NVD būs plašākas iespējas analizēt veselības nozares datus

Lai pilnveidotu lēmumu pieņemšanas procesus veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, uzlabojot datu pārvaldību, uzkrāšanu, analīzi, statistiku un koplietošanas iespējas, Nacionālais veselības dienests (NVD) par Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda līdzekļiem īstenos informācijas komunikāciju tehnoloģiju projektu “Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana”. 

NVD tiek uzkrāts liels datu apjoms gan medicīnisko dokumentu dati, gan dati par personas veselību, gan par personai sniegtajiem pakalpojumiem, bet ir pilnveidojamas iespējas šīs informācijas analīzei un koplietošanai. Dienestam nepieciešama operatīva šo datu pieejamība efektīvākai analīzei, pārraudzībai un plānošanai.           

Projekta ietvaros tiks pilnveidota informācijas apmaiņa ar ārstniecības iestādēm, t.sk. nodrošinot iespēju ārstniecības iestādēm ātrāk izgūt informāciju par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu. Tiks nodrošināta iespēja NVD datus izmantot Veselības ministrijas veselības nozares politikas plānošanas vajadzībām, nozares iestāžu un sabiedrības informēšanas vajadzībām, atvērto datu publicēšanai. Izstrādāts risinājums veselības aprūpes pakalpojumu statistikas un finanšu izlietojuma dinamikas uzraudzībai ārstniecības personu, ārstniecības iestāžu, teritoriālā un valsts līmenī, t.sk.  par sniegtajiem ģimenes ārstu prakšu, zobārstniecības pakalpojumiem, veselības aprūpes pakalpojumiem mājās, sekundāri ambulatorajiem un stacionāri sniegtajiem pakalpojumiem, valsts kompensējamiem medikamentiem, medicīnisko ierīču izlietojumam un darba nespējas lapām.

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna kopējais nepieciešamais finansējums ir 3 850 000 eiro, kas paredzēts projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksām (plānotās izmaksas 385 000 eiro), koplietošanas sistēmas izstrādei (plānotās izmaksas 3 465 000 eiro). Savukārt pievienotās vērtības nodokļa izmaksas tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem 727 650 eiro apmērā.

NVD kā Veselības ministrijas padotības iestāde īsteno valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus. NVD slēdz līgumus ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un norēķinās par pakalpojumiem, veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu, veido Kompensējamo zāļu sarakstu, vada E-veselības projektus, kā arī nodrošina atlīdzības izmaksas no Ārstniecības riska fonda atbilstoši Veselības inspekcijas lēmumam.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē