Būtiski uzlabojusies Ārstniecības riska fonda darba kvalitāte

2022.gada 7.februārī Veselības inspekcija saņēma informāciju no Valsts kontroles par atbilstības/lietderības revīzijas Nr.2.4.1-33/2018 “No Ārstniecības riska fonda izmaksāto atlīdzību regulēšanas procesa atbilstība normatīvo aktu prasībāmieteikumu ieviešanas izpildi. 

Revīzijā tika vērtēta Veselības inspekcijas veiktās darbības ieteikumu izpilde, tostarp analizēti dati par Ārstniecības riska fondā saņemtajiem atlīdzības prasījumiem un to virzību iestādē, kā arī veikta Ārstniecības riska fonda reģistra datu analīze par 2021.gadu salīdzinājumā ar 2019. un 2020.gadu un kopumā konstatēts, ka:

    1. vairs neveidojas atlīdzības prasījumu iesniegumu uzkrājumi, proti, izskatīšanas termiņš nepārsniedz Pacientu tiesību likumā noteikto viena gada termiņu;
    2. pieaudzis to atlīdzības pieprasījumu skaits, kuri izskatīti sešu mēnešu laikā;
    3. vidējais ekspertīzes veikšanas laiks ir samazinājies;
    4. atlīdzības prasījuma iesniegumu izskatīšanas laiks samazinājies.

 

Inspekcija veikusi Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas izpildi un Inspekcijā ir radīti apstākļi, lai nodrošinātu sniegto ieteikumu par Fonda darbības un iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu ieviešanu.

Neskatoties uz ierobežotajiem cilvēkresursiem, proti nepietiekami ārstu - ekspertu skaitu valstī, tostarp arī Inspekcijā, un augsto noslodzi, atlīdzības prasījumu izskatīšanas laiks 2021.gadā ir būtiski samazinājies un būtiski pieaudzis laiks no ārstu – ekspertu atzinuma saņemšanas līdz lēmuma pieņemšanai. Inspekcija norāda, ka atlīdzības prasījuma iesniegumu izskatīšanas laiks ir ticis samazināts par 1,7 mēnešiem. Proti, 2020.gadā ĀRFN ietvaros 156 lietas vidēji tika izskatītas 9,6 mēnešu laikā, bet 2021.gadā, - 152 lieta tika izskatīta vidēji 7,9 mēnešu laikā. ĀRFN vērš uzmanību, ka minētais izskatīšanas laiks tika aprēķināts par iesniegumiem, kuri tika nodoti ekspertīzes veikšanai un atzinuma sagatavošanai. Valsts kontrole atzina, ka 2021.gadā ir konstatēti būtiski uzlabojumi, proti, 41% gadījumu, kad bijis nepieciešams ārstu – ekspertu atzinums, atlīdzības prasījums izskatīts līdz sešiem mēnešiem. Pārējos gadījumos joprojām norit ekspertīze, un nav iestājies sešu mēnešu termiņš, vai tā ir pagarināta lietas sarežģītības dēļ (piemēram, profesionālo asociāciju vai nozares speciālistu iesaistīšana).

2021.gadā būtiski uzlabojusies lēmumu kvalitāte. Salīdzinājumā ar 2019.gadu, kad tika apstrīdēti 45 lēmumi un 2020.gadu, kad tika apstrīdēti 26 lēmumi, 2021.gadā apstrīdēti tikai 17 lēmumi.  Par 2021.gadā pieņemto lēmumu kvalitāti liecina arī zems pārsūdzību skaits tiesā - 9 pārsūdzības, jo 2020.gadā tika saņemtas 44 pārsūdzības, bet 2019.gadā – 24 pārsūdzības.

2021.gadā Veselības inspekcija saņēma 58 spriedumus, no kuriem 49 nolēmumos Veselības inspekcijas lēmumi  tika atzīti par tiesiskiem un pamatotiem. 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē