai uzturētu aPTT 1,5 – 2,5 reizes virs kontroles vērtības. Kopumā tika ārstēti 2184 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 22 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Pacienti abās ārstēšanas grupās saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundu laikā pēc pirmās pētījuma zāļu devas lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārais efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīja, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par nefrakcionēta heparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,8% un 5,0%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,3% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,1% ar nefrakcionētu heparīnu ārstēto pacientu.
Ievadpētījums fondaparinuksa devas noteikšanai un farmakokinētikas novērtēšanai bērniem ar dziļo vēnu trombozi Atklātā pētījumā 24 bērniem (n=10, vecums no 1 līdz ≤ 5 gadiem, ķermeņa masa 8 – 20 kg; n=7, vecums no 6 līdz ≤ 12 gadiem, ķermeņa masa 17 – 47 kg un n=7, vecums no 13 līdz ≤ 18 gadiem, ķermeņa masa 47 – 130 kg), kam iekļaušanas brīdī pētījumā noteikta venozas trombozes diagnoze, ievadīja fondaparinuksu. Lielākā daļa pacientu bija spāņu izcelsmes (67%), un 58% bija vīriešu dzimuma. Fondaparinuksa sākotnējā deva bija 0,1 mg/kg subkutāni vienreiz dienā, pēc tam devu pielāgoja, lai pēc 4 stundām sasniegtu maksimālo fondaparinuksa nātrija sāls koncentrāciju 0,5 – 1 mg/l. Vidējais ārstēšanas ilgums šajā pētījumā bija 3,5 dienas. Lielākā daļa pacientu (88%) fondaparinuksa mērķa koncentrāciju sasniedza 4 stundas pēc pirmās fondaparinuksa devas ievadīšanas. Diviem pacientiem pētījuma laikā ziņots par asiņošanu. Vienam pacientam terapijas 5. dienā radās hipertensīva encefalopātija vienlaikus ar intrakraniālu asiņošanu, kā dēļ fondaparinuksa lietošana tika pārtraukta. Citam pacientam terapijas 5. dienā konstatēta neliela kuņģa-zarnu trakta asiņošana, kuras dēļ fondaparinuksa lietošana uz laiku pārtraukta. Secinājumus par klīnisko efektivitāti šajā nekontrolētajā pētījuma nevar izdarīt.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Fondaparinuksa nātrija farmakokinētika ir atvasināta no fondaparinuksa koncentrācijas plazmā, kas kvantitatīvi izteikta ar anti Xa faktora aktivitāti. Lai kalibrētu anti-Xa testu, var lietot tikai fondaparinuksu (starptautiskie heparīna vai ZMMH standarti nav piemēroti šim nolūkam). Rezultātā fondaparinuksa koncentrācija tiek izteikta miligramos (mg).
Uzsūkšanās Pēc subkutānas ievadīšanas fondaparinukss uzsūcas pilnīgi un ātri (absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 100%). Pēc vienreizējas subkutānas 2,5 mg fondaparinuksa injekcijas jauniem veseliem cilvēkiem maksimālā koncentrācija plazmā (vidējā Cmax = 0,34 mg/l) tiek sasniegta 2 stundas pēc devas ievadīšanas. Puse no vidējās Cmax koncentrācijas plazmā tiek sasniegta 25 minūtes pēc devas ievadīšanas.
Gados veciem cilvēkiem fondaparinuksa farmakokinētika ir lineāra, ievadot 2 – 8 mg subkutāni. Pēc lietošanas reizi dienā līdzsvara līmenis plazmā tiek sasniegts pēc 3 – 4 dienām, Cmax un AUC palielinās 1,3 reizes.
Vidējā (SK%) fondaparinuksa farmakokinētisko raksturlielumu vērtība pacientiem, kam veic gūžas locītavas endoprotezēšanas operāciju un kas saņem 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā: Cmax (mg/l) – 0,39 (31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) un Cmin (mg/l) – 0,14 (56%). Pacientiem ar gūžas kaula lūzumu lielāka vecuma dēļ fondaparinuksa līdzsvara koncentrācija plazmā ir šāda: Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin (mg/l) – 0,19 (58%).
Veicot DzVT un PE ārstēšanu, pacientiem, kas saņem fondaparinuksu 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa 50 – 100 kg ieskaitot) un 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) reizi dienā, ķermeņa masai pielāgotās devas sniedz līdzīgu iedarbību visām ķermeņa masas grupām. Vidējo (SK%)
37

līdzsvara farmakokinētikas raksturlielumu aprēķini ar fondaparinuksu ārstētiem VTE pacientiem, kas saņem ieteikto fondaparinuksa dozēšanas shēmu reizi dienā, ir šādi: Cmax (mg/l) – 1,41 (23%), Tmax (h) – 2,4 (8%) un Cmin (mg/l) – 0,52 (45%). Atbilstošā 5. un 95. percentīle ir attiecīgi 0,97 un 1,92 Cmax (mg/l) un 0,24 un 0,95 Cmin (mg/l).
Izkliede Fondaparinuksa izkliedes tilpums ir ierobežots (7 – 11 litri). In vitro fondaparinukss izteikti un specifiski saistās ar antitrombīna olbaltumu no devas atkarīgā veidā atkarībā no koncentrācijas plazmā (98,6% − 97,0%, ja koncentrācija ir 0,5 – 2 mg/l). Fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar citiem plazmas olbaltumiem, tostarp 4. trombocītu faktoru (TF4).
Tā kā fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar plazmas olbaltumiem, izņemot antitrombīnu, nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem.
Biotransformācija Lai gan nav pilnīgi izpētīts, nav pierādījumu par fondaparinuksa metabolismu un īpaši nav pierādījumu par aktīvu metabolītu veidošanos.
In vitro fondaparinukss nenomāc CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4). Tādējādi in vivo fondaparinuksam nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm, nomācot CYP mediētu metabolismu.
Eliminācija Eliminācijas pusperiods (t½) ir aptuveni 17 stundas veseliem jauniem cilvēkiem un aptuveni 21 stunda veseliem gados veciem cilvēkiem. 64 – 77% fondaparinuksa tiek izvadīti caur nierēm nemainīta savienojuma veidā.
Īpašas pacientu grupas
Bērni - Pieejamie dati par lietošanu bērniem ir ierobežoti (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Gados veci pacienti - Līdz ar vecumu var vājināties nieru darbība, un tādēļ gados veciem cilvēkiem var mazināties fondaparinuksa eliminācijas spēja. Par 75 gadiem vecākiem pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, aprēķinātais plazmas klīrenss bija 1,2 – 1,4 reizes mazāks nekā par 65 gadiem jaunākiem pacientiem. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Nieru mazspēja - Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss > 80 ml/min), kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, pacientiem ar vieglu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) plazmas klīrenss ir 1,2 – 1,4 reizes mazāks un pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) – vidēji 2 reizes mazāks. Smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) plazmas klīrenss ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību. Terminālais pusperiods bija 29 h pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju un 72 h pacientiem ar smagu nieru mazspēju. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Ķermeņa masa - Fondaparinuksa plazmas klīrenss palielinās līdz ar ķermeņa masu (palielinājums par 9% uz 10 kg).
Dzimums - Pēc devas pielāgošanas atbilstoši ķermeņa masai atšķirības starp dzimumiem nekonstatēja.
Rase - Farmakokinētiskās atšķirības rases dēļ nav prospektīvi pētītas. Tomēr ar veseliem aziātiem (japāņiem) veiktos pētījumos nekonstatēja atšķirīgas farmakokinētiskās īpašības, salīdzinot ar veseliem baltās rases pārstāvjiem. Līdzīgi nenovēroja plazmas klīrensa atšķirības starp melnādainiem un baltās rases pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju.
38

Aknu mazspēja - Pēc vienreizējas subkutānas fondaparinuksa ievadīšanas pacientiem ar mēreni izteiktu aknu mazspēju (Child-Pugh B kategorija), kopējās (t.i., saistītās un nesaistītas vielas) Cmax un AUC vērtības bija attiecīgi par 22% un 39% zemākas, salīdzinot ar pacientiem ar normālu aknu darbību. Zemāka fondaparinuksa koncentrācija plazmā tika skaidrota ar samazinātu saistīšanos ar ATIII sakarā ar zemāku ATIII koncentrāciju plazmā pacientiem ar aknu mazspēju, kā rezultātā bija palielināts fondaparinuksa renālais klīrenss. Tādējādi ir paredzams, ka nesaistīta fondaparinuksa koncentrācija pacientiem ar viegli līdz mēreni izteiktu aknu mazspēju paliek nemainīga, un devas pielāgošana, pamatojoties uz farmakokinētikas rādītājiem, nav nepieciešama.
Fondaparinuksa farmakokinētika pacientiem ar smagu aknu mazspēju nav pētīta (skatīt 44.2. un 4.4. apakšpunktu).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Atkārtotu devu un reproduktīvās toksicitātes pētījumi neliecināja par īpašu risku, bet nesniedza atbilstošu dokumentāciju par drošuma robežām nepietiekamas iedarbības dēļ dzīvnieku sugām.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām Sālsskābe Nātrija hidroksīds
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. klases stikla korpuss (1 ml), kam pievienota 27 gaudžu x 12,7 mm adata un kas noslēgts ar hlorbutila elastomēra virzuļa aizbāzni.
Arixtra 5 mg/0,4 ml ir pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm. Ir divu veidu šļirces: • šļirces ar oranžu virzuli un automātisku drošības sistēmu, • šļirces ar oranžu virzuli un manuālu drošības sistēmu.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Subkutānu injekciju veic tāpat kā ar parastu šļirci.
Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli lietojamie šķīdumi nesatur sīkas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa.
39

Norādījumi, kā zāles injicēt pašam, sniegti lietošanas instrukcijā. Arixtra pilnšļirces ir veidotas ar adatas aizsargsistēmu, lai novērstu saduršanās iespēju ar adatu pēc injekcijas. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/02/206/009-011, 018 EU/1/02/206/027 EU/1/02/206/028 EU/1/02/206/033
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2002. gada 21. marts Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 21. marts 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
40

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Arixtra 7,5 mg/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra pilnšļirce satur 7,5 mg nātrija fondaparinuksa (fondaparinux sodium) 0,6 ml šķīduma injekcijām. Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā un tādējādi būtībā nesatur nātriju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Dziļo vēnu trombozes (DzVT) un akūtas plaušu embolijas (PE) ārstēšana pieaugušajiem, izņemot hemodinamiski nestabiliem pacientiem vai pacientiem, kam nepieciešama trombolīze vai plaušu embolektomija.
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 7,5 mg (pacientiem ar ķermeņa masu ≥ 50, ≤ 100 kg) reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir ≤ 50 kg, ieteicamā deva ir 5 mg. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir > 100 kg, ieteicamā deva ir 10 mg.
Ārstēšana jāturpina vismaz 5 dienas un kamēr tiek sasniegta atbilstoša antikoagulācija (starptautiskā normalizētā attiecība 2 – 3). Vienlaikus perorāla antikoagulācija jāsāk pēc iespējas ātrāk un parasti 72 stundu laikā. Vidējais lietošanas ilgums klīniskos pētījumos bija 7 dienas, un klīniskā pieredze par ārstēšanu ilgāk nekā 10 dienas ir nepietiekama.
Īpašas pacientu grupas
Gados veciem pacientiem - Devas pielāgošana nav nepieciešama. 75 gadus veciem un vecākiem pacientiem fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo līdz ar vecumu pavājinās nieru darbība (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nieru mazspēja - Pacientiem ar mērenu nieru mazspēju fondaparinuksu jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šai apakšgrupai pēc sākotnējas 10 mg dienas devas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) (skatīt 4.3. apakšpunktu).
41

Aknu mazspēja - Pacientiem ar viegli vai mēreni izteiktu aknu mazspēju deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar smagu aknu mazspēju fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo pētījumi šai pacientu grupai nav veikti (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).
Bērniem - Fondaparinuksu neiesaka lietot bērniem līdz 17 gadu vecumam drošuma un efektivitātes datu trūkuma dēļ (skatīt 5.1. un 5.2 apakšpunktu).
Lietošanas veids Fondaparinuksu ievada dziļas subkutānas injekcijas veidā, pacientam atrodoties guļus stāvoklī. Ievadīšanas vieta jāmaina starp vēdera priekšējās sienas kreiso un labo priekšējo sānu un kreiso un labo mugurējo sānu apvidu. Lai izvairītos no zāļu zuduma, lietojot pilnšļirci, pirms injekcijas neizvadiet no šļirces gaisa burbuli. Adata visā tās garumā jāiedur perpendikulāri ādas krokā, kas satverta ar īkšķi un rādītājpirkstu; ādas kroka jātur visu injekcijas laiku.
Papildus norādījumus par lietošanu, sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
− Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Aktīva klīniski nozīmīga asiņošana. − Akūts bakteriāls endokardīts. − Smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Fondaparinukss paredzēts tikai subkutānai lietošanai. Nelietot intramuskulāri.
Nav pietiekamas pieredzes par hemodinamiski nestabilu pacientu ārstēšanu ar fondaparinuksu un nav pieredzes par šo zāļu lietošanu pacientiem, kam nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtra ievietošana.
Asiņošana Fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam ir palielināts asiņošanas risks, piemēram, tiem, kam ir iedzimti vai iegūti asiņošanas traucējumi (piemēram, trombocītu skaits < 50 000/mm3), aktīva kuņģa-zarnu trakta čūlas slimība un nesen bijusi intrakraniāla asiņošana, vai neilgi pēc smadzeņu, mugurkaula vai acu operācijas, kā arī īpašām pacientu grupām, kas minētas tālāk.
Tāpat kā citi antikoagulanti, fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam nesen veikta operācija (< 3 dienas) un tikai tad, kad nodrošināta ķirurģiska hemostāze.
Zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, nedrīkst lietot vienlaikus ar fondaparinuksu. Šīs zāles ir dezirudīns, fibrinolītiskie līdzekļi, GP IIb/IIIa receptoru antagonisti, heparīns, heparinoīdi vai zemas molekulārmasas heparīns (ZMMH). VTE ārstēšanas laikā vienlaicīgi jāveic terapija ar K vitamīna antagonistu atbilstoši 4.5. apakšpunktā sniegtai informācijai. Citas prettrombocītu zāles (acetilsalicilskābe, dipiridamols, sulfīnpirazons, tiklopidīns vai klopidogrels) un NPL jālieto uzmanīgi. Ja ir svarīgi lietot zāles vienlaikus, jāveic stingra kontrole.
Spinālā/epidurālā anestēzija Pacientiem, kas saņem fondaparinuksu VTE ārstēšanai, nevis profilaksei, ķirurģisku procedūru laikā nedrīkst izmantot spinālo/epidurālo anestēziju.
Gados veci pacienti Gados veciem cilvēkiem ir palielināts asiņošanas risks. Tā kā nieru darbība līdz ar vecumu parasti vājinās, gados veciem pacientiem var būt samazināta eliminācija un pastiprināta fondaparinuksa iedarbība (skatīt 5.2. apakšpunktu). Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanai un ir < 65 gadus, 65 – 75 un > 75 gadus veci, bija attiecīgi
42

3,0%, 4,5% un 6,5%. Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,5%, 3,6% un 8,3%, bet sastopamība pacientiem, kas saņem ieteikto NFH shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 5,5%, 6,6% un 7,4%. Fondaparinuksu gados veciem cilvēkiem jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Maza ķermeņa masa Pacientiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, klīniskā pieredze ir nepietiekama. Šai pacientu grupai fondaparinukss jālieto uzmanīgi 5 mg dienas devā (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).
Nieru mazspēja Pavājinoties nieru darbībai, palielinās asiņošanas risks. Zināms, ka fondaparinukss izdalās galvenokārt caur nierēm. Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem ar normālu nieru darbību, vieglu nieru mazspēju, mērenu nieru mazspēju un smagu nieru mazspēju, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanā, bija attiecīgi 3,0% (34/1, 132), 4,4% (32/733), 6,6% (21/318) un 14,5% (8/55). Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,3% (13/559), 4,6% (17/368), 9,7% (14/145) un 11,1% (2/18), un pacientiem, kas saņem ieteicamo nefrakcionāta heparīna shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 6,9% (36/523), 3,1% (11/352), 11,1% (18/162) un 10,7% (3/28).
Fondaparinukss ir kontrindicēts smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min), un pacientiem ar mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) jālieto uzmanīgi. Ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt klīniskā pētījumā novērtēto (vidēji 7 dienas) (skatīt 4.2. , 4.3. un 5.2. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšpgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šiem pacientiem fondaparinukss jālieto uzmanīgi. Pēc sākotnējas 10 mg dienas devas lietošanas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Smaga aknu mazspēja Fondaparinuksa lietošana jāapsver uzmanīgi, jo ir palielināts asiņošanas risks asinsreces faktoru deficīta dēļ pacientiem ar smagu aknu mazspēju (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Pacienti ar heparīna inducētu trombocitopēniju Fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē ir heparīna inducēta trombocitopēnija (HIT). Fondaparinuksa efektivitāte un drošums nav formāli pētīti pacientiem ar 2. tipa HIT. Fondaparainukss nesaistās ar trombocītu 4. faktoru un tam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumu, kas iegūts no pacientiem ar 2. tipa heparīna inducētu trombocitopēniju (HIT). Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par HIT pacientiem, kas ārstēti ar fondaparinuksu. Cēloņsakarība starp ārstēšanu ar fondaparinuksu un HIT rašanos līdz šim nav atklāta.
Alerģija pret lateksu Pilnšļirces adatas aizsargs satur sausu dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Lietojot vienlaikus fondaparinuksu un zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, palielinās asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Ar fondaparinuksu veiktos klīniskos pētījumos perorāliem antikoagulantiem (varfarīnam) nebija vērojama mijiedarbība ar fondaparinuksa farmakokinētiku; 10 mg devā, kas lietota mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss neietekmēja varfarīna antikoagulācijas kontroles raksturlieluma (INR) aktivitāti.
Trombocītu inhibitoriem (acetilsalicilskābei), NPL (piroksikāmam) un digoksīnam nekonstatēja mijiedarbību ar fondaparinuksa farmakokinētiku. 10 mg devā, ko lietoja mijiedarbības pētījumos,
43

fondaparinukss neietekmēja asiņošanas laiku, veicot ārstēšanu ar acetilsalicilskābi vai piroksikāmu, ne arī digoksīna farmakokinētiku līdzsvara apstākļos. 4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Nav pieejami klīniskie dati par lietošanu grūtniecības laikā. Ierobežotās iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un attīstību pēc dzemdībām. Fondaparinuksu grūtniecēm drīkst ordinēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Barošana ar krūti Fondaparinukss izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai fondaparinukss izdalās mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar fondaparinuksu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Tomēr uzsūkšanās pēc iekšķīgas ieņemšanas bērniem nav raksturīga. Fertilitāte Nav pieejami dati par fondaparinuksa ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem nav norādījuši ne uz kādu ietekmi uz fertilitāti. 4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. 4.8. Nevēlamās blakusparādības Visbiežāk ziņotās nopietnās blakusparādības saistībā ar fondaparinuksa lietošanu ir ar asiņošanu saistītas komplikācijas (dažādās vietās, ieskaitot retus intrakraniālas/ intracerebrālas un retroperitoneālas asiņošanas gadījumus). Pacientiem, kuriem ir paaugstināts asiņošanas risks, fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Fondaparinuksa drošumu vērtēta 2517 pacientiem, kas ārstēti venozas trombembolijas dēļ un kas ar fondaparinuksu ārstēti vidēji 7 dienas. Biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības bija asiņošanas komplikācijas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nevēlamās blakusparādības, par kurām pētnieki ziņojuši kā par iespējami saistītām ar fondaparinuksa lietošanu, norādītas atbilstoši sastopamības biežumam (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži: ≥ 1/100 līdz < 1/10; retāk: ≥ 1/1000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un orgānu sistēmai, kā pirmās minot nopietnākās nevēlamās blakusparādības.
44

Orgānu sistēma pēc MedDRA klasifikācijas

Nevēlamās blakusparādības pacientiem, kam ārstēta VTE1

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi

Bieži: asiņošana (kuņģa-zarnu trakta asiņošana, hematūrija, hematoma, deguna asiņošana, klepus ar asinīm, dzemdes un vagināla asiņošana, hemartroze, acu asiņošana, purpura, zilumi)
Retāk: anēmija, trombocitopēnija
Reti: cita veida asiņošana (aknu, retroperitoneāla, intrakraniāla/intracerebrāla), trombocitoze

Imūnās sistēmas traucējumi Reti: alerģiska reakcija (arī ļoti reti ziņojumi par angioedēmu, anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti: ne-olbaltumu slāpekļa (Nos) 2 daudzuma palielināšanās

Nervu sistēmas traucējumi Retāk: galvassāpes Reti: reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša, vemšana Reti: sāpes vēderā

Aknu un/vai žults izvades Retāk: aknu funkcijas traucējumi, palielināts aknu enzīmu

sistēmas traucējumi

līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: eritematozi izsitumi, nieze

Vispārēji traucējumi un Retāk: sāpes, tūska, reakcijas ievadīšanas vietā Reti: reakcija injekcijas vietā

(1) atsevišķas blakusparādības nav norādītas, izņemot gadījumus, kad tās ir medicīniski nozīmīgas. (2) Nos nozīmē ne-olbaltumu slāpeklis, piemēram, urīnviela, urīnskābe, aminoskābes u.c.

Pēcreģistrācijas periodā ziņots par retiem gastrīta, aizcietējuma, caurejas un bilirubinēmijas gadījumiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Lietojot lielāku fondaparinuksa devu nekā ieteikts, var palielināties asiņošanas risks. Fondaparinuksam nav zināma antidota.

Ja pārdozēšanas gadījumā rodas asiņošanas sarežģījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāmeklē primārais cēlonis. Jāapsver terapija, piemēram, ķirurģiska hemostāze, asins aizstājterapija, svaigas plazmas transfūzijas un plazmaferēze.

45

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: prettrombotiskie līdzekļi. ATĶ kods: B01AX05
Farmakodinamiskā iedarbība
Fondaparinukss ir sintētisks un selektīvs aktivēta X (Xa) faktora inhibitors. Fondaparinuksa prettrombotiskā darbība ir saistīta ar antitrombīna III (antitrombīna) mediētu selektīvu Xa faktora nomākšanu. Selektīvi saistoties ar antitrombīnu, fondaparinukss pastiprina (aptuveni 300 reizes) dabisko antitrombīna veikto Xa faktora neitralizēšanu. Xa faktora neitralizēšana pārtrauc asinsreces kaskādi un nomāc gan trombīna veidošanos, gan trombu rašanos. Fondaparinukss neinaktivē trombīnu (aktivētu II faktoru) un neietekmē trombocītus.
Lietojot ārstēšanai izmantotās devas, fondaparinukss klīniski nozīmīgi neietekmē parasto asinsreces testu rezultātus, piemēram, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (aPTT – activated partial thromboplastin time), aktivēto asinsreces laiku (ACT – activated clotting time) vai protrombīna laiku (PT – prothrombin time)/starptautisko normalizēto attiecību (INR – international normalised ratio) plazmā, kā arī asinsteces laiku un fibrinolītisko aktivitāti. Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par aPTT paildzināšanos. Lietojot lielākas devas, iespējamas mērenas aPTL pārmaiņas. Lietojot 10 mg devu mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss nozīmīgi neietekmēja varfarīna antikoagulanta aktivitāti (INR).
Fondaparinuksam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumiem, kas iegūti no pacientiem ar heparīna inducētu trombocitopēniju.
Klīniskie pētījumi
Fondaparinuksa klīniskā programma venozas trombembolijas ārstēšanā bija plānota, lai pierādītu fondaparinuksa efektivitāti dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) ārstēšanā. Vairāk nekā 4874 pacientus pētīja kontrolētos 2. un 3. fāzes klīniskos pētījumos.
Dziļo vēnu trombozes ārstēšana Randomizētā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā pacientiem ar apstiprinātu akūtas simptomātiskas DzVT diagnozi fondaparinuksa 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 10 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja ar nātrija enoksaparīnu 1 mg/kg s.c. divreiz dienā. Kopumā tika ārstēti 2192 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 26 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Abās ārstēšanas grupās pacienti saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundas pēc pirmās pētījuma zāļu lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārās efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīts, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par enoksaparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,9% un 4,1%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,1% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,2% ar enoksaparīnu ārstētiem pacientiem.
Plaušu embolijas ārstēšana Randomizēts, atklāts klīniskais pētījums tika veikts pacientiem ar akūtusimptomātisku plaušu emboliju (PE) . Diagnozi apstiprināja ar objektīvām pārbaudēm (plaušu skenēšana, pulmonāla angiogrāfija vai spirāles KT skenēšana). Pacienti, kam bija nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtrs, tika izslēgti no pētījuma. Randomizētie pacienti iepriekš varēja būt ārstēti ar NFH atlases fāzē, bet pacienti, kas ilgāk nekā 24 stundas bija ārstēti ar antikoagulanta terapeitisku devu vai kam bija nekontrolēta hipertensija, tika izslēgti no pētījuma. Fondaparinuksu 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja
46

ar nefrakcionāta heparīna i.v. bolus injekciju (5000 SV), pēc tam veicot ilgstošu i.v. infūziju, to pielāgojot, lai uzturētu aPTT 1,5 – 2,5 reizes virs kontroles vērtības. Kopumā tika ārstēti 2184 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 22 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Pacienti abās ārstēšanas grupās saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundu laikā pēc pirmās pētījuma zāļu devas lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārais efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīja, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par nefrakcionēta heparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,8% un 5,0%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,3% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,1% ar nefrakcionētu heparīnu ārstēto pacientu.
Ievadpētījums fondaparinuksa devas noteikšanai un farmakokinētikas novērtēšanai bērniem ar dziļo vēnu trombozi Atklātā pētījumā 24 bērniem (n=10, vecums no 1 līdz ≤ 5 gadiem, ķermeņa masa 8 – 20 kg; n=7, vecums no 6 līdz ≤ 12 gadiem, ķermeņa masa 17 – 47 kg un n=7, vecums no 13 līdz ≤ 18 gadiem, ķermeņa masa 47 – 130 kg), kam iekļaušanas brīdī pētījumā noteikta venozas trombozes diagnoze, ievadīja fondaparinuksu. Lielākā daļa pacientu bija spāņu izcelsmes (67%), un 58% bija vīriešu dzimuma. Fondaparinuksa sākotnējā deva bija 0,1 mg/kg subkutāni vienreiz dienā, pēc tam devu pielāgoja, lai pēc 4 stundām sasniegtu maksimālo fondaparinuksa nātrija sāls koncentrāciju 0,5 – 1 mg/l. Vidējais ārstēšanas ilgums šajā pētījumā bija 3,5 dienas. Lielākā daļa pacientu (88%) fondaparinuksa mērķa koncentrāciju sasniedza 4 stundas pēc pirmās fondaparinuksa devas ievadīšanas. Diviem pacientiem pētījuma laikā ziņots par asiņošanu. Vienam pacientam terapijas 5. dienā radās hipertensīva encefalopātija vienlaikus ar intrakraniālu asiņošanu, kā dēļ fondaparinuksa lietošana tika pārtraukta. Citam pacientam terapijas 5. dienā konstatēta neliela kuņģa-zarnu trakta asiņošana, kuras dēļ fondaparinuksa lietošana uz laiku pārtraukta. Secinājumus par klīnisko efektivitāti šajā nekontrolētajā pētījuma nevar izdarīt.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Fondaparinuksa nātrija farmakokinētika ir atvasināta no fondaparinuksa koncentrācijas plazmā, kas kvantitatīvi izteikta ar anti Xa faktora aktivitāti. Lai kalibrētu anti-Xa testu, var lietot tikai fondaparinuksu (starptautiskie heparīna vai ZMMH standarti nav piemēroti šim nolūkam). Rezultātā fondaparinuksa koncentrācija tiek izteikta miligramos (mg).
Uzsūkšanās Pēc subkutānas ievadīšanas fondaparinukss uzsūcas pilnīgi un ātri (absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 100%). Pēc vienreizējas subkutānas 2,5 mg fondaparinuksa injekcijas jauniem veseliem cilvēkiem maksimālā koncentrācija plazmā (vidējā Cmax = 0,34 mg/l) tiek sasniegta 2 stundas pēc devas ievadīšanas. Puse no vidējās Cmax koncentrācijas plazmā tiek sasniegta 25 minūtes pēc devas ievadīšanas.
Gados veciem cilvēkiem fondaparinuksa farmakokinētika ir lineāra, ievadot 2 – 8 mg subkutāni. Pēc lietošanas reizi dienā līdzsvara līmenis plazmā tiek sasniegts pēc 3 – 4 dienām, Cmax un AUC palielinās 1,3 reizes.
Vidējā (SK%) fondaparinuksa farmakokinētisko raksturlielumu vērtība pacientiem, kam veic gūžas locītavas endoprotezēšanas operāciju un kas saņem 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā: Cmax (mg/l) – 0,39 (31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) un Cmin (mg/l) – 0,14 (56%). Pacientiem ar gūžas kaula lūzumu lielāka vecuma dēļ fondaparinuksa līdzsvara koncentrācija plazmā ir šāda: Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin (mg/l) – 0,19 (58%).
Veicot DzVT un PE ārstēšanu, pacientiem, kas saņem fondaparinuksu 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa 50 – 100 kg ieskaitot) un 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) reizi dienā, ķermeņa masai pielāgotās devas sniedz līdzīgu iedarbību visām ķermeņa masas grupām. Vidējo (SK%) līdzsvara farmakokinētikas raksturlielumu aprēķini ar fondaparinuksu ārstētiem VTE
47

pacientiem, kas saņem ieteikto fondaparinuksa dozēšanas shēmu reizi dienā, ir šādi: Cmax (mg/l) – 1,41 (23%), Tmax (h) – 2,4 (8%) un Cmin (mg/l) – 0,52 (45%). Atbilstošā 5. un 95. percentīle ir attiecīgi 0,97 un 1,92 Cmax (mg/l) un 0,24 un 0,95 Cmin (mg/l).
Izkliede Fondaparinuksa izkliedes tilpums ir ierobežots (7 – 11 litri). In vitro fondaparinukss izteikti un specifiski saistās ar antitrombīna olbaltumu no devas atkarīgā veidā atkarībā no koncentrācijas plazmā (98,6% − 97,0%, ja koncentrācija ir 0,5 – 2 mg/l). Fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar citiem plazmas olbaltumiem, tostarp 4. trombocītu faktoru (TF4).
Tā kā fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar plazmas olbaltumiem, izņemot antitrombīnu, nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem.
Biotransformācija Lai gan nav pilnīgi izpētīts, nav pierādījumu par fondaparinuksa metabolismu un īpaši nav pierādījumu par aktīvu metabolītu veidošanos.
In vitro fondaparinukss nenomāc CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4). Tādējādi in vivo fondaparinuksam nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm, nomācot CYP mediētu metabolismu.
Eliminācija Eliminācijas pusperiods (t½) ir aptuveni 17 stundas veseliem jauniem cilvēkiem un aptuveni 21 stunda veseliem gados veciem cilvēkiem. 64 – 77% fondaparinuksa tiek izvadīti caur nierēm nemainīta savienojuma veidā.
Īpašas pacientu grupas
Bērni - Pieejamie dati par lietošanu bērniem ir ierobežoti (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Gados veci pacienti - Līdz ar vecumu var vājināties nieru darbība, un tādēļ gados veciem cilvēkiem var mazināties fondaparinuksa eliminācijas spēja. Par 75 gadiem vecākiem pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, aprēķinātais plazmas klīrenss bija 1,2 – 1,4 reizes mazāks nekā par 65 gadiem jaunākiem pacientiem. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Nieru mazspēja - Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss > 80 ml/min), kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, pacientiem ar vieglu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) plazmas klīrenss ir 1,2 – 1,4 reizes mazāks un pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) – vidēji 2 reizes mazāks. Smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) plazmas klīrenss ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību. Terminālais pusperiods bija 29 h pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju un 72 h pacientiem ar smagu nieru mazspēju. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Ķermeņa masa - Fondaparinuksa plazmas klīrenss palielinās līdz ar ķermeņa masu (palielinājums par 9% uz 10 kg).
Dzimums - Pēc devas pielāgošanas atbilstoši ķermeņa masai atšķirības starp dzimumiem nekonstatēja.
Rase - Farmakokinētiskās atšķirības rases dēļ nav prospektīvi pētītas. Tomēr ar veseliem aziātiem (japāņiem) veiktos pētījumos nekonstatēja atšķirīgas farmakokinētiskās īpašības, salīdzinot ar veseliem baltās rases pārstāvjiem. Līdzīgi nenovēroja plazmas klīrensa atšķirības starp melnādainiem un baltās rases pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju.
Aknu mazspēja - Pēc vienreizējas subkutānas fondaparinuksa ievadīšanas pacientiem ar mēreni izteiktu aknu mazspēju (Child-Pugh B kategorija), kopējās (t.i., saistītās un nesaistītas vielas) Cmax un
48

AUC vērtības bija attiecīgi par 22% un 39% zemākas, salīdzinot ar pacientiem ar normālu aknu darbību. Zemāka fondaparinuksa koncentrācija plazmā tika skaidrota ar samazinātu saistīšanos ar ATIII sakarā ar zemāku ATIII koncentrāciju plazmā pacientiem ar aknu mazspēju, kā rezultātā bija palielināts fondaparinuksa renālais klīrenss. Tādējādi ir paredzams, ka nesaistīta fondaparinuksa koncentrācija pacientiem ar viegli līdz mēreni izteiktu aknu mazspēju paliek nemainīga, un devas pielāgošana, pamatojoties uz farmakokinētikas rādītājiem, nav nepieciešama.
Fondaparinuksa farmakokinētika pacientiem ar smagu aknu mazspēju nav pētīta (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Atkārtotu devu un reproduktīvās toksicitātes pētījumi neliecināja par īpašu risku, bet nesniedza atbilstošu dokumentāciju par drošuma robežām nepietiekamas iedarbības dēļ dzīvnieku sugām.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām Sālsskābe Nātrija hidroksīds
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. klases stikla korpuss (1 ml), kam pievienota 27 gaudžu x 12,7 mm adata un kas noslēgts ar hlorbutila elastomēra virzuļa aizbāzni.
Arixtra 7,5 mg/0,6 ml ir pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm. Ir divu veidu šļirces: • šļirces ar sarkanu virzuli un automātisku drošības sistēmu, • šļirces ar sarkanu virzuli un manuālu drošības sistēmu.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Subkutānu injekciju veic tāpat kā ar parastu šļirci.
Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli lietojamie šķīdumi nesatur sīkas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa.
Norādījumi, kā zāles injicēt pašam, sniegti lietošanas instrukcijā.
49

Arixtra pilnšļirces ir veidotas ar adatas aizsargsistēmu, lai novērstu saduršanās iespēju ar adatu pēc injekcijas. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/02/206/012-014, 019 EU/1/02/206/029 EU/1/02/206/030 EU/1/02/206/034 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2002. gada 21. marts Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 21. marts 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
50

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Arixtra 10 mg/0,8 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra pilnšļirce satur 10 mg nātrija fondaparinuksa (fondaparinux sodium) 0,8 ml šķīduma injekcijām.
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā un tādējādi būtībā nesatur nātriju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Dziļo vēnu trombozes (DzVT) un akūtas plaušu embolijas (PE) ārstēšana pieaugušajiem, izņemot hemodinamiski nestabiliem pacientiem vai pacientiem, kam nepieciešama trombolīze vai plaušu embolektomija.
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 7,5 mg (pacientiem ar ķermeņa masu ≥ 50, ≤ 100 kg) reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir ≤ 50 kg, ieteicamā deva ir 5 mg. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir > 100 kg, ieteicamā deva ir 10 mg.
Ārstēšana jāturpina vismaz 5 dienas un kamēr tiek sasniegta atbilstoša antikoagulācija (starptautiskā normalizētā attiecība 2 – 3). Vienlaikus perorāla antikoagulācija jāsāk pēc iespējas ātrāk un parasti 72 stundu laikā. Vidējais lietošanas ilgums klīniskos pētījumos bija 7 dienas, un klīniskā pieredze par ārstēšanu ilgāk nekā 10 dienas ir nepietiekama.
Īpašas pacientu grupas
Gados veciem pacientiem - Devas pielāgošana nav nepieciešama. 75 gadus veciem un vecākiem pacientiem fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo līdz ar vecumu pavājinās nieru darbība (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nieru mazspēja - Pacientiem ar mērenu nieru mazspēju fondaparinuksu jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šai apakšgrupai pēc sākotnējas 10 mg dienas devas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) (skatīt 4.3. apakšpunktu).
51

Aknu mazspēja - Pacientiem ar viegli vai mēreni izteiktu aknu mazspēju deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar smagu aknu mazspēju fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo pētījumi šai pacientu grupai nav veikti (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).
Bērniem - Fondaparinuksu neiesaka lietot bērniem līdz 17 gadu vecumam drošuma un efektivitātes datu trūkuma dēļ (skatīt 5.1. un 5.2 apakšpunktu).
Lietošanas veids Fondaparinuksu ievada dziļas subkutānas injekcijas veidā, pacientam atrodoties guļus stāvoklī. Ievadīšanas vieta jāmaina starp vēdera priekšējās sienas kreiso un labo priekšējo sānu un kreiso un labo mugurējo sānu apvidu. Lai izvairītos no zāļu zuduma, lietojot pilnšļirci, pirms injekcijas neizvadiet no šļirces gaisa burbuli. Adata visā tās garumā jāiedur perpendikulāri ādas krokā, kas satverta ar īkšķi un rādītājpirkstu; ādas kroka jātur visu injekcijas laiku.
Papildus norādījumus par lietošanu, sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
− Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Aktīva klīniski nozīmīga asiņošana. − Akūts bakteriāls endokardīts. − Smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Fondaparinukss paredzēts tikai subkutānai lietošanai. Nelietot intramuskulāri.
Nav pietiekamas pieredzes par hemodinamiski nestabilu pacientu ārstēšanu ar fondaparinuksu un nav pieredzes par šo zāļu lietošanu pacientiem, kam nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtra ievietošana.
Asiņošana Fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam ir palielināts asiņošanas risks, piemēram, tiem, kam ir iedzimti vai iegūti asiņošanas traucējumi (piemēram, trombocītu skaits < 50 000/mm3), aktīva kuņģa-zarnu trakta čūlas slimība un nesen bijusi intrakraniāla asiņošana, vai neilgi pēc smadzeņu, mugurkaula vai acu operācijas, kā arī īpašām pacientu grupām, kas minētas tālāk.
Tāpat kā citi antikoagulanti, fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam nesen veikta operācija (< 3 dienas) un tikai tad, kad nodrošināta ķirurģiska hemostāze.
Zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, nedrīkst lietot vienlaikus ar fondaparinuksu. Šīs zāles ir dezirudīns, fibrinolītiskie līdzekļi, GP IIb/IIIa receptoru antagonisti, heparīns, heparinoīdi vai zemas molekulārmasas heparīns (ZMMH). VTE ārstēšanas laikā vienlaicīgi jāveic terapija ar K vitamīna antagonistu atbilstoši 4.5. apakšpunktā sniegtai informācijai. Citas prettrombocītu zāles (acetilsalicilskābe, dipiridamols, sulfīnpirazons, tiklopidīns vai klopidogrels) un NPL jālieto uzmanīgi. Ja ir svarīgi lietot zāles vienlaikus, jāveic stingra kontrole.
Spinālā/epidurālā anestēzija Pacientiem, kas saņem fondaparinuksu VTE ārstēšanai, nevis profilaksei, ķirurģisku procedūru laikā nedrīkst izmantot spinālo/epidurālo anestēziju.
Gados veci pacienti Gados veciem cilvēkiem ir palielināts asiņošanas risks. Tā kā nieru darbība līdz ar vecumu parasti vājinās, gados veciem pacientiem var būt samazināta eliminācija un pastiprināta fondaparinuksa iedarbība (skatīt 5.2. apakšpunktu). Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanai un ir < 65 gadus, 65 – 75 un > 75 gadus veci, bija attiecīgi
52

3,0%, 4,5% un 6,5%. Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,5%, 3,6% un 8,3%, bet sastopamība pacientiem, kas saņem ieteikto NFH shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 5,5%, 6,6% un 7,4%. Fondaparinuksu gados veciem cilvēkiem jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Maza ķermeņa masa Pacientiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, klīniskā pieredze ir nepietiekama. Šai pacientu grupai fondaparinukss jālieto uzmanīgi 5 mg dienas devā (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).
Nieru mazspēja Pavājinoties nieru darbībai, palielinās asiņošanas risks. Zināms, ka fondaparinukss izdalās galvenokārt caur nierēm. Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem ar normālu nieru darbību, vieglu nieru mazspēju, mērenu nieru mazspēju un smagu nieru mazspēju, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanā, bija attiecīgi 3,0% (34/1, 132), 4,4% (32/733), 6,6% (21/318) un 14,5% (8/55). Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,3% (13/559), 4,6% (17/368), 9,7% (14/145) un 11,1% (2/18), un pacientiem, kas saņem ieteicamo nefrakcionāta heparīna shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 6,9% (36/523), 3,1% (11/352), 11,1% (18/162) un 10,7% (3/28).
Fondaparinukss ir kontrindicēts smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min), un pacientiem ar mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) jālieto uzmanīgi. Ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt klīniskā pētījumā novērtēto (vidēji 7 dienas) (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšpgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šiem pacientiem fondaparinukss jālieto uzmanīgi. Pēc sākotnējas 10 mg dienas devas lietošanas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Smaga aknu mazspēja Fondaparinuksa lietošana jāapsver uzmanīgi, jo ir palielināts asiņošanas risks asinsreces faktoru deficīta dēļ pacientiem ar smagu aknu mazspēju (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Pacienti ar heparīna inducētu trombocitopēniju Fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē ir heparīna inducēta trombocitopēnija (HIT). Fondaparinuksa efektivitāte un drošums nav formāli pētīti pacientiem ar 2. tipa HIT. Fondaparinukss nesaistās ar trombocītu 4. faktoru un tam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumu, kas iegūts no pacientiem ar 2. tipa heparīna inducētu trombocitopēniju (HIT). Tomēr retos gadījumos ir saņemti ziņojumi par HIT pacientiem, kas ārstēti ar fondaparinuksu. Cēloņsakarība starp ārstēšanu ar fondaparinuksu un HIT rašanos līdz šim nav atklāta.
Alerģija pret lateksu Pilnšļirces adatas aizsargs satur sausu dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Lietojot vienlaikus fondaparinuksu un zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, palielinās asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Ar fondaparinuksu veiktos klīniskos pētījumos perorāliem antikoagulantiem (varfarīnam) nebija vērojama mijiedarbība ar fondaparinuksa farmakokinētiku; 10 mg devā, kas lietota mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss neietekmēja varfarīna antikoagulācijas kontroles raksturlieluma (INR) aktivitāti.
Trombocītu inhibitoriem (acetilsalicilskābei), NPL (piroksikāmam) un digoksīnam nekonstatēja mijiedarbību ar fondaparinuksa farmakokinētiku. 10 mg devā, ko lietoja mijiedarbības pētījumos,
53

fondaparinukss neietekmēja asiņošanas laiku, veicot ārstēšanu ar acetilsalicilskābi vai piroksikāmu, ne arī digoksīna farmakokinētiku līdzsvara apstākļos. 4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Nav pieejami klīniskie dati par lietošanu grūtniecības laikā. Ierobežotās iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un attīstību pēc dzemdībām. Fondaparinuksu grūtniecēm drīkst ordinēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Barošana ar krūti Fondaparinukss izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai fondaparinukss izdalās mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar fondaparinuksu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Tomēr uzsūkšanās pēc iekšķīgas ieņemšanas bērniem nav raksturīga. Fertilitāte Nav pieejami dati par fondaparinuksa ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem nav norādījuši ne uz kādu ietekmi uz fertilitāti. 4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. 4.8. Nevēlamās blakusparādības Visbiežāk ziņotās nopietnās blakusparādības saistībā ar fondaparinuksa lietošanu ir ar asiņošanu saistītas komplikācijas (dažādās vietās, ieskaitot retus intrakraniālas/ intracerebrālas un retroperitoneālas asiņošanas gadījumus). Pacientiem, kuriem ir paaugstināts asiņošanas risks, fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Fondaparinuksa drošums vērtēts 2517 pacientiem, kas ārstēti venozas trombembolijas dēļ un kas ar fondaparinuksu ārstēti vidēji 7 dienas. Biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības bija asiņošanas komplikācijas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nevēlamās blakusparādības, par kurām pētnieki ziņojuši kā par iespējami saistītām ar fondaparinuksa lietošanu, norādītas atbilstoši sastopamības biežumam (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži: ≥ 1/100 līdz < 1/10; retāk: ≥ 1/1000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un orgānu sistēmai, kā pirmās minot nopietnākās nevēlamās blakusparādības.
54

Orgānu sistēma pēc

Nevēlamās blakusparādības pacientiem, kam ārstēta VTE1

MedDRA klasifikācijas

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi
Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži: asiņošana (kuņģa-zarnu trakta asiņošana, hematūrija, hematoma, deguna asiņošana, klepus ar asinīm, dzemdes un vagināla asiņošana, hemartroze, acu asiņošana, purpura, zilumi)
Retāk: anēmija, trombocitopēnija
Reti: cita veida asiņošana (aknu, retroperitoneāla, intrakraniāla/intracerebrāla), trombocitoze
Reti: alerģiska reakcija (arī ļoti reti ziņojumi par angioedēmu, anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti: ne-olbaltumu slāpekļa (Nos) 2 daudzuma palielināšanās

Nervu sistēmas traucējumi Retāk: galvassāpes Reti: reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša, vemšana Reti: sāpes vēderā

Aknu un/vai žults izvades Retāk: aknu funkcijas traucējumi, palielināts aknu enzīmu

sistēmas traucējumi

līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: eritematozi izsitumi, nieze

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: sāpes, tūska, Reti: reakcija injekcijas vietā

(1) atsevišķas blakusparādības nav norādītas, izņemot gadījumus, kad tās ir medicīniski nozīmīgas. (2) Nos nozīmē ne-olbaltumu slāpeklis, piemēram, urīnviela, urīnskābe, aminoskābes u.c.
Pēcreģistrācijas periodā ziņots par retiem gastrīta, aizcietējuma, caurejas un bilirubinēmijas gadījumiem.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Lietojot lielāku fondaparinuksa devu nekā ieteikts, var palielināties asiņošanas risks. Fondaparinuksam nav zināma antidota.
Ja pārdozēšanas gadījumā rodas asiņošanas sarežģījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāmeklē primārais cēlonis. Jāapsver terapija, piemēram, ķirurģiska hemostāze, asins aizstājterapija, svaigas plazmas transfūzijas un plazmaferēze.

55

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: prettrombotiskie līdzekļi. ATĶ kods: B01AX05
Farmakodinamiskā iedarbība
Fondaparinukss ir sintētisks un selektīvs aktivēta X (Xa) faktora inhibitors. Fondaparinuksa prettrombotiskā darbība ir saistīta ar antitrombīna III (antitrombīna) mediētu selektīvu Xa faktora nomākšanu. Selektīvi saistoties ar antitrombīnu, fondaparinukss pastiprina (aptuveni 300 reizes) dabisko antitrombīna veikto Xa faktora neitralizēšanu. Xa faktora neitralizēšana pārtrauc asinsreces kaskādi un nomāc gan trombīna veidošanos, gan trombu rašanos. Fondaparinukss neinaktivē trombīnu (aktivētu II faktoru) un neietekmē trombocītus.
Lietojot ārstēšanai izmantotās devas, fondaparinukss klīniski nozīmīgi neietekmē parasto asinsreces testu rezultātus, piemēram, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (aPTT – activated partial thromboplastin time), aktivēto asinsreces laiku (ACT – activated clotting time) vai protrombīna laiku (PT – prothrombin time)/starptautisko normalizēto attiecību (INR – international normalised ratio) plazmā, kā arī asinsteces laiku un fibrinolītisko aktivitāti. Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par aPTT paildzināšanos. Lietojot lielākas devas, iespējamas mērenas aPTL pārmaiņas. Lietojot 10 mg devu mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss nozīmīgi neietekmēja varfarīna antikoagulanta aktivitāti (INR).
Fondaparinuksam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumiem, kas iegūti no pacientiem ar heparīna inducētu trombocitopēniju.
Klīniskie pētījumi
Fondaparinuksa klīniskā programma venozas trombembolijas ārstēšanā bija plānota, lai pierādītu fondaparinuksa efektivitāti dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) ārstēšanā. Vairāk nekā 4874 pacientus pētīja kontrolētos 2. un 3. fāzes klīniskos pētījumos.
Dziļo vēnu trombozes ārstēšana Randomizētā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā pacientiem ar apstiprinātu akūtas simptomātiskas DzVT diagnozi fondaparinuksa 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja ar nātrija enoksaparīnu 1 mg/kg s.c. divreiz dienā. Kopumā tika ārstēti 2192 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 26 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Abās ārstēšanas grupās pacienti saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundas pēc pirmās pētījuma zāļu lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārās efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīts, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par enoksaparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,9% un 4,1%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,1% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,2% ar enoksaparīnu ārstētiem pacientiem.
Plaušu embolijas ārstēšana Randomizēts, atklāts klīniskais pētījums tika veikts pacientiem ar akūtu simptomātisku plaušu embolijas( PE) diagnozi. Diagnozi apstiprināja ar objektīvām pārbaudēm (plaušu skenēšana, pulmonāla angiogrāfija vai spirāles KT skenēšana). Pacienti, kam bija nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtrs, tika izslēgti no pētījuma. Randomizētie pacienti iepriekš varēja būt ārstēti ar NFH atlases fāzē, bet pacienti, kas ilgāk nekā 24 stundas bija ārstēti ar antikoagulanta terapeitisku devu vai kam bija nekontrolēta hipertensija, tika izslēgti no pētījuma. Fondaparinuksa 5
56

mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja ar nefrakcionāta heparīna i.v. bolus injekciju (5000 SV), pēc tam veicot ilgstošu i.v. infūziju, to pielāgojot, lai uzturētu aPTT 1,5 – 2,5 reizes virs kontroles vērtības. Kopumā tika ārstēti 2184 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 22 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Pacienti abās ārstēšanas grupās saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundu laikā pēc pirmās pētījuma zāļu devas lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārais efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīja, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par nefrakcionēta heparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,8% un 5,0%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,3% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,1% ar nefrakcionētu heparīnu ārstēto pacientu.
Ievadpētījums fondaparinuksa devas noteikšanai un farmakokinētikas novērtēšanai bērniem ar dziļo vēnu trombozi Atklātā pētījumā 24 bērniem (n=10, vecums no 1 līdz ≤ 5 gadiem, ķermeņa masa 8 – 20 kg; n=7, vecums no 6 līdz ≤ 12 gadiem, ķermeņa masa 17 – 47 kg un n=7, vecums no 13 līdz ≤ 18 gadiem, ķermeņa masa 47 – 130 kg), kam iekļaušanas brīdī pētījumā noteikta venozas trombozes diagnoze, ievadīja fondaparinuksu. Lielākā daļa pacientu bija spāņu izcelsmes (67%), un 58% bija vīriešu dzimuma. Fondaparinuksa sākotnējā deva bija 0,1 mg/kg subkutāni vienreiz dienā, pēc tam devu pielāgoja, lai pēc 4 stundām sasniegtu maksimālo fondaparinuksa nātrija sāls koncentrāciju 0,5 – 1 mg/l. Vidējais ārstēšanas ilgums šajā pētījumā bija 3,5 dienas. Lielākā daļa pacientu (88%) fondaparinuksa mērķa koncentrāciju sasniedza 4 stundas pēc pirmās fondaparinuksa devas ievadīšanas. Diviem pacientiem pētījuma laikā ziņots par asiņošanu. Vienam pacientam terapijas 5. dienā radās hipertensīva encefalopātija vienlaikus ar intrakraniālu asiņošanu, kā dēļ fondaparinuksa lietošana tika pārtraukta. Citam pacientam terapijas 5. dienā konstatēta neliela kuņģa-zarnu trakta asiņošana, kuras dēļ fondaparinuksa lietošana uz laiku pārtraukta. Secinājumus par klīnisko efektivitāti šajā nekontrolētajā pētījuma nevar izdarīt.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Fondaparinuksa nātrija farmakokinētika ir atvasināta no fondaparinuksa koncentrācijas plazmā, kas kvantitatīvi izteikta ar anti Xa faktora aktivitāti. Lai kalibrētu anti-Xa testu, var lietot tikai fondaparinuksu (starptautiskie heparīna vai ZMMH standarti nav piemēroti šim nolūkam). Rezultātā fondaparinuksa koncentrācija tiek izteikta miligramos (mg).
Uzsūkšanās Pēc subkutānas ievadīšanas fondaparinukss uzsūcas pilnīgi un ātri (absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 100%). Pēc vienreizējas subkutānas 2,5 mg fondaparinuksa injekcijas jauniem veseliem cilvēkiem maksimālā koncentrācija plazmā (vidējā Cmax = 0,34 mg/l) tiek sasniegta 2 stundas pēc devas ievadīšanas. Puse no vidējās Cmax koncentrācijas plazmā tiek sasniegta 25 minūtes pēc devas ievadīšanas.
Gados veciem cilvēkiem fondaparinuksa farmakokinētika ir lineāra, ievadot 2 – 8 mg subkutāni. Pēc lietošanas reizi dienā līdzsvara līmenis plazmā tiek sasniegts pēc 3 – 4 dienām, Cmax un AUC palielinās 1,3 reizes.
Vidējā (SK%) fondaparinuksa farmakokinētisko raksturlielumu vērtība pacientiem, kam veic gūžas locītavas endoprotezēšanas operāciju un kas saņem 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā: Cmax (mg/l) – 0,39 (31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) un Cmin (mg/l) – 0,14 (56%). Pacientiem ar gūžas kaula lūzumu lielāka vecuma dēļ fondaparinuksa līdzsvara koncentrācija plazmā ir šāda: Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin (mg/l) – 0,19 (58%).
Veicot DzVT un PE ārstēšanu, pacientiem, kas saņem fondaparinuksu 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa 50 – 100 kg ieskaitot) un 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) reizi dienā, ķermeņa masai pielāgotās devas sniedz līdzīgu iedarbību visām ķermeņa masas grupām. Vidējo (SK%)
57

līdzsvara farmakokinētikas raksturlielumu aprēķini ar fondaparinuksu ārstētiem VTE pacientiem, kas saņem ieteikto fondaparinuksa dozēšanas shēmu reizi dienā, ir šādi: Cmax (mg/l) – 1,41 (23%), Tmax (h) – 2,4 (8%) un Cmin (mg/l) – 0,52 (45%). Atbilstošā 5. un 95. percentīle ir attiecīgi 0,97 un 1,92 Cmax (mg/l) un 0,24 un 0,95 Cmin (mg/l).
Izkliede Fondaparinuksa izkliedes tilpums ir ierobežots (7 – 11 litri). In vitro fondaparinukss izteikti un specifiski saistās ar antitrombīna olbaltumu no devas atkarīgā veidā atkarībā no koncentrācijas plazmā (98,6% − 97,0%, ja koncentrācija ir 0,5 – 2 mg/l). Fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar citiem plazmas olbaltumiem, tostarp 4. trombocītu faktoru (TF4).
Tā kā fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar plazmas olbaltumiem, izņemot antitrombīnu, nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem.
Biotransformācija Lai gan nav pilnīgi izpētīts, nav pierādījumu par fondaparinuksa metabolismu un īpaši nav pierādījumu par aktīvu metabolītu veidošanos.
In vitro fondaparinukss nenomāc CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4). Tādējādi in vivo fondaparinuksam nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm, nomācot CYP mediētu metabolismu.
Eliminācija Eliminācijas pusperiods (t½) ir aptuveni 17 stundas veseliem jauniem cilvēkiem un aptuveni 21 stunda veseliem gados veciem cilvēkiem. 64 – 77% fondaparinuksa tiek izvadīti caur nierēm nemainīta savienojuma veidā.
Īpašas pacientu grupas
Bērni - Pieejamie dati par lietošanu bērniem ir ierobežoti (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Gados veci pacienti - Līdz ar vecumu var vājināties nieru darbība, un tādēļ gados veciem cilvēkiem var mazināties fondaparinuksa eliminācijas spēja. Par 75 gadiem vecākiem pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, aprēķinātais plazmas klīrenss bija 1,2 – 1,4 reizes mazāks nekā par 65 gadiem jaunākiem pacientiem. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Nieru mazspēja - Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss > 80 ml/min), kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, pacientiem ar vieglu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) plazmas klīrenss ir 1,2 – 1,4 reizes mazāks un pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) – vidēji 2 reizes mazāks. Smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) plazmas klīrenss ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību. Terminālais pusperiods bija 29 h pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju un 72 h pacientiem ar smagu nieru mazspēju. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Ķermeņa masa - Fondaparinuksa plazmas klīrenss palielinās līdz ar ķermeņa masu (palielinājums par 9% uz 10 kg).
Dzimums - Pēc devas pielāgošanas atbilstoši ķermeņa masai atšķirības starp dzimumiem nekonstatēja.
Rase - Farmakokinētiskās atšķirības rases dēļ nav prospektīvi pētītas. Tomēr ar veseliem aziātiem (japāņiem) veiktos pētījumos nekonstatēja atšķirīgas farmakokinētiskās īpašības, salīdzinot ar veseliem baltās rases pārstāvjiem. Līdzīgi nenovēroja plazmas klīrensa atšķirības starp melnādainiem un baltās rases pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju.
58

Aknu mazspēja - Pēc vienreizējas subkutānas fondaparinuksa ievadīšanas pacientiem ar mēreni izteiktu aknu mazspēju (Child-Pugh B kategorija), kopējās (t.i., saistītās un nesaistītas vielas) Cmax un AUC vērtības bija attiecīgi par 22% un 39% zemākas, salīdzinot ar pacientiem ar normālu aknu darbību. Zemāka fondaparinuksa koncentrācija plazmā tika skaidrota ar samazinātu saistīšanos ar ATIII sakarā ar zemāku ATIII koncentrāciju plazmā pacientiem ar aknu mazspēju, kā rezultātā bija palielināts fondaparinuksa renālais klīrenss. Tādējādi ir paredzams, ka nesaistīta fondaparinuksa koncentrācija pacientiem ar viegli līdz mēreni izteiktu aknu mazspēju paliek nemainīga, un devas pielāgošana, pamatojoties uz farmakokinētikas rādītājiem, nav nepieciešama.
Fondaparinuksa farmakokinētika pacientiem ar smagu aknu mazspēju nav pētīta (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Atkārtotu devu un reproduktīvās toksicitātes pētījumi neliecināja par īpašu risku, bet nesniedza atbilstošu dokumentāciju par drošuma robežām nepietiekamas iedarbības dēļ dzīvnieku sugām.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām Sālsskābe Nātrija hidroksīds
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. klases stikla korpuss (1 ml), kam pievienota 27 gaudžu x 12,7 mm adata un kas noslēgts ar hlorbutila elastomēra virzuļa aizbāzni.
Arixtra 10 mg/0,8 ml ir pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm. Ir divu veidu šļirces: • šļirces ar violetu virzuli un automātisku drošības sistēmu, • šļirces ar violetu virzuli un manuālu drošības sistēmu.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Subkutānu injekciju veic tāpat kā ar parastu šļirci.
Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli lietojamie šķīdumi nesatur sīkas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa.
59

Norādījumi, kā zāles injicēt pašam, sniegti lietošanas instrukcijā. Arixtra pilnšļirces ir veidotas ar adatas aizsargsistēmu, lai novērstu saduršanās iespēju ar adatu pēc injekcijas. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/02/206/015-017, 020 EU/1/02/206/031 EU/1/02/206/032 EU/1/02/206/035
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2002. gada 21. marts Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 21. marts 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
60

II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
61

A. RAŽOTĀJS (-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Aspen Notre Dame de Bondeville 1 rue de l'Abbaye 76960 Notre Dame de Bondeville Francija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Recepšu zāles.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS • Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP. Papildināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.
62

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
63

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
64

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Arixtra 1,5 mg/0,3 ml šķīdums injekcijām fondaparinux sodium
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce (0,3 ml) satur 1,5 mg nātrija fondaparinuksa.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu. Var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
65

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/02/206/005 – 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/006 – 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/007 – 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/008 – 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/024 - 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/025 - 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/026 - 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ arixtra 1.5 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
66

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
67

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injekcijām fondaparinux Na s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS
68

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Arixtra 2,5 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām fondaparinux sodium
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce (0,5 ml) satur 2,5 mg nātrija fondaparinuksa.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai vai intravenozai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu. Var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
69

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/02/206/001 – 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/002 – 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/003 – 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/004 – 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/021 - 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/022 - 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/023 - 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ arixtra 2.5 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
70

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
71

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injekcijām fondaparinux Na s.c./ i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS
72

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Arixtra 5 mg/0,4 ml šķīdums injekcijām fondaparinux sodium
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce (0,4 ml) satur 5 mg nātrija fondaparinuksa.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Ķermeņa masa līdz 50 kg. Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu. Var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ
73

Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/02/206/009 – 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/010 – 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/011 – 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/018 – 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/027 - 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/028 - 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/033 - 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ arixtra 5 mg
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
74

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
75

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Arixtra 5 mg/0,4 ml injekcijām fondaparinux Na s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS
76

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Arixtra7,5 mg/0,6 ml šķīdums injekcijām fondaparinux sodium
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce (0,6 ml) satur 7,5 mg nātrija fondaparinuksa.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Ķermeņa masa 50 –100 kg. Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu. Var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.
77

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/02/206/012 – 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/013 – 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/014 – 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/019 – 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/029 - 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/030 - 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/034 - 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ arixtra 7.5 mg
78

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
79

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injekcijām fondaparinux Na s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS
80

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Arixtra 10 mg/0,8 ml šķīdums injekcijām fondaparinux sodium
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce (0,8 ml) satur 10 mg nātrija fondaparinuksa.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Ķermeņa masa vairāk nekā 100 kg. Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu. Var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.
81

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/02/206/015 – 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/016 – 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/017 – 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/020 – 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/031 - 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/032 - 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/035 - 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ arixtra 10 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
82

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
83

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Arixtra 10 mg/0,8 ml injekcijām fondaparinux Na s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS
84

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
85

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Arixtra 1,5 mg/0,3 ml šķīdums injekcijām Nātrija fondaparinukss (fondaparinux sodium)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.  Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.  Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.  Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.  Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas 3. Kā lietot Arixtra 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Arixtra 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto
Arixtra ir zāles, kas palīdz novērst asins recekļu veidošanos asinsvados (prettrombotisks līdzeklis).
Arixtra sastāvā ir sintētiska sastāvdaļa, ko sauc par nātrija fondaparinuksu. Tas aptur Xa (“desmit-A”) asinsreces faktora darbību asinīs un tādējādi novērš nevēlamu asins recekļu veidošanos (trombozi) asinsvados.
Arixtra tiek lietots, lai:  novērstu asins recekļu veidošanos kāju vai plaušu asinsvados pēc ortopēdiskas operācijas (piemēram, pēc gūžas un ceļa locītavas operācijas) vai operācijas vēdera dobumā;  novērstu asins recekļu veidošanos ierobežota kustīguma periodā akūtas slimības dēļ vai neilgi pēc šī perioda;  ārstētu asins recekļus asinsvados, kas ir kāju ādas virsmas tuvumā (virspusējo vēnu trombozi).
2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas
Nelietojiet Arixtra šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret nātrija fondaparinuksu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; • ja Jums ir stipra asiņošana; • ja Jums ir bakteriāla sirds infekcija; • ja Jums ir ļoti smaga nieru slimība. → Pastāstiet savam ārstam, ja domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums. Ja tā ir, Jūs nedrīkstat lietot Arixtra.
Īpaša piesardzība, lietojot Arixtra, nepieciešama šādos gadījumos: Pirms Arixtra lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu: • ja Jums ir nekontrolētas asiņošanas (hemorāģijas) risks, tai skaitā:
⋅ kuņģa čūla, ⋅ asinsreces traucējumi,
86

⋅ nesen bijusi asiņošana smadzenēs (intrakraniāla asiņošana), ⋅ nesen bijusi galvas smadzeņu, mugurkaula vai acu operācija; • ja Jums ir smaga aknu slimība; • ja Jums ir nieru slimība; • ja Jums ir 75 vai vairāk gadi; • ja Jūs sverat mazāk nekā 50 kg. → Pastāstiet savam ārstam, ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums.
Bērni un pusaudži Arixtra nav pārbaudīts lietošanai bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 17 gadiem.
Citas zāles un Arixtra Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, ko esat iegādājies bez receptes. Dažas zāles var ietekmēt Arixtra darbību vai Arixtra var ietekmēt šo zāļu darbību.
Grūtniecība un barošana ar krūti Arixtra nedrīkst parakstīt grūtniecēm, ja vien nav absolūtas nepieciešamības.
Zīdīšana nav ieteicama ārstēšanas laikā ar Arixtra. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Arixtra satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 23 mg nātrija vienā devā un tādējādi tās būtībā nesatur nātriju.
Arixtra pilnšļirces satur lateksu
Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem, kuriem ir paaugstināta jutība pret lateksu. → Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir alerģija pret lateksu, pirms saņemat Arixtra.
3. Kā lietot Arixtra
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Ieteicamā deva ir 2,5 mg reizi dienā, ko katru dienu injicē apmēram vienā laikā.
Ja Jums ir nieru slimība, devu var samazināt līdz 1,5 mg reizi dienā.
Kā lietot Arixtra • Arixtra injicē zem ādas (subkutāni) ādas krokā vēdera lejasdaļā. Šļircēs ir iepildīta precīza Jums
nepieciešamā deva. 2,5 mg un 1,5 mg devai ir atšķirīgas šļirces. Sīkākus norādījumus lūdzam meklēt lapas otrā pusē. • Neinjicējiet Arixtra muskulī.
Cik ilgi jālieto Arixtra Jums jāturpina ārstēšana ar Arixtra, cik ilgi ārsts noteicis, jo Arixtra novērš nopietna stāvokļa rašanos.
Ja esat injicējis Arixtra vairāk nekā noteikts Sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomu, cik drīz vien iespējams, jo ir palielināts asiņošanas risks.
87

Ja esat aizmirsis lietot Arixtra • Ievadiet devu, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. • Ja neesat pārliecināts, kā rīkoties, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Nepārtrauciet lietot Arixtra bez konsultēšanās Ja Jūs pārtraucat ārstēšanu pirms ārsta noteiktā laika, Jums pastāv risks izveidoties asins receklim kāju vai plaušu vēnās. Pirms ārstēšanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība Smagas alerģiskas reakcijas (anafilakse): cilvēkiem, kuri lieto Arixtra, to novēro ļoti reti (līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Pazīmes ir šādas:
• pietūkums, kas dažkārt skar seju vai muti (angioedēma) un apgrūtina rīšanu vai elpošanu, • ģībonis.  Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas šādi simptomi. Pārtrauciet Arixtra lietošanu.
Biežas blakusparādības Tās var rasties vairak nekā 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra. • asiņošana (piemēram, asiņošana operācijas vietā, esošas kuņģa čūlas asiņošana, deguna, smaganu asiņošana), • anēmija (sarkano asins šūnu skaita samazināšanās).
Retākas blakusparādības Tās var rasties līdz pat 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra. • zilumu rašanās vai pietūkums (tūska), • slikta dūša vai vemšana, • sāpes krūtīs, • elpas trūkums, • izsitumi vai ādas nieze, • operācijas brūces sulošana, • drudzis, • trombocītu (asins šūnas, kas nodrošina asinsreci) skaita samazināšanās vai palielināšanās, • dažu aknu izdalītu ķīmisko vielu (enzīmu) līmeņa paaugstināšanās.
Retas blakusparādības Tās var rasties līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra. • alerģiskas reakcijas (tai skaitā nieze, pietūkums, izsitumi), • iekšēja asiņošana smadzenēs vai vēdera dobumā, • nemiers vai apmulsums, • galvassāpes, • ģībonis vai reibonis, pazemināts asinsspiediens, • miegainība vai nogurums, • pietvīkums, • klepus, • sāpes kājās vai vēderā, • caureja vai aizcietējums, • gremošanas traucējumi, • brūces infekcija,
88

• bilirubīna (aknu izdalītas vielas) līmeņa paaugstināšanās asinīs, • kālija līmeņa samazināšanās asinīs.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Arixtra
• Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. • Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. • Arixtra nav jāuzglabā ledusskapī.
Nelietot šīs zāles: • pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes; • ja Jūs ievērojat šķīdumā jebkādas daļiņas, vai tas ir mainījis krāsu; • ja Jūs ievērojat, ka šļirce ir bojāta; • ja Jūs esat atvēris šļirci un uzreiz to neizmantojat.
Šļirču likvidēšana: Neizmetiet zāles vai šļirces kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Tas palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Arixtra satur • Aktīvā viela ir 1,5 mg nātrija fondaparinuksa 0,3 ml šķīduma injekcijām.
• Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds, lai pielāgotu pH (skatīt 2. punktu).
Arixtra nesatur no dzīvnieku valsts iegūtus produktus.
Arixtra ārējais izskats un iepakojums Arixtra ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām. Tas pieejams vienreizējas lietošanas pilnšļircē, kas aprīkota ar drošības sistēmu, lai palīdzētu novērst iespējamo saduršanos ar adatu pēc tās izlietošanas. Tas pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm (visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami).
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrija.
Ražotājs: Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francija.
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
89

Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
90

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 080074944 /+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Luxembourg/Luxemburg Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 80027915/+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

България Aspen Pharma Trading Limited
Teл.: 024917582/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Magyarország Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0680020832/+44 (0)1423 852 994 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Česká republika Aspen Pharma Trading Limited Tel: 228880774/+44 (0)1423 852 991 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Malta Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Danmark Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80250539/+44 (0)1423 852 992 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Nederland Aspen Pharma Trading Limited Tel: 08000224668/+44 (0)1423 533 573 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Deutschland Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0800 589 3218/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Norge Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80010093/+44 (0)1423 852 995 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Eesti Aspen Pharma Trading Limited Tel: 6682893/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Österreich Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800006584/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ελλάδα Aspen Pharma Trading Limited.
Τηλ: 00800128244/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Polska Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 008001211566/+44 (0)1423 852 859 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

España Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098847/+44 (0)1423 852 849 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Portugal Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800855770/+44 (0)1423 852 850 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

France Aspen Pharma Trading Limited Tél.: + 33 (0)1 39177000 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

România Aspen Pharma Trading Limited. Tel: 316300212/+44 (0)1423 852 876 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Hrvatska Aspen Pharma Trading Limited Tel: 017776395/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Slovenija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 018888201/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ireland Aspen Pharma Trading Limited

Slovenská republika Aspen Pharma Trading Limited

91

Tel: 00800 004 04142 /+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Ísland Aspen Pharma Trading Limited. Sími: +44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Italia Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098313/+44 (0)1423 533 687 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Κύπρος Aspen Pharma Trading Limited Τηλ: 80096374/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Latvija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 66163124/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Lietuva Aspen Pharma Trading Limited Tel: 052140291/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Tel: 0800001427/+44 (0)1423 852 899 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Suomi/Finland Aspen Pharma Trading Limited Puh/Tel: 0800918141/+44 (0)1423 852 993 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Sverige Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0200883595/+44 (0)1423 852 900 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
United Kingdom Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800 008 7392/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Liechtenstein Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

92

Drošības šļirču veidi Arixtra ir pieejama divu veidu drošības šļircēs, kas veidotas, lai pasargātu Jūs no saduršanās ar adatu pēc injekcijas. Viena veida šļircēm ir automātiska adatas aizsargsistēma un otra veida šļircēm ir manuāla adatas aizsargsistēma. Šļirces sastāvdaļas:  Adatas aizsargs  Virzulis  Pirkstu balsts  Drošības uzmava 1. attēls. Šļirce ar automātisku adatas aizsargsistēmu
Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 2. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 3. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu,
uzbīdot adatai drošības uzmavu PĒC LIETOŠANAS
ARIXTRA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Lietošanas instrukcija Šie norādījumi attiecas uz abiem šļirču veidiem (ar automātisko un manuālo adatas aizsargsistēmu). Ja norādījumi attiecībā uz kādu no šļircēm ir atšķirīgi, tas ir skaidri norādīts. 1. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Noslaukiet ar dvieli. 2. Izņemiet šļirci no kastītes un pārbaudiet: • vai nav beidzies derīguma termiņš, • vai šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains un nesatur daļiņas, • vai šļirce nav atvērta vai bojāta.
93

3. Apsēdieties vai atgulieties ērtā pozā. Izvēlieties vietu vēdera lejasdaļā, vismaz 5 cm zem nabas (A attēls). Mainiet injekcijas vietu labajā vai kreisajā pusē vēdera lejasdaļā katrā injicēšanas reizē. Tas palīdzēs mazināt nepatīkamas sajūtas injicēšanas vietā. Ja vēdera apakšdaļā injekciju izdarīt nav iespējams, konsultējieties ar medicīnas māsu vai ārstu.
A attēls
4. Notīriet injekcijas vietu ar spirta tamponu.

5. Noņemiet adatas aizsargu, vispirms to pagriežot (B1 attēls) un pēc tam taisnā virzienā velkot projām no šļirces korpusa (B2 attēls). Izmetiet adatas aizsargu.
Svarīga piezīme • Pirms injekcijas nepieskarieties adatai un neļaujiet tai saskarties ar kādu virsmu. • Ir normāli, ja šļircē ir mazs gaisa burbulis. Nemēģiniet izvadīt šo gaisa burbuli pirms injekcijas veikšanas, lai nezaudētu zāles.

B1 attēls

B2 attēls
6. Uzmanīgi satveriet notīrīto ādas laukumu, veidojot kroku. Visas injekcijas laikā turiet kroku ar īkšķi un rādītājpirkstu (C attēls).
C attēls 7. Stingri turiet šļirci aiz pirkstu balsta. Ieduriet adatu perpendikulāri visā garumā ādas krokā taisnā leņķī (D attēls).
D attēls
94

8. Injicējiet VISU šļirces saturu, nospiežot virzuli līdz galam (E attēls).

Šļirce ar automātisko sistēmu
9. Atlaidiet virzuli, un adata automātiski iznāks no ādas un tiks ievilkta drošības uzmavā, kur tā tiks neatgriezeniski ieslēgta (F attēls).

E attēls

F attēls Šļirce ar manuālo sistēmu 9. Pēc injekcijas turiet šļirci vienā rokā, satverot drošības uzmavu; ar otru roku saņemiet pirkstu balstu un stingri pavelciet atpakaļ. Tas atbrīvo uzmavu. Velciet uzmavu pāri šļirces korpusam, līdz tā fiksējas, nosedzot adatu. Tas parādīts 3. attēlā šīs pamācības sākumā.
Neizmetiet izlietoto šļirci saimniecības atkritumos. Izmetiet to, kā Jums teicis ārsts vai farmaceits.

95

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Arixtra 2,5 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām Nātrija fondaparinukss (fondaparinux sodium)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šķiet,
ka šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas 3. Kā lietot Arixtra 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Arixtra 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto
Arixtra ir zāles, kas palīdz novērst asins recekļu veidošanos asinsvados (prettrombotisks līdzeklis).
Arixtra satur sintētisku vielu, kuru sauc par nātrija fondaparinuksu. Tas apstādina Xa ("desmit-A") asinsreces faktora darbību asinīs, un tādējādi novērš nevēlamu asins recekļu veidošanos (trombozi) asinsvados.
Arixtra tiek lietots, lai: • novērstu asins recekļu veidošanos kāju vai plaušu asinsvados pēc ortopēdiskas operācijas (piemēram, pēc gūžas un ceļa locītavas operācijas) vai operācijas vēdera dobumā; • novērstu asins recekļu veidošanos ierobežota kustīguma periodā akūtas slimības dēļ vai neilgi pēc šī perioda; • ārstētu dažu veidu sirdslēkmes un smagu stenokardiju (sāpes, ko izraisa artēriju sašaurināšanās sirdī);  ārstētu asins recekļus asinsvados, kas ir kāju ādas virsmas tuvumā (virspusējo vēnu trombozi).
2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas
Nelietojiet Arixtra šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret nātrija fondaparinuksu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; • ja Jums ir stipra asiņošana; • ja Jums ir bakteriāla sirds infekcija; • ja Jums ir ļoti smaga nieru slimība. → Pastāstiet savam ārstam, ja domājat, ka kāds no šiem gadījumiem attiecas uz Jums. Ja tā ir, Jūs nedrīkstat lietot Arixtra.
Īpaša piesardzība, lietojot Arixtra, nepieciešama šādos gadījumos: Pirms Arixtra lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu: • ja Jums ir nekontrolētas asiņošanas (hemorāģijas) risks, tai skaitā:
⋅ kuņģa čūla,
96

⋅ asinsreces traucējumi, ⋅ nesen bijusi asiņošana smadzenēs (intrakraniāla asiņošana), ⋅ nesen bijusi galvas smadzeņu, mugurkaula vai acu operācija; • ja Jums ir smaga aknu slimība; • ja Jums ir nieru slimība; • ja Jums ir 75 vai vairāk gadi; • ja Jūs sverat mazāk nekā 50 kg. →Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pastāstiet to ārstam.
Bērni un pusaudži Arixtra lietošana nav pārbaudīta bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 17 gadiem.
Citas zāles un Arixtra Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, ko esat iegādājies bez receptes. Dažas citas zāles var ietekmēt Arixtra iedarbību vai Arixtra var ietekmēt to iedarbību.
Grūtniecība un barošana ar krūti Arixtra nedrīkst parakstīt grūtniecēm, ja vien nav absolūtas nepieciešamības. Zīdīšana nav ieteicama ārstēšanas laikā ar Arixtra. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Arixtra satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 23 mg nātrija vienā devā un tādējādi tās būtībā nesatur nātriju.
Arixtra pilnšļirces var saturēt lateksu
Pilnšļirces adatas aizsargs var saturēt lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem, kuriem ir paaugstināta jutība pret lateksu. → Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir alerģija pret lateksu, pirms saņemat Arixtra.
3. Kā lietot Arixtra
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Ieteicamā deva ir 2,5 mg reizi dienā, kuru ievada katru dienu aptuveni vienā laikā.
Ja Jums ir nieru slimība, devu var mazināt līdz 1,5 mg reizi dienā.
Kā Arixtra tiek ievadīts • Arixtra injicē zem ādas (subkutāni) ādas krokā vēdera lejasdaļā. Šļirces ir pildītas ar precīzu Jums nepieciešamo devu. 2,5 mg un 1,5 mg devai ir atšķirīgas šļirces. Sīkākus norādījumus par lietošanu skatīt instrukcijas otrā pusē. Lai ārstētu dažu formu sirdslēkmes, veselības aprūpes speciālists var Jums ievadīt pirmo devu vēnā (intravenozi). • Neinjicējiet Arixtra muskulī.
Cik ilgi jālieto Arixtra Jums jāturpina ārstēšana ar Arixtra, cik ilgi ārsts noteicis, jo Arixtra novērš nopietna stāvokļa rašanos.
Ja esat injicējis Arixtra vairāk nekā noteikts Sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, cik ātri vien iespējams, jo ir palielināts asiņošanas risks.
97

Ja esat aizmirsis lietot Arixtra • Ievadiet devu, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. • Ja neesat pārliecināts, kā rīkoties, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Nepārtrauciet lietot Arixtra bez ārsta ieteikuma Ja Jūs pārtraucat ārstēšanu pirms ārsta noteiktā laika, pastāv risks, ka var izveidoties asins receklis kājā vai plaušās. Pirms ārstēšanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība Smagas alerģiskas reakcijas (anafilakse): cilvēkiem, kuri lieto Arixtra, to novēro ļoti reti (līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Pazīmes ir šādas:
• pietūkums, kas dažkārt skar seju vai muti (angioedēma) un apgrūtina rīšanu vai elpošanu, • ģībonis.  Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas šādi simptomi. Pārtrauciet Arixtra lietošanu.
Biežas blakusparādības Tās var rasties vairāk nekā 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra.
• asiņošana (piemēram, asiņošana operācijas vietā, esošas kuņģa čūlas asiņošana, deguna asiņošana, smaganu asiņošana)
• anēmija (sarkano asins šūnu skaita samazināšanās).
Retākas blakusparādības Tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra.
• zilumu rašanās vai pietūkums (tūska) • slikta dūša vai vemšana • sāpes krūtīs • elpas trūkums • izsitumi vai ādas nieze • operācijas brūces sulošana • drudzis • trombocītu (asins recēšanai nepieciešamu asins šūnu) skaita samazināšanās vai palielināšanās • dažu aknu izdalītu ķīmisko vielu (enzīmu) līmeņa paaugstināšanās.
Retas blakusparādības Tās var rasties līdz 1 no katriem 1000 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra.
• alerģiskas reakcijas (tai skaitā nieze, pietūkums, izsitumi) • iekšķīga asiņošana smadzenēs vai vēdera dobumā • nemiers vai apmulsums • galvassāpes • ģībonis vai reibonis, pazemināts asinsspiediens • miegainība vai nogurums • pietvīkums • klepus • sāpes kājās vai vēderā • caureja vai aizcietējums • gremošanas traucējumi • brūču infekcija
98

• bilirubīna (aknu izdalītas vielas) līmeņa paaugstināšanās asinīs • kālija līmeņa mazināšanās asinīs
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Arixtra
• Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. • Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. • Arixtra nav nepieciešams uzglabāt ledusskapī.
Nelietot šīs zāles: • pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes; • ja Jūs ievērojat, ka šķīdumā ir daļiņas vai tas ir mainījis krāsu; • ja Jūs ievērojat, ka šļirce ir bojāta; • ja Jūs esat atvēris šļirci un neizmantojat uzreiz.
Šļirču iznīcināšana: Neizmetiet zāles vai šļirces kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Tas palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Arixtra satur • Aktīvā viela ir 2,5 mg nātrija fondaparinuksa 0,5 ml šķīduma injekcijām.
• Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds, lai pielāgotu pH (skatīt 2. punktu).
Arixtra nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus.
Arixtra ārējais izskats un iepakojums Arixtra ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām. Tas pieejams vienreizējas lietošanas pilnšļircē, kas aprīkota ar drošības sistēmu, lai palīdzētu novērst iespējamo saduršanos ar adatu pēc tās izlietošanas. Tas pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm (visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami).
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrija.
Ražotājs: Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francija.
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
99

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 080074944 /+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Luxembourg/Luxemburg Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 80027915/+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

България Aspen Pharma Trading Limited
Teл.: 024917582/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Magyarország Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0680020832/+44 (0)1423 852 994 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Česká republika Aspen Pharma Trading Limited
Tel: 228880774/+44 (0)1423 852 991 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Malta Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Danmark Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80250539/+44 (0)1423 852 992 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Nederland Aspen Pharma Trading Limited Tel: 08000224668/+44 (0)1423 533 573 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Deutschland Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0800 589 3218/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Norge Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80010093/+44 (0)1423 852 995 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Eesti Aspen Pharma Trading Limited Tel: 6682893/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Österreich Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800006584/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ελλάδα Aspen Pharma Trading Limited.
Τηλ: 00800128244/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Polska Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 008001211566/+44 (0)1423 852 859 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

España Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098847/+44 (0)1423 852 849 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Portugal Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800855770/+44 (0)1423 852 850 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

France Aspen Pharma Trading Limited Tél.: + 33 (0)1 39177000 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

România Aspen Pharma Trading Limited. Tel: 316300212/+44 (0)1423 852 876 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Hrvatska Aspen Pharma Trading Limited Tel: 017776395/+44 (0) 1748 828 391

Slovenija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 018888201/+44 (0) 1748 828 391

100

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Ireland Aspen Pharma Trading Limited Tel: 00800 004 04142 /+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Ísland Aspen Pharma Trading Limited. Sími: +44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Italia Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098313/+44 (0)1423 533 687 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Κύπρος Aspen Pharma Trading Limited Τηλ: 80096374/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Latvija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 66163124/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Lietuva Aspen Pharma Trading Limited Tel: 052140291/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Slovenská republika Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800001427/+44 (0)1423 852 899 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Suomi/Finland Aspen Pharma Trading Limited Puh/Tel: 0800918141/+44 (0)1423 852 993 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Sverige Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0200883595/+44 (0)1423 852 900 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
United Kingdom Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800 008 7392/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Liechtenstein Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

101

Drošības šļirču veidi Arixtra ir pieejama divu veidu drošības šļircēs, kas veidotas, lai pasargātu Jūs no saduršanās ar adatu pēc injekcijas. Viena veida šļircēm ir automātiska adatas aizsargsistēma un otra veida šļircēm ir manuāla adatas aizsargsistēma. Šļirces sastāvdaļas:  Adatas aizsargs  Virzulis  Pirkstu balsts  Drošības uzmava 1. attēls. Šļirce ar automātisku adatas aizsargsistēmu
Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 2. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 3. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu,
uzbīdot adatai drošības uzmavu PĒC LIETOŠANAS
ARIXTRA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Lietošanas instrukcija Šie norādījumi attiecas uz abiem šļirču veidiem (ar automātisko un manuālo adatas aizsargsistēmu). Ja norādījumi attiecībā uz kādu no šļircēm ir atšķirīgi, tas ir skaidri norādīts. 1. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni un noslaukiet tās ar dvieli. 2. Izņemiet šļirci no kastītes un pārbaudiet, ka:
• nav pienākušas derīguma termiņa beigas • šķidrums ir dzidrs un bezkrāsains un nesatur daļiņas • šļirce nav tikusi atvērta vai bojāta
102

3. Apsēdieties vai atgulieties ērtā pozā. Izvēlieties vietu vēdera lejasdaļā, vismaz 5 cm zem nabas (A attēls). Mainiet injekcijas vietu vēdera lejasdaļas labajā vai kreisajā pusē katrā injicēšanas reizē. Tas palīdzēs mazināt diskomfortu injekcijas vietās. Ja vēdera apakšdaļā injekciju izdarīt nav iespējams, konsultējieties ar medicīnas māsu vai ārstu.

A attēls

4. Notīriet injekcijas vietu ar spirta tamponu.

5. Noņemiet adatas aizsargu, vispirms to pagriežot (B1 attēls) un pēc tam taisnā virzienā velkot projām no šļirces korpusa (B2 attēls). Izmetiet adatas aizsargu.
Svarīga piezīme • Pirms injekcijas nepieskarieties adatai un neļaujiet tai saskarties ar kādu virsmu. • Ir normāli, ja šļircē ir mazs gaisa burbulis. Nemēģiniet izvadīt šo gaisa burbuli pirms injekcijas veikšanas, lai nezaudētu zāles.

B1 attēls

B2 attēls
6. Uzmanīgi satveriet notīrīto ādas laukumu, veidojot kroku. Visas injekcijas laikā turiet kroku ar īkšķi un rādītājpirkstu (C attēls).

7. Stingri turiet šļirci aiz pirkstu balsta. Ieduriet adatu perpendikulāri visā garumā ādas krokā (D attēls).

C attēls

D attēls
103

8. Injicējiet VISU šļirces saturu, nospiežot virzuli līdz galam (E attēls).

Šļirce ar automātisko sistēmu
9. Atlaidiet virzuli un adata automātiski iznāks no ādas un tiks ievilkta drošības uzmavā, kur tā tiks neatgriezeniski ieslēgta (F attēls).

E attēls

F attēls Šļirce ar manuālo sistēmu 9. Pēc injekcijas turiet šļirci vienā rokā, satverot drošības uzmavu; ar otru roku saņemiet pirkstu balstu un stingri pavelciet atpakaļ. Tas atbrīvo uzmavu. Velciet uzmavu pāri šļirces korpusam, līdz tā fiksējas, nosedzot adatu. Tas parādīts 3. attēlā šīs pamācības sākumā.
Neizmetiet izlietotās šļirces kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Iznīciniet tās, kā ārsts vai farmaceits Jums norādījis.

104

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Arixtra 5 mg/0,4 ml šķīdums injekcijām Arixtra 7,5 mg/0,6 ml šķīdums injekcijām Arixtra 10 mg/0,8 ml šķīdums injekcijām
Nātrija fondaparinukss (fondaparinux sodium)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas 3. Kā lietot Arixtra 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Arixtra 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto
Arixtra ir zāles, kas palīdz novērst asins recekļu veidošanos asinsvados (prettrombotisks līdzeklis).
Arixtra sastāvā ir sintētiska sastāvdaļa, ko sauc par nātrija fondaparinuksu. Tas aptur Xa („desmit-A”) asinsreces faktora darbību un tādējādi novērš nevēlamu asins recekļu veidošanos (trombozi) asinsvados.
Arixtra lieto, lai ārstētu pieaugušos, kam ir asins recekļi kāju vēnās (dziļo vēnu tromboze) un/vai plaušu vēnās (plaušu embolija).
2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas
Nelietojiet Arixtra šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret nātrija fondaparinuksu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; • ja Jums ir stipra asiņošana; • ja Jums ir bakteriāla sirds infekcija; • ja Jums ir smaga nieru slimība. → Pastāstiet savam ārstam, ja domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums. Ja tā ir, Jūs nedrīkstat lietot Arixtra.
Īpaša piesardzība, lietojot Arixtra, nepieciešama šādos gadījumos: Pirms Arixtra lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu: • ja Jums ir nekontrolētas asiņošanas (hemorāģijas) risks, ieskaitot:
⋅ kuņģa čūla, ⋅ asinsreces traucējumi, ⋅ nesen bijusi asiņošana smadzenēs (intrakraniāla asiņošana), ⋅ nesen bijusi galvas smadzeņu, mugurkaula vai acu operācija; • ja Jums ir smaga aknu slimība; • ja Jums ir nieru slimība;
105

• ja Jums ir 75 vai vairāk gadi. → Pastāstiet savam ārstam, ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums.
Bērni un pusaudži Arixtra nav pārbaudīts lietošanai bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 17 gadiem.
Citas zāles un Arixtra Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, ko esat iegādājies bez receptes. Dažas zāles var ietekmēt Arixtra darbību vai Arixtra var ietekmēt šo zāļu darbību.
Grūtniecība un barošana ar krūti Arixtra nedrīkst parakstīt grūtniecēm, ja vien nav absolūtas nepieciešamības. Zīdīšana nav ieteicama ārstēšanas laikā ar Arixtra. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Arixtra satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 23 mg nātrija vienā devā un tādējādi tās būtībā nesatur nātriju.
Arixtra pilnšļirces satur lateksu
Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem, kuriem ir paaugstināta jutība pret lateksu. → Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir alerģija pret lateksu, pirms saņemat Arixtra.

3. Kā lietot Arixtra

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ķermeņa masa Zem 50 kg 50 – 100 kg Virs 100 kg

Parastā deva 5 mg reizi dienā 7,5 mg reizi dienā 10 mg reizi dienā. Šo devu var samazināt līdz 7,5 mg reizi dienā, ja Jums ir vidēji smaga nieru slimība.

Jums jāinjicē zāles katru dienu apmēram vienā laikā.

Kā lietot Arixtra • Arixtra injicē zem ādas (subkutāni) ādas krokā vēdera lejasdaļā. Šļircēs iepildīta precīzi Jums
nepieciešamā deva. 5 mg, 7,5 mg un 10 mg devai ir atšķirīgas šļirces. Sīkākus norādījumus lūdzam meklēt lapas otrā pusē. • Neinjicējiet Arixtra muskulī.

Cik ilgi jālieto Arixtra Jums jāturpina ārstēšana ar Arixtra, cik ilgi ārsts noteicis, jo Arixtra novērš nopietna stāvokļa rašanos. Tas parasti būs vismaz 5 dienas.

Ja esat injicējis Arixtra vairāk nekā noteikts Sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomu, cik drīz vien iespējams, jo ir palielināts asiņošanas risks.

106

Ja esat aizmirsis lietot Arixtra • Ievadiet devu, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. • Ja neesat pārliecināts, kā rīkoties, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Nepārtrauciet lietot Arixtra bez konsultēšanās Ja Jūs pārtraucat ārstēšanu pirms ārsta noteiktā laika, asins receklis var netikt ārstēts pareizi un Jums var būt risks izveidoties jaunam asins receklim kāju vai plaušu vēnās. Pirms ārstēšanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība Smagas alerģiskas reakcijas (anafilakse): cilvēkiem, kuri lieto Arixtra, to novēro ļoti reti (līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Pazīmes ir šādas:
• pietūkums, kas dažkārt skar seju vai muti (angioedēma) un apgrūtina rīšanu vai elpošanu, • ģībonis.  Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas šādi simptomi. Pārtrauciet Arixtra lietošanu.
Biežas blakusparādības Tās var rasties biežāk nekā 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra.
• asiņošana (piemēram, operācijas vietā, esošas kuņģa čūlas, deguna asiņošana, zilumi).
Retākas blakusparādības Tās var rasties līdz pat 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra. • pietūkums (tūska), • galvassāpes, • sāpes, • slikta dūša vai vemšana, • mazs sarkano asins šūnu skaits (anēmija), • mazs trombocītu skaits (asins šūnas, kas nepieciešamas asins recei), • dažu aknās veidotu ķīmisku vielu (enzīmu) līmeņa palielināšanās.
Retas blakusparādības Tās var rasties līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra. • alerģiska reakcija (tai skaitā nieze, pietūkums, izsitumi), • iekšēja asiņošana smadzenēs, aknās vai vēderā, • izsitumi, • reibonis, • sāpes un pietūkums injekcijas vietā, • liels trombocītu (asins šūnas, kas nodrošina asinsreci) skaits, • palielināts ar olbaltumiem nesaistītā slāpekļa daudzums asinīs, • sāpes vēderā, • nieze, • gremošanas traucējumi, • caureja vai aizcietējums, • palielināts bilirubīna (vielas, kas veidojas aknās) līmenis asinīs.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām
107

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Arixtra
• Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. • Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. • Arixtra nav jāuzglabā ledusskapī.
Nelietot šīs zāles: • pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes; • ja Jūs ievērojat šķīdumā jebkādas daļiņas vai tas ir mainījis krāsu; • ja Jūs ievērojat, ka šļirce ir bojāta; • ja Jūs esat atvēris šļirci un uzreiz to neizmantojat.
Šļirču likvidēšana: Neizmetiet zāles vai šļirces kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Tas palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Arixtra satur Aktīvā viela ir:
• 5 mg nātrija fondaparinuksa 0,4 ml šķīduma injekcijām • 7,5 mg nātrija fondaparinuksa 0,6 ml šķīduma injekcijām • 10 mg nātrija fondaparinuksa 0,8 ml šķīduma injekcijām
Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds, lai pielāgotu pH (skatīt 2. punktu).
Arixtra nesatur no dzīvnieku valsts iegūtus produktus.
Arixtra ārējais izskats un iepakojums Arixtra ir dzidrs un bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums injekcijām. Tas pieejams pilnšļircē, kas aprīkota ar drošības sistēmu, lai palīdzētu novērst iespējamo saduršanos ar adatu pēc tās izlietošanas. Tas pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm (visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami).
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrija.
Ražotājs: Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francija.
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
108

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 080074944 /+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Luxembourg/Luxemburg Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 80027915/+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

България Aspen Pharma Trading Limited
Teл.: 024917582/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Magyarország Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0680020832/+44 (0)1423 852 994 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Česká republika Aspen Pharma Trading Limited Tel: 228880774/+44 (0)1423 852 991 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Malta Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Danmark Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80250539/+44 (0)1423 852 992 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Nederland Aspen Pharma Trading Limited Tel: 08000224668/+44 (0)1423 533 573 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Deutschland Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0800 589 3218/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Norge Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80010093/+44 (0)1423 852 995 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Eesti Aspen Pharma Trading Limited Tel: 6682893/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Österreich Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800006584/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ελλάδα Aspen Pharma Trading Limited.
Τηλ: 00800128244/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Polska Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 008001211566/+44 (0)1423 852 859 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

España Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098847/+44 (0)1423 852 849 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Portugal Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800855770/+44 (0)1423 852 850 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

France Aspen Pharma Trading Limited Tél.: + 33 (0)1 39177000 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

România Aspen Pharma Trading Limited. Tel: 316300212/+44 (0)1423 852 876 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Hrvatska Aspen Pharma Trading Limited Tel: 017776395/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Slovenija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 018888201/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ireland Aspen Pharma Trading Limited

Slovenská republika Aspen Pharma Trading Limited

109

Tel: 00800 004 04142 /+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Ísland Aspen Pharma Trading Limited. Sími: +44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Italia Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098313/+44 (0)1423 533 687 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Κύπρος Aspen Pharma Trading Limited Τηλ: 80096374/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Latvija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 66163124/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Lietuva Aspen Pharma Trading Limited Tel: 052140291/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Tel: 0800001427/+44 (0)1423 852 899 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Suomi/Finland Aspen Pharma Trading Limited Puh/Tel: 0800918141/+44 (0)1423 852 993 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Sverige Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0200883595/+44 (0)1423 852 900 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
United Kingdom Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800 008 7392/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Liechtenstein Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

110

Drošības šļirču veidi Arixtra ir pieejama divu veidu drošības šļircēs, kas veidotas, lai pasargātu Jūs no saduršanās ar adatu pēc injekcijas. Viena veida šļircēm ir automātiska adatas aizsargsistēma un otra veida šļircēm ir manuāla adatas aizsargsistēma. Šļirces sastāvdaļas:  Adatas aizsargs  Virzulis  Pirkstu balsts  Drošības uzmava 1. attēls. Šļirce ar automātisku adatas aizsargsistēmu
Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 2. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 3. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu,
uzbīdot adatai drošības uzmavu PĒC LIETOŠANAS
ARIXTRA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Lietošanas instrukcija Šie norādījumi attiecas uz abiem šļirču veidiem (ar automātisko un manuālo adatas aizsargsistēmu). Ja norādījumi attiecībā uz kādu no šļircēm ir atšķirīgi, tas ir skaidri norādīts. 1. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Noslaukiet ar dvieli. 2. Izņemiet šļirci no kastītes un pārbaudiet: • vai nav beidzies derīguma termiņš, • vai šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains un nesatur daļiņas, • vai šļirce nav atvērta vai bojāta.
111

3. Apsēdieties vai atgulieties ērtā pozā. Izvēlieties vietu vēdera lejasdaļā, vismaz 5 cm zem nabas (A attēls). Mainiet injekcijas vietu labajā vai kreisajā pusē vēdera lejasdaļā katrā injicēšanas reizē. Tas palīdzēs mazināt nepatīkamas sajūtas injicēšanas vietā. Ja vēdera apakšdaļā injekciju izdarīt nav iespējams, konsultējieties ar medicīnas māsu vai ārstu.

4. Notīriet injekcijas vietu ar spirta tamponu.

A attēls

5. Noņemiet adatas aizsargu, vispirms to pagriežot ( B1 attēls) un pēc tam taisnā virzienā velkot projām no šļirces korpusa (B2 attēls). Izmetiet adatas aizsargu.
Svarīga piezīme • Pirms injekcijas nepieskarieties adatai un neļaujiet tai saskarties ar kādu virsmu. • Ir normāli, ja šļircē ir mazs gaisa burbulis. Nemēģiniet izvadīt šo gaisa burbuli pirms injekcijas veikšanas, lai nezaudētu zāles.

B1 attēls

B2 attēls
6. Uzmanīgi satveriet notīrīto ādas laukumu, veidojot kroku. Visas injekcijas laikā turiet kroku ar īkšķi un rādītājpirkstu (C attēls).
C attēls 7. Stingri turiet šļirci aiz pirkstu balsta. Ieduriet adatu perpendikulāri visā garumā ādas krokā taisnā leņķī (D attēls).
D attēls
112

8. Injicējiet VISU šļirces saturu, nospiežot virzuli līdz galam.(E attēls)

Šļirce ar automātisko sistēmu 9. Atlaidiet virzuli, un adata automātiski iznāks no ādas un tiks ievilkta drošības uzmavā, kur tā tiks neatgriezeniski ieslēgta (F attēls).

E attēls

Šļirce ar manuālo sistēmu

F attēls

9. Pēc injekcijas turiet šļirci vienā rokā, satverot drošības uzmavu; ar otru roku saņemiet pirkstu balstu un stingri pavelciet atpakaļ. Tas atbrīvo uzmavu. Velciet uzmavu pāri šļirces korpusam, līdz tā fiksējas, nosedzot adatu. Tas parādīts 3. attēlā šīs pamācības sākumā.

Neizmetiet izlietoto šļirci saimniecības atkritumos. Izmetiet to, kā Jums teicis ārsts vai farmaceits.

113

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Arixtra 1,5 mg/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra pilnšļirce (0,3 ml) satur 1,5 mg nātrija fondaparinuksa (fondaparinux sodium).
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā un tādējādi būtībā nesatur nātriju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Venozās trombembolijas profilakse pieaugušajiem, kam tiek veikta liela ortopēdiska apakšējo ekstremitāšu operācija, piemēram, gūžas kaula lūzuma gadījumā, liela ceļa locītavas operācija vai gūžas locītavas endoprotezēšanas operācija.
Venozās trombembolijas profilakse pieaugušajiem, kam tiek veikta operācija vēdera dobumā , ja tiek izlemts, ka viņiem ir augsts trombembolisko komplikāciju risks, piemēram, pacientiem, kuriem tiek veikta operācija sakarā ar vēzi vēdera dobumā (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Venozās trombembolijas profilakse medikamentozi ārstētiem pieaugušiem pacientiem, kam ir augsts VT risks un kas ir nekustīgi tādas akūtas slimības kā sirds mazspēja un/vai akūtu elpošanas traucējumu un/vai akūtas infekcijas vai iekaisuma slimības dēļ.
Pieaugušu pacientu ārstēšana akūtas, simptomātiskas, spontānas kāju virspusējo vēnu trombozes gadījumā bez vienlaicīgas dziļo vēnu trombozes (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Pacienti, kuriem tiek veiktas lielas ortopēdiskas vai vēdera dobuma operācijas Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā, lietojot pēc operācijas subkutānas injekcijas veidā.
Sākumdeva jāievada 6 stundas pēc ķirurģiskas brūces slēgšanas, ja ir nodrošināta hemostāze.
Ārstēšana jāturpina, kamēr samazinās venozas trombembolijas risks, parasti līdz brīdim, kad pacients tiek izrakstīts ambulatoriskai aprūpei, vismaz 5 – 9 dienas pēc operācijas. Pieredze liecina, ka pacientiem, kam tiek veikta operācija gūžas kaula lūzuma dēļ, VT risks saglabājas ilgāk nekā 9 dienas pēc operācijas. Šiem pacientiem jāapsver ilgstoša profilakse ar fondaparinuksu līdz papildus 24 dienām (skatīt 5.1. apakšpunktu).
2

Medikamentozi ārstēti pacienti, kam ir augsts trombembolisku komplikāciju risks, ņemot vērā individuālā riska vērtējumu Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Medikamentozi ārstētiem pacientiem klīniski pētīts ārstēšanas ilgums 6 – 14 dienas (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā, ievadot zemādas injekcijas veidā. 2,5 mg fondaparinuksa terapija piemērota pacientiem, kuriem ir akūta, simptomātiska, izolēta, spontāna kāju virspusējo vēnu tromboze, kas ir vismaz 5 cm gara un apstiprināta ar ultrasonogrāfisko izmeklēšanu vai citām objektīvām metodēm. Ārstēšana jāsāk pēc iespējas ātrāk pēc diagnosticēšanas, ja ir izslēgta vienlaicīga DzVT vai virspusējo vēnu tromboze 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas. Ārstēšana jāturpina vismaz 30 dienas un ne ilgāk kā 45 dienas pacientiem ar lielu trombembolisko komplikāciju risku (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

• Pacienti, kuriem paredzēta operācija vai citas invazīvas procedūras Pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi, kuriem paredzēta operācija vai citas invazīvas procedūras, fondaparinuksu, ja vien iespējams, nevajadzētu ievadīt 24 stundu laikā pirms operācijas. Fondaparinuksa ievadīšanu var atsākt ne ātrāk kā 6 stundas pēc operācijas, ja ir nodrošināta hemostāze.

Īpašas pacientu grupas Pacientiem, kam veic operāciju, pirmās fondaparinuksa injekcijas laiks stingri jāievēro ≥ 75 gadus veciem pacientiem un/vai tiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, un/vai pacientiem ar nieru mazspēju, ja kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min.

Fondaparinuksu pirmo reizi drīkst ievadīt ne ātrāk kā 6 stundas pēc operācijas pabeigšanas. Injekciju nedrīkst veikt, ja nav nodrošināta hemostāze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru mazspēja • VTE profilakse - fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir
<20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min, devu jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Devu nav jāsamazina pacientiem ar viegliem nieru funkciju traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 50 ml/min).

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir <20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min, deva jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Deva nav jāsamazina pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 50 ml/min). 1,5 mg devas ievadīšanas drošums un efektivitāte nav pētīta (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu mazspējaVTE profilakse – pacientiem ar viegli vai mēreni izteiktu aknu mazspēju deva nav jāpielāgo.

Pacientiem ar smagu aknu mazspēju fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo pētījumi šai pacientu

grupai nav veikti (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksa ievadīšanas drošums un efektivitāte pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta, tāpēc fondaparinuksu šiem pacientiem neiesaka lietot (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija - Fondaparinuksu neiesaka lietot bērniem līdz 17 gadu vecumam drošuma un efektivitātes datu trūkuma dēļ.

3

Maza ķermeņa masaVTE profilakse –pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka nekā 50 kg, ir paaugstināts

asiņošanas risks. Fondaparinuksa eliminācija samazinās proporcionāli ķermeņa masai. Šiem

pacientiem fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksa ievadīšanas drošums un efektivitāte

pacientiem, kuru ķermeņa masa nepārsniedz 50 kg, nav pētīta, tāpēc fondaparinuksu šiem

pacientiem neiesaka lietot (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids
Fondaparinuksu ievada dziļas subkutānas injekcijas veidā, pacientam atrodoties guļus stāvoklī. Ievadīšanas vieta jāmaina starp vēdera priekšējās sienas kreiso un labo priekšējo sānu un kreiso un labo mugurējo sānu apvidu. Lai izvairītos no zāļu zuduma, lietojot pilnšļirci, pirms injekcijas neizvadiet no šļirces gaisa burbuli. Adata visā tās garumā jāiedur perpendikulāri ādas krokā, kas satverta ar īkšķi un rādītājpirkstu; ādas kroka jātur visu injekcijas laiku.

Papildus norādījumus par lietošanu, sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

− Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Aktīva klīniski nozīmīga asiņošana. − Akūts bakteriāls endokardīts. − Smaga nieru mazspēja, ja kreatinīna klīrenss ir < 20 ml/min.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Fondaparinukss paredzēts tikai subkutānai lietošanai. Nelietot intramuskulāri.

Asiņošana Fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam ir palielināts asiņošanas risks, piemēram, tiem, kam ir iedzimti vai iegūti asiņošanas traucējumi (piemēram, trombocītu skaits < 50 000/mm3), aktīva kuņģa-zarnu trakta čūlas slimība un nesen bijusi intrakraniāla asiņošana, vai neilgi pēc smadzeņu,
mugurkaula vai acu operācijas, kā arī īpašām pacientu grupām, kas minētas tālāk.

• VTE profilaksei - zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, nedrīkst lietot vienlaikus ar fondaparinuksu. Šīs zāles ir dezirudīns, fibrinolītiskie līdzekļi, GP IIb/IIIa receptoru antagonisti, heparīns, heparinoīdi vai zemas molekulārmasas heparīns (ZMMH). Nepieciešamības gadījumā vienlaicīgi jāveic terapija ar K vitamīna antagonistu atbilstoši 4.5 nodaļā sniegtai informācijai. Citas prettrombocītu zāles (acetilsalicilskābe, dipiridamols, sulfīnpirazons, tiklopidīns vai klopidogrels) un NPL jālieto uzmanīgi. Ja ir svarīgi lietot zāles vienlaikus, jāveic stingra kontrole.

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai – pacientiem, kuri vienlaikus tiek ārstēti ar citām zālēm, kas palielina asiņošanas risku, fondaparinukss jālieto piesardzīgi.

Pacienti ar virspusējo vēnu trombozi Pirms fondaparinuksa terapijas uzsākšanas ir nepieciešams ar kompresijas ultraskaņas izmeklējumu vai objektīvām metodēm apstiprināt virspusējo vēnu trombozi, kas atrodas vairāk nekā 3 cm no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas, un izslēgt vienlaicīgas DzVT iespēju. Nav datu par 2,5 mg fondaparinuksa lietošanu pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi un vienlaicīgu DzVT vai ar virspusējo vēnu trombozi 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).

2,5 mg fondaparinuksa lietošanas drošums un efektivitāte nav pētīta šādām grupām: pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi, kas radusies pēc skleroterapijas vai kā komplikācija no intravenozās

4

sistēmas, pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi anamnēzē iepriekšējo 3 mēnešu laikā, pacientiem ar venozu trombembolisku slimību anamnēzē iepriekšējo 6 mēnešu laikā vai pacientiem ar ļaundabīgu audzēju (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).

Spinālā/epidurālā anestēzija Pacientiem, kam veic lielu ortopēdisku operāciju, lietojot vienlaikus fondaparinuksu un spinālu/epidurālu anestēziju vai veicot spinālu punkciju, nevar noliegt epidurālas vai spinālas hematomas veidošanos, kas var izraisīt ilgstošu vai pastāvīgu paralīzi. Šo reti sastopamo traucējumu risks var būt lielāks, lietojot pēc operācijas epidurālus ilgkatetrus vai vienlaikus lietojot citas hemostāzi ietekmējošas zāles.

Gados veci pacienti
Gados veciem cilvēkiem ir palielināts asiņošanas risks. Tā kā nieru darbība līdz ar vecumu parasti vājinās, gados veciem pacientiem var būt samazināta eliminācija un pastiprināta fondaparinuksa iedarbība (skatīt 5.2. apakšpunktu). Fondaparinuksu gados veciem cilvēkiem jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Maza ķermeņa masa • VTE profilakse –pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka nekā 50 kg, ir paaugstināts asiņošanas risks. Fondaparinuksa eliminācija samazinās proporcionāli ķermeņa masai. Šiem pacientiem fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – nav pieejami klīniski dati par fondaparinuksa lietošanu virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai pacientiem, kuriem ķermeņa masa nepārsniedz 50 kg. Tāpēc fondaparinukss nav ieteicams virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai šiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Nieru mazspēja • VTE profilakse - zināms, ka fondaparinukss tiek izvadīts galvenokārt caur nierēm. Pacientiem,
kam kreatinīna klīrenss ir < 50 ml/min, ir palielināts asiņošanas un VTE risks, un viņi jāārstē uzmanīgi (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu). Pieejams maz klīnisko datu par pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir mazāks par 30 ml/min.Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kuriem

kreatinīna klīrenss ir <20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem kreatinīna

klīrenss ir robežās no 20 līdz 50 ml/min, deva jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.2.

un 5.2. apakšpunktu). 1,5 mg lietošanas drošums un efektivitāte nav pētīta.

Smaga aknu mazspēja • VTE profilakse - fondaparinuksa deva nav jāpielāgo. Tomēr fondaparinuksa lietošana rūpīgi
jāapsver, jo pacientiem ar smagu aknu mazspēju ir palielināts asiņošanas risks asinsreces faktoru deficīta dēļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – nav pieejami klīniski dati par fondaparinuksa lietošanu virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai pacientiem ar smagu aknu mazspēju. Tāpēc fondaparinukss nav ieteicams virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai šiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacienti ar heparīna inducētu trombocitopēniju Fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē ir heparīna inducēta trombocitopēnija (HIT). Fondaparinuksa efektivitāte un drošums nav formāli pētīti pacientiem ar 2. tipa HIT. Fondaparinukss nesaistās ar trombocītu 4. faktoru un tam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumu, kas iegūts no pacientiem ar 2. tipa heparīna inducētu trombocitopēniju (HIT). Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par HIT pacientiem, kas ārstēti ar fondaparinuksu. Cēloņsakarība starp ārstēšanu ar fondaparinuksu un HIT rašanos līdz šim nav noteikta.

5

Alerģija pret lateksu Pilnšļirces adatas aizsargs satur sausu dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Lietojot vienlaikus fondaparinuksu un zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, palielinās asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Perorālie antikoagulanti (varfarīns), trombocītu inhibitori (acetilsalicilskābe), NPL (piroksikāms) un digoksīns neietekmē fondaparinuksa farmakokinētiku. Fondaparinuksa deva (10 mg) mijiedarbības pētījumos bija lielāka nekā ieteicamā deva šīm indikācijām. Fondaparinukss neietekmēja ne varfarīna ietekmi uz INR, ne asinsteces laiku acetilsalicilskābes vai piroksikāma lietošanas laikā, ne digoksīna farmakokinētiku līdzsvara koncentrācijā.
Turpmāka terapija ar citu antikoagulantu Ja turpmākā terapija jāsāk ar heparīnu vai ZMMH, pirmā injekcija parasti jāveic vienu dienu pēc pēdējās fondaparinuksa injekcijas. Ja nepieciešama turpmāka terapija ar K vitamīna antagonistu, ārstēšana ar fondaparinuksu jāturpina, līdz tiek sasniegts mērķa INR.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Nav datu par fondaparinuksa lietošanu sievietēm grūtniecības laikā. Ierobežotās iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un attīstību pēc dzemdībām. Fondaparinuksu grūtniecēm drīkst ordinēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā.
Barošana ar krūti Fondaparinukss izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai fondaparinukss izdalās mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar fondaparinuksu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Tomēr uzsūkšanās pēc iekšķīgas ieņemšanas bērniem nav raksturīga.
Fertilitāte Nav pieejami dati par fondaparinuksa ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem nav norādījuši ne uz kādu ietekmi uz fertilitāti.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Visbiežāk ziņotās nopietnās blakusparādības saistībā ar fondaparinuksa lietošanu ir ar asiņošanu saistītas komplikācijas (dažādās vietās, ieskaitot retus intrakraniālas/ intracerebrālas un retroperitoneālas asiņošanas gadījumus) un anēmija. Pacientiem, kuriem ir paaugstināts asiņošanas risks, fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Fondaparinuksa 2,5 mg drošumu vērtēja 3595 pacientiem, kam veica lielu ortopēdisku apakšējo ekstremitāšu operāciju un kas tika ārstēti 9 dienas, 327 pacientiem, kam veica operāciju gūžas kaula lūzuma dēļ un kas tika ārstēti 3 nedēļas pēc sākotnējas 1 nedēļu ilgas profilakses, 1407 pacientiem, kam tika veiktas operācijas vēdera dobumā un kas tika ārstēti līdz 9 dienām, un 425 medikamentozi ārstētiem pacientiem, kam ir trombembolisku komplikāciju risks un kas tika ārstēti 14 dienas.
Nevēlamās blakusparādības, par kurām pētnieki ziņojuši kā par iespējami saistītām ar fondaparinuksa lietošanu, norādītas atbilstoši sastopamības biežumam (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži: ≥ 1/100 līdz < 1/10;
6

retāk: ≥ 1/1000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un orgānu sistēmai, kā pirmās minot nopietnākās nevēlamās blakusparādības; šīs blakusparādības jāvērtē ķirurģiskā un terapeitiskā kontekstā.

Orgānu sistēmu

Nevēlamās blakusparādības pacientiem, Nevēlamās

klasifikācija

kam veic lielu ortopēdisku apakšējo

blakusparādības

MedDRA

ekstremitāšu operāciju un/ vai operāciju medikamentozi ārstētiem

vēdera dobumā

pacientiem

Infekcijas un

Reti: pēcoperācijas brūces infekcija

infestācijas

Asins un limfatiskās Bieži: pēcoperācijas asiņošana, anēmija

Bieži: asiņošana

sistēmas traucējumi Retāk: asiņošana (deguna asiņošana, kuņģa- (hematoma, hematūrija,

zarnu trakta asiņošana, klepus ar asinīm, klepus ar asinīm, smaganu

hematūrija, hematoma), trombocitopēnija, asiņošana)

purpura, trombocitoze, izmainīta trombocītu Retāk: anēmija

funkcija, koagulācijas traucējumi

Imūnās sistēmas

Reti: alerģiskas reakcijas (arī ļoti reti

Reti: alerģiskas reakcijas

traucējumi

ziņojumi par angioedēmu,

(tostarp ļoti reti ziņojumi

anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)

par angioedēmu,

anafilaktoīdu/anafilaktisku

reakciju)

Vielmaiņas un uztures Reti : hipokaliēmija

traucējumi

Nervu sistēmas

Reti: nemiers, miegainība, vertigo, reibonis,

traucējumi

galvassāpes, apmulsums

Asinsvadu sistēmas Reti: hipotensija

traucējumi

Elpošanas sistēmas Reti: dispnoja, klepus

Retāk: dispnoja

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Kuņģa-zarnu trakta Retāk: slikta dūša, vemšana

traucējumi

Reti: sāpes vēderā, dispepsija, gastrīts,

aizcietējums, caureja

Aknu un/vai žults

Retāk: aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās,

izvades sistēmas

aknu funkcijas traucējumi

traucējumi

Reti: bilirubinēmija

Ādas un zemādas audu Retāk: izsitumi, nieze

Retāk: izsitumi, nieze

bojājumi

Vispārēji traucējumi un Retāk: tūska, perifēra tūska, drudzis,

Retāk: sāpes krūtīs

reakcijas ievadīšanas izdalījumi no brūces

vietā

Reti: sāpes krūtīs, nogurums, karstuma viļņi,

sāpes kājās, dzimumorgānu tūska,

pietvīkums, sinkope

Citos pētījumos vai lietojot zāles pēc reģistrācijas, retos gadījumos ziņots par intrakraniālu/intracerebrālu un retroperitoneālu asiņošanu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

7

Lietojot lielāku fondaparinuksa devu nekā ieteikts, var palielināties asiņošanas risks. Nav zināms fondaparinuksa antidots.
Ja pārdozēšanas gadījumā rodas asiņošanas sarežģījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāmeklē primārais cēlonis. Jāapsver terapija, piemēram, ķirurģiska hemostāze, asins aizstājterapija, svaigas plazmas transfūzijas un plazmaferēze.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: prettrombotiskie līdzekļi. ATĶ kods: B01AX05
Farmakodinamiskā iedarbība
Fondaparinukss ir sintētisks un selektīvs aktivēta X (Xa) faktora inhibitors. Fondaparinuksa prettrombotiskā darbība ir saistīta ar antitrombīna III (ATIII) mediētu selektīvu Xa faktora nomākšanu. Selektīvi saistoties ar ATIII, fondaparinukss pastiprina (aptuveni 300 reizes) dabisko ATIII veikto Xa faktora neitralizēšanu. Xa faktora neitralizēšana pārtrauc asinsreces kaskādi un nomāc gan trombīna veidošanos, gan trombu rašanos. Fondaparinukss neinaktivē trombīnu (aktivētu II faktoru) un neietekmē trombocītus.
Lietojot 2,5 mg devu, fondaparinukss neietekmē parasto asinsreces testu rezultātus, piemēram, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (aPTT – activated partial thromboplastin time), aktivēto asinsreces laiku (ACT – activated clotting time) vai protrombīna laiku (PT – prothrombin time)/starptautisko normalizēto attiecību (INR – international normalized ratio) plazmā, kā arī asinsteces laiku un fibrinolītisko aktivitāti. Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par aPTT paildzināšanos.
Fondaparinuksam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumiem, kas iegūti no pacientiem ar heparīna inducētu trombocitopēniju.
Klīniskie pētījumi
Venozās trombembolijas profilakse pacientiem, kuriem tiek veiktas lielas ortopēdiskas apakšējo ekstremitāšu operācijas, līdz 9 dienām ilgi Fondaparinuksa klīniskā programma bija plānota, lai pierādītu fondaparinuksa efektivitāti venozās trombembolijas (VT) novēršanā, t.i., proksimālās un distālās dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) novēršanā pacientiem, kam veic lielu ortopēdisku apakšējo ekstremitāšu operāciju, piemēram, gūžas kaula lūzuma gadījumā, lielu ceļa locītavas operāciju vai gūžas endoprotezēšanas operāciju. Kontrolētos 2. un 3. fāzes klīniskos pētījumos pētīja vairāk nekā 8000 pacientu (gūžas kaula lūzums – 1711, gūžas locītavas endoprotezēšana – 5829, liela ceļa locītavas operācija – 1367). 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā sāka lietot 6 – 8 stundas pēc operācijas, rezultātu salīdzināja ar 40 mg enoksaparīna, ko reizi dienā sāka lietot 12 stundas pirms operācijas vai ar 30 mg, ko divreiz dienā sāka lietot 12 – 24 stundas pēc operācijas.
Veicot apkopotu šo pētījumu analīzi, ieteicamā fondaparinuksa dozēšanas shēma, salīdzinot ar enoksaparīnu, nozīmīgi mazināja (54% [95% TI, 44%; 63%]) VT sastopamību līdz 11. pēcoperācijas dienai, neatkarīgi no veiktās operācijas veida. Vairumu rezultātu diagnosticēja ar iepriekš plānotu venogrāfiju, un tie ietvēra galvenokārt distālu DzVT, bet nozīmīgi mazinājās arī proksimālas DzVT sastopamība. Simptomātisku VT, tostarp PE, sastopamība būtiski neatšķīrās starp terapijas grupām.
Pētījumos, veicot salīdzināšanu ar 40 mg enoksaparīna, ko reizi dienā sāka lietot 12 stundas pirms operācijas, masīvu asiņošanu novēroja 2,8% ar ieteicamo fondaparinuksa devu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 2,6% ar enoksaparīnu ārstēto pacientu.
8

Venozās trombembolijas novēršana pacientiem, kuriem tiek veiktas operācijas gūžas kaula lūzuma dēļ un kas ārstēti 24 dienas pēc sākotnējas 1 nedēļu ilgas profilakses Randomizētā dubultmaskētā klīniskā pētījumā 737 pacientus ārstēja ar 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā 7 +/- 1 dienas pēc operācijas gūžas kaula lūzuma dēļ. Šī perioda beigās 656 pacienti pēc nejaušības principa saņēma 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā vai placebo vēl papildus 21 +/- 2 dienas. Fondaparinukss nozīmīgi mazināja VT kopējo sastopamību, salīdzinot ar placebo [attiecīgi 3 pacienti (1,4%) pret 77 pacientiem (35%)]. Vairums (70/80) no reģistrētiem VT gadījumiem bija venogrāfiski atklāta bezsimptomu DzVT. Fondaparinukss nozīmīgi mazināja arī simptomātisku VT (DzVT un/vai PE) sastopamību [attiecīgi 1 pacients (0,3%) pret 9 (2,7%) pacientiem], tostarp placebo grupā novēroti divi letāli PE gadījumi. Masīvu asiņošanu (visos gadījumos no operācijas brūces un nevienā gadījumā ar letālu iznākumu) novēroja 8 ar 2,5 mg fondaparinuksa ārstētiem pacientiem (2,4%), salīdzinot ar 2 ar placebo ārstētiem pacientiem (0,6%).
Venozās trombembolijas profilakse pacientiem, kam tiek veikta operācija vēdera dobumā, ja tiek izlemts, ka viņiem ir augsts trombembolisku komplikāciju risks, piemēram, pacientiem, kam tiem veiktas vēža operācijas vēdera dobumā Dubultaklā klīniskajā pētījumā 2927 pacienti tika randomizēti, lai saņemtu fondaparinuksu 2,5 mg vienu reizi dienā vai dalteparīnu 5000 SV vienu reizi dienā ar vienu 2500 SV injekciju pirms operācijas un pirmo 2500 SV injekciju pēc operācijas 7+2 dienas. Biežāk veiktās operācijas bija resnās zarnas un taisnās zarnas operācijas, kuņģa, aknu operācijas, holecistektomija vai citas žultsceļu operācijas. Sešdesmit deviņiem procentiem pacientu tika veikas vēža operācijas. Pētījumā netika iekļauti pacienti, kam tika veiktas uroloģiskas operācijas (izņemt nieru) vai ginekoloģiskas operācijas, laparoskopiskas operācijas vai asinsvadu operācijas.
Šajā pētījumā kopējais venozās trombembolijas (VT) biežums terapijā ar fondaparinuksu bija 4,6% (47/1027), salīdzinot ar 6,1% (62/1021) terapijā ar dalteparīnu: priekšrocību īpatsvara samazinājums [95%CI] = -25.8% [-49.7%, 9.5%]. Atšķirību starp terapijas grupām attiecībā uz kopējo VT skaitu, kura nebija statistiski nozīmīga, galvenokārt noteica asimptomātiskas distālas dziļo vēnu trombozes (DVT) samazināšanās. Simptomātiskas DVT biežums terapijas grupās bija līdzīgs: 6 pacientiem (0,4%), kuri saņēma fondaparinuksu, un 5 pacientiem (0,3%), kuri saņēma dalteparīnu. Pacientu apakšgrupā, kuriem tika veiktas vēža operācijas, (69% no pacientu populācijas), VT biežums pacientiem, kuri saņēma fondaparinuksu, bija 4,7%, salīdzinot ar 7,7% pacientiem, kuri saņēma dalteparīnu.
Smaga asiņošana tika novērota 3,4% pacientu, kuri saņēma fondaparinuksu, un 2,4% pacientu, kuri saņēma dalteparīnu.
Venozās trombembolijas profilakse medikamentozi ārstētiem pacientiem, kam ir augsts trombembolisku komplikāciju risks ierobežota kustīguma dēļ akūtas slimības laikā Randomizētā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā 839 pacienti tika ārstēti ar 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā vai placebo 6 – 14 dienas. Šajā pētījumā bija iekļauti akūti slimi medikamentozi ārstēti pacienti ≥ 60 g.v., kam paredzams gultas režīms vismaz četras dienas un kas bija hospitalizēti III/IV pakāpes sastrēguma sirds mazspējas dēļ (pēc NYHA klasifikācijas) un/vai akūtas elpceļu slimības un/vai akūtas infekcijas vai iekaisuma slimības dēļ. Fondaparinukss nozīmīgi samazināja kopējo VT biežumu, salīdzinot ar placebo [attiecīgi 18 pacienti (5,6%) pret 34 pacientiem (10,5%)]. Lielākajā daļā gadījumu traucējumi bija asimptomātiska distāla DzVT. Fondaparinukss arī nozīmīgi samazināja konstatētas letālas PE biežumu [attiecīgi 0 pacienti (0,0%) pret 5 pacientiem (1,2%)]. Masīvu asiņošanu novēroja 1 pacientam (0,2%) katrā grupā.
Pacientu ar akūtu, simptomātisku, spontānu virspusējo vēnu trombozi bez vienlaicīgas dziļo vēnu trombozes (DzVT) ārstēšana Randomizētā, dubultmaskētā, klīniskā pētījumā (CALISTO) piedalījās 3002 pacienti ar akūtu, simptomātisku, izolētu, spontānu kāju virspusējo vēnu trombozi, vismaz 5 cm garu, kas bija apstiprināta ar kompresijas ultrasonogrāfijas palīdzību. Pacienti netika iekļauti, ja viņiem vienlaikus bija DzVT vai virspusējo vēnu tromboze 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas. Pacienti tika izslēgti, ja viņiem bija smaga aknu mazspēja, smaga nieru mazspēja (kreatinīna
9

klīrenss <30 ml/min), maza ķermeņa masa (< 50 kg), ļaundabīgs audzējs, simptomātiska plaušu embolija (PE), nesenā anamnēzē bijusi DzVT/PE (<6 mēneši) vai virspusējo vēnu tromboze (<90 dienas), virspusējo vēnu tromboze saistībā ar skleroterapiju vai kā i.v. sistēmas komplikācija, vai viņiem bija liels asiņošanas risks.
Pacienti tika randomizēti saņemt fondaparinuksu pa 2,5 mg reizi dienā vai placebo 45 dienas papildus elastīgo zeķu, pretsāpju līdzekļu un/vai lokāli lietojamu NPL pretiekaisuma līdzekļu lietošanai. Novērošana turpinājās līdz 77. dienai. Pētījuma grupā bija 64% sieviešu, vidējais vecums 58 gadi, 4,4% kreatinīna klīrenss bija <50 ml/min.
Primārais efektivitātes iznākums – kombinēts rādītājs, kas ietver simptomātisku plaušu emboliju, simptomātisku DzVT, simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes paplašināšanos, simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes atkārtošanos vai nāvi līdz 47. dienai – nozīmīgi mazinājās no 5,9% placebo grupas pacientiem līdz 0,9% tiem, kuri saņēma 2,5 mg fondaparinuksa (relatīvā riska samazinājums: 85,2%; 95% TI no 73,7% līdz 91,7% [p<0,001]). Fondaparinuksu saņēmušajiem pacientiem arī nozīmīgi mazinājās katras primārā iznākuma trombemboliskās sastāvdaļas sastopamība: simptomātiska plaušu embolija [0 (0%) vs 5 (0,3%) (p=0,031)], simptomātiska DzVT [3 (0,2%) vs 18 (1,2%); relatīvā riska samazinājums 83,4% (p<0,001)], simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes paplašināšanās[4 (0,3%) vs 51 (3,4%); relatīvā riska samazinājums 92,2% (p<0,001)], simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes atkārtošanās [5 (0,3%) vs 24 (1,6%); relatīvā riska samazinājums 79,2% (p<0,001)].
Mirstība bija maza un līdzīga ārstēšanas grupās ar 2 (0,1%) nāves gadījumiem fondaparinuksa grupā pret 1 (0,1%) nāves gadījumu placebo grupā.
Efektivitāte saglabājās līdz 77. dienai un bija vienāda visās iepriekš definētajās apakšgrupās, to vidū pacientiem ar varikozām vēnām un pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi zem ceļa locītavas.
Plaša asiņošana ārstēšanas laikā radās 1 (0,1%) ar fondaparinuksu ārstētam pacientam un 1 (0,1%) ar placebo ārstētam pacientam. Klīniski nozīmīga asiņošana, kas nebija plaša, radās 5 (0,3%) ar fondaparinuksu ārstētiem pacientiem un 8 (0,5%) ar placebo ārstētiem pacientiem.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās Pēc subkutānas ievadīšanas fondaparinukss uzsūcas pilnīgi un ātri (absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 100%). Pēc vienreizējas subkutānas 2,5 mg fondaparinuksa injekcijas jauniem veseliem cilvēkiem maksimālā koncentrācija plazmā (vidējā Cmax = 0,34 mg/l) tiek sasniegta 2 stundas pēc devas ievadīšanas. Puse no vidējās Cmax koncentrācijas plazmā tiek sasniegta 25 minūtes pēc devas ievadīšanas.
Gados veciem cilvēkiem fondaparinuksa farmakokinētika ir lineāra, ievadot 2 – 8 mg subkutāni. Pēc lietošanas reizi dienā līdzsvara līmenis plazmā tiek sasniegts pēc 3 – 4 dienām, Cmax un AUC palielinās 1,3 reizes.
Vidējā (SK%) fondaparinuksa farmakokinētisko raksturlielumu vērtība pacientiem, kam veic gūžas locītavas endoprotezēšanas operāciju un kas saņem 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā: Cmax (mg/l) – 0,39 (31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) un Cmin (mg/l) – 0,14 (56%). Pacientiem ar gūžas kaula lūzumu lielāka vecuma dēļ fondaparinuksa līdzsvara koncentrācija plazmā ir šāda: Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin (mg/l) – 0,19 (58%).
Izkliede Fondaparinuksa izkliedes tilpums ir ierobežots (7 – 11 litri). In vitro fondaparinukss izteikti un specifiski saistās ar antitrombīna olbaltumu no devas atkarīgā veidā atkarībā no koncentrācijas plazmā (98,6% − 97,0%, ja koncentrācija ir 0,5 – 2 mg/l). Fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar citiem plazmas olbaltumiem, tostarp 4. trombocītu faktoru (TF4).
10

Tā kā fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar plazmas olbaltumiem, izņemot ATIII, nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem.
Biotransformācija Lai gan nav pilnīgi izpētīts, nav pierādījumu par fondaparinuksa metabolismu un īpaši nav pierādījumu par aktīvu metabolītu veidošanos.
In vitro fondaparinukss nenomāc CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4). Tādējādi in vivo fondaparinuksam nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm, nomācot CYP mediētu metabolismu.
Eliminācija Eliminācijas pusperiods (t½) ir aptuveni 17 stundas veseliem jauniem cilvēkiem un aptuveni 21 stunda veseliem gados veciem cilvēkiem. 64 – 77% fondaparinuksa tiek izvadīti caur nierēm nemainīta savienojuma veidā.
Īpašas pacientu grupas
Bērni - Fondaparinukss nav pētīts VTE profilaksei vai virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai šai pacientu grupai.
Gados veci pacienti - Līdz ar vecumu var vājināties nieru darbība, un tādēļ gados veciem cilvēkiem var mazināties fondaparinuksa eliminācijas spēja. Par 75 gadiem vecākiem pacientiem kam veic ortopēdisku operāciju, aprēķinātais plazmas klīrenss bija 1,2 – 1,4 reizes mazāks nekā par 65 gadiem jaunākiem pacientiem.
Nieru mazspēja - Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss > 80 ml/min), pacientiem ar vieglu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) plazmas klīrenss ir 1,2 – 1,4 reizes mazāks un pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) – vidēji 2 reizes mazāks. Smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) plazmas klīrenss ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību. Terminālais pusperiods bija 29 h pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju un 72 h pacientiem ar smagu nieru mazspēju.
Dzimums - Pēc devas pielāgošanas atbilstoši ķermeņa masai atšķirības starp dzimumiem nekonstatēja.
Rase - Farmakokinētiskās atšķirības rases dēļ nav prospektīvi pētītas. Tomēr ar veseliem aziātiem (japāņiem) veiktos pētījumos nekonstatēja atšķirīgas farmakokinētiskās īpašības, salīdzinot ar veseliem baltās rases pārstāvjiem. Līdzīgi nenovēroja plazmas klīrensa atšķirības starp melnādainiem un baltās rases pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju.
Ķermeņa masa - Fondaparinuksa plazmas klīrenss palielinās līdz ar ķermeņa masu (palielinājums par 9% uz 10 kg).
Aknu mazspēja – Pēc vienreizējas subkutānas fondaparinuksa ievadīšanas pacientiem ar mēreni izteiktu aknu mazspēju (Child-Pugh B kategorija), kopējās (t.i., saistītās un nesaistītas vielas) Cmax un AUC vērtības bija attiecīgi par 22% un 39% zemākas, salīdzinot ar pacientiem ar normālu aknu darbību. Zemāka fondaparinuksa koncentrācija plazmā tika skaidrota ar samazinātu saistīšanos ar ATIII sakarā ar zemāku ATIII koncentrāciju plazmā pacientiem ar aknu mazspēju, kā rezultātā bija palielināts fondaparinuksa renālais klīrenss. Tādējādi ir paredzams, ka nesaistīta fondaparinuksa koncentrācija pacientiem ar viegli līdz mēreni izteiktu aknu mazspēju paliek nemainīga, un devas pielāgošana, pamatojoties uz farmakokinētikas rādītājiem, nav nepieciešama.
Fondaparinuksa farmakokinētika pacientiem ar smagu aknu mazspēju nav pētīta (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).
11

5.3 Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Ierobežotas iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu toksisko ietekmi uz reproduktīvo spēju.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām Sālsskābe Nātrija hidroksīds
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. klases stikla korpuss (1 ml), kam pievienota 27 gaudžu x 12,7 mm adata un kas noslēgts ar brombutila vai hlorbutila elastomēra virzuļa aizbāzni.
Arixtra ir pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm. Ir divu veidu šļirces: • šļirces ar dzeltenu virzuli un automātisku drošības sistēmu, • šļirces ar dzeltenu virzuli un manuālu drošības sistēmu.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Subkutānu injekciju veic tāpat kā ar parastu šļirci.
Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli lietojamie šķīdumi nesatur sīkas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa.
Norādījumi, kā zāles injicēt pašam, sniegti lietošanas instrukcijā.
Arixtra pilnšļirču adatas aizsargsistēma ir veidota ar drošības sistēmu, lai novērstu saduršanās iespēju ar adatu pēc injekcijas.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive
12

Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/02/206/005-008 EU/1/02/206/024 EU/1/02/206/025 EU/1/02/206/026 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2002. gada 21. marts Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 21. marts 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
13

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Arixtra 2,5 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra pilnšļirce (0,5 ml) satur 2,5 mg nātrija fondaparinuksa (fondaparinux sodium).
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā un tādējādi būtībā nesatur nātriju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Venozās trombembolijas profilakse pieaugušajiem, kam tiek veikta liela ortopēdiska apakšējo ekstremitāšu operācija, piemēram, gūžas kaula lūzuma gadījumā, liela ceļa locītavas operācija vai gūžas locītavas endoprotezēšanas operācija.
Venozās trombembolijas profilakse pieaugušajiem, kam tiek veikta operācija vēdera dobumā, ja tiek izlemts, ka viņiem ir augsts trombembolisko komplikāciju risks, piemēram, pacientiem, kuriem tiek veikta operācija sakarā ar vēzi vēdera dobumā (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Venozās trombembolijas profilakse medikamentozi ārstētiem pieaugušiem pacientiem, kam ir augsts VT risks un kas ir nekustīgi tādas akūtas slimības kā sirds mazspēja un/vai akūtu elpošanas traucējumu un/vai akūtas infekcijas vai iekaisuma slimības dēļ.
Nestabilas stenokardijas vai miokarda infarkta bez ST segmenta pacēluma (NS/MIBSTP) ārstēšana pieaugušajiem, kuriem nav indicēta neatliekama (<120 min.) invazīva terapija (perkutāna koronāra iejaukšanās - PKI) (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).
Miokarda infarkta ar ST segmenta pacēlumu (MISTP) ārstēšana pieaugušajiem, kuru ārstēšanā tiek izmantoti trombolītiski līdzekļi vai kuri sākotnēji nesaņem nekādu citu reperfūzijas terapijas veidu.
Pieaugušu pacientu ārstēšana akūtas, simptomātiskas, spontānas kāju virspusējo vēnu trombozes gadījumā bez vienlaicīgas dziļo vēnu trombozes (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Pacienti, kuriem tiek veiktas lielas ortopēdiskas vai vēdera dobuma operācijas Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā, lietojot pēc operācijas subkutānas injekcijas veidā.
Sākumdeva jāievada 6 stundas pēc ķirurģiskas brūces slēgšanas, ja ir nodrošināta hemostāze.
14

Ārstēšana jāturpina, kamēr samazinās venozas trombembolijas risks, parasti līdz brīdim, kad pacients tiek izrakstīts ambulatoriskai aprūpei, vismaz 5 – 9 dienas pēc operācijas. Pieredze liecina, ka pacientiem, kam tiek veikta operācija gūžas kaula lūzuma dēļ, VT risks saglabājas ilgāk nekā 9 dienas pēc operācijas. Šiem pacientiem jāapsver ilgstoša profilakse ar fondaparinuksu līdz papildus 24 dienām (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Medikamentozi ārstēti pacienti, kam ir augsts trombembolisku komplikāciju risks, ņemot vērā individuālā riska vērtējumu Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Medikamentozi ārstētiem pacientiem klīniski pētīts ārstēšanas ilgums 6 – 14 dienas (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Nestabilas stenokardijas/miokarda infarkta bez ST segmenta pacēluma (NS/MIBSTP) terapija Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg vienu reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Terapija jāuzsāk, cik ātri vien iespējams pēc diagnozes noteikšanas, un jāturpina ne vairāk par 8 dienām vai līdz pacienta izrakstīšanai no slimnīcas, ja tā notiek ātrāk.
Ja pacientam paredzēts veikt perkutānu koronāru iejaukšanos (PKI), PKI laikā jāievada nefrakcionēts heparīns (NFH) atbilstoši standarta praksei, ievērojot pacienta potenciālo asiņošanas risku, tai skaitā laiku kopš pēdējās fondaparinuksa devas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Laiku, kad pēc katetra slūžu izņemšanas tiek atsākta subkutāna fondaparinuksa ievadīšana, nosaka, balstoties uz klīnisko vērtējumu. Galvenajā NS/MIBSTP klīniskajā pētījumā terapija ar fondaparinuksu tika atsākta ne agrāk par 2 stundām pēc katetra slūžu izņemšanas.
Miokarda infarkta ar ST segmenta pacēlumu (MISTP) terapija Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg vienu reizi dienā. Pirmā fondaparinuksa deva jāievada intravenozi, bet nākamās devas –subkutānas injekcijas veidā. Terapija jāuzsāk, cik ātri vien iespējams pēc diagnozes noteikšanas, un jāturpina ne ilgāk par 8 dienām vai līdz pacienta izrakstīšanai no slimnīcas, ja tā notiek ātrāk.
Ja pacientam paredzēts veikt neprimāru PKI, PKI laikā jāievada nefrakcionēts heparīns (NFH) atbilstoši standarta praksei, ievērojot pacienta potenciālo asiņošanas risku, tai skaitā laiku kopš pēdējās fondaparinuksa devas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Laiku, kad pēc katetra slūžu izņemšanas tiek atsākta subkutāna fondaparinuksa ievadīšana, nosaka, balstoties uz klīnisko vērtējumu. Galvenajā MISTP klīniskajā pētījumā terapija ar fondaparinuksu tika atsākta ne agrāk par 3 stundām pēc katetra slūžu izņemšanas.
• Pacienti, kuriem paredzēta koronārās artērijas šuntēšana (KAŠ) MISTP vai NS/MIBSTP pacientiem, kam paredzēts veikt koronārās artērijas šuntēšanu (KAŠ), ja vien iespējams, fondaparinuksu nedrīkst ievadīt 24 stundas pirms ķirurģiskās operācijas un to drīkst atsākt lietot 48 stundas pēc operācijas.
Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 2,5 mg reizi dienā, ievadot zemādas injekcijas veidā. ,5 mg fondaparinuksa terapija piemērota pacientiem, kuriem ir akūta, simptomātiska, izolēta, spontāna kāju virspusējo vēnu tromboze, kas ir vismaz 5 cm gara un apstiprināta ar ultrasonogrāfisko izmeklēšanu vai citām objektīvām metodēm. Ārstēšana jāsāk pēc iespējas ātrāk pēc diagnosticēšanas, ja ir izslēgta vienlaicīga DzVT vai virspusējo vēnu tromboze 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas. Ārstēšana jāturpina vismaz 30 dienas un ne ilgāk kā 45 dienas pacientiem ar lielu trombembolisko komplikāciju risku (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).
• Pacienti, kuriem paredzēta operācija vai citas invazīvas procedūras Pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi, kuriem paredzēta operācija vai citas invazīvas procedūras, fondaparinuksu, ja vien iespējams, nevajadzētu ievadīt 24 stundu laikā pirms operācijas. Fondaparinuksa ievadīšanu var atsākt ne ātrāk kā 6 stundas pēc operācijas, ja ir nodrošināta hemostāze.
15

Īpašas pacientu grupas

VTE profilakse pēc ķirurģiskas operācijas Pacientiem, kam veic operāciju, pirmās fondaparinuksa injekcijas laiks stingri jāievēro ≥ 75 gadus veciem pacientiem un/vai tiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, un/vai pacientiem ar nieru mazspēju, ja kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min.

Fondaparinuksu pirmo reizi drīkst ievadīt ne ātrāk kā 6 stundas pēc operācijas pabeigšanas. Injekciju nedrīkst veikt, ja nav nodrošināta hemostāze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru mazspēja • VTE profilakse – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir < 20 ml/min
(skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min, devu jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Devu nav jāsamazina pacientiem ar viegliem nieru funkciju traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 50 ml/min).

• NS/MIBSTP un MISTP terapija – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kam kreatininīna klīrenss ir < 20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Devas mazināšana pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir > 20 ml/min, nav nepieciešama.

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir <20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir 20 – 50 ml/min, deva jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Deva nav jāsamazina pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 50 ml/min). 1,5 mg devas ievadīšanas drošums un efektivitāte nav pētīta (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu mazspēja • VTE profilakse un NS/MIBSTP un MISTP terapija –pacientiem ar viegli vai mēreni izteiktu
aknu mazspēju deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar smagu aknu mazspēju fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo pētījumi šai pacientu grupai nav veikti (skatīt 4.4. un 5.2 apakšpunktu).

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksa ievadīšanas drošums un efektivitāte pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta, tāpēc fondaparinuksu šiem pacientiem neiesaka lietot (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Bērniem - Fondaparinuksu neiesaka lietot bērniem līdz 17 gadu vecumam drošuma un efektivitātes datu trūkuma dēļ.

Maza ķermeņa masaVTE profilakse un NS/MIBSTP un MISTP terapija –pacientiem, kuru ķermeņa masa ir

mazāka nekā 50 kg, ir paaugstināts asiņošanas risks. Fondaparinuksa eliminācija samazinās

proporcionāli ķermeņa masai. Šiem pacientiem fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4.

apakšpunktu).Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksa ievadīšanas drošums un efektivitāte

pacientiem, kuru ķermeņa masa nepārsniedz 50 kg, nav pētīta, tāpēc fondaparinuksu šiem

pacientiem neiesaka lietot (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids
• Subkutāna ievadīšana Fondaparinuksu ievada dziļas subkutānas injekcijas veidā, pacientam atrodoties guļus stāvoklī. Ievadīšanas vieta jāmaina starp vēdera priekšējās sienas kreiso un labo priekšējo sānu un kreiso un labo mugurējo sānu apvidu. Lai izvairītos no zāļu zuduma, lietojot pilnšļirci, pirms injekcijas neizvadiet no šļirces gaisa burbuli. Adata visā tās garumā jāiedur perpendikulāri ādas krokā, kas satverta ar īkšķi un rādītājpirkstu; ādas kroka jātur visu injekcijas laiku.

16

• Intravenoza ievadīšana (tikai pirmā deva pacientiem ar MISTP) Intravenozu ievadīšanu ir jāveic caur esošu intravenozo sistēmu vai nu tieši, vai arī izmantojot neliela tilpuma (25 vai 50 ml) 0,9% nātrija hlorīda minimaisu. Lai izvarītos no zāļu zuduma, izmantojot pilnšļirci, pirms injekcijas no šļirces neizspiediet gaisa burbuli. Pēc injekcijas intravenozās sistēmas caurules labi jāizskalo ar nātrija hlorīda šķīdumu, lai nodrošinātu, ka organismā nonācis viss zāļu daudzums. Ievadot ar minimaisu, infūzija jāveic 1 - 2 minūšu laikā.
Papildus norādījumus par lietošanu, sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
− Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Aktīva klīniski nozīmīga asiņošana. − Akūts bakteriāls endokardīts. − Smaga nieru mazspēja, ja kreatinīna klīrenss ir < 20 ml/min.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Fondaparinuksu nedrīkst ievadīt intramuskulāri.
Asiņošana Fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam ir palielināts asiņošanas risks, piemēram, tiem, kam ir iedzimti vai iegūti asiņošanas traucējumi (piemēram, trombocītu skaits < 50 000/mm3), aktīva kuņģa-zarnu trakta čūlas slimība un nesen bijusi intrakraniāla asiņošana, vai neilgi pēc smadzeņu, mugurkaula vai acu operācijas, kā arī īpašām pacientu grupām, kas minētas tālāk.
VT profilaksei – zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, nedrīkst lietot vienlaikus ar fondaparinuksu. Šīs zāles ir dezirudīns, fibrinolītiskie līdzekļi, GP IIb/IIIa receptoru antagonisti, heparīns, heparinoīdi vai zemas molekulārmasas heparīns (ZMMH). Nepieciešamības gadījumā vienlaicīgi jāveic terapija ar K vitamīna antagonistu atbilstoši 4.5. apakšpunktā sniegtajai informācijai. Citas prettrombocītu zāles (acetilsalicilskābe, dipiridamols, sulfīnpirazons, tiklopidīns vai klopidogrels) un NPL jālieto uzmanīgi. Ja ir svarīgi lietot zāles vienlaikus, jāveic stingra kontrole.
NS/MIBSTP un MISTP terapijā fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kas vienlaikus tiek ārstēti ar citām zālēm, kuras palielina asiņošanas risku (piemēram, GPIIb/IIIa inhibitori vai trombolītiski līdzekļi).
Virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai – pacientiem, kuri vienlaikus tiek ārstēti ar citām zālēm, kas palielina asiņošanas risku, fondaparinukss jālieto piesardzīgi.
PKI un vadošā katetra trombozes risks Pacientiem ar MISTP, kuriem tiek veikta primāra PKI, fondaparinuksa lietošana pirms PKI un tās laikā nav ieteicama. Tāpat arī pacientiem ar NS/MIBSTP, kam ir dzīvībai bīstamas slimības, kuru dēļ nepieciešama neatliekama revaskularizācija, fondaparinuksa lietošana pirms PKI un tās laikā nav ieteicama. Tie ir pacienti ar rezistentu vai recidivējošu stenokardiju, kas saistīta ar dinamisku ST novirzi, sirds mazspēju, dzīvībai bīstamām aritmijām vai hemodinamisku nestabilitāti.
Pacientiem ar NS/MIBSTP un MISTP, kuriem tiek veikta neprimāra PKI, fondaparinuksa kā vienīgā antikoagulanta lietošana PKI laikā nav ieteicama sakarā ar palielinātu vadošā katetra trombozes risku (skatīt Klīniskie pētījumi 5.1. apakšpunktā). Tādēļ neprimāras PKI laikā jālieto papildu NFH atbilstoši standarta praksei (skatīt devas 4.2. apakšpunktā).
Pacienti ar virspusējo vēnu trombozi Pirms fondaparinuksa terapijas uzsākšanas ir nepieciešams ar kompresijas ultraskaņas izmeklējumu vai objektīvām metodēm apstiprināt virspusējo vēnu trombozi, kas atrodas vairāk nekā 3 cm no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas, un izslēgt vienlaicīgas DzVT iespēju. Nav datu par 2,5
17

mg fondaparinuksa lietošanu pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi un vienlaicīgu DzVT vai ar virspusējo vēnu trombozi 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).
2,5 mg fondaparinuksa lietošanas drošums un efektivitāte nav pētīta šādām grupām: pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi, kas radusies pēc skleroterapijas vai kā komplikācija no intravenozās sistēmas, pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi anamnēzē iepriekšējo 3 mēnešu laikā, pacientiem ar venozu trombembolisku slimību anamnēzē iepriekšējo 6 mēnešu laikā vai pacientiem ar ļaundabīgu audzēju (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).
Spinālā/epidurālā anestēzija Pacientiem, kam veic lielu ortopēdisku operāciju, lietojot vienlaikus fondaparinuksu un spinālu/epidurālu anestēziju vai veicot spinālu punkciju, nevar noliegt epidurālas vai spinālas hematomas veidošanos, kas var izraisīt ilgstošu vai pastāvīgu paralīzi. Šo reti sastopamo traucējumu risks var būt lielāks, lietojot pēc operācijas epidurālus ilgkatetrus vai vienlaikus lietojot citas hemostāzi ietekmējošas zāles.
Gados veci pacienti Gados veciem cilvēkiem ir palielināts asiņošanas risks. Tā kā nieru darbība līdz ar vecumu parasti vājinās, gados veciem pacientiem var būt samazināta eliminācija un pastiprināta fondaparinuksa iedarbība (skatīt 5.2. apakšpunktu). Fondaparinuksu gados veciem cilvēkiem jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Maza ķermeņa masa • VTE profilakse un NS/MIBSTP un MISTP terapija – pacientiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, ir
palielināts asiņošanas risks. Fondaparinuksa eliminācija samazinās proporcionāli ķermeņa masai. Šiem pacientiem fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).
• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – nav pieejami klīniski dati par fondaparinuksa lietošanu virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai pacientiem, kuriem ķermeņa masa nepārsniedz 50 kg. Tāpēc fondaparinukss nav ieteicams virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai šiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Nieru mazspēja Zināms, ka fondaparinukss tiek izvadīts galvenokārt caur nierēm.
• VTE profilakse - pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir < 50 ml/min, ir palielināts asiņošanas un VTE risks, un viņi jāārstē uzmanīgi (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu). Pieejams maz klīnisko datu par pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir mazāks par 30 ml/min.
• NS/MIBSTP un MISTP terapija - Attiecībā uz NS/MIBSTP un MISTP terapiju pieejams maz klīnisko datu par fondaparinuksa lietošanu pa 2,5 mg vienu reizi dienā pacientiem, kam kreatinīna klīrenss ir no 20 līdz 30 ml/min. Tādēļ ārstam jānosaka, vai ieguvums no terapijas attaisno risku (skatīt 4.2. un 4.3. apakšpunktu).
• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir <20 ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir robežās no 20 līdz 50 ml/min, deva jāsamazina līdz 1,5 mg reizi dienā (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu). 1,5 mg lietošanas drošums un efektivitāte nav pētīta.
Smaga aknu mazspēja • VTE profilakse un NS/MIBSTP un MISTP terapija – fondaparinuksa deva nav jāpielāgo. Tomēr
fondaparinuksa lietošana rūpīgi jāapsver, jo pacientiem ar smagu aknu mazspēju ir palielināts asiņošanas risks asinsreces faktoru deficīta dēļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).
18

• Virspusējo vēnu trombozes ārstēšana – nav pieejami klīniski dati par fondaparinuksa lietošanu virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai pacientiem ar smagiu aknu mazspēju. Tāpēc fondaparinukss nav ieteicams virspusējo vēnu trombozes ārstēšanai šiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Pacienti ar heparīna inducētu trombocitopēniju Fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē ir heparīna inducēta trombocitopēnija (HIT). Fondaparinuksa efektivitāte un drošums nav formāli pētīti pacientiem ar 2. tipa HIT. Fondaparinukss nesaistās ar trombocītu 4. faktoru un tam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumu, kas iegūts no pacientiem ar 2. tipa heparīna inducētu trombocitopēniju (HIT). Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par HIT pacientiem, kas ārstēti ar fondaparinuksu. Cēloņsakarība starp ārstēšanu ar fondaparinuksu un HIT rašanos līdz šim nav atklāta.
Alerģija pret lateksu Pilnšļirces adatas aizsargs var saturēt sausu dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Lietojot vienlaikus fondaparinuksu un zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, palielinās asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Perorālie antikoagulanti (varfarīns), trombocītu inhibitori (acetilsalicilskābe), NPL (piroksikāms) un digoksīns neietekmē fondaparinuksa farmakokinētiku. Fondaparinuksa deva (10 mg) mijiedarbības pētījumos bija lielāka nekā ieteicamā deva šīm indikācijām. Fondaparinukss neietekmēja ne varfarīna ietekmi uz INR, ne asinsteces laiku acetilsalicilskābes vai piroksikāma lietošanas laikā, ne digoksīna farmakokinētiku līdzsvara koncentrācijā.
Turpmāka terapija ar citu antikoagulantu Ja turpmākā terapija jāsāk ar heparīnu vai ZMMH, pirmā injekcija parasti jāveic vienu dienu pēc pēdējās fondaparinuksa injekcijas.
Ja nepieciešama turpmāka terapija ar K vitamīna antagonistu, ārstēšana ar fondaparinuksu jāturpina, līdz tiek sasniegts mērķa INR.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Nav datu par fondaparinuksa lietošanu sievietēm grūtniecības laikā. Ierobežotās iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un attīstību pēc dzemdībām. Fondaparinuksu grūtniecēm drīkst ordinēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā.
Barošana ar krūti Fondaparinukss izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai fondaparinukss izdalās mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar fondaparinuksu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Tomēr uzsūkšanās pēc iekšķīgas ieņemšanas bērniem nav raksturīga.
Fertilitāte Nav pieejami dati par fondaparinuksa ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem nav norādījuši ne uz kādu ietekmi uz fertilitāti.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti.
19

4.8. Nevēlamās blakusparādības Visbiežāk ziņotās nopietnās blakusparādības saistībā ar fondaparinuksa lietošanu ir ar asiņošanu saistītas komplikācijas (dažādās vietās, ieskaitot retus intrakraniālas/ intracerebrālas un retroperitoneālas asiņošanas gadījumus) un anēmija. Pacientiem, kuriem ir paaugstināts asiņošanas risks, fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Fondaparinuksa 2,5 mg drošumu vērtēja: - 3595 pacientiem, kam veica lielu ortopēdisku apakšējo ekstremitāšu operāciju un kas tika ārstēti 9
dienas - 327 pacientiem, kam veica operāciju gūžas kaula lūzuma dēļ un kas tika ārstēti 3 nedēļas pēc
sākotnējas 1 nedēļu ilgas profilakses - 1407 pacientiem, kuriem tika veiktas operācijas vēdera dobumā un kas tika ārstēti līdz 9 dienām - 425 medikamentozi ārstētiem pacientiem, kam ir trombembolisku komplikāciju risks un kas tika
ārstēti 14 dienas - 10 057 pacientiem, kam tiek veikta NS vai MIBSTP AKS terapija - 6 036 pacientiem, kam tiek veikta MISTP AKS terapija. Lietojot VT profilaksei, nevēlamās blakusparādības, par kurām pētnieki ziņojuši kā par iespējami saistītām ar fondaparinuksa lietošanu, norādītas atbilstoši sastopamības biežumam (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži: ≥ 1/100 līdz < 1/10; retāk: ≥ 1/1000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un orgānu sistēmai, kā pirmās minot nopietnākās nevēlamās blakusparādības; šīs blakusparādības jāvērtē ķirurģiskā un terapeitiskā kontekstā.
20

Orgānu sistēmu klasifikācija MedDRA
Infekcijas un infestācijas

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās

pacientiem, kam veic lielu ortopēdisku blakusparādības

apakšējo ekstremitāšu operāciju un/ vai medikamentozi ārstētiem

operāciju vēdera dobumā

pacientiem

Reti: pēcoperācijas brūces infekcija

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi
Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži: pēcoperācijas asiņošana, anēmija Retāk: asiņošana (deguna asiņošana, kuņģa- zarnu trakta asiņošana, klepus ar asinīm, hematūrija, hematoma), trombocitopēnija, purpura, trombocitoze, izmainīta trombocītu funkcija, koagulācijas traucējumi Reti: alerģiskas reakcijas (arī ļoti reti ziņojumi par angioedēmu, anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)

Vielmaiņas un uztures traucējumi Nervu sistēmas traucējumi Asinsvadu sistēmas traucējumi Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Kuņģa-zarnu trakta traucējumi
Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi
Ādas un zemādas audu bojājumi Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reti : hipokaliēmija
Reti: nemiers, miegainība, vertigo, reibonis, galvassāpes, apmulsums Reti: hipotensija
Reti: dispnoja, klepus
Retāk: slikta dūša, vemšana Reti: sāpes vēderā, dispepsija, gastrīts, aizcietējums, caureja Retāk: aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās, aknu funkcijas traucējumi Reti: bilirubinēmija Retāk: izsitumi, nieze
Retāk: tūska, perifēra tūska, drudzis, izdalījumi no brūces Reti: sāpes krūtīs, nogurums, karstuma viļņi, sāpes kājās, dzimumorgānu tūska, pietvīkums, sinkope

Bieži: asiņošana (hematoma, hematūrija, klepus ar asinīm, smaganu asiņošana) Retāk: anēmija
Reti: alerģiskas reakcijas (tostarp ļoti reti ziņojumi par angioedēmu, anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)
Retāk: dispnoja
Retāk: izsitumi, nieze Retāk: sāpes krūtīs

Citos pētījumos vai lietojot zāles pēc reģistrācijas, retos gadījumos ziņots par intrakraniālu/intracerebrālu un retroperitoneālu asiņošanu.

AKS programmā ziņotais nevēlamo blakusparādību profils atbilst blakusparādībām, kas konstatētas VT profilakses laikā.

Asiņošana bija biežāk ziņotā blakusparādība pacientiem ar NS/MIBSTP un MISTP. Izspriestas masīvas asiņošanas biežums līdz III fāzes NS/MIBSTP pētījuma 9. dienai, to ieskaitot, bija 2,1% (fondaparinukss) pret 4,1% (enoksaparīns), bet izspriestas smagas asiņošanas biežums pēc modificētiem TIMI kritērijiem līdz III fāzes MISTP pētījuma 9. dienai, to ieskaitot, bija 1,1% (fondaparinukss) pret 1,4% (kontroles līdzeklis [NFH]/placebo).

21

III fāzes NS/MIBSTP pētījumā biežāk ziņotās, ar asiņošanu nesaistītās blakusparādības (ziņotas vismaz 1% dalībnieku, kas saņēma fondaparinuksu) bija galvassāpes, sāpes krūtīs un priekškambaru mirgošana.
III fāzes pētījumā, kurā piedalījās pacienti ar MISTP, biežāk ziņotās, ar asiņošanu nesaistītas blakusparādības (ziņotas vismaz 1% dalībnieku, kas saņēma fondaparinuksu) bija priekškambaru mirgošana, pireksija, sāpes krūtīs, galvassāpes, ventrikulāra tahikardija, vemšana un hipotensija.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Lietojot lielāku fondaparinuksa devu nekā ieteikts, var palielināties asiņošanas risks. Nav zināms fondaparinuksa antidots.
Ja pārdozēšanas gadījumā rodas asiņošanas sarežģījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāmeklē primārais cēlonis. Jāapsver terapija, piemēram, ķirurģiska hemostāze, asins aizstājterapija, svaigas plazmas transfūzijas un plazmaferēze.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: prettrombotiskie līdzekļi. ATĶ kods: B01AX05
Farmakodinamiskā iedarbība
Fondaparinukss ir sintētisks un selektīvs aktivēta X (Xa) faktora inhibitors. Fondaparinuksa prettrombotiskā darbība ir saistīta ar antitrombīna III (ATIII) mediētu selektīvu Xa faktora nomākšanu. Selektīvi saistoties ar ATIII, fondaparinukss pastiprina (aptuveni 300 reizes) dabisko ATIII veikto Xa faktora neitralizēšanu. Xa faktora neitralizēšana pārtrauc asinsreces kaskādi un nomāc gan trombīna veidošanos, gan trombu rašanos. Fondaparinukss neinaktivē trombīnu (aktivētu II faktoru) un neietekmē trombocītus.
Lietojot 2,5 mg devu, fondaparinukss neietekmē parasto asinsreces testu rezultātus, piemēram, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (aPTT – activated partial thromboplastin time), aktivēto asinsreces laiku (ACT – activated clotting time) vai protrombīna laiku (PT – prothrombin time)/starptautisko normalizēto attiecību (INR – international normalised ratio) plazmā, kā arī asinsteces laiku un fibrinolītisko aktivitāti. Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par aPTT paildzināšanos.
Fondaparinuksam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumiem, kas iegūti no pacientiem ar heparīna inducētu trombocitopēniju.
Klīniskie pētījumi
Venozās trombembolijas profilakse pacientiem, kuriem tiek veiktas lielas ortopēdiskas apakšējo ekstremitāšu operācijas, līdz 9 dienām ilgi Fondaparinuksa klīniskā programma bija plānota, lai pierādītu fondaparinuksa efektivitāti venozās trombembolijas (VT) novēršanā, t.i., proksimālās un distālās dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) novēršanā pacientiem, kam veic lielu ortopēdisku apakšējo ekstremitāšu operāciju,
22

piemēram, gūžas kaula lūzuma gadījumā, lielu ceļa locītavas operāciju vai gūžas endoprotezēšanas operāciju. Kontrolētos 2. un 3. fāzes klīniskos pētījumos pētīja vairāk nekā 8000 pacientu (gūžas kaula lūzums – 1711, gūžas locītavas endoprotezēšana – 5829, liela ceļa locītavas operācija – 1367). 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā sāka lietot 6 – 8 stundas pēc operācijas, rezultātu salīdzināja ar 40 mg enoksaparīna, ko reizi dienā sāka lietot 12 stundas pirms operācijas vai ar 30 mg, ko divreiz dienā sāka lietot 12 – 24 stundas pēc operācijas.
Veicot apkopotu šo pētījumu analīzi, ieteicamā fondaparinuksa dozēšanas shēma, salīdzinot ar enoksaparīnu, nozīmīgi mazināja (54% [95% TI, 44%; 63%]) VT sastopamību līdz 11. pēcoperācijas dienai, neatkarīgi no veiktās operācijas veida. Vairumu rezultātu diagnosticēja ar iepriekš plānotu venogrāfiju, un tie ietvēra galvenokārt distālu DzVT, bet nozīmīgi mazinājās arī proksimālas DzVT sastopamība. Simptomātisku VT, tostarp PE, sastopamība būtiski neatšķīrās starp terapijas grupām.
Pētījumos, veicot salīdzināšanu ar 40 mg enoksaparīna, ko reizi dienā sāka lietot 12 stundas pirms operācijas, masīvu asiņošanu novēroja 2,8% ar ieteicamo fondaparinuksa devu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 2,6% ar enoksaparīnu ārstēto pacientu.
Venozās trombembolijas novēršana pacientiem, kuriem tiek veiktas operācijas gūžas kaula lūzuma dēļ un kas ārstēti 24 dienas pēc sākotnējas 1 nedēļu ilgas profilakses Randomizētā dubultmaskētā klīniskā pētījumā 737 pacientus ārstēja ar 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā 7 +/- 1 dienas pēc operācijas gūžas kaula lūzuma dēļ. Šī perioda beigās 656 pacienti pēc nejaušības principa saņēma 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā vai placebo vēl papildus 21 +/- 2 dienas. Fondaparinukss nozīmīgi mazināja VT kopējo sastopamību, salīdzinot ar placebo [attiecīgi 3 pacienti (1,4%) pret 77 pacientiem (35%)]. Vairums (70/80) no reģistrētiem VT gadījumiem bija venogrāfiski atklāta bezsimptomu DzVT. Fondaparinukss nozīmīgi mazināja arī simptomātisku VT (DzVT un/vai PE) sastopamību [attiecīgi 1 pacients (0,3%) pret 9 (2,7%) pacientiem], tostarp placebo grupā novēroti divi letāli PE gadījumi. Masīvu asiņošanu (visos gadījumos no operācijas brūces un nevienā gadījumā ar letālu iznākumu) novēroja 8 ar 2,5 mg fondaparinuksa ārstētiem pacientiem (2,4%), salīdzinot ar 2 ar placebo ārstētiem pacientiem (0,6%).
Venozās trombembolijas profilakse pacientiem, kam tiek veikta operācija vēdera dobumā, ja tiek izlemts, ka viņiem ir augsts trombembolisku komplikāciju risks, piemēram, pacientiem, kam tiem veiktas vēža operācijas vēdera dobumā Dubultaklā klīniskajā pētījumā 2927 pacienti tika randomizēti, lai saņemtu fondaparinuksu 2,5 mg vienu reizi dienā vai dalteparīnu 5000 SV vienu reizi dienā ar vienu 2500 SV injekciju pirms operācijas un pirmo 2500 SV injekciju pēc operācijas 7+2 dienas. Biežāk veiktās operācijas bija resnās zarnas un taisnās zarnas operācijas, kuņģa, aknu operācijas, holecistektomija vai citas žultsceļu operācijas. Sešdesmit deviņiem procentiem pacientu tika veikas vēža operācijas. Pētījumā netika iekļauti pacienti, kam tika veiktas uroloģiskas operācijas (izņemt nieru) vai ginekoloģiskas operācijas, laparoskopiskas operācijas vai asinsvadu operācijas.
Šajā pētījumā kopējais venozās trombembolijas (VT) biežums terapijā ar fondaparinuksu bija 4,6% (47/1027), salīdzinot ar 6,1% (62/1021) terapijā ar dalteparīnu: priekšrocību īpatsvara samazinājums [95%CI] = -25.8% [-49.7%, 9.5%]. Atšķirību starp terapijas grupām attiecībā uz kopējo VT skaitu, kura nebija statistiski nozīmīga, galvenokārt noteica asimptomātiskas distālas dziļo vēnu trombozes (DVT) samazināšanās. Simptomātiskas DVT biežums terapijas grupās bija līdzīgs: 6 pacientiem (0,4%), kuri saņēma fondaparinuksu, un 5 pacientiem (0,3%), kuri saņēma dalteparīnu. Pacientu apakšgrupā, kuriem tika veiktas vēža operācijas, (69% no pacientu populācijas), VT biežums pacientiem, kuri saņēma fondaparinuksu, bija 4,7%, salīdzinot ar 7,7% pacientiem, kuri saņēma dalteparīnu.
Smaga asiņošana tika novērota 3,4% pacientu, kuri saņēma fondaparinuksu, un 2,4% pacientu, kuri saņēma dalteparīnu.
Venozās trombembolijas profilakse medikamentozi ārstētiem pacientiem, kam ir augsts trombembolisku komplikāciju risks ierobežota kustīguma dēļ akūtas slimības laikā
23

Randomizētā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā 839 pacienti tika ārstēti ar 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā vai placebo 6 – 14 dienas. Šajā pētījumā bija iekļauti akūti slimi medikamentozi ārstēti pacienti ≥ 60 g.v., kam paredzams gultas režīms vismaz četras dienas un kas bija hospitalizēti III/IV pakāpes sastrēguma sirds mazspējas dēļ (pēc NYHA klasifikācijas) un/vai akūtas elpceļu slimības un/vai akūtas infekcijas vai iekaisuma slimības dēļ. Fondaparinukss nozīmīgi samazināja kopējo VT biežumu, salīdzinot ar placebo [attiecīgi 18 pacienti (5,6%) pret 34 pacientiem (10,5%)]. Lielākajā daļā gadījumu traucējumi bija asimptomātiska distāla DzVT. Fondaparinukss arī nozīmīgi samazināja konstatētas letālas PE biežumu [attiecīgi 0 pacienti (0,0%) pret 5 pacientiem (1,2%)]. Masīvu asiņošanu novēroja 1 pacientam (0,2%) katrā grupā.
Nestabilas stenokardijas vai miokarda infarkta bez ST segmenta pacēluma (NS/MIBSTP) terapija OASIS 5 bija dubultmaskēts, randomizēts, nepārākuma (non-inferiority) klīniskais pētījums, kurā fondaparinuksu pa 2,5 mg subkutāni vienu reizi dienā salīdzināja ar enoksaparīnu pa 1 mg/kg subkutāni divas reizes dienā aptuveni 20 000 pacientiem ar NS/MIBSTP. Visi pacienti saņēma NS/MIBSTP standarta terapiju, un 34% pacientu tika veikta PKI, bet 9% – KAŠ. Vidējais terapijas ilgums fondaparinuksa grupā bija 5,5 dienas, bet enoksaparīna grupā – 5,2 dienas. Ja tika veikta PKI, pacienti papildterapijā saņēma vai nu fondaparinuksu intravenozi (pacienti fondaparinuksa grupā), vai arī pēc ķermeņa masas koriģētu NFH intravenozi (pacienti enoksaparīna grupā) atkarībā no pēdējās subkutānās devas laika un plānotās GP IIb/IIIa inhibitora lietošanas. Vidējais pacientu vecums bija 67 gadi, un aptuveni 60% pacientu bija vismaz 65 gadus veci. Aptuveni 40% un 17% pacientu bija attiecīgi viegli (kreatinīna klīrenss ≥50 līdz <80 ml/min) vai vidēji izteikti (kreatinīna klīrenss ≥30 līdz <50 ml/min) nieru darbības traucējumi.
Primārais izspriestais gala kritērijs bija nāves, miokarda infarkta (MI) un rezistentas išēmijas (RI) gadījumu kopējais skaits 9 dienu laikā pēc randomizācijas. 5,8% pacientu fondaparinuksa grupā komplikācija radās līdz 9. dienai, salīdzinot ar 5,7% pacientu enoksaparīnu saņēmušo pacientu grupā (riska attiecība 1,01, 95% TI, 0,90;1,13, vienpusējā nepārākuma p vērtība = 0,003).
Līdz 30. dienai visu cēloņu izraisītā mirstība būtiski samazinājās- no 3,5% enoksaparīna grupā līdz 2,9% fondaparinuksa grupā (riska attiecība 0,83, 95% TI, 0,71;0,97, p = 0,02). Ietekmē uz saslimstību ar MI un RI nebija statistiskas atšķirības starp fondaparinuksa un enoksaparīna terapijas grupām.
9. dienā masīvas asiņošanas biežums fondaparinuksa un enoksaparīna grupā bija atbilstoši 2,1% un 4,1% (riska attiecība 0,52, 95% TI, 0,44;0,61, p < 0,001).
Efektivitāti raksturojošās atradnes un rezultāti attiecībā uz masīvu asiņošanu bija pastāvīgi dažādās iepriekšnoteiktās apakšgrupās, piemēram, gados veci cilvēki, pacienti ar nieru darbības traucējumiem, vienlaikus lietojamo trombocītu agregācijas inhibitoru tipi (aspirīns, tienopiridīni vai GP IIb/IIIa inhibitori).
To fondaparinuksu vai enoksaparīnu saņēmušo pacientu apakšgrupā, kuriem tika veikta PKI, 9 dienu laikā pēc randomizācijas nāve/MI/RI iestājās attiecīgi 8,8% un 8,2% pacientu (riska attiecība 1,08, 95% TI, 0,92;1,27). Šai apakšgrupā masīvas asiņošanas biežums 9. dienā fondaparinuksa un enoksaparīna grupā bija attiecīgi 2,2% un 5,0% (riska attiecība 0,43, 95% TI, 0,33;0,57). Pacientiem, kuriem tika veikta PKI, atzīts vadošā katetra trombozes biežums bija 1,0% pret 0,3% attiecīgi fondaparinuksu un enoxaparīnu saņemošajiem pacientiem.
Nestabilas stenokardijas (NS) vai miokarda infarkta bez ST pacēluma (MIBSTP) ārstēšana pacientiem, kuriem veikta sekojoša PKI ar papildu NFH lietošanu
Pētījumā 3235 augsta riska grupas pacienti ar NS/MIBSTP, kuriem bija plānota angiogrāfija un kuri saņēma nemaskētu fondaparinuksa terapiju (OASIS 8/FUTURA), un 2026 pacienti, kuriem bija indicēta PKI, pēc nejaušības principa tika iedalīti grupās, lai saņemtu vienu no divām dubultmaskētām papildu NFH shēmām. Visi iesaistītie pacienti periodā līdz 8 dienām vai līdz izrakstīšanai no slimnīcas vienu reizi dienā saņēma 2,5 mg fondaparinuksa subkutāni. Nejaušinātie pacienti saņēma vai nu “mazas devas” NFH shēmu (50 V/kg neatkarīgi no plānotās GPIIb/IIIa lietošanas; bez ACT
24

noteikšanas), vai “standarta devas” NFH shēmu (nelietojot GPIIb/IIIa: 85 V/kg, nosakot ACT; plānota GPIIb/IIIa lietošana: 60 V/kg, nosakot ACT) tieši pirms PKI uzsākšanas.
Sākotnējie raksturlielumi un fondaparinuksa terapijas ilgums abās NFH grupās bija līdzīgi. Pacientiem, kas bija randomizēti "NFH standarta devas" vai “NFH mazas devas” saņemšanai, vidējā NFH deva bija attiecīgi 85 V/kg un 50 V/ kg.

Primārais iznākums bija kombinēts: masīva vai neliela peri-PKI (ko definēja kā laiku no nejaušināšanas līdz brīdim, kad pēc PKI bija pagājušas 48 stundas) asiņošana vai nozīmīgas komplikācijas piekļuves vietā asinsvadam.

Iznākumi

Biežums

NFH mazā devā NFH standarta devā

N = 1024

N = 1002

Primārie

Masīva vai neliela peri-PKI

4,7%

5,8%

asiņošana vai nozīmīgas

komplikācijas piekļuves vietā

asinsvadam

Sekundārie

Masīva peri-PKI asiņošana

1,4%

1,2%

Neliela peri-PKI asiņošana

0,7%

1,7%

Nozīmīgas komplikācijas

3,2%

4,3%

piekļuves vietā asinsvadam

Masīva peri-PKI asiņošana vai

5,8%

3,9%

nāve, MI vai MAR 30. dienā

Nāve, MI vai MAR 30. dienā

4,5%

2,9%

1: krusteniskā attiecība: maza deva/standarta deva

Piezīme: MI – miokarda infarkts. MAR – mērķa asinsvada revaskularizācija

Krusteniskā attiecība1 (95% TI)
0,80 (0,54; 1,19)
1,14 (0,53; 2,49) 0,40 (0,16; 0,97) 0,74 (0,47; 1,18) 1,51 (1,0; 2,28) 1,58 (0,98; 2,53)

P vērtība
0,267
0,734 0,042 0,207 0,051 0,059

Pacientiem, kuri bija randomizēti, lai PKI laikā saņemtu vai nu "standarta devas" vai "zemas devas” NFH, atzīts vadošā katetra trombozes biežums bija attiecīgi 0,1% (1/1002) un 0,5% (5/1024). Četriem nerandomizētiem pacientiem (0,3%) radās diagnostiskā katetra tromboze koronārās angiogrāfijas laikā. Divpadsmit pētījumā iesaistītiem pacientiem (0,37%) radās arteriālās slūžas tromboze, un 7 no šiem gadījumiem notika angiogrāfijas laikā, bet 5 — PKI laikā.
Miokarda infarkta ar ST segmenta pacēlumu (MISTP) terapija OASIS 6 bija dubultmaskēts, randomizēts pētījums, kurā fondaparinuksa drošums un efektivitāte, lietojot to pa 2,5 mg vienu reizi dienā, vērtēta, salīdzinot ar parasto aprūpi (placebo (47%) vai NFH (53%)), aptuveni 12 000 pacientu ar MISTP. Visi pacienti saņēma standarta MISTP terapiju, tai skaitā primāru PKI (31%), trombolītiskus līdzekļus (45%) vai nesaņēma reperfūziju (24%). 84% pacientu, kas saņēma trombolītisku līdzekli, tika ārstēti ar nespecifisku fibrinolītisku līdzekli (galvenokārt streptokināzi). Vidējais terapijas ilgums fondaparinuksa grupā bija 6,2 dienas. Vidējais pacientu vecums bija 61 gads, bet aptuveni 40% pacientu bija vismaz 65 gadu veci. Aptuveni 40% un 14% pacientu bija attiecīgi viegli (kreatinīna klīrenss ≥50 līdz <80 ml/min) vai vidēji smagi (kreatinīna klīrenss ≥30 līdz <50 ml/min) nieru darbības traucējumi.
Primārais izspriestais gala kritērijs bija nāve un atkārtots MI (at-MI) 30 dienu laikā pēc randomizācijas.Nāves/at-MI biežums līdz 30. dienai būtiski samazinājās- no 11,1% kontroles grupā līdz 9,7% fondaparinuksa grupā (riska attiecība 0,86, 95% TI, 0,77;0,96, p = 0,008). Iepriekšnoteiktā slānī, salīdzinot fondaparinuksu ar placebo (t.i., pacienti, kas ārstēti ar nespecifiskiem fibrinolītiskiem līdzekļiem (77,3%), neveicot reperfūziju (22%), ar specifiskiem fibrinolītiskiem līdzekļiem (0,3%), primāru PKI (0,4%), nāves/at-MI biežums līdz 30. dienai būtiski samazinājās- no 14,0% placebo grupā līdz 11,3% (riska attiecība 0,80, 95% TI, 0,69;0,93, p = 0,003). Iepriekšnoteiktā slānī, salīdzinot fondaparinuksu ar NFH (pacienti, kam veikta primāra PKI (58,5%), kas ārstēti ar specifiskiem fibrinolītiskiem līdzekļiem (13%), nespecifiskiem fibrinolītiskiem līdzekļiem (2,6%) un neveicot reperfūziju (25,9%), fondaparinuksa un NFH ietekme uz nāves/at-MI biežumu līdz 30. dienai nebija

25

statiski atšķirīga- attiecīgi 8,3% pret 8,7% (riska attiecība 0,94, 95% TI, 0,79;1,11, p = 0,460). Taču šajā slānī indicētās populācijas apakšgrupā, kam tika veikta trombolīze vai netika veikta reperfūzija (t.i., pacienti, kam netika veikta primāra PKI), nāves/at-MI biežums līdz 30. dienai būtiski samazinājās- no 14,3% NFH grupā līdz 11,5% fondaparinuksa grupā (riska attiecība 0,79, 95% TI, 0,64;0,98, p = 0,03).
Līdz 30. dienai visu cēloņu izraisītā mirstība arī būtiski samazinājās- no 8,9% kontroles grupā līdz 7,8% fondaparinuksa grupā(riska attiecība 0,87, 95% TI, 0,77;0,98, p = 0,02). Atšķirība mirstības biežumā bija statistiski nozīmīga 1. slānī (salīdzinot ar placebo), bet ne 2. slānī (salīdzinot ar NFH). Labvēlīgā ietekme uz mirstību, kas tika konstatēta fondaparinuksa grupā, saglabājās līdz uzraudzības beigām 180. dienā.
Pacientiem, kas tika revaskularizēti ar trombolītisku līdzekli, fondaparinukss 30. dienā nozīmīgi mazināja nāves/at-MI biežumu- no 13,6% kontroles grupā līdz 10,9% (riska attiecība 0,79, 95% TI, 0,68;0,93, p = 0,003). Pacientiem, kam sākotnēji netika veikta reperfūzija, nāves/at-MI biežums 30. dienā būtiski samazinājās- no 15% kontroles grupā līdz 12,1% fondaparinuksa grupā (riska attiecība 0,79, 95% TI, 0,65;0,97, p = 0,023). Pacientiem, kam tika veikta primāra PKI, nāves/at-MI biežums 30. dienā statistiski neatšķīrās abās grupās [6.0% fondaparinuksa grupā pret 4.8% kontroles grupā; riska attiecība 1,26, 95% TI, 0,96; 1,66].
Līdz 9. dienai 1,1% pacientu, kas saņēma fondaparinuksu, un 1,4% kontroles pacientu radās smaga asiņošana. No pacientiem, kam tika lietots trombolītisks līdzeklis, smaga asiņošana radās 1,3% pacientu fonadaparinuksa grupā un 2,0% kontroles grupā. Pacientiem, kas sākotnēji nesaņēma reperfūzijas terapiju, smagas asiņošanas biežums bija 1,2% fondaparinuksa grupā, salīdzinot ar 1,5% kontroles grupā. Pacientiem, kam tika veikta primāra PKI, smagas asiņošanas biežums bija 1,0% fondaparinuksa grupā un 0,4% kontroles grupā.
Pacientiem, kuriem tika veikta primāra PKI, atzīts vadošā katetra trombozes biežums bija 1,2% pret 0% attiecīgi fondaparinuksu saņemošajiem pacientiem un kontrolgrupai.
Efektivitāti raksturojošās atradnes un rezultāti attiecībā uz masīvu asiņošanu bija pastāvīgi dažādās iepriekšnoteiktās apakšgrupās, piemēram, gados veci cilvēki, pacienti ar nieru darbības traucējumiem, vienlaikus lietojamo trombocītu agregācijas inhibitoru tipi (aspirīns, tienopiridīni).
Pacientu ar akūtu, simptomātisku, spontānu virspusējo vēnu trombozi bez vienlaicīgas dziļo vēnu trombozes (DzVT) ārstēšana Randomizētā, dubultmaskētā, klīniskā pētījumā (CALISTO) piedalījās 3002 pacienti ar akūtu, simptomātisku, izolētu, spontānu kāju virspusējo vēnu trombozi, vismaz 5 cm garu, kas bija apstiprināta ar kompresijas ultrasonogrāfijas palīdzību. Pacienti netika iekļauti, ja viņiem vienlaikus bija DzVT vai virspusējo vēnu tromboze 3 cm robežās no v. saphena un v. femoralis savienojuma vietas. Pacienti tika izslēgti, ja viņiem bija smaga aknu mazspēja, smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss <30 ml/min), maza ķermeņa masa (< 50 kg), ļaundabīgs audzējs, simptomātiska plaušu embolija (PE), nesenā anamnēzē bijusi DzVT/PE (<6 mēneši) vai virspusējo vēnu tromboze (<90 dienas), virspusējo vēnu tromboze saistībā ar skleroterapiju vai kā i.v. sistēmas komplikācija, vai viņiem bija liels asiņošanas risks.
Pacienti tika randomizēti saņemt fondaparinuksu pa 2,5 mg reizi dienā vai placebo 45 dienas papildus elastīgo zeķu, pretsāpju līdzekļu un/vai lokāli lietojamu NPL pretiekaisuma līdzekļu lietošanai. Novērošana turpinājās līdz 77. dienai. Pētījuma grupā bija 64% sieviešu, vidējais vecums 58 gadi, 4,4% kreatinīna klīrenss bija <50 ml/min.
Primārais efektivitātes iznākums – kombinēts rādītājs, kas ietver simptomātisku plaušu emboliju, simptomātisku DzVT, simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes paplašināšanos, simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes atkārtošanos vai nāvi līdz 47. dienai – nozīmīgi mazinājās no 5,9% placebo grupas pacientiem līdz 0,9% tiem, kuri saņēma 2,5 mg fondaparinuksa (relatīvā riska samazinājums: 85,2%; 95% TI no 73,7% līdz 91,7% [p<0,001]). Fondaparinuksu saņēmušajiem pacientiem arī nozīmīgi mazinājās katras primārā iznākuma trombemboliskās sastāvdaļas sastopamība:
26

simptomātiska plaušu embolija [0 (0%) vs 5 (0,3%) (p=0,031)], simptomātiska DzVT [3 (0,2%) vs 18 (1,2%); relatīvā riska samazinājums 83,4% (p<0,001)], simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes paplašināšanās [4 (0,3%) vs 51 (3,4%); relatīvā riska samazinājums 92,2% (p<0,001)], simptomātiskas virspusējo vēnu trombozes atkārtošanās [5 (0,3%) vs 24 (1,6%); relatīvā riska samazinājums 79,2% (p<0,001)].
Mirstība bija maza un līdzīga ārstēšanas grupās ar 2 (0,1%) nāves gadījumiem fondaparinuksa grupā pret 1 (0,1%) nāves gadījumu placebo grupā.
Efektivitāte saglabājās līdz 77. dienai un bija vienāda visās iepriekš definētajās apakšgrupās, to vidū pacientiem ar varikozām vēnām un pacientiem ar virspusējo vēnu trombozi zem ceļa locītavas.
Plaša asiņošana ārstēšanas laikā radās 1 (0,1%) ar fondaparinuksu ārstētam pacientam un 1 (0,1%) ar placebo ārstētam pacientam. Klīniski nozīmīga asiņošana, kas nebija plaša, radās 5 (0,3%) ar fondaparinuksu ārstētiem pacientiem un 8 (0,5%) ar placebo ārstētiem pacientiem.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās Pēc subkutānas ievadīšanas fondaparinukss uzsūcas pilnīgi un ātri (absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 100%). Pēc vienreizējas subkutānas 2,5 mg fondaparinuksa injekcijas jauniem veseliem cilvēkiem maksimālā koncentrācija plazmā (vidējā Cmax = 0,34 mg/l) tiek sasniegta 2 stundas pēc devas ievadīšanas. Puse no vidējās Cmax koncentrācijas plazmā tiek sasniegta 25 minūtes pēc devas ievadīšanas.
Gados veciem cilvēkiem fondaparinuksa farmakokinētika ir lineāra, ievadot 2 – 8 mg subkutāni. Pēc subkutānas lietošanas reizi dienā līdzsvara līmenis plazmā tiek sasniegts pēc 3 – 4 dienām, Cmax un AUC palielinās 1,3 reizes.
Vidējā (SK%) fondaparinuksa farmakokinētisko raksturlielumu vērtība pacientiem, kam veic gūžas locītavas endoprotezēšanas operāciju un kas saņem 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā: Cmax (mg/l) – 0,39 (31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) un Cmin (mg/l) – 0,14 (56%). Pacientiem ar gūžas kaula lūzumu lielāka vecuma dēļ fondaparinuksa līdzsvara koncentrācija plazmā ir šāda: Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin (mg/l) – 0,19 (58%).
Izkliede Fondaparinuksa izkliedes tilpums ir ierobežots (7 – 11 litri). In vitro fondaparinukss izteikti un specifiski saistās ar antitrombīna olbaltumu no devas atkarīgā veidā atkarībā no koncentrācijas plazmā (98,6% − 97,0%, ja koncentrācija ir 0,5 – 2 mg/l). Fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar citiem plazmas olbaltumiem, tostarp 4. trombocītu faktoru (TF4).
Tā kā fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar plazmas olbaltumiem, izņemot ATIII, nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem.
Biotransformācija Lai gan nav pilnīgi izpētīts, nav pierādījumu par fondaparinuksa metabolismu un īpaši nav pierādījumu par aktīvu metabolītu veidošanos.
In vitro fondaparinukss nenomāc CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4). Tādējādi in vivo fondaparinuksam nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm, nomācot CYP mediētu metabolismu.
Eliminācija Eliminācijas pusperiods (t½) ir aptuveni 17 stundas veseliem jauniem cilvēkiem un aptuveni 21 stunda veseliem gados veciem cilvēkiem. 64 – 77% fondaparinuksa tiek izvadīti caur nierēm nemainīta savienojuma veidā.
27

Īpašas pacientu grupas
Bērni - Fondaparinukss nav pētīts VTE profilaksei vai virspusējo vēnu trombozes vai akūta koronāra sindroma (AKS) ārstēšanai šai pacientu grupai.
Gados veci pacienti - Līdz ar vecumu var vājināties nieru darbība, un tādēļ gados veciem cilvēkiem var mazināties fondaparinuksa eliminācijas spēja. Par 75 gadiem vecākiem pacientiem kam veic ortopēdisku operāciju, aprēķinātais plazmas klīrenss bija 1,2 – 1,4 reizes mazāks nekā par 65 gadiem jaunākiem pacientiem.
Nieru mazspēja - Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss > 80 ml/min), pacientiem ar vieglu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) plazmas klīrenss ir 1,2 – 1,4 reizes mazāks un pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) – vidēji 2 reizes mazāks. Smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) plazmas klīrenss ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību. Terminālais pusperiods bija 29 h pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju un 72 h pacientiem ar smagu nieru mazspēju.
Dzimums - Pēc devas pielāgošanas atbilstoši ķermeņa masai atšķirības starp dzimumiem nekonstatēja.
Rase - Farmakokinētiskās atšķirības rases dēļ nav prospektīvi pētītas. Tomēr ar veseliem aziātiem (japāņiem) veiktos pētījumos nekonstatēja atšķirīgas farmakokinētiskās īpašības, salīdzinot ar veseliem baltās rases pārstāvjiem. Līdzīgi nenovēroja plazmas klīrensa atšķirības starp melnādainiem un baltās rases pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju.
Ķermeņa masa - Fondaparinuksa plazmas klīrenss palielinās līdz ar ķermeņa masu (palielinājums par 9% uz 10 kg).
Aknu mazspēja - Pēc vienreizējas subkutānas fondaparinuksa ievadīšanas pacientiem ar mēreni izteiktu aknu mazspēju (Child-Pugh B kategorija), kopējās (t.i., saistītās un nesaistītas vielas) Cmax un AUC vērtības bija attiecīgi par 22% un 39% zemākas, salīdzinot ar pacientiem ar normālu aknu darbību. Zemāka fondaparinuksa koncentrācija plazmā tika skaidrota ar samazinātu saistīšanos ar ATIII sakarā ar zemāku ATIII koncentrāciju plazmā pacientiem ar aknu mazspēju, kā rezultātā bija palielināts fondaparinuksa renālais klīrenss. Tādējādi ir paredzams, ka nesaistīta fondaparinuksa koncentrācija pacientiem ar viegli līdz mēreni izteiktu aknu mazspēju paliek nemainīga, un devas pielāgošana, pamatojoties uz farmakokinētikas rādītājiem, nav nepieciešama.
Fondaparinuksa farmakokinētika pacientiem ar smagu aknu mazspēju nav pētīta (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Ierobežotas iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu toksisko ietekmi uz reproduktīvo spēju.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām Sālsskābe Nātrija hidroksīds
28

6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
Ja fondaparinuksa nātrija sāli pievieno 0,9% nātrija hlorīda šķīdumam minimaisā, ideālā gadījumā tas jāievada infūzijas veidā nekavējoties, taču to var uzglabāt istabas temperatūrā līdz 24 stundām.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. klases stikla korpuss (1 ml), kam pievienota 27 gaudžu x 12,7 mm adata un kas noslēgts ar brombutila vai hlorbutila elastomēra virzuļa aizbāzni.
Arixtra ir pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm. Ir divu veidu šļirces: • šļirces ar zilu virzuli un automātisku drošības sistēmu, • šļirces ar zilu virzuli un manuālu drošības sistēmu.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Subkutānu injekciju veic tāpat kā ar parastu šļirci. Intravenoza ievadīšana jāveic caur esošu intravenozu sistēmu vai nu tieši, vai arī izmantojot neliela tilpuma (25 vai 50 ml) 0,9% nātrija hlorīda šķīduma minimaisu.
Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli lietojamie šķīdumi nesatur sīkas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa.
Norādījumi, kā zāles injicēt pašam subkutānas injekcijas veidā, iekļauti lietošanas instrukcijā.
Arixtra pilnšļirču adatas aizsargsistēma ir veidota ar drošības sistēmu, lai novērstu saduršanās iespēju ar adatu pēc injekcijas.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI
EU/1/02/206/001-004 EU/1/02/206/021 EU/1/02/206/022 EU/1/02/206/023
29

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2002. gada 21. marts Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 21. marts 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
30

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Arixtra 5 mg/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra pilnšļirce satur 5 mg nātrija fondaparinuksa (fondaparinux sodium) 0,4 ml šķīduma injekcijām.
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā un tādējādi būtībā nesatur nātriju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Dziļo vēnu trombozes (DzVT) un akūtas plaušu embolijas (PE) ārstēšana pieaugušajiem, izņemot hemodinamiski nestabiliem pacientiem vai pacientiem, kam nepieciešama trombolīze vai plaušu embolektomija.
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 7,5 mg (pacientiem ar ķermeņa masu ≥ 50, ≤ 100 kg) reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir ≤ 50 kg, ieteicamā deva ir 5 mg. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir > 100 kg, ieteicamā deva ir 10 mg.
Ārstēšana jāturpina vismaz 5 dienas un kamēr tiek sasniegta atbilstoša antikoagulācija (starptautiskā normalizētā attiecība 2 – 3). Vienlaikus perorāla antikoagulācija jāsāk pēc iespējas ātrāk un parasti 72 stundu laikā. Vidējais lietošanas ilgums klīniskos pētījumos bija 7 dienas, un klīniskā pieredze par ārstēšanu ilgāk nekā 10 dienas ir nepietiekama.
Īpašas pacientu grupas
Gados veciem pacientiem - Devas pielāgošana nav nepieciešama. 75 gadus veciem un vecākiem pacientiem fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo līdz ar vecumu pavājinās nieru darbība (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nieru mazspēja - Pacientiem ar mērenu nieru mazspēju fondaparinuksu jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šai apakšgrupai pēc sākotnējas 10 mg dienas devas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) (skatīt 4.3. apakšpunktu).
31

Aknu mazspēja - Pacientiem ar viegli vai mēreni izteiktu aknu mazspēju deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar smagu aknu mazspēju fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo pētījumi šai pacientu grupai nav veikti (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).
Bērniem - Fondaparinuksu neiesaka lietot bērniem līdz 17 gadu vecumam drošuma un efektivitātes datu trūkuma dēļ (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).
Lietošanas veids Fondaparinuksu ievada dziļas subkutānas injekcijas veidā, pacientam atrodoties guļus stāvoklī. Ievadīšanas vieta jāmaina starp vēdera priekšējās sienas kreiso un labo priekšējo sānu un kreiso un labo mugurējo sānu apvidu. Lai izvairītos no zāļu zuduma, lietojot pilnšļirci, pirms injekcijas neizvadiet no šļirces gaisa burbuli. Adata visā tās garumā jāiedur perpendikulāri ādas krokā, kas satverta ar īkšķi un rādītājpirkstu; ādas kroka jātur visu injekcijas laiku.
Papildus norādījumus par lietošanu, sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
− Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Aktīva klīniski nozīmīga asiņošana. − Akūts bakteriāls endokardīts. − Smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Fondaparinukss paredzēts tikai subkutānai lietošanai. Nelietot intramuskulāri.
Nav pietiekamas pieredzes par hemodinamiski nestabilu pacientu ārstēšanu ar fondaparinuksu un nav pieredzes par šo zāļu lietošanu pacientiem, kam nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtra ievietošana.
Asiņošana Fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam ir palielināts asiņošanas risks, piemēram, tiem, kam ir iedzimti vai iegūti asiņošanas traucējumi (piemēram, trombocītu skaits < 50 000/mm3), aktīva kuņģa-zarnu trakta čūlas slimība un nesen bijusi intrakraniāla asiņošana, vai neilgi pēc smadzeņu, mugurkaula vai acu operācijas, kā arī īpašām pacientu grupām, kas minētas tālāk.
Tāpat kā citi antikoagulanti, fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam nesen veikta operācija (< 3 dienas) un tikai tad, kad nodrošināta ķirurģiska hemostāze.
Zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, nedrīkst lietot vienlaikus ar fondaparinuksu. Šīs zāles ir dezirudīns, fibrinolītiskie līdzekļi, GP IIb/IIIa receptoru antagonisti, heparīns, heparinoīdi vai zemas molekulārmasas heparīns (ZMMH). VTE ārstēšanas laikā vienlaicīgi jāveic terapija ar K vitamīna antagonistu atbilstoši 4.5. apakšpunktā sniegtai informācijai. Citas prettrombocītu zāles (acetilsalicilskābe, dipiridamols, sulfīnpirazons, tiklopidīns vai klopidogrels) un NPL jālieto uzmanīgi. Ja ir svarīgi lietot zāles vienlaikus, jāveic stingra kontrole.
Spinālā/epidurālā anestēzija Pacientiem, kas saņem fondaparinuksu VTE ārstēšanai, nevis profilaksei, ķirurģisku procedūru laikā nedrīkst izmantot spinālo/epidurālo anestēziju.
Gados veci pacienti Gados veciem cilvēkiem ir palielināts asiņošanas risks. Tā kā nieru darbība līdz ar vecumu parasti vājinās, gados veciem pacientiem var būt samazināta eliminācija un pastiprināta fondaparinuksa iedarbība (skatīt 5.2. apakšpunktu). Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanai un ir < 65 gadus, 65 – 75 un > 75 gadus veci, bija attiecīgi
32

3,0%, 4,5% un 6,5%. Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,5%, 3,6% un 8,3%, bet sastopamība pacientiem, kas saņem ieteikto NFH shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 5,5%, 6,6% un 7,4%. Fondaparinuksu gados veciem cilvēkiem jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Maza ķermeņa masa Pacientiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, klīniskā pieredze ir nepietiekama. Šai pacientu grupai fondaparinuksu jālieto uzmanīgi 5 mg dienas devā (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).
Nieru mazspēja Pavājinoties nieru darbībai, palielinās asiņošanas risks. Zināms, ka fondaparinukss izdalās galvenokārt caur nierēm. Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem ar normālu nieru darbību, vieglu nieru mazspēju, mērenu nieru mazspēju un smagu nieru mazspēju, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanā, bija attiecīgi 3,0% (34/1, 132), 4,4% (32/733), 6,6% (21/318) un 14,5% (8/55). Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,3% (13/559), 4,6% (17/368), 9,7% (14/145) un 11,1% (2/18), un pacientiem, kas saņem ieteicamo nefrakcionāta heparīna shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 6,9% (36/523), 3,1% (11/352), 11,1% (18/162) un 10,7% (3/28).
Fondaparinukss ir kontrindicēts smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min), un pacientiem ar mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) jālieto uzmanīgi. Ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt klīniskā pētījumā novērtēto (vidēji 7 dienas) (skatīt 4.2. , 4.3. un 5.2. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšpgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šiem pacientiem fondaparinuksu jālieto uzmanīgi. Pēc sākotnējas 10 mg dienas devas lietošanas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Smaga aknu mazspēja Fondaparinuksa lietošana jāapsver uzmanīgi, jo ir palielināts asiņošanas risks asinsreces faktoru deficīta dēļ pacientiem ar smagu aknu mazspēju (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Pacienti ar heparīna inducētu trombocitopēniju Fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē ir heparīna inducēta trombocitopēnija (HIT). Fondaparinuksa efektivitāte un drošums nav formāli pētīti pacientiem ar 2. tipa HIT. Fondaparainukss nesaistās ar trombocītu 4. faktoru un tam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumu, kas iegūts no pacientiem ar 2. tipa heparīna inducētu trombocitopēniju (HIT). Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par HIT pacientiem, kas ārstēti ar fondaparinuksu. Cēloņsakarība starp ārstēšanu ar fondaparinuksu un HIT rašanos līdz šim nav atklāta.
Alerģija pret lateksu Pilnšļirces adatas aizsargs satur sausu dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Lietojot vienlaikus fondaparinuksu un zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, palielinās asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Ar fondaparinuksu veiktos klīniskos pētījumos perorāliem antikoagulantiem (varfarīnam) nebija vērojama mijiedarbība ar fondaparinuksa farmakokinētiku; 10 mg devā, kas lietota mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss neietekmēja varfarīna antikoagulācijas kontroles raksturlieluma (INR) aktivitāti.
Trombocītu inhibitoriem (acetilsalicilskābei), NPL (piroksikāmam) un digoksīnam nekonstatēja mijiedarbība ar fondaparinuksa farmakokinētiku. 10 mg devā, ko lietoja mijiedarbības pētījumos,
33

fondaparinukss neietekmēja asiņošanas laiku, veicot ārstēšanu ar acetilsalicilskābi vai piroksikāmu, ne arī digoksīna farmakokinētiku līdzsvara apstākļos. 4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Nav pieejami klīniskie dati par lietošanu grūtniecības laikā. Ierobežotās iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un attīstību pēc dzemdībām. Fondaparinuksu grūtniecēm drīkst ordinēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Barošana ar krūti Fondaparinukss izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai fondaparinukss izdalās mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar fondaparinuksu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Tomēr uzsūkšanās pēc iekšķīgas ieņemšanas bērniem nav raksturīga. Fertilitāte Nav pieejami dati par fondaparinuksa ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem nav norādījuši ne uz kādu ietekmi uz fertilitāti. 4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. 4.8 Nevēlamās blakusparādības Visbiežāk ziņotās nopietnās blakusparādības saistībā ar fondaparinuksa lietošanu ir ar asiņošanu saistītas komplikācijas (dažādās vietās, ieskaitot retus intrakraniālas/ intracerebrālas un retroperitoneālas asiņošanas gadījumus). Pacientiem, kuriem ir paaugstināts asiņošanas risks, fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Fondaparinuksa drošums vērtēts 2517 pacientiem, kas ārstēti venozas trombembolijas dēļ un kas ar fondaparinuksu ārstēti vidēji 7 dienas. Biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības bija asiņošanas komplikācijas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nevēlamās blakusparādības, par kurām pētnieki ziņojuši kā par iespējami saistītām ar fondaparinuksa lietošanu, norādītas atbilstoši sastopamības biežumam (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži: ≥ 1/100 līdz < 1/10; retāk: ≥ 1/1000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un orgānu sistēmai, kā pirmās minot nopietnākās nevēlamās blakusparādības.
34

Orgānu sistēma pēc MedDRA klasifikācijas

Nevēlamās blakusparādības pacientiem, kam ārstēta VTE1

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi

Bieži: asiņošana (kuņģa-zarnu trakta asiņošana, hematūrija, hematoma, deguna asiņošana, klepus ar asinīm, dzemdes un vagināla asiņošana, hemartroze, acu asiņošana, purpura, zilumi)
Retāk: anēmija, trombocitopēnija
Reti: cita veida asiņošana (aknu, retroperitoneāla, intrakraniāla/intracerebrāla), trombocitoze

Imūnās sistēmas traucējumi Reti: alerģiska reakcija (arī ļoti reti ziņojumi par angioedēmu, anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti: ne-olbaltumu slāpekļa (Nos) 2 daudzuma palielināšanās

Nervu sistēmas traucējumi Retāk: galvassāpes Reti: reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša, vemšana Reti: sāpes vēderā

Aknu un/vai žults izvades Retāk: aknu funkcijas traucējumi, palielināts aknu enzīmu

sistēmas traucējumi

līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: eritematozi izsitumi, nieze

Vispārēji traucējumi un Retāk: sāpes, tūska, reakcijas ievadīšanas vietā Reti: reakcija injekcijas vietā

(1) atsevišķas blakusparādības nav norādītas, izņemot gadījumus, kad tās ir medicīniski nozīmīgas. (2) Nos nozīmē ne-olbaltumu slāpeklis, piemēram, urīnviela, urīnskābe, aminoskābes u.c.
Pēcreģistrācijas periodā ziņots par retiem gastrīta, aizcietējuma, caurejas un bilirubinēmijas gadījumiem.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju..
4.9. Pārdozēšana
Lietojot lielāku fondaparinuksa devu nekā ieteikts, var palielināties asiņošanas risks. Fondaparinuksam nav zināma antidota.
Ja pārdozēšanas gadījumā rodas asiņošanas sarežģījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāmeklē primārais cēlonis. Jāapsver terapija, piemēram, ķirurģiska hemostāze, asins aizstājterapija, svaigas plazmas transfūzijas un plazmaferēze.

35

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: prettrombotiskie līdzekļi. ATĶ kods: B01AX05
Farmakodinamiskā iedarbība
Fondaparinukss ir sintētisks un selektīvs aktivēta X (Xa) faktora inhibitors. Fondaparinuksa prettrombotiskā darbība ir saistīta ar antitrombīna III (antitrombīna) mediētu selektīvu Xa faktora nomākšanu. Selektīvi saistoties ar antitrombīnu, fondaparinukss pastiprina (aptuveni 300 reizes) dabisko antitrombīna veikto Xa faktora neitralizēšanu. Xa faktora neitralizēšana pārtrauc asinsreces kaskādi un nomāc gan trombīna veidošanos, gan trombu rašanos. Fondaparinukss neinaktivē trombīnu (aktivētu II faktoru) un neietekmē trombocītus.
Lietojot ārstēšanai izmantotās devas, fondaparinukss klīniski nozīmīgi neietekmē parasto asinsreces testu rezultātus, piemēram, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (aPTT – activated partial thromboplastin time), aktivēto asinsreces laiku (ACT – activated clotting time) vai protrombīna laiku (PT – prothrombin time)/starptautisko normalizēto attiecību (INR – international normalised ratio) plazmā, kā arī asinsteces laiku un fibrinolītisko aktivitāti. Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par aPTT paildzināšanos. Lietojot lielākas devas, iespējamas mērenas aPTL pārmaiņas. Lietojot 10 mg devu mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss nozīmīgi neietekmēja varfarīna antikoagulanta aktivitāti (INR).
Fondaparinuksam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumiem, kas iegūti no pacientiem ar heparīna inducētu trombocitopēniju.
Klīniskie pētījumi
Fondaparinuksa klīniskā programma venozas trombembolijas ārstēšanā bija plānota, lai pierādītu fondaparinuksa efektivitāti dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) ārstēšanā. Vairāk nekā 4874 pacientus pētīja kontrolētos 2. un 3. fāzes klīniskos pētījumos.
Dziļo vēnu trombozes ārstēšana Randomizētā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā pacientiem ar apstiprinātu akūtas simptomātiskas DzVT diagnozi fondaparinuksa 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja ar nātrija enoksaparīnu 1 mg/kg s.c. divreiz dienā. Kopumā tika ārstēti 2192 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 26 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Abās ārstēšanas grupās pacienti saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundas pēc pirmās pētījuma zāļu lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārās efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīts, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par enoksaparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,9% un 4,1%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,1% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,2% ar enoksaparīnu ārstētiem pacientiem.
Plaušu embolijas ārstēšana Randomizēts, atklāts klīniskais pētījums tika veikts pacientiem ar akūtu simptomātisku plaušu emboliju (PE) . Diagnozi apstiprināja ar objektīvām pārbaudēm (plaušu skenēšana, pulmonāla angiogrāfija vai spirāles KT skenēšana). Pacienti, kam bija nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtrs, tika izslēgti no pētījuma. Randomizētie pacienti iepriekš varēja būt ārstēti ar NFH atlases fāzē, bet pacienti, kas ilgāk nekā 24 stundas bija ārstēti ar antikoagulanta terapeitisku devu vai kam bija nekontrolēta hipertensija, tika izslēgti no pētījuma. Fondaparinuksa 5 mg (ķermeņa masa <
36

50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja ar nefrakcionāta heparīna i.v. bolus injekciju (5000 SV), pēc tam veicot ilgstošu i.v. infūziju, to pielāgojot, lai uzturētu aPTT 1,5 – 2,5 reizes virs kontroles vērtības. Kopumā tika ārstēti 2184 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 22 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Pacienti abās ārstēšanas grupās saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundu laikā pēc pirmās pētījuma zāļu devas lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārais efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīja, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par nefrakcionēta heparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,8% un 5,0%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,3% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,1% ar nefrakcionētu heparīnu ārstēto pacientu.
Ievadpētījums fondaparinuksa devas noteikšanai un farmakokinētikas novērtēšanai bērniem ar dziļo vēnu trombozi Atklātā pētījumā 24 bērniem (n=10, vecums no 1 līdz ≤ 5 gadiem, ķermeņa masa 8 – 20 kg; n=7, vecums no 6 līdz ≤ 12 gadiem, ķermeņa masa 17 – 47 kg un n=7, vecums no 13 līdz ≤ 18 gadiem, ķermeņa masa 47 – 130 kg), kam iekļaušanas brīdī pētījumā noteikta venozas trombozes diagnoze, ievadīja fondaparinuksu. Lielākā daļa pacientu bija spāņu izcelsmes (67%), un 58% bija vīriešu dzimuma. Fondaparinuksa sākotnējā deva bija 0,1 mg/kg subkutāni vienreiz dienā, pēc tam devu pielāgoja, lai pēc 4 stundām sasniegtu maksimālo fondaparinuksa nātrija sāls koncentrāciju 0,5 – 1 mg/l. Vidējais ārstēšanas ilgums šajā pētījumā bija 3,5 dienas. Lielākā daļa pacientu (88%) fondaparinuksa mērķa koncentrāciju sasniedza 4 stundas pēc pirmās fondaparinuksa devas ievadīšanas. Diviem pacientiem pētījuma laikā ziņots par asiņošanu. Vienam pacientam terapijas 5. dienā radās hipertensīva encefalopātija vienlaikus ar intrakraniālu asiņošanu, kā dēļ fondaparinuksa lietošana tika pārtraukta. Citam pacientam terapijas 5. dienā konstatēta neliela kuņģa-zarnu trakta asiņošana, kuras dēļ fondaparinuksa lietošana uz laiku pārtraukta. Secinājumus par klīnisko efektivitāti šajā nekontrolētajā pētījuma nevar izdarīt.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Fondaparinuksa nātrija farmakokinētika ir atvasināta no fondaparinuksa koncentrācijas plazmā, kas kvantitatīvi izteikta ar anti Xa faktora aktivitāti. Lai kalibrētu anti-Xa testu, var lietot tikai fondaparinuksu (starptautiskie heparīna vai ZMMH standarti nav piemēroti šim nolūkam). Rezultātā fondaparinuksa koncentrācija tiek izteikta miligramos (mg).
Uzsūkšanās Pēc subkutānas ievadīšanas fondaparinukss uzsūcas pilnīgi un ātri (absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 100%). Pēc vienreizējas subkutānas 2,5 mg fondaparinuksa injekcijas jauniem veseliem cilvēkiem maksimālā koncentrācija plazmā (vidējā Cmax = 0,34 mg/l) tiek sasniegta 2 stundas pēc devas ievadīšanas. Puse no vidējās Cmax koncentrācijas plazmā tiek sasniegta 25 minūtes pēc devas ievadīšanas.
Gados veciem cilvēkiem fondaparinuksa farmakokinētika ir lineāra, ievadot 2 – 8 mg subkutāni. Pēc lietošanas reizi dienā līdzsvara līmenis plazmā tiek sasniegts pēc 3 – 4 dienām, Cmax un AUC palielinās 1,3 reizes.
Vidējā (SK%) fondaparinuksa farmakokinētisko raksturlielumu vērtība pacientiem, kam veic gūžas locītavas endoprotezēšanas operāciju un kas saņem 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā: Cmax (mg/l) – 0,39 (31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) un Cmin (mg/l) – 0,14 (56%). Pacientiem ar gūžas kaula lūzumu lielāka vecuma dēļ fondaparinuksa līdzsvara koncentrācija plazmā ir šāda: Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin (mg/l) – 0,19 (58%).
Veicot DzVT un PE ārstēšanu, pacientiem, kas saņem fondaparinuksu 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa 50 – 100 kg ieskaitot) un 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) reizi dienā, ķermeņa masai pielāgotās devas sniedz līdzīgu iedarbību visām ķermeņa masas grupām. Vidējo (SK%)
37

līdzsvara farmakokinētikas raksturlielumu aprēķini ar fondaparinuksu ārstētiem VTE pacientiem, kas saņem ieteikto fondaparinuksa dozēšanas shēmu reizi dienā, ir šādi: Cmax (mg/l) – 1,41 (23%), Tmax (h) – 2,4 (8%) un Cmin (mg/l) – 0,52 (45%). Atbilstošā 5. un 95. percentīle ir attiecīgi 0,97 un 1,92 Cmax (mg/l) un 0,24 un 0,95 Cmin (mg/l).
Izkliede Fondaparinuksa izkliedes tilpums ir ierobežots (7 – 11 litri). In vitro fondaparinukss izteikti un specifiski saistās ar antitrombīna olbaltumu no devas atkarīgā veidā atkarībā no koncentrācijas plazmā (98,6% − 97,0%, ja koncentrācija ir 0,5 – 2 mg/l). Fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar citiem plazmas olbaltumiem, tostarp 4. trombocītu faktoru (TF4).
Tā kā fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar plazmas olbaltumiem, izņemot antitrombīnu, nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem.
Biotransformācija Lai gan nav pilnīgi izpētīts, nav pierādījumu par fondaparinuksa metabolismu un īpaši nav pierādījumu par aktīvu metabolītu veidošanos.
In vitro fondaparinukss nenomāc CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4). Tādējādi in vivo fondaparinuksam nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm, nomācot CYP mediētu metabolismu.
Eliminācija Eliminācijas pusperiods (t½) ir aptuveni 17 stundas veseliem jauniem cilvēkiem un aptuveni 21 stunda veseliem gados veciem cilvēkiem. 64 – 77% fondaparinuksa tiek izvadīti caur nierēm nemainīta savienojuma veidā.
Īpašas pacientu grupas
Bērni - Pieejamie dati par lietošanu bērniem ir ierobežoti (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Gados veci pacienti - Līdz ar vecumu var vājināties nieru darbība, un tādēļ gados veciem cilvēkiem var mazināties fondaparinuksa eliminācijas spēja. Par 75 gadiem vecākiem pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, aprēķinātais plazmas klīrenss bija 1,2 – 1,4 reizes mazāks nekā par 65 gadiem jaunākiem pacientiem. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Nieru mazspēja - Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss > 80 ml/min), kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, pacientiem ar vieglu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) plazmas klīrenss ir 1,2 – 1,4 reizes mazāks un pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) – vidēji 2 reizes mazāks. Smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) plazmas klīrenss ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību. Terminālais pusperiods bija 29 h pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju un 72 h pacientiem ar smagu nieru mazspēju. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Ķermeņa masa - Fondaparinuksa plazmas klīrenss palielinās līdz ar ķermeņa masu (palielinājums par 9% uz 10 kg).
Dzimums - Pēc devas pielāgošanas atbilstoši ķermeņa masai atšķirības starp dzimumiem nekonstatēja.
Rase - Farmakokinētiskās atšķirības rases dēļ nav prospektīvi pētītas. Tomēr ar veseliem aziātiem (japāņiem) veiktos pētījumos nekonstatēja atšķirīgas farmakokinētiskās īpašības, salīdzinot ar veseliem baltās rases pārstāvjiem. Līdzīgi nenovēroja plazmas klīrensa atšķirības starp melnādainiem un baltās rases pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju.
38

Aknu mazspēja - Pēc vienreizējas subkutānas fondaparinuksa ievadīšanas pacientiem ar mēreni izteiktu aknu mazspēju (Child-Pugh B kategorija), kopējās (t.i., saistītās un nesaistītas vielas) Cmax un AUC vērtības bija attiecīgi par 22% un 39% zemākas, salīdzinot ar pacientiem ar normālu aknu darbību. Zemāka fondaparinuksa koncentrācija plazmā tika skaidrota ar samazinātu saistīšanos ar ATIII sakarā ar zemāku ATIII koncentrāciju plazmā pacientiem ar aknu mazspēju, kā rezultātā bija palielināts fondaparinuksa renālais klīrenss. Tādējādi ir paredzams, ka nesaistīta fondaparinuksa koncentrācija pacientiem ar viegli līdz mēreni izteiktu aknu mazspēju paliek nemainīga, un devas pielāgošana, pamatojoties uz farmakokinētikas rādītājiem, nav nepieciešama.
Fondaparinuksa farmakokinētika pacientiem ar smagu aknu mazspēju nav pētīta (skatīt 44.2. un 4.4. apakšpunktu).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Atkārtotu devu un reproduktīvās toksicitātes pētījumi neliecināja par īpašu risku, bet nesniedza atbilstošu dokumentāciju par drošuma robežām nepietiekamas iedarbības dēļ dzīvnieku sugām.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām Sālsskābe Nātrija hidroksīds
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. klases stikla korpuss (1 ml), kam pievienota 27 gaudžu x 12,7 mm adata un kas noslēgts ar hlorbutila elastomēra virzuļa aizbāzni.
Arixtra 5 mg/0,4 ml ir pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm. Ir divu veidu šļirces: • šļirces ar oranžu virzuli un automātisku drošības sistēmu, • šļirces ar oranžu virzuli un manuālu drošības sistēmu.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Subkutānu injekciju veic tāpat kā ar parastu šļirci.
Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli lietojamie šķīdumi nesatur sīkas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa.
39

Norādījumi, kā zāles injicēt pašam, sniegti lietošanas instrukcijā. Arixtra pilnšļirces ir veidotas ar adatas aizsargsistēmu, lai novērstu saduršanās iespēju ar adatu pēc injekcijas. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/02/206/009-011, 018 EU/1/02/206/027 EU/1/02/206/028 EU/1/02/206/033
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2002. gada 21. marts Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 21. marts 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
40

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Arixtra 7,5 mg/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra pilnšļirce satur 7,5 mg nātrija fondaparinuksa (fondaparinux sodium) 0,6 ml šķīduma injekcijām. Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā un tādējādi būtībā nesatur nātriju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Dziļo vēnu trombozes (DzVT) un akūtas plaušu embolijas (PE) ārstēšana pieaugušajiem, izņemot hemodinamiski nestabiliem pacientiem vai pacientiem, kam nepieciešama trombolīze vai plaušu embolektomija.
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 7,5 mg (pacientiem ar ķermeņa masu ≥ 50, ≤ 100 kg) reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir ≤ 50 kg, ieteicamā deva ir 5 mg. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir > 100 kg, ieteicamā deva ir 10 mg.
Ārstēšana jāturpina vismaz 5 dienas un kamēr tiek sasniegta atbilstoša antikoagulācija (starptautiskā normalizētā attiecība 2 – 3). Vienlaikus perorāla antikoagulācija jāsāk pēc iespējas ātrāk un parasti 72 stundu laikā. Vidējais lietošanas ilgums klīniskos pētījumos bija 7 dienas, un klīniskā pieredze par ārstēšanu ilgāk nekā 10 dienas ir nepietiekama.
Īpašas pacientu grupas
Gados veciem pacientiem - Devas pielāgošana nav nepieciešama. 75 gadus veciem un vecākiem pacientiem fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo līdz ar vecumu pavājinās nieru darbība (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nieru mazspēja - Pacientiem ar mērenu nieru mazspēju fondaparinuksu jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šai apakšgrupai pēc sākotnējas 10 mg dienas devas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) (skatīt 4.3. apakšpunktu).
41

Aknu mazspēja - Pacientiem ar viegli vai mēreni izteiktu aknu mazspēju deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar smagu aknu mazspēju fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo pētījumi šai pacientu grupai nav veikti (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).
Bērniem - Fondaparinuksu neiesaka lietot bērniem līdz 17 gadu vecumam drošuma un efektivitātes datu trūkuma dēļ (skatīt 5.1. un 5.2 apakšpunktu).
Lietošanas veids Fondaparinuksu ievada dziļas subkutānas injekcijas veidā, pacientam atrodoties guļus stāvoklī. Ievadīšanas vieta jāmaina starp vēdera priekšējās sienas kreiso un labo priekšējo sānu un kreiso un labo mugurējo sānu apvidu. Lai izvairītos no zāļu zuduma, lietojot pilnšļirci, pirms injekcijas neizvadiet no šļirces gaisa burbuli. Adata visā tās garumā jāiedur perpendikulāri ādas krokā, kas satverta ar īkšķi un rādītājpirkstu; ādas kroka jātur visu injekcijas laiku.
Papildus norādījumus par lietošanu, sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
− Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Aktīva klīniski nozīmīga asiņošana. − Akūts bakteriāls endokardīts. − Smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Fondaparinukss paredzēts tikai subkutānai lietošanai. Nelietot intramuskulāri.
Nav pietiekamas pieredzes par hemodinamiski nestabilu pacientu ārstēšanu ar fondaparinuksu un nav pieredzes par šo zāļu lietošanu pacientiem, kam nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtra ievietošana.
Asiņošana Fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam ir palielināts asiņošanas risks, piemēram, tiem, kam ir iedzimti vai iegūti asiņošanas traucējumi (piemēram, trombocītu skaits < 50 000/mm3), aktīva kuņģa-zarnu trakta čūlas slimība un nesen bijusi intrakraniāla asiņošana, vai neilgi pēc smadzeņu, mugurkaula vai acu operācijas, kā arī īpašām pacientu grupām, kas minētas tālāk.
Tāpat kā citi antikoagulanti, fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam nesen veikta operācija (< 3 dienas) un tikai tad, kad nodrošināta ķirurģiska hemostāze.
Zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, nedrīkst lietot vienlaikus ar fondaparinuksu. Šīs zāles ir dezirudīns, fibrinolītiskie līdzekļi, GP IIb/IIIa receptoru antagonisti, heparīns, heparinoīdi vai zemas molekulārmasas heparīns (ZMMH). VTE ārstēšanas laikā vienlaicīgi jāveic terapija ar K vitamīna antagonistu atbilstoši 4.5. apakšpunktā sniegtai informācijai. Citas prettrombocītu zāles (acetilsalicilskābe, dipiridamols, sulfīnpirazons, tiklopidīns vai klopidogrels) un NPL jālieto uzmanīgi. Ja ir svarīgi lietot zāles vienlaikus, jāveic stingra kontrole.
Spinālā/epidurālā anestēzija Pacientiem, kas saņem fondaparinuksu VTE ārstēšanai, nevis profilaksei, ķirurģisku procedūru laikā nedrīkst izmantot spinālo/epidurālo anestēziju.
Gados veci pacienti Gados veciem cilvēkiem ir palielināts asiņošanas risks. Tā kā nieru darbība līdz ar vecumu parasti vājinās, gados veciem pacientiem var būt samazināta eliminācija un pastiprināta fondaparinuksa iedarbība (skatīt 5.2. apakšpunktu). Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanai un ir < 65 gadus, 65 – 75 un > 75 gadus veci, bija attiecīgi
42

3,0%, 4,5% un 6,5%. Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,5%, 3,6% un 8,3%, bet sastopamība pacientiem, kas saņem ieteikto NFH shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 5,5%, 6,6% un 7,4%. Fondaparinuksu gados veciem cilvēkiem jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Maza ķermeņa masa Pacientiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, klīniskā pieredze ir nepietiekama. Šai pacientu grupai fondaparinukss jālieto uzmanīgi 5 mg dienas devā (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).
Nieru mazspēja Pavājinoties nieru darbībai, palielinās asiņošanas risks. Zināms, ka fondaparinukss izdalās galvenokārt caur nierēm. Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem ar normālu nieru darbību, vieglu nieru mazspēju, mērenu nieru mazspēju un smagu nieru mazspēju, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanā, bija attiecīgi 3,0% (34/1, 132), 4,4% (32/733), 6,6% (21/318) un 14,5% (8/55). Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,3% (13/559), 4,6% (17/368), 9,7% (14/145) un 11,1% (2/18), un pacientiem, kas saņem ieteicamo nefrakcionāta heparīna shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 6,9% (36/523), 3,1% (11/352), 11,1% (18/162) un 10,7% (3/28).
Fondaparinukss ir kontrindicēts smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min), un pacientiem ar mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) jālieto uzmanīgi. Ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt klīniskā pētījumā novērtēto (vidēji 7 dienas) (skatīt 4.2. , 4.3. un 5.2. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšpgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šiem pacientiem fondaparinukss jālieto uzmanīgi. Pēc sākotnējas 10 mg dienas devas lietošanas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Smaga aknu mazspēja Fondaparinuksa lietošana jāapsver uzmanīgi, jo ir palielināts asiņošanas risks asinsreces faktoru deficīta dēļ pacientiem ar smagu aknu mazspēju (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Pacienti ar heparīna inducētu trombocitopēniju Fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē ir heparīna inducēta trombocitopēnija (HIT). Fondaparinuksa efektivitāte un drošums nav formāli pētīti pacientiem ar 2. tipa HIT. Fondaparainukss nesaistās ar trombocītu 4. faktoru un tam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumu, kas iegūts no pacientiem ar 2. tipa heparīna inducētu trombocitopēniju (HIT). Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par HIT pacientiem, kas ārstēti ar fondaparinuksu. Cēloņsakarība starp ārstēšanu ar fondaparinuksu un HIT rašanos līdz šim nav atklāta.
Alerģija pret lateksu Pilnšļirces adatas aizsargs satur sausu dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Lietojot vienlaikus fondaparinuksu un zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, palielinās asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Ar fondaparinuksu veiktos klīniskos pētījumos perorāliem antikoagulantiem (varfarīnam) nebija vērojama mijiedarbība ar fondaparinuksa farmakokinētiku; 10 mg devā, kas lietota mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss neietekmēja varfarīna antikoagulācijas kontroles raksturlieluma (INR) aktivitāti.
Trombocītu inhibitoriem (acetilsalicilskābei), NPL (piroksikāmam) un digoksīnam nekonstatēja mijiedarbību ar fondaparinuksa farmakokinētiku. 10 mg devā, ko lietoja mijiedarbības pētījumos,
43

fondaparinukss neietekmēja asiņošanas laiku, veicot ārstēšanu ar acetilsalicilskābi vai piroksikāmu, ne arī digoksīna farmakokinētiku līdzsvara apstākļos. 4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Nav pieejami klīniskie dati par lietošanu grūtniecības laikā. Ierobežotās iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un attīstību pēc dzemdībām. Fondaparinuksu grūtniecēm drīkst ordinēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Barošana ar krūti Fondaparinukss izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai fondaparinukss izdalās mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar fondaparinuksu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Tomēr uzsūkšanās pēc iekšķīgas ieņemšanas bērniem nav raksturīga. Fertilitāte Nav pieejami dati par fondaparinuksa ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem nav norādījuši ne uz kādu ietekmi uz fertilitāti. 4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. 4.8. Nevēlamās blakusparādības Visbiežāk ziņotās nopietnās blakusparādības saistībā ar fondaparinuksa lietošanu ir ar asiņošanu saistītas komplikācijas (dažādās vietās, ieskaitot retus intrakraniālas/ intracerebrālas un retroperitoneālas asiņošanas gadījumus). Pacientiem, kuriem ir paaugstināts asiņošanas risks, fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Fondaparinuksa drošumu vērtēta 2517 pacientiem, kas ārstēti venozas trombembolijas dēļ un kas ar fondaparinuksu ārstēti vidēji 7 dienas. Biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības bija asiņošanas komplikācijas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nevēlamās blakusparādības, par kurām pētnieki ziņojuši kā par iespējami saistītām ar fondaparinuksa lietošanu, norādītas atbilstoši sastopamības biežumam (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži: ≥ 1/100 līdz < 1/10; retāk: ≥ 1/1000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un orgānu sistēmai, kā pirmās minot nopietnākās nevēlamās blakusparādības.
44

Orgānu sistēma pēc MedDRA klasifikācijas

Nevēlamās blakusparādības pacientiem, kam ārstēta VTE1

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi

Bieži: asiņošana (kuņģa-zarnu trakta asiņošana, hematūrija, hematoma, deguna asiņošana, klepus ar asinīm, dzemdes un vagināla asiņošana, hemartroze, acu asiņošana, purpura, zilumi)
Retāk: anēmija, trombocitopēnija
Reti: cita veida asiņošana (aknu, retroperitoneāla, intrakraniāla/intracerebrāla), trombocitoze

Imūnās sistēmas traucējumi Reti: alerģiska reakcija (arī ļoti reti ziņojumi par angioedēmu, anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti: ne-olbaltumu slāpekļa (Nos) 2 daudzuma palielināšanās

Nervu sistēmas traucējumi Retāk: galvassāpes Reti: reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša, vemšana Reti: sāpes vēderā

Aknu un/vai žults izvades Retāk: aknu funkcijas traucējumi, palielināts aknu enzīmu

sistēmas traucējumi

līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: eritematozi izsitumi, nieze

Vispārēji traucējumi un Retāk: sāpes, tūska, reakcijas ievadīšanas vietā Reti: reakcija injekcijas vietā

(1) atsevišķas blakusparādības nav norādītas, izņemot gadījumus, kad tās ir medicīniski nozīmīgas. (2) Nos nozīmē ne-olbaltumu slāpeklis, piemēram, urīnviela, urīnskābe, aminoskābes u.c.

Pēcreģistrācijas periodā ziņots par retiem gastrīta, aizcietējuma, caurejas un bilirubinēmijas gadījumiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Lietojot lielāku fondaparinuksa devu nekā ieteikts, var palielināties asiņošanas risks. Fondaparinuksam nav zināma antidota.

Ja pārdozēšanas gadījumā rodas asiņošanas sarežģījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāmeklē primārais cēlonis. Jāapsver terapija, piemēram, ķirurģiska hemostāze, asins aizstājterapija, svaigas plazmas transfūzijas un plazmaferēze.

45

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: prettrombotiskie līdzekļi. ATĶ kods: B01AX05
Farmakodinamiskā iedarbība
Fondaparinukss ir sintētisks un selektīvs aktivēta X (Xa) faktora inhibitors. Fondaparinuksa prettrombotiskā darbība ir saistīta ar antitrombīna III (antitrombīna) mediētu selektīvu Xa faktora nomākšanu. Selektīvi saistoties ar antitrombīnu, fondaparinukss pastiprina (aptuveni 300 reizes) dabisko antitrombīna veikto Xa faktora neitralizēšanu. Xa faktora neitralizēšana pārtrauc asinsreces kaskādi un nomāc gan trombīna veidošanos, gan trombu rašanos. Fondaparinukss neinaktivē trombīnu (aktivētu II faktoru) un neietekmē trombocītus.
Lietojot ārstēšanai izmantotās devas, fondaparinukss klīniski nozīmīgi neietekmē parasto asinsreces testu rezultātus, piemēram, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (aPTT – activated partial thromboplastin time), aktivēto asinsreces laiku (ACT – activated clotting time) vai protrombīna laiku (PT – prothrombin time)/starptautisko normalizēto attiecību (INR – international normalised ratio) plazmā, kā arī asinsteces laiku un fibrinolītisko aktivitāti. Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par aPTT paildzināšanos. Lietojot lielākas devas, iespējamas mērenas aPTL pārmaiņas. Lietojot 10 mg devu mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss nozīmīgi neietekmēja varfarīna antikoagulanta aktivitāti (INR).
Fondaparinuksam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumiem, kas iegūti no pacientiem ar heparīna inducētu trombocitopēniju.
Klīniskie pētījumi
Fondaparinuksa klīniskā programma venozas trombembolijas ārstēšanā bija plānota, lai pierādītu fondaparinuksa efektivitāti dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) ārstēšanā. Vairāk nekā 4874 pacientus pētīja kontrolētos 2. un 3. fāzes klīniskos pētījumos.
Dziļo vēnu trombozes ārstēšana Randomizētā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā pacientiem ar apstiprinātu akūtas simptomātiskas DzVT diagnozi fondaparinuksa 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 10 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja ar nātrija enoksaparīnu 1 mg/kg s.c. divreiz dienā. Kopumā tika ārstēti 2192 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 26 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Abās ārstēšanas grupās pacienti saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundas pēc pirmās pētījuma zāļu lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārās efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīts, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par enoksaparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,9% un 4,1%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,1% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,2% ar enoksaparīnu ārstētiem pacientiem.
Plaušu embolijas ārstēšana Randomizēts, atklāts klīniskais pētījums tika veikts pacientiem ar akūtusimptomātisku plaušu emboliju (PE) . Diagnozi apstiprināja ar objektīvām pārbaudēm (plaušu skenēšana, pulmonāla angiogrāfija vai spirāles KT skenēšana). Pacienti, kam bija nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtrs, tika izslēgti no pētījuma. Randomizētie pacienti iepriekš varēja būt ārstēti ar NFH atlases fāzē, bet pacienti, kas ilgāk nekā 24 stundas bija ārstēti ar antikoagulanta terapeitisku devu vai kam bija nekontrolēta hipertensija, tika izslēgti no pētījuma. Fondaparinuksu 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja
46

ar nefrakcionāta heparīna i.v. bolus injekciju (5000 SV), pēc tam veicot ilgstošu i.v. infūziju, to pielāgojot, lai uzturētu aPTT 1,5 – 2,5 reizes virs kontroles vērtības. Kopumā tika ārstēti 2184 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 22 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Pacienti abās ārstēšanas grupās saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundu laikā pēc pirmās pētījuma zāļu devas lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārais efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīja, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par nefrakcionēta heparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,8% un 5,0%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,3% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,1% ar nefrakcionētu heparīnu ārstēto pacientu.
Ievadpētījums fondaparinuksa devas noteikšanai un farmakokinētikas novērtēšanai bērniem ar dziļo vēnu trombozi Atklātā pētījumā 24 bērniem (n=10, vecums no 1 līdz ≤ 5 gadiem, ķermeņa masa 8 – 20 kg; n=7, vecums no 6 līdz ≤ 12 gadiem, ķermeņa masa 17 – 47 kg un n=7, vecums no 13 līdz ≤ 18 gadiem, ķermeņa masa 47 – 130 kg), kam iekļaušanas brīdī pētījumā noteikta venozas trombozes diagnoze, ievadīja fondaparinuksu. Lielākā daļa pacientu bija spāņu izcelsmes (67%), un 58% bija vīriešu dzimuma. Fondaparinuksa sākotnējā deva bija 0,1 mg/kg subkutāni vienreiz dienā, pēc tam devu pielāgoja, lai pēc 4 stundām sasniegtu maksimālo fondaparinuksa nātrija sāls koncentrāciju 0,5 – 1 mg/l. Vidējais ārstēšanas ilgums šajā pētījumā bija 3,5 dienas. Lielākā daļa pacientu (88%) fondaparinuksa mērķa koncentrāciju sasniedza 4 stundas pēc pirmās fondaparinuksa devas ievadīšanas. Diviem pacientiem pētījuma laikā ziņots par asiņošanu. Vienam pacientam terapijas 5. dienā radās hipertensīva encefalopātija vienlaikus ar intrakraniālu asiņošanu, kā dēļ fondaparinuksa lietošana tika pārtraukta. Citam pacientam terapijas 5. dienā konstatēta neliela kuņģa-zarnu trakta asiņošana, kuras dēļ fondaparinuksa lietošana uz laiku pārtraukta. Secinājumus par klīnisko efektivitāti šajā nekontrolētajā pētījuma nevar izdarīt.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Fondaparinuksa nātrija farmakokinētika ir atvasināta no fondaparinuksa koncentrācijas plazmā, kas kvantitatīvi izteikta ar anti Xa faktora aktivitāti. Lai kalibrētu anti-Xa testu, var lietot tikai fondaparinuksu (starptautiskie heparīna vai ZMMH standarti nav piemēroti šim nolūkam). Rezultātā fondaparinuksa koncentrācija tiek izteikta miligramos (mg).
Uzsūkšanās Pēc subkutānas ievadīšanas fondaparinukss uzsūcas pilnīgi un ātri (absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 100%). Pēc vienreizējas subkutānas 2,5 mg fondaparinuksa injekcijas jauniem veseliem cilvēkiem maksimālā koncentrācija plazmā (vidējā Cmax = 0,34 mg/l) tiek sasniegta 2 stundas pēc devas ievadīšanas. Puse no vidējās Cmax koncentrācijas plazmā tiek sasniegta 25 minūtes pēc devas ievadīšanas.
Gados veciem cilvēkiem fondaparinuksa farmakokinētika ir lineāra, ievadot 2 – 8 mg subkutāni. Pēc lietošanas reizi dienā līdzsvara līmenis plazmā tiek sasniegts pēc 3 – 4 dienām, Cmax un AUC palielinās 1,3 reizes.
Vidējā (SK%) fondaparinuksa farmakokinētisko raksturlielumu vērtība pacientiem, kam veic gūžas locītavas endoprotezēšanas operāciju un kas saņem 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā: Cmax (mg/l) – 0,39 (31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) un Cmin (mg/l) – 0,14 (56%). Pacientiem ar gūžas kaula lūzumu lielāka vecuma dēļ fondaparinuksa līdzsvara koncentrācija plazmā ir šāda: Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin (mg/l) – 0,19 (58%).
Veicot DzVT un PE ārstēšanu, pacientiem, kas saņem fondaparinuksu 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa 50 – 100 kg ieskaitot) un 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) reizi dienā, ķermeņa masai pielāgotās devas sniedz līdzīgu iedarbību visām ķermeņa masas grupām. Vidējo (SK%) līdzsvara farmakokinētikas raksturlielumu aprēķini ar fondaparinuksu ārstētiem VTE
47

pacientiem, kas saņem ieteikto fondaparinuksa dozēšanas shēmu reizi dienā, ir šādi: Cmax (mg/l) – 1,41 (23%), Tmax (h) – 2,4 (8%) un Cmin (mg/l) – 0,52 (45%). Atbilstošā 5. un 95. percentīle ir attiecīgi 0,97 un 1,92 Cmax (mg/l) un 0,24 un 0,95 Cmin (mg/l).
Izkliede Fondaparinuksa izkliedes tilpums ir ierobežots (7 – 11 litri). In vitro fondaparinukss izteikti un specifiski saistās ar antitrombīna olbaltumu no devas atkarīgā veidā atkarībā no koncentrācijas plazmā (98,6% − 97,0%, ja koncentrācija ir 0,5 – 2 mg/l). Fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar citiem plazmas olbaltumiem, tostarp 4. trombocītu faktoru (TF4).
Tā kā fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar plazmas olbaltumiem, izņemot antitrombīnu, nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem.
Biotransformācija Lai gan nav pilnīgi izpētīts, nav pierādījumu par fondaparinuksa metabolismu un īpaši nav pierādījumu par aktīvu metabolītu veidošanos.
In vitro fondaparinukss nenomāc CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4). Tādējādi in vivo fondaparinuksam nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm, nomācot CYP mediētu metabolismu.
Eliminācija Eliminācijas pusperiods (t½) ir aptuveni 17 stundas veseliem jauniem cilvēkiem un aptuveni 21 stunda veseliem gados veciem cilvēkiem. 64 – 77% fondaparinuksa tiek izvadīti caur nierēm nemainīta savienojuma veidā.
Īpašas pacientu grupas
Bērni - Pieejamie dati par lietošanu bērniem ir ierobežoti (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Gados veci pacienti - Līdz ar vecumu var vājināties nieru darbība, un tādēļ gados veciem cilvēkiem var mazināties fondaparinuksa eliminācijas spēja. Par 75 gadiem vecākiem pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, aprēķinātais plazmas klīrenss bija 1,2 – 1,4 reizes mazāks nekā par 65 gadiem jaunākiem pacientiem. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Nieru mazspēja - Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss > 80 ml/min), kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, pacientiem ar vieglu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) plazmas klīrenss ir 1,2 – 1,4 reizes mazāks un pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) – vidēji 2 reizes mazāks. Smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) plazmas klīrenss ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību. Terminālais pusperiods bija 29 h pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju un 72 h pacientiem ar smagu nieru mazspēju. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Ķermeņa masa - Fondaparinuksa plazmas klīrenss palielinās līdz ar ķermeņa masu (palielinājums par 9% uz 10 kg).
Dzimums - Pēc devas pielāgošanas atbilstoši ķermeņa masai atšķirības starp dzimumiem nekonstatēja.
Rase - Farmakokinētiskās atšķirības rases dēļ nav prospektīvi pētītas. Tomēr ar veseliem aziātiem (japāņiem) veiktos pētījumos nekonstatēja atšķirīgas farmakokinētiskās īpašības, salīdzinot ar veseliem baltās rases pārstāvjiem. Līdzīgi nenovēroja plazmas klīrensa atšķirības starp melnādainiem un baltās rases pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju.
Aknu mazspēja - Pēc vienreizējas subkutānas fondaparinuksa ievadīšanas pacientiem ar mēreni izteiktu aknu mazspēju (Child-Pugh B kategorija), kopējās (t.i., saistītās un nesaistītas vielas) Cmax un
48

AUC vērtības bija attiecīgi par 22% un 39% zemākas, salīdzinot ar pacientiem ar normālu aknu darbību. Zemāka fondaparinuksa koncentrācija plazmā tika skaidrota ar samazinātu saistīšanos ar ATIII sakarā ar zemāku ATIII koncentrāciju plazmā pacientiem ar aknu mazspēju, kā rezultātā bija palielināts fondaparinuksa renālais klīrenss. Tādējādi ir paredzams, ka nesaistīta fondaparinuksa koncentrācija pacientiem ar viegli līdz mēreni izteiktu aknu mazspēju paliek nemainīga, un devas pielāgošana, pamatojoties uz farmakokinētikas rādītājiem, nav nepieciešama.
Fondaparinuksa farmakokinētika pacientiem ar smagu aknu mazspēju nav pētīta (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Atkārtotu devu un reproduktīvās toksicitātes pētījumi neliecināja par īpašu risku, bet nesniedza atbilstošu dokumentāciju par drošuma robežām nepietiekamas iedarbības dēļ dzīvnieku sugām.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām Sālsskābe Nātrija hidroksīds
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. klases stikla korpuss (1 ml), kam pievienota 27 gaudžu x 12,7 mm adata un kas noslēgts ar hlorbutila elastomēra virzuļa aizbāzni.
Arixtra 7,5 mg/0,6 ml ir pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm. Ir divu veidu šļirces: • šļirces ar sarkanu virzuli un automātisku drošības sistēmu, • šļirces ar sarkanu virzuli un manuālu drošības sistēmu.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Subkutānu injekciju veic tāpat kā ar parastu šļirci.
Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli lietojamie šķīdumi nesatur sīkas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa.
Norādījumi, kā zāles injicēt pašam, sniegti lietošanas instrukcijā.
49

Arixtra pilnšļirces ir veidotas ar adatas aizsargsistēmu, lai novērstu saduršanās iespēju ar adatu pēc injekcijas. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/02/206/012-014, 019 EU/1/02/206/029 EU/1/02/206/030 EU/1/02/206/034 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2002. gada 21. marts Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 21. marts 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
50

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Arixtra 10 mg/0,8 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra pilnšļirce satur 10 mg nātrija fondaparinuksa (fondaparinux sodium) 0,8 ml šķīduma injekcijām.
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: Satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā un tādējādi būtībā nesatur nātriju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām. Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķidrums.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Dziļo vēnu trombozes (DzVT) un akūtas plaušu embolijas (PE) ārstēšana pieaugušajiem, izņemot hemodinamiski nestabiliem pacientiem vai pacientiem, kam nepieciešama trombolīze vai plaušu embolektomija.
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Ieteicamā fondaparinuksa deva ir 7,5 mg (pacientiem ar ķermeņa masu ≥ 50, ≤ 100 kg) reizi dienā subkutānas injekcijas veidā. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir ≤ 50 kg, ieteicamā deva ir 5 mg. Pacientiem, kam ķermeņa masa ir > 100 kg, ieteicamā deva ir 10 mg.
Ārstēšana jāturpina vismaz 5 dienas un kamēr tiek sasniegta atbilstoša antikoagulācija (starptautiskā normalizētā attiecība 2 – 3). Vienlaikus perorāla antikoagulācija jāsāk pēc iespējas ātrāk un parasti 72 stundu laikā. Vidējais lietošanas ilgums klīniskos pētījumos bija 7 dienas, un klīniskā pieredze par ārstēšanu ilgāk nekā 10 dienas ir nepietiekama.
Īpašas pacientu grupas
Gados veciem pacientiem - Devas pielāgošana nav nepieciešama. 75 gadus veciem un vecākiem pacientiem fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo līdz ar vecumu pavājinās nieru darbība (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nieru mazspēja - Pacientiem ar mērenu nieru mazspēju fondaparinuksu jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šai apakšgrupai pēc sākotnējas 10 mg dienas devas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Fondaparinuksu nedrīkst lietot pacientiem ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) (skatīt 4.3. apakšpunktu).
51

Aknu mazspēja - Pacientiem ar viegli vai mēreni izteiktu aknu mazspēju deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar smagu aknu mazspēju fondaparinukss jālieto uzmanīgi, jo pētījumi šai pacientu grupai nav veikti (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).
Bērniem - Fondaparinuksu neiesaka lietot bērniem līdz 17 gadu vecumam drošuma un efektivitātes datu trūkuma dēļ (skatīt 5.1. un 5.2 apakšpunktu).
Lietošanas veids Fondaparinuksu ievada dziļas subkutānas injekcijas veidā, pacientam atrodoties guļus stāvoklī. Ievadīšanas vieta jāmaina starp vēdera priekšējās sienas kreiso un labo priekšējo sānu un kreiso un labo mugurējo sānu apvidu. Lai izvairītos no zāļu zuduma, lietojot pilnšļirci, pirms injekcijas neizvadiet no šļirces gaisa burbuli. Adata visā tās garumā jāiedur perpendikulāri ādas krokā, kas satverta ar īkšķi un rādītājpirkstu; ādas kroka jātur visu injekcijas laiku.
Papildus norādījumus par lietošanu, sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
− Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Aktīva klīniski nozīmīga asiņošana. − Akūts bakteriāls endokardīts. − Smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Fondaparinukss paredzēts tikai subkutānai lietošanai. Nelietot intramuskulāri.
Nav pietiekamas pieredzes par hemodinamiski nestabilu pacientu ārstēšanu ar fondaparinuksu un nav pieredzes par šo zāļu lietošanu pacientiem, kam nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtra ievietošana.
Asiņošana Fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam ir palielināts asiņošanas risks, piemēram, tiem, kam ir iedzimti vai iegūti asiņošanas traucējumi (piemēram, trombocītu skaits < 50 000/mm3), aktīva kuņģa-zarnu trakta čūlas slimība un nesen bijusi intrakraniāla asiņošana, vai neilgi pēc smadzeņu, mugurkaula vai acu operācijas, kā arī īpašām pacientu grupām, kas minētas tālāk.
Tāpat kā citi antikoagulanti, fondaparinukss jālieto uzmanīgi pacientiem, kam nesen veikta operācija (< 3 dienas) un tikai tad, kad nodrošināta ķirurģiska hemostāze.
Zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, nedrīkst lietot vienlaikus ar fondaparinuksu. Šīs zāles ir dezirudīns, fibrinolītiskie līdzekļi, GP IIb/IIIa receptoru antagonisti, heparīns, heparinoīdi vai zemas molekulārmasas heparīns (ZMMH). VTE ārstēšanas laikā vienlaicīgi jāveic terapija ar K vitamīna antagonistu atbilstoši 4.5. apakšpunktā sniegtai informācijai. Citas prettrombocītu zāles (acetilsalicilskābe, dipiridamols, sulfīnpirazons, tiklopidīns vai klopidogrels) un NPL jālieto uzmanīgi. Ja ir svarīgi lietot zāles vienlaikus, jāveic stingra kontrole.
Spinālā/epidurālā anestēzija Pacientiem, kas saņem fondaparinuksu VTE ārstēšanai, nevis profilaksei, ķirurģisku procedūru laikā nedrīkst izmantot spinālo/epidurālo anestēziju.
Gados veci pacienti Gados veciem cilvēkiem ir palielināts asiņošanas risks. Tā kā nieru darbība līdz ar vecumu parasti vājinās, gados veciem pacientiem var būt samazināta eliminācija un pastiprināta fondaparinuksa iedarbība (skatīt 5.2. apakšpunktu). Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanai un ir < 65 gadus, 65 – 75 un > 75 gadus veci, bija attiecīgi
52

3,0%, 4,5% un 6,5%. Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,5%, 3,6% un 8,3%, bet sastopamība pacientiem, kas saņem ieteikto NFH shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 5,5%, 6,6% un 7,4%. Fondaparinuksu gados veciem cilvēkiem jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Maza ķermeņa masa Pacientiem, kam ķermeņa masa ir < 50 kg, klīniskā pieredze ir nepietiekama. Šai pacientu grupai fondaparinukss jālieto uzmanīgi 5 mg dienas devā (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).
Nieru mazspēja Pavājinoties nieru darbībai, palielinās asiņošanas risks. Zināms, ka fondaparinukss izdalās galvenokārt caur nierēm. Asiņošanas traucējumu sastopamība pacientiem ar normālu nieru darbību, vieglu nieru mazspēju, mērenu nieru mazspēju un smagu nieru mazspēju, kas saņem ieteicamo shēmu DzVT vai PE ārstēšanā, bija attiecīgi 3,0% (34/1, 132), 4,4% (32/733), 6,6% (21/318) un 14,5% (8/55). Atbilstošā sastopamība pacientiem, kas saņem ieteicamo enoksaparīna shēmu DzVT ārstēšanai, bija attiecīgi 2,3% (13/559), 4,6% (17/368), 9,7% (14/145) un 11,1% (2/18), un pacientiem, kas saņem ieteicamo nefrakcionāta heparīna shēmu PE ārstēšanai, bija attiecīgi 6,9% (36/523), 3,1% (11/352), 11,1% (18/162) un 10,7% (3/28).
Fondaparinukss ir kontrindicēts smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min), un pacientiem ar mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) jālieto uzmanīgi. Ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt klīniskā pētījumā novērtēto (vidēji 7 dienas) (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu).
Nav pieredzes pacientu apakšpgrupai ar lielu ķermeņa masu (> 100 kg) un mērenu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min). Šiem pacientiem fondaparinukss jālieto uzmanīgi. Pēc sākotnējas 10 mg dienas devas lietošanas var apsvērt dienas devas samazināšanu līdz 7,5 mg, pamatojoties uz farmakokinētikas izmaiņām (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Smaga aknu mazspēja Fondaparinuksa lietošana jāapsver uzmanīgi, jo ir palielināts asiņošanas risks asinsreces faktoru deficīta dēļ pacientiem ar smagu aknu mazspēju (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Pacienti ar heparīna inducētu trombocitopēniju Fondaparinukss piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē ir heparīna inducēta trombocitopēnija (HIT). Fondaparinuksa efektivitāte un drošums nav formāli pētīti pacientiem ar 2. tipa HIT. Fondaparinukss nesaistās ar trombocītu 4. faktoru un tam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumu, kas iegūts no pacientiem ar 2. tipa heparīna inducētu trombocitopēniju (HIT). Tomēr retos gadījumos ir saņemti ziņojumi par HIT pacientiem, kas ārstēti ar fondaparinuksu. Cēloņsakarība starp ārstēšanu ar fondaparinuksu un HIT rašanos līdz šim nav atklāta.
Alerģija pret lateksu Pilnšļirces adatas aizsargs satur sausu dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Lietojot vienlaikus fondaparinuksu un zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, palielinās asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Ar fondaparinuksu veiktos klīniskos pētījumos perorāliem antikoagulantiem (varfarīnam) nebija vērojama mijiedarbība ar fondaparinuksa farmakokinētiku; 10 mg devā, kas lietota mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss neietekmēja varfarīna antikoagulācijas kontroles raksturlieluma (INR) aktivitāti.
Trombocītu inhibitoriem (acetilsalicilskābei), NPL (piroksikāmam) un digoksīnam nekonstatēja mijiedarbību ar fondaparinuksa farmakokinētiku. 10 mg devā, ko lietoja mijiedarbības pētījumos,
53

fondaparinukss neietekmēja asiņošanas laiku, veicot ārstēšanu ar acetilsalicilskābi vai piroksikāmu, ne arī digoksīna farmakokinētiku līdzsvara apstākļos. 4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Nav pieejami klīniskie dati par lietošanu grūtniecības laikā. Ierobežotās iedarbības dēļ pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un attīstību pēc dzemdībām. Fondaparinuksu grūtniecēm drīkst ordinēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Barošana ar krūti Fondaparinukss izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai fondaparinukss izdalās mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar fondaparinuksu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Tomēr uzsūkšanās pēc iekšķīgas ieņemšanas bērniem nav raksturīga. Fertilitāte Nav pieejami dati par fondaparinuksa ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem nav norādījuši ne uz kādu ietekmi uz fertilitāti. 4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. 4.8. Nevēlamās blakusparādības Visbiežāk ziņotās nopietnās blakusparādības saistībā ar fondaparinuksa lietošanu ir ar asiņošanu saistītas komplikācijas (dažādās vietās, ieskaitot retus intrakraniālas/ intracerebrālas un retroperitoneālas asiņošanas gadījumus). Pacientiem, kuriem ir paaugstināts asiņošanas risks, fondaparinukss jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Fondaparinuksa drošums vērtēts 2517 pacientiem, kas ārstēti venozas trombembolijas dēļ un kas ar fondaparinuksu ārstēti vidēji 7 dienas. Biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības bija asiņošanas komplikācijas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nevēlamās blakusparādības, par kurām pētnieki ziņojuši kā par iespējami saistītām ar fondaparinuksa lietošanu, norādītas atbilstoši sastopamības biežumam (ļoti bieži ≥ 1/10; bieži: ≥ 1/100 līdz < 1/10; retāk: ≥ 1/1000 līdz < 1/100; reti: ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000; ļoti reti: < 1/10 000) un orgānu sistēmai, kā pirmās minot nopietnākās nevēlamās blakusparādības.
54

Orgānu sistēma pēc

Nevēlamās blakusparādības pacientiem, kam ārstēta VTE1

MedDRA klasifikācijas

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi
Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži: asiņošana (kuņģa-zarnu trakta asiņošana, hematūrija, hematoma, deguna asiņošana, klepus ar asinīm, dzemdes un vagināla asiņošana, hemartroze, acu asiņošana, purpura, zilumi)
Retāk: anēmija, trombocitopēnija
Reti: cita veida asiņošana (aknu, retroperitoneāla, intrakraniāla/intracerebrāla), trombocitoze
Reti: alerģiska reakcija (arī ļoti reti ziņojumi par angioedēmu, anafilaktoīdu/anafilaktisku reakciju)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti: ne-olbaltumu slāpekļa (Nos) 2 daudzuma palielināšanās

Nervu sistēmas traucējumi Retāk: galvassāpes Reti: reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša, vemšana Reti: sāpes vēderā

Aknu un/vai žults izvades Retāk: aknu funkcijas traucējumi, palielināts aknu enzīmu

sistēmas traucējumi

līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: eritematozi izsitumi, nieze

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: sāpes, tūska, Reti: reakcija injekcijas vietā

(1) atsevišķas blakusparādības nav norādītas, izņemot gadījumus, kad tās ir medicīniski nozīmīgas. (2) Nos nozīmē ne-olbaltumu slāpeklis, piemēram, urīnviela, urīnskābe, aminoskābes u.c.
Pēcreģistrācijas periodā ziņots par retiem gastrīta, aizcietējuma, caurejas un bilirubinēmijas gadījumiem.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Lietojot lielāku fondaparinuksa devu nekā ieteikts, var palielināties asiņošanas risks. Fondaparinuksam nav zināma antidota.
Ja pārdozēšanas gadījumā rodas asiņošanas sarežģījumi, ārstēšana ir jāpārtrauc un jāmeklē primārais cēlonis. Jāapsver terapija, piemēram, ķirurģiska hemostāze, asins aizstājterapija, svaigas plazmas transfūzijas un plazmaferēze.

55

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: prettrombotiskie līdzekļi. ATĶ kods: B01AX05
Farmakodinamiskā iedarbība
Fondaparinukss ir sintētisks un selektīvs aktivēta X (Xa) faktora inhibitors. Fondaparinuksa prettrombotiskā darbība ir saistīta ar antitrombīna III (antitrombīna) mediētu selektīvu Xa faktora nomākšanu. Selektīvi saistoties ar antitrombīnu, fondaparinukss pastiprina (aptuveni 300 reizes) dabisko antitrombīna veikto Xa faktora neitralizēšanu. Xa faktora neitralizēšana pārtrauc asinsreces kaskādi un nomāc gan trombīna veidošanos, gan trombu rašanos. Fondaparinukss neinaktivē trombīnu (aktivētu II faktoru) un neietekmē trombocītus.
Lietojot ārstēšanai izmantotās devas, fondaparinukss klīniski nozīmīgi neietekmē parasto asinsreces testu rezultātus, piemēram, aktivēto parciālo tromboplastīna laiku (aPTT – activated partial thromboplastin time), aktivēto asinsreces laiku (ACT – activated clotting time) vai protrombīna laiku (PT – prothrombin time)/starptautisko normalizēto attiecību (INR – international normalised ratio) plazmā, kā arī asinsteces laiku un fibrinolītisko aktivitāti. Tomēr retos gadījumos ir saņemti spontāni ziņojumi par aPTT paildzināšanos. Lietojot lielākas devas, iespējamas mērenas aPTL pārmaiņas. Lietojot 10 mg devu mijiedarbības pētījumos, fondaparinukss nozīmīgi neietekmēja varfarīna antikoagulanta aktivitāti (INR).
Fondaparinuksam nepiemīt krusteniska reakcija ar serumiem, kas iegūti no pacientiem ar heparīna inducētu trombocitopēniju.
Klīniskie pētījumi
Fondaparinuksa klīniskā programma venozas trombembolijas ārstēšanā bija plānota, lai pierādītu fondaparinuksa efektivitāti dziļo vēnu trombozes (DzVT) un plaušu embolijas (PE) ārstēšanā. Vairāk nekā 4874 pacientus pētīja kontrolētos 2. un 3. fāzes klīniskos pētījumos.
Dziļo vēnu trombozes ārstēšana Randomizētā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā pacientiem ar apstiprinātu akūtas simptomātiskas DzVT diagnozi fondaparinuksa 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja ar nātrija enoksaparīnu 1 mg/kg s.c. divreiz dienā. Kopumā tika ārstēti 2192 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 26 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Abās ārstēšanas grupās pacienti saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundas pēc pirmās pētījuma zāļu lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārās efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīts, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par enoksaparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,9% un 4,1%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,1% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,2% ar enoksaparīnu ārstētiem pacientiem.
Plaušu embolijas ārstēšana Randomizēts, atklāts klīniskais pētījums tika veikts pacientiem ar akūtu simptomātisku plaušu embolijas( PE) diagnozi. Diagnozi apstiprināja ar objektīvām pārbaudēm (plaušu skenēšana, pulmonāla angiogrāfija vai spirāles KT skenēšana). Pacienti, kam bija nepieciešama trombolīze, embolektomija vai v. cava filtrs, tika izslēgti no pētījuma. Randomizētie pacienti iepriekš varēja būt ārstēti ar NFH atlases fāzē, bet pacienti, kas ilgāk nekā 24 stundas bija ārstēti ar antikoagulanta terapeitisku devu vai kam bija nekontrolēta hipertensija, tika izslēgti no pētījuma. Fondaparinuksa 5
56

mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) vai 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) s.c. reizi dienā salīdzināja ar nefrakcionāta heparīna i.v. bolus injekciju (5000 SV), pēc tam veicot ilgstošu i.v. infūziju, to pielāgojot, lai uzturētu aPTT 1,5 – 2,5 reizes virs kontroles vērtības. Kopumā tika ārstēti 2184 pacienti; abās grupās pacientus ārstēja vismaz 5 dienas un līdz 22 dienām ilgi (vidēji 7 dienas). Pacienti abās ārstēšanas grupās saņēma K vitamīna antagonista terapiju, ko parasti sāka 72 stundu laikā pēc pirmās pētījuma zāļu devas lietošanas un turpināja 90 ± 7 dienas, regulāri pielāgojot devu, lai sasniegtu INR 2 – 3. Primārais efektivitātes rezultāts bija salikts no apstiprinātas simptomātiskas recidivējošas ne-letālas VTE un letālas VTE, par ko ziņots līdz 97. dienai. Pierādīja, ka ārstēšana ar fondaparinuksu nav sliktāka par nefrakcionēta heparīna terapiju (VTE biežums attiecīgi 3,8% un 5,0%).
Masīvu asiņošanu sākumterapijas laikā novēroja 1,3% ar fondaparinuksu ārstēto pacientu, salīdzinot ar 1,1% ar nefrakcionētu heparīnu ārstēto pacientu.
Ievadpētījums fondaparinuksa devas noteikšanai un farmakokinētikas novērtēšanai bērniem ar dziļo vēnu trombozi Atklātā pētījumā 24 bērniem (n=10, vecums no 1 līdz ≤ 5 gadiem, ķermeņa masa 8 – 20 kg; n=7, vecums no 6 līdz ≤ 12 gadiem, ķermeņa masa 17 – 47 kg un n=7, vecums no 13 līdz ≤ 18 gadiem, ķermeņa masa 47 – 130 kg), kam iekļaušanas brīdī pētījumā noteikta venozas trombozes diagnoze, ievadīja fondaparinuksu. Lielākā daļa pacientu bija spāņu izcelsmes (67%), un 58% bija vīriešu dzimuma. Fondaparinuksa sākotnējā deva bija 0,1 mg/kg subkutāni vienreiz dienā, pēc tam devu pielāgoja, lai pēc 4 stundām sasniegtu maksimālo fondaparinuksa nātrija sāls koncentrāciju 0,5 – 1 mg/l. Vidējais ārstēšanas ilgums šajā pētījumā bija 3,5 dienas. Lielākā daļa pacientu (88%) fondaparinuksa mērķa koncentrāciju sasniedza 4 stundas pēc pirmās fondaparinuksa devas ievadīšanas. Diviem pacientiem pētījuma laikā ziņots par asiņošanu. Vienam pacientam terapijas 5. dienā radās hipertensīva encefalopātija vienlaikus ar intrakraniālu asiņošanu, kā dēļ fondaparinuksa lietošana tika pārtraukta. Citam pacientam terapijas 5. dienā konstatēta neliela kuņģa-zarnu trakta asiņošana, kuras dēļ fondaparinuksa lietošana uz laiku pārtraukta. Secinājumus par klīnisko efektivitāti šajā nekontrolētajā pētījuma nevar izdarīt.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Fondaparinuksa nātrija farmakokinētika ir atvasināta no fondaparinuksa koncentrācijas plazmā, kas kvantitatīvi izteikta ar anti Xa faktora aktivitāti. Lai kalibrētu anti-Xa testu, var lietot tikai fondaparinuksu (starptautiskie heparīna vai ZMMH standarti nav piemēroti šim nolūkam). Rezultātā fondaparinuksa koncentrācija tiek izteikta miligramos (mg).
Uzsūkšanās Pēc subkutānas ievadīšanas fondaparinukss uzsūcas pilnīgi un ātri (absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 100%). Pēc vienreizējas subkutānas 2,5 mg fondaparinuksa injekcijas jauniem veseliem cilvēkiem maksimālā koncentrācija plazmā (vidējā Cmax = 0,34 mg/l) tiek sasniegta 2 stundas pēc devas ievadīšanas. Puse no vidējās Cmax koncentrācijas plazmā tiek sasniegta 25 minūtes pēc devas ievadīšanas.
Gados veciem cilvēkiem fondaparinuksa farmakokinētika ir lineāra, ievadot 2 – 8 mg subkutāni. Pēc lietošanas reizi dienā līdzsvara līmenis plazmā tiek sasniegts pēc 3 – 4 dienām, Cmax un AUC palielinās 1,3 reizes.
Vidējā (SK%) fondaparinuksa farmakokinētisko raksturlielumu vērtība pacientiem, kam veic gūžas locītavas endoprotezēšanas operāciju un kas saņem 2,5 mg fondaparinuksa reizi dienā: Cmax (mg/l) – 0,39 (31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) un Cmin (mg/l) – 0,14 (56%). Pacientiem ar gūžas kaula lūzumu lielāka vecuma dēļ fondaparinuksa līdzsvara koncentrācija plazmā ir šāda: Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin (mg/l) – 0,19 (58%).
Veicot DzVT un PE ārstēšanu, pacientiem, kas saņem fondaparinuksu 5 mg (ķermeņa masa < 50 kg), 7,5 mg (ķermeņa masa 50 – 100 kg ieskaitot) un 10 mg (ķermeņa masa > 100 kg) reizi dienā, ķermeņa masai pielāgotās devas sniedz līdzīgu iedarbību visām ķermeņa masas grupām. Vidējo (SK%)
57

līdzsvara farmakokinētikas raksturlielumu aprēķini ar fondaparinuksu ārstētiem VTE pacientiem, kas saņem ieteikto fondaparinuksa dozēšanas shēmu reizi dienā, ir šādi: Cmax (mg/l) – 1,41 (23%), Tmax (h) – 2,4 (8%) un Cmin (mg/l) – 0,52 (45%). Atbilstošā 5. un 95. percentīle ir attiecīgi 0,97 un 1,92 Cmax (mg/l) un 0,24 un 0,95 Cmin (mg/l).
Izkliede Fondaparinuksa izkliedes tilpums ir ierobežots (7 – 11 litri). In vitro fondaparinukss izteikti un specifiski saistās ar antitrombīna olbaltumu no devas atkarīgā veidā atkarībā no koncentrācijas plazmā (98,6% − 97,0%, ja koncentrācija ir 0,5 – 2 mg/l). Fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar citiem plazmas olbaltumiem, tostarp 4. trombocītu faktoru (TF4).
Tā kā fondaparinukss nozīmīgi nesaistās ar plazmas olbaltumiem, izņemot antitrombīnu, nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem.
Biotransformācija Lai gan nav pilnīgi izpētīts, nav pierādījumu par fondaparinuksa metabolismu un īpaši nav pierādījumu par aktīvu metabolītu veidošanos.
In vitro fondaparinukss nenomāc CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4). Tādējādi in vivo fondaparinuksam nav raksturīga mijiedarbība ar citām zālēm, nomācot CYP mediētu metabolismu.
Eliminācija Eliminācijas pusperiods (t½) ir aptuveni 17 stundas veseliem jauniem cilvēkiem un aptuveni 21 stunda veseliem gados veciem cilvēkiem. 64 – 77% fondaparinuksa tiek izvadīti caur nierēm nemainīta savienojuma veidā.
Īpašas pacientu grupas
Bērni - Pieejamie dati par lietošanu bērniem ir ierobežoti (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Gados veci pacienti - Līdz ar vecumu var vājināties nieru darbība, un tādēļ gados veciem cilvēkiem var mazināties fondaparinuksa eliminācijas spēja. Par 75 gadiem vecākiem pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, aprēķinātais plazmas klīrenss bija 1,2 – 1,4 reizes mazāks nekā par 65 gadiem jaunākiem pacientiem. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Nieru mazspēja - Salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss > 80 ml/min), kam veic ortopēdisku operāciju un kas saņem fondaparinuksu 2,5 mg reizi dienā, pacientiem ar vieglu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) plazmas klīrenss ir 1,2 – 1,4 reizes mazāks un pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 30 – 50 ml/min) – vidēji 2 reizes mazāks. Smagas nieru mazspējas gadījumā (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) plazmas klīrenss ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību. Terminālais pusperiods bija 29 h pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju un 72 h pacientiem ar smagu nieru mazspēju. Līdzīgu tendenci novēroja pacientiem, kam ārstēja DzVT un PE.
Ķermeņa masa - Fondaparinuksa plazmas klīrenss palielinās līdz ar ķermeņa masu (palielinājums par 9% uz 10 kg).
Dzimums - Pēc devas pielāgošanas atbilstoši ķermeņa masai atšķirības starp dzimumiem nekonstatēja.
Rase - Farmakokinētiskās atšķirības rases dēļ nav prospektīvi pētītas. Tomēr ar veseliem aziātiem (japāņiem) veiktos pētījumos nekonstatēja atšķirīgas farmakokinētiskās īpašības, salīdzinot ar veseliem baltās rases pārstāvjiem. Līdzīgi nenovēroja plazmas klīrensa atšķirības starp melnādainiem un baltās rases pacientiem, kam veic ortopēdisku operāciju.
58

Aknu mazspēja - Pēc vienreizējas subkutānas fondaparinuksa ievadīšanas pacientiem ar mēreni izteiktu aknu mazspēju (Child-Pugh B kategorija), kopējās (t.i., saistītās un nesaistītas vielas) Cmax un AUC vērtības bija attiecīgi par 22% un 39% zemākas, salīdzinot ar pacientiem ar normālu aknu darbību. Zemāka fondaparinuksa koncentrācija plazmā tika skaidrota ar samazinātu saistīšanos ar ATIII sakarā ar zemāku ATIII koncentrāciju plazmā pacientiem ar aknu mazspēju, kā rezultātā bija palielināts fondaparinuksa renālais klīrenss. Tādējādi ir paredzams, ka nesaistīta fondaparinuksa koncentrācija pacientiem ar viegli līdz mēreni izteiktu aknu mazspēju paliek nemainīga, un devas pielāgošana, pamatojoties uz farmakokinētikas rādītājiem, nav nepieciešama.
Fondaparinuksa farmakokinētika pacientiem ar smagu aknu mazspēju nav pētīta (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Atkārtotu devu un reproduktīvās toksicitātes pētījumi neliecināja par īpašu risku, bet nesniedza atbilstošu dokumentāciju par drošuma robežām nepietiekamas iedarbības dēļ dzīvnieku sugām.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām Sālsskābe Nātrija hidroksīds
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. klases stikla korpuss (1 ml), kam pievienota 27 gaudžu x 12,7 mm adata un kas noslēgts ar hlorbutila elastomēra virzuļa aizbāzni.
Arixtra 10 mg/0,8 ml ir pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm. Ir divu veidu šļirces: • šļirces ar violetu virzuli un automātisku drošības sistēmu, • šļirces ar violetu virzuli un manuālu drošības sistēmu.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Subkutānu injekciju veic tāpat kā ar parastu šļirci.
Pirms lietošanas jāapskata, vai parenterāli lietojamie šķīdumi nesatur sīkas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa.
59

Norādījumi, kā zāles injicēt pašam, sniegti lietošanas instrukcijā. Arixtra pilnšļirces ir veidotas ar adatas aizsargsistēmu, lai novērstu saduršanās iespēju ar adatu pēc injekcijas. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI EU/1/02/206/015-017, 020 EU/1/02/206/031 EU/1/02/206/032 EU/1/02/206/035
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2002. gada 21. marts Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 21. marts 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
60

II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
61

A. RAŽOTĀJS (-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Aspen Notre Dame de Bondeville 1 rue de l'Abbaye 76960 Notre Dame de Bondeville Francija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Recepšu zāles.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS • Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP. Papildināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.
62

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
63

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
64

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Arixtra 1,5 mg/0,3 ml šķīdums injekcijām fondaparinux sodium
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce (0,3 ml) satur 1,5 mg nātrija fondaparinuksa.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu. Var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
65

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/02/206/005 – 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/006 – 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/007 – 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/008 – 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/024 - 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/025 - 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/026 - 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ arixtra 1.5 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
66

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
67

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injekcijām fondaparinux Na s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS
68

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Arixtra 2,5 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām fondaparinux sodium
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce (0,5 ml) satur 2,5 mg nātrija fondaparinuksa.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai vai intravenozai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu. Var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
69

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/02/206/001 – 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/002 – 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/003 – 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/004 – 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/021 - 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/022 - 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/023 - 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ arixtra 2.5 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
70

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
71

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injekcijām fondaparinux Na s.c./ i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS
72

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Arixtra 5 mg/0,4 ml šķīdums injekcijām fondaparinux sodium
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce (0,4 ml) satur 5 mg nātrija fondaparinuksa.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Ķermeņa masa līdz 50 kg. Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu. Var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ
73

Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/02/206/009 – 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/010 – 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/011 – 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/018 – 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/027 - 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/028 - 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/033 - 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ arixtra 5 mg
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
74

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
75

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Arixtra 5 mg/0,4 ml injekcijām fondaparinux Na s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS
76

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Arixtra7,5 mg/0,6 ml šķīdums injekcijām fondaparinux sodium
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce (0,6 ml) satur 7,5 mg nātrija fondaparinuksa.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Ķermeņa masa 50 –100 kg. Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu. Var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.
77

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/02/206/012 – 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/013 – 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/014 – 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/019 – 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/029 - 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/030 - 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/034 - 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ arixtra 7.5 mg
78

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
79

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injekcijām fondaparinux Na s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS
80

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Arixtra 10 mg/0,8 ml šķīdums injekcijām fondaparinux sodium
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce (0,8 ml) satur 10 mg nātrija fondaparinuksa.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Ķermeņa masa vairāk nekā 100 kg. Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu. Var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.
81

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/02/206/015 – 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/016 – 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/017 – 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/020 – 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu EU/1/02/206/031 - 2 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/032 - 10 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu EU/1/02/206/035 - 20 pilnšļirces ar manuālu drošības sistēmu
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ arixtra 10 mg 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
82

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
83

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Arixtra 10 mg/0,8 ml injekcijām fondaparinux Na s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS
84

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
85

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Arixtra 1,5 mg/0,3 ml šķīdums injekcijām Nātrija fondaparinukss (fondaparinux sodium)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.  Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.  Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.  Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.  Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas 3. Kā lietot Arixtra 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Arixtra 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto
Arixtra ir zāles, kas palīdz novērst asins recekļu veidošanos asinsvados (prettrombotisks līdzeklis).
Arixtra sastāvā ir sintētiska sastāvdaļa, ko sauc par nātrija fondaparinuksu. Tas aptur Xa (“desmit-A”) asinsreces faktora darbību asinīs un tādējādi novērš nevēlamu asins recekļu veidošanos (trombozi) asinsvados.
Arixtra tiek lietots, lai:  novērstu asins recekļu veidošanos kāju vai plaušu asinsvados pēc ortopēdiskas operācijas (piemēram, pēc gūžas un ceļa locītavas operācijas) vai operācijas vēdera dobumā;  novērstu asins recekļu veidošanos ierobežota kustīguma periodā akūtas slimības dēļ vai neilgi pēc šī perioda;  ārstētu asins recekļus asinsvados, kas ir kāju ādas virsmas tuvumā (virspusējo vēnu trombozi).
2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas
Nelietojiet Arixtra šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret nātrija fondaparinuksu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; • ja Jums ir stipra asiņošana; • ja Jums ir bakteriāla sirds infekcija; • ja Jums ir ļoti smaga nieru slimība. → Pastāstiet savam ārstam, ja domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums. Ja tā ir, Jūs nedrīkstat lietot Arixtra.
Īpaša piesardzība, lietojot Arixtra, nepieciešama šādos gadījumos: Pirms Arixtra lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu: • ja Jums ir nekontrolētas asiņošanas (hemorāģijas) risks, tai skaitā:
⋅ kuņģa čūla, ⋅ asinsreces traucējumi,
86

⋅ nesen bijusi asiņošana smadzenēs (intrakraniāla asiņošana), ⋅ nesen bijusi galvas smadzeņu, mugurkaula vai acu operācija; • ja Jums ir smaga aknu slimība; • ja Jums ir nieru slimība; • ja Jums ir 75 vai vairāk gadi; • ja Jūs sverat mazāk nekā 50 kg. → Pastāstiet savam ārstam, ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums.
Bērni un pusaudži Arixtra nav pārbaudīts lietošanai bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 17 gadiem.
Citas zāles un Arixtra Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, ko esat iegādājies bez receptes. Dažas zāles var ietekmēt Arixtra darbību vai Arixtra var ietekmēt šo zāļu darbību.
Grūtniecība un barošana ar krūti Arixtra nedrīkst parakstīt grūtniecēm, ja vien nav absolūtas nepieciešamības.
Zīdīšana nav ieteicama ārstēšanas laikā ar Arixtra. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Arixtra satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 23 mg nātrija vienā devā un tādējādi tās būtībā nesatur nātriju.
Arixtra pilnšļirces satur lateksu
Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem, kuriem ir paaugstināta jutība pret lateksu. → Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir alerģija pret lateksu, pirms saņemat Arixtra.
3. Kā lietot Arixtra
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Ieteicamā deva ir 2,5 mg reizi dienā, ko katru dienu injicē apmēram vienā laikā.
Ja Jums ir nieru slimība, devu var samazināt līdz 1,5 mg reizi dienā.
Kā lietot Arixtra • Arixtra injicē zem ādas (subkutāni) ādas krokā vēdera lejasdaļā. Šļircēs ir iepildīta precīza Jums
nepieciešamā deva. 2,5 mg un 1,5 mg devai ir atšķirīgas šļirces. Sīkākus norādījumus lūdzam meklēt lapas otrā pusē. • Neinjicējiet Arixtra muskulī.
Cik ilgi jālieto Arixtra Jums jāturpina ārstēšana ar Arixtra, cik ilgi ārsts noteicis, jo Arixtra novērš nopietna stāvokļa rašanos.
Ja esat injicējis Arixtra vairāk nekā noteikts Sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomu, cik drīz vien iespējams, jo ir palielināts asiņošanas risks.
87

Ja esat aizmirsis lietot Arixtra • Ievadiet devu, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. • Ja neesat pārliecināts, kā rīkoties, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Nepārtrauciet lietot Arixtra bez konsultēšanās Ja Jūs pārtraucat ārstēšanu pirms ārsta noteiktā laika, Jums pastāv risks izveidoties asins receklim kāju vai plaušu vēnās. Pirms ārstēšanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība Smagas alerģiskas reakcijas (anafilakse): cilvēkiem, kuri lieto Arixtra, to novēro ļoti reti (līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Pazīmes ir šādas:
• pietūkums, kas dažkārt skar seju vai muti (angioedēma) un apgrūtina rīšanu vai elpošanu, • ģībonis.  Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas šādi simptomi. Pārtrauciet Arixtra lietošanu.
Biežas blakusparādības Tās var rasties vairak nekā 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra. • asiņošana (piemēram, asiņošana operācijas vietā, esošas kuņģa čūlas asiņošana, deguna, smaganu asiņošana), • anēmija (sarkano asins šūnu skaita samazināšanās).
Retākas blakusparādības Tās var rasties līdz pat 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra. • zilumu rašanās vai pietūkums (tūska), • slikta dūša vai vemšana, • sāpes krūtīs, • elpas trūkums, • izsitumi vai ādas nieze, • operācijas brūces sulošana, • drudzis, • trombocītu (asins šūnas, kas nodrošina asinsreci) skaita samazināšanās vai palielināšanās, • dažu aknu izdalītu ķīmisko vielu (enzīmu) līmeņa paaugstināšanās.
Retas blakusparādības Tās var rasties līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra. • alerģiskas reakcijas (tai skaitā nieze, pietūkums, izsitumi), • iekšēja asiņošana smadzenēs vai vēdera dobumā, • nemiers vai apmulsums, • galvassāpes, • ģībonis vai reibonis, pazemināts asinsspiediens, • miegainība vai nogurums, • pietvīkums, • klepus, • sāpes kājās vai vēderā, • caureja vai aizcietējums, • gremošanas traucējumi, • brūces infekcija,
88

• bilirubīna (aknu izdalītas vielas) līmeņa paaugstināšanās asinīs, • kālija līmeņa samazināšanās asinīs.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Arixtra
• Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. • Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. • Arixtra nav jāuzglabā ledusskapī.
Nelietot šīs zāles: • pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes; • ja Jūs ievērojat šķīdumā jebkādas daļiņas, vai tas ir mainījis krāsu; • ja Jūs ievērojat, ka šļirce ir bojāta; • ja Jūs esat atvēris šļirci un uzreiz to neizmantojat.
Šļirču likvidēšana: Neizmetiet zāles vai šļirces kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Tas palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Arixtra satur • Aktīvā viela ir 1,5 mg nātrija fondaparinuksa 0,3 ml šķīduma injekcijām.
• Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds, lai pielāgotu pH (skatīt 2. punktu).
Arixtra nesatur no dzīvnieku valsts iegūtus produktus.
Arixtra ārējais izskats un iepakojums Arixtra ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām. Tas pieejams vienreizējas lietošanas pilnšļircē, kas aprīkota ar drošības sistēmu, lai palīdzētu novērst iespējamo saduršanos ar adatu pēc tās izlietošanas. Tas pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm (visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami).
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrija.
Ražotājs: Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francija.
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
89

Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
90

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 080074944 /+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Luxembourg/Luxemburg Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 80027915/+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

България Aspen Pharma Trading Limited
Teл.: 024917582/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Magyarország Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0680020832/+44 (0)1423 852 994 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Česká republika Aspen Pharma Trading Limited Tel: 228880774/+44 (0)1423 852 991 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Malta Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Danmark Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80250539/+44 (0)1423 852 992 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Nederland Aspen Pharma Trading Limited Tel: 08000224668/+44 (0)1423 533 573 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Deutschland Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0800 589 3218/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Norge Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80010093/+44 (0)1423 852 995 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Eesti Aspen Pharma Trading Limited Tel: 6682893/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Österreich Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800006584/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ελλάδα Aspen Pharma Trading Limited.
Τηλ: 00800128244/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Polska Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 008001211566/+44 (0)1423 852 859 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

España Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098847/+44 (0)1423 852 849 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Portugal Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800855770/+44 (0)1423 852 850 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

France Aspen Pharma Trading Limited Tél.: + 33 (0)1 39177000 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

România Aspen Pharma Trading Limited. Tel: 316300212/+44 (0)1423 852 876 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Hrvatska Aspen Pharma Trading Limited Tel: 017776395/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Slovenija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 018888201/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ireland Aspen Pharma Trading Limited

Slovenská republika Aspen Pharma Trading Limited

91

Tel: 00800 004 04142 /+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Ísland Aspen Pharma Trading Limited. Sími: +44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Italia Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098313/+44 (0)1423 533 687 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Κύπρος Aspen Pharma Trading Limited Τηλ: 80096374/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Latvija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 66163124/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Lietuva Aspen Pharma Trading Limited Tel: 052140291/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Tel: 0800001427/+44 (0)1423 852 899 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Suomi/Finland Aspen Pharma Trading Limited Puh/Tel: 0800918141/+44 (0)1423 852 993 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Sverige Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0200883595/+44 (0)1423 852 900 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
United Kingdom Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800 008 7392/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Liechtenstein Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

92

Drošības šļirču veidi Arixtra ir pieejama divu veidu drošības šļircēs, kas veidotas, lai pasargātu Jūs no saduršanās ar adatu pēc injekcijas. Viena veida šļircēm ir automātiska adatas aizsargsistēma un otra veida šļircēm ir manuāla adatas aizsargsistēma. Šļirces sastāvdaļas:  Adatas aizsargs  Virzulis  Pirkstu balsts  Drošības uzmava 1. attēls. Šļirce ar automātisku adatas aizsargsistēmu
Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 2. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 3. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu,
uzbīdot adatai drošības uzmavu PĒC LIETOŠANAS
ARIXTRA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Lietošanas instrukcija Šie norādījumi attiecas uz abiem šļirču veidiem (ar automātisko un manuālo adatas aizsargsistēmu). Ja norādījumi attiecībā uz kādu no šļircēm ir atšķirīgi, tas ir skaidri norādīts. 1. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Noslaukiet ar dvieli. 2. Izņemiet šļirci no kastītes un pārbaudiet: • vai nav beidzies derīguma termiņš, • vai šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains un nesatur daļiņas, • vai šļirce nav atvērta vai bojāta.
93

3. Apsēdieties vai atgulieties ērtā pozā. Izvēlieties vietu vēdera lejasdaļā, vismaz 5 cm zem nabas (A attēls). Mainiet injekcijas vietu labajā vai kreisajā pusē vēdera lejasdaļā katrā injicēšanas reizē. Tas palīdzēs mazināt nepatīkamas sajūtas injicēšanas vietā. Ja vēdera apakšdaļā injekciju izdarīt nav iespējams, konsultējieties ar medicīnas māsu vai ārstu.
A attēls
4. Notīriet injekcijas vietu ar spirta tamponu.

5. Noņemiet adatas aizsargu, vispirms to pagriežot (B1 attēls) un pēc tam taisnā virzienā velkot projām no šļirces korpusa (B2 attēls). Izmetiet adatas aizsargu.
Svarīga piezīme • Pirms injekcijas nepieskarieties adatai un neļaujiet tai saskarties ar kādu virsmu. • Ir normāli, ja šļircē ir mazs gaisa burbulis. Nemēģiniet izvadīt šo gaisa burbuli pirms injekcijas veikšanas, lai nezaudētu zāles.

B1 attēls

B2 attēls
6. Uzmanīgi satveriet notīrīto ādas laukumu, veidojot kroku. Visas injekcijas laikā turiet kroku ar īkšķi un rādītājpirkstu (C attēls).
C attēls 7. Stingri turiet šļirci aiz pirkstu balsta. Ieduriet adatu perpendikulāri visā garumā ādas krokā taisnā leņķī (D attēls).
D attēls
94

8. Injicējiet VISU šļirces saturu, nospiežot virzuli līdz galam (E attēls).

Šļirce ar automātisko sistēmu
9. Atlaidiet virzuli, un adata automātiski iznāks no ādas un tiks ievilkta drošības uzmavā, kur tā tiks neatgriezeniski ieslēgta (F attēls).

E attēls

F attēls Šļirce ar manuālo sistēmu 9. Pēc injekcijas turiet šļirci vienā rokā, satverot drošības uzmavu; ar otru roku saņemiet pirkstu balstu un stingri pavelciet atpakaļ. Tas atbrīvo uzmavu. Velciet uzmavu pāri šļirces korpusam, līdz tā fiksējas, nosedzot adatu. Tas parādīts 3. attēlā šīs pamācības sākumā.
Neizmetiet izlietoto šļirci saimniecības atkritumos. Izmetiet to, kā Jums teicis ārsts vai farmaceits.

95

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Arixtra 2,5 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām Nātrija fondaparinukss (fondaparinux sodium)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šķiet,
ka šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas 3. Kā lietot Arixtra 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Arixtra 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto
Arixtra ir zāles, kas palīdz novērst asins recekļu veidošanos asinsvados (prettrombotisks līdzeklis).
Arixtra satur sintētisku vielu, kuru sauc par nātrija fondaparinuksu. Tas apstādina Xa ("desmit-A") asinsreces faktora darbību asinīs, un tādējādi novērš nevēlamu asins recekļu veidošanos (trombozi) asinsvados.
Arixtra tiek lietots, lai: • novērstu asins recekļu veidošanos kāju vai plaušu asinsvados pēc ortopēdiskas operācijas (piemēram, pēc gūžas un ceļa locītavas operācijas) vai operācijas vēdera dobumā; • novērstu asins recekļu veidošanos ierobežota kustīguma periodā akūtas slimības dēļ vai neilgi pēc šī perioda; • ārstētu dažu veidu sirdslēkmes un smagu stenokardiju (sāpes, ko izraisa artēriju sašaurināšanās sirdī);  ārstētu asins recekļus asinsvados, kas ir kāju ādas virsmas tuvumā (virspusējo vēnu trombozi).
2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas
Nelietojiet Arixtra šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret nātrija fondaparinuksu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; • ja Jums ir stipra asiņošana; • ja Jums ir bakteriāla sirds infekcija; • ja Jums ir ļoti smaga nieru slimība. → Pastāstiet savam ārstam, ja domājat, ka kāds no šiem gadījumiem attiecas uz Jums. Ja tā ir, Jūs nedrīkstat lietot Arixtra.
Īpaša piesardzība, lietojot Arixtra, nepieciešama šādos gadījumos: Pirms Arixtra lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu: • ja Jums ir nekontrolētas asiņošanas (hemorāģijas) risks, tai skaitā:
⋅ kuņģa čūla,
96

⋅ asinsreces traucējumi, ⋅ nesen bijusi asiņošana smadzenēs (intrakraniāla asiņošana), ⋅ nesen bijusi galvas smadzeņu, mugurkaula vai acu operācija; • ja Jums ir smaga aknu slimība; • ja Jums ir nieru slimība; • ja Jums ir 75 vai vairāk gadi; • ja Jūs sverat mazāk nekā 50 kg. →Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pastāstiet to ārstam.
Bērni un pusaudži Arixtra lietošana nav pārbaudīta bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 17 gadiem.
Citas zāles un Arixtra Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, ko esat iegādājies bez receptes. Dažas citas zāles var ietekmēt Arixtra iedarbību vai Arixtra var ietekmēt to iedarbību.
Grūtniecība un barošana ar krūti Arixtra nedrīkst parakstīt grūtniecēm, ja vien nav absolūtas nepieciešamības. Zīdīšana nav ieteicama ārstēšanas laikā ar Arixtra. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Arixtra satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 23 mg nātrija vienā devā un tādējādi tās būtībā nesatur nātriju.
Arixtra pilnšļirces var saturēt lateksu
Pilnšļirces adatas aizsargs var saturēt lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem, kuriem ir paaugstināta jutība pret lateksu. → Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir alerģija pret lateksu, pirms saņemat Arixtra.
3. Kā lietot Arixtra
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Ieteicamā deva ir 2,5 mg reizi dienā, kuru ievada katru dienu aptuveni vienā laikā.
Ja Jums ir nieru slimība, devu var mazināt līdz 1,5 mg reizi dienā.
Kā Arixtra tiek ievadīts • Arixtra injicē zem ādas (subkutāni) ādas krokā vēdera lejasdaļā. Šļirces ir pildītas ar precīzu Jums nepieciešamo devu. 2,5 mg un 1,5 mg devai ir atšķirīgas šļirces. Sīkākus norādījumus par lietošanu skatīt instrukcijas otrā pusē. Lai ārstētu dažu formu sirdslēkmes, veselības aprūpes speciālists var Jums ievadīt pirmo devu vēnā (intravenozi). • Neinjicējiet Arixtra muskulī.
Cik ilgi jālieto Arixtra Jums jāturpina ārstēšana ar Arixtra, cik ilgi ārsts noteicis, jo Arixtra novērš nopietna stāvokļa rašanos.
Ja esat injicējis Arixtra vairāk nekā noteikts Sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, cik ātri vien iespējams, jo ir palielināts asiņošanas risks.
97

Ja esat aizmirsis lietot Arixtra • Ievadiet devu, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. • Ja neesat pārliecināts, kā rīkoties, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Nepārtrauciet lietot Arixtra bez ārsta ieteikuma Ja Jūs pārtraucat ārstēšanu pirms ārsta noteiktā laika, pastāv risks, ka var izveidoties asins receklis kājā vai plaušās. Pirms ārstēšanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība Smagas alerģiskas reakcijas (anafilakse): cilvēkiem, kuri lieto Arixtra, to novēro ļoti reti (līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Pazīmes ir šādas:
• pietūkums, kas dažkārt skar seju vai muti (angioedēma) un apgrūtina rīšanu vai elpošanu, • ģībonis.  Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas šādi simptomi. Pārtrauciet Arixtra lietošanu.
Biežas blakusparādības Tās var rasties vairāk nekā 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra.
• asiņošana (piemēram, asiņošana operācijas vietā, esošas kuņģa čūlas asiņošana, deguna asiņošana, smaganu asiņošana)
• anēmija (sarkano asins šūnu skaita samazināšanās).
Retākas blakusparādības Tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra.
• zilumu rašanās vai pietūkums (tūska) • slikta dūša vai vemšana • sāpes krūtīs • elpas trūkums • izsitumi vai ādas nieze • operācijas brūces sulošana • drudzis • trombocītu (asins recēšanai nepieciešamu asins šūnu) skaita samazināšanās vai palielināšanās • dažu aknu izdalītu ķīmisko vielu (enzīmu) līmeņa paaugstināšanās.
Retas blakusparādības Tās var rasties līdz 1 no katriem 1000 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra.
• alerģiskas reakcijas (tai skaitā nieze, pietūkums, izsitumi) • iekšķīga asiņošana smadzenēs vai vēdera dobumā • nemiers vai apmulsums • galvassāpes • ģībonis vai reibonis, pazemināts asinsspiediens • miegainība vai nogurums • pietvīkums • klepus • sāpes kājās vai vēderā • caureja vai aizcietējums • gremošanas traucējumi • brūču infekcija
98

• bilirubīna (aknu izdalītas vielas) līmeņa paaugstināšanās asinīs • kālija līmeņa mazināšanās asinīs
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Arixtra
• Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. • Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. • Arixtra nav nepieciešams uzglabāt ledusskapī.
Nelietot šīs zāles: • pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes; • ja Jūs ievērojat, ka šķīdumā ir daļiņas vai tas ir mainījis krāsu; • ja Jūs ievērojat, ka šļirce ir bojāta; • ja Jūs esat atvēris šļirci un neizmantojat uzreiz.
Šļirču iznīcināšana: Neizmetiet zāles vai šļirces kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Tas palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Arixtra satur • Aktīvā viela ir 2,5 mg nātrija fondaparinuksa 0,5 ml šķīduma injekcijām.
• Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds, lai pielāgotu pH (skatīt 2. punktu).
Arixtra nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus.
Arixtra ārējais izskats un iepakojums Arixtra ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām. Tas pieejams vienreizējas lietošanas pilnšļircē, kas aprīkota ar drošības sistēmu, lai palīdzētu novērst iespējamo saduršanos ar adatu pēc tās izlietošanas. Tas pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm (visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami).
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrija.
Ražotājs: Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francija.
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
99

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 080074944 /+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Luxembourg/Luxemburg Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 80027915/+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

България Aspen Pharma Trading Limited
Teл.: 024917582/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Magyarország Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0680020832/+44 (0)1423 852 994 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Česká republika Aspen Pharma Trading Limited
Tel: 228880774/+44 (0)1423 852 991 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Malta Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Danmark Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80250539/+44 (0)1423 852 992 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Nederland Aspen Pharma Trading Limited Tel: 08000224668/+44 (0)1423 533 573 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Deutschland Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0800 589 3218/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Norge Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80010093/+44 (0)1423 852 995 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Eesti Aspen Pharma Trading Limited Tel: 6682893/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Österreich Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800006584/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ελλάδα Aspen Pharma Trading Limited.
Τηλ: 00800128244/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Polska Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 008001211566/+44 (0)1423 852 859 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

España Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098847/+44 (0)1423 852 849 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Portugal Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800855770/+44 (0)1423 852 850 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

France Aspen Pharma Trading Limited Tél.: + 33 (0)1 39177000 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

România Aspen Pharma Trading Limited. Tel: 316300212/+44 (0)1423 852 876 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Hrvatska Aspen Pharma Trading Limited Tel: 017776395/+44 (0) 1748 828 391

Slovenija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 018888201/+44 (0) 1748 828 391

100

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Ireland Aspen Pharma Trading Limited Tel: 00800 004 04142 /+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Ísland Aspen Pharma Trading Limited. Sími: +44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Italia Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098313/+44 (0)1423 533 687 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Κύπρος Aspen Pharma Trading Limited Τηλ: 80096374/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Latvija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 66163124/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Lietuva Aspen Pharma Trading Limited Tel: 052140291/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Slovenská republika Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800001427/+44 (0)1423 852 899 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Suomi/Finland Aspen Pharma Trading Limited Puh/Tel: 0800918141/+44 (0)1423 852 993 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Sverige Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0200883595/+44 (0)1423 852 900 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
United Kingdom Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800 008 7392/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Liechtenstein Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

101

Drošības šļirču veidi Arixtra ir pieejama divu veidu drošības šļircēs, kas veidotas, lai pasargātu Jūs no saduršanās ar adatu pēc injekcijas. Viena veida šļircēm ir automātiska adatas aizsargsistēma un otra veida šļircēm ir manuāla adatas aizsargsistēma. Šļirces sastāvdaļas:  Adatas aizsargs  Virzulis  Pirkstu balsts  Drošības uzmava 1. attēls. Šļirce ar automātisku adatas aizsargsistēmu
Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 2. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 3. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu,
uzbīdot adatai drošības uzmavu PĒC LIETOŠANAS
ARIXTRA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Lietošanas instrukcija Šie norādījumi attiecas uz abiem šļirču veidiem (ar automātisko un manuālo adatas aizsargsistēmu). Ja norādījumi attiecībā uz kādu no šļircēm ir atšķirīgi, tas ir skaidri norādīts. 1. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni un noslaukiet tās ar dvieli. 2. Izņemiet šļirci no kastītes un pārbaudiet, ka:
• nav pienākušas derīguma termiņa beigas • šķidrums ir dzidrs un bezkrāsains un nesatur daļiņas • šļirce nav tikusi atvērta vai bojāta
102

3. Apsēdieties vai atgulieties ērtā pozā. Izvēlieties vietu vēdera lejasdaļā, vismaz 5 cm zem nabas (A attēls). Mainiet injekcijas vietu vēdera lejasdaļas labajā vai kreisajā pusē katrā injicēšanas reizē. Tas palīdzēs mazināt diskomfortu injekcijas vietās. Ja vēdera apakšdaļā injekciju izdarīt nav iespējams, konsultējieties ar medicīnas māsu vai ārstu.

A attēls

4. Notīriet injekcijas vietu ar spirta tamponu.

5. Noņemiet adatas aizsargu, vispirms to pagriežot (B1 attēls) un pēc tam taisnā virzienā velkot projām no šļirces korpusa (B2 attēls). Izmetiet adatas aizsargu.
Svarīga piezīme • Pirms injekcijas nepieskarieties adatai un neļaujiet tai saskarties ar kādu virsmu. • Ir normāli, ja šļircē ir mazs gaisa burbulis. Nemēģiniet izvadīt šo gaisa burbuli pirms injekcijas veikšanas, lai nezaudētu zāles.

B1 attēls

B2 attēls
6. Uzmanīgi satveriet notīrīto ādas laukumu, veidojot kroku. Visas injekcijas laikā turiet kroku ar īkšķi un rādītājpirkstu (C attēls).

7. Stingri turiet šļirci aiz pirkstu balsta. Ieduriet adatu perpendikulāri visā garumā ādas krokā (D attēls).

C attēls

D attēls
103

8. Injicējiet VISU šļirces saturu, nospiežot virzuli līdz galam (E attēls).

Šļirce ar automātisko sistēmu
9. Atlaidiet virzuli un adata automātiski iznāks no ādas un tiks ievilkta drošības uzmavā, kur tā tiks neatgriezeniski ieslēgta (F attēls).

E attēls

F attēls Šļirce ar manuālo sistēmu 9. Pēc injekcijas turiet šļirci vienā rokā, satverot drošības uzmavu; ar otru roku saņemiet pirkstu balstu un stingri pavelciet atpakaļ. Tas atbrīvo uzmavu. Velciet uzmavu pāri šļirces korpusam, līdz tā fiksējas, nosedzot adatu. Tas parādīts 3. attēlā šīs pamācības sākumā.
Neizmetiet izlietotās šļirces kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Iznīciniet tās, kā ārsts vai farmaceits Jums norādījis.

104

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Arixtra 5 mg/0,4 ml šķīdums injekcijām Arixtra 7,5 mg/0,6 ml šķīdums injekcijām Arixtra 10 mg/0,8 ml šķīdums injekcijām
Nātrija fondaparinukss (fondaparinux sodium)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas 3. Kā lietot Arixtra 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Arixtra 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Arixtra un kādam nolūkam to lieto
Arixtra ir zāles, kas palīdz novērst asins recekļu veidošanos asinsvados (prettrombotisks līdzeklis).
Arixtra sastāvā ir sintētiska sastāvdaļa, ko sauc par nātrija fondaparinuksu. Tas aptur Xa („desmit-A”) asinsreces faktora darbību un tādējādi novērš nevēlamu asins recekļu veidošanos (trombozi) asinsvados.
Arixtra lieto, lai ārstētu pieaugušos, kam ir asins recekļi kāju vēnās (dziļo vēnu tromboze) un/vai plaušu vēnās (plaušu embolija).
2. Kas Jums jāzina pirms Arixtra lietošanas
Nelietojiet Arixtra šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret nātrija fondaparinuksu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; • ja Jums ir stipra asiņošana; • ja Jums ir bakteriāla sirds infekcija; • ja Jums ir smaga nieru slimība. → Pastāstiet savam ārstam, ja domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums. Ja tā ir, Jūs nedrīkstat lietot Arixtra.
Īpaša piesardzība, lietojot Arixtra, nepieciešama šādos gadījumos: Pirms Arixtra lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu: • ja Jums ir nekontrolētas asiņošanas (hemorāģijas) risks, ieskaitot:
⋅ kuņģa čūla, ⋅ asinsreces traucējumi, ⋅ nesen bijusi asiņošana smadzenēs (intrakraniāla asiņošana), ⋅ nesen bijusi galvas smadzeņu, mugurkaula vai acu operācija; • ja Jums ir smaga aknu slimība; • ja Jums ir nieru slimība;
105

• ja Jums ir 75 vai vairāk gadi. → Pastāstiet savam ārstam, ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums.
Bērni un pusaudži Arixtra nav pārbaudīts lietošanai bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 17 gadiem.
Citas zāles un Arixtra Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, ko esat iegādājies bez receptes. Dažas zāles var ietekmēt Arixtra darbību vai Arixtra var ietekmēt šo zāļu darbību.
Grūtniecība un barošana ar krūti Arixtra nedrīkst parakstīt grūtniecēm, ja vien nav absolūtas nepieciešamības. Zīdīšana nav ieteicama ārstēšanas laikā ar Arixtra. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Arixtra satur nātriju Šīs zāles satur mazāk par 23 mg nātrija vienā devā un tādējādi tās būtībā nesatur nātriju.
Arixtra pilnšļirces satur lateksu
Pilnšļirces adatas aizsargs satur lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas pacientiem, kuriem ir paaugstināta jutība pret lateksu. → Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir alerģija pret lateksu, pirms saņemat Arixtra.

3. Kā lietot Arixtra

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ķermeņa masa Zem 50 kg 50 – 100 kg Virs 100 kg

Parastā deva 5 mg reizi dienā 7,5 mg reizi dienā 10 mg reizi dienā. Šo devu var samazināt līdz 7,5 mg reizi dienā, ja Jums ir vidēji smaga nieru slimība.

Jums jāinjicē zāles katru dienu apmēram vienā laikā.

Kā lietot Arixtra • Arixtra injicē zem ādas (subkutāni) ādas krokā vēdera lejasdaļā. Šļircēs iepildīta precīzi Jums
nepieciešamā deva. 5 mg, 7,5 mg un 10 mg devai ir atšķirīgas šļirces. Sīkākus norādījumus lūdzam meklēt lapas otrā pusē. • Neinjicējiet Arixtra muskulī.

Cik ilgi jālieto Arixtra Jums jāturpina ārstēšana ar Arixtra, cik ilgi ārsts noteicis, jo Arixtra novērš nopietna stāvokļa rašanos. Tas parasti būs vismaz 5 dienas.

Ja esat injicējis Arixtra vairāk nekā noteikts Sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomu, cik drīz vien iespējams, jo ir palielināts asiņošanas risks.

106

Ja esat aizmirsis lietot Arixtra • Ievadiet devu, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. • Ja neesat pārliecināts, kā rīkoties, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Nepārtrauciet lietot Arixtra bez konsultēšanās Ja Jūs pārtraucat ārstēšanu pirms ārsta noteiktā laika, asins receklis var netikt ārstēts pareizi un Jums var būt risks izveidoties jaunam asins receklim kāju vai plaušu vēnās. Pirms ārstēšanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība Smagas alerģiskas reakcijas (anafilakse): cilvēkiem, kuri lieto Arixtra, to novēro ļoti reti (līdz 1 no 10 000 cilvēkiem). Pazīmes ir šādas:
• pietūkums, kas dažkārt skar seju vai muti (angioedēma) un apgrūtina rīšanu vai elpošanu, • ģībonis.  Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas šādi simptomi. Pārtrauciet Arixtra lietošanu.
Biežas blakusparādības Tās var rasties biežāk nekā 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra.
• asiņošana (piemēram, operācijas vietā, esošas kuņģa čūlas, deguna asiņošana, zilumi).
Retākas blakusparādības Tās var rasties līdz pat 1 no 100 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra. • pietūkums (tūska), • galvassāpes, • sāpes, • slikta dūša vai vemšana, • mazs sarkano asins šūnu skaits (anēmija), • mazs trombocītu skaits (asins šūnas, kas nepieciešamas asins recei), • dažu aknās veidotu ķīmisku vielu (enzīmu) līmeņa palielināšanās.
Retas blakusparādības Tās var rasties līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem, kas ārstēti ar Arixtra. • alerģiska reakcija (tai skaitā nieze, pietūkums, izsitumi), • iekšēja asiņošana smadzenēs, aknās vai vēderā, • izsitumi, • reibonis, • sāpes un pietūkums injekcijas vietā, • liels trombocītu (asins šūnas, kas nodrošina asinsreci) skaits, • palielināts ar olbaltumiem nesaistītā slāpekļa daudzums asinīs, • sāpes vēderā, • nieze, • gremošanas traucējumi, • caureja vai aizcietējums, • palielināts bilirubīna (vielas, kas veidojas aknās) līmenis asinīs.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām
107

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Arixtra
• Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. • Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. • Arixtra nav jāuzglabā ledusskapī.
Nelietot šīs zāles: • pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes; • ja Jūs ievērojat šķīdumā jebkādas daļiņas vai tas ir mainījis krāsu; • ja Jūs ievērojat, ka šļirce ir bojāta; • ja Jūs esat atvēris šļirci un uzreiz to neizmantojat.
Šļirču likvidēšana: Neizmetiet zāles vai šļirces kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Tas palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Arixtra satur Aktīvā viela ir:
• 5 mg nātrija fondaparinuksa 0,4 ml šķīduma injekcijām • 7,5 mg nātrija fondaparinuksa 0,6 ml šķīduma injekcijām • 10 mg nātrija fondaparinuksa 0,8 ml šķīduma injekcijām
Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ūdens injekcijām, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds, lai pielāgotu pH (skatīt 2. punktu).
Arixtra nesatur no dzīvnieku valsts iegūtus produktus.
Arixtra ārējais izskats un iepakojums Arixtra ir dzidrs un bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums injekcijām. Tas pieejams pilnšļircē, kas aprīkota ar drošības sistēmu, lai palīdzētu novērst iespējamo saduršanos ar adatu pēc tās izlietošanas. Tas pieejams iepakojumā pa 2, 7, 10 un 20 pilnšļircēm (visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami).
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrija.
Ražotājs: Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francija.
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
108

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 080074944 /+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Luxembourg/Luxemburg Aspen Pharma Trading Limited Tél/Tel: 80027915/+44 (0)1423 852 898 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

България Aspen Pharma Trading Limited
Teл.: 024917582/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Magyarország Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0680020832/+44 (0)1423 852 994 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Česká republika Aspen Pharma Trading Limited Tel: 228880774/+44 (0)1423 852 991 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Malta Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Danmark Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80250539/+44 (0)1423 852 992 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Nederland Aspen Pharma Trading Limited Tel: 08000224668/+44 (0)1423 533 573 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Deutschland Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 0800 589 3218/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Norge Aspen Pharma Trading Limited Tlf: 80010093/+44 (0)1423 852 995 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Eesti Aspen Pharma Trading Limited Tel: 6682893/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Österreich Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800006584/+44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ελλάδα Aspen Pharma Trading Limited.
Τηλ: 00800128244/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Polska Aspen Pharma Trading Limited Tel.: 008001211566/+44 (0)1423 852 859 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

España Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098847/+44 (0)1423 852 849 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Portugal Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800855770/+44 (0)1423 852 850 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

France Aspen Pharma Trading Limited Tél.: + 33 (0)1 39177000 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

România Aspen Pharma Trading Limited. Tel: 316300212/+44 (0)1423 852 876 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Hrvatska Aspen Pharma Trading Limited Tel: 017776395/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Slovenija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 018888201/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ireland Aspen Pharma Trading Limited

Slovenská republika Aspen Pharma Trading Limited

109

Tel: 00800 004 04142 /+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Ísland Aspen Pharma Trading Limited. Sími: +44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Italia Aspen Pharma Trading Limited Tel: 800098313/+44 (0)1423 533 687 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Κύπρος Aspen Pharma Trading Limited Τηλ: 80096374/+44 (0)1423 852 990 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Latvija Aspen Pharma Trading Limited Tel: 66163124/+44 (0) 1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Lietuva Aspen Pharma Trading Limited Tel: 052140291/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Tel: 0800001427/+44 (0)1423 852 899 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Suomi/Finland Aspen Pharma Trading Limited Puh/Tel: 0800918141/+44 (0)1423 852 993 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Sverige Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0200883595/+44 (0)1423 852 900 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
United Kingdom Aspen Pharma Trading Limited Tel: 0800 008 7392/+44 (0)1748 828 391 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Liechtenstein Aspen Pharma Trading Limited Tel: +44 (0)1748 828 889 aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

110

Drošības šļirču veidi Arixtra ir pieejama divu veidu drošības šļircēs, kas veidotas, lai pasargātu Jūs no saduršanās ar adatu pēc injekcijas. Viena veida šļircēm ir automātiska adatas aizsargsistēma un otra veida šļircēm ir manuāla adatas aizsargsistēma. Šļirces sastāvdaļas:  Adatas aizsargs  Virzulis  Pirkstu balsts  Drošības uzmava 1. attēls. Šļirce ar automātisku adatas aizsargsistēmu
Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 2. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu 3. attēls. Šļirce ar manuālu adatas aizsargsistēmu,
uzbīdot adatai drošības uzmavu PĒC LIETOŠANAS
ARIXTRA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Lietošanas instrukcija Šie norādījumi attiecas uz abiem šļirču veidiem (ar automātisko un manuālo adatas aizsargsistēmu). Ja norādījumi attiecībā uz kādu no šļircēm ir atšķirīgi, tas ir skaidri norādīts. 1. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Noslaukiet ar dvieli. 2. Izņemiet šļirci no kastītes un pārbaudiet: • vai nav beidzies derīguma termiņš, • vai šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains un nesatur daļiņas, • vai šļirce nav atvērta vai bojāta.
111

3. Apsēdieties vai atgulieties ērtā pozā. Izvēlieties vietu vēdera lejasdaļā, vismaz 5 cm zem nabas (A attēls). Mainiet injekcijas vietu labajā vai kreisajā pusē vēdera lejasdaļā katrā injicēšanas reizē. Tas palīdzēs mazināt nepatīkamas sajūtas injicēšanas vietā. Ja vēdera apakšdaļā injekciju izdarīt nav iespējams, konsultējieties ar medicīnas māsu vai ārstu.

4. Notīriet injekcijas vietu ar spirta tamponu.

A attēls

5. Noņemiet adatas aizsargu, vispirms to pagriežot ( B1 attēls) un pēc tam taisnā virzienā velkot projām no šļirces korpusa (B2 attēls). Izmetiet adatas aizsargu.
Svarīga piezīme • Pirms injekcijas nepieskarieties adatai un neļaujiet tai saskarties ar kādu virsmu. • Ir normāli, ja šļircē ir mazs gaisa burbulis. Nemēģiniet izvadīt šo gaisa burbuli pirms injekcijas veikšanas, lai nezaudētu zāles.

B1 attēls

B2 attēls
6. Uzmanīgi satveriet notīrīto ādas laukumu, veidojot kroku. Visas injekcijas laikā turiet kroku ar īkšķi un rādītājpirkstu (C attēls).
C attēls 7. Stingri turiet šļirci aiz pirkstu balsta. Ieduriet adatu perpendikulāri visā garumā ādas krokā taisnā leņķī (D attēls).
D attēls
112

8. Injicējiet VISU šļirces saturu, nospiežot virzuli līdz galam.(E attēls)

Šļirce ar automātisko sistēmu 9. Atlaidiet virzuli, un adata automātiski iznāks no ādas un tiks ievilkta drošības uzmavā, kur tā tiks neatgriezeniski ieslēgta (F attēls).

E attēls

Šļirce ar manuālo sistēmu

F attēls

9. Pēc injekcijas turiet šļirci vienā rokā, satverot drošības uzmavu; ar otru roku saņemiet pirkstu balstu un stingri pavelciet atpakaļ. Tas atbrīvo uzmavu. Velciet uzmavu pāri šļirces korpusam, līdz tā fiksējas, nosedzot adatu. Tas parādīts 3. attēlā šīs pamācības sākumā.

Neizmetiet izlietoto šļirci saimniecības atkritumos. Izmetiet to, kā Jums teicis ārsts vai farmaceits.

113

Arixtra variācijas