Angin-Heel S

Tablete

Angin-Heel S tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N50
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Atropa belladonna Solanum dulcamara Hepar sulfuris Arnica montana Apis mellifica Phytolacca americana Mercurius cyanatus

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

6.46 €

Zāļu produkta identifikators

00-0101-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-0101

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

18-JUN-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Angin–Heel S tabletes

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

  • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

  • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

  • Ja simptomi nepāriet vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

    Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Angin–Heel S un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Angin–Heel S lietošanas

3. Kā lietot Angin–Heel S

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Angin–Heel S

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Angin–Heel S un kādam nolūkam to lieto

Angin-Heel S tabletes ir homeopātiskas zāles, ko lieto atbalstošai terapijai, ārstējot rīkles mandeļu iekaisumu, kas noris ar apgrūtinātu rīšanu, sāpēm un apsārtumu.

2. Kas Jums jāzina pirms Angin–Heel S lietošanas

Nelietojiet Angin–Heel S šādos gadījumos :

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, piemēram, arniku vai citiem kurvjziežu (Asteraceae) dzimtas augiem.

Citas zāles un Angin–Heel S

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Angin–Heel S neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Angin–Heel S satur laktozi.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Angin–Heel S

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 1 tablete jāizšķīdina mutē 3 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 līdz 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam

Ja esat lietojis Angin–Heel S vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Angin–Heel S

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Angin–Heel S

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējamas alerģiskas reakcijas vai pastiprināta siekalu sekrēcija kā reakcija uz homeopātiski aktīvo vielu Hydrargyrum bicyanatum (dzīvsudrabu). Retos gadījumos var rasties paaugstinātas jutības reakcijas cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret kurvjziežu dzimtes augiem (piem., arniku). Šādā gadījumā zāļu lietošana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Angin–Heel S

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Angin–Heel S satur

  • 1 tablete satur aktīvās vielas: Hydrargyrum bicyanatum D 8 30 mg, Phytolacca americana D 4 30 mg, Apis mellifica D 4 30 mg, Arnica montana D 4 30 mg, Hepar sulfuris D 6 60 mg, Solanum dulcamara D 4 60 mg, Atropa belladonna D 4 60 mg.

  • Cita sastāvdaļa ir: laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

Angin–Heel S ārējais izskats un iepakojums

Iepakojumā 50 tabletes.

Angin – Heel S tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: +49 7221 / 501-00

Fakss: +49 7221 / 501 485

E-pasts: info@heel.de

Izplatītājs:

UAB "Farmahelis"

Partizanų g. 198-5

50324 Kaunas

Lietuva

Tālrunis, fakss: +370 37 452 559

E-pasts: info@heel.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2015

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Angin-Heel S tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete satur aktīvās vielas:

Hydrargyrum bicyanatum D 8 30 mg

Phytolacca americana D 4 30 mg

Apis mellifica D 4 30 mg

Arnica montana D 4 30 mg

Hepar sulfuris D 6 60 mg

Solanum dulcamara D 4 60 mg

Atropa belladonna D 4 60 mg

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts (300 mg laktozes)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tabletes

Angin-Heel S tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Rīkles un mandeļu iekaisuma, kas noris ar apgrūtinātu rīšanu, sāpēm un apsārtumu, atbalstošai terapijai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 1 tablete jāizšķīdina mutē 3 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 līdz 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

Lietošanas veids

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām, piemēram, pret Arnica vai citu kurvjziežu (Asteraceae) dzimtes augu.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes–galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un krūts barošanas periodā nav pieejami. Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Angin-Heel S tabletes neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Iespējamas alerģiskas reakcijas vai pastiprināta siekalu sekrēcija kā reakcija uz homeopātiski aktīvo vielu Hydrargyrum bicyanatum (dzīvsudrabu). Šādā gadījumā zāļu lietošana jāpārtrauc.

Retos gadījumos var rasties paaugstinātas jutības reakcijas cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret kurvjziežu dzimtes augiem (piem., arniku).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Polipropilēna flakons ievietots kartona kārbiņā. Iepakojumā pa 50 tabletēm

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai <un citi norādījumi par rīkošanos>

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

D-76532 Baden-Baden

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

00-0101

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000. gada 16. februāris.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 18. jūnijs.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2015