VM Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros veicinās integrētas veselības aprūpes sistēmas izveidi un nozares digitalizācijas attīstību

Veselības ministrija (VM) Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros turpinās īstenot vairākus projektus, lai virzītos uz ilgtspējīgu, uz cilvēku vērstu, visaptverošu, kvalitatīvu un saprotamu veselības aprūpes sistēmu.

Galvenais mērķis ir tālredzīgas sistēmiskās izmaiņas, kas ļaus virzīties uz integrētu pieeju veselības aprūpē, nodrošinot epidemioloģiskās drošības uzlabošanu. Tas nozīmē – savlaicīgi, viegli saprotami un izsekojami veselības aprūpes pakalpojumi, sarežģītus pakalpojumus koncentrējot augstāka līmeņa ārstniecības iestādēs, kur pieejamas vajadzīgās kompetences un cilvēkresursi, savukārt pamatpakalpojumus organizēt tuvāk pacienta dzīvesvietai.

Lai sasniegtu mērķi un Atveseļošanas fonda ietvaros darbs notiks vairākos prioritāros virzienos – šogad plānots izstrādāt Digitālās veselības stratēģiju līdz 2027.gadam. Tā kalpos kā turpmākā ceļa karte drošu, nozares un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu digitālo risinājumu attīstīšanai un ieviešanai un veicinās visu digitālajā veselībā iesaistīto pušu vienotu izpratni un redzējumu par digitālās veselības valsts prioritātēm, tās tālāko attīstību. Tāpat tas veicinās valsts pārvaldes, ārstniecības iestāžu un industrijas sadarbību datu pieejamībā un savietojamībā un digitālo pakalpojumu attīstīšanā.

Būtisks virziens ir Infrastruktūras investīciju stratēģijas izstrāde, kas paredz definēt prioritātes publisko investīciju atbalstam, lai stiprinātu veselības nozares noturību, pieejamību un tādas infrastruktūras attīstību, kas nepieciešama integrētas pieejas veselības aprūpē izveidei, kā arī veicinātu ārstniecības iestāžu spēju pielāgoties krīzes situācijām.

Šogad plānots izstrādāt arī Ieteikumus integrētas veselības aprūpes attīstībai, mērķis ir efektīvs integrēta veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas modelis visos veselības aprūpes līmeņos. Tās veicinās piekļūstamību veselības aprūpes pakalpojumiem, veidojot sistēmu, kas atbilst pacientu vajadzībām. Savukārt, strādājot pie ieteikumiem epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai, mērķis ir noteikt rekomendācijas drošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, prasības sabiedrības veselības krīzes gadījumos, nodrošinot ilgtspējīgu un epidemioloģiski drošu vidi pacientiem.

Atveseļošanas fonda ietvaros minēto projektu īstenošanai paredzētais finansējums ir gandrīz 830 000 eiro, no tiem 700 000 eiro no Atveseļošanas fonda, savukārt gandrīz 130 000 eiro  no valsts budžeta, kas paredzēts pievienotās vērtības nodokļa segšanai.

Atveseļošanas fonds ir jauna budžeta programma, kas izveidota kā koordinēta Eiropas Savienības reakcija Covid-19 krīzei. Atveseļošanas fonda mērķis ir mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi ilgtermiņā, kā arī atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar ES dalībvalstu pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē