Latvija pārņems jaunāko ES direktīvu par dzeramā ūdens kvalitāti

Arī Latvija pārņems jaunāko ES direktīvu “Par dzeramā ūdens kvalitāti”, kurā ietverto pasākumu mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību pret jebkādu dzeramā ūdens piesārņojuma nelabvēlīgu ietekmi, nodrošinot, ka dzeramais ūdens ir pilnvērtīgs un tīrs, kā arī veicināt pa krānu piegādātā dzeramā ūdens lietošanu, lai tajā skaitā samazinātu tos atkritumus, kas tagad rodas no fasētā ūdens patēriņa.

Ministru kabineta noteikumu projektu “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” otrdien, 26. septembrī, pieņēma valdība. Jāuzsver, ka Latvijā ūdens jau tagad ir drošs, jo spēkā ir prasības, kas nosaka, ka dzeramā ūdens piegādātājiem jānodrošina atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens, ierīkojot un uzturot dzeramā ūdens apgādes sistēmas, kā arī sabiedrībai jābūt pieejamai informācijai par dzeramā ūdens kvalitāti.

Lai sasniegtu jaunākajā ES direktīvā noteiktos mērķus, tiek paredzēts: risku novērtējums dzeramā ūdens ieguves avotiem un dzeramā ūdens apgādes sistēmām mērķtiecīgākiem pasākumiem ūdens piesārņojuma novēršanai; ūdens kvalitātes kontrole no avota līdz patērētājam, kas attiecas uz ūdens sateces baseiniem, piegādes sistēmām un ēku ūdensvadiem; plašāks dzeramā ūdens monitorings; dzeramā ūdens pieejamības veicināšana sabiedrībai un īpaši riska grupām.

Saskaņā ar projektu Veselības inspekcija saskaņo dzeramā ūdens monitoringa programmas, analizē datus un novērtē katras ūdens apgādes sistēmas atbilstību, kā arī sniedz rekomendācijas korektīvajiem pasākumiem un saskaņo pazeminātas kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim. Savukārt dzeramā ūdens piegādātājs organizē dzeramā ūdens auditmonitoringu un kārtējo monitoringu, veic dzeramā ūdens risku novērtējumu (sateces baseinos un piegādes sistēmā) un sniedz iegūtos rezultātus Veselības inspekcijai un arī patērētājiem.

Latvijā 1263 ūdensapgādes sistēmas apgādā 1,63 miljonus (jeb 87%) Latvijas iedzīvotāju. Pēdējo 10 gadu laikā ir būtiski palielinās iedzīvotāju īpatsvars, kam piegādātais ūdens atbilst visām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē