Par pārbaudes rezultātiem saistībā ar Guntas Vīleres sniegto informāciju sociālajos tīklos

Saistībā ar sociālajos tīklos izplatīto video interviju, kurā Līga Krapāne intervē A/S Latvijas Jūras medicīnas centrā (turpmāk – Iestāde) praktizējošo ārsti Guntu Vīleri, kurā ārste pauž informāciju par  Covid-19 ,t.sk., par Covid-19 ārstēšanu un vakcināciju pret infekciju, Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir veikusi pārbaudi. Pārbaudes gaitā Inspekcija izvērtēja intervijā sniegto informāciju, iniciēja tikšanos ar ārsti Guntu Vīleri. Tikšanās laikā uzklausīts ārstes Guntas Vīleres pamatojums intervijā sniegtajai informācijai, kā arī ārste sniegusi informāciju par savas prakses darba organizāciju. Papildus Inspekcija iepazinās ar ārstes atsūtītajās atsaucēs norādīto informāciju, ar kuru ārste pamatoja savu viedokli par vakcīnas pret Covid-19 efektivitāti pret vīrusa omikrona paveidu. Lai pārbaudītu ārstes Guntas Vīleres prakses darba organizāciju, Inspekcija veica klātienes kontroli Iestādē.

Vērtējot ārstes Guntas Vīleres intervijā pausto, kā arī ārstes norādītajās atsaucēs publicēto informāciju, Inspekcija secināja, ka ārste atsevišķos jautājumos:

  • par Latvijas vadlīnijām Covid-19 ārstēšanai ambulatorā posmā, par vakcīnu efektivitāti un vakcināciju pret Covid-19; liekot uzsvaru uz vakcinācijas blaknēm, īpaši bērniem;
  • kā arī par tējas sēnes izmantošanu

sniegusi neprecīzu informāciju, ko iespējams var dažādi interpretēt un, kura var radīt nepareizu sapratni un ietekmēt sabiedrības uzskatus par Covid-19 ārstēšanu un vakcināciju.

Tikšanās laikā ar ārsti Guntu Vīleri tika izrunāts 2020.gada decembra Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas izstrādātajā dokumentā - “Ieteikumi Covid-19 pacientu ambulatorā aprūpē” atrunātās ārstēšanas metodes un vakcinācijas nozīmīgums.

Inspekcija aicināja ārsti atturēties no tāda personiskā viedokļa paušanas publiskajā telpā, kas varētu maldināt sabiedrību un pacientus, uztverot personas privāto viedokli kā ārsta norādījumus vai ieteikumus veselības aprūpē.

Papildus Inspekcija pārbaudē konstatēja, ka ārste Gunta Vīlere nepārzin Latvijas Republikas normatīvos aktus, un nav ievērojusi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 “Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās” noteiktās prasības, par ko  Inspekcija ir  uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē