Aktualizētas vadlīnijas bērnu nometņu organizētājiem un veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos

Aktualizētās Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem skatīt

2022. gada 22. aprīlī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” (01.09.2009).

Grozījumi paredz:

  • MK noteikumu 10.13 un 11.punkta prasības nav attiecināmas uz valsts aizsardzības mācības nometnēm;
  • Par nometnes vadītāju var būt persona, kura apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi Valsts izglītības satura centra apliecību par programmas apguvi papīra dokumenta vai elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apstiprinātu ar laika zīmogu. Valsts izglītības satura centrs ziņas par apliecības iegūšanu reģistrē valsts informācijas sistēmā "Bērnu un jauniešu nometņu vadītājiem izsniegto apliecību datubāze";
  • Šo noteikumu 13. punktā minētās prasības nav attiecināmas uz jaunsargiem Jaunsardzes centra rīkotajos pasākumos." ;
  • Līdz 2022. gada 31. decembrim Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams visām nometnēm." ;
  • Līdz 2022. gada 31. decembrim šo noteikumu  ģimenes ārsta izziņa ir nepieciešama visiem dalībniekiem (tai skaitā dalībniekiem, kuru veselība tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā) dalībai visās nometnēs, un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas."

Papildus informāciju var skatīt Valsts izglītības un satura centra (VISC) mājaslapā šeit: http://nometnes.gov.lv/news/newsview/140?return=aHR0cDovL25vbWV0bmVzLmdvdi5sdi9uZXdzL2xpc3Q=


 [EĶ1]Pievienot vadlīnijas

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē