Publiskai apspriešanai nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 268

Publiskai apspriešanai līdz 29. oktobrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir pilnveidot rezidentūru tā lai, ārsta pamatspecialitāti apguvis ārsts elastīgākā apmācību sistēmā varētu apgūt ārsta profesijas apakšspecialitātes, papildspecialitātes zināšanas, prasmes vai kompetences. Izmaiņas būtiski paplašinās mācību iespējas un nostiprinās mūžizglītības dimensiju rezidentūrā, jo tiek piedāvāts elastīgāks, uz ārstu kā mācību guvēju vērsts izglītības veids. Kā arī atteikties no liekas birokrātiskas procedūras, novēršot prasību dublēšanu ar profesijas standartā noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām.

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē