Atkarību profilaksei ieviesīs starptautisku praksi

Lai mazinātu riska faktorus un vēlmi pamēģināt atkarību izraisošas vielas, Latvijas skolās tiks īstenots pilotprojekts, ieviešot starptautisku programmu, kas citās valstīs uzrādījusi labus rezultātus. Tāpat plānota speciālistu apmācība pēc Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra izstrādātas Eiropas profilakses programmas.

Valdība otrdien, 4. jūnijā, pieņēma noteikumus*, kas ļauj Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju par ES fondu finansējumu īstenot vairākas aktivitātes atkarību profilakses jomā, īpaši par pierādījumos balstītām profilakses programmām un profilakses kvalitātes standartiem, lai varētu novērtēt pasākumu efektivitāti un ieguvumus.

Atkarību izraisošo vielu lietošana Latvijā ir izplatīta, sākot no agrīna pusaudžu vecuma. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka vērojama narkotiku pamēģinājušo iedzīvotāju īpatsvara palielināšanās, savukārt neseno un pašreizējo lietotāju īpatsvars ir konstants. Saskaņā ar 2020. gada datiem, 16,8% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem ir pamēģinājuši narkotiskās vielas, bet narkotikas jebkad pamēģinājušo respondentu īpatsvars vīriešu vidū ir 24,1%, kas ir augstāks īpatsvars nekā 2015. gadā (17,9%), savukārt sievietēm – 9,9% (5,1% 2015. gadā). Kopumā vērojami augstāki lietošanas rādītāji jaunu iedzīvotāju vidū. Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumiem un tendencēm skolēnu vidū liecina, ka atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība skolēnu vidū ir augsta, proti, jebkuras narkotiskās vielas bija pamēģinājuši 27% 15 - 16 gadus veci skolēni.

Latvijā ir neliels izvērtējumu skaits par to, vai profilakses pasākumi ir mainījuši lietošanas paradumus, tāpēc tiks adaptētas un pārņemtas citās valstīs ieviestas programmas, kas ir pierādījušas savu efektivitāti. Viena no tādām ir pierādījumos balstītas programmas “Labas uzvedības spēle”, kas pilotprojekta veidā tiks īstenots Latvijas skolās. “Labas uzvedības spēle” ir klasē balstīta uzvedības pārvaldības stratēģija sākumskolai, ko pedagogi izmanto līdztekus mācību programmai. Spēlē iekļauj visu klasi, lai socializētu bērnus un samazinātu agresīvu, traucējošu uzvedību klasē, kas ir riska faktors pusaudžu un pieaugušo nelegālo narkotiku un alkohola lietošanai, smēķēšanai antisociālas uzvedības ietekmes gadījumā. Programmas pilotēšanas laikā plānots sasniegt līdz 800 skolēniem, kas ir rekomendējamais skaits izvērtējuma veikšanai. Finanšu avoti tālākai programmas ieviešanai tiks noteikti pēc gala izvērtējuma.

Ieviešot šo standartizēto programmu, sagaidāmi vairāki ieguvumi -  tā kalpo kā profilakses programma sākumskolas vecuma bērniem, lai mazinātu riska faktorus, kas vēlāk var veicināt atkarību izraisošo vielu pamēģināšanu un lietošanas uzsākšanu, kā arī praktiskā ieviešana spēcinās iesaistīto pušu izpratni par pierādījumos balstītām programmām un to, kādus elementus vai standartus šādas programmas ietver.

Plānota arī pierādījumos balstītas profilakses popularizēšana, apmācot speciālistus pēc Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra izstrādātas Eiropas profilakses programmas (EUPC). Plānots apmācīt ap 100 speciālistus dažādos Latvijas reģionos no dažādām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. Apmācību kurss plānots speciālistiem, kuri lemj par profilakses aktivitātēm un kuri tās plāno. Tāpat tiks veikts pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas profilakses aktivitātēm Latvijā un profilakses standartu izmantošanu, kura ietvaros tiks noskaidrota situācija gan pirms, gan pēc projekta aktivitāšu īstenošanas.

Pasākuma ietvaros plānotais kopējais finansējums ir 522 000 eiro, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 443 700 eiro un valsts budžeta finansējums – 78 300 eiro.

Plānotie pasākumi atbilst Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam rīcības virzienam “Psiholoģiskā un emocionālā labklājība” un Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021. - 2027. gadam. Sabiedrības veselības politikas mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā. Profilakse vērsta uz iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, slimību risku mazināšanu, kā arī darbspēju saglabāšanu, pagarinot veselīgo mūža ilgumu un nākotnē atslogojot ārstniecības iestāžu darbu.

*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.4. pasākuma "Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošana un profilakses kvalitātes standartu ieviešana" īstenošanas noteikumi

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē