Par Katastrofu medicīnas plāna 24.pielikuma jauno redakciju

Vēršam uzmanību, ka ir aktualizēta redakcija Valsts katastrofu medicīnas plāna 24. pielikumam (Intensīvās terapijas ierobežotu resursu izmantošana ārkārtas situācijās COVID-19 pandēmijas laikā). Minētā redakcija ir apstiprināta ar Veselības ministrijas rīkojumu šā gada 26.oktobrī (pieejams: https://www.nmpd.gov.lv/lv/katastrofu-medicinas-plani).

Jau ziņots, ka Valsts katastrofu medicīnas plānam arī iepriekš bija spēkā esošs 24. pielikums (apstiprināts 2020. gada 26.maijā). Ierobežotu intensīvās terapijas resursu izmantošana ir nostiprināta arī Covid-19 infekcijas pārvaldības likumā (49.6 pants - spēkā no 23.07.21.) un Ministru kabineta noteikumos Nr 662. "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (243.punkts - spēkā no 01.09.2021).

MK noteikumi Nr.662 nosaka:

243. Ierobežotu intensīvās terapijas resursu izmantošana un pacientu prioritizēšana tiek noteikta, ievērojot šādus galvenos principus un kritērijus: 

243.1. palīdzība tiek sniegta iespējami lielākam pacientu skaitam;

243.2. visi pacienti neatkarīgi no noteiktās diagnozes tiek vērtēti pēc vienotiem kritērijiem;

243.3. izvērtējums tiek veikts bez diskriminācijas, lēmumu pieņem konsīlijs;

243.4. tiek ņemta vērā pacienta griba par atteikšanos no ārstēšanas kopumā vai no konkrētas ārstniecības metodes;

243.5. pieņemtais lēmums par prioritizāciju (terapijas pieejamību) tiek regulāri pārskatīts;

243.6. pārtraucot intensīvās terapijas aprūpi, tiek nodrošināta cita pieejamā ārstēšana;

243.7. izvērtējums tiek balstīts uz starptautiski atzītām kritiski slimo pacientu novērtēšanas skalām un citiem nozīmīgiem klīniskajiem kritērijiem.

Covid-19 infekcijas pārvaldības likums nosaka:

49.6 pants. (1) Ierobežotu intensīvās terapijas resursu izmantošana un pacientu prioritizēšana atbilstoši medicīniskiem kritērijiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā notiek, ievērojot uz pierādījumiem balstītus medicīnas principus. Ministru kabinets nosaka galvenos ierobežoto intensīvās terapijas resursu izmantošanas un pacientu prioritizēšanas principus un kritērijus.

(2) Ārstniecības personu profesionālo organizāciju un veselības aprūpes konsultatīvo institūciju izstrādātās rekomendācijas ar Covid-19 inficēto personu ārstniecības procesa nodrošināšanai, kā arī rekomendācijas ierobežoto intensīvās terapijas resursu izmantošanai un pacientu prioritizēšanai Covid-19 infekcijas izplatības laikā apstiprina veselības ministrs pēc tam, kad saņemts atzinums no veselības nozares kompetentās institūcijas. Rekomendācijas pēc to apstiprināšanas tiek publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē, un par tām tiek informētas ārstniecības iestādes, kuras nodrošina ar Covid-19 inficēto personu ārstniecības procesu.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē