Aflunov

Suspensija injekcijām

Aflunov

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

EU/1/10/658/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/10/658/001

Ražotājs

Seqirus Vaccines Ltd, United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

29-NOV-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

0,5 ml

Zāļu forma

Suspensija injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Seqirus S.r.l., Italy

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
AFLUNOV suspensija injekcijām pilnšļircē. Zoonozes gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēns, inaktivēts, ar adjuvantu)

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze)*, celms:

A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) līdzīgs celms (NIBRG-23) (grupa 2.2.1.) 7,5 mikrogrami** 0,5 ml devā

* pavairots apaugļotās olās no vistām, kas izaudzētas no veseliem cāļiem ** izteikts mikrogramos hemaglutinīna.

Adjuvants MF59C.1, kas satur:
skvalēnu polisorbātu 80 sorbitāna trioleātu

9,75 miligramus 0,5 ml 1,175 miligramus 0,5 ml 1,175 miligramus 0,5 ml

Palīgvielas ar zināmu iedarbību Vakcīna satur 1,899 miligramus nātrija un 0,081 miligramus kālija 0,5 ml devā.

AFLUNOV var saturēt olu un cāļu olbaltumvielu, ovalbumīna, kanamicīna, neomicīna sulfāta, formaldehīda un cetiltrimetilamonija bromīda niecīgas paliekas, jo šīs vielas tiek izmantotas ražošanas procesā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA
Suspensija injekcijām pilnšļircē. Pienaini balts šķidrums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Aktīva imunizācija pret A gripas vīrusa H5N1 apakštipu.
Šī indikācija pamatota ar imūngenitātes datiem, kas iegūti no veseliem pieaugušajiem vecumā no 18 gadiem pēc divu vakcīnas devu ievadīšanas, kuras saturēja A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) līdzīgu celmu (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).
AFLUNOV ir jālieto saskaņā ar oficiālajām rekomendācijām.
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Pieaugušie un gados vecākas personas (sākot no 18 gadiem): viena 0,5 ml deva izvēlētā datumā. Otra 0,5 ml deva ir jāievada vismaz pēc 3 nedēļas ilga intervāla.

2

AFLUNOV tika novērtēta, ievadot to veseliem pieaugušajiem (18-60 gadus veciem) un veselām gados vecākām personām (vecākām par 60 gadiem), izmantojot primārās vakcinācijas grafiku, pēc kura vakcinēja 1. un 22. dienā, un revakcināciju (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).
Ir ierobežota pieredze ar personām, kas vecākas par 70 gadiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Oficiāli izziņotas gripas pandēmijas gadījumā, kuru izraisījis A/H5N1 vīruss, personas, kuras iepriekš vakcinētas ar vienu vai divām AFLUNOV devām, kurās bijis hemaglutinīna (HA) antigēns, kurš atvasināts no citas tā paša gripas vīrusa apakštipa grupas, kuram pieder pandēmijas gripas celms, var saņemt vienu AFLUNOV devu divu vietā, kas vajadzīgas agrāk nevakcinētām personām (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Pediatriskā populācija AFLUNOV drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.
Pašlaik pieejamie dati par bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 18 gadiem aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt. Dati nav pieejami par bērniem vecumā līdz 6 mēnešiem.
Lietošanas veids Imunizācija jāveic intramuskulāras injekcijas veidā deltveida muskulī.
4.3. Kontrindikācijas
Anafilaktiska (t.i., dzīvību apdraudoša) reakcija anamnēzē uz kādu no sastāvdaļām vai niecīgām paliekām (olas un cāļa olbaltumvielām, ovalbumīnu, kanamicīna, neomicīna sulfātu, formaldehīdu un cetiltrimetilamonija bromīdu) šajā vakcīnā.
Tomēr pandēmijas gadījumā, kuru izraisījis šajā vakcīnā iekļautais celms, var būt noderīgi ievadīt šo vakcīnu personām ar anafilaksi anamnēzē (kā noteikts augstāk), ar noteikumu, ka vajadzības gadījumā ir tūlīt pieejamas atdzīvināšanas iespējas.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Izsekojamība Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ievadāmo zāļu nosaukums un sērijas numurs ir skaidri jāreģistrē.
Jāievēro piesardzība, ievadot šo vakcīnu personām ar zināmu paaugstinātu jutību (atšķirīgu no anafilaktiskās reakcijas) pret aktīvo vielu, kādu no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām un to paliekām (olas un cāļa olbaltumvielām, ovalbumīnu, kanamicīna, neomicīna sulfātu, formaldehīdu un cetiltrimetilamonija bromīdu).
Tāpat kā visu injicējamo vakcīnu gadījumā, jānodrošina, lai pēc vakcīnas ievadīšanas, retos gadījumos sākoties anafilaktiskām parādībām, vienmēr būtu viegli pieejama piemērota medicīniska palīdzība un uzraudzība.
Imunizācija ir jāatliek pacientiem, kuriem ir drudzis vai akūta infekcija.
Nekādā gadījumā vakcīnu nedrīkst ievadīt intravaskulāri vai intradermāli.
Nav datu par AFLUNOV ievadīšanu, izmantojot subkutānu ievadīšanas veidu. Tāpēc veselības aprūpes sniedzējiem ir jānovērtē ieguvumi un potenciālie riski, ievadot vakcīnu personām ar trombocitopēniju vai jebkādu asinsreces traucējumu, kas kontrindicētu intramuskulāru injekciju, ja vien potenciālais ieguvums neatsver asiņošanas risku.
3

Aizsardzība pret gripu A gripai (H5N1) nav pierādīta aizsardzības imūnā korelācija. Pamatojoties uz humorālās imunitātes atbildes reakcijām uz vakcīnas A/turkey/Turkey/1/2005 celmu pēc divām AFLUNOV devām, aizsargājošu imūnreakciju var neierosināt visiem vakcīnētajiem.Turklāt, antivielu veidošanās pacientiem ar endogēnu vai jatrogēnu imūnsupresiju var būt nepietiekama, lai nodrošinātu aizsardzību. Klīniskajos pētījumos tika novērota zināmas pakāpes krusteniska reaktīva imunitāte pret H5N1 vīrusiem no grupām, kas atšķiras no vakcīnas celma. Tomēr aizsardzības pakāpe, ko var izraisīt pret citu grupu H5N1 celmiem, nav zināma (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Tā kā ir ieteicama otra deva, ir jāatzīmē, ka nav nekādu drošuma, imūngenitātes vai efektivitātes datu, kas atbalstītu AFLUNOV un citu H5N1 monovalento vakcīnu savstarpēju aizstājamību.
Pēc vai pat pirms vakcinācijas kā psihogēna reakcija uz injekciju ar adatu var rasties sinkope (ģībšana). Atkopšanās laikā var tikt novērotas arī dažādas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski kloniskas locekļu kustības. Jābūt noteiktām procedūrām, lai ģībšanas laikā netiktu radītas traumas.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
AFLUNOV var ievadīt vienlaicīgi ar sezonālajām gripas vakcīnām bez adjuvanta, un imunizācija jāveic dažādos locekļos.
Nav datu par AFLUNOV ievadīšanu vienlaicīgi ar vakcīnām, kas nav sezonālas gripas vakcīnas bez adjuvanta. Ja tiek apsvērta vienlaicīga ievadīšana ar citu vakcīnu, katra imunizācija ir jāveic atsevišķā loceklī. Jāņem vērā, ka blakusparādības var pastiprināties.
Imunoloģiskā atbildes reakcija var samazināties, ja pacients saņem imūnsupresīvas zāles.
Pēc vakcinācijas pret gripu ar ELISA metodi var iegūt viltus pozitīvus seroloģijas testa rezultātus antivielām uz cilvēka imūndeficīta vīrusu-1 (HIV-1), hepatīta C vīrusu un, īpaši, uz cilvēka T-šūnu limfotropo 1. tipa vīrusu (HTLV-1). Šādos gadījumos Western Blot metode ir negatīva. Šie pārejošie viltus pozitīvie rezultāti var būt saistīti ar IgM veidošanos kā atbildes reakciju uz vakcīnu.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Par sievietēm, kam iestājās grūtniecība klīnisko pētījumu laikā ar AFLUNOV vai līdzīgām pandēmiskām H1N1v vakcīnām ar MF59C.1 adjuvantu, ir iegūti ierobežoti dati.
Tomēr, ir aprēķināts, ka 2009 H1N1 pandēmijas laikā vairāk nekā 90000 sieviešu grūtniecības laikā saņēma H1N1v vakcīnu Focetria (AFLUNOV līdzīgu H1N1 pandēmijas vakcīnu), kas satur tādu pašu daudzumu adjuvanta MF59C.1 kā AFLUNOV.
Pēcreģistrācijas perioda nevēlamo blakusparādību spontānie ziņojumi un intervences pētījums neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu Focetria iedarbības ietekmi uz grūtniecību.
Turklāt, divi plaši novērojuma pētījumi, kas plānoti, lai novērtētu Focetria iedarbības ietekmi grūtniecības laikā, neliecināja par palielinātiem gestācijas diabēta, preeklamsijas, abortu, nedzīvi dzimušo, mazas dzimšanas ķermeņa masas, priekšlaicīgi dzimušo, neonatālās mirstības un iedzimtu anomāliju rādītājiem gandrīz 10000 vakcinētām grūtniecēm un viņu pēcnācējiem, salīdzinot ar nevakcinētām kontrolēm.
Tā kā nav paredzēta AFLUNOV lietošana ārkārtas situācijā, tās ievadīšana grūtniecības laikā var tikt atlikta kā piesardzības pasākums.
4

Veselības aprūpes sniedzējiem ir jānovērtē ieguvums un potenciālie riski, ievadot vakcīnu grūtniecēm, ievērojot oficiālās rekomendācijas.
Barošana ar krūti Nav datu par AFLUNOV lietošanu barošanas ar krūti periodā. Pirms AFLUNOV ievadīšanas barošanas ar krūti periodā ir jānovērtē potenciālie ieguvumi mātei un riski zīdainim.
Fertilitāte Datu par cilvēku fertilitāti nav. Pētījums ar trušiem neuzrādīja AFLUNOV reproduktīvo vai attīstības toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Daži no nevēlamajiem efektiem, kas minēti 4.8. apakšpunktā, var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums Nevēlamo blakusparādību biežums tika novērtēts septiņos klīniskajos pētījumos veselām personām, kuros bija iesaistīti vairāk nekā 4300 pieaugušo un gados vecāku personu, kas saņēma AFLUNOV (vismaz 7,5 µg HA, ar adjuvantu). No tām 3 872 personas bija 18-60 gadus vecas, 365 personas bija 61-70 gadus vecas un 89 personas bija vecākas par 70 gadiem. Drošuma profils klīniskajos pētījumos, kuros izmantoja AFLUNOV, kas saturēja A/turkey/Turkey/1/2005 vai A/Vietnam/1194/2004 celmu, ir salīdzināms.
Saskaņā ar datiem, kas tika iegūti pētījumā par parastajām blakusparādībām, tika novērota vispārēja vietējo reakciju samazināšanās tendence pēc otrās vakcinācijas, salīdzinot ar pirmo injekciju. Neatkarīgi no antigēna devas gandrīz visos gadījumos sistēmiskās blakusparādības novēroja vakcinācijas dienā (1. diena) vai turpmākajās 3 dienās.
Dati par revakcinācijas devas drošumu AFLUNOV aprobežojas ar trim pētījumiem (V87P1, V87P2 un V87P1E1), kuros bija iekļauti 116 pieaugušie (18-60 gadi) un 56 gados vecākas personas (≥ 61 gads). Reakcijas nepalielinās, kad revakcinācijas deva bija ievadīta 6 – 18 mēnešus vēlāk pēc sākotnējo devu sērijas. Nelielu reakciju palielināšanos pieaugušajiem novēroja, kad revakcinācijas devu ievadīja 18 mēnešus pēc sākotnējo devu sērijas. Gados vecākām personām novēroja reakciju palielināšanos pēc trešās revakcinācijas devas tikai salīdzinājumā ar otro devu.
Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā
Blakusparādību biežums, par kurām ziņots pēc jebkuras vakcinācijas devas (t.i., 1, 2. vai revakcinācijas), bija līdzīgs un tiek uzskaitīts atbilstoši turpmāk norādītajam MedDRA biežuma iedalījumam un orgānu sistēmu klasifikācijai:
Ļoti bieži (≥ 1/10); Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); Retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000); Ļoti reti (< 1/10 000).
5

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija
Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži (≥ 1/10)
Galvassāpes

Bieži
(≥ 1/100 līdz < 1/10)

Retāk (≥ 1/1 000 līdz
< 1/100)

Reti (≥ 1/10 000 līdz
< 1/1 000)
Krampji

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša

Ādas u zemādas audu bojājumi

Svīšana

Skeleta muskuļu un Mialģija saistaudu sistēmas bojājumi

Artralģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas
ievadīšanas vietā

Injekcijas vietas
pietūkums, sāpes injekcijas vietā, injekcijas vietas
sacietējums, injekcijas vietas
apsārtums, nogurums

Injekcijas vietas ekhimoze, drudzis, savārgums, drebuļi

Nātrene
Gripai līdzīga slimība

Acu pietūkums Anafilakse

Lielākā daļa šo blakusparādību parasti izzūd pēc 1-2 dienām bez ārstēšanas.
Klīniskie pētījumi īpašās pacientu grupās
Nevēlamās blakusparādības īpašās pacientu grupās tika izvērtētas divos klīniskajos pētījumos, V87_25 un V87_26, kuros bija iesaistīti pieaugušie (18-60 gadi) un gados vecākas personas (≥ 61 gads), veselas vai ar jau esošiem medicīniskiem stāvokļiem, vai ar imūnsupresīviem stāvokļiem.

Pētījums V87_25

Medicīniski stāvokļi

Veseli

Pieaugušie Gados Pieaugušie Gados

(20-

vecāki

(19-

vecāki

60 gadi)*

(61-

60 gadi)*

(61-

84 gadi)*

79 gadi)*

Personu skaits

N=145

N=149

N=59

N=58

*iesaistītās pacientu grupas faktiskā vecuma intervāls.

Pētījums V87_26

Imūnās sistēmas traucējumi

Veseli

Pieaugušie Gados Pieaugušie Gados

(20-

vecāki

(18-

vecāki

60 gadi)*

(61-

59 gadi)*

(61-

84 gadi)*

91 gadi)*

N=147

N=148

N=58

N=62

Abos pētījumos V87_25 un V87_26 AFLUNOV drošums veseliem pieaugušajiem un gados vecākām personām atbilda esošajiem drošuma datiem iepriekšējos klīniskajos pētījumos. Tomēr personām ar imūnās sistēmas traucējumiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem ziņots par nedaudz lielākiem sliktas dūšas (13,0%) rādītājiem. Turklāt, gan personām ar imūnās sistēmas traucējumiem, gan personām ar jau esošiem medicīniskiem stāvokļiem ziņots par lielākiem artralģijas rādītājiem (līdz 23,3%).

Šajos divos pētījumos papildus tika apkopoti un ziņoti dati par šādām atsevišķām nevēlamām blakusparādībām ar šādu biežumu visām pētāmajām personām, kuras saņēma AFLUNOV, neatkarīgi no vecuma vai veselības stāvokļa: caureja (līdz 11,9%), ēstgribas zudums (līdz 10,9%) un vemšana (līdz 1,7%). Abos pētījumos personām ar jau esošiem medicīniskiem un imūsupresīviem stāvokļiem ziņots par biežāku caureju, ēstgribas zudumu un vemšanu, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem (neatkarīgi no vecuma).

6

Pēcreģistrācijas uzraudzība Nav pieejami pēcreģistrācijas uzraudzības dati par nevēlamām blakusparādībām pēc AFLUNOV lietošanas.
Atsevišķu nevēlamu blakusparādību apraksts Focetria (AFLUNOV līdzīga H1N1 pandēmijas vakcīna), kas satur tādu pašu daudzumu MF59C.1 adjuvantu kā AFLUNOV un ir atļauta lietošanai bērniem no 6 mēnešu vecuma, pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem pēcreģistracijas uzraudzības laikā ziņots par šādām nevēlamajām blakusparādībām.
Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Limfadenopātija
Imūnās sistēmas traucējumi Alerģiskas reakcijas, anafilakse, ieskaitot aizdusu, bronhu spazmas, balsenes pietūkumu, kas retos gadījumos izraisa šoku
Nervu sistēmas traucējumi Galvassāpes, reibonis, miegainība, ģībonis. Neiroloģiski traucējumi, piemēram, neiralģija, parestēzija, krampji un neirīts
Sirds funkcijas traucējumi Sirdsklauves, tahikardija
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Klepus
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Kuņģa-zarnu trakta traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā un caureja
Ādas un zemādas audu bojājumi Vispārējas ādas reakcijas, tajā skaitā nieze, nātrene vai nespecifiski izsitumi; angioedēma
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Muskuļu vājums, sāpes ekstremitātēs
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Astēnija
Papildus pēcreģistrācijas uzraudzības periodā ziņots par šādām nevēlamajām blakusparādībām visās vecuma grupās saistībā ar sezonālu trivalentu gripas vakcīnu bez adjuvanta un sezonālu trivalentu gripas vakcīnu ar MF59 adjuvanta apakšvienību, kas apstiprināta lietošanai personām 65 gadu vecumā un vecākām.
Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Trombocitopēnija (dažos gadījumos atgriezeniskais trombocītu skaita samazinājums ir mazāks nekā 5000/mm³)
Nervu sistēmas traucējumi Neiroloģiski traucējumi, piemēram, encefalomielīts un Gijēna-Barē sindroms
Asinsvadu sistēmas traucējumi Vaskulīts ar pārejošu nieru iesaistīšanos
Ādas un zemādas audu bojājumi Daudzformu eritēma
7

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Plašs pietūkums ekstremitātē, kurā veikta injekcija, kas saglabājas ilgāk par vienu nedēļu, celulītam līdzīga reakcija injekcijas vietā (dažos gadījumos pietūkums, sāpes un apsārtums bija lielāks par 10 cm un ilga vairāk par 1 nedēļu)

Pediatriskā populācija AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004) nevēlamo blakusparādību sastopamība ir izvērtēta vienā klīniskā pētījumā (V87P6) bērniem (vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem). Neatkarīgi no vecuma reaktogenitāte bija augstāka pēc pirmās devas nekā pēc otrās. Reaktogenitāte pēc trešās devas, kuru ievadīja 12 mēnešus pēc pirmās devas, bija augstāka nekā pēc pirmās un otrās devas. Personu skaits, kurām novēroja vietējas reakcijas, bija augstāks lielāka vecuma grupās, galvenokārt sakarā ar lielāku sūdzību skaitu par sāpēm. Maziem bērniem visbiežāk novērotās vietējās reakcijas bija eritēma un sāpīgums; visbiežāk novērotās sistēmiskās reakcijas bija aizkaitināmība un pastiprināta raudāšana. Bērniem un pusaudžiem visbiežāk novērotā vietējā reakcija bija sāpes; nogurums un galvassāpes bija visbiežāk novērotās sistēmiskās reakcijas. Visās vecuma grupās drudzi novēroja procentuāli nelielai personu daļai.

Bērni (6-< 36 mēnešus veci) Visas
Vietējas Sistēmiskas Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C) Citas blakusparādības Bērni (3-< 9 gadus veci) Visas
Vietējas Sistēmiskas Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C) Citas blakusparādības Pusaudži (9-< 18 gadus veci) Visas
Vietējas Sistēmiskas Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C) Citas blakusparādības

1. injekcija AFLUNOV
N=145 76% 47% 59% 0% 54% N=96 72% 66% 32% 4% 36% N=93 91% 81% 69% 0% 30%

2. injekcija AFLUNOV
N=138 68% 46% 51% 0% 49% N=93 68% 58% 33% 2% 31% N=91 82% 70% 52% 1% 27%

3. injekcija AFLUNOV
N=124 80% 60% 54% 0% 35% N=85 79% 74% 45% 6% 19% N=83 89% 81% 69% 2% 22%

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņu par pārdozēšanas gadījumu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1. FARMAKODINAMISKĀS ĪPAŠĪBAS Farmakoterapeitiskā grupa: gripas vakcīna, ATĶ kods: J07BB02.

8

Klīniskā efektivitāte un drošums

AFLUNOV klīniskie pētījumi veikti ar iepriekšējo A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) (1.grupa) vai pašreizējo A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) vakcīnas celmu (2.2.1. grupa).

Imūnā atbildes reakcija pret AFLUNOV A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) un A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1)

Pieaugušie (18-60 gadus veci)
Tika veikts II fāzes klīniskais pētījums (V87P1) ar AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004), iesaistot 312 veselus pieaugušos. Ar triju nedēļu intervālu 156 veseliem pieaugušajiem tika ievadītas divas devas AFLUNOV. Imūngenitāte tika novērtēta 149 personām. III fāzes klīniskā pētījumā (V87P13) tika iesaistītas 2693 pieaugušas personas un 2566 personas ar triju nedēļu intervālu saņēma divas devas AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004). Imūngenitāte tika novērtēta personu apakšgrupā (N=197). Trešajā klīniskajā pētījumā (V87P11) tika iesaistīti 194 pieaugušie, kas ar triju nedēļu intervālu saņēma divas devas AFLUNOV (A/turkey/Turkey/1/2005). Imūngenitāte tika novērtēta 182 personām.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis** un serokonversijas faktors*** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004 un pret H5N1 A/turkey/Turkey/1/2005 pieaugušajiem, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

Anti-HA antiviela (SRH)
Seroprotekcijas līmenis (95% TI)* Serokonversijas līmenis (95% TI)** Serokonversijas faktors (95% TI)***

V87P1. pētījums A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas
N=149 85% (79-91)
85% (78-90)
7,74 (6,6-9,07)

V87P13. pētījums A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas
N=197 91% (87-95)
78% (72-84)
4,03 (3,54-4,59)

V87P11. pētījums A/turkey/Turkey/1/2005
21 dienu pēc 2. devas N=182
91% (85-94)
85% (79-90)
6 (5,2-6,93)

V87P13. pētījums

V87P13. pētījums

Anti-HA antiviela (SRH)

A/Vietnam/1194/2004 A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas 21 dienu pēc 2. devas

-

N=69

N=128

Sākotnējais seroloģiskais stāvoklis

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

-

Serokonversijas līmenis (95% TI)**

87% (77-94)

73% (65-81)

-

Serokonversijas faktors (95% TI)***

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

-

* Seroprotekcija: SRH laukums ≥ 25 mm2. ** Serokonversija tika definēta kā SRH laukums ≥ 25 mm2 personām, kuras sākotnēji (1. dienā
SRH laukums ≤ 4 mm2) bija seronegatīvas, vai nozīmīga (vismaz 50%) SHR laukuma palielināšanās personām, kuras sākotnēji (1. dienā SRH laukums > 4 mm2) bija seropozitīvas.

*** SRH vidējais ģeometriskais līmenis (VĢL).

Mikroneitralizācijas (MN) analīzes rezultāti pret homologu A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni, attiecīgi, robežās no 67% (60-74) līdz 85% (78-90) un no 65% (58-72) līdz 83% (77-89). Imūnreakcija pret vakcināciju, novērtējot ar MN analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH analīzi.

9

Pētījumā V87P11 MN rezultāti pret homologo A/turkey/Turkey/1/2005 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeņus, attiecīgi, 85% (79-90) un 93% (89-96). Imūnā atbildes reakcija uz vakcināciju, novērtējot ar MN analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH.

Antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas šajā populācijā tika novērtēta ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI), SRH un MN analīzēm. Salīdzinot ar antivielu līmeni, kas sasniegts 43. dienā pēc primārās vakcinācijas grafika pabeigšanas, antivielu līmenis 202. dienā bija samazinājies par 1/5 līdz 1/2 no iepriekšējā līmeņa.

Gados vecākas personas (≥ 61 gadi) Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis** un serokonversijas faktors*** anti-HA antivielai pret H5N1 (A/Vietnam/1194/2004 un pret A/turkey/Turkey/1/2005) 61 gadu vecām un vecākam personām (ierobežots personu skaits bija vecākas par 70 gadiem; N=123), mērot ar SRH analīzi trīs klīniskos pētījumos, bija šāds:

Anti-HA antiviela (SRH)
Seroprotekcijas līmenis (95% TI)* Serokonversijas līmenis (95% TI)** Serokonversijas faktors (95% TI)***

V87P1. pētījums A/Vietnam/1194/2004
21 dienu pēc 2. devas
N=84a 80% (70-88)
70% (59-80)
4,96 (3,87-6,37)

V87P13. pētījums A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas
N=210b
82% (76-87)
63% (56-69)
2,9 (2,53-3,31)

V87P11. pētījums A/turkey/Turkey/1/2005
21 dienu pēc2. devas N=132c
82% (74-88)
70% (61-77)
3,97 (3,36-4,69)

V87P13. pētījums

V87P13. pētījums

Anti-HA antiviela (SRH)

A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas

A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas

Sākotnējais seroloģiskais stāvoklis

N=66 < 4 mm2

N=143 ≥ 4 mm2

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Serokonversijas līmenis (95% TI)**

82% (70-90)

54% (45--62)

Serokonversijas faktors (95% TI)***

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

a Vecums 62-88 gadi; b vecums 61-68 gadi; c vecums 61-89 gadi. * Seroprotekcija: SRH laukums ≥ 25 mm2. ** Serokonversija tika definēta kā SRH laukums ≥ 25 mm2 personām, kuras sākotnēji (1. dienā
SRH laukums ≤ 4 mm2) bija seronegatīvas, vai nozīmīga (vismaz 50%) SHR laukuma palielināšanās personām, kuras sākotnēji (1. dienā SRH laukums > 4 mm2) bija seropozitīvas.

*** SRH VĢL.

MN analīzes rezultāti pret homologu A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni, attiecīgi, robežās no 57% (50-64) līdz 79% (68-87) un no 55% (48-62) līdz 58% (47-69). MN analīzes rezultāti, līdzīgi kā SRH rezultāti, parādīja spēcīgu imūnreakciju gados vecāku personu populācijā pēc pirmās vakcinācijas sērijas pabeigšanas.

Pētījumā V87P11 MN rezultāti pret homologo A/turkey/Turkey/1/2005 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeņus, attiecīgi, 68% (59-75) un 81% (74-87). Imūnā atbildes reakcija uz vakcināciju, novērtējot ar MN analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH.

Pamatojoties uz V87P1, V87P11 un V87_13 pētījumos iegūtajiem datiem, antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas gados vecākām personām, novērtējot ar hemaglutinācijas inhibīciju (HI), SRH un MN analīzēm, 202. dienā samazinājās no 1/2 uz 1/5, salīdzinot ar pēcvakcinācijas līmeni 43. dienā pēc primārā grafika pabeigšanas. Līdz 50% (N=33) no gados vecākām personām vecumā no 62 līdz

10

88 gadiem, kas bija imunizētas ar AFLUNOV pētījumā V87P1, pēc sešiem mēnešiem bija seroprotekcija.

Trešā (revakcinācijas) AFLUNOV deva tika ievadīta 6 mēnešus vēlāk pēc primārās vakcinācijas. Parādīti SRH rezultāti.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis** un serokonversijas faktors*** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

V87P1. pētījums, pieaugušie,
revakcinācija pēc 2. d evas

V87P2. pētījums, pieaugušie,
revakcinācija pēc 2. d evas

V87P1. pētījums, gados vecākas personas,
revakcinācija pēc 2. d evas

SRH

N=71

N=13

N=38

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

89% (79-95)

85% (55-98)

84% (69-94)

Serokonversijas līmenis (95% TI)**

83% (72-91)

69% (39-91)

63% (46-78)

Serokonversijas faktors (95% TI)***

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

* Seroprotekcija: SRH laukums ≥ 25 mm2. ** Serokonversija tika definēta kā SRH laukums ≥ 25 mm2 personām, kuras sākotnēji (1. dienā
SRH laukums ≤ 4 mm2) bija seronegatīvas, vai nozīmīga (vismaz 50%) SHR laukuma palielināšanās personām, kuras sākotnēji (1. dienā SRH laukums > 4 mm2) bija seropozitīvas.

*** SRH VĢL.

Krusteniskās reaktivitātes dati pieaugušajiem

A/Vietnam/1194/2004 izraisītās imūnās atbildes krusteniskā reaktivitāte pret A/turkey/Turkey/1/2005 un A/Indonesia/5/2005

Bija konstatējama zināma heterologa imūnā atbildes reakcija pret A/turkey/Turkey/1/2005 (NIBRG23; grupa 2.2.1) un A/ Indonesia/5/2005 (gupa 2.1) kā pēc otrās, tā arī trešās vakcinācijas, norādot uz krustenisku reaktivitāti 1. grupas vakcīnai pret 2. grupas celmiem.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis** un serokonversijas faktors*** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/1/2005 pēc 2. devas pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds.

11

Anti-HA antiviela

V87P12 pētījums

V87P3 pētījums

21 dienu pēc 2. devas 21 dienu pēc 2. devas

N=60

N=30

V87P13 pētījums 21 dienu pēc 2.
devas
N=197

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

65% (52-77)

90% (73-98)

59% (52-66)

Serokonversijas

SRH

līmenis (95% TI)**

65% (52-77)

86% (68-96)

49% (42-56)

Serokonversijas

faktors (95%

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

TI)***

N=60

N=30

N=197

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)°

28% (17-41)

24% (10-44)

23% (18-30)

HI

Serokonversijas līmenis (95% TI)°

28% (17-41)

21% (8-40)

19% (14-25)

Serokonversijas faktors (95% TI)°°

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

* Seroprotekcija: SRH laukums ≥ 25 mm2. ** Serokonversija tika definēta kā SRH laukums ≥ 25 mm2 personām, kuras sākotnēji (1. dienā
SRH laukums ≤ 4 mm2) bija seronegatīvas, vai nozīmīga (vismaz 50%) SHR laukuma palielināšanās personām, kuras sākotnēji (1. dienā SRH laukums > 4 mm2) bija seropozitīvas.

*** SRH VĢL.

° mērot ar SRH analīzi ≥ 40.

°° HI VĢL.

MN rezultāti augstāk redzamās tabulas trijos klīniskajos pētījumos parādīja, ka seroprotekcijas līmenis un serokonversijas līmenis pret A/turkey/Turkey/2005 ir, attiecīgi, robežās no 10% (2-27) līdz 39% (32-46) un no 10% (2-27) līdz 36% (29-43). MN rezultāti pret A/turkey/Turkey/2005 deva VĢL robežās no 1,59 līdz 2,95.

A/turkey/Turkey/1/2005 izraisītās imūnās atbildes reakcijas krusteniskā reaktivitāte pret A/Indonesia/5/2005 un A/Vietnam/1194/2004

Heterologā imūnā atbildes reakcija pret A/Indonesia/5/2005 (2.1 grupa) bija konstatējama V87P11 pētījumā pēc otrās vakcinācijas, norādot uz 2.2.1 grupas vakcīnas krustenisko reaktivitāti pret 2.1 grupas celmiem.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis** un serokonversijas faktors*** anti-HA antivielām pret H5N1 A/Indonesia/5/2005 un A/Vietnam/1194/2004 pēc 2. devas pieaugušajiem (18-60 gadi) un gados vecākām personām (≥ 61 gadi), mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds.

Anti-HA antiviela
SRH

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)* Serokonversijas līmenis (95% TI)** Serokonversijas faktors (95% TI)***

V87P11 pieaugušie

(18-60 gadi.)

N=186

A/Indonesia/ A/Vietnam/

5/2005

1194/2004

83

62

(77-88)

(54-69)

79

60

(72-85)

(53-68)

6,24 (5,44-7,16)

4,45 (3,85-5,14)

V87P11 gados vecākas personas (>61-89 gadi)a N=142

A/Indonesia/ 5/2005 61 52-69 64 (56-73)

A/Vietnam/ 1194/2004
45 (37-54)
44 (35-53)

3,87 (3,31-4,53)

3,03 (2,56-3,58)

12

Anti-HA antiviela

V87P11 pieaugušie (18-60 gadi.) N=186

V87P11 gados vecākas personas (>61-89 gadi)a N=142

N=194

N=148

HI

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)°

50 (43-57)

47 (40-55)

34 (26-42)

39 (31-48)

Serokonversijas

49

44

32

34

līmenis (95% TI)°

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

Serokonversijas

4,71

4,25

2,69

2,8

faktors (95% TI)°° (3,74-5,93) (3,36-5,37) (2,18-3,32) (2,2-3,55)

a iesaistītās populācijas faktiskais vecuma intervāls. * Seroprotekcija: SHR laukums ≥ 25 mm2. ** Serokonversija tika definēta kā SRH laukums ≥ 25 mm2 personām, kuras sākotnēji (1. dienā
SRH laukums ≤ 4 mm2) bija seronegatīvas, vai nozīmīga (vismaz 50%) SHR laukuma palielināšanās personām, kuras sākotnēji (1. dienā SRH laukums > 4 mm2) bija seropozitīvas.

*** vidējais ģeometriskais SRH līmenis.

° mērot ar SRH analīzi ≥ 40.

°° vidējais ģeometriskais HI līmenis.

MN rezultāti A/Indonesia/5/2005 gadījumā uzrādīja seroprotekcijas līmeni 38% (31-45) pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem un 14% (8-20) gados vecākām personām (≥ 61 gads); serokonversijas līmeni 58% (50-65) pieaugušajiem un 30% (23-38) gados vecākām personām un, beidzot, VĢL 4,67 (3,95-5,56) pieaugušajiem un 2,19 (1,86-2,58) gados vecākām personām.

MN rezultāti A/Vietnam/1194/2004 gadījumā uzrādīja seroprotekcijas līmeni 10% (6-16) pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem un 6% (3-11) gados vecākām personām (≥ 61 gads); serokonversijas līmeni 19% (13-25) pieaugušajiem un 7% (4-13) gados vecākām personām un, beidzot, VĢL 1,86 (1,63-2,12) pieaugušajiem un 1,33 (1,17-1,51) gados vecākām personām.

Ilglaicīgā imūnā atmiņa pēc revakcinācijas:

Viena vakcinācija ar AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004) ierosināja augstu un ātru seroloģisko atbildi personām, kuras bija pirms 6-8 gadiem vakcinētas ar divām devām citas H5N surogātvakcīnas, kurai ir tāda pati zāļu forma, bet tiek izmantots celms H5N3.

I fāzes klīniskajā pētījumā (V87P3) pieaugušas personas 18-65 gadu vecumā, kuras 6-8 gadus iepriekš saņēma pirmo vakcināciju ar 2 devām H5N3 vakcīnas/A/Duck/Singapore/97 ar MF59 adjuvantu, saņēma 2 AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004) revakcinācijas devas. SRH rezultāti pēc pirmās devas, kas imitēja pirmspandēmijas pirmo vakcināciju kopā ar vienu heterologu revakcinācijas devu, atklāja 100% (74-100) seroprotekcijas un serokonversijas rādītājus un 18 reizes palielinātu SRH laukumu (vidējais ģeometriskais).

Alternatīvi vakcinācijas grafiki

Klīniskajā pētījumā, kurā novērtēja 4 dažādus vakcinācijas grafikus, iesaistot 240 personas vecumā no 18 līdz 60 gadiem, otro devu ievadot 1, 2, 3 vai 6 nedēļas pēc pirmās AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004) devas, visās vakcinācijas grafika grupās pēc trim nedēļām no 2. vakcinācijas tika sasniegti augsti antivielu līmeņi, novērtējot ar SRH. SRH seroprotekcijas līmeņi bija intervālā no 86% līdz 98%, serokonversija bija no 64% līdz 90%, un vidējais ģeometriskais līmenis no 2,92 līdz 4,57. Imūnā atbildes reakcija bija mazāka tajā grupā, kas saņēma 2. devu pēc 1 nedēļas, un lielāka grupās, kuru grafikā bija garāki intervāli.

Personas ar esošiem medicīniskiem vai imūsupresīviem stāvokļiem:

AFLUNOV (A/turkey/Turkey/1/2005) imūngenitāte pieaugušām (18-60 gadi) un gados vecākām personām (>61gadiem) ar esošiem medicīniskiem (pētījums V87_25) vai imūsupresīviem stāvokļiem (galvenokārt ar HIV inficētām personām) (pētījums V87_26) salīdzinājumā ar veseliem pieaugušajiem

13

(18-60 gadi) un gados vecākām personām (>61gadiem) tika izvērtēta divos randomizētos III fāzes kontrolētos klīniskajos pētījumos (ar sezonālu trivalentu inaktivētu apakšvienības gripas vakcīnu ar adjuvantu MF59, kas apstiprināta lietošanai gados vecākām personām no 65 gadu vecuma, kā salīdzinājuma zāles). V87_25 un V87_25 pētījumā attiecīgi 96 un 67 personas bija vecākas par 70 gadiem. Abos pētījumos AFLUNOV imūngenitāte pierādīja ar HI, SRH un MN analīzēm gan pēc pirmās, gan pēc otrās devas.
Vidējais ģeometriskais laukums*, seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/1/2005, mērot ar SRH analīzēm, 21 dienu pēc 2. devas bija šāds:

V87_25 pētījums

Pieaugušie (20-60 gadi)a

Pieaugušie (19-60 gadi)a

Gados vecākas
personas (61-84 gadi)a

Gados vecākas
personas (61-79 gadi)a

Anti-HA antivielas (SRH)

Medicīniski stāvokļi N=140

Veseli N=57

Medicīniski stāvokļi N=143

Veseli N=57

Vidējais ģeometriskais laukums (95% TI)*

31,07 (27,43-35,19)

58,02 (48,74-69,06)

29,34 (26,07-33,01)

27,78 (22,57-34,18)

Seroprotekcijas

65,00

89,47

58,74

57,89

līmenis (95% TI)*

(56,5-72,9)

(78,5-96)

(50,2-66,9)

(44,1-70,9)

Serokonversijas

72,86

98,25

64,34

66,67

līmenis (95% TI)*

(64,7-80)

(90,6-99,96)

(55,9-72,2)

(52,9-78,6)

Serokonversijas

3,33

6,58

2,37

2,96

faktors (95% TI)** (2,94-3,77)

(5,53-7,83)

(2,10-2,66)

(2,41-3,64)

V87_26 pētījums

Pieaugušie (20-60 gadi)a

Pieaugušie (18-59 gadi)a

Gados vecākas
personas (6184 gadi)a

Gados vecākas
personas (61-91 gadi)a

Ar imūnās

Veseli

Ar imūnās

Veseli

Anti-HA antivielas

sistēmas

N=57

sistēmas

N=62

(SRH)

traucējumiem

traucējumiem

N=143

N=139

Vidējais ģeometriskais laukums (95% TI)*

26,50 (22,49-31,22)

48,58 (40,01-58,99)

26,85 (23,01-31,33)

23,91 (18,89-30,26)

Seroprotekcijas

60,84

87,72

58,99

53,23

līmenis (95% TI)*

(52,3-68,9)

(76,3-94,9)

(50,3-67,3)

(40,1-66)

Serokonversijas

61,54

89,47

64,75

56,45

līmenis (95% TI)*

(53-69,5)

(78,5-96)

(56,2-72,7)

(43,3-69)

Serokonversijas

3,16

7,10

3,15

2,83

faktors (95% TI)** (2,69-3,73)

(5,85-8,62)

(2,70-3,68)

(2,24-3,58)

a iesaistītās populācijas faktiskais vecuma intervāls. * mērot ar SRH analīzi seroprotekcijas līmenis: SRH laukums ≥ 25 mm2, serokonversija: SRH
laukums ≥ 25 mm2 pētāmajām personām ar sākotnējā stāvokļa SRH laukumu ≤ 4 mm2 vai vismaz 50% SRH laukuma palielināšanos pētāmajām personām ar > 4 mm2.

** SRH vidējā ģeometriskā attiecība.

Divu klīnisko pētījumu HI rezultāti atklāja zemākus rādītājus nekā iepriekšējos pētījumos ziņotie rādītāji. Serokonversijas līmenis pret homologu A/turkey/Turkey/1/2005 bija robežās no 37,50% līdz 43,10% veseliem pieaugušajiem un no 19,18% līdz 26,47% pieaugušajiem ar imūnsupresīviem vai esošiem medicīniskiem stāvokļiem; attiecīgi serokonversijas līmenis bija robežās no 21,43% līdz 30,65% veselām pieaugušajām personām un no 24,49% līdz 27,86% gados vecākām personām ar

14

imūnsupresīviem vai esošiem medicīniskiem stāvokļiem. Līdzīgu tendenci novēroja attiecībā uz seroprotekcijas līmeni abos pētījumos.

MN rezultāti pret homologu A/turkey/Turkey/1/2005 liecina par serokonversijas līmeni 66,67% veseliem pieaugušajiem, kas bija robežās no 33,57% līdz 54,14% pieaugušajiem ar imūnsupresīviem vai esošiem medicīniskiem stāvokļiem; attiecīgi serokonversijas līmenis bija robežās no 24,39% līdz 29,03% veselām gados vecākam personām un no 31,65% līdz 39,42% gados vecākām personām ar imūnsupresīviem vai esošiem medicīniskiem stāvokļiem. Līdzīgu tendenci novēroja attiecībā uz seroprotekcijas līmeni abos pētījumos.

Abos pētījumos, V87_25 un V87_26, zemāks antivielu līmenis (mērot ar HI, SRH un MN analīzi) un samazināts seroprotekcijas līmenis pieaugušām un gados vecākām personām (≥ 61 gadu vecumā) ar esošiem medicīniskiem stāvokļiem vai imūnsupresīviem stāvokļiem liecina, ka AFLUNOV var neuzrādīt tādu pašu aizsardzības līmeni pret A/H5N1 celmu, salīdzinot ar veseliem pieaugušajiem (skatīt 4.4. apakšpunktu). Šie pētījumi nodrošināja ierobežotus imūngenitātes datus personām ar noteiktiem esošiem medicīniskiem (īpaši nieru darbības traucējumiem un perifēru sirds un asinsvadu slimību) un imūnsupresīviem stāvokļiem (īpaši transplantāta saņēmējiem un pacientiem, kuri saņem vēža ārstēšanu). Šajos pētījumos zemāks antivielu līmenis un samazināts seroprotekcijas līmenis pret homologu H5N1 A/turkey/Turkey/1/2005 tika noteikts arī veselām gados vecākām personām, salīdzinot ar veseliem pieaugušajiem, kaut arī iepriekšējie pētījumi liecināja par pietiekamas imūngēniskas atbildes reakcijas indukciju pret H5N1 celmiem (informāciju par gados vecākām personām skatīt iepriekš).

Pieejamie dati pediatriskajā populācijā

Tika veikts klīniskais pētījums (V87P6) ar AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004), iesaistot 471 bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem. Divas AFLUNOV devas tika ievadītas ar triju nedēļu intervālu un trešā deva 12 mēnešus pēc pirmās devas. Pēc 3 nedēļām no 2. vakcinācijas (43. dienā) visās vecuma grupās (t.i., 6-35 mēneši, 3-8 gadi un 9-17 gadi) tika sasniegts augsts antivielu līmenis pret A/Vietnam/1194/2004, novērtējot ar SRH un HI analīzēm, kā parādīts tabulā zemāk*. Šajā pētījumā netika novērota neviena ar vakcīnu saistīta nopietna nevēlama blakusparādība.

% SP (95% TI)

43. diena

HI

VĢL 43. diena:1. dienu

% SK (95% TI)

43. diena

% SP (95% TI) 43. diena SRH VĢL (95% TI) 43. diena:1. dienu % SK (95% TI) 43. diena SP = seroprotekcija. SK = serokonversija.

Bērni (6-< 36 mēnešus
veci) N=134 97% (92-99)
129 (109-151)
97% (92-99) N=133 100% (97-100)
16 (14-18)
98% (95-100)

Bērni (3-< 9 gadus veci)
N=91 97% (91-99) 117 (97-142) 97% (91-99) N=91 100% (96-100) 15 (13-17) 100% (96-100)

Pusaudži (9-< 18 gadus
veci) N=89 89% (80-94)
67 (51-88)
89% (80-94) N=90 100% (96-100)
14 (12-16)
99% (94-100)

MN analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 liecina par seroprotekcijas līmeni 99% (95% TI: 94-100); serokonversijas līmenis robežās no 97% (95% TI: 91-99) līdz 99% (95% TI: 96-100) un VĢL robežās no 29 (95% TI: 25-35) līdz 50% (95% TI: 44-58).

15

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus AFLUNOV vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās par aktīvo imunizāciju pret A tipa gripas vīrusa H5N1 apakštipu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.
Informācija no neklīniskiem pētījumiem Efektivitātes pārbaude pret vīrusiem, kas homologi un heterologi attiecībā uz vakcīnas celmiem tika veikta ar baltā seska modeli. Tika testēta AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004) un AFLUNOV līdzīga H5N1 vakcīna (līdzīga A/turkey/Turkey/1/2005). Dzīvnieki saņēma vienu vai divas devas vakcīnas, kas satur 3,75 vai 7,5 mikrogramus antigēna, kam sekoja inficēšana ar letālu A/Vietnam/1203/04 vīrusa devu.
Visi dzīvnieki, kas saņēma 2 devas AFLUNOV, tika aizsargāti, no dzīvniekiem, kas saņēma vienu AFLUNOV devu, tika aizsargāti 94%. No dzīvniekiem, kurus inficēja ar celmu, heterologu vakcīnas celmam, pēc 2 vakcīnas devām bija aizsargāti 87%, un viena heterologās vakcīnas deva pasargāja 56% dzīvnieku.
Līdzīgā pētījumā intranazāla inficēšana tika atlikta uz aptuveni 4 mēnešiem pēc 2. vakcīnas devas ievadīšanas. Šajā pētījumā 100% dzīvnieku bija aizsargāti pret inficēšanu ar homologu vīrusu un 81% dzīvnieku bija aizsargāts pret inficēšanu ar heterologu vīrusu. Vakcinācija aizsargāja dzīvniekus no inficēšanās pēc letālas devas ievadīšanas pat tad, kad HI antivielu titri bija zemi vai nenosakāmi.
Tika pārbaudīta arī aizsardzības efektivitāte pret heterologo A/Indonesia/5/2005 vīrusu. Seski saņēma vienu vai divas devas vakcīnas (A/Vietnam/1194/2004). Divas vakcīnas devas aizsargāja 92% dzīvnieku, un viena vakcīnas deva aizsargāja 50% dzīvnieku pret inficēšanos ar A/Indonesia/5/2005 vīrusu. Vakcinētajās grupās bija samazināts plaušu bojājums. Vīrusu izdalīšanās un vīrusu titri plaušās arī bija samazināti, norādot, ka vakcinācija var samazināt vīrusu pārneses risku.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Nav piemērojamas.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskie dati, kas iegūti ar AFLUNOV un ar sezonālo gripas vakcīnu, kas satur adjuvantu MF59C.1, pamatojoties uz parastajiem atkārtotu devu toksicitātes pētījumiem, lokālo panesību, mātīšu fertilitāti un reproduktīvo un attīstības toksicitāti (līdz laktācijas perioda beigām), neliecina par īpašiem draudiem cilvēkiem.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. PALĪGVIELU SARAKSTS
Nātrija hlorīds Kālija hlorīds (E508) Kālija dihidrogēnfosfāts (E340) Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts (E339) Magnija hlorīda heksahidrāts (E511) Kalcija hlorīda dihidrāts (E509) Nātrija citrāts (E331) Citronskābe (E330) Ūdens injekcijām
Informāciju par adjuvantu skatīt 2. apakšpunktā.
16

6.2. Nesaderība Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm. 6.3. Uzglabāšanas laiks 2 gadi. 6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt ledusskapī (2–8°C). Nesasaldēt. Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 6.5. Iepakojuma veids un saturs 0,5 ml pilnšļirce (I tipa stikls) ar virzuli-korķi (brombutilkaučuks). Iepakojumi ar 1 vai 10 pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos Pirms lietošanas vakcīnai ir jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai. Pirms lietošanas viegli sakratīt. Pēc sakratīšanas parasts AFLUNOV izskats ir pienbalta suspensija. Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet suspensiju. Ja novērojamas daļiņas un/vai neparasts izskats, vakcīna ir jāizmet. Neizlietoto vakcīnu vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Seqirus S.r.l. Via Fiorentina, 1 Siena, Itālija.
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) EU/1/10/658/001-002
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2010. gada 29. novembris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2015. gada 17. jūlijs
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
17

18

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJI UN RAŽOTĀJS(-I), KAS
ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN
EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
19

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJI UN RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāju nosaukums un adrese
Seqirus Vaccines Ltd Gaskill Road, Speke, Liverpool L24 9GR Lielbritānija
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Seqirus Vaccines Ltd Gaskill Road, Speke, Liverpool L24 9GR Lielbritānija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Recepšu zāles.
• Oficiāla sērijas izlaide
Saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 114. pantu oficiālu sērijas izlaidi veiks valsts laboratorija vai cita šim mērķim apstiprināta laboratorija.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums (PADZ)
PADZ iesniegšana, kad AFLUNOV lieto gripas pandēmijas laikā: Pandēmijas situācijā periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas biežums, kas norādīts Regulas 726/2004/EK 24. pantā būs nepietiekams, lai uzraudzītu drošumu pandēmijas vakcīnai, kurai īsā laika periodā ir sagaidāms augsts lietošanas biežums. Šāda situācija prasa ātru drošuma informācijas paziņošanu, kurai var būt vislielākā nozīme uz riska–ieguvuma attiecību pandēmijas laikā. Apkopotas drošuma informācijas tūlītējai analīzei, ņemot vērā lietošanas biežumu, būs izšķiroša loma regulējošo iestāžu lēmumu pieņemšanā un vakcinējamās populācijas aizsardzībā. Papildus tam, pandēmijas laikā resursi, kas nepieciešami padziļinātai PADZ novērtēšanai tajā formātā, kas definēts Eiropas Kopienas zāļu tiesiskā regulējuma 9a. sējumā, var nebūt adekvāti jaunas drošuma problēmas ātrai identificēšanai.
Tā rezultātā, līdzko ir definēta pandēmija un lietota zoonozes vakcīna, reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz biežāki periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi ar formātu un biežumu, kas definēts dokumentā "CHMP Recommendations for the Core Risk Management Plan for Influenza Vaccines prepared from viruses with the potential to cause a pandemic and intended for use outside of the core dossier context" (EMEA/49993/2008) un jebkurā turpmākajā papildinājumā.
20

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP. Papildināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.
21

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
22

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
23

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KĀRBA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
AFLUNOV suspensija injekcijām pilnšļircē. Zoonozes gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēns, inaktivēts, ar adjuvantu) Zoonotic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inativated, adjuvanted)
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS
Viena 0,5 ml deva satur: gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze), pavairots apaugļotās olās vistām, kas izaudzētas no veseliem cāļiem, celms: A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) līdzīgs celms (NIBRG-23) (2.2.1 grupa) 7,5 mikrogrami hemaglutinīna Adjuvants: MF59C.1, eļļa ūdens emulsijā, kas sastāv no skvalēna kā eļļas fāzes, kas stabilizēta ar polisorbātu 80 un, sorbitāna trioleātu.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
Nātrija hlorīds Kālija hlorīds (E508) Kālija dihidrogēnfosfāts (E340) Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts (E339) Magnija hlorīda heksahidrāts (E511) Kalcija hlorīda dihidrāts (E509) Nātrija citrāts (E311) Citronskābe (E330) Ūdens injekcijām
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS
Suspensija injekcijai.
1 pilnšļirce (0,5 ml) 10 pilnšļirces (0,5 ml)
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS
Ievadīšanai intramuskulāri deltveida muskulī. Brīdinājums: neinjicēt intravaskulāri vai intradermāli. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Pirms lietošanas vakcīnai ir jāļauj sasniegt istabas temperatūru. Pirms lietošanas viegli sakratīt.
24

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Seqirus S.r.l. Via Fiorentina, 1 Siena, Itālija.
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/10/658/001 1 pilnšļirce EU/1/10/658/002 10 pilnšļirces
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
25

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
26

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĻIRCES ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS AFLUNOV injekcija H5N1 zoonozes gripas vakcīna i.m. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 0,5 ml 6. CITA Uzglabāt ledusskapī. Seqirus S.r.l. – Itālija
27

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
28

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
AFLUNOV suspensija injekcijām pilnšļircē. Zoonozes gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēns, inaktivēts, ar adjuvantu)
Pirms vakcīnas lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir AFLUNOV un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms saņemat AFLUNOV 3. Kā lieto AFLUNOV 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt AFLUNOV 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir AFLUNOV un kādam nolūkam to lieto
AFLUNOV ir vakcīna lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma, ko paredzēts lietot zoonozes gripas vīrusa (no putniem) epidēmijas ar iespējamu pandēmiju apstākļos, lai novērstu H5N1 vīrusu, kas līdzīgi 6. punktā norādītajam vakcīnas celmam, izraisītu gripu.
Zoonozes gripas vīrusi dažreiz var inficēt cilvēkus un izraisīt slimību, kas var būt viegla augšējo elpceļu infekcija (drudzis un klepus) vai ātri progresēt līdz smagai pneimonijai, akūtam respiratoram distresa sindromam, šokam un pat nāvei. Cilvēki inficējas galvenokārt saskaroties ar inficētiem dzīvniekiem, bet infekcija viegli neizplatās cilvēku vidū.
AFLUNOV ir paredzēta arī lietošanai, ja sagaidāma iespējama tādā paša vai līdzīga celma izraisīta pandēmija. Kad personai ievada vakcīnu, imūnā sistēma (ķermeņa dabīgā aizsargsistēma) veidos pati savu aizsardzību (antivielas) pret šo slimību. Neviena no šīs vakcīnas sastāvdaļām nevar izraisīt gripu.
Tāpat kā citas vakcīnas, AFLUNOV var nedot visām vakcinētajām personām pilnu aizsardzību.
2. Kas jums jāzina pirms AFLUNOV lietošanas
Nelietojiet AFLUNOV šādos gadījumos:
• ja Jums agrāk ir bijusi dzīvību apdraudoša alerģiska reakcija uz kādu no AFLUNOV sastāvdaļām (minētas 6. punktā) vai uz kādu no vielām, kas vakcīnas sastāvā var būt nelielā daudzumā, proti: olas un cāļa olbaltumvielas, ovalbumīns, formaldehīds, kanamicīna un neomicīna sulfāts (antibiotikas) vai cetiltrimetilamonija bromīds (CTAB). Alerģiskas reakcijas pazīmes var ietvert niezošus ādas izsitumus, elpas trūkumu un sejas vai mēles pietūkumu. Tomēr pandēmijas gadījumā Jums var būt piemērota vakcinēšanās ar AFLUNOV, ja alerģiskas reakcijas gadījumā ir tūlīt pieejama atbilstoša medicīniska palīdzība.
29

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms šīs vakcīnas saņemšanas konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu:
• ja Jums ir bijusi alerģiska reakcija, kas nav pēkšņa dzīvību apdraudoša reakcija, uz kādu no šajā vakcīnā esošajām sastāvdaļām, uz olas un cāļa olbaltumvielu, ovalbumīnu, formaldehīdu, kanamicīna un neomicīna sulfātu (antibiotikām) vai cetiltrimetilamonija bromīdu (CTAB) (papildu informāciju skatīt 6. punktā);
• ja Jums ir smaga infekcija ar augstu temperatūru (pāri par 38°C). Ja tas attiecas uz Jums, tad Jūsu vakcinācija parasti tiks atlikta, līdz jutīsieties labāk. Neliela infekcija, piemēram, saaukstēšanās, nevar būt par iemeslu vakcinācijas atlikšanai, bet Jūsu ārstam vai medmāsai ir jādod padoms, vai Jums tomēr būtu jāvakcinējas ar AFLUNOV;
• ja Jums veic asins analīzi, lai meklētu pierādījumus noteiktai vīrusu infekcijai. Pirmajās nedēļās pēc vakcinācijas ar AFLUNOV šo testu rezultāti var būt nepareizi. Pastāstiet ārstam, kas pieprasa šos testus, ka Jums nesen ievadīta AFLUNOV;
• imūndeficīta gadījumā AFLUNOV drīkst ievadīt, bet var neveidoties aizsargājoša imūna atbildes reakcija.
Lūdzu, informējiet savu ārstu vai medmāsu, ja Jums ir asinsreces traucējumi vai viegli veidojas asins izplūdumi (zilumi).
Pēc vai pat pirms injekcijas ar adatu var rasties ģībonis. Ja esat jau ģībis citu injekciju laikā, pastāstiet to ārstam vai medmāsai.
AFLUNOV var neaizsargāt pilnīgi visus, kas ir vakcinēti, īpaši gados vecākus cilvēkus un tos, kuriem ir novājināta imūnā sistēma, piemēram, HIV pacientus, vai tos, kuriem ir esoši ilgstoši medicīniski traucējumi, piemēram, cukura diabēts, plaušu slimība vai sirdsdarbības traucējumi. Pastāstiet ārstam, ja Jums ir vāja imūnā sistēma vai esoši ilgstoši medicīniski traucējumi.
Jebkurā no šiem gadījumiem, PASTĀSTIET SAVAM ĀRSTAM VAI MEDMĀSAI, jo vakcinācija var nebūt ieteicama vai to vajag atlikt.
Citas zāles un AFLUNOV
Pastāstiet ārstam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, vai esat nesen saņēmis kādu citu vakcīnu.
Ar pieaugušajiem iegūtie dati parādīja, ka AFLUNOV var ievadīt vienlaikus ar sezonālajām gripas vakcīnām bez adjuvanta, veicot injekcijas atsevišķos locekļos. Nav informācijas par AFLUNOV ievadīšanu ar vakcīnām, kas nav pretgripas vakcīnas. Ja nav iespējams izvairīties no AFLUNOV ievadīšanas ar citu vakcīnu, injicējiet vakcīnu. Šādos gadījumos Jums ir jāzina, ka blakusparādības var izpausties intensīvāk.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms vakcīnas saņemšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Ārstam ir jānovērtē ar šīs vakcīnas saņemšanu saistītie ieguvumi un potenciālie riski.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Daži no 4. punktā “Iespējamās blakusparādības” minētajiem efektiem var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.
30

AFLUNOV satur nātriju un kāliju
AFLUNOV satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) un mazāk nekā 1 mmol kālija (39 mg) vienā 0,5 ml devā, t.i. pēc būtības nesatur nātriju vai kāliju.
3. Kā lietot AFLUNOV
Jūsu ārsts vai medmāsa ievadīs šo vakcīnu saskaņā ar oficiālajiem ieteikumiem. Vakcīnu injicēs augšdelma muskuļos (deltveida muskulī). Vakcīnu nekad nedrīkst ievadīt vēnā.
Pieaugušie no 18 gadu vecuma: Ievada vienu 0,5 ml devu. Otra 0,5 ml deva ir jāievada pēc vismaz 3 nedēļām.
Ir ierobežota pieredze ar personām, kas vecākas par 70 gadiem.
Lietošana bērniem
Bērni vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem Ir ierobežota pieredze par lietošanu bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem. Šajā vecuma grupā vakcinācija pašreiz nav ieteicama.
Bērni jaunāki par 6 mēnešiem Šajā vecuma grupā vakcinācija pašreiz nav ieteicama.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, AFLUNOV var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Pēc vakcinācijas var parādīties alerģiskas reakcijas, kas retos gadījumos izraisa šoku. Ārstiem ir zināma šāda iespēja un ir pieejami neatliekamās palīdzības sniegšanas līdzekļi šādiem gadījumiem.
Zemāk uzskaitītās blakusparādības tika novērotas AFLUNOV klīniskajos pētījumos ar pieaugušajiem, ieskaitot gados vecākas personas.
Ļoti bieži (novēro vairāk nekā 1 lietotājam no 10) • Sāpes injekcijas vietā • Ādas sacietējums injekcijas vietā • Apsārtums injekcijas vietā • Pietūkums injekcijas vietā • Muskuļu sāpes • Galvassāpes • Nogurums
Bieži (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 100) • Zilums injekcijas vietā • Sāpošas locītavas • Drudzis un slikta dūša • Slikta vispārēja pašsajūta • Drebuļi • Svīšana
31

Retāk (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 1 000) • Gripai līdzīgi simptomi • Nātrene
Reti (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 10 000) • Krampji • Acu pietūkums • Anafilakse (smagas alerģiskas reakcijas)
Šīs blakusparādības parasti izzūd pēc 1-2 dienām bez ārstēšanas. Ja tās saglabājas, KONSULTĒJIETIES AR SAVU ĀRSTU.
Nevēlamās blakusparādības pacientiem ar esošiem ilgstošiem medicīniskiem traucējumiem, piemēram, cukura diabētu, plaušu slimībām vai sirdsdarbības traucējumiem, un novājinātu imūno sistēmu (imūnās sistēmas traucējumiem), piemēram, HIV pacientiem. Par sliktu dūšu, sāpošām locītavām, caureju un ēstgribas zudumu šajā populācijā ziņots ļoti bieži. Turklāt par vemšanu ziņots bieži.
Blakusparādības, kas novērotas klīniskajos pētījumos bērniem un pusaudžiem (vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem) Parastās blakusparādības, kuras ļoti bieži novēroja vecuma grupā no 6 līdz 35 mēnešiem, bija apsārtums injekcijas vietā, muskuļu sāpes, aizkaitināmība un pastiprināta raudāšana. Ļoti bieži novērotas reakcijas vecuma grupā no 36 mēnešiem līdz 17 gadiem bija sāpes, galvassāpes un nogurums.
Citas retas blakusparādības, kas novērotas rutīnas lietošanā: Zemāk uzskaitītās blakusparādības parādījās vairākas dienas vai nedēļas pēc vakcinācijas ar citu vakcīnu Focetria H1N1v, kas ir līdzīga AFLUNOV. Šīs blakusparādības var rasties, lietojot AFLUNOV.
• Vispārējas ādas reakcijas, ieskaitot • niezi • nātreni • izsitumus vai ādas un gļotādu pietūkumu • angioedēma (patoloģisks ādas, parasti ap acīm, lūpu, mēles, plaukstu un pēdu pietūkums alerģiskas reakcijas dēļ)
• Vēdera darbības traucējumi, piemēram, • slikta dūša • vemšana • sāpes vēderā • caureja
• Galvassāpes, reibonis, miegainība, ģībonis
• Neiroloģiski traucējumi, piemēram, • stipras durošas vai pulsējošas sāpes gar vienu vai vairākiem nerviem • tirpšana • lēkmes • neirīts (nervu iekaisums)
• Pietūkuši limfmezgli, sirdsklauves (neregulāra vai spēcīga sirdsdarbība), tahikardija (ātrāka nekā normāli sirdsdarbība), vājums, sāpes locekļos, klepus un astēnija (neparasts vājums)
• Alerģiskas reakcijas, iespējams ar elpas trūkumu, sēcošu elpu, rīkles pietūkumu, vai izraisošas bīstamu asinsspiediena pazemināšanos, kas, ja nesniedz palīdzību, var izraisīt šoku. Ārstiem ir
32

zināma šāda iespēja, un ir pieejami neatliekamās palīdzības sniegšanas līdzekļi šādiem gadījumiem.
Dati par bērniem un pusaudžiem norāda uz nelielu blakusparādību samazināšanos pēc vakcīnas otrās devas, bez drudža biežuma palielināšanās.
Zemāk uzskaitītās blakusparādības tika papildus novērotas vairākas dienas vai nedēļas pēc vakcinācijas ar vakcīnām, kuras parasti lieto katru gadu gripas profilaksei. Šīs blakusparādības var parādīties arī lietojot AFLUNOV.
• Zems trombocītu līmenis, kas var izraisīt asiņošanu vai zilumus. • Vaskulīts (asinsvadu iekaisums, kas var izraisīt izsitumus uz ādas, locītavu sāpes un nieru
darbības traucējumus). • Erythema multiforme (alerģiskas ādas reakcijas veids, kas parādās, reaģējot uz zālēm, infekciju
vai slimību). • Neiroloģiski traucējumi, piemēram, encefalomielīts (centrālās nervu sistēmas iekaisums) un
paralīzes veids, kas pazīstama kā Gijēna-Barē sindroms. • Pietūkums, sāpes un apsārtums injekcijas vietā, kas ir lielāks par 10 cm vai saglabājas ilgāk par
vienu nedēļu (injekcijas vietas celulītam līdzīga reakcija). • Plašs pietūkums ekstremitātē, kurā veikta injekcija, kas saglabājas ilgāk par vienu nedēļu.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt AFLUNOV
Uzglabāt vakcīnu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot AFLUNOV pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējās kartona kārbas un etiķetes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C –8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko AFLUNOV satur
− Aktīvā viela: Gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze)*, celms:
A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) līdzīgs celms (NIBRG-23) (grupa 2.2.1) 7,5 mikrogrami** 0,5 ml devā
* pavairots apaugļotās olās no vistām, kas izaudzētas no veseliem cāļiem ** izteikts mikrogramos hemaglutinīna.
33

− Adjuvants MF59C.1: Vakcīna satur 0,5 ml devā 9,75 mg skvalēna, 1,175 mg polisorbāta 80, 1,175 mg sorbitāna trioleāta.
− Citas sastāvdaļas: Citas sastāvdaļas ir: nātrija hlorīds, kālija hlorīds, kālija dihidrogēnfosfāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, magnija hlorīda heksahidrāts, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija citrāts, citronskābe un ūdens injekcijām.
AFLUNOV ārējais izskats un iepakojums AFLUNOV ir suspensija injekcijām pilnšļircē. Suspensija ir pienaini balts šķidrums. Tā tiek piegādāta lietošanai gatavā pilnšļircē, kas satur vienu 0,5 ml devu injekcijai. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: Reģistrācijas apliecības īpašnieks Seqirus S.r.l. Via Fiorentina, 1 Siena, Itālija. Ražotājs Seqirus Vaccines Ltd Gaskill Road, Speke, Liverpool L24 9GR Lielbritānija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}. Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/
34

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
AFLUNOV suspensija injekcijām pilnšļircē. Zoonozes gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēns, inaktivēts, ar adjuvantu)

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze)*, celms:

A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) līdzīgs celms (NIBRG-23) (grupa 2.2.1.) 7,5 mikrogrami** 0,5 ml devā

* pavairots apaugļotās olās no vistām, kas izaudzētas no veseliem cāļiem ** izteikts mikrogramos hemaglutinīna.

Adjuvants MF59C.1, kas satur:
skvalēnu polisorbātu 80 sorbitāna trioleātu

9,75 miligramus 0,5 ml 1,175 miligramus 0,5 ml 1,175 miligramus 0,5 ml

Palīgvielas ar zināmu iedarbību Vakcīna satur 1,899 miligramus nātrija un 0,081 miligramus kālija 0,5 ml devā.

AFLUNOV var saturēt olu un cāļu olbaltumvielu, ovalbumīna, kanamicīna, neomicīna sulfāta, formaldehīda un cetiltrimetilamonija bromīda niecīgas paliekas, jo šīs vielas tiek izmantotas ražošanas procesā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA
Suspensija injekcijām pilnšļircē. Pienaini balts šķidrums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Aktīva imunizācija pret A gripas vīrusa H5N1 apakštipu.
Šī indikācija pamatota ar imūngenitātes datiem, kas iegūti no veseliem pieaugušajiem vecumā no 18 gadiem pēc divu vakcīnas devu ievadīšanas, kuras saturēja A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) līdzīgu celmu (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).
AFLUNOV ir jālieto saskaņā ar oficiālajām rekomendācijām.
4.2. Devas un lietošanas veids
Devas Pieaugušie un gados vecākas personas (sākot no 18 gadiem): viena 0,5 ml deva izvēlētā datumā. Otra 0,5 ml deva ir jāievada vismaz pēc 3 nedēļas ilga intervāla.

2

AFLUNOV tika novērtēta, ievadot to veseliem pieaugušajiem (18-60 gadus veciem) un veselām gados vecākām personām (vecākām par 60 gadiem), izmantojot primārās vakcinācijas grafiku, pēc kura vakcinēja 1. un 22. dienā, un revakcināciju (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).
Ir ierobežota pieredze ar personām, kas vecākas par 70 gadiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Oficiāli izziņotas gripas pandēmijas gadījumā, kuru izraisījis A/H5N1 vīruss, personas, kuras iepriekš vakcinētas ar vienu vai divām AFLUNOV devām, kurās bijis hemaglutinīna (HA) antigēns, kurš atvasināts no citas tā paša gripas vīrusa apakštipa grupas, kuram pieder pandēmijas gripas celms, var saņemt vienu AFLUNOV devu divu vietā, kas vajadzīgas agrāk nevakcinētām personām (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Pediatriskā populācija AFLUNOV drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.
Pašlaik pieejamie dati par bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 18 gadiem aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt. Dati nav pieejami par bērniem vecumā līdz 6 mēnešiem.
Lietošanas veids Imunizācija jāveic intramuskulāras injekcijas veidā deltveida muskulī.
4.3. Kontrindikācijas
Anafilaktiska (t.i., dzīvību apdraudoša) reakcija anamnēzē uz kādu no sastāvdaļām vai niecīgām paliekām (olas un cāļa olbaltumvielām, ovalbumīnu, kanamicīna, neomicīna sulfātu, formaldehīdu un cetiltrimetilamonija bromīdu) šajā vakcīnā.
Tomēr pandēmijas gadījumā, kuru izraisījis šajā vakcīnā iekļautais celms, var būt noderīgi ievadīt šo vakcīnu personām ar anafilaksi anamnēzē (kā noteikts augstāk), ar noteikumu, ka vajadzības gadījumā ir tūlīt pieejamas atdzīvināšanas iespējas.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Izsekojamība Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ievadāmo zāļu nosaukums un sērijas numurs ir skaidri jāreģistrē.
Jāievēro piesardzība, ievadot šo vakcīnu personām ar zināmu paaugstinātu jutību (atšķirīgu no anafilaktiskās reakcijas) pret aktīvo vielu, kādu no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām un to paliekām (olas un cāļa olbaltumvielām, ovalbumīnu, kanamicīna, neomicīna sulfātu, formaldehīdu un cetiltrimetilamonija bromīdu).
Tāpat kā visu injicējamo vakcīnu gadījumā, jānodrošina, lai pēc vakcīnas ievadīšanas, retos gadījumos sākoties anafilaktiskām parādībām, vienmēr būtu viegli pieejama piemērota medicīniska palīdzība un uzraudzība.
Imunizācija ir jāatliek pacientiem, kuriem ir drudzis vai akūta infekcija.
Nekādā gadījumā vakcīnu nedrīkst ievadīt intravaskulāri vai intradermāli.
Nav datu par AFLUNOV ievadīšanu, izmantojot subkutānu ievadīšanas veidu. Tāpēc veselības aprūpes sniedzējiem ir jānovērtē ieguvumi un potenciālie riski, ievadot vakcīnu personām ar trombocitopēniju vai jebkādu asinsreces traucējumu, kas kontrindicētu intramuskulāru injekciju, ja vien potenciālais ieguvums neatsver asiņošanas risku.
3

Aizsardzība pret gripu A gripai (H5N1) nav pierādīta aizsardzības imūnā korelācija. Pamatojoties uz humorālās imunitātes atbildes reakcijām uz vakcīnas A/turkey/Turkey/1/2005 celmu pēc divām AFLUNOV devām, aizsargājošu imūnreakciju var neierosināt visiem vakcīnētajiem.Turklāt, antivielu veidošanās pacientiem ar endogēnu vai jatrogēnu imūnsupresiju var būt nepietiekama, lai nodrošinātu aizsardzību. Klīniskajos pētījumos tika novērota zināmas pakāpes krusteniska reaktīva imunitāte pret H5N1 vīrusiem no grupām, kas atšķiras no vakcīnas celma. Tomēr aizsardzības pakāpe, ko var izraisīt pret citu grupu H5N1 celmiem, nav zināma (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Tā kā ir ieteicama otra deva, ir jāatzīmē, ka nav nekādu drošuma, imūngenitātes vai efektivitātes datu, kas atbalstītu AFLUNOV un citu H5N1 monovalento vakcīnu savstarpēju aizstājamību.
Pēc vai pat pirms vakcinācijas kā psihogēna reakcija uz injekciju ar adatu var rasties sinkope (ģībšana). Atkopšanās laikā var tikt novērotas arī dažādas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski kloniskas locekļu kustības. Jābūt noteiktām procedūrām, lai ģībšanas laikā netiktu radītas traumas.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
AFLUNOV var ievadīt vienlaicīgi ar sezonālajām gripas vakcīnām bez adjuvanta, un imunizācija jāveic dažādos locekļos.
Nav datu par AFLUNOV ievadīšanu vienlaicīgi ar vakcīnām, kas nav sezonālas gripas vakcīnas bez adjuvanta. Ja tiek apsvērta vienlaicīga ievadīšana ar citu vakcīnu, katra imunizācija ir jāveic atsevišķā loceklī. Jāņem vērā, ka blakusparādības var pastiprināties.
Imunoloģiskā atbildes reakcija var samazināties, ja pacients saņem imūnsupresīvas zāles.
Pēc vakcinācijas pret gripu ar ELISA metodi var iegūt viltus pozitīvus seroloģijas testa rezultātus antivielām uz cilvēka imūndeficīta vīrusu-1 (HIV-1), hepatīta C vīrusu un, īpaši, uz cilvēka T-šūnu limfotropo 1. tipa vīrusu (HTLV-1). Šādos gadījumos Western Blot metode ir negatīva. Šie pārejošie viltus pozitīvie rezultāti var būt saistīti ar IgM veidošanos kā atbildes reakciju uz vakcīnu.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Par sievietēm, kam iestājās grūtniecība klīnisko pētījumu laikā ar AFLUNOV vai līdzīgām pandēmiskām H1N1v vakcīnām ar MF59C.1 adjuvantu, ir iegūti ierobežoti dati.
Tomēr, ir aprēķināts, ka 2009 H1N1 pandēmijas laikā vairāk nekā 90000 sieviešu grūtniecības laikā saņēma H1N1v vakcīnu Focetria (AFLUNOV līdzīgu H1N1 pandēmijas vakcīnu), kas satur tādu pašu daudzumu adjuvanta MF59C.1 kā AFLUNOV.
Pēcreģistrācijas perioda nevēlamo blakusparādību spontānie ziņojumi un intervences pētījums neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu Focetria iedarbības ietekmi uz grūtniecību.
Turklāt, divi plaši novērojuma pētījumi, kas plānoti, lai novērtētu Focetria iedarbības ietekmi grūtniecības laikā, neliecināja par palielinātiem gestācijas diabēta, preeklamsijas, abortu, nedzīvi dzimušo, mazas dzimšanas ķermeņa masas, priekšlaicīgi dzimušo, neonatālās mirstības un iedzimtu anomāliju rādītājiem gandrīz 10000 vakcinētām grūtniecēm un viņu pēcnācējiem, salīdzinot ar nevakcinētām kontrolēm.
Tā kā nav paredzēta AFLUNOV lietošana ārkārtas situācijā, tās ievadīšana grūtniecības laikā var tikt atlikta kā piesardzības pasākums.
4

Veselības aprūpes sniedzējiem ir jānovērtē ieguvums un potenciālie riski, ievadot vakcīnu grūtniecēm, ievērojot oficiālās rekomendācijas.
Barošana ar krūti Nav datu par AFLUNOV lietošanu barošanas ar krūti periodā. Pirms AFLUNOV ievadīšanas barošanas ar krūti periodā ir jānovērtē potenciālie ieguvumi mātei un riski zīdainim.
Fertilitāte Datu par cilvēku fertilitāti nav. Pētījums ar trušiem neuzrādīja AFLUNOV reproduktīvo vai attīstības toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Daži no nevēlamajiem efektiem, kas minēti 4.8. apakšpunktā, var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums Nevēlamo blakusparādību biežums tika novērtēts septiņos klīniskajos pētījumos veselām personām, kuros bija iesaistīti vairāk nekā 4300 pieaugušo un gados vecāku personu, kas saņēma AFLUNOV (vismaz 7,5 µg HA, ar adjuvantu). No tām 3 872 personas bija 18-60 gadus vecas, 365 personas bija 61-70 gadus vecas un 89 personas bija vecākas par 70 gadiem. Drošuma profils klīniskajos pētījumos, kuros izmantoja AFLUNOV, kas saturēja A/turkey/Turkey/1/2005 vai A/Vietnam/1194/2004 celmu, ir salīdzināms.
Saskaņā ar datiem, kas tika iegūti pētījumā par parastajām blakusparādībām, tika novērota vispārēja vietējo reakciju samazināšanās tendence pēc otrās vakcinācijas, salīdzinot ar pirmo injekciju. Neatkarīgi no antigēna devas gandrīz visos gadījumos sistēmiskās blakusparādības novēroja vakcinācijas dienā (1. diena) vai turpmākajās 3 dienās.
Dati par revakcinācijas devas drošumu AFLUNOV aprobežojas ar trim pētījumiem (V87P1, V87P2 un V87P1E1), kuros bija iekļauti 116 pieaugušie (18-60 gadi) un 56 gados vecākas personas (≥ 61 gads). Reakcijas nepalielinās, kad revakcinācijas deva bija ievadīta 6 – 18 mēnešus vēlāk pēc sākotnējo devu sērijas. Nelielu reakciju palielināšanos pieaugušajiem novēroja, kad revakcinācijas devu ievadīja 18 mēnešus pēc sākotnējo devu sērijas. Gados vecākām personām novēroja reakciju palielināšanos pēc trešās revakcinācijas devas tikai salīdzinājumā ar otro devu.
Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā
Blakusparādību biežums, par kurām ziņots pēc jebkuras vakcinācijas devas (t.i., 1, 2. vai revakcinācijas), bija līdzīgs un tiek uzskaitīts atbilstoši turpmāk norādītajam MedDRA biežuma iedalījumam un orgānu sistēmu klasifikācijai:
Ļoti bieži (≥ 1/10); Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); Retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000); Ļoti reti (< 1/10 000).
5

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija
Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži (≥ 1/10)
Galvassāpes

Bieži
(≥ 1/100 līdz < 1/10)

Retāk (≥ 1/1 000 līdz
< 1/100)

Reti (≥ 1/10 000 līdz
< 1/1 000)
Krampji

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša

Ādas u zemādas audu bojājumi

Svīšana

Skeleta muskuļu un Mialģija saistaudu sistēmas bojājumi

Artralģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas
ievadīšanas vietā

Injekcijas vietas
pietūkums, sāpes injekcijas vietā, injekcijas vietas
sacietējums, injekcijas vietas
apsārtums, nogurums

Injekcijas vietas ekhimoze, drudzis, savārgums, drebuļi

Nātrene
Gripai līdzīga slimība

Acu pietūkums Anafilakse

Lielākā daļa šo blakusparādību parasti izzūd pēc 1-2 dienām bez ārstēšanas.
Klīniskie pētījumi īpašās pacientu grupās
Nevēlamās blakusparādības īpašās pacientu grupās tika izvērtētas divos klīniskajos pētījumos, V87_25 un V87_26, kuros bija iesaistīti pieaugušie (18-60 gadi) un gados vecākas personas (≥ 61 gads), veselas vai ar jau esošiem medicīniskiem stāvokļiem, vai ar imūnsupresīviem stāvokļiem.

Pētījums V87_25

Medicīniski stāvokļi

Veseli

Pieaugušie Gados Pieaugušie Gados

(20-

vecāki

(19-

vecāki

60 gadi)*

(61-

60 gadi)*

(61-

84 gadi)*

79 gadi)*

Personu skaits

N=145

N=149

N=59

N=58

*iesaistītās pacientu grupas faktiskā vecuma intervāls.

Pētījums V87_26

Imūnās sistēmas traucējumi

Veseli

Pieaugušie Gados Pieaugušie Gados

(20-

vecāki

(18-

vecāki

60 gadi)*

(61-

59 gadi)*

(61-

84 gadi)*

91 gadi)*

N=147

N=148

N=58

N=62

Abos pētījumos V87_25 un V87_26 AFLUNOV drošums veseliem pieaugušajiem un gados vecākām personām atbilda esošajiem drošuma datiem iepriekšējos klīniskajos pētījumos. Tomēr personām ar imūnās sistēmas traucējumiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem ziņots par nedaudz lielākiem sliktas dūšas (13,0%) rādītājiem. Turklāt, gan personām ar imūnās sistēmas traucējumiem, gan personām ar jau esošiem medicīniskiem stāvokļiem ziņots par lielākiem artralģijas rādītājiem (līdz 23,3%).

Šajos divos pētījumos papildus tika apkopoti un ziņoti dati par šādām atsevišķām nevēlamām blakusparādībām ar šādu biežumu visām pētāmajām personām, kuras saņēma AFLUNOV, neatkarīgi no vecuma vai veselības stāvokļa: caureja (līdz 11,9%), ēstgribas zudums (līdz 10,9%) un vemšana (līdz 1,7%). Abos pētījumos personām ar jau esošiem medicīniskiem un imūsupresīviem stāvokļiem ziņots par biežāku caureju, ēstgribas zudumu un vemšanu, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem (neatkarīgi no vecuma).

6

Pēcreģistrācijas uzraudzība Nav pieejami pēcreģistrācijas uzraudzības dati par nevēlamām blakusparādībām pēc AFLUNOV lietošanas.
Atsevišķu nevēlamu blakusparādību apraksts Focetria (AFLUNOV līdzīga H1N1 pandēmijas vakcīna), kas satur tādu pašu daudzumu MF59C.1 adjuvantu kā AFLUNOV un ir atļauta lietošanai bērniem no 6 mēnešu vecuma, pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem pēcreģistracijas uzraudzības laikā ziņots par šādām nevēlamajām blakusparādībām.
Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Limfadenopātija
Imūnās sistēmas traucējumi Alerģiskas reakcijas, anafilakse, ieskaitot aizdusu, bronhu spazmas, balsenes pietūkumu, kas retos gadījumos izraisa šoku
Nervu sistēmas traucējumi Galvassāpes, reibonis, miegainība, ģībonis. Neiroloģiski traucējumi, piemēram, neiralģija, parestēzija, krampji un neirīts
Sirds funkcijas traucējumi Sirdsklauves, tahikardija
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Klepus
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Kuņģa-zarnu trakta traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā un caureja
Ādas un zemādas audu bojājumi Vispārējas ādas reakcijas, tajā skaitā nieze, nātrene vai nespecifiski izsitumi; angioedēma
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Muskuļu vājums, sāpes ekstremitātēs
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Astēnija
Papildus pēcreģistrācijas uzraudzības periodā ziņots par šādām nevēlamajām blakusparādībām visās vecuma grupās saistībā ar sezonālu trivalentu gripas vakcīnu bez adjuvanta un sezonālu trivalentu gripas vakcīnu ar MF59 adjuvanta apakšvienību, kas apstiprināta lietošanai personām 65 gadu vecumā un vecākām.
Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Trombocitopēnija (dažos gadījumos atgriezeniskais trombocītu skaita samazinājums ir mazāks nekā 5000/mm³)
Nervu sistēmas traucējumi Neiroloģiski traucējumi, piemēram, encefalomielīts un Gijēna-Barē sindroms
Asinsvadu sistēmas traucējumi Vaskulīts ar pārejošu nieru iesaistīšanos
Ādas un zemādas audu bojājumi Daudzformu eritēma
7

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Plašs pietūkums ekstremitātē, kurā veikta injekcija, kas saglabājas ilgāk par vienu nedēļu, celulītam līdzīga reakcija injekcijas vietā (dažos gadījumos pietūkums, sāpes un apsārtums bija lielāks par 10 cm un ilga vairāk par 1 nedēļu)

Pediatriskā populācija AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004) nevēlamo blakusparādību sastopamība ir izvērtēta vienā klīniskā pētījumā (V87P6) bērniem (vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem). Neatkarīgi no vecuma reaktogenitāte bija augstāka pēc pirmās devas nekā pēc otrās. Reaktogenitāte pēc trešās devas, kuru ievadīja 12 mēnešus pēc pirmās devas, bija augstāka nekā pēc pirmās un otrās devas. Personu skaits, kurām novēroja vietējas reakcijas, bija augstāks lielāka vecuma grupās, galvenokārt sakarā ar lielāku sūdzību skaitu par sāpēm. Maziem bērniem visbiežāk novērotās vietējās reakcijas bija eritēma un sāpīgums; visbiežāk novērotās sistēmiskās reakcijas bija aizkaitināmība un pastiprināta raudāšana. Bērniem un pusaudžiem visbiežāk novērotā vietējā reakcija bija sāpes; nogurums un galvassāpes bija visbiežāk novērotās sistēmiskās reakcijas. Visās vecuma grupās drudzi novēroja procentuāli nelielai personu daļai.

Bērni (6-< 36 mēnešus veci) Visas
Vietējas Sistēmiskas Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C) Citas blakusparādības Bērni (3-< 9 gadus veci) Visas
Vietējas Sistēmiskas Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C) Citas blakusparādības Pusaudži (9-< 18 gadus veci) Visas
Vietējas Sistēmiskas Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C) Citas blakusparādības

1. injekcija AFLUNOV
N=145 76% 47% 59% 0% 54% N=96 72% 66% 32% 4% 36% N=93 91% 81% 69% 0% 30%

2. injekcija AFLUNOV
N=138 68% 46% 51% 0% 49% N=93 68% 58% 33% 2% 31% N=91 82% 70% 52% 1% 27%

3. injekcija AFLUNOV
N=124 80% 60% 54% 0% 35% N=85 79% 74% 45% 6% 19% N=83 89% 81% 69% 2% 22%

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņu par pārdozēšanas gadījumu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1. FARMAKODINAMISKĀS ĪPAŠĪBAS Farmakoterapeitiskā grupa: gripas vakcīna, ATĶ kods: J07BB02.

8

Klīniskā efektivitāte un drošums

AFLUNOV klīniskie pētījumi veikti ar iepriekšējo A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) (1.grupa) vai pašreizējo A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) vakcīnas celmu (2.2.1. grupa).

Imūnā atbildes reakcija pret AFLUNOV A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) un A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1)

Pieaugušie (18-60 gadus veci)
Tika veikts II fāzes klīniskais pētījums (V87P1) ar AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004), iesaistot 312 veselus pieaugušos. Ar triju nedēļu intervālu 156 veseliem pieaugušajiem tika ievadītas divas devas AFLUNOV. Imūngenitāte tika novērtēta 149 personām. III fāzes klīniskā pētījumā (V87P13) tika iesaistītas 2693 pieaugušas personas un 2566 personas ar triju nedēļu intervālu saņēma divas devas AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004). Imūngenitāte tika novērtēta personu apakšgrupā (N=197). Trešajā klīniskajā pētījumā (V87P11) tika iesaistīti 194 pieaugušie, kas ar triju nedēļu intervālu saņēma divas devas AFLUNOV (A/turkey/Turkey/1/2005). Imūngenitāte tika novērtēta 182 personām.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis** un serokonversijas faktors*** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004 un pret H5N1 A/turkey/Turkey/1/2005 pieaugušajiem, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

Anti-HA antiviela (SRH)
Seroprotekcijas līmenis (95% TI)* Serokonversijas līmenis (95% TI)** Serokonversijas faktors (95% TI)***

V87P1. pētījums A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas
N=149 85% (79-91)
85% (78-90)
7,74 (6,6-9,07)

V87P13. pētījums A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas
N=197 91% (87-95)
78% (72-84)
4,03 (3,54-4,59)

V87P11. pētījums A/turkey/Turkey/1/2005
21 dienu pēc 2. devas N=182
91% (85-94)
85% (79-90)
6 (5,2-6,93)

V87P13. pētījums

V87P13. pētījums

Anti-HA antiviela (SRH)

A/Vietnam/1194/2004 A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas 21 dienu pēc 2. devas

-

N=69

N=128

Sākotnējais seroloģiskais stāvoklis

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

-

Serokonversijas līmenis (95% TI)**

87% (77-94)

73% (65-81)

-

Serokonversijas faktors (95% TI)***

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

-

* Seroprotekcija: SRH laukums ≥ 25 mm2. ** Serokonversija tika definēta kā SRH laukums ≥ 25 mm2 personām, kuras sākotnēji (1. dienā
SRH laukums ≤ 4 mm2) bija seronegatīvas, vai nozīmīga (vismaz 50%) SHR laukuma palielināšanās personām, kuras sākotnēji (1. dienā SRH laukums > 4 mm2) bija seropozitīvas.

*** SRH vidējais ģeometriskais līmenis (VĢL).

Mikroneitralizācijas (MN) analīzes rezultāti pret homologu A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni, attiecīgi, robežās no 67% (60-74) līdz 85% (78-90) un no 65% (58-72) līdz 83% (77-89). Imūnreakcija pret vakcināciju, novērtējot ar MN analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH analīzi.

9

Pētījumā V87P11 MN rezultāti pret homologo A/turkey/Turkey/1/2005 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeņus, attiecīgi, 85% (79-90) un 93% (89-96). Imūnā atbildes reakcija uz vakcināciju, novērtējot ar MN analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH.

Antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas šajā populācijā tika novērtēta ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI), SRH un MN analīzēm. Salīdzinot ar antivielu līmeni, kas sasniegts 43. dienā pēc primārās vakcinācijas grafika pabeigšanas, antivielu līmenis 202. dienā bija samazinājies par 1/5 līdz 1/2 no iepriekšējā līmeņa.

Gados vecākas personas (≥ 61 gadi) Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis** un serokonversijas faktors*** anti-HA antivielai pret H5N1 (A/Vietnam/1194/2004 un pret A/turkey/Turkey/1/2005) 61 gadu vecām un vecākam personām (ierobežots personu skaits bija vecākas par 70 gadiem; N=123), mērot ar SRH analīzi trīs klīniskos pētījumos, bija šāds:

Anti-HA antiviela (SRH)
Seroprotekcijas līmenis (95% TI)* Serokonversijas līmenis (95% TI)** Serokonversijas faktors (95% TI)***

V87P1. pētījums A/Vietnam/1194/2004
21 dienu pēc 2. devas
N=84a 80% (70-88)
70% (59-80)
4,96 (3,87-6,37)

V87P13. pētījums A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas
N=210b
82% (76-87)
63% (56-69)
2,9 (2,53-3,31)

V87P11. pētījums A/turkey/Turkey/1/2005
21 dienu pēc2. devas N=132c
82% (74-88)
70% (61-77)
3,97 (3,36-4,69)

V87P13. pētījums

V87P13. pētījums

Anti-HA antiviela (SRH)

A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas

A/Vietnam/1194/2004 21 dienu pēc 2. devas

Sākotnējais seroloģiskais stāvoklis

N=66 < 4 mm2

N=143 ≥ 4 mm2

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Serokonversijas līmenis (95% TI)**

82% (70-90)

54% (45--62)

Serokonversijas faktors (95% TI)***

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

a Vecums 62-88 gadi; b vecums 61-68 gadi; c vecums 61-89 gadi. * Seroprotekcija: SRH laukums ≥ 25 mm2. ** Serokonversija tika definēta kā SRH laukums ≥ 25 mm2 personām, kuras sākotnēji (1. dienā
SRH laukums ≤ 4 mm2) bija seronegatīvas, vai nozīmīga (vismaz 50%) SHR laukuma palielināšanās personām, kuras sākotnēji (1. dienā SRH laukums > 4 mm2) bija seropozitīvas.

*** SRH VĢL.

MN analīzes rezultāti pret homologu A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni, attiecīgi, robežās no 57% (50-64) līdz 79% (68-87) un no 55% (48-62) līdz 58% (47-69). MN analīzes rezultāti, līdzīgi kā SRH rezultāti, parādīja spēcīgu imūnreakciju gados vecāku personu populācijā pēc pirmās vakcinācijas sērijas pabeigšanas.

Pētījumā V87P11 MN rezultāti pret homologo A/turkey/Turkey/1/2005 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeņus, attiecīgi, 68% (59-75) un 81% (74-87). Imūnā atbildes reakcija uz vakcināciju, novērtējot ar MN analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH.

Pamatojoties uz V87P1, V87P11 un V87_13 pētījumos iegūtajiem datiem, antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas gados vecākām personām, novērtējot ar hemaglutinācijas inhibīciju (HI), SRH un MN analīzēm, 202. dienā samazinājās no 1/2 uz 1/5, salīdzinot ar pēcvakcinācijas līmeni 43. dienā pēc primārā grafika pabeigšanas. Līdz 50% (N=33) no gados vecākām personām vecumā no 62 līdz

10

88 gadiem, kas bija imunizētas ar AFLUNOV pētījumā V87P1, pēc sešiem mēnešiem bija seroprotekcija.

Trešā (revakcinācijas) AFLUNOV deva tika ievadīta 6 mēnešus vēlāk pēc primārās vakcinācijas. Parādīti SRH rezultāti.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis** un serokonversijas faktors*** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

V87P1. pētījums, pieaugušie,
revakcinācija pēc 2. d evas

V87P2. pētījums, pieaugušie,
revakcinācija pēc 2. d evas

V87P1. pētījums, gados vecākas personas,
revakcinācija pēc 2. d evas

SRH

N=71

N=13

N=38

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

89% (79-95)

85% (55-98)

84% (69-94)

Serokonversijas līmenis (95% TI)**

83% (72-91)

69% (39-91)

63% (46-78)

Serokonversijas faktors (95% TI)***

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

* Seroprotekcija: SRH laukums ≥ 25 mm2. ** Serokonversija tika definēta kā SRH laukums ≥ 25 mm2 personām, kuras sākotnēji (1. dienā
SRH laukums ≤ 4 mm2) bija seronegatīvas, vai nozīmīga (vismaz 50%) SHR laukuma palielināšanās personām, kuras sākotnēji (1. dienā SRH laukums > 4 mm2) bija seropozitīvas.

*** SRH VĢL.

Krusteniskās reaktivitātes dati pieaugušajiem

A/Vietnam/1194/2004 izraisītās imūnās atbildes krusteniskā reaktivitāte pret A/turkey/Turkey/1/2005 un A/Indonesia/5/2005

Bija konstatējama zināma heterologa imūnā atbildes reakcija pret A/turkey/Turkey/1/2005 (NIBRG23; grupa 2.2.1) un A/ Indonesia/5/2005 (gupa 2.1) kā pēc otrās, tā arī trešās vakcinācijas, norādot uz krustenisku reaktivitāti 1. grupas vakcīnai pret 2. grupas celmiem.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis** un serokonversijas faktors*** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/1/2005 pēc 2. devas pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds.

11

Anti-HA antiviela

V87P12 pētījums

V87P3 pētījums

21 dienu pēc 2. devas 21 dienu pēc 2. devas

N=60

N=30

V87P13 pētījums 21 dienu pēc 2.
devas
N=197

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

65% (52-77)

90% (73-98)

59% (52-66)

Serokonversijas

SRH

līmenis (95% TI)**

65% (52-77)

86% (68-96)

49% (42-56)

Serokonversijas

faktors (95%

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

TI)***

N=60

N=30

N=197

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)°

28% (17-41)

24% (10-44)

23% (18-30)

HI

Serokonversijas līmenis (95% TI)°

28% (17-41)

21% (8-40)

19% (14-25)

Serokonversijas faktors (95% TI)°°

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

* Seroprotekcija: SRH laukums ≥ 25 mm2. ** Serokonversija tika definēta kā SRH laukums ≥ 25 mm2 personām, kuras sākotnēji (1. dienā
SRH laukums ≤ 4 mm2) bija seronegatīvas, vai nozīmīga (vismaz 50%) SHR laukuma palielināšanās personām, kuras sākotnēji (1. dienā SRH laukums > 4 mm2) bija seropozitīvas.

*** SRH VĢL.

° mērot ar SRH analīzi ≥ 40.

°° HI VĢL.

MN rezultāti augstāk redzamās tabulas trijos klīniskajos pētījumos parādīja, ka seroprotekcijas līmenis un serokonversijas līmenis pret A/turkey/Turkey/2005 ir, attiecīgi, robežās no 10% (2-27) līdz 39% (32-46) un no 10% (2-27) līdz 36% (29-43). MN rezultāti pret A/turkey/Turkey/2005 deva VĢL robežās no 1,59 līdz 2,95.

A/turkey/Turkey/1/2005 izraisītās imūnās atbildes reakcijas krusteniskā reaktivitāte pret A/Indonesia/5/2005 un A/Vietnam/1194/2004

Heterologā imūnā atbildes reakcija pret A/Indonesia/5/2005 (2.1 grupa) bija konstatējama V87P11 pētījumā pēc otrās vakcinācijas, norādot uz 2.2.1 grupas vakcīnas krustenisko reaktivitāti pret 2.1 grupas celmiem.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis** un serokonversijas faktors*** anti-HA antivielām pret H5N1 A/Indonesia/5/2005 un A/Vietnam/1194/2004 pēc 2. devas pieaugušajiem (18-60 gadi) un gados vecākām personām (≥ 61 gadi), mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds.

Anti-HA antiviela
SRH

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)* Serokonversijas līmenis (95% TI)** Serokonversijas faktors (95% TI)***

V87P11 pieaugušie

(18-60 gadi.)

N=186

A/Indonesia/ A/Vietnam/

5/2005

1194/2004

83

62

(77-88)

(54-69)

79

60

(72-85)

(53-68)

6,24 (5,44-7,16)

4,45 (3,85-5,14)

V87P11 gados vecākas personas (>61-89 gadi)a N=142

A/Indonesia/ 5/2005 61 52-69 64 (56-73)

A/Vietnam/ 1194/2004
45 (37-54)
44 (35-53)

3,87 (3,31-4,53)

3,03 (2,56-3,58)

12

Anti-HA antiviela

V87P11 pieaugušie (18-60 gadi.) N=186

V87P11 gados vecākas personas (>61-89 gadi)a N=142

N=194

N=148

HI

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)°

50 (43-57)

47 (40-55)

34 (26-42)

39 (31-48)

Serokonversijas

49

44

32

34

līmenis (95% TI)°

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

Serokonversijas

4,71

4,25

2,69

2,8

faktors (95% TI)°° (3,74-5,93) (3,36-5,37) (2,18-3,32) (2,2-3,55)

a iesaistītās populācijas faktiskais vecuma intervāls. * Seroprotekcija: SHR laukums ≥ 25 mm2. ** Serokonversija tika definēta kā SRH laukums ≥ 25 mm2 personām, kuras sākotnēji (1. dienā
SRH laukums ≤ 4 mm2) bija seronegatīvas, vai nozīmīga (vismaz 50%) SHR laukuma palielināšanās personām, kuras sākotnēji (1. dienā SRH laukums > 4 mm2) bija seropozitīvas.

*** vidējais ģeometriskais SRH līmenis.

° mērot ar SRH analīzi ≥ 40.

°° vidējais ģeometriskais HI līmenis.

MN rezultāti A/Indonesia/5/2005 gadījumā uzrādīja seroprotekcijas līmeni 38% (31-45) pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem un 14% (8-20) gados vecākām personām (≥ 61 gads); serokonversijas līmeni 58% (50-65) pieaugušajiem un 30% (23-38) gados vecākām personām un, beidzot, VĢL 4,67 (3,95-5,56) pieaugušajiem un 2,19 (1,86-2,58) gados vecākām personām.

MN rezultāti A/Vietnam/1194/2004 gadījumā uzrādīja seroprotekcijas līmeni 10% (6-16) pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem un 6% (3-11) gados vecākām personām (≥ 61 gads); serokonversijas līmeni 19% (13-25) pieaugušajiem un 7% (4-13) gados vecākām personām un, beidzot, VĢL 1,86 (1,63-2,12) pieaugušajiem un 1,33 (1,17-1,51) gados vecākām personām.

Ilglaicīgā imūnā atmiņa pēc revakcinācijas:

Viena vakcinācija ar AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004) ierosināja augstu un ātru seroloģisko atbildi personām, kuras bija pirms 6-8 gadiem vakcinētas ar divām devām citas H5N surogātvakcīnas, kurai ir tāda pati zāļu forma, bet tiek izmantots celms H5N3.

I fāzes klīniskajā pētījumā (V87P3) pieaugušas personas 18-65 gadu vecumā, kuras 6-8 gadus iepriekš saņēma pirmo vakcināciju ar 2 devām H5N3 vakcīnas/A/Duck/Singapore/97 ar MF59 adjuvantu, saņēma 2 AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004) revakcinācijas devas. SRH rezultāti pēc pirmās devas, kas imitēja pirmspandēmijas pirmo vakcināciju kopā ar vienu heterologu revakcinācijas devu, atklāja 100% (74-100) seroprotekcijas un serokonversijas rādītājus un 18 reizes palielinātu SRH laukumu (vidējais ģeometriskais).

Alternatīvi vakcinācijas grafiki

Klīniskajā pētījumā, kurā novērtēja 4 dažādus vakcinācijas grafikus, iesaistot 240 personas vecumā no 18 līdz 60 gadiem, otro devu ievadot 1, 2, 3 vai 6 nedēļas pēc pirmās AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004) devas, visās vakcinācijas grafika grupās pēc trim nedēļām no 2. vakcinācijas tika sasniegti augsti antivielu līmeņi, novērtējot ar SRH. SRH seroprotekcijas līmeņi bija intervālā no 86% līdz 98%, serokonversija bija no 64% līdz 90%, un vidējais ģeometriskais līmenis no 2,92 līdz 4,57. Imūnā atbildes reakcija bija mazāka tajā grupā, kas saņēma 2. devu pēc 1 nedēļas, un lielāka grupās, kuru grafikā bija garāki intervāli.

Personas ar esošiem medicīniskiem vai imūsupresīviem stāvokļiem:

AFLUNOV (A/turkey/Turkey/1/2005) imūngenitāte pieaugušām (18-60 gadi) un gados vecākām personām (>61gadiem) ar esošiem medicīniskiem (pētījums V87_25) vai imūsupresīviem stāvokļiem (galvenokārt ar HIV inficētām personām) (pētījums V87_26) salīdzinājumā ar veseliem pieaugušajiem

13

(18-60 gadi) un gados vecākām personām (>61gadiem) tika izvērtēta divos randomizētos III fāzes kontrolētos klīniskajos pētījumos (ar sezonālu trivalentu inaktivētu apakšvienības gripas vakcīnu ar adjuvantu MF59, kas apstiprināta lietošanai gados vecākām personām no 65 gadu vecuma, kā salīdzinājuma zāles). V87_25 un V87_25 pētījumā attiecīgi 96 un 67 personas bija vecākas par 70 gadiem. Abos pētījumos AFLUNOV imūngenitāte pierādīja ar HI, SRH un MN analīzēm gan pēc pirmās, gan pēc otrās devas.
Vidējais ģeometriskais laukums*, seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/1/2005, mērot ar SRH analīzēm, 21 dienu pēc 2. devas bija šāds:

V87_25 pētījums

Pieaugušie (20-60 gadi)a

Pieaugušie (19-60 gadi)a

Gados vecākas
personas (61-84 gadi)a

Gados vecākas
personas (61-79 gadi)a

Anti-HA antivielas (SRH)

Medicīniski stāvokļi N=140

Veseli N=57

Medicīniski stāvokļi N=143

Veseli N=57

Vidējais ģeometriskais laukums (95% TI)*

31,07 (27,43-35,19)

58,02 (48,74-69,06)

29,34 (26,07-33,01)

27,78 (22,57-34,18)

Seroprotekcijas

65,00

89,47

58,74

57,89

līmenis (95% TI)*

(56,5-72,9)

(78,5-96)

(50,2-66,9)

(44,1-70,9)

Serokonversijas

72,86

98,25

64,34

66,67

līmenis (95% TI)*

(64,7-80)

(90,6-99,96)

(55,9-72,2)

(52,9-78,6)

Serokonversijas

3,33

6,58

2,37

2,96

faktors (95% TI)** (2,94-3,77)

(5,53-7,83)

(2,10-2,66)

(2,41-3,64)

V87_26 pētījums

Pieaugušie (20-60 gadi)a

Pieaugušie (18-59 gadi)a

Gados vecākas
personas (6184 gadi)a

Gados vecākas
personas (61-91 gadi)a

Ar imūnās

Veseli

Ar imūnās

Veseli

Anti-HA antivielas

sistēmas

N=57

sistēmas

N=62

(SRH)

traucējumiem

traucējumiem

N=143

N=139

Vidējais ģeometriskais laukums (95% TI)*

26,50 (22,49-31,22)

48,58 (40,01-58,99)

26,85 (23,01-31,33)

23,91 (18,89-30,26)

Seroprotekcijas

60,84

87,72

58,99

53,23

līmenis (95% TI)*

(52,3-68,9)

(76,3-94,9)

(50,3-67,3)

(40,1-66)

Serokonversijas

61,54

89,47

64,75

56,45

līmenis (95% TI)*

(53-69,5)

(78,5-96)

(56,2-72,7)

(43,3-69)

Serokonversijas

3,16

7,10

3,15

2,83

faktors (95% TI)** (2,69-3,73)

(5,85-8,62)

(2,70-3,68)

(2,24-3,58)

a iesaistītās populācijas faktiskais vecuma intervāls. * mērot ar SRH analīzi seroprotekcijas līmenis: SRH laukums ≥ 25 mm2, serokonversija: SRH
laukums ≥ 25 mm2 pētāmajām personām ar sākotnējā stāvokļa SRH laukumu ≤ 4 mm2 vai vismaz 50% SRH laukuma palielināšanos pētāmajām personām ar > 4 mm2.

** SRH vidējā ģeometriskā attiecība.

Divu klīnisko pētījumu HI rezultāti atklāja zemākus rādītājus nekā iepriekšējos pētījumos ziņotie rādītāji. Serokonversijas līmenis pret homologu A/turkey/Turkey/1/2005 bija robežās no 37,50% līdz 43,10% veseliem pieaugušajiem un no 19,18% līdz 26,47% pieaugušajiem ar imūnsupresīviem vai esošiem medicīniskiem stāvokļiem; attiecīgi serokonversijas līmenis bija robežās no 21,43% līdz 30,65% veselām pieaugušajām personām un no 24,49% līdz 27,86% gados vecākām personām ar

14

imūnsupresīviem vai esošiem medicīniskiem stāvokļiem. Līdzīgu tendenci novēroja attiecībā uz seroprotekcijas līmeni abos pētījumos.

MN rezultāti pret homologu A/turkey/Turkey/1/2005 liecina par serokonversijas līmeni 66,67% veseliem pieaugušajiem, kas bija robežās no 33,57% līdz 54,14% pieaugušajiem ar imūnsupresīviem vai esošiem medicīniskiem stāvokļiem; attiecīgi serokonversijas līmenis bija robežās no 24,39% līdz 29,03% veselām gados vecākam personām un no 31,65% līdz 39,42% gados vecākām personām ar imūnsupresīviem vai esošiem medicīniskiem stāvokļiem. Līdzīgu tendenci novēroja attiecībā uz seroprotekcijas līmeni abos pētījumos.

Abos pētījumos, V87_25 un V87_26, zemāks antivielu līmenis (mērot ar HI, SRH un MN analīzi) un samazināts seroprotekcijas līmenis pieaugušām un gados vecākām personām (≥ 61 gadu vecumā) ar esošiem medicīniskiem stāvokļiem vai imūnsupresīviem stāvokļiem liecina, ka AFLUNOV var neuzrādīt tādu pašu aizsardzības līmeni pret A/H5N1 celmu, salīdzinot ar veseliem pieaugušajiem (skatīt 4.4. apakšpunktu). Šie pētījumi nodrošināja ierobežotus imūngenitātes datus personām ar noteiktiem esošiem medicīniskiem (īpaši nieru darbības traucējumiem un perifēru sirds un asinsvadu slimību) un imūnsupresīviem stāvokļiem (īpaši transplantāta saņēmējiem un pacientiem, kuri saņem vēža ārstēšanu). Šajos pētījumos zemāks antivielu līmenis un samazināts seroprotekcijas līmenis pret homologu H5N1 A/turkey/Turkey/1/2005 tika noteikts arī veselām gados vecākām personām, salīdzinot ar veseliem pieaugušajiem, kaut arī iepriekšējie pētījumi liecināja par pietiekamas imūngēniskas atbildes reakcijas indukciju pret H5N1 celmiem (informāciju par gados vecākām personām skatīt iepriekš).

Pieejamie dati pediatriskajā populācijā

Tika veikts klīniskais pētījums (V87P6) ar AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004), iesaistot 471 bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem. Divas AFLUNOV devas tika ievadītas ar triju nedēļu intervālu un trešā deva 12 mēnešus pēc pirmās devas. Pēc 3 nedēļām no 2. vakcinācijas (43. dienā) visās vecuma grupās (t.i., 6-35 mēneši, 3-8 gadi un 9-17 gadi) tika sasniegts augsts antivielu līmenis pret A/Vietnam/1194/2004, novērtējot ar SRH un HI analīzēm, kā parādīts tabulā zemāk*. Šajā pētījumā netika novērota neviena ar vakcīnu saistīta nopietna nevēlama blakusparādība.

% SP (95% TI)

43. diena

HI

VĢL 43. diena:1. dienu

% SK (95% TI)

43. diena

% SP (95% TI) 43. diena SRH VĢL (95% TI) 43. diena:1. dienu % SK (95% TI) 43. diena SP = seroprotekcija. SK = serokonversija.

Bērni (6-< 36 mēnešus
veci) N=134 97% (92-99)
129 (109-151)
97% (92-99) N=133 100% (97-100)
16 (14-18)
98% (95-100)

Bērni (3-< 9 gadus veci)
N=91 97% (91-99) 117 (97-142) 97% (91-99) N=91 100% (96-100) 15 (13-17) 100% (96-100)

Pusaudži (9-< 18 gadus
veci) N=89 89% (80-94)
67 (51-88)
89% (80-94) N=90 100% (96-100)
14 (12-16)
99% (94-100)

MN analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 liecina par seroprotekcijas līmeni 99% (95% TI: 94-100); serokonversijas līmenis robežās no 97% (95% TI: 91-99) līdz 99% (95% TI: 96-100) un VĢL robežās no 29 (95% TI: 25-35) līdz 50% (95% TI: 44-58).

15

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus AFLUNOV vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās par aktīvo imunizāciju pret A tipa gripas vīrusa H5N1 apakštipu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.
Informācija no neklīniskiem pētījumiem Efektivitātes pārbaude pret vīrusiem, kas homologi un heterologi attiecībā uz vakcīnas celmiem tika veikta ar baltā seska modeli. Tika testēta AFLUNOV (A/Vietnam/1194/2004) un AFLUNOV līdzīga H5N1 vakcīna (līdzīga A/turkey/Turkey/1/2005). Dzīvnieki saņēma vienu vai divas devas vakcīnas, kas satur 3,75 vai 7,5 mikrogramus antigēna, kam sekoja inficēšana ar letālu A/Vietnam/1203/04 vīrusa devu.
Visi dzīvnieki, kas saņēma 2 devas AFLUNOV, tika aizsargāti, no dzīvniekiem, kas saņēma vienu AFLUNOV devu, tika aizsargāti 94%. No dzīvniekiem, kurus inficēja ar celmu, heterologu vakcīnas celmam, pēc 2 vakcīnas devām bija aizsargāti 87%, un viena heterologās vakcīnas deva pasargāja 56% dzīvnieku.
Līdzīgā pētījumā intranazāla inficēšana tika atlikta uz aptuveni 4 mēnešiem pēc 2. vakcīnas devas ievadīšanas. Šajā pētījumā 100% dzīvnieku bija aizsargāti pret inficēšanu ar homologu vīrusu un 81% dzīvnieku bija aizsargāts pret inficēšanu ar heterologu vīrusu. Vakcinācija aizsargāja dzīvniekus no inficēšanās pēc letālas devas ievadīšanas pat tad, kad HI antivielu titri bija zemi vai nenosakāmi.
Tika pārbaudīta arī aizsardzības efektivitāte pret heterologo A/Indonesia/5/2005 vīrusu. Seski saņēma vienu vai divas devas vakcīnas (A/Vietnam/1194/2004). Divas vakcīnas devas aizsargāja 92% dzīvnieku, un viena vakcīnas deva aizsargāja 50% dzīvnieku pret inficēšanos ar A/Indonesia/5/2005 vīrusu. Vakcinētajās grupās bija samazināts plaušu bojājums. Vīrusu izdalīšanās un vīrusu titri plaušās arī bija samazināti, norādot, ka vakcinācija var samazināt vīrusu pārneses risku.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Nav piemērojamas.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskie dati, kas iegūti ar AFLUNOV un ar sezonālo gripas vakcīnu, kas satur adjuvantu MF59C.1, pamatojoties uz parastajiem atkārtotu devu toksicitātes pētījumiem, lokālo panesību, mātīšu fertilitāti un reproduktīvo un attīstības toksicitāti (līdz laktācijas perioda beigām), neliecina par īpašiem draudiem cilvēkiem.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. PALĪGVIELU SARAKSTS
Nātrija hlorīds Kālija hlorīds (E508) Kālija dihidrogēnfosfāts (E340) Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts (E339) Magnija hlorīda heksahidrāts (E511) Kalcija hlorīda dihidrāts (E509) Nātrija citrāts (E331) Citronskābe (E330) Ūdens injekcijām
Informāciju par adjuvantu skatīt 2. apakšpunktā.
16

6.2. Nesaderība Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm. 6.3. Uzglabāšanas laiks 2 gadi. 6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt ledusskapī (2–8°C). Nesasaldēt. Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 6.5. Iepakojuma veids un saturs 0,5 ml pilnšļirce (I tipa stikls) ar virzuli-korķi (brombutilkaučuks). Iepakojumi ar 1 vai 10 pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos Pirms lietošanas vakcīnai ir jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai. Pirms lietošanas viegli sakratīt. Pēc sakratīšanas parasts AFLUNOV izskats ir pienbalta suspensija. Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet suspensiju. Ja novērojamas daļiņas un/vai neparasts izskats, vakcīna ir jāizmet. Neizlietoto vakcīnu vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Seqirus S.r.l. Via Fiorentina, 1 Siena, Itālija.
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I) EU/1/10/658/001-002
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2010. gada 29. novembris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2015. gada 17. jūlijs
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
17

18

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJI UN RAŽOTĀJS(-I), KAS
ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN
EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
19

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJI UN RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāju nosaukums un adrese
Seqirus Vaccines Ltd Gaskill Road, Speke, Liverpool L24 9GR Lielbritānija
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Seqirus Vaccines Ltd Gaskill Road, Speke, Liverpool L24 9GR Lielbritānija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Recepšu zāles.
• Oficiāla sērijas izlaide
Saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 114. pantu oficiālu sērijas izlaidi veiks valsts laboratorija vai cita šim mērķim apstiprināta laboratorija.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums (PADZ)
PADZ iesniegšana, kad AFLUNOV lieto gripas pandēmijas laikā: Pandēmijas situācijā periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas biežums, kas norādīts Regulas 726/2004/EK 24. pantā būs nepietiekams, lai uzraudzītu drošumu pandēmijas vakcīnai, kurai īsā laika periodā ir sagaidāms augsts lietošanas biežums. Šāda situācija prasa ātru drošuma informācijas paziņošanu, kurai var būt vislielākā nozīme uz riska–ieguvuma attiecību pandēmijas laikā. Apkopotas drošuma informācijas tūlītējai analīzei, ņemot vērā lietošanas biežumu, būs izšķiroša loma regulējošo iestāžu lēmumu pieņemšanā un vakcinējamās populācijas aizsardzībā. Papildus tam, pandēmijas laikā resursi, kas nepieciešami padziļinātai PADZ novērtēšanai tajā formātā, kas definēts Eiropas Kopienas zāļu tiesiskā regulējuma 9a. sējumā, var nebūt adekvāti jaunas drošuma problēmas ātrai identificēšanai.
Tā rezultātā, līdzko ir definēta pandēmija un lietota zoonozes vakcīna, reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz biežāki periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi ar formātu un biežumu, kas definēts dokumentā "CHMP Recommendations for the Core Risk Management Plan for Influenza Vaccines prepared from viruses with the potential to cause a pandemic and intended for use outside of the core dossier context" (EMEA/49993/2008) un jebkurā turpmākajā papildinājumā.
20

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP. Papildināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.
21

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
22

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
23

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KĀRBA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
AFLUNOV suspensija injekcijām pilnšļircē. Zoonozes gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēns, inaktivēts, ar adjuvantu) Zoonotic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inativated, adjuvanted)
2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS
Viena 0,5 ml deva satur: gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze), pavairots apaugļotās olās vistām, kas izaudzētas no veseliem cāļiem, celms: A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) līdzīgs celms (NIBRG-23) (2.2.1 grupa) 7,5 mikrogrami hemaglutinīna Adjuvants: MF59C.1, eļļa ūdens emulsijā, kas sastāv no skvalēna kā eļļas fāzes, kas stabilizēta ar polisorbātu 80 un, sorbitāna trioleātu.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
Nātrija hlorīds Kālija hlorīds (E508) Kālija dihidrogēnfosfāts (E340) Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts (E339) Magnija hlorīda heksahidrāts (E511) Kalcija hlorīda dihidrāts (E509) Nātrija citrāts (E311) Citronskābe (E330) Ūdens injekcijām
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS
Suspensija injekcijai.
1 pilnšļirce (0,5 ml) 10 pilnšļirces (0,5 ml)
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS
Ievadīšanai intramuskulāri deltveida muskulī. Brīdinājums: neinjicēt intravaskulāri vai intradermāli. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Pirms lietošanas vakcīnai ir jāļauj sasniegt istabas temperatūru. Pirms lietošanas viegli sakratīt.
24

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Seqirus S.r.l. Via Fiorentina, 1 Siena, Itālija.
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/10/658/001 1 pilnšļirce EU/1/10/658/002 10 pilnšļirces
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
25

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
26

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĻIRCES ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS AFLUNOV injekcija H5N1 zoonozes gripas vakcīna i.m. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 0,5 ml 6. CITA Uzglabāt ledusskapī. Seqirus S.r.l. – Itālija
27

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
28

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
AFLUNOV suspensija injekcijām pilnšļircē. Zoonozes gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēns, inaktivēts, ar adjuvantu)
Pirms vakcīnas lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir AFLUNOV un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms saņemat AFLUNOV 3. Kā lieto AFLUNOV 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt AFLUNOV 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir AFLUNOV un kādam nolūkam to lieto
AFLUNOV ir vakcīna lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma, ko paredzēts lietot zoonozes gripas vīrusa (no putniem) epidēmijas ar iespējamu pandēmiju apstākļos, lai novērstu H5N1 vīrusu, kas līdzīgi 6. punktā norādītajam vakcīnas celmam, izraisītu gripu.
Zoonozes gripas vīrusi dažreiz var inficēt cilvēkus un izraisīt slimību, kas var būt viegla augšējo elpceļu infekcija (drudzis un klepus) vai ātri progresēt līdz smagai pneimonijai, akūtam respiratoram distresa sindromam, šokam un pat nāvei. Cilvēki inficējas galvenokārt saskaroties ar inficētiem dzīvniekiem, bet infekcija viegli neizplatās cilvēku vidū.
AFLUNOV ir paredzēta arī lietošanai, ja sagaidāma iespējama tādā paša vai līdzīga celma izraisīta pandēmija. Kad personai ievada vakcīnu, imūnā sistēma (ķermeņa dabīgā aizsargsistēma) veidos pati savu aizsardzību (antivielas) pret šo slimību. Neviena no šīs vakcīnas sastāvdaļām nevar izraisīt gripu.
Tāpat kā citas vakcīnas, AFLUNOV var nedot visām vakcinētajām personām pilnu aizsardzību.
2. Kas jums jāzina pirms AFLUNOV lietošanas
Nelietojiet AFLUNOV šādos gadījumos:
• ja Jums agrāk ir bijusi dzīvību apdraudoša alerģiska reakcija uz kādu no AFLUNOV sastāvdaļām (minētas 6. punktā) vai uz kādu no vielām, kas vakcīnas sastāvā var būt nelielā daudzumā, proti: olas un cāļa olbaltumvielas, ovalbumīns, formaldehīds, kanamicīna un neomicīna sulfāts (antibiotikas) vai cetiltrimetilamonija bromīds (CTAB). Alerģiskas reakcijas pazīmes var ietvert niezošus ādas izsitumus, elpas trūkumu un sejas vai mēles pietūkumu. Tomēr pandēmijas gadījumā Jums var būt piemērota vakcinēšanās ar AFLUNOV, ja alerģiskas reakcijas gadījumā ir tūlīt pieejama atbilstoša medicīniska palīdzība.
29

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms šīs vakcīnas saņemšanas konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu:
• ja Jums ir bijusi alerģiska reakcija, kas nav pēkšņa dzīvību apdraudoša reakcija, uz kādu no šajā vakcīnā esošajām sastāvdaļām, uz olas un cāļa olbaltumvielu, ovalbumīnu, formaldehīdu, kanamicīna un neomicīna sulfātu (antibiotikām) vai cetiltrimetilamonija bromīdu (CTAB) (papildu informāciju skatīt 6. punktā);
• ja Jums ir smaga infekcija ar augstu temperatūru (pāri par 38°C). Ja tas attiecas uz Jums, tad Jūsu vakcinācija parasti tiks atlikta, līdz jutīsieties labāk. Neliela infekcija, piemēram, saaukstēšanās, nevar būt par iemeslu vakcinācijas atlikšanai, bet Jūsu ārstam vai medmāsai ir jādod padoms, vai Jums tomēr būtu jāvakcinējas ar AFLUNOV;
• ja Jums veic asins analīzi, lai meklētu pierādījumus noteiktai vīrusu infekcijai. Pirmajās nedēļās pēc vakcinācijas ar AFLUNOV šo testu rezultāti var būt nepareizi. Pastāstiet ārstam, kas pieprasa šos testus, ka Jums nesen ievadīta AFLUNOV;
• imūndeficīta gadījumā AFLUNOV drīkst ievadīt, bet var neveidoties aizsargājoša imūna atbildes reakcija.
Lūdzu, informējiet savu ārstu vai medmāsu, ja Jums ir asinsreces traucējumi vai viegli veidojas asins izplūdumi (zilumi).
Pēc vai pat pirms injekcijas ar adatu var rasties ģībonis. Ja esat jau ģībis citu injekciju laikā, pastāstiet to ārstam vai medmāsai.
AFLUNOV var neaizsargāt pilnīgi visus, kas ir vakcinēti, īpaši gados vecākus cilvēkus un tos, kuriem ir novājināta imūnā sistēma, piemēram, HIV pacientus, vai tos, kuriem ir esoši ilgstoši medicīniski traucējumi, piemēram, cukura diabēts, plaušu slimība vai sirdsdarbības traucējumi. Pastāstiet ārstam, ja Jums ir vāja imūnā sistēma vai esoši ilgstoši medicīniski traucējumi.
Jebkurā no šiem gadījumiem, PASTĀSTIET SAVAM ĀRSTAM VAI MEDMĀSAI, jo vakcinācija var nebūt ieteicama vai to vajag atlikt.
Citas zāles un AFLUNOV
Pastāstiet ārstam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, vai esat nesen saņēmis kādu citu vakcīnu.
Ar pieaugušajiem iegūtie dati parādīja, ka AFLUNOV var ievadīt vienlaikus ar sezonālajām gripas vakcīnām bez adjuvanta, veicot injekcijas atsevišķos locekļos. Nav informācijas par AFLUNOV ievadīšanu ar vakcīnām, kas nav pretgripas vakcīnas. Ja nav iespējams izvairīties no AFLUNOV ievadīšanas ar citu vakcīnu, injicējiet vakcīnu. Šādos gadījumos Jums ir jāzina, ka blakusparādības var izpausties intensīvāk.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms vakcīnas saņemšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Ārstam ir jānovērtē ar šīs vakcīnas saņemšanu saistītie ieguvumi un potenciālie riski.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Daži no 4. punktā “Iespējamās blakusparādības” minētajiem efektiem var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.
30

AFLUNOV satur nātriju un kāliju
AFLUNOV satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) un mazāk nekā 1 mmol kālija (39 mg) vienā 0,5 ml devā, t.i. pēc būtības nesatur nātriju vai kāliju.
3. Kā lietot AFLUNOV
Jūsu ārsts vai medmāsa ievadīs šo vakcīnu saskaņā ar oficiālajiem ieteikumiem. Vakcīnu injicēs augšdelma muskuļos (deltveida muskulī). Vakcīnu nekad nedrīkst ievadīt vēnā.
Pieaugušie no 18 gadu vecuma: Ievada vienu 0,5 ml devu. Otra 0,5 ml deva ir jāievada pēc vismaz 3 nedēļām.
Ir ierobežota pieredze ar personām, kas vecākas par 70 gadiem.
Lietošana bērniem
Bērni vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem Ir ierobežota pieredze par lietošanu bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem. Šajā vecuma grupā vakcinācija pašreiz nav ieteicama.
Bērni jaunāki par 6 mēnešiem Šajā vecuma grupā vakcinācija pašreiz nav ieteicama.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, AFLUNOV var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Pēc vakcinācijas var parādīties alerģiskas reakcijas, kas retos gadījumos izraisa šoku. Ārstiem ir zināma šāda iespēja un ir pieejami neatliekamās palīdzības sniegšanas līdzekļi šādiem gadījumiem.
Zemāk uzskaitītās blakusparādības tika novērotas AFLUNOV klīniskajos pētījumos ar pieaugušajiem, ieskaitot gados vecākas personas.
Ļoti bieži (novēro vairāk nekā 1 lietotājam no 10) • Sāpes injekcijas vietā • Ādas sacietējums injekcijas vietā • Apsārtums injekcijas vietā • Pietūkums injekcijas vietā • Muskuļu sāpes • Galvassāpes • Nogurums
Bieži (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 100) • Zilums injekcijas vietā • Sāpošas locītavas • Drudzis un slikta dūša • Slikta vispārēja pašsajūta • Drebuļi • Svīšana
31

Retāk (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 1 000) • Gripai līdzīgi simptomi • Nātrene
Reti (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 10 000) • Krampji • Acu pietūkums • Anafilakse (smagas alerģiskas reakcijas)
Šīs blakusparādības parasti izzūd pēc 1-2 dienām bez ārstēšanas. Ja tās saglabājas, KONSULTĒJIETIES AR SAVU ĀRSTU.
Nevēlamās blakusparādības pacientiem ar esošiem ilgstošiem medicīniskiem traucējumiem, piemēram, cukura diabētu, plaušu slimībām vai sirdsdarbības traucējumiem, un novājinātu imūno sistēmu (imūnās sistēmas traucējumiem), piemēram, HIV pacientiem. Par sliktu dūšu, sāpošām locītavām, caureju un ēstgribas zudumu šajā populācijā ziņots ļoti bieži. Turklāt par vemšanu ziņots bieži.
Blakusparādības, kas novērotas klīniskajos pētījumos bērniem un pusaudžiem (vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem) Parastās blakusparādības, kuras ļoti bieži novēroja vecuma grupā no 6 līdz 35 mēnešiem, bija apsārtums injekcijas vietā, muskuļu sāpes, aizkaitināmība un pastiprināta raudāšana. Ļoti bieži novērotas reakcijas vecuma grupā no 36 mēnešiem līdz 17 gadiem bija sāpes, galvassāpes un nogurums.
Citas retas blakusparādības, kas novērotas rutīnas lietošanā: Zemāk uzskaitītās blakusparādības parādījās vairākas dienas vai nedēļas pēc vakcinācijas ar citu vakcīnu Focetria H1N1v, kas ir līdzīga AFLUNOV. Šīs blakusparādības var rasties, lietojot AFLUNOV.
• Vispārējas ādas reakcijas, ieskaitot • niezi • nātreni • izsitumus vai ādas un gļotādu pietūkumu • angioedēma (patoloģisks ādas, parasti ap acīm, lūpu, mēles, plaukstu un pēdu pietūkums alerģiskas reakcijas dēļ)
• Vēdera darbības traucējumi, piemēram, • slikta dūša • vemšana • sāpes vēderā • caureja
• Galvassāpes, reibonis, miegainība, ģībonis
• Neiroloģiski traucējumi, piemēram, • stipras durošas vai pulsējošas sāpes gar vienu vai vairākiem nerviem • tirpšana • lēkmes • neirīts (nervu iekaisums)
• Pietūkuši limfmezgli, sirdsklauves (neregulāra vai spēcīga sirdsdarbība), tahikardija (ātrāka nekā normāli sirdsdarbība), vājums, sāpes locekļos, klepus un astēnija (neparasts vājums)
• Alerģiskas reakcijas, iespējams ar elpas trūkumu, sēcošu elpu, rīkles pietūkumu, vai izraisošas bīstamu asinsspiediena pazemināšanos, kas, ja nesniedz palīdzību, var izraisīt šoku. Ārstiem ir
32

zināma šāda iespēja, un ir pieejami neatliekamās palīdzības sniegšanas līdzekļi šādiem gadījumiem.
Dati par bērniem un pusaudžiem norāda uz nelielu blakusparādību samazināšanos pēc vakcīnas otrās devas, bez drudža biežuma palielināšanās.
Zemāk uzskaitītās blakusparādības tika papildus novērotas vairākas dienas vai nedēļas pēc vakcinācijas ar vakcīnām, kuras parasti lieto katru gadu gripas profilaksei. Šīs blakusparādības var parādīties arī lietojot AFLUNOV.
• Zems trombocītu līmenis, kas var izraisīt asiņošanu vai zilumus. • Vaskulīts (asinsvadu iekaisums, kas var izraisīt izsitumus uz ādas, locītavu sāpes un nieru
darbības traucējumus). • Erythema multiforme (alerģiskas ādas reakcijas veids, kas parādās, reaģējot uz zālēm, infekciju
vai slimību). • Neiroloģiski traucējumi, piemēram, encefalomielīts (centrālās nervu sistēmas iekaisums) un
paralīzes veids, kas pazīstama kā Gijēna-Barē sindroms. • Pietūkums, sāpes un apsārtums injekcijas vietā, kas ir lielāks par 10 cm vai saglabājas ilgāk par
vienu nedēļu (injekcijas vietas celulītam līdzīga reakcija). • Plašs pietūkums ekstremitātē, kurā veikta injekcija, kas saglabājas ilgāk par vienu nedēļu.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt AFLUNOV
Uzglabāt vakcīnu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot AFLUNOV pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējās kartona kārbas un etiķetes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C –8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko AFLUNOV satur
− Aktīvā viela: Gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze)*, celms:
A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) līdzīgs celms (NIBRG-23) (grupa 2.2.1) 7,5 mikrogrami** 0,5 ml devā
* pavairots apaugļotās olās no vistām, kas izaudzētas no veseliem cāļiem ** izteikts mikrogramos hemaglutinīna.
33

− Adjuvants MF59C.1: Vakcīna satur 0,5 ml devā 9,75 mg skvalēna, 1,175 mg polisorbāta 80, 1,175 mg sorbitāna trioleāta.
− Citas sastāvdaļas: Citas sastāvdaļas ir: nātrija hlorīds, kālija hlorīds, kālija dihidrogēnfosfāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, magnija hlorīda heksahidrāts, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija citrāts, citronskābe un ūdens injekcijām.
AFLUNOV ārējais izskats un iepakojums AFLUNOV ir suspensija injekcijām pilnšļircē. Suspensija ir pienaini balts šķidrums. Tā tiek piegādāta lietošanai gatavā pilnšļircē, kas satur vienu 0,5 ml devu injekcijai. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: Reģistrācijas apliecības īpašnieks Seqirus S.r.l. Via Fiorentina, 1 Siena, Itālija. Ražotājs Seqirus Vaccines Ltd Gaskill Road, Speke, Liverpool L24 9GR Lielbritānija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}. Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/
34