Ajovy

Šķīdums injekcijām

Ajovy

Pilnšļirce, N1
Fremanezumabum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

EU/1/19/1358/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/19/1358/001

Ražotājs

Merckle GmbH, Germany; Teva Pharmaceuticals Europe BV, Netherlands

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

28-MAR-19

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

225 mg

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Teva GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām
1. ZĀĻU NOSAUKUMS AJOVY 225 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena pilnšļirce satur 225 mg fremanezumaba (fremanezumabum). Fremanezumabs ir humanizēta monoklonāla antiviela, kas iegūta Ķīnas kāmju olnīcu (Chinese Hamster Ovary, CHO) šūnās ar rekombinanto DNS tehnoloģiju. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Šķīdums injekcijām (injekcija) Dzidrs vai opalescējošs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums, kura pH ir 5,5 un osmolalitāte ir 300-450 mOsm/kg.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas AJOVY ir indicēts migrēnas profilaksei pieaugušajiem, kuriem mēnesī ir vismaz 4 dienas ar migrēnu. 4.2. Devas un lietošanas veids Ārstēšana ir jāuzsāk ārstam ar pieredzi migrēnas diagnosticēšanā un ārstēšanā. Devas Ārstēšana ir paredzēta pacientiem, kuriem, uzsākot ārstēšanu ar fremanezumabu, mēnesī ir vismaz 4 dienas ar migrēnu. Ir pieejamas divas izvēles par devu biežumu:
• 225 mg reizi mēnesī (deva vienu reizi mēnesī) vai • 675 mg reizi trīs mēnešos (deva vienu reizi gada ceturksnī) Nomainot devas režīmu, jaunā režīma pirmā deva ir jālieto iepriekšējā režīma nākamajā ieplānotajā devas lietošanas dienā. Uzsākot ārstēšanu ar fremanezumabu, vienlaicīgu migrēnas profilaktisko ārstēšanu var turpināt, ja ārsts to uzskata par nepieciešamu (skatīt 5.1. apakšpunktu).
2

Ieguvums no ārstēšanas jāizvērtē 3 mēnešu laikā pēc ārstēšanas sākuma. Lēmums par ārstēšanas turpināšanu jāpieņem, pamatojoties uz pacienta individuālo reakciju. Ieteicams vēlāk regulāri pārskatīt nepieciešamību turpināt ārstēšanu.
Izlaista deva Ja fremanezumaba injekcija ieplānotajā datumā tiek izlaista, devu lietošana ir jāatsāk pēc iespējas ātrāk ieteiktajā devā un lietošanas režīmā. Nedrīkst lietot divkāršu devu, lai aizstātu izlaisto devu.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāki cilvēki Par fremanezumaba lietošanu pacientiem no 65 gadu vecuma ir pieejami ierobežoti dati. Populācijas farmakokinētikas analīze neliecina, ka būtu vajadzīga devas pielāgošana (skatīt 5.2. apakšpunktu).
Nieru vai aknu darbības traucējumi Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem vai aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).
Pediatriskā populācija AJOVY drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids
Subkutānai lietošanai.
AJOVY ir paredzēts tikai subkutānai injekcijai. To nedrīkst ievadīt intravenozi vai intramuskulāri. AJOVY var injicēt vēderā, augšstilbā vai augšdelmā vietās, kas nav jutīgas, ar zilumiem, apsārtušas vai sacietējušas. Vairāku injekciju veikšanai injekcijas vietas ir jāmaina.
Pacienti var veikt injekcijas paši, ja veselības aprūpes speciālists ir apmācījis viņus subkutāno injekciju veikšanā sev. Sīkākus norādījumus skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Izsekojamība
Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ir skaidri jāreģistrē lietoto zāļu nosaukums un sērijas numurs.
Paaugstināta jutība
Fremanezumaba klīniskajos pētījumos paaugstinātas jutības reakcijas tika ziņotas mazāk nekā 1% pacientu. Ja izpaužas paaugstinātas jutības reakcija, ir jāapsver fremanezumaba ievadīšanas pārtraukšana un jāuzsāk atbilstoša terapija.
Smagas kardiovaskulāras slimības
Pacienti ar noteiktām smagām kardiovaskulārām slimībām tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Dati par drošumu šiem pacientiem nav pieejami.
3

Palīgvielas
Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Ar AJOVY nav veikti formāli zāļu mijiedarbības pētījumi. Pamatojoties uz fremanezumaba raksturojumu, nav sagaidāma farmakokinētiska mijiedarbība ar citām zālēm. Turklāt vienlaicīga zāļu lietošana pret akūtu migrēnu (it īpaši pretsāpju līdzekļu, melnā rudzu grauda (ergotamīna) un triptānu līdzekļu) un migrēnas profilakses līdzekļu lietošana klīniskajos pētījumos neietekmēja fremanezumaba farmakokinētiku.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Dati par AJOVY lietošanu sievietēm grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties no AJOVY lietošanas grūtniecības laikā.
Barošana ar krūti
Nav zināms, vai fremanezumabs izdalās cilvēka pienā. Tomēr ir zināms, ka cilvēka IgG izdalās pienā pirmajās dienās pēc dzemdībām, bet drīz pēc tam samazinās līdz zemai koncentrācijai, tāpēc šajā īsajā laika periodā nevar izslēgt risku ar krūti barotiem zīdaiņiem. Fremanezumaba turpmāka lietošana barošanas ar krūti laikā jāapsver tikai tādā gadījumā, ja ir klīniski nepieciešams.
Fertilitāte
Dati par fertilitāti cilvēkiem nav pieejami. Pieejamie neklīniskie dati neliecina par ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
AJOVY neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums
Zāļu reģistrācijas pētījumos ar AJOVY tika ārstēti vairāk nekā 2500 pacienti (vairāk nekā 1900 pacientgadu). Vairāk nekā 1400 pacienti tika ārstēti vismaz 12 mēnešus.
Bieži ziņotās zāļu nevēlamās blakusparādības bija vietējas reakcijas injekcijas vietā (sāpes [24%], sacietējums [17%], eritēma [16%] un nieze [2%]).
Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā
Klīniskajos pētījumos novērotās nevēlamās blakusparādības ir norādītas pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas. Katrā orgānu sistēmu klasē nevēlamās blakusparādības ir sarindotas pēc to biežuma, kā pirmās minot visbiežākās. Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir norādītas to nopietnības samazinājuma secībā. Biežuma grupas ir noteiktas šādi: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000).
AJOVY klīniskās izpētes programmā ir noteiktas šādas nevēlamās blakusparādības (1. tabula).
4

1. tabula: Klīniskajos pētījumos novērotās nevēlamās blakusparādības

MedDRA orgānu sistēmu

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

klase

Vispārēji traucējumi un

Ļoti bieži

Sāpes injekcijas vietā

reakcijas ievadīšanas vietā

Sacietējums injekcijas vietā

Eritēma injekcijas vietā

Bieži

Nieze injekcijas vietā

Retāk

Izsitumi injekcijas vietā

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Reakcijas injekcijas vietā Visbiežāk novērotās vietējās reakcijas injekcijas vietā bija sāpes, sacietējums un eritēma. Visas vietējās reakcijas injekcijas vietā bija pārejošas un pēc smaguma pakāpes galvenokārt vieglas līdz vidēji smagas. Sāpes, sacietējumu un eritēmu parasti novēroja tūlīt pēc injekcijas, savukārt nieze un izsitumi parādījās mediāni attiecīgi pēc 24 un 48 stundām. Visas injekcijas vietas reakcijas pārgāja visbiežāk pēc dažām stundām vai dienām. Parasti pēc injekcijas vietas reakcijām nebija nepieciešams pārtraukt zāļu lietošanu.

Imūngenitāte Placebo kontrolētos pētījumos 0,4% pacientu (6 no 1701), kuri tika ārstēti ar fremanezumabu, izveidojās antivielas pret zālēm (anti-drug antibodies, ADA). Antivielu atbildes reakcija bija ar zemu titru. Vienam no šiem 6 pacientiem izveidojās neitralizējošas antivielas. Līdz šim 1494 pacienti ir pabeiguši 12 mēnešu ilgo ārstēšanu ar fremanezumabu 3. pētījumā, kas ir pašreiz notiekošs ilgtermiņa pētījums. ADA tika noteiktas 2% pacientu (38 no 1888). ADA veidošanās neietekmēja fremanezumaba drošumu un efektivitāti.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Klīniskajos pētījumos intravenozi tika ievadīts līdz pat 2000 mg lielas devas, neradot toksicitāti, kuru ierobežo devas lielums. Pārdozēšanas gadījumos ir ieteikts novērot, vai pacientam neparādās kādas nevēlamo blakusparādību pazīmes vai simptomi, un sniegt atbilstošu simptomātisku ārstēšanu, ja nepieciešams.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: vēl nav piešķirts. ATĶ kods: vēl nav piešķirts.
Darbības mehānisms
Fremanezumabs ir humanizēta IgG2Δa/kapa monoklonālā antiviela, kas iegūta no peļu prekursora. Fremanezumabs selektīvi piesaistās ar kalcitonīna gēnu saistītā peptīda (calcitonin gene-related peptide, CGRP) ligandam un bloķē abas CGRP izoformas (α- un β-CGRP) no piesaistes CGRP receptoram. Precīzs darbības mehānisms, kā fermanezumabs novērš migrēnas lēkmes, nav zināms, tomēr tiek uzskatīts, ka migrēnas novēršana tiek panākta ar tās modulējošo iedarbību uz trijzaru nerva

5

sistēmu. Ir pierādīts, ka CGRP līmenis migrēnas laikā ievērojami paaugstinās un pēc galvassāpju atvieglošanas tas atgriežas normālajā līmenī.
Fremanezumabs ir ļoti specifisks CGRP bloķētājs un nepiesaistās cieši saistītiem grupas locekļiem (piemēram, amilīnam, kalcitonīnam, intermedīnam un adrenomedulīnam).
Klīniskā efektivitāte un drošums
Fremanezumaba efektivitāte tika izvērtēta divos randomizētos, 12 nedēļu ilgos, dubultaklos, placebo kontrolētos III fāzes pētījumos pieaugušiem pacientiem ar epizodisku (1. pētījums) un hronisku migrēnu (2. pētījums). Pētījumos iekļautiem pacientiem bija vismaz 12 mēnešu ilga migrēna anamnēzē (ar auru un bez auras) saskaņā ar starptautiskās galvassāpju traucējumu klasifikācijas (ICHD-III) diagnosticēšanas kritērijiem. No pētījuma tika izslēgti gados vecāki pacienti (>70 gadi), pacienti, kuri lietoja opioīdus vai barbiturātus vairāk nekā 4 dienas mēnesī, un pacienti ar iepriekšēju miokarda infarktu, cerebrovaskulāru notikumu un trombembolijas notikumiem.
Epizodiskas migrēnas pētījums (1. pētījums) Fremanezumaba efektivitāte tika izvērtēta, ārstējot epizodisku migrēnu randomizētā, daudzcentru, 12 nedēļu ilgā, placebo kontrolētā, dubultaklā pētījumā (1. pētījums). Pētījumā tika iekļauti pieaugušie ar epizodisku migrēnu anamnēzē (mazāk par 15 dienām ar galvassāpēm mēnesī). Pavisam 875 pacienti (742 sievietes, 133 vīrieši) tika randomizēti trīs grupās: 675 mg fremanezumaba reizi trīs mēnešos (reizi gada ceturksnī, n=291), 225 mg fremanezumaba reizi mēnesī (reizi mēnesī, n=290) vai placebo lietošana reizi mēnesī (n=249), ievadot to ar subkutānu injekciju. Demogrāfiskie raksturlielumi un slimības īpašības sākumstāvoklī bija līdzsvarotas un salīdzināmas starp pētījuma grupām. Pacientu mediānais vecums bija 42 gadi (robežās no 18 līdz 70 gadiem), 85% bija sievietes un 80% bija baltās rases. Vidējais migrēnas biežums sākumstāvoklī bija aptuveni 9 dienas ar migrēnu mēnesī. Pacientiem pētījuma laikā bija atļauts izmantot zāles pret akūtām galvassāpēm. Pacientu apakškopai (21%) bija arī atļauts līdztekus lietot vienas bieži izmantotas galvassāpju profilakses zāles (bēta blokatorus, kalcija kanālu blokatoru/benzocikloheptēna līdzekļus, antidepresantus, antikonvulsantus). Pavisam 19% pacientu iepriekš bija lietojuši topiramātu. Kopā 791 pacients pabeidza 12 nedēļu ilgo dubultaklo ārstēšanas periodu.
Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija vidējā izmaiņa no sākumstāvokļa vidējā dienu skaitā ar migrēnu mēnesī 12 nedēļu ilgā ārstēšanas periodā. Galvenie sekundārie mērķa kritēriji bija vismaz 50% liela samazinājuma sasniegšana no sākumstāvokļa dienu skaitā ar migrēnu mēnesī (50% atbildes reakcijas rādītājs), vidējā izmaiņa no sākumstāvokļa pacientu ziņotajā MIDAS rezultātā un izmaiņas no sākumstāvokļa mēneša vidējā dienu skaitā, kad tika lietotas zāles pret akūtām galvassāpēm. Fremanezumaba devas režīms reizi mēnesī un reizi gada ceturksnī demonstrēja statistiski nozīmīgu un klīniski būtisku uzlabojumu no sākumstāvokļa, salīdzinot ar placebo, galvenajos mērķa kritērijos (skatīt 2. tabulu). Iedarbība tika arī novērota jau pirmajā mēnesī un tika uzturēta visā ārstēšanas periodā (skatīt 1. attēlu).
1. attēls. Vidējās izmaiņas no sākumstāvokļa vidējā mēneša dienu ar migrēnu skaitā 1. pētījumā
6

Vidējā vērtība sākumstāvoklī (vidējais dienu ar migrēnu skaits mēnesī): placebo: 9,1, AJOVY reizi gada ceturksnī: 9,2; AJOVY reizi mēnesī: 8,9.

2. tabula. Galvenie efektivitātes rezultāti 1. pētījumā par epizodisku migrēnu

Efektivitātes mērķa kritērijs

Placebo (n=290)

Fremanezumabs 675 mg reizi gada

Fremanezumabs 225 mg reizi mēnesī

ceturksnī

(n=287)

(n=288)

MMD

Vidējā izmaiņaa (95% TI) -2,2 (-2,68; -1,71)

TD (95% TI)b

-

-3,4 (-3,94; -2,96) -1,2 (-1,74; -0,69)

-3,7 (-4,15; -3,18) -1,4 (-1,96; -0,90)

Sākumstāvoklī (SN)

9,1 (2,65)

9,2 (2,62)

8,9 (2,63)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

MHD

Vidējā izmaiņaa (95% TI) -1,5 (-1,88; -1,06)

TD (95% TI)b

-

-3,0 (-3,39; -2,55) -1,5 (-1,95; -1,02)

-2,9 (-3,34; -2,51) -1,5 (-1,92; -0,99)

Sākumstāvoklī (SN)

6,9 (3,13)

7,2 (3,14)

6,8 (2,90)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

50% atbildes reakcijas

rādītājs MMD Procentuāli [%]

27,9%

44,4%

47,7%

P vērtība (salīdzinot ar -

p<0,0001

p<0,0001

placebo)

75% atbildes reakcijas

rādītājs MMD Procentuāli [%]

9,7%

18,4%

18,5%

P vērtība (salīdzinot ar -

p=0,0025

p=0,0023

placebo)

MIDAS kopā Vidējā izmaiņaa (95% TI) -17.5 (-20.62, -14.47) -23,0 (-26,10; -19,82) -24,6 (-27,68; -21,45)

Sākumstāvoklī (SN)

37.3 (27.75)

41,7 (33,09)

38 (33,30)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p=0,0023

p<0,0001

MAHMD Vidējā izmaiņaa (95% TI) -1,6 (-2,04; -1,20)

-2,9 (-3,34; -2,48)

-3,0 (-3,41; -2,56)

7

TD (95% TI)b

-

-1,3 (-1,73; -0,78)

-1,3 (-1,81; -0,86)

Sākumstāvoklī (SN)

7,7 (3,60)

7,7 (3,70)

7,7 (3,37)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

TI = ticamības intervāls; MAHMD = mēneša dienu skaits, kad lietotas zāles pret akūtām galvassāpēm (monthly

acute headache medication days); MHD = mēneša dienu skaits ar vismaz vidēji smagām galvassāpēm (monthly

headache days of at least moderate severity); MIDAS = Migrēnas izraisītās nespējas novērtējums (Migraine

Disability Assessment); MMD = dienas ar migrēnu mēnesī (monthly migraine days); SN = standartnovirze; TD =

ārstēšanas atšķirība (treatment difference) a Visiem mērķa kritērijiem vidējā izmaiņa un TI ir balstīti uz ANCOVA modeli, kas ietver ārstēšanu, dzimumu,

reģionu un profilaktisko zāļu lietošanu sākumstāvoklī (jā/nē) kā fiksētu ietekmi un saistīto sākumstāvokļa vērtību

un gadus kopš migrēnas sākuma kā neatkarīgos mainīgos. b Ārstēšanas atšķirība ir balstīta MMRM analīzē ar ārstēšanu, dzimumu, reģionu un profilaktisko zāļu lietošanu

sākumstāvoklī (jā/nē), mēnesi un ārstēšanas mēnesi kā fiksētu ietekmi un saistīto sākumstāvokļa vērtību un

gadus kopš migrēnas sākuma kā neatkarīgos mainīgos.

Pacientiem, kuri vienlaicīgi lietoja vienas citas profilaktiskas migrēnas zāles, ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar migrēnu (MMD) skaita samazinājumā, kas tika novērota starp fremanezumabu 675 mg reizi gada ceturksnī un placebo, bija -1,8 dienas (95% TI: -2,95; -0,55) un starp fremanezumabu 255 mg reizi mēnesī un placebo bija -2,0 dienas (95% TI: -3,21; -0,86).

Pacientiem, kuri iepriekš bija lietojuši topiramātu, ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar migrēnu (MMD) skaita samazinājumā, ko novēroja starp fremanezumabu 675 mg reizi gada ceturksnī un placebo, bija -2,3 dienas (95% TI: -3,64; -1,00) un starp fremanezumabu 255 mg reizi mēnesī un placebo, bija -2,4 dienas (95% TI: -3,61; -1,13).

Hroniskas migrēnas pētījums (2. pētījums) Fremanezumabu izvērtēja, ārstējot hronisku migrēnu randomizētā, daudzcentru, 12 nedēļu ilgā, placebo kontrolētā, dubultaklā pētījumā (2. pētījums). Pētījuma populācija ietvēra pieaugušos ar hronisku migrēnu anamnēzē (15 vai vairāk dienas ar migrēnu mēnesī). Pavisam 1130 pacienti (991 sieviete, 139 vīrieši) tika randomizēti vienā no trīs pētījuma grupām: 675 mg fremanezumaba sākuma deva, pēc kuras vienu reizi mēnesī lietoja 225 mg fremanezumaba devu (reizi mēnesī, n=379), 675 mg fremanezumaba deva vienu reizi trīs mēnešos (reizi gada ceturksnī, n=376) vai placebo reizi mēnesī (n=375), ko ievadīja ar subkutānu injekciju. Demogrāfiskie raksturlielumi un slimības īpašības sākumstāvoklī bija līdzsvarotas un salīdzināmas starp pētījuma grupām. Pacientu mediānais vecums bija 41 gads (diapazonā no 18 līdz 70 gadiem), 88% bija sievietes un 79% bija baltās rases. Vidējais galvassāpju biežums sākumstāvoklī bija aptuveni 21 diena ar galvassāpēm mēnesī (no kurām 13 dienas ar galvassāpēm bija vismaz vidēji smagas). Pacientiem pētījuma laikā bija atļauts lietot zāles pret akūtām galvassāpēm. Pacientu apakškopai (21%) bija arī atļauts vienlaicīgi lietot vienas bieži lietotās profilakses zāles (bēta blokatorus, kalcija kanāla blokatoru/benzocikloheptēna līdzekļus, antidepresantus, antikonvulsantus). Pavisam 30% pacientu iepriekš bija lietojuši topiramātu un 15% onabotulīna toksīnu A. Kopā 1034 pacienti pabeidza 12 nedēļu ilgu, dubultaklo ārstēšanas periodu.

Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija vidējā izmaiņa no sākumstāvokļa mēneša vidējo dienu skaitā ar galvassāpēm, kas bija vismaz vidēji smagas, 12 nedēļu ilgajā ārstēšanas periodā. Galvenie sekundārie mērķa kritēriji bija vismaz 50% liela samazinājuma sasniegšana no sākumstāvokļa mēneša dienu ar galvassāpēm, kuras bija vismaz vidēji smagas, skaitā (50% ar atbildes reakciju), vidējā izmaiņa no sākumstāvokļa pacienta ziņotajā HIT-6 rādītājā un izmaiņas no sākumstāvokļa mēneša vidējā dienu skaitā, kad tika lietotas zāles pret akūtām galvassāpēm. Fremanezumaba devas režīms gan reizi mēnesī, gan reizi gada ceturksnī demonstrēja statistiski nozīmīgu un klīniski būtisku uzlabojumu no sākumstāvokļa, salīdzinot ar placebo, galvenajos mērķa kritērijos (skatīt 3. tabulu). Iedarbība tika novērota jau pirmajā mēnesī un tika uzturēta visā ārstēšanas periodā (skatīt 2. attēlu).

2. attēls. Vidējās izmaiņas no sākumstāvokļa vidējā mēneša dienu ar galvassāpēm skaitā, kuras bija vismaz vidēji smagas, 2. pētījumā

8

Vidējā vērtība sākumstāvoklī (vidējais dienu ar galvassāpēm, kas ir vismaz vidēji smagas, skaits mēnesī): placebo: 13,3, AJOVY reizi gada ceturksnī: 13,2; AJOVY reizi mēnesī: 12,8.

3. tabula. Galvenie efektivitātes iznākumi 2. pētījumā par hronisku migrēnu

Efektivitātes mērķa

Placebo

Fremanezumabs

Fremanezumabs

kritērijs

(n=371)

675 mg reizi gada

225 mg reizi mēnesī

ceturksnī

ar 675 mg sākuma

(n=375)

devu

(n=375)

MHD

Vidējā izmaiņaa (95% TI) -2,5 (-3,06; -1,85)

TD (95% CI)b

-

-4,3 (-4,87; -3.66) -1,8 (-2,45; -1.13)

-4,6 (-5,16; -3,97) -2,1 (-2,77; -1,46)

Sākumstāvoklis (SN)

13,3 (5,80)

13,2 (5,45)

12,8 (5,79)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

MMD

Vidējā izmaiņaa (95% TI) -3,2 (-3,86; -2,47)

TD (95% TI)b

-

-4,9 (-5,59; -4,20) -1,7 (-2,44; -0,92)

-5,0 (-5,70; -4,33) -1,9 (-2,61; -1,09)

Sākumstāvoklis (SN)

16,3 (5,13)

16,2 (4,87)

16,0 (5,20)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

50% atbildes reakcijas

rādītājs MHD

Proporcija [%]

18,1%

37,6%

40,8%

P vērtība (salīdzinot ar -

p<0,0001

p<0,0001

placebo)

75% atbildes reakcijas

rādītājs MHD

Proporcija [%]

7,0%

14,7%

15,2%

P vērtība (salīdzinot ar -

p=0,0008

p=0,0003

placebo)

HIT-6 kopā Vidējā izmaiņaa (95% TI) -4,5 (-5,38; -3,60)

-6,4 (-7,31; -5,52)

-6,7 (-7,71; -5,97)

Sākumstāvoklis (SN)

64,1 (4,79)

64,3 (4,75)

64,6 (4,43)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p=0,0001

p<0,0001

MAHMD

9

Vidējā izmaiņaa (95% TI) -1,9 (-2,48; -1,28)

TD (95% TI)b

-

-3,7 (-4,25; -3,06) -1,7 (-2,40; -1,09)

-4,2 (-4,79; -3,61) -2,3 (-2,95; -1,64)

Sākumstāvoklis (SN)

13,0 (6,89)

13,1 (6,79)

13,1 (7,22)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

TI =ticamības intervāls; HIT-6 = galvassāpju ietekmes tests (Headache Impact Test); MAHMD = mēneša dienu

skaits, kad lietotas zāles pret akūtām galvassāpēm (monthly acute headache medication days); MHD = mēneša

dienu ar vismaz vidēji smagām galvassāpēm skaits (monthly headache days of at least moderate severity); MMD

= mēneša dienas ar migrēnu (monthly migraine days); SN = standartnovirze; TD = ārstēšanas atšķirība

(treatment difference)

a Visiem mērķa kritērijiem vidējā izmaiņa un TI ir balstīti uz ANCOVA modeli, kas ietver ārstēšanu, dzimumu,

reģionu un profilaktisko zāļu lietošanu sākumstāvoklī (jā/nē) kā fiksētu ietekmi un saistīto sākumstāvokļa vērtību

un gadus kopš migrēnas sākuma kā neatkarīgos mainīgos.

b Ārstēšanas atšķirība ir balstīta MMRM analīzē ar ārstēšanu, dzimumu, reģionu un profilaktisko zāļu lietošanu

sākumstāvoklī (jā/nē), mēnesi un ārstēšanas mēnesi kā fiksētu ietekmi un saistīto sākumstāvokļa vērtību un

gadus kopš migrēnas sākuma kā neatkarīgos mainīgos.

Pacientiem ar vienām citām vienlaicīgi lietotajām profilaktiskām migrēnas zālēm novērota ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar galvassāpēm , kuras bija vismaz vidēji smagas (MHD), skaita samazinājumā starp fremanezumabu 675 mg reizi gada ceturksnī un placebo bija -1,3 dienas (95% TI: -2,66; 0,03) un starp fremanezumabu 225 mg reizi mēnesī (ar 675 mg sākuma devu) un placebo bija -2,0 dienas (95% TI: -3,27; -0,67).

Pacientiem, kuri iepriekš bija lietojuši topiramātu, novērotā ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar galvassāpēm, kas bija vismaz vidēji smagas (MHD), skaita samazinājumā starp fremanezumabu 675 mg reizi gada ceturksnī un placebo bija -2,7 dienas (95% TI: -3,88; -1,51) un starp fremanezumabu 225 mg reizi mēnesī (ar 675 mg sākuma devu) un placebo bija -2,9 dienas (95% TI: -4,10; -1,78). Pacienti, kuri iepriekš bija lietojuši onabotulīna toksīnu A, novērota ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar galvassāpēm, kas bija vismaz vidēji smagas (MHD), skaita samazinājumā starp fremanezumabu 675 mg reizi gada ceturksnī un placebo bija -1,3 dienas (95% TI: -3,01; -0,37) un starp fremanezumabu 225 mg reizi mēnesī (ar 675 mg sākuma devu) un placebo bija -2,0 dienas (95% TI: -3,84; -0,22).

Aptuveni 52% pacientu pētījumā pārmērīgi lietoja zāles pret akūtām galvassāpēm. Novērotā ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar galvassāpēm, kas bija vismaz vidēji smagas (MHD), skaita samazinājumā starp fremanezumabu 675 mg reize gada ceturksnī un placebo šiem pacientiem bija -2,2 dienas (95% TI: -3,14; -1,22) un starp fremanezumabu 225 mg reizi mēnesī (ar 675 mg sākuma devu) un placebo bija -2,7 dienas (95% TI: -3,71; -1,78).

Ilgtermiņa pētījums (3. pētījums) Epizodiskas un hroniskas migrēnas pacientiem iedarbība tika uzturēta līdz 12 papildu mēnešiem ilgtermiņa pētījumā (3. pētījums), kurā pacienti saņēma 225 mg fremanezumaba reizi mēnesī vai 675 mg reizi gada ceturksnī. 79% pacientu 3. pētījumā pabeidza 12 mēnešu ilgo ārstēšanas periodu. Apkopojot abus devu režīmus, pēc 15 mēnešiem tika novērots 6,6 dienu ar migrēnu samazinājums mēnesī, salīdzinot ar 1. pētījuma un 2. pētījuma sākumstāvokli. 61% pacientu, kuri pabeidza 3. pētījumu, sasniedza 50% atbildes reakciju pētījuma pēdējā mēnesī. 15 mēnešu apvienotajā ārstēšanas periodā netika novēroti drošuma signāli.

Iekšēji un ārēji faktori Fremanezumaba efektivitāte un drošums tika demonstrēts neatkarīgi no vecuma, dzimumu, rases, citām vienlaicīgi lietotām profilakses zālēm (bēta blokatori, kalcija kanāla blokators/benzocikloheptēns, antidepresanti, antikonvulsanti), topiramāta vai onabotulīna toksīna A lietošanas pret migrēnu anamnēzē un zāļu pārmērīgas lietošanas pret galvassāpēm.
Dati par fremanezumaba lietošanu pacientiem vecumā ≥65 gadiem (2% pacientu) ir ierobežoti.

Pediatriskā populācija

10

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus AJOVY vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās migrēnas radītu galvassāpju profilaksei (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās
Pēc vienreizējas 225 mg un 675 mg fremanezumaba ievadīšanas subkutāni mediānais laiks līdz maksimālai koncentrācijai (tmax) veselām personām bija 5 un 7 dienas. Fremanezumaba absolūtā biopiejamība pēc 225 mg un 900 mg subkutānas ievadīšanas veselām personām bija 55% (±SD 23%) līdz 66% (±SD 26%). Devu proporcionalitāte, balstoties uz populācijas farmakokinētiku, tika novērota starp 225 mg un 675 mg devu. Līdzsvara koncentrācija tika sasniegta aptuveni 168 dienās (aptuveni 6 mēnešos), lietojot 225 mg devu reizi mēnesī un 675 mg devu reizi gada ceturksnī. Mediānā uzkrāšanās attiecība, lietojot devu reizi mēnesī un reizi gada ceturksnī, ir attiecīgi aptuveni 2,4 un 1,2.
Izkliede
Pieņemot, ka pēc modeļa aprēķinātā biopieejamība pacientu populācijai ir 66% (±SN 26%), izkliedes tilpums tipiskam pacientam pēc fremanezumaba 225 mg, 675 mg un 900 mg ievadīšanas subkutāni bija 3,6 l (35,1% CV).
Biotransformācija
Līdzīgi kā ar citām monoklonālajām antivielām ir sagaidāms, ka fremanezumabu noārdīs enzimātiskas proteolīzes ceļā mazos peptīdos un aminoskābēs.
Eliminācija
Pieņemot, ka pēc modeļa aprēķinātā biopieejamība pacientu populācijai ir 66% (±SN 26%), centrālais klīrenss tipiskam pacientam pēc fremanezumaba 225 mg, 675 mg un 900 mg ievadīšanas subkutāni bija 0,09 l/dienā (23,4% CV). Iegūtie mazie peptīdi un aminoskābes var tikt atkārtoti izmantoti ķermenī proteīnu sintēzei de novo vai izvadīti ar nierēm. Fremanezumaba novērtētais eliminācijas pusperiods ir 30 dienas.
Īpašas populācijas
Populācijas farmakokinētikas analīze, kurā izvērtēja vecumu, rasi, dzimumu un ķermeņa masu, tika veikta ar datiem no 2546 pētāmajām personām. Ir sagaidāms, ka zemākajā ķermeņa masas kvartilē (43,5 līdz 60,5 kg) zāļu iedarbība būs aptuveni divas reizes lielāka nekā augstākajā ķermeņa masas kvartilē (84,4 līdz 131,8 kg). Tomēr ķermeņa masai nenovēroja ietekmi uz klīnisko efektivitāti iedarbības-atbildes reakcijas analīzēs epizodiskas un hroniskas migrēnas pacientiem. Fremanezumabam nav nepieciešama devas pielāgošana. Dati par zāļu iedarbības un efektivitātes sakarību pacientiem ar ķermeņa masu >132 kg nav pieejami.
Nieru vai aknu darbības traucējumi Tā kā pēc zināmajiem datiem monoklonālās antivielas netiek izvadītas caur nierēm vai metabolizētas aknās, nav sagaidāms, ka nieru un aknu darbības traucējumi ietekmēs fremanezumaba farmakokinētiku. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (eGFĀ <30 ml/min/1,73 m2) pētījumi nav veikti. AJOVY klīniskajos pētījumos apkopoto datu populācijas farmakokinētikas analīze neuzrādīja farmakokinētikas atšķirības pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem, salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru vai aknu darbību (skatīt 4.2. apakšpunktu).
11

5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.
Fremanezumabs ir monoklonālā antiviela, tāpēc nav veikti genotoksicitātes vai kancerogenitātes pētījumi.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
L-histidīns L-histidīna hidrohlorīda monohidrāts Saharoze Etilēndiamīntetraetiķskābes (EDTA) dinātrija sāls dihidrāts Polisorbāts 80 Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt. Pilnšļirci uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. AJOVY var uzglabāt nedzesētu līdz 24 stundām līdz 25 °C temperatūrā. AJOVY ir jāiznīcina, ja tas ir bijis ārpus ledusskapja ilgāk par 24 stundām.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1,5 ml šķīdums 2,25 ml stikla (1. klases) šļircē ar virzuļa aizbāzni (brombutilgumija) un adatu.
Iepakojuma lielumi ar 1 vai 3 pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Lietošanas instrukcija
Ir precīzi un soli pa solim jāievēro lietošanas instrukcijas beigās pievienotie detalizētie lietošanas norādījumi. Pilnšļirce ir tikai vienreizējai lietošanai. AJOVY nedrīkst lietot, ja šķīdums ir duļķains, ir mainījis krāsu vai satur daļiņas. AJOVY nedrīkst lietot, ja šķīdums ir bijis sasalis. Pilnšļirci nedrīkst kratīt.
Iznīcināšana
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
12

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS TEVA GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Vācija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/19/1358/001 EU/1/19/1358/002 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: {GGGG. gada DD. mēnesis} 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
13

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS(-I)
UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
14

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja(-u) nosaukums un adrese
CELLTRION Inc. 20 Academy -ro 51 beon-gil Yeonsu-gu 22014 Incheon Korejas Republika
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Vācija
Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nīderlande
Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu pirmais periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums 6 mēnešu laikā pēc reģistrācijas apliecības piešķiršanas.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;
15

• ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
16

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
17

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
18

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS
1. ZĀĻU NOSAUKUMS AJOVY 225 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē fremanezumabum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce satur 225 mg fremanezumaba.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: L-histidīns, L-histidīna hidrohlorīda monohidrāts, saharoze, etilēndiamīntetraetiķskābes (EDTA) dinātrija sāls dihidrāts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām 1 pilnšļirce ar 1,5 ml šķīduma 3 pilnšļirces ar 1,5 ml šķīduma
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai Tikai vienreizējai lietošanai. ATVĒRT ŠEIT PACELT ŠEIT
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
19

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāt pilnšļirces ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE TEVA GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/19/1358/001 1 pilnšļirce EU/1/19/1358/002 3 pilnšļirces
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AJOVY
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
20

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES MARĶĒJUMS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) AJOVY 225 mg injekcija fremanezumabum s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1,5 ml 6. CITA
21

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
22

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam
AJOVY 225 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Fremanezumabum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir AJOVY un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms AJOVY lietošanas 3. Kā lietot AJOVY 4. Iespējamās blakusparādības 5 Kā uzglabāt AJOVY 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir AJOVY un kādam nolūkam to lieto
Kas ir AJOVY AJOVY, zāles, kas satur aktīvo vielu fremanezumabu, tā ir monoklonālā antiviela, olbaltumvielas veids, kas atpazīst un piesaistās noteiktām mērķvielām ķermenī.
Kā AJOVY darbojas Ar kalcitonīna gēnu saistītais peptīds (calcitonin gene related peptide, CGRP) ir viela organismā ar nozīmīgu lomu migrēnas attīstībā. Fremanezumabs piesaistās CGRP un tādējādi kavē tā darbību. Šī kavējošā ietekme uz CGRP darbību novērš migrēnas lēkmju rašanos.
Kādam nolūkam lieto AJOVY AJOVY lieto migrēnas novēršanai pieaugušajiem, kam ir vismaz 4 dienas ar migrēnu mēnesī.
Kāds ir ieguvums no AJOVY lietošanas AJOVY samazina migrēnas lēkmju biežumu un dienu ar galvassāpēm skaitu. Šīs zāles arī samazina darbnespēju un samazina zāļu lietošanas nepieciešamību migrēnas lēkmju ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms AJOVY lietošanas
Nelietojiet AJOVY šādos gadījumos Nelietojiet šīs zāles, ja Jums ir alerģija pret fremanezumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Ja Jums pēc AJOVY injekcijas rodas alerģiskas reakcijas simptomi, piemēram, apgrūtināta elpošana, lūpu un mēles tūska vai smagi izteikti izsitumi, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

23

Pirms šo zāļu lietošanas pastāstiet ārstam, ja Jums ir vai ir bijusi sirds un asinsvadu slimība (sirds un asinsvadu traucējumi), jo AJOVY nav pētīts ar pacientiem ar noteiktām sirds un asinsvadu slimībām.
Bērni un pusaudži AJOVY nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, jo tas nav pētīts šajā vecuma grupā.
Citas zāles un AJOVY Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība vai barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Ir ieteicams izvairīties no AJOVY lietošanas grūtniecības laikā, jo šo zāļu ietekme uz sievietēm grūtniecības laikā nav zināma.
Ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai arī plānojat barošanu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jums un ārstam ir jāizlemj, vai Jūs lietosiet AJOVY periodā, kad barojat bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Nav sagaidāms, ka šīm zālēm būs kāda ietekme uz Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
AJOVY satur nātriju Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot AJOVY
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
AJOVY ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāna injekcija). Ārsts vai medmāsa izskaidros Jums vai Jūsu aprūpētājam, kā veikt injekciju. Neinjicējiet AJOVY, kamēr ārsts vai medmāsa nav apmācījuši Jūs vai aprūpētāju injekciju veikšanā.
Pirms AJOVY lietošanas uzmanīgi izlasiet „Injicēšanas norādījumus” par pilnšļirces lietošanu.
Cik daudz injicēt un kad veikt injekciju Ārsts ar Jums apspriedīsies un izlems Jums vispiemērotāko devu režīmu. Ir pieejamas divas ieteiktās devu izvēles:
- viena injekcija (225 mg) vienu reizi mēnesī (deva reizi mēnesī) vai - trīs injekcijas (675 mg) vienu reizi 3 mēnešos (deva reizi gada ceturksnī)
Ja Jums paredzētā deva ir 675 mg, veiciet trīs injekcijas vienu pēc otras dažādās injekcijas vietās.
Lai vieglāk būtu atcerēties nākamās devas laiku un palīdzētu Jums neizlaist devu vai neievadīt nākamo devu pārāk ātri, lietojiet atgādinājumu sistēmu, piemēram, piezīmes kalendārā vai dienasgrāmatā.
Ja esat lietojis AJOVY vairāk nekā noteikts Ja esat lietojis AJOVY vairāk nekā noteikts, pastāstiet ārstam.
Ja esat aizmirsis vai izladis AJOVY Ja esat izlaidis AJOVY devu, injicējiet izlaisto devu, tiklīdz par to atceraties. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja neesat drošs, kad veikt AJOVY injekciju, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
24

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Var rasties tālāk minētās vieglas līdz vidēji smagas, īslaicīgas ādas reakcijas ap injekcijas vietu:
Ļoti bieži (var izpausties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) Sāpes, sacietējums vai apsārtums injekcijas vietā
Bieži (var izpausties līdz 1 no 10 cilvēkiem) Nieze injekcijas vietā
Retāk (var izpausties līdz 1 no 100 cilvēkiem) Izsitumi injekcijas vietā
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt AJOVY
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz šļirces marķējuma un ārējā iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt. Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu zāles no gaismas.
Šīs zāles var izņemt no ledusskapja un uzglabāt līdz 25 °C temperatūrā laika periodu līdz 24 stundām. Zāles ir jāiznīcina, ja tās ir bijušas ārpus ledusskapja ilgāk par 24 stundām.
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka ārējais iepakojums ir bijis atvērts, šļirce ir bojāta vai zāles ir duļķainas, mainījušas krāsu vai satur daļiņas.
Šļirce ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko AJOVY satur - Aktīvā viela ir fremanezumabs.
Katra pilnšļirce satur 225 mg fremanezumaba. - Citas sastāvdaļas (palīgvielas) ir L-histidīns, L-histidīna hidrohlorīda monohidrāts, saharoze,
etilēndiamīntetraetiķskābes (EDTA) dinātrija sāls dihidrāts, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām.
25

AJOVY ārējais izskats un iepakojums AJOVY ir šķīdums injekcijām (injekcija) pilnšļircē ar fiksētu injekcijas adatu blisterī. AJOVY ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums. Katra pilnšļirce satur 1,5 ml šķīduma.

AJOVY ir pieejams iepakojumā pa 1 vai 3 pilnšļircēm. Ne visi iepakojuma lielumi var būt pieejami Jūsu valstī.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks TEVA GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Vācija

Ražotājs Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Vācija

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva UAB Sicor Biotech Tel: +370 5 266 02 03

България Актавис ЕАД Teл.: + 359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg TEVA GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 731 402 08

Česká republika Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Tel: +420 251 007 111

Magyarország Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel.: +36 1 288 6400

Danmark Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda Tel: +353 51 321740

Deutschland TEVA GmbH Tel: +49 731 402 08
Eesti UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Tel: +372 661 0801
Ελλάδα Teva Ελλάς Α.Ε. Τηλ: +30 210 72 79 099

Nederland Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 022 8400
Norge Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90
Österreich ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1 97 007 0

26

España Teva Pharma, S.L.U. Tél: +34 91 387 32 80
France Teva Santé Tél: +33 1 55 91 78 00
Hrvatska Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 37 20 000
Ireland Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321740
Ísland Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf. Sími: +354 550 3300
Italia Teva Italia S.r.l. Tel: +39 02 89 17 98 1
Κύπρος Teva Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα Τηλ: +30 210 72 79 099
Latvija UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 673 23 666

Polska Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00
Portugal Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 476 75 50
România Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 21 230 65 24
Slovenija Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390
Slovenská republika TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 26 79 11
Suomi/Finland Teva Finland Puh/Tel: +358 20 180 5900
Sverige Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00
United Kingdom Teva UK Limited Tel: +44 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}
Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

Injicēšanas norādījumi AJOVY 225 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
Fremanezumabum
Pirms AJOVY pilnšļirces lietošanas izlasiet un rūpīgi ievērojiet secīgos norādījumus.
Svarīga informācija: • AJOVY pilnšļirce ir paredzēta vienreizējai lietošanai. • Katra AJOVY pilnšļirce satur 225 mg fremanezumaba. Atkarībā no Jūsu devas Jums būs jālieto 1 pilnšļirce vai 3 pilnšļirces. • AJOVY injicē zem ādas (subkutāna injekcija). Jūs nedrīkstat veikt injekciju sev, kamēr ārsts vai medmāsa nebūs Jūs apmācījusi injekcijas veikšanā. • Rūpīgi izlasiet AJOVY lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk par savām zālēm. • Nekādā gadījumā neatvelciet virzuli, jo tā var salauzt pilnšļirci. • Nekratiet pilnšļirci. • Nekavējoties ievietojiet iepakojumu atpakaļ ledusskapī, ja tajā vēl atrodas neizlietotas pilnšļirces.
AJOVY pilnšļirces daļas
1. solis. Sagatavošanās injekcijai a) Sagatavojiet šeit minētos materiālus, kas nepieciešami injekcijai: − 1 vai 3 AJOVY pilnšļirces, lai varētu veikt 1 vai 3 injekcijas, atkarībā no Jūsu devas; − 1 spirta salvete katrai injekcijai; − 1 marles vai vates tampons katrai injekcijai; − 1 tvertne aso priekšmetu izmešanai vai tvertne, kas izturīga pret caurduršanu. b) Nolieciet sagatavotos materiālus uz tīras, līdzenas virsmas. c) Uzgaidiet 30 minūtes, lai AJOVY sasiltu līdz istabas temperatūrai, lai samazinātu injekcijas laikā izjusto diskomfortu. − Neatstājiet pilnšļirci tiešos saules staros. − Nesildiet pilnšļirci mikroviļņu krāsniņā vai jebkurā citā karstuma avotā. d) Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni un labi nosusiniet ar tīru dvieli. e) Apskatiet AJOVY pilnšļirci. − Pārbaudiet šļirces marķējumu. Uz marķējuma ir jābūt redzamam nosaukumam AJOVY. − Pārbaudiet, vai zāles šļircē ir dzidras un bezkrāsainas vai gaiši dzeltenas.
28

− Pilnšļircē varētu būt redzami nelieli gaisa burbulīši. Tas ir pieņemami. − Nelietojiet pilnšļirci, ja redzat kaut ko no sekojošā:
 Šļirce izskatās bojāta.  Ir beidzies derīguma termiņš.  Zāles ir duļķainas, mainījušas krāsu vai satur daļiņas.
f) Izvēlieties injekcijas vietu. − Izvēlieties injekcijas vietu šādās ķermeņa vietās:  Vēdera apvidū (vēdera dobuma rajonā), izvairoties no apmēram 5 cm joslas ap nabu  Augšstilba priekšpusē, apmēram 5 cm virs ceļa un 5 cm zem cirkšņa  Augšdelma aizmugurē, augšējās aizmugures daļas gludajā apvidū − Ja ir nepieciešamas vairākas injekcijas, tās var veikt tajā pašā vietā vai dažādās vietās (vēderā, augšstilbā, augšdelmā), taču izvairieties no injekcijas veikšanas precīzi tajā pašā vietā.
g) Notīriet injekcijas vietu. − Notīriet izvēlēto vietu ar jaunu spirta salveti. − Pirms injekcijas pagaidiet 10 sekundes, lai āda nožūtu. − Neinjicējiet AJOVY vietā, kas ir jutīga, apsārtusi, karsta, ar zilumiem, sacietējusi, ar tetovējumiem, rētām vai strijām.
2. solis. Injekcijas veikšana a) Noņemiet adatas vāciņu un tūlīt to izmetiet. − Neuzlieciet adatas vāciņu atpakaļ uz pilnšļirces, lai izvairītos no ievainojumiem un infekcijas. − Nepieskarieties adatai.
29

b) Injicējiet, veicot 4 soļus, kas aprakstīti tālāk.

1. Viegli saspiediet

2. Ieduriet adatu 45° līdz 90°

vismaz 2,5 cm iepriekš leņķī saspiestās ādas

notīrītās ādas.

apgabalā.

3. Lēnām iebīdiet virzuli.

4. Iebīdiet virzuli līdz pašam galam, kamēr tas atduras, lai injicētu visu zāļu devu.

c) Izņemiet adatu no ādas. − Pēc visas zāļu devas injicēšanas izvelciet adatu taisni ārā. − Neuzlieciet vāciņu atpakaļ uz adatas, lai izvairītos no ievainojumiem un infekcijas.

d) Injekcijas vietu nedaudz piespiediet. − Ar tīru, sausu vates vai marles tamponu dažas sekundes viegli spiediet uz injekcijas vietas. − Neberzējiet injekcijas vietu un nelietojiet pilnšļirci atkārtoti.
3. solis. Pilnšļirces likvidēšana
a) Nekavējoties izmetiet pilnšļirci. − Tūlīt pēc lietošanas ielieciet izmantoto pilnšļirci (ar vēl pievienotu adatu) aso priekšmetu izmešanas tvertnē. − Neizmetiet (nelikvidējiet) atsevišķas adatas, šļirces vai pilnšļirces sadzīves atkritumos. − Nenododiet atkārtotai pārstrādei pilno aso priekšmetu izmešanas tvertni.
b) Jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, kā atbrīvoties no aso priekšmetu tvertnes.
Ja Jums paredzētā deva ir 675 mg, atkārtojiet darbības no 1. e) līdz 3. a) solim ar otro un trešo pilnšļirci, lai injicētu pilnu devu.
30

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām
1. ZĀĻU NOSAUKUMS AJOVY 225 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena pilnšļirce satur 225 mg fremanezumaba (fremanezumabum). Fremanezumabs ir humanizēta monoklonāla antiviela, kas iegūta Ķīnas kāmju olnīcu (Chinese Hamster Ovary, CHO) šūnās ar rekombinanto DNS tehnoloģiju. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Šķīdums injekcijām (injekcija) Dzidrs vai opalescējošs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums, kura pH ir 5,5 un osmolalitāte ir 300-450 mOsm/kg.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas AJOVY ir indicēts migrēnas profilaksei pieaugušajiem, kuriem mēnesī ir vismaz 4 dienas ar migrēnu. 4.2. Devas un lietošanas veids Ārstēšana ir jāuzsāk ārstam ar pieredzi migrēnas diagnosticēšanā un ārstēšanā. Devas Ārstēšana ir paredzēta pacientiem, kuriem, uzsākot ārstēšanu ar fremanezumabu, mēnesī ir vismaz 4 dienas ar migrēnu. Ir pieejamas divas izvēles par devu biežumu:
• 225 mg reizi mēnesī (deva vienu reizi mēnesī) vai • 675 mg reizi trīs mēnešos (deva vienu reizi gada ceturksnī) Nomainot devas režīmu, jaunā režīma pirmā deva ir jālieto iepriekšējā režīma nākamajā ieplānotajā devas lietošanas dienā. Uzsākot ārstēšanu ar fremanezumabu, vienlaicīgu migrēnas profilaktisko ārstēšanu var turpināt, ja ārsts to uzskata par nepieciešamu (skatīt 5.1. apakšpunktu).
2

Ieguvums no ārstēšanas jāizvērtē 3 mēnešu laikā pēc ārstēšanas sākuma. Lēmums par ārstēšanas turpināšanu jāpieņem, pamatojoties uz pacienta individuālo reakciju. Ieteicams vēlāk regulāri pārskatīt nepieciešamību turpināt ārstēšanu.
Izlaista deva Ja fremanezumaba injekcija ieplānotajā datumā tiek izlaista, devu lietošana ir jāatsāk pēc iespējas ātrāk ieteiktajā devā un lietošanas režīmā. Nedrīkst lietot divkāršu devu, lai aizstātu izlaisto devu.
Īpašas pacientu grupas
Gados vecāki cilvēki Par fremanezumaba lietošanu pacientiem no 65 gadu vecuma ir pieejami ierobežoti dati. Populācijas farmakokinētikas analīze neliecina, ka būtu vajadzīga devas pielāgošana (skatīt 5.2. apakšpunktu).
Nieru vai aknu darbības traucējumi Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem vai aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).
Pediatriskā populācija AJOVY drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids
Subkutānai lietošanai.
AJOVY ir paredzēts tikai subkutānai injekcijai. To nedrīkst ievadīt intravenozi vai intramuskulāri. AJOVY var injicēt vēderā, augšstilbā vai augšdelmā vietās, kas nav jutīgas, ar zilumiem, apsārtušas vai sacietējušas. Vairāku injekciju veikšanai injekcijas vietas ir jāmaina.
Pacienti var veikt injekcijas paši, ja veselības aprūpes speciālists ir apmācījis viņus subkutāno injekciju veikšanā sev. Sīkākus norādījumus skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Izsekojamība
Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ir skaidri jāreģistrē lietoto zāļu nosaukums un sērijas numurs.
Paaugstināta jutība
Fremanezumaba klīniskajos pētījumos paaugstinātas jutības reakcijas tika ziņotas mazāk nekā 1% pacientu. Ja izpaužas paaugstinātas jutības reakcija, ir jāapsver fremanezumaba ievadīšanas pārtraukšana un jāuzsāk atbilstoša terapija.
Smagas kardiovaskulāras slimības
Pacienti ar noteiktām smagām kardiovaskulārām slimībām tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Dati par drošumu šiem pacientiem nav pieejami.
3

Palīgvielas
Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Ar AJOVY nav veikti formāli zāļu mijiedarbības pētījumi. Pamatojoties uz fremanezumaba raksturojumu, nav sagaidāma farmakokinētiska mijiedarbība ar citām zālēm. Turklāt vienlaicīga zāļu lietošana pret akūtu migrēnu (it īpaši pretsāpju līdzekļu, melnā rudzu grauda (ergotamīna) un triptānu līdzekļu) un migrēnas profilakses līdzekļu lietošana klīniskajos pētījumos neietekmēja fremanezumaba farmakokinētiku.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Dati par AJOVY lietošanu sievietēm grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties no AJOVY lietošanas grūtniecības laikā.
Barošana ar krūti
Nav zināms, vai fremanezumabs izdalās cilvēka pienā. Tomēr ir zināms, ka cilvēka IgG izdalās pienā pirmajās dienās pēc dzemdībām, bet drīz pēc tam samazinās līdz zemai koncentrācijai, tāpēc šajā īsajā laika periodā nevar izslēgt risku ar krūti barotiem zīdaiņiem. Fremanezumaba turpmāka lietošana barošanas ar krūti laikā jāapsver tikai tādā gadījumā, ja ir klīniski nepieciešams.
Fertilitāte
Dati par fertilitāti cilvēkiem nav pieejami. Pieejamie neklīniskie dati neliecina par ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
AJOVY neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums
Zāļu reģistrācijas pētījumos ar AJOVY tika ārstēti vairāk nekā 2500 pacienti (vairāk nekā 1900 pacientgadu). Vairāk nekā 1400 pacienti tika ārstēti vismaz 12 mēnešus.
Bieži ziņotās zāļu nevēlamās blakusparādības bija vietējas reakcijas injekcijas vietā (sāpes [24%], sacietējums [17%], eritēma [16%] un nieze [2%]).
Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā
Klīniskajos pētījumos novērotās nevēlamās blakusparādības ir norādītas pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas. Katrā orgānu sistēmu klasē nevēlamās blakusparādības ir sarindotas pēc to biežuma, kā pirmās minot visbiežākās. Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir norādītas to nopietnības samazinājuma secībā. Biežuma grupas ir noteiktas šādi: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000).
AJOVY klīniskās izpētes programmā ir noteiktas šādas nevēlamās blakusparādības (1. tabula).
4

1. tabula: Klīniskajos pētījumos novērotās nevēlamās blakusparādības

MedDRA orgānu sistēmu

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

klase

Vispārēji traucējumi un

Ļoti bieži

Sāpes injekcijas vietā

reakcijas ievadīšanas vietā

Sacietējums injekcijas vietā

Eritēma injekcijas vietā

Bieži

Nieze injekcijas vietā

Retāk

Izsitumi injekcijas vietā

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Reakcijas injekcijas vietā Visbiežāk novērotās vietējās reakcijas injekcijas vietā bija sāpes, sacietējums un eritēma. Visas vietējās reakcijas injekcijas vietā bija pārejošas un pēc smaguma pakāpes galvenokārt vieglas līdz vidēji smagas. Sāpes, sacietējumu un eritēmu parasti novēroja tūlīt pēc injekcijas, savukārt nieze un izsitumi parādījās mediāni attiecīgi pēc 24 un 48 stundām. Visas injekcijas vietas reakcijas pārgāja visbiežāk pēc dažām stundām vai dienām. Parasti pēc injekcijas vietas reakcijām nebija nepieciešams pārtraukt zāļu lietošanu.

Imūngenitāte Placebo kontrolētos pētījumos 0,4% pacientu (6 no 1701), kuri tika ārstēti ar fremanezumabu, izveidojās antivielas pret zālēm (anti-drug antibodies, ADA). Antivielu atbildes reakcija bija ar zemu titru. Vienam no šiem 6 pacientiem izveidojās neitralizējošas antivielas. Līdz šim 1494 pacienti ir pabeiguši 12 mēnešu ilgo ārstēšanu ar fremanezumabu 3. pētījumā, kas ir pašreiz notiekošs ilgtermiņa pētījums. ADA tika noteiktas 2% pacientu (38 no 1888). ADA veidošanās neietekmēja fremanezumaba drošumu un efektivitāti.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Klīniskajos pētījumos intravenozi tika ievadīts līdz pat 2000 mg lielas devas, neradot toksicitāti, kuru ierobežo devas lielums. Pārdozēšanas gadījumos ir ieteikts novērot, vai pacientam neparādās kādas nevēlamo blakusparādību pazīmes vai simptomi, un sniegt atbilstošu simptomātisku ārstēšanu, ja nepieciešams.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: vēl nav piešķirts. ATĶ kods: vēl nav piešķirts.
Darbības mehānisms
Fremanezumabs ir humanizēta IgG2Δa/kapa monoklonālā antiviela, kas iegūta no peļu prekursora. Fremanezumabs selektīvi piesaistās ar kalcitonīna gēnu saistītā peptīda (calcitonin gene-related peptide, CGRP) ligandam un bloķē abas CGRP izoformas (α- un β-CGRP) no piesaistes CGRP receptoram. Precīzs darbības mehānisms, kā fermanezumabs novērš migrēnas lēkmes, nav zināms, tomēr tiek uzskatīts, ka migrēnas novēršana tiek panākta ar tās modulējošo iedarbību uz trijzaru nerva

5

sistēmu. Ir pierādīts, ka CGRP līmenis migrēnas laikā ievērojami paaugstinās un pēc galvassāpju atvieglošanas tas atgriežas normālajā līmenī.
Fremanezumabs ir ļoti specifisks CGRP bloķētājs un nepiesaistās cieši saistītiem grupas locekļiem (piemēram, amilīnam, kalcitonīnam, intermedīnam un adrenomedulīnam).
Klīniskā efektivitāte un drošums
Fremanezumaba efektivitāte tika izvērtēta divos randomizētos, 12 nedēļu ilgos, dubultaklos, placebo kontrolētos III fāzes pētījumos pieaugušiem pacientiem ar epizodisku (1. pētījums) un hronisku migrēnu (2. pētījums). Pētījumos iekļautiem pacientiem bija vismaz 12 mēnešu ilga migrēna anamnēzē (ar auru un bez auras) saskaņā ar starptautiskās galvassāpju traucējumu klasifikācijas (ICHD-III) diagnosticēšanas kritērijiem. No pētījuma tika izslēgti gados vecāki pacienti (>70 gadi), pacienti, kuri lietoja opioīdus vai barbiturātus vairāk nekā 4 dienas mēnesī, un pacienti ar iepriekšēju miokarda infarktu, cerebrovaskulāru notikumu un trombembolijas notikumiem.
Epizodiskas migrēnas pētījums (1. pētījums) Fremanezumaba efektivitāte tika izvērtēta, ārstējot epizodisku migrēnu randomizētā, daudzcentru, 12 nedēļu ilgā, placebo kontrolētā, dubultaklā pētījumā (1. pētījums). Pētījumā tika iekļauti pieaugušie ar epizodisku migrēnu anamnēzē (mazāk par 15 dienām ar galvassāpēm mēnesī). Pavisam 875 pacienti (742 sievietes, 133 vīrieši) tika randomizēti trīs grupās: 675 mg fremanezumaba reizi trīs mēnešos (reizi gada ceturksnī, n=291), 225 mg fremanezumaba reizi mēnesī (reizi mēnesī, n=290) vai placebo lietošana reizi mēnesī (n=249), ievadot to ar subkutānu injekciju. Demogrāfiskie raksturlielumi un slimības īpašības sākumstāvoklī bija līdzsvarotas un salīdzināmas starp pētījuma grupām. Pacientu mediānais vecums bija 42 gadi (robežās no 18 līdz 70 gadiem), 85% bija sievietes un 80% bija baltās rases. Vidējais migrēnas biežums sākumstāvoklī bija aptuveni 9 dienas ar migrēnu mēnesī. Pacientiem pētījuma laikā bija atļauts izmantot zāles pret akūtām galvassāpēm. Pacientu apakškopai (21%) bija arī atļauts līdztekus lietot vienas bieži izmantotas galvassāpju profilakses zāles (bēta blokatorus, kalcija kanālu blokatoru/benzocikloheptēna līdzekļus, antidepresantus, antikonvulsantus). Pavisam 19% pacientu iepriekš bija lietojuši topiramātu. Kopā 791 pacients pabeidza 12 nedēļu ilgo dubultaklo ārstēšanas periodu.
Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija vidējā izmaiņa no sākumstāvokļa vidējā dienu skaitā ar migrēnu mēnesī 12 nedēļu ilgā ārstēšanas periodā. Galvenie sekundārie mērķa kritēriji bija vismaz 50% liela samazinājuma sasniegšana no sākumstāvokļa dienu skaitā ar migrēnu mēnesī (50% atbildes reakcijas rādītājs), vidējā izmaiņa no sākumstāvokļa pacientu ziņotajā MIDAS rezultātā un izmaiņas no sākumstāvokļa mēneša vidējā dienu skaitā, kad tika lietotas zāles pret akūtām galvassāpēm. Fremanezumaba devas režīms reizi mēnesī un reizi gada ceturksnī demonstrēja statistiski nozīmīgu un klīniski būtisku uzlabojumu no sākumstāvokļa, salīdzinot ar placebo, galvenajos mērķa kritērijos (skatīt 2. tabulu). Iedarbība tika arī novērota jau pirmajā mēnesī un tika uzturēta visā ārstēšanas periodā (skatīt 1. attēlu).
1. attēls. Vidējās izmaiņas no sākumstāvokļa vidējā mēneša dienu ar migrēnu skaitā 1. pētījumā
6

Vidējā vērtība sākumstāvoklī (vidējais dienu ar migrēnu skaits mēnesī): placebo: 9,1, AJOVY reizi gada ceturksnī: 9,2; AJOVY reizi mēnesī: 8,9.

2. tabula. Galvenie efektivitātes rezultāti 1. pētījumā par epizodisku migrēnu

Efektivitātes mērķa kritērijs

Placebo (n=290)

Fremanezumabs 675 mg reizi gada

Fremanezumabs 225 mg reizi mēnesī

ceturksnī

(n=287)

(n=288)

MMD

Vidējā izmaiņaa (95% TI) -2,2 (-2,68; -1,71)

TD (95% TI)b

-

-3,4 (-3,94; -2,96) -1,2 (-1,74; -0,69)

-3,7 (-4,15; -3,18) -1,4 (-1,96; -0,90)

Sākumstāvoklī (SN)

9,1 (2,65)

9,2 (2,62)

8,9 (2,63)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

MHD

Vidējā izmaiņaa (95% TI) -1,5 (-1,88; -1,06)

TD (95% TI)b

-

-3,0 (-3,39; -2,55) -1,5 (-1,95; -1,02)

-2,9 (-3,34; -2,51) -1,5 (-1,92; -0,99)

Sākumstāvoklī (SN)

6,9 (3,13)

7,2 (3,14)

6,8 (2,90)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

50% atbildes reakcijas

rādītājs MMD Procentuāli [%]

27,9%

44,4%

47,7%

P vērtība (salīdzinot ar -

p<0,0001

p<0,0001

placebo)

75% atbildes reakcijas

rādītājs MMD Procentuāli [%]

9,7%

18,4%

18,5%

P vērtība (salīdzinot ar -

p=0,0025

p=0,0023

placebo)

MIDAS kopā Vidējā izmaiņaa (95% TI) -17.5 (-20.62, -14.47) -23,0 (-26,10; -19,82) -24,6 (-27,68; -21,45)

Sākumstāvoklī (SN)

37.3 (27.75)

41,7 (33,09)

38 (33,30)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p=0,0023

p<0,0001

MAHMD Vidējā izmaiņaa (95% TI) -1,6 (-2,04; -1,20)

-2,9 (-3,34; -2,48)

-3,0 (-3,41; -2,56)

7

TD (95% TI)b

-

-1,3 (-1,73; -0,78)

-1,3 (-1,81; -0,86)

Sākumstāvoklī (SN)

7,7 (3,60)

7,7 (3,70)

7,7 (3,37)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

TI = ticamības intervāls; MAHMD = mēneša dienu skaits, kad lietotas zāles pret akūtām galvassāpēm (monthly

acute headache medication days); MHD = mēneša dienu skaits ar vismaz vidēji smagām galvassāpēm (monthly

headache days of at least moderate severity); MIDAS = Migrēnas izraisītās nespējas novērtējums (Migraine

Disability Assessment); MMD = dienas ar migrēnu mēnesī (monthly migraine days); SN = standartnovirze; TD =

ārstēšanas atšķirība (treatment difference) a Visiem mērķa kritērijiem vidējā izmaiņa un TI ir balstīti uz ANCOVA modeli, kas ietver ārstēšanu, dzimumu,

reģionu un profilaktisko zāļu lietošanu sākumstāvoklī (jā/nē) kā fiksētu ietekmi un saistīto sākumstāvokļa vērtību

un gadus kopš migrēnas sākuma kā neatkarīgos mainīgos. b Ārstēšanas atšķirība ir balstīta MMRM analīzē ar ārstēšanu, dzimumu, reģionu un profilaktisko zāļu lietošanu

sākumstāvoklī (jā/nē), mēnesi un ārstēšanas mēnesi kā fiksētu ietekmi un saistīto sākumstāvokļa vērtību un

gadus kopš migrēnas sākuma kā neatkarīgos mainīgos.

Pacientiem, kuri vienlaicīgi lietoja vienas citas profilaktiskas migrēnas zāles, ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar migrēnu (MMD) skaita samazinājumā, kas tika novērota starp fremanezumabu 675 mg reizi gada ceturksnī un placebo, bija -1,8 dienas (95% TI: -2,95; -0,55) un starp fremanezumabu 255 mg reizi mēnesī un placebo bija -2,0 dienas (95% TI: -3,21; -0,86).

Pacientiem, kuri iepriekš bija lietojuši topiramātu, ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar migrēnu (MMD) skaita samazinājumā, ko novēroja starp fremanezumabu 675 mg reizi gada ceturksnī un placebo, bija -2,3 dienas (95% TI: -3,64; -1,00) un starp fremanezumabu 255 mg reizi mēnesī un placebo, bija -2,4 dienas (95% TI: -3,61; -1,13).

Hroniskas migrēnas pētījums (2. pētījums) Fremanezumabu izvērtēja, ārstējot hronisku migrēnu randomizētā, daudzcentru, 12 nedēļu ilgā, placebo kontrolētā, dubultaklā pētījumā (2. pētījums). Pētījuma populācija ietvēra pieaugušos ar hronisku migrēnu anamnēzē (15 vai vairāk dienas ar migrēnu mēnesī). Pavisam 1130 pacienti (991 sieviete, 139 vīrieši) tika randomizēti vienā no trīs pētījuma grupām: 675 mg fremanezumaba sākuma deva, pēc kuras vienu reizi mēnesī lietoja 225 mg fremanezumaba devu (reizi mēnesī, n=379), 675 mg fremanezumaba deva vienu reizi trīs mēnešos (reizi gada ceturksnī, n=376) vai placebo reizi mēnesī (n=375), ko ievadīja ar subkutānu injekciju. Demogrāfiskie raksturlielumi un slimības īpašības sākumstāvoklī bija līdzsvarotas un salīdzināmas starp pētījuma grupām. Pacientu mediānais vecums bija 41 gads (diapazonā no 18 līdz 70 gadiem), 88% bija sievietes un 79% bija baltās rases. Vidējais galvassāpju biežums sākumstāvoklī bija aptuveni 21 diena ar galvassāpēm mēnesī (no kurām 13 dienas ar galvassāpēm bija vismaz vidēji smagas). Pacientiem pētījuma laikā bija atļauts lietot zāles pret akūtām galvassāpēm. Pacientu apakškopai (21%) bija arī atļauts vienlaicīgi lietot vienas bieži lietotās profilakses zāles (bēta blokatorus, kalcija kanāla blokatoru/benzocikloheptēna līdzekļus, antidepresantus, antikonvulsantus). Pavisam 30% pacientu iepriekš bija lietojuši topiramātu un 15% onabotulīna toksīnu A. Kopā 1034 pacienti pabeidza 12 nedēļu ilgu, dubultaklo ārstēšanas periodu.

Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija vidējā izmaiņa no sākumstāvokļa mēneša vidējo dienu skaitā ar galvassāpēm, kas bija vismaz vidēji smagas, 12 nedēļu ilgajā ārstēšanas periodā. Galvenie sekundārie mērķa kritēriji bija vismaz 50% liela samazinājuma sasniegšana no sākumstāvokļa mēneša dienu ar galvassāpēm, kuras bija vismaz vidēji smagas, skaitā (50% ar atbildes reakciju), vidējā izmaiņa no sākumstāvokļa pacienta ziņotajā HIT-6 rādītājā un izmaiņas no sākumstāvokļa mēneša vidējā dienu skaitā, kad tika lietotas zāles pret akūtām galvassāpēm. Fremanezumaba devas režīms gan reizi mēnesī, gan reizi gada ceturksnī demonstrēja statistiski nozīmīgu un klīniski būtisku uzlabojumu no sākumstāvokļa, salīdzinot ar placebo, galvenajos mērķa kritērijos (skatīt 3. tabulu). Iedarbība tika novērota jau pirmajā mēnesī un tika uzturēta visā ārstēšanas periodā (skatīt 2. attēlu).

2. attēls. Vidējās izmaiņas no sākumstāvokļa vidējā mēneša dienu ar galvassāpēm skaitā, kuras bija vismaz vidēji smagas, 2. pētījumā

8

Vidējā vērtība sākumstāvoklī (vidējais dienu ar galvassāpēm, kas ir vismaz vidēji smagas, skaits mēnesī): placebo: 13,3, AJOVY reizi gada ceturksnī: 13,2; AJOVY reizi mēnesī: 12,8.

3. tabula. Galvenie efektivitātes iznākumi 2. pētījumā par hronisku migrēnu

Efektivitātes mērķa

Placebo

Fremanezumabs

Fremanezumabs

kritērijs

(n=371)

675 mg reizi gada

225 mg reizi mēnesī

ceturksnī

ar 675 mg sākuma

(n=375)

devu

(n=375)

MHD

Vidējā izmaiņaa (95% TI) -2,5 (-3,06; -1,85)

TD (95% CI)b

-

-4,3 (-4,87; -3.66) -1,8 (-2,45; -1.13)

-4,6 (-5,16; -3,97) -2,1 (-2,77; -1,46)

Sākumstāvoklis (SN)

13,3 (5,80)

13,2 (5,45)

12,8 (5,79)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

MMD

Vidējā izmaiņaa (95% TI) -3,2 (-3,86; -2,47)

TD (95% TI)b

-

-4,9 (-5,59; -4,20) -1,7 (-2,44; -0,92)

-5,0 (-5,70; -4,33) -1,9 (-2,61; -1,09)

Sākumstāvoklis (SN)

16,3 (5,13)

16,2 (4,87)

16,0 (5,20)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

50% atbildes reakcijas

rādītājs MHD

Proporcija [%]

18,1%

37,6%

40,8%

P vērtība (salīdzinot ar -

p<0,0001

p<0,0001

placebo)

75% atbildes reakcijas

rādītājs MHD

Proporcija [%]

7,0%

14,7%

15,2%

P vērtība (salīdzinot ar -

p=0,0008

p=0,0003

placebo)

HIT-6 kopā Vidējā izmaiņaa (95% TI) -4,5 (-5,38; -3,60)

-6,4 (-7,31; -5,52)

-6,7 (-7,71; -5,97)

Sākumstāvoklis (SN)

64,1 (4,79)

64,3 (4,75)

64,6 (4,43)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p=0,0001

p<0,0001

MAHMD

9

Vidējā izmaiņaa (95% TI) -1,9 (-2,48; -1,28)

TD (95% TI)b

-

-3,7 (-4,25; -3,06) -1,7 (-2,40; -1,09)

-4,2 (-4,79; -3,61) -2,3 (-2,95; -1,64)

Sākumstāvoklis (SN)

13,0 (6,89)

13,1 (6,79)

13,1 (7,22)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)a

p<0,0001

p<0,0001

TI =ticamības intervāls; HIT-6 = galvassāpju ietekmes tests (Headache Impact Test); MAHMD = mēneša dienu

skaits, kad lietotas zāles pret akūtām galvassāpēm (monthly acute headache medication days); MHD = mēneša

dienu ar vismaz vidēji smagām galvassāpēm skaits (monthly headache days of at least moderate severity); MMD

= mēneša dienas ar migrēnu (monthly migraine days); SN = standartnovirze; TD = ārstēšanas atšķirība

(treatment difference)

a Visiem mērķa kritērijiem vidējā izmaiņa un TI ir balstīti uz ANCOVA modeli, kas ietver ārstēšanu, dzimumu,

reģionu un profilaktisko zāļu lietošanu sākumstāvoklī (jā/nē) kā fiksētu ietekmi un saistīto sākumstāvokļa vērtību

un gadus kopš migrēnas sākuma kā neatkarīgos mainīgos.

b Ārstēšanas atšķirība ir balstīta MMRM analīzē ar ārstēšanu, dzimumu, reģionu un profilaktisko zāļu lietošanu

sākumstāvoklī (jā/nē), mēnesi un ārstēšanas mēnesi kā fiksētu ietekmi un saistīto sākumstāvokļa vērtību un

gadus kopš migrēnas sākuma kā neatkarīgos mainīgos.

Pacientiem ar vienām citām vienlaicīgi lietotajām profilaktiskām migrēnas zālēm novērota ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar galvassāpēm , kuras bija vismaz vidēji smagas (MHD), skaita samazinājumā starp fremanezumabu 675 mg reizi gada ceturksnī un placebo bija -1,3 dienas (95% TI: -2,66; 0,03) un starp fremanezumabu 225 mg reizi mēnesī (ar 675 mg sākuma devu) un placebo bija -2,0 dienas (95% TI: -3,27; -0,67).

Pacientiem, kuri iepriekš bija lietojuši topiramātu, novērotā ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar galvassāpēm, kas bija vismaz vidēji smagas (MHD), skaita samazinājumā starp fremanezumabu 675 mg reizi gada ceturksnī un placebo bija -2,7 dienas (95% TI: -3,88; -1,51) un starp fremanezumabu 225 mg reizi mēnesī (ar 675 mg sākuma devu) un placebo bija -2,9 dienas (95% TI: -4,10; -1,78). Pacienti, kuri iepriekš bija lietojuši onabotulīna toksīnu A, novērota ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar galvassāpēm, kas bija vismaz vidēji smagas (MHD), skaita samazinājumā starp fremanezumabu 675 mg reizi gada ceturksnī un placebo bija -1,3 dienas (95% TI: -3,01; -0,37) un starp fremanezumabu 225 mg reizi mēnesī (ar 675 mg sākuma devu) un placebo bija -2,0 dienas (95% TI: -3,84; -0,22).

Aptuveni 52% pacientu pētījumā pārmērīgi lietoja zāles pret akūtām galvassāpēm. Novērotā ārstēšanas atšķirība mēneša dienu ar galvassāpēm, kas bija vismaz vidēji smagas (MHD), skaita samazinājumā starp fremanezumabu 675 mg reize gada ceturksnī un placebo šiem pacientiem bija -2,2 dienas (95% TI: -3,14; -1,22) un starp fremanezumabu 225 mg reizi mēnesī (ar 675 mg sākuma devu) un placebo bija -2,7 dienas (95% TI: -3,71; -1,78).

Ilgtermiņa pētījums (3. pētījums) Epizodiskas un hroniskas migrēnas pacientiem iedarbība tika uzturēta līdz 12 papildu mēnešiem ilgtermiņa pētījumā (3. pētījums), kurā pacienti saņēma 225 mg fremanezumaba reizi mēnesī vai 675 mg reizi gada ceturksnī. 79% pacientu 3. pētījumā pabeidza 12 mēnešu ilgo ārstēšanas periodu. Apkopojot abus devu režīmus, pēc 15 mēnešiem tika novērots 6,6 dienu ar migrēnu samazinājums mēnesī, salīdzinot ar 1. pētījuma un 2. pētījuma sākumstāvokli. 61% pacientu, kuri pabeidza 3. pētījumu, sasniedza 50% atbildes reakciju pētījuma pēdējā mēnesī. 15 mēnešu apvienotajā ārstēšanas periodā netika novēroti drošuma signāli.

Iekšēji un ārēji faktori Fremanezumaba efektivitāte un drošums tika demonstrēts neatkarīgi no vecuma, dzimumu, rases, citām vienlaicīgi lietotām profilakses zālēm (bēta blokatori, kalcija kanāla blokators/benzocikloheptēns, antidepresanti, antikonvulsanti), topiramāta vai onabotulīna toksīna A lietošanas pret migrēnu anamnēzē un zāļu pārmērīgas lietošanas pret galvassāpēm.
Dati par fremanezumaba lietošanu pacientiem vecumā ≥65 gadiem (2% pacientu) ir ierobežoti.

Pediatriskā populācija

10

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus AJOVY vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās migrēnas radītu galvassāpju profilaksei (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās
Pēc vienreizējas 225 mg un 675 mg fremanezumaba ievadīšanas subkutāni mediānais laiks līdz maksimālai koncentrācijai (tmax) veselām personām bija 5 un 7 dienas. Fremanezumaba absolūtā biopiejamība pēc 225 mg un 900 mg subkutānas ievadīšanas veselām personām bija 55% (±SD 23%) līdz 66% (±SD 26%). Devu proporcionalitāte, balstoties uz populācijas farmakokinētiku, tika novērota starp 225 mg un 675 mg devu. Līdzsvara koncentrācija tika sasniegta aptuveni 168 dienās (aptuveni 6 mēnešos), lietojot 225 mg devu reizi mēnesī un 675 mg devu reizi gada ceturksnī. Mediānā uzkrāšanās attiecība, lietojot devu reizi mēnesī un reizi gada ceturksnī, ir attiecīgi aptuveni 2,4 un 1,2.
Izkliede
Pieņemot, ka pēc modeļa aprēķinātā biopieejamība pacientu populācijai ir 66% (±SN 26%), izkliedes tilpums tipiskam pacientam pēc fremanezumaba 225 mg, 675 mg un 900 mg ievadīšanas subkutāni bija 3,6 l (35,1% CV).
Biotransformācija
Līdzīgi kā ar citām monoklonālajām antivielām ir sagaidāms, ka fremanezumabu noārdīs enzimātiskas proteolīzes ceļā mazos peptīdos un aminoskābēs.
Eliminācija
Pieņemot, ka pēc modeļa aprēķinātā biopieejamība pacientu populācijai ir 66% (±SN 26%), centrālais klīrenss tipiskam pacientam pēc fremanezumaba 225 mg, 675 mg un 900 mg ievadīšanas subkutāni bija 0,09 l/dienā (23,4% CV). Iegūtie mazie peptīdi un aminoskābes var tikt atkārtoti izmantoti ķermenī proteīnu sintēzei de novo vai izvadīti ar nierēm. Fremanezumaba novērtētais eliminācijas pusperiods ir 30 dienas.
Īpašas populācijas
Populācijas farmakokinētikas analīze, kurā izvērtēja vecumu, rasi, dzimumu un ķermeņa masu, tika veikta ar datiem no 2546 pētāmajām personām. Ir sagaidāms, ka zemākajā ķermeņa masas kvartilē (43,5 līdz 60,5 kg) zāļu iedarbība būs aptuveni divas reizes lielāka nekā augstākajā ķermeņa masas kvartilē (84,4 līdz 131,8 kg). Tomēr ķermeņa masai nenovēroja ietekmi uz klīnisko efektivitāti iedarbības-atbildes reakcijas analīzēs epizodiskas un hroniskas migrēnas pacientiem. Fremanezumabam nav nepieciešama devas pielāgošana. Dati par zāļu iedarbības un efektivitātes sakarību pacientiem ar ķermeņa masu >132 kg nav pieejami.
Nieru vai aknu darbības traucējumi Tā kā pēc zināmajiem datiem monoklonālās antivielas netiek izvadītas caur nierēm vai metabolizētas aknās, nav sagaidāms, ka nieru un aknu darbības traucējumi ietekmēs fremanezumaba farmakokinētiku. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (eGFĀ <30 ml/min/1,73 m2) pētījumi nav veikti. AJOVY klīniskajos pētījumos apkopoto datu populācijas farmakokinētikas analīze neuzrādīja farmakokinētikas atšķirības pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem, salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru vai aknu darbību (skatīt 4.2. apakšpunktu).
11

5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.
Fremanezumabs ir monoklonālā antiviela, tāpēc nav veikti genotoksicitātes vai kancerogenitātes pētījumi.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
L-histidīns L-histidīna hidrohlorīda monohidrāts Saharoze Etilēndiamīntetraetiķskābes (EDTA) dinātrija sāls dihidrāts Polisorbāts 80 Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt. Pilnšļirci uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. AJOVY var uzglabāt nedzesētu līdz 24 stundām līdz 25 °C temperatūrā. AJOVY ir jāiznīcina, ja tas ir bijis ārpus ledusskapja ilgāk par 24 stundām.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1,5 ml šķīdums 2,25 ml stikla (1. klases) šļircē ar virzuļa aizbāzni (brombutilgumija) un adatu.
Iepakojuma lielumi ar 1 vai 3 pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Lietošanas instrukcija
Ir precīzi un soli pa solim jāievēro lietošanas instrukcijas beigās pievienotie detalizētie lietošanas norādījumi. Pilnšļirce ir tikai vienreizējai lietošanai. AJOVY nedrīkst lietot, ja šķīdums ir duļķains, ir mainījis krāsu vai satur daļiņas. AJOVY nedrīkst lietot, ja šķīdums ir bijis sasalis. Pilnšļirci nedrīkst kratīt.
Iznīcināšana
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
12

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS TEVA GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Vācija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/19/1358/001 EU/1/19/1358/002 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: {GGGG. gada DD. mēnesis} 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
13

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS(-I)
UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
14

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja(-u) nosaukums un adrese
CELLTRION Inc. 20 Academy -ro 51 beon-gil Yeonsu-gu 22014 Incheon Korejas Republika
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Vācija
Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nīderlande
Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu pirmais periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums 6 mēnešu laikā pēc reģistrācijas apliecības piešķiršanas.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;
15

• ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
16

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
17

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
18

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS
1. ZĀĻU NOSAUKUMS AJOVY 225 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē fremanezumabum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viena pilnšļirce satur 225 mg fremanezumaba.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: L-histidīns, L-histidīna hidrohlorīda monohidrāts, saharoze, etilēndiamīntetraetiķskābes (EDTA) dinātrija sāls dihidrāts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām 1 pilnšļirce ar 1,5 ml šķīduma 3 pilnšļirces ar 1,5 ml šķīduma
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai Tikai vienreizējai lietošanai. ATVĒRT ŠEIT PACELT ŠEIT
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP
19

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāt pilnšļirces ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE TEVA GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/19/1358/001 1 pilnšļirce EU/1/19/1358/002 3 pilnšļirces
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ AJOVY
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
20

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES MARĶĒJUMS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) AJOVY 225 mg injekcija fremanezumabum s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1,5 ml 6. CITA
21

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
22

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam
AJOVY 225 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Fremanezumabum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir AJOVY un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms AJOVY lietošanas 3. Kā lietot AJOVY 4. Iespējamās blakusparādības 5 Kā uzglabāt AJOVY 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir AJOVY un kādam nolūkam to lieto
Kas ir AJOVY AJOVY, zāles, kas satur aktīvo vielu fremanezumabu, tā ir monoklonālā antiviela, olbaltumvielas veids, kas atpazīst un piesaistās noteiktām mērķvielām ķermenī.
Kā AJOVY darbojas Ar kalcitonīna gēnu saistītais peptīds (calcitonin gene related peptide, CGRP) ir viela organismā ar nozīmīgu lomu migrēnas attīstībā. Fremanezumabs piesaistās CGRP un tādējādi kavē tā darbību. Šī kavējošā ietekme uz CGRP darbību novērš migrēnas lēkmju rašanos.
Kādam nolūkam lieto AJOVY AJOVY lieto migrēnas novēršanai pieaugušajiem, kam ir vismaz 4 dienas ar migrēnu mēnesī.
Kāds ir ieguvums no AJOVY lietošanas AJOVY samazina migrēnas lēkmju biežumu un dienu ar galvassāpēm skaitu. Šīs zāles arī samazina darbnespēju un samazina zāļu lietošanas nepieciešamību migrēnas lēkmju ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms AJOVY lietošanas
Nelietojiet AJOVY šādos gadījumos Nelietojiet šīs zāles, ja Jums ir alerģija pret fremanezumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Ja Jums pēc AJOVY injekcijas rodas alerģiskas reakcijas simptomi, piemēram, apgrūtināta elpošana, lūpu un mēles tūska vai smagi izteikti izsitumi, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

23

Pirms šo zāļu lietošanas pastāstiet ārstam, ja Jums ir vai ir bijusi sirds un asinsvadu slimība (sirds un asinsvadu traucējumi), jo AJOVY nav pētīts ar pacientiem ar noteiktām sirds un asinsvadu slimībām.
Bērni un pusaudži AJOVY nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, jo tas nav pētīts šajā vecuma grupā.
Citas zāles un AJOVY Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība vai barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Ir ieteicams izvairīties no AJOVY lietošanas grūtniecības laikā, jo šo zāļu ietekme uz sievietēm grūtniecības laikā nav zināma.
Ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai arī plānojat barošanu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jums un ārstam ir jāizlemj, vai Jūs lietosiet AJOVY periodā, kad barojat bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Nav sagaidāms, ka šīm zālēm būs kāda ietekme uz Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
AJOVY satur nātriju Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot AJOVY
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
AJOVY ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāna injekcija). Ārsts vai medmāsa izskaidros Jums vai Jūsu aprūpētājam, kā veikt injekciju. Neinjicējiet AJOVY, kamēr ārsts vai medmāsa nav apmācījuši Jūs vai aprūpētāju injekciju veikšanā.
Pirms AJOVY lietošanas uzmanīgi izlasiet „Injicēšanas norādījumus” par pilnšļirces lietošanu.
Cik daudz injicēt un kad veikt injekciju Ārsts ar Jums apspriedīsies un izlems Jums vispiemērotāko devu režīmu. Ir pieejamas divas ieteiktās devu izvēles:
- viena injekcija (225 mg) vienu reizi mēnesī (deva reizi mēnesī) vai - trīs injekcijas (675 mg) vienu reizi 3 mēnešos (deva reizi gada ceturksnī)
Ja Jums paredzētā deva ir 675 mg, veiciet trīs injekcijas vienu pēc otras dažādās injekcijas vietās.
Lai vieglāk būtu atcerēties nākamās devas laiku un palīdzētu Jums neizlaist devu vai neievadīt nākamo devu pārāk ātri, lietojiet atgādinājumu sistēmu, piemēram, piezīmes kalendārā vai dienasgrāmatā.
Ja esat lietojis AJOVY vairāk nekā noteikts Ja esat lietojis AJOVY vairāk nekā noteikts, pastāstiet ārstam.
Ja esat aizmirsis vai izladis AJOVY Ja esat izlaidis AJOVY devu, injicējiet izlaisto devu, tiklīdz par to atceraties. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja neesat drošs, kad veikt AJOVY injekciju, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
24

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Var rasties tālāk minētās vieglas līdz vidēji smagas, īslaicīgas ādas reakcijas ap injekcijas vietu:
Ļoti bieži (var izpausties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) Sāpes, sacietējums vai apsārtums injekcijas vietā
Bieži (var izpausties līdz 1 no 10 cilvēkiem) Nieze injekcijas vietā
Retāk (var izpausties līdz 1 no 100 cilvēkiem) Izsitumi injekcijas vietā
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt AJOVY
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz šļirces marķējuma un ārējā iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt. Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu zāles no gaismas.
Šīs zāles var izņemt no ledusskapja un uzglabāt līdz 25 °C temperatūrā laika periodu līdz 24 stundām. Zāles ir jāiznīcina, ja tās ir bijušas ārpus ledusskapja ilgāk par 24 stundām.
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka ārējais iepakojums ir bijis atvērts, šļirce ir bojāta vai zāles ir duļķainas, mainījušas krāsu vai satur daļiņas.
Šļirce ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko AJOVY satur - Aktīvā viela ir fremanezumabs.
Katra pilnšļirce satur 225 mg fremanezumaba. - Citas sastāvdaļas (palīgvielas) ir L-histidīns, L-histidīna hidrohlorīda monohidrāts, saharoze,
etilēndiamīntetraetiķskābes (EDTA) dinātrija sāls dihidrāts, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām.
25

AJOVY ārējais izskats un iepakojums AJOVY ir šķīdums injekcijām (injekcija) pilnšļircē ar fiksētu injekcijas adatu blisterī. AJOVY ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums. Katra pilnšļirce satur 1,5 ml šķīduma.

AJOVY ir pieejams iepakojumā pa 1 vai 3 pilnšļircēm. Ne visi iepakojuma lielumi var būt pieejami Jūsu valstī.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks TEVA GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Vācija

Ražotājs Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Vācija

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva UAB Sicor Biotech Tel: +370 5 266 02 03

България Актавис ЕАД Teл.: + 359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg TEVA GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 731 402 08

Česká republika Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Tel: +420 251 007 111

Magyarország Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel.: +36 1 288 6400

Danmark Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda Tel: +353 51 321740

Deutschland TEVA GmbH Tel: +49 731 402 08
Eesti UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Tel: +372 661 0801
Ελλάδα Teva Ελλάς Α.Ε. Τηλ: +30 210 72 79 099

Nederland Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 022 8400
Norge Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90
Österreich ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1 97 007 0

26

España Teva Pharma, S.L.U. Tél: +34 91 387 32 80
France Teva Santé Tél: +33 1 55 91 78 00
Hrvatska Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 37 20 000
Ireland Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321740
Ísland Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf. Sími: +354 550 3300
Italia Teva Italia S.r.l. Tel: +39 02 89 17 98 1
Κύπρος Teva Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα Τηλ: +30 210 72 79 099
Latvija UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 673 23 666

Polska Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00
Portugal Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 476 75 50
România Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 21 230 65 24
Slovenija Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390
Slovenská republika TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 26 79 11
Suomi/Finland Teva Finland Puh/Tel: +358 20 180 5900
Sverige Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00
United Kingdom Teva UK Limited Tel: +44 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}
Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

Injicēšanas norādījumi AJOVY 225 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
Fremanezumabum
Pirms AJOVY pilnšļirces lietošanas izlasiet un rūpīgi ievērojiet secīgos norādījumus.
Svarīga informācija: • AJOVY pilnšļirce ir paredzēta vienreizējai lietošanai. • Katra AJOVY pilnšļirce satur 225 mg fremanezumaba. Atkarībā no Jūsu devas Jums būs jālieto 1 pilnšļirce vai 3 pilnšļirces. • AJOVY injicē zem ādas (subkutāna injekcija). Jūs nedrīkstat veikt injekciju sev, kamēr ārsts vai medmāsa nebūs Jūs apmācījusi injekcijas veikšanā. • Rūpīgi izlasiet AJOVY lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk par savām zālēm. • Nekādā gadījumā neatvelciet virzuli, jo tā var salauzt pilnšļirci. • Nekratiet pilnšļirci. • Nekavējoties ievietojiet iepakojumu atpakaļ ledusskapī, ja tajā vēl atrodas neizlietotas pilnšļirces.
AJOVY pilnšļirces daļas
1. solis. Sagatavošanās injekcijai a) Sagatavojiet šeit minētos materiālus, kas nepieciešami injekcijai: − 1 vai 3 AJOVY pilnšļirces, lai varētu veikt 1 vai 3 injekcijas, atkarībā no Jūsu devas; − 1 spirta salvete katrai injekcijai; − 1 marles vai vates tampons katrai injekcijai; − 1 tvertne aso priekšmetu izmešanai vai tvertne, kas izturīga pret caurduršanu. b) Nolieciet sagatavotos materiālus uz tīras, līdzenas virsmas. c) Uzgaidiet 30 minūtes, lai AJOVY sasiltu līdz istabas temperatūrai, lai samazinātu injekcijas laikā izjusto diskomfortu. − Neatstājiet pilnšļirci tiešos saules staros. − Nesildiet pilnšļirci mikroviļņu krāsniņā vai jebkurā citā karstuma avotā. d) Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni un labi nosusiniet ar tīru dvieli. e) Apskatiet AJOVY pilnšļirci. − Pārbaudiet šļirces marķējumu. Uz marķējuma ir jābūt redzamam nosaukumam AJOVY. − Pārbaudiet, vai zāles šļircē ir dzidras un bezkrāsainas vai gaiši dzeltenas.
28

− Pilnšļircē varētu būt redzami nelieli gaisa burbulīši. Tas ir pieņemami. − Nelietojiet pilnšļirci, ja redzat kaut ko no sekojošā:
 Šļirce izskatās bojāta.  Ir beidzies derīguma termiņš.  Zāles ir duļķainas, mainījušas krāsu vai satur daļiņas.
f) Izvēlieties injekcijas vietu. − Izvēlieties injekcijas vietu šādās ķermeņa vietās:  Vēdera apvidū (vēdera dobuma rajonā), izvairoties no apmēram 5 cm joslas ap nabu  Augšstilba priekšpusē, apmēram 5 cm virs ceļa un 5 cm zem cirkšņa  Augšdelma aizmugurē, augšējās aizmugures daļas gludajā apvidū − Ja ir nepieciešamas vairākas injekcijas, tās var veikt tajā pašā vietā vai dažādās vietās (vēderā, augšstilbā, augšdelmā), taču izvairieties no injekcijas veikšanas precīzi tajā pašā vietā.
g) Notīriet injekcijas vietu. − Notīriet izvēlēto vietu ar jaunu spirta salveti. − Pirms injekcijas pagaidiet 10 sekundes, lai āda nožūtu. − Neinjicējiet AJOVY vietā, kas ir jutīga, apsārtusi, karsta, ar zilumiem, sacietējusi, ar tetovējumiem, rētām vai strijām.
2. solis. Injekcijas veikšana a) Noņemiet adatas vāciņu un tūlīt to izmetiet. − Neuzlieciet adatas vāciņu atpakaļ uz pilnšļirces, lai izvairītos no ievainojumiem un infekcijas. − Nepieskarieties adatai.
29

b) Injicējiet, veicot 4 soļus, kas aprakstīti tālāk.

1. Viegli saspiediet

2. Ieduriet adatu 45° līdz 90°

vismaz 2,5 cm iepriekš leņķī saspiestās ādas

notīrītās ādas.

apgabalā.

3. Lēnām iebīdiet virzuli.

4. Iebīdiet virzuli līdz pašam galam, kamēr tas atduras, lai injicētu visu zāļu devu.

c) Izņemiet adatu no ādas. − Pēc visas zāļu devas injicēšanas izvelciet adatu taisni ārā. − Neuzlieciet vāciņu atpakaļ uz adatas, lai izvairītos no ievainojumiem un infekcijas.

d) Injekcijas vietu nedaudz piespiediet. − Ar tīru, sausu vates vai marles tamponu dažas sekundes viegli spiediet uz injekcijas vietas. − Neberzējiet injekcijas vietu un nelietojiet pilnšļirci atkārtoti.
3. solis. Pilnšļirces likvidēšana
a) Nekavējoties izmetiet pilnšļirci. − Tūlīt pēc lietošanas ielieciet izmantoto pilnšļirci (ar vēl pievienotu adatu) aso priekšmetu izmešanas tvertnē. − Neizmetiet (nelikvidējiet) atsevišķas adatas, šļirces vai pilnšļirces sadzīves atkritumos. − Nenododiet atkārtotai pārstrādei pilno aso priekšmetu izmešanas tvertni.
b) Jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, kā atbrīvoties no aso priekšmetu tvertnes.
Ja Jums paredzētā deva ir 675 mg, atkārtojiet darbības no 1. e) līdz 3. a) solim ar otro un trešo pilnšļirci, lai injicētu pilnu devu.
30

Ajovy variācijas