Adynovi

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Adynovi

Stikla flakons un flakons, N1
Rurioctocogum alfa pegolum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

EU/1/17/1247/008

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/17/1247/008

Ražotājs

Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgium

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

08-JAN-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

500 SV

Zāļu forma

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Baxalta Innovations GmbH, Austria

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 250 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 50 SV/ml pēc sagatavošanas ar 5 ml šķīdinātāja.
ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 500 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 100 SV/ml pēc sagatavošanas ar 5 ml šķīdinātāja.
ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 1000 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 200 SV/ml pēc sagatavošanas ar 5 ml šķīdinātāja.
ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 2000 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 400 SV/ml pēc sagatavošanas ar 5 ml šķīdinātāja.
Aktivitāte (starptautiskajās vienībās) tiek noteikta, izmantojot hromogēno testu. ADYNOVI specifiskā aktivitāte ir aptuveni 4000-6500 SV/mg proteīna.
Aktīvā viela alfa rurioktokoga pegols ir alfa oktokoga proteīna* kovalents konjugāts ar 20 kDa polietilēna glikolu (PEG).
* Cilvēka VIII asinsreces faktors ražots ar rekombinantās DNS tehnoloģiju Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnu līnijā.
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību Viens pulvera flakons satur 0,45 mmol (10 mg) nātrija, skat. 4.4. apakšpunktā.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.
Pulveris: balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs: dzidrs un bezkrāsains šķīdums.
2

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Asiņošanas profilaksei un ārstēšanai pacientiem no 12 gadu vecuma ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts).
4.2. Devas un lietošanas veids
Terapija jāveic hemofilijas ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.
Iepriekš neārstēti pacienti ADYNOVI drošums un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem līdz šim nav pierādīti. Dati nav pieejami.
Ārstēšanas uzraudzība Lai aprēķinātu ievadāmo devu un noteiktu atkārtoto infūziju biežumu, ārstēšanas laikā ir pienācīgi jānosaka VIII faktora līmenis. Katra pacienta reakcija uz VIII faktoru var atšķirties, tāpēc ir iespējami dažādi pusperiodi un atveseļošanās pakāpes. Ja deva ir balstīta uz ķermeņa masu, tā var būt jāpielāgo pacientiem ar pārmērīgi mazu vai lielu ķermeņa masu. Nozīmīgas ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā ir obligāta precīza aizstājterapijas uzraudzība, izmantojot koagulācijas analīzi (VIII faktora darbība plazmā). Faktisko datu pētījumā ir norādīts, ka VIII faktora līmeni plazmā var uzraudzīt, izmantojot hromogēniska substrāta metodi vai vienas stadijas asinsreces testu, ko parasti izmanto klīniskajās laboratorijās.
Devas Aizstājterapijas deva un ilgums ir atkarīgi no VIII faktora deficīta smaguma, asiņošanas vietas un pakāpes, kā arī pacienta klīniskā stāvokļa.
Ievadītā VIII faktora vienību skaitu izsaka starptautiskās vienībās (SV), kas ir saistītas ar pašreizējo PVO koncentrācijas standartu VIII faktoru saturošām zālēm. VIII faktora aktivitāte plazmā ir izteikta vai nu procentos (salīdzinot ar normālo cilvēka plazmu), vai vēlams starptautiskās vienībās (salīdzinot ar starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).
Viena VIII faktora aktivitātes starptautiskā vienība (SV) atbilst VIII faktora daudzumam vienā ml normai atbilstošas cilvēka plazmas.
Ārstēšana pēc vajadzības Nepieciešamā VIII faktora deva tiek aprēķināta, balstoties uz empīriskiem novērojumiem, ka VIII faktora 1 SV uz kilogramu ķermeņa masas paaugstina plazmā esošā VIII faktora aktivitāti par 2 SV/dl. Nepieciešamā deva tiek noteikta, izmantojot šādu formulu:
Nepieciešamās starptautiskās vienības (SV) = ķermeņa masa (kg) x VIII faktora vēlamā paaugstināšanās (%) x 0,5
Daudzums, kas jāievada, un ievadīšanas biežums vienmēr ir jāpiemēro klīniskajai efektivitātei katrā konkrētajā gadījumā.
Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā.
3

Tālāk norādīto 1. tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis (% ilgums (dienas)

procedūras veids

vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai ir panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

ADYNOVI ir paredzētas intravenozai lietošanai.

Ievadīšanas ātrums ir jānosaka līdz maksimāli 10 ml/min, lai neradītu diskomfortu pacientam.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, sākotnējo alfa oktokoga molekulu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināma alerģiska reakcija pret peļu vai kāmju proteīnu.

4

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Paaugstināta jutība Lietojot ADYNOVI, ir iespējamas alerģiskas paaugstinātas jutības reakcijas. Zāles satur nelielu daudzumu peļu un kāmju izcelsmes proteīnu. Ja tiek novēroti paaugstinātas jutības simptomi, pacientam nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un jāsazinās ar ārstu. Pacienti jāinformē par paaugstinātas jutības reakciju agrīniem simptomiem, tostarp nātreni, vispārēju nātreni, spiedošu sajūtu krūtīs, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.
Anafilaktiskā šoka gadījumā jālieto standarta terapija šoka ārstēšanai.
Inhibitori Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir zināma A hemofilijas pacientu ārstēšanas komplikācija. Šie inhibitori parasti ir IgG imūnglobulīni, kas darbojas pret VIII faktora prokoagulanta aktivitāti un kuru daudzums tiek izteikts Betesda vienībās (BV) mililitrā plazmas, izmantojot modificētu testu. Inhibitoru veidošanās risks ir savstarpēji saistīts ar slimības smagumu, kā arī ar VIII faktora iedarbību, šis risks ir vislielākais pirmajās 20 terapijas dienās. Retos gadījumos inhibitori var veidoties arī pēc pirmajām 100 iedarbības dienām.
Atkārtotas inhibitoru (zema titra) veidošanās gadījumi novēroti pēc vienu VIII faktoru saturošo zāļu nomaiņas ar citām iepriekš ārstētiem pacientiem ar inhibitoru veidošanos anamnēzē pēc vairāk nekā 100 iedarbības dienām. Tāpēc pēc jebkuru zāļu nomaiņas ar citu ir ieteicams rūpīgi novērot visus pacientus, vai tiem neveidojas inhibitori.
Inhibitoru veidošanās klīniskā nozīmība ir atkarīga no inhibitora titra, jo zema titra inhibitori, kas pastāv īslaicīgi vai pastāvīgi saglabājas kā zema titra inhibitori, rada mazāku nepietiekamas klīniskās atbildes reakcijas risku nekā augsta titra inhibitori.
Kopumā visiem ar VIII asinsreces faktoru saturošām zālēm ārstētajiem pacientiem uzmanīgi jākontrolē inhibitoru veidošanās, izmantojot atbilstošu klīnisko novērošanu un laboratoriskos testus. Ja netiek sasniegts gaidītais VIII asinsreces faktora aktivitātes līmenis plazmā vai ja asiņošanu nav iespējams kontrolēt ar atbilstošu VIII faktora devu, jāpārbauda VIII asinsreces faktora inhibitoru klātbūtne. Pacientiem ar augstu inhibitoru līmeni VIII faktora terapija var nebūt efektīva un, iespējams, būs jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Šādu pacientu ārstēšana jāvada ārstiem, kam ir pieredze hemofilijas ārstēšanā un ārstēšanā VIII faktora inhibitoru veidošanās gadījumā.
Imūnās tolerances indukcija (ITI) Nav pieejami klīniskie dati par ADYNOVI lietošanu imūnās tolerances indukcijā.
Kardiovaskulārie notikumi Pacientiem ar esošiem kardiovaskulārā riska faktoriem aizstājterapija ar VIII faktoru var palielināt kardiovaskulāro risku.
Ar katetru saistītas komplikācijas terapijā Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, bakteriēmija un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Apsvērumi saistībā ar palīgvielām Pēc sagatavošanas šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāievēropacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
Zāļu nosaukums un sērijas numurs Katru reizi, kad ADYNOVI tiek ievadīts pacientam, stingri ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un ievadīto zāļu sērijas numuru.
Pediatriskā populācija Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.
5

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav ziņots par cilvēka VIII asinsreces faktoru (rDNS) saturošu zāļu mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar VIII faktoru nav veikti. Tā kā sievietēm A hemofilija ir sastopama reti, nav pieredzes par VIII faktora lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā. Tāpēc VIII faktoru grūtniecības un barošanas ar krūti periodā drīkst lietot tikai tad, ja tas ir būtiski nepieciešams.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums Paaugstināta jutība vai alerģiskas reakcijas (kas var ietvert angioedēmu, dedzināšanu un durstīšanas sajūtu injekcijas vietā, drebuļus, pietvīkumu, vispārēju nātreni, galvassāpes, nātreni, hipotensiju, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, spiedošu sajūtu krūtīs, tirpšanu, vemšanu, sēkšanu) ir novērotas reti un dažos gadījumos var progresēt līdz smagai anafilaksei (tajā skaitā šokam).

A hemofilijas pacientiem, kuri tiek ārstēti ar VIII faktoru, tostarp ADYNOVI, var veidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori). Ja šādi inhibitori veidojas, tie var izpausties kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar specializētu hemofilijas centru.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā ADYNOVI drošums tika novērtēts 243 iepriekš ārstētiem pacientiem, kuriem bija smaga A hemofilija (VIII faktors — mazāk par 1% no normas) un kuri saņēma vismaz vienu ADYNOVI devu 3 pabeigtos daudzcentru, prospektīvos, atklātos klīniskajos pētījumos un 2 notiekošos klīniskajos pētījumos. Vidējais ADYNOVI iedarbības dienu skaits vienam pacientam bija 103,5 dienas (min.–maks.: 1- 278).

Tālāk redzamā tabula ir izveidota saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (orgānu sistēmu klase un ieteiktais termina līmenis).

Biežums tika novērtēts atbilstoši šādam iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības uzskaitītas to nopietnības samazinājuma secībā.

2. tabula. Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots saistībā ar ADYNOVI lietošanu

MedDRA standarta orgānu sistēmu klase

Nevēlamās blakusparādības

Biežums vienam pacientam

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Imūnās sistēmas traucējumi
Nervu sistēmas traucējumi
Asinsvadu sistēmas traucējumi

VIII faktora inhibīcija
Paaugstināta jutība Galvassāpes Pietvīkums

Retāk (IeĀP)*
Retāk Bieži Retāk

6

2. tabula. Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots saistībā ar ADYNOVI lietošanu

MedDRA standarta orgānu sistēmu klase

Nevēlamās blakusparādības

Biežums vienam pacientam

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Bieži

Slikta dūša

Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Bieži

*Biežums ir balstīts uz FVIII saturošo zāļu pētījumiem, kuros tika iekļauti pacienti ar smagu A hemofīliju. IeĀP = iepriekš ārstēti pacienti

Atlasīto nevēlamo blakusparādību apraksts

Paaugstināta jutība Novērotais paaugstinātas jutības notikums bija mēreni, pārejoši un mazāk būtiski izsitumi, kas radās vienam 2 gadus vecam pacientam, kuram iepriekš, lietojot ADYNOVI, bija novēroti izsitumi.

Pediatriskā populācija Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums tika novērtēts 38 pacientiem līdz 6 gadu vecumam un 34 pacientiem no 6 līdz 12 gadu vecumam, un šie pacienti tika pakļauti iedarbībai attiecīgi kopā 2880 dienas un 2975 dienas. Vidējais (SD) vecums attiecīgi bija 3,3 (1,55) gadi un 8,1 (1,92) gads.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par rekombinanta VIII asinsreces faktora pārdozēšanas simptomiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiskie līdzekļi, asins koagulācijas faktors VIII, ATĶ kods: B02BD02.
VIII faktora/fon Villebranda (von Willebrand) faktora komplekss sastāv no divām molekulām (VIII faktora un fon Villebranda faktora) ar atšķirīgām fizioloģiskām funkcijām. Ja zāles ievada pacientam ar hemofiliju, VIII faktors saistās ar fon Villebranda faktoru pacienta asinsritē. Aktivizētais VIII faktors darbojas kā aktivizētā IX faktora līdzfaktors, paātrinot X faktora pārvēršanu par aktivizēto X faktoru, kas pārvērš protrombīnu par trombīnu. Pēc tam trombīns pārvērš fibrinogēnu par fibrīnu un izveidojas trombs. A hemofilija ir ar X hromosomu saistīti iedzimti asinsreces traucējumi samazināta VIII:C faktora līmeņa dēļ, kas spontāni, traumas vai ķirurģiskas traumas rezultātā izraisa plašu asiņošanu locītavās, muskuļos vai iekšējos orgānos. Izmantojot aizstājterapiju, VIII faktora līmenis plazmā tiek paaugstināts, tādējādi īslaicīgi tiek novērsta faktora nepietiekamība un tiek koriģētas asiņošanas tendences.
Alfa rurioktokoga pegols, ir pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors ar pagarinātu pusperiodu. Alfa rurioktokoga pegols ir alfa oktokoga kovalents konjugāts, kas sastāv no 2332 aminoskābēm ar polietilēnglikola (PEG) reaģentu (MW 20 kDa). Alfa rurioktoga pegola
7

terapeitiskā darbība ir atvasināta no alfa oktokoga, ko ražo no Ķīnas kāmju olnīcu šūnām, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju. Pēc tam alfa oktokogs tiek kovalenti konjugēts ar PEG reaģentu. PEG daļa tiek konjugēta alfa oktokogam, lai palielinātu plazmas pusperiodu.
Klīniskā efektivitāte un drošums ADYNOVI drošums, efektivitāte un farmakokinētika tika novērtēti galvenajā, daudzcentru, atvērtā, prospektīvā klīniskajā pētījumā, kurā salīdzināja efektivitāti profilaktiskas terapijas režīmam divreiz nedēļā un ārstēšanai pēc pieprasījuma, kā arī noteica hemostatisko efektivitāti asiņošanas epizožu ārstēšanā. Kopumā 137 iepriekš ārstēti vīrieši (no 12 līdz 65 gadiem) ar smagu A hemofiliju saņēma vismaz vienu ADYNOVI infūziju. Divdesmit pieci pacienti no 137 pacientiem bija pusaudži (no 12 līdz 18 gadiem).
Profilakse Pacienti saņēma profilaktisku terapiju (n = 120) ar ADYNOVI devu 40–50 SV uz kilogramu divreiz nedēļā vai ārstēšanu pēc vajadzības (n = 17) ar ADYNOVI devu 10–60 SV uz kilogramu 6 mēnešus. Vidējais devu intervāls bija 3,6 dienas, un vidējā deva (SD) bija 48.7 (4.4) SV/kg. Vienam simtam astoņpadsmit profilaktiskās terapijas pacientu no 120 pacientiem (98%) saglabāja ieteicamo sākuma režīmu bez devas pielāgošanas, un 2 pacientiem palielināja devu līdz 60 SV/kg profilakses laikā mērķa locītavu asiņošanas dēļ.
Protokolam atbilstošā populācijā, t. i., atbilstīgi protokolā norādītajām devu prasībām, kopumā 101 pacients saņēma zāles divas reizes nedēļā profilakses grupā, bet 17 pacienti tika ārstēti epizodiski ārstēšanas pēc vajadzības grupā. Vidējais asiņošanas gadījumu biežums gadā (ABR — Annualised bleeding rate) ārstēšanas pēc vajadzības grupā bija 41,5 gadījumi salīdzinājumā ar 1,9 gadījumiem, saņemot zāles divas reizes nedēļā profilakses grupā. Vidējais locītavu ABR (1. cet.; 3. cet.) ārstēšanas pēc vajadzības grupā bija 38,1 gadījums (24,5; 44,6) salīdzinājumā ar 0,0 gadījumiem (0,0; 2,0) profilakses grupā, un vidējais spontānas ABR bija 21,6 gadījumi (11,2; 33,2) ārstēšanas pēc vajadzības grupā salīdzinājumā ar 0,0 gadījumiem (0,0; 2,2) profilakses grupā. Pilnas analīzes populācijas rezultāti bija līdzīgi protokolam atbilstošās populācijas rezultātiem. Vērts atzīmēt, ka ABR nav salīdzināms starp atšķirīgiem faktora koncentrātiem un starp atšķirīgiem klīniskajiem pētījumiem.
Četrdesmit pacientiem no 101 (40%) bija asiņošanas epizodes, 58 pacientiem no 101 (57%) bija locītavu asiņošanas epizodes, un 58 pacientiem no 101 (57%) bija spontānas asiņošanas epizodes profilakses grupā. Visiem pacientiem ārstēšanas pēc pieprasījuma grupā bija asiņošanas epizodes, tostarp locītavu vai spontānas asiņošanas epizodes.
Asiņošanas epizožu ārstēšana Kopumā 518 asiņošanas epizodes tika ārstētas ar ADYNOVI protokolam atbilstošā populācijā. No tām 361 asiņošanas epizode (n = 17 pacienti) radās ārstēšanas pēc vajadzības grupā, bet 157 epizodes (n = 61 pacients) radās profilakses grupā. Vidējā infūzijas deva, lai ārstētu visas asiņošanas epizodes protokolam atbilstošā populācijā, bija 32,0 (starpkvartiļu diapazons (IQR- Interquartile Range): 21,5) SV uz kilogramu. Kopumā 95,9% no asiņošanas epizodēm tika kontrolēti ar 1–2 infūzijām, bet 85,5% tika kontrolēti tikai ar 1 infūziju. No 518 asiņošanas epizodēm 96,1% epizožu tika novērtētas kā izcilas (pilnīgs sāpju atvieglojums vai asiņošanas objektīvu pazīmju zudums) vai kā labas (noteiktas pakāpes sāpju atvieglojums un/vai asiņošanas pazīmju uzlabojums pēc vienas infūzijas), reaģējot uz ārstēšanu ar ADYNOVI.
Pediatriskā populācija līdz 12 gadu vecumam Kopumā 66 iepriekš ārstētiem pacientiem ar smagu A hemofiliju tika noteiktas devas (32 pacienti vecumā līdz 6 gadiem, un 34 pacienti vecumā no 6 līdz 12 gadiem) pediatriskā pētījumā. ADYNOVI profilaktiskā deva bija no 40 līdz 60 SV/kg divreiz nedēļā. Vidējā deva (SD) bija 54,3 (6,3) SV/kg, un vidējais infūzijas biežums nedēļā bija 1,87 reizes. Vidējais kopējais ABR bija 2,0 (IQR: 3,9) 65 pacientiem protokolam atbilstošā populācijā, un vidējais ABR spontānas asiņošanas un locītavu asiņošanas epizodēm bija 0 (IQR: 1,9). Divdesmit četriem pacientiem no 65 (37%) nebija asiņošanas epizožu, 47 pacientiem no 65 (72%) nebija locītavu asiņošanas epizožu, un 43 pacientiem no 65 (66%) nebija spontānas asiņošanas epizožu profilakses grupā.
8

No 70 asiņošanas epizodēm, kas novērotas pediatriskajā pētījumā, 82,9% epizožu bija kontrolēti ar 1 infūziju un 91,4% epizožu tika kontrolēti ar 1 vai 2 infūzijām. Asiņošanas kontrole tika novērtēta kā izcila (pilnīgs sāpju atvieglojums vai asiņošanas objektīvu pazīmju zudums) vai kā laba (noteiktas pakāpes sāpju atvieglojums un/vai asiņošanas pazīmju uzlabojums pēc vienas infūzijas) 63 asiņošanas epizodēs no 70 (90,0%).
Perioperatīvās procedūras (ķirurģiskā profilakse) Kopumā 21 lielas ķirurģiskās procedūras un 5 papildu nelielas ķirurģiskās procedūras tika veiktas un novērtētas 21 unikālam pacientam ķirurģiskajā pētījumā. Lielās ķirurģiskās procedūrās sākotnējā deva pirms operācijas bija diapazonā no 36 SV/kg līdz 109 SV/kg (vidējā vērtība: 63 SV/kg); kopējā deva pēc operācijas bija diapazonā no 186 SV/kg līdz 1320 IU/kg (vidējā vērtība: 490 SV/kg). Lielās ķirurģiskās procedūrās vidējā kopējā deva bija 553 SV/kg (diapazons: 248-1394 SV/kg); nelielās ķirurģiskās procedūrās vidējā kopējā deva bija 106 SV/kg (diapazons: 76-132 SV/kg).
Perioperatīvā hemostatiskā efektivitāte tika novērtēta kā izcila (asiņošanas zudums mazāks par to, kas paredzēts tāda paša tipa procedūrai, kas veikta pacientam bez hemofilijas, vai līdzvērtīgs tam, un nepieciešamie asins komponenti pārliešanai ir mazāk, nekā paredzēts populācijai bez hemofilijas, vai līdzīgi tam) visās 26 (21 lielās, 5 nelielās) procedūrās. Vidējais (IQR) novērotais operācijas laikā zaudētais asins zudums (n = 14) bija 10,0 (20,0) ml salīdzinājumā ar paredzamo vidējo asins zudumu (n = 14) 150,0 (140,0) ml lielās ortopēdiskās operācijās.
Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus zālēm ADYNOVI vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās attiecībā uz iedzimta VIII faktora deficīta novēršanu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
ADYNOVI farmakokinētika (FK) tika novērtēta krustotā pētījumā ar alfa oktokogu 26 pacientiem (18 pieaugušie un 8 pusaudži) un 22 pacientiem (16 pieaugušie un 6 pusaudži) pēc 6 mēnešu ārstēšanas ar ADYNOVI. VIII faktora aktivitāte plazmā tika noteikta, izmantojot vienas stadijas asinsreces testu un hromogēno metodi.
ADYNOVI ir par 1,4–1,5 reizēm ilgāks pusperiods salīdzinājumā ar pilna garuma rekombinantu cilvēka VIII asinsreces faktoru (alfa oktokogu) pusaudžu un pieaugušo populācijā, kā noteikts attiecīgi pēc vienas stadijas asinsreces testa un hromogēnās metodes. AUC palielinājums un klīrensa samazinājums salīdzinājumā ar sākotnējo molekulu, alfa oktokogu, arī tikai novēroti. Pakāpeniskā atveseļošanās bija salīdzināma abām zālēm. FK parametru izmaiņas bija līdzīgas gan pieaugušo, gan pusaudžu populācijā un starp vienas stadijas asinsreces testu un hromogēnā substrāta metodi.
Pediatriskā farmakokinētika Farmakokinētiskie parametri, kas aprēķināti no 39 pacientiem vecumā līdz 18 gadiem (ārstēšanai plānoto analīze), ir pieejami par 14 bērniem (2–6 gadi), 17 vecākiem bērniem (6–12 gadi) un 8 pusaudžiem (12–18 gadi). Pediatriskajā populācijā pusperiods bija par 1,3–1,5 reizēm ilgāks, izmantojot gan vienas stadijas asinsreces testu, gan hromogēno metodi. ADYNOVI vidējais klīrenss (ņemot vērā ķermeņa masu) bija lielāks, un vidējais pusperiods bija īsāks bērniem līdz 12 gadu vecumam nekā pieaugušajiem. Lielāka deva var būt nepieciešama bērniem līdz 12 gadu vecumam; skatīt 4.2. apakšpunktu.
9

3. tabula. Farmakokinētiskie parametri, izmantojot hromogēno testu

(aritmētiskā vidējā vērtība ± SD)

ADYNOVI

ADYNOVI

ADYNOVI

ADYNOVI

Pieaugušie

Pusaudži

Pediatriskie

Pediatriskie

(no 18 gadiem)

(12–18 gadi)

pacienti

pacienti

FK parametri

N = 18

N=8

(6–12 gadi) (līdz 6 gadiem)

Deva:

Deva:

N = 17

N = 14

45 ± 5 SV/kg

45 ± 5 SV/kg

Deva:

Deva:

50 ± 10 SV/kg 50 ± 10 SV/kg

Pētījuma dizains Atsevišķa FK ar pilnu paraugu ņemšanua

Populācijas FK ar retu paraugu ņemšanub

Terminālais pusperiods [h]

15,01 ± 3,89

13,80 ± 4,01

11,93 ± 2,58

12,99 ± 8,75

MRT [h]

19,70 ± 5,05

17,73 ± 5,44

17,24 ± 3,73

18,74 ± 12,60

CL [ml/(kg·h)]

2,16 ± 0,75

2,58 ± 0,84

2,80 ± 0,67

3,49 ± 1,21

Pakāpeniskā

nac

nac

atjaunošanās

2,87 ± 0,61

2,34 ± 0,62

(2,19 ± 0,40)

(1,90 ± 0,27)

[(SV/dl)/(SV/kg)]

AUC0-Inf [SV·h/dl]

2589 ± 848

1900 ± 841

2259 ± 514

2190 ± 1593

Vss [dl/kg]

0,40 ± 0,09

0,54 ± 0,22

0,46 ± 0,04

0,54 ± 0,03

Cmax [SV/dl]

145 ± 29

117 ± 28

nac (130 ± 24)

nac (117 ± 16)

Saīsinājumi: Cmax: maksimālā novērotā aktivitāte; AUC: laukums zem līknes; MRT: vidējais

uzturēšanās laiks; CL: klīrenss; Vss: ķermeņa masai pielāgots izkliedes tilpums stabilā stāvoklī. a Atsevišķa FK ar 12 paraugiem pēc infūzijas.

b Populācijas FK modelis ar 3 paraugiem pēc infūzijas, ņemot vērā randomizētu ievilkšanu grafiku.

c NA, Nav piemērojams, jo pakāpenisko atveseļošanos un Cmax bērniem noteica ar atsevišķu FK.

Pakāpeniskās atveseļošanās rezultāti un Cmax , ko nosaka ar atsevišķu FK, iekavās. d Klīrensa analīzē netika iekļauta pacienta 122001 klīrensa vērtība 12,18 ml/(kg·h), vecuma grupā no

12 līdz 18 gadu vecumam.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumā ar Cynomologous pērtiķiem diviem dzīvniekiem vidējās devas grupā (350 SV/kg) tika konstatēta vakuolu veidošanās nierēs. Pēc 2 nedēļām vakuolas nebija pazudušas. Nav zināms par preklīniskā pētījumā novērotām vakuolu veidošanās sakarībām cilvēkiem.

Neklīniskie dati ir pieejami tikai par 1 mēneša pakļaušanu zāļu iedarbībai, un netika veikts neviens AYNOVI pētījums ar jauniem dzīvniekiem. Tāpēc nebija iespējams izdarīt secinājumus par PEG uzkrāšanās iespējamo risku dažādos audos/orgānos attiecībā uz ADYNOVI ilgstošu lietošanu pediatriskajā populācijā.

Ar ADYNOVI nav veikti pētījumi par genotoksicitāti, kancerogenitāti vai reproduktīvo toksicitāti.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris Mannīts Trehalozes dihidrāts Histidīns Glutations Nātrija hlorīds Kalcija hlorīda dihidrāts
10

Tris(hidroksimetil)aminometāns Polisorbāts 80
Šķīdinātājs Sterilizēts ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
Neatvērts flakons 2 gadi.
Pirms atvēršanas zāles var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 ºC) līdz 3 mēnešiem. Uz zāļu kartona kastītes jānorāda 3 mēnešu istabas temperatūrā uzglabāšanas beigu datums. Šis datums nedrīkst būt vēlāks par datumu, kas sākotnēji norādīts uz ārējā iepakojuma. Šī perioda beigās zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī — tās ir jāizlieto vai jālikvidē.
Pēc sagatavošanas: Pagatavotā šķīduma ķīmiskā un fiziskā stabilitāte ir pierādīta 3 stundas temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C. Mikrobioloģijas kontekstā zāles jālieto nekavējoties, ja vien zāļu sagatavošanas metode nenovērš mikrobioloģisko piemaisījumu rašanās risku. Ja zāles netiek izlietotas nekavējoties, par pagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs. Neatdzesēt.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8 °C). Nesasaldēt. ADYNOVI ar BAXJECT II HI-Flow ierīci: uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ADYNOVI BAXJECT III sistēmā: uzglabāt noslēgto blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
I klases stikla flakons, kas noslēgts ar hlorbutilgumijas aizbāzni un satur 250 SV, 500 SV, 1000 SV vai 2000 SV pulvera. I klases stikla flakons, kas noslēgts ar hlorbutilgumijas aizbāzni un satur 5 ml sterilizēta ūdens injekcijām. Zāles ir pieejamas vienā no tālāk norādītajām kombinācijām.
- ADYNOVI ar BAXJECT II HI-Flow ierīci: katrā iepakojumā ir pulvera flakons, šķīdinātāja flakons un ierīce zāļu sagatavošanai (BAXJECT II Hi-Flow).
- ADYNOVI BAXJECT III sistēmā: katrā iepakojumā ir lietošanai gatava BAXJECT III sistēma noslēgtā blisterī, ar pulvera flakonu un šķīdinātāja flakonu, kas iepriekš savienoti šķīduma sagatavošanai.
6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda, vai sagatavotajā zāļu šķīdumā nav redzamas cietu vielu daļiņas un nav mainījusies krāsa. Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz lāsmojošam. Nedrīkst lietot šķīdumu, ja tas ir duļķains vai ir redzamas nogulsnes. Pēc sagatavošanas šķīduma pH ir 6,7-7,3. Osmolalitāte ir ≥ 380 mOsmol/kg.
11

Zāļu sagatavošana lietošanai, izmantojot BAXJECT II Hi-Flow ierīci: Sagatavojot zāles lietošanai, izmantojiet tikai iepakojumā pievienoto šķīdinātāja flakonu un sagatavošanai paredzēto ierīci. 1. Zāļu sagatavošanu veiciet uz līdzenas darba virsmas un izmantojiet antiseptikas metodi (tīrība
bez mikrobu klātbūtnes). 2. Pirms pulvera un šķīdinātāja flakona lietošanas uzgaidiet, kamēr tie sasniedz istabas
temperatūru (no 15 °C līdz 25 °C). 3. Noņemiet plastmasas vāciņus no pulvera un šķīdinātāja flakona. 4. Notīriet gumijas aizbāžņus ar spirta salveti un pirms lietošanas uzgaidiet, kamēr tie nožūst. 5. Atveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu, noplēšot aizdari un nepieskaroties
iepakojuma saturam (A attēls). Neizņemiet ierīci no iepakojuma. 6. Apgrieziet iepakojumu otrādi. Spiediet taisni lejup, lai pilnībā izbīdītu caurspīdīgo plastmasas
durkli cauri šķīdinātāja flakona aizbāznim (B attēls). 7. Satveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no
ierīces (C attēls). Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces. Nepieskarieties atklātajam purpurkrāsas plastmasas durklim. 8. Apgrieziet ierīci otrādi, lai šķīdinātāja flakons būtu virspusē. Ātri iespiediet purpursarkano plastmasas durkli pilnībā pulvera flakona aizbāznī, spiežot taisni lejup (D attēls). Vakuums ievilks šķīdinātāju pulvera flakonā. 9. Viegli sakratiet, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai tās neatdzesēt.

A attēls

B attēls

C attēls

D attēls

E attēls

F attēls

Ievadīšana • Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu, vai tajā nav redzamas cietu vielu
daļiņas un nav mainījusies krāsa. o Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam. o Nelietot, ja ir redzamas cietu vielu daļiņas vai ir mainījusies krāsa. • Ievadiet šķīdumu pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 3 stundu laikā pēc sagatavošanas.
Ievadīšanas darbības:
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces (E attēls). Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT II Hi-Flow ierīcei. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
12

2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (F attēls).
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē. Katra ADYNOVI flakona atšķaidīšanai ar šķīdinātāju ir nepieciešams izmantot atsevišķu BAXJECT II Hi Flow ierīci.
4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē).

Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz pulvera flakona atrodas noplēšamas etiķetes.

Zāļu sagatavošana ar BAXJECT III sistēmu Nelietot, ja blistera vāciņš nav pilnībā hermētisks.

1. Ja zāles joprojām tiek glabātas ledusskapī, izņemiet noslēgto blisteri (satur pulvera un šķīdinātāja flakonu, kas ir iepriekš ievietoti šķīduma sagatavošanas ierīcē) no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz istabas temperatūrai (15–25 °C).
2. Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas. 3. Atveriet ADYNOVI blisteri, noplēšot aizdari. Izņemiet BAXJECT III sistēmu no blistera. 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas virsmas ar šķīdinātāja flakonu virspusē (1. attēls). Uz
šķīdinātāja flakona ir zila svītra. Nenoņemiet zilo vāciņu, kamēr tas netiek prasīts nākamajās darbībās. 5. BAXJECT III sistēmā ar vienu roku turot pulvera flakonu, ar otru roku stipri spiediet uz šķīdinātāja flakona, līdz ierīce ir pilnībā sakļauta un šķīdinātājs ieplūst pulvera flakonā (2. attēls). Nesasveriet ierīci, kamēr šķidruma pārnese nav pabeigta. 6. Pārliecinieties, ka šķīdinātāja pārnese ir pabeigta. Viegli sakratiet, līdz viss pulveris ir izšķīdis (3. attēls). Visam pulverim ir jābūt pilnībā izšķīdušam, pretējā gadījumā ne viss sagatavotais šķīdums izplūdīs cauri ierīces filtram. Zāles izšķīst ātri (parasti mazāk nekā 1 minūtes laikā). Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.

1. attēls

2. attēls

3. attēls

Ievadīšana • Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu, vai tajā nav redzamas cietu vielu
daļiņas un nav mainījusies krāsa. o Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam. o Nelietot, ja ir redzamas cietu vielu daļiņas vai ir mainījusies krāsa. • Ievadiet šķīdumu pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 3 stundu laikā pēc sagatavošanas.
Ievadīšanas darbības:
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT III sistēmas. Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT III sistēmai. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli.
13

3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē.
4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē). Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz blistera atrodas noplēšamas etiķetes. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vienna Austrija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/003 EU/1/17/1247/004 EU/1/17/1247/007 EU/1/17/1247/008 EU/1/17/1247/011 EU/1/17/1247/012 EU/1/17/1247/013 EU/1/17/1247/014 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2018. 08. janvāris
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
14

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 250 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 125 SV/ml pēc atšķaidīšanas ar 2 ml šķīdinātāja. ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 500 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 250 SV/ml pēc sagatavošanas ar 2 ml šķīdinātāja. ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 1000 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 500 SV/ml pēc sagatavošanas ar 2 ml šķīdinātāja. Aktivitāte (starptautiskajās vienībās) tiek noteikta, izmantojot hromogēno testu. ADYNOVI specifiskā aktivitāte ir aptuveni 4000-6500 SV/mg proteīna. Aktīvā viela alfa rurioktokoga pegols ir alfa oktokoga proteīna* kovalents konjugāts ar 20 kDa polietilēna glikolu (PEG). * Cilvēka VIII asinsreces faktors ražots ar rekombinantās DNS tehnoloģijuĶīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnu līnijā. Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību Viens pulvera flakons satur 0,45 mmol (10 mg) nātrija, skat. 4.4. apakšpunktā. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris: balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs: dzidrs un bezkrāsains šķīdums.
15

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Asiņošanas profilaksei un ārstēšanai pacientiem no 12 gadiem ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts).
4.2. Devas un lietošanas veids
Terapija jāveic hemofilijas ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.
Iepriekš neārstēti pacienti ADYNOVI drošums un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem līdz šim nav pierādīti. Dati nav pieejami.
Ārstēšanas uzraudzība: Lai aprēķinātu ievadāmo devu un noteiktu atkārtoto infūziju biežumu, ārstēšanas laikā ir pienācīgi jānosaka VIII faktora līmenis. Katra pacienta reakcija uz VIII faktoru var atšķirties, tāpēc ir iespējami dažādi pusperiodi un atveseļošanās pakāpes. Ja deva ir balstīta uz ķermeņa masu, tā var būt jāpielāgo pacientiem ar pārmērīgi mazu vai lielu ķermeņa masu. Nozīmīgas ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā ir obligāta precīza aizstājterapijas uzraudzība, izmantojot koagulācijas analīzi (VIII faktora darbība plazmā). Faktisko datu pētījumā ir norādīts, ka VIII faktora līmeni plazmā var uzraudzīt, izmantojot hromogēnā substrāta metodi vai vienas stadijas asinsreces testu, ko parasti izmanto klīniskajās laboratorijās.
Devas Aizstājterapijas deva un ilgums ir atkarīgi no VIII faktora deficīta smaguma, asiņošanas vietas un pakāpes, kā arī pacienta klīniskā stāvokļa.
Ievadītā VIII faktora vienību skaitu izsaka starptautiskās vienībās (SV), kas ir saistītas ar pašreizējo PVO koncentrācijas standartu VIII faktoru saturošām zālēm. VIII faktora aktivitāte plazmā ir izteikta vai nu procentos (salīdzinot ar normālo cilvēka plazmu), vai vēlams starptautiskās vienībās (salīdzinot ar starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).
Viena VIII faktora aktivitātes starptautiskā vienība (SV) atbilst VIII faktora daudzumam vienā ml normai atbilstošas cilvēka plazmas.
Ārstēšana pēc vajadzības Nepieciešamā VIII faktora deva tiek aprēķināta, balstoties uz empīriskiem novērojumiem, ka VIII faktora 1 SV uz kilogramu ķermeņa masas paaugstina plazmā esošā VIII faktora aktivitāti par 2 SV/dl. Nepieciešamā deva tiek noteikta, izmantojot šādu formulu:
Nepieciešamās starptautiskās vienības (SV) = ķermeņa masa (kg) x VIII faktora vēlamā paaugstināšanās (%) x 0,5
Daudzums, kas jāievada, un ievadīšanas biežums vienmēr ir jāpiemēro klīniskajai efektivitātei katrā konkrētajā gadījumā.
Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā.
Tālāk norādīto 1. tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.
16

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis (% ilgums (dienas)

procedūras veids

vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai ir panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

ADYNOVI ir paredzētas intravenozai lietošanai Ievadīšanas ātrums ir jānosaka līdz maksimāli 10 ml/min, lai neradītu diskomfortu pacientam.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, sākotnējo alfa oktokoga molekulu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināma alerģiska reakcija pret peļu vai kāmju proteīnu.

17

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Paaugstināta jutība Lietojot ADYNOVI, ir iespējamas alerģiskas paaugstinātas jutības reakcijas. Zāles satur nelielu daudzumu peļu un kāmju izcelsmes proteīnu. Ja tiek novēroti paaugstinātas jutības simptomi, pacientam nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un jāsazinās ar ārstu. Pacienti jāinformē par paaugstinātas jutības reakciju agrīniem simptomiem, tostarp nātreni, vispārēju nātreni, spiedošu sajūtu krūtīs, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.
Anafilaktiskā šoka gadījumā jālieto standarta terapija šoka ārstēšanai.
Inhibitori Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir zināma A hemofilijas pacientu ārstēšanas komplikācija. Šie inhibitori parasti ir IgG imūnglobulīni, kas darbojas pret VIII faktora prokoagulanta aktivitāti un kuru daudzums tiek izteikts Betesda vienībās (BV) mililitrā plazmas, izmantojot modificētu testu. Inhibitoru veidošanās risks ir savstarpēji saistīts ar slimības smagumu, kā arī ar VIII faktora iedarbību, šis risks ir vislielākais pirmajās 20 terapijas dienās. Retos gadījumos inhibitori var veidoties arī pēc pirmajām 100 iedarbības dienām.
Atkārtotas inhibitoru (zema titra) veidošanās gadījumi novēroti pēc vienu VIII faktoru saturošo zāļu nomaiņas ar citām iepriekš ārstētiem pacientiem ar inhibitoru veidošanos anamnēzē pēc vairāk nekā 100 iedarbības dienām. Tāpēc pēc jebkuru zāļu nomaiņas ar citu ir ieteicams rūpīgi novērot visus pacientus, vai tiem neveidojas inhibitori.
Inhibitoru veidošanās klīniskā nozīmība ir atkarīga no inhibitora titra, jo zema titra inhibitori, kas pastāv īslaicīgi vai pastāvīgi saglabājas kā zema titra inhibitori, rada mazāku nepietiekamas klīniskās atbildes reakcijas risku nekā augsta titra inhibitori.
Kopumā visiem ar VIII asinsreces faktoru saturošām zālēm ārstētajiem pacientiem uzmanīgi jākontrolē inhibitoru veidošanās, izmantojot atbilstošu klīnisko novērošanu un laboratoriskos testus. Ja netiek sasniegts gaidītais VIII asinsreces faktora aktivitātes līmenis plazmā vai ja asiņošanu nav iespējams kontrolēt ar atbilstošu VIII faktora devu, jāpārbauda VIII asinsreces faktora inhibitoru klātbūtne. Pacientiem ar augstu inhibitoru līmeni VIII faktora terapija var nebūt efektīva un, iespējams, būs jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Šādu pacientu ārstēšana jāvada ārstiem, kam ir pieredze hemofilijas ārstēšanā un ārstēšanā VIII faktora inhibitoru veidošanās gadījumā.
Imūnās tolerances indukcija (ITI) Nav pieejami klīniskie dati par ADYNOVI lietošanu imūnās tolerances indukcijā.
Kardiovaskulārie notikumi Pacientiem ar esošiem kardiovaskulārā riska faktoriem aizstājterapija ar VIII faktoru var palielināt kardiovaskulāro risku.
Ar katetru saistītas komplikācijas terapijā Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, bakteriēmija un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Apsvērumi saistībā ar palīgvielām Pēc sagatavošanas šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
18

Zāļu nosaukums un sērijas numurs Katru reizi, kad ADYNOVI tiek ievadīts pacientam, stingri ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un ievadīto zāļu sērijas numuru.
Pediatriskā populācija Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Nav ziņots par cilvēka VIII asinsreces faktoru (rDNS) saturošu zāļu mijiedarbību ar citām zālēm.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar VIII faktoru nav veikti. Tā kā sievietēm A hemofilija ir sastopama reti, nav pieredzes par VIII faktora lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā. Tāpēc VIII faktoru grūtniecības un barošanas ar krūti periodā drīkst lietot tikai tad, ja tas ir būtiski nepieciešams.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums Paaugstināta jutība vai alerģiskas reakcijas (kas var ietvert angioedēmu, dedzināšanu un durstīšanas sajūtu injekcijas vietā, drebuļus, pietvīkumu, vispārēju nātreni, galvassāpes, nātreni, hipotensiju, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, spiedošu sajūtu krūtīs, tirpšanu, vemšanu, sēkšanu) ir novērotas reti un dažos gadījumos var progresēt līdz smagai anafilaksei (tajā skaitā šokam).
A hemofilijas pacientiem, kuri tiek ārstēti ar VIII faktoru, tostarp ADYNOVI, var veidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori). Ja šādi inhibitori veidojas, tie var izpausties kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar specializētu hemofilijas centru.
Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā ADYNOVI drošums tika novērtēts 243 iepriekš ārstētiem pacientiem, kuriem bija smaga A hemofilija (VIII faktors — mazāk par 1% no normas) un kuri saņēma vismaz vienu ADYNOVI devu 3 pabeigtos daudzcentru, prospektīvos, atklātos klīniskajos pētījumos un 2 notiekošos klīniskajos pētījumos. Vidējais ADYNOVI iedarbības dienu skaits vienam pacientam bija 103,5 dienas (min.–maks.: 1–278).
Tālāk redzamā tabula ir izveidota saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (Orgānu sistēmu klase un ieteiktais termina līmenis).
Biežums tika novērtēts atbilstoši šādam iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības uzskaitītas to nopietnības samazinājuma secībā.
19

2. tabula. Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots saistībā ar ADYNOVI lietošanu

MedDRA standarta orgānu sistēmu klase

Nevēlamās blakusparādības

Biežums vienam pacientam

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Imūnās sistēmas traucējumi

VIII faktora inhibīcija Paaugstināta jutība

Retāk (IeĀP)* Retāk

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Bieži

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pietvīkums

Retāk

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Bieži

Slikta dūša

Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Bieži

*Biežums ir balstīts uz FVIII saturošo zāļu pētījumiem, kuros tika iekļauti pacienti ar smagu A hemofīliju. IeĀP = iepriekš ārstēti pacienti.

Atlasīto nevēlamo blakusparādību apraksts

Paaugstināta jutība Novērotais paaugstinātas jutības notikums bija mēreni, pārejoši un mazāk būtiski izsitumi, kas radās vienam 2 gadus vecam pacientam, kuram iepriekš, lietojot ADYNOVI, bija novēroti izsitumi.

Pediatriskā populācija Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums tika novērtēts 38 pacientiem līdz 6 gadu vecumam un 34 pacientiem no 6 līdz 12 gadu vecumam, un šie pacienti tika pakļauti iedarbībai attiecīgi kopā 2880 dienas un 2975 dienas. Vidējais (SD) vecums attiecīgi bija 3,3 (1,55) gadi un 8,1 (1,92) gads.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par rekombinanta VIII asinsreces faktora pārdozēšanas simptomiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiskie līdzekļi, asins koagulācijas faktors VIII, ATĶ kods: B02BD02.
VIII faktora/fon Villebranda (von Willebrand) faktora komplekss sastāv no divām molekulām (VIII faktora un fon Villebranda faktora) ar atšķirīgām fizioloģiskām funkcijām. Ja zāles ievada pacientam ar hemofiliju, VIII faktors saistās ar fon Villebranda faktoru pacienta asinsritē. Aktivizētais VIII faktors darbojas kā aktivizētā IX faktora līdzfaktors, paātrinot X faktora pārvēršanu par aktivizēto X faktoru, kas pārvērš protrombīnu par trombīnu. Pēc tam trombīns pārvērš fibrinogēnu par fibrīnu un izveidojas trombs. A hemofilija ir ar X hromosomu saistīti iedzimti asinsreces traucējumi samazināta VIII:C faktora līmeņa dēļ, kas spontāni, traumas vai ķirurģiskas traumas rezultātā izraisa plašu asiņošanu locītavās, muskuļos vai iekšējos orgānos. Izmantojot aizstājterapiju, VIII faktora līmenis
20

plazmā tiek paaugstināts, tādējādi īslaicīgi tiek novērsta faktora nepietiekamība un tiek koriģētas asiņošanas tendences.
Alfa rurioktokoga pegols, ir pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors ar pagarinātu pusperiodu. Alfa rurioktokoga pegols ir alfa oktokoga kovalents konjugāts, kas sastāv no 2332 aminoskābēm ar polietilēnglikola (PEG) reaģentu (MW 20 kDa). Alfa rurioktoga pegola terapeitiskā darbība ir atvasināta no alfa oktokoga, ko ražo no Ķīnas kāmju olnīcu šūnām, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju. Pēc tam alfa oktokogs tiek kovalenti konjugēts ar PEG reaģentu. PEG daļa tiek konjugēta alfa oktokogam, lai palielinātu plazmas pusperiodu.
Klīniskā efektivitāte un drošums ADYNOVI drošums, efektivitāte un farmakokinētika tika novērtēti galvenajā, daudzcentru, atvērtā, prospektīvā klīniskajā pētījumā, kurā salīdzināja efektivitāti profilaktiskas terapijas režīmam divreiz nedēļā un ārstēšanai pēc pieprasījuma, kā arī noteica hemostatisko efektivitāti asiņošanas epizožu ārstēšanā. Kopumā 137 iepriekš ārstēti vīrieši (no 12 līdz 65 gadiem) ar smagu A hemofiliju saņēma vismaz vienu ADYNOVI infūziju. Divdesmit pieci pacienti no 137 pacientiem bija pusaudži (no 12 līdz 18 gadiem).
Profilakse Pacienti saņēma profilaktisku terapiju(n = 120) ar ADYNOVI devu 40–50 SV uz kilogramu divreiz nedēļā vai ārstēšanu pēc vajadzības (n = 17) ar ADYNOVI devu 10–60 SV uz kilogramu 6 mēnešus. Vidējais devu intervāls bija 3,6 dienas, un vidējā deva (SD) bija 48,7 (4,4) SV/kg. Vienam simtam astoņpadsmit profilaktiskās terapijas pacientu no 120 pacientiem (98%) saglabāja ieteicamo sākuma režīmu bez devas pielāgošanas, un 2 pacientiem palielināja devu līdz 60 SV/kg profilakses laikā mērķa locītavu asiņošanas dēļ.
Protokolam atbilstošā populācijā, t. i., atbilstīgi protokolā norādītajām devu prasībām, kopumā 101 pacients saņēma zāles divas reizes nedēļā profilakses grupā, bet 17 pacienti tika ārstēti epizodiski ārstēšanas pēc vajadzības grupā. Vidējais asiņošanas gadījumu biežums gadā (ABR — Annualised bleeding rate) ārstēšanas pēc vajadzības grupā bija 41,5 gadījumi salīdzinājumā ar 1,9 gadījumiem, saņemot zāles divas reizes nedēļā profilakses grupā. Vidējais locītavu ABR (1. cet.; 3. cet.) ārstēšanas pēc vajadzības grupā bija 38,1 gadījums (24,5; 44,6) salīdzinājumā ar 0,0 gadījumiem (0,0; 2,0) profilakses grupā, un vidējais spontānas ABR bija 21,6 gadījumi (11,2; 33,2) ārstēšanas pēc vajadzības grupā salīdzinājumā ar 0,0 gadījumiem (0,0; 2,2) profilakses grupā. Pilnas analīzes populācijas rezultāti bija līdzīgi protokolam atbilstošās populācijas rezultātiem. Vērts atzīmēt, ka ABR nav salīdzināms starp atšķirīgiem faktora koncentrātiem un starp atšķirīgiem klīniskajiem pētījumiem. Četrdesmit pacientiem no 101 (40%) bija asiņošanas epizodes, 58 pacientiem no 101 (57%) bija locītavu asiņošanas epizodes, un 58 pacientiem no 101 (57%) bija spontānas asiņošanas epizodes profilakses grupā. Visiem pacientiem ārstēšanas pēc pieprasījuma grupā bija asiņošanas epizodes, tostarp locītavu vai spontānas asiņošanas epizodes.
Asiņošanas epizožu ārstēšana Kopumā 518 asiņošanas epizodes tika ārstētas ar ADYNOVI protokolam atbilstošā populācijā. No tām 361 asiņošanas epizode (n = 17 pacienti) radās ārstēšanas pēc vajadzības grupā, bet 157 epizodes (n = 61 pacients) radās profilakses grupā. Vidējā infūzijas deva, lai ārstētu visas asiņošanas epizodes protokolam atbilstošā populācijā, bija 32,0 (starpkvartiļu diapazons (IQR - Interquartile Range): 21,5) SV uz kilogramu. Kopumā 95,9% no asiņošanas epizodēm tika kontrolēti ar 1–2 infūzijām, bet 85,5% tika kontrolēti tikai ar 1 infūziju. No 518 asiņošanas epizodēm 96,1% epizožu tika novērtētas kā izcilas (pilnīgs sāpju atvieglojums vai asiņošanas objektīvu pazīmju zudums) vai kā labas (noteiktas pakāpes sāpju atvieglojums un/vai asiņošanas pazīmju uzlabojums pēc vienas infūzijas), reaģējot uz ārstēšanu ar ADYNOVI.
Pediatriskā populācija līdz 12 gadu vecumam Kopumā 66 iepriekš ārstētiem pacientiem ar smagu A hemofiliju tika noteiktas devas (32 pacienti vecumā līdz 6 gadiem, un 34 pacienti vecumā no 6 līdz 12 gadiem) pediatriskā pētījumā. ADYNOVI profilaktiskā deva bija no 40 līdz 60 SV/kg divreiz nedēļā. Vidējā deva (SD) bija 54,3 (6,3) SV/kg, un vidējais infūzijas biežums nedēļā bija 1,87 reizes. Vidējais kopējais ABR bija 2,0 (IQR: 3,9)
21

65 pacientiem protokolam atbilstošā populācijā, un vidējais ABR spontānas asiņošanas un locītavu asiņošanas epizodēm bija 0 (IQR: 1,9). Divdesmit četriem pacientiem no 65 (37%) nebija asiņošanas epizožu, 47 pacientiem no 65 (72%) nebija locītavu asiņošanas epizožu, un 43 pacientiem no 65 (66%) nebija spontānas asiņošanas epizožu profilakses grupā.
No 70 asiņošanas epizodēm, kas novērotas pediatriskajā pētījumā, 82,9% epizožu bija kontrolēti ar 1 infūziju un 91,4% epizožu tika kontrolēti ar 1 vai 2 infūzijām. Asiņošanas kontrole tika novērtēta kā izcila (pilnīgs sāpju atvieglojums vai asiņošanas objektīvu pazīmju zudums) vai kā laba (noteiktas pakāpes sāpju atvieglojums un/vai asiņošanas pazīmju uzlabojums pēc vienas infūzijas) 63 asiņošanas epizodēs no 70 (90,0%).
Perioperatīvās procedūras (ķirurģiskā profilakse) Kopumā 21 lielas ķirurģiskās procedūras un 5 papildu nelielas ķirurģiskās procedūras tika veiktas un novērtētas 21 unikālam pacientam ķirurģiskajā pētījumā. Lielās ķirurģiskās procedūrās sākotnējā deva pirms operācijas bija diapazonā no 36 SV/kg līdz 109 SV/kg (vidējā vērtība: 63 SV/kg); kopējā deva pēc operācijas bija diapazonā no 186 SV/kg līdz 1320 IU/kg (vidējā vērtība: 490 SV/kg). Lielās ķirurģiskās procedūrās vidējā kopējā deva bija 553 SV/kg (diapazons: 248-1394 SV/kg); nelielās ķirurģiskās procedūrās vidējā kopējā deva bija 106 SV/kg (diapazons: 76-132 SV/kg).
Perioperatīvā hemostatiskā efektivitāte tika novērtēta kā izcila (asiņošanas zudums mazāks par to, kas paredzēts tāda paša tipa procedūrai, kas veikta pacientam bez hemofilijas, vai līdzvērtīgs tam, un nepieciešamie asins komponenti pārliešanai ir mazāk, nekā paredzēts populācijai bez hemofilijas, vai līdzīgi tam) visās 26 (21 lielās, 5 nelielās) procedūrās. Vidējais (IQR) novērotais operācijas laikā zaudētais asins zudums (n = 14) bija 10,0 (20,0) ml salīdzinājumā ar paredzamo vidējo asins zudumu (n = 14) 150,0 (140,0) ml lielās ortopēdiskās operācijās.
Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus zālēm ADYNOVI vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās attiecībā uz iedzimta VIII faktora deficīta novēršanu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
ADYNOVI farmakokinētika (FK) tika novērtēta krustotā pētījumā ar alfa oktokogu 26 pacientiem (18 pieaugušie un 8 pusaudži) un 22 pacientiem (16 pieaugušie un 6 pusaudži) pēc 6 mēnešu ārstēšanas ar ADYNOVI. VIII faktora aktivitāte plazmā tika noteikta, izmantojot vienas stadijas asinsreces testu un hromogēno metodi.
ADYNOVI ir par 1,4–1,5 reizēm ilgāks pusperiods salīdzinājumā ar pilna garuma rekombinantu cilvēka VIII asinsreces faktoru (alfa oktokogu) pusaudžu un pieaugušo populācijā, kā noteikts attiecīgi pēc vienas stadijas asinsreces testa un hromogēnās metodes. AUC palielinājums un klīrensa samazinājums salīdzinājumā ar sākotnējo molekulu, alfa oktokogu, arī tikai novēroti. Pakāpeniskā atveseļošanās bija salīdzināma abām zālēm. FK parametru izmaiņas bija līdzīgas gan pieaugušo, gan pusaudžu populācijā un starp vienas stadijas asinsreces testu un hromogēnā substrāta metodi.
Pediatriskā farmakokinētika Farmakokinētiskie parametri, kas aprēķināti no 39 pacientiem vecumā līdz 18 gadiem (ārstēšanai plānoto analīze), ir pieejami par 14 bērniem (2–6 gadi), 17 vecākiem bērniem (6–12 gadi) un 8 pusaudžiem (12–18 gadi). Pediatriskajā populācijā pusperiods bija par 1,3–1,5 reizēm ilgāks, izmantojot gan vienas stadijas asinsreces testu, gan hromogēno metodi. ADYNOVI vidējais klīrenss (ņemot vērā ķermeņa masu) bija lielāks, un vidējais pusperiods bija īsāks bērniem līdz 12 gadu vecumam nekā pieaugušajiem. Lielāka deva var būt nepieciešama bērniem līdz 12 gadu vecumam; skatīt 4.2. apakšpunktu.
22

3. tabula. Farmakokinētiskie parametri, izmantojot hromogēno testu

(aritmētiskā vidējā vērtība ± SD)

ADYNOVI

ADYNOVI

ADYNOVI

ADYNOVI

Pieaugušie

Pusaudži

Pediatriskie

Pediatriskie

(no 18 gadiem)

(12–18 gadi)

pacienti

pacienti

FK parametri

N = 18

N=8

(6–12 gadi) (līdz 6 gadiem)

Deva: 45 ± 5 SV/kg Deva: 45 ± 5 SV/kg

N = 17

N = 14

Deva: 50 ± 10 Deva: 50 ± 10

SV/kg

SV/kg

Pētījuma dizains Atsevišķa FK ar pilnu paraugu ņemšanua

Populācijas FK ar retu paraugu ņemšanub

Terminālais pusperiods [h]

15,01 ± 3,89

13,80 ± 4,01

11,93 ± 2,58

12,99 ± 8,75

MRT [h]

19,70 ± 5,05

17,73 ± 5,44

17,24 ± 3,73

18,74 ± 12,60

CL [ml/(kg·h)]

2,16 ± 0,75

2,58 ± 0,84

2,80 ± 0,67

3,49 ± 1,21

Pakāpeniskā

nac

nac

atjaunošanās

2,87 ± 0,61

2,34 ± 0,62

(2,19 ± 0,40)

(1,90 ± 0,27)

[(SV/dl)/(SV/kg)]

AUC0-Inf [SV·h/dl]

2589 ± 848

1900 ± 841

2259 ± 514

2190 ± 1593

Vss [dl/kg]

0,40 ± 0,09

0,54 ± 0,22

0,46 ± 0,04

0,54 ± 0,03

Cmax [SV/dl]

145 ± 29

117 ± 28

nac (130 ± 24)

nac (117 ± 16)

Saīsinājumi: Cmax: maksimālā novērotā aktivitāte; AUC: laukums zem līknes; MRT: vidējais

uzturēšanās laiks; CL: klīrenss; Vss: ķermeņa masai pielāgots izkliedes tilpums stabilā stāvoklī. a Atsevišķa FK ar 12 paraugiem pēc infūzijas.

b Populācijas FK modelis ar 3 paraugiem pēc infūzijas, ņemot vērā randomizētu ievilkšanu grafiku.

c NA, Nav piemērojams, jo pakāpenisko atveseļošanos un Cmax bērniem noteica ar atsevišķu FK.

Pakāpeniskās atveseļošanās rezultāti un Cmax , ko nosaka ar atsevišķu FK, iekavās. d Klīrensa analīzē netika iekļauta pacienta 122001 klīrensa vērtība 12,18 ml/(kg·h), vecuma grupā no

12 līdz 18 gadu vecumam.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumā ar Cynomologous pērtiķiem diviem dzīvniekiem vidējās devas grupā (350 SV/kg) tika konstatēta vakuolu veidošanās nierēs. Pēc 2 nedēļām vakuolas nebija pazudušas. Nav zināms par preklīniskā pētījumā novērotām vakuolu veidošanās sakarībām cilvēkiem.

Neklīniskie dati ir pieejami tikai par 1 mēneša pakļaušanu zāļu iedarbībai, un netika veikts neviens AYNOVI pētījums ar jauniem dzīvniekiem. Tāpēc nebija iespējams izdarīt secinājumus par PEG uzkrāšanās iespējamo risku dažādos audos/orgānos attiecībā uz ADYNOVI ilgstošu lietošanu pediatriskajā populācijā.Ar ADYNOVI nav veikti pētījumi par genotoksicitāti, kancerogenitāti vai reproduktīvo toksicitāti.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris Mannīts Trehalozes dihidrāts Histidīns Glutations Nātrija hlorīds

23

Kalcija hlorīda dihidrāts Tris(hidroksimetil)aminometāns Polisorbāts 80
Šķīdinātājs Sterilizēts ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
Neatvērts flakons 2 gadi.
Pirms atvēršanas zāles var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 ºC) līdz 3 mēnešiem. Uz zāļu kartona kastītes jānorāda 3 mēnešu istabas temperatūrā uzglabāšanas beigu datums. Šis datums nedrīkst būt vēlāks par datumu, kas sākotnēji norādīts uz ārējā iepakojuma. Šī perioda beigās zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī — tās ir jāizlieto vai jālikvidē.
Pēc sagatavošanas: Pagatavotā šķīduma ķīmiskā un fiziskā stabilitāte ir pierādīta 3 stundas temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C. Mikrobioloģijas kontekstā zāles jālieto nekavējoties, ja vien zāļu sagatavošanas metode nenovērš mikrobioloģisko piemaisījumu rašanās risku. Ja zāles netiek izlietotas nekavējoties, par pagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs. Neatdzesēt.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8 °C). Nesasaldēt. ADYNOVI ar BAXJECT II HI-Flow ierīci: uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ADYNOVI BAXJECT III sistēmā: uzglabāt noslēgto blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
I klases stikla flakons, kas noslēgts ar hlorbutilgumijas aizbāzni un satur 250 SV, 500 SV vai 1000 SV pulvera. I klases stikla flakons, kas noslēgts ar hlorbutilgumijas aizbāzni un satur 2 ml sterilizēta ūdens injekcijām. Zāles ir pieejamas vienā no tālāk norādītajām kombinācijām.
- ADYNOVI ar BAXJECT II HI-Flow ierīci: katrā iepakojumā ir pulvera flakons, šķīdinātāja flakons un ierīce zāļu sagatavošanai (BAXJECT II Hi-Flow).
- ADYNOVI BAXJECT III sistēmā: katrā iepakojumā ir lietošanai gatava BAXJECT III sistēma noslēgtā blisterī, ar pulvera flakonu un šķīdinātāja flakonu, kas iepriekš savienoti šķīduma sagatavošanai.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda, vai sagatavotajā zāļu šķīdumā nav redzamas cietu vielu daļiņas un nav mainījusies krāsa. Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz lāsmojošam. Nedrīkst lietot šķīdumu, ja tas ir duļķains vai ir redzamas nogulsnes.
24

Pēc sagatavošanas šķīduma pH ir 6,7-7,3. Osmolalitāte ir ≥380 mOsmol/kg.

Zāļu sagatavošana lietošanai, izmantojot BAXJECT II Hi-Flow ierīci: Sagatavojot zāles lietošanai, izmantojiet tikai iepakojumā pievienoto šķīdinātāja flakonu un sagatavošanai paredzēto ierīci. 1. Zāļu sagatavošanu veiciet uz līdzenas darba virsmas un izmantojiet antiseptikas metodi (tīrība
bez mikrobu klātbūtnes). 2. Pirms pulvera un šķīdinātāja flakona lietošanas uzgaidiet, kamēr tie sasniedz istabas
temperatūru (no 15 °C līdz 25 °C). 3. Noņemiet plastmasas vāciņus no pulvera un šķīdinātāja flakona. 4. Notīriet gumijas aizbāžņus ar spirta salveti un pirms lietošanas uzgaidiet, kamēr tie nožūst. 5. Atveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu, noplēšot aizdari un nepieskaroties
iepakojuma saturam (A attēls). Neizņemiet ierīci no iepakojuma. 6. Apgrieziet iepakojumu otrādi. Spiediet taisni lejup, lai pilnībā izbīdītu caurspīdīgo plastmasas
durkli cauri šķīdinātāja flakona aizbāznim (B attēls). 7. Satveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no
ierīces (C attēls). Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces. Nepieskarieties atklātajam purpurkrāsas plastmasas durklim. 8. Apgrieziet ierīci otrādi, lai šķīdinātāja flakons būtu virspusē. Ātri iespiediet purpursarkano plastmasas durkli pilnībā pulvera flakona aizbāznī, spiežot taisni lejup (D attēls). Vakuums ievilks šķīdinātāju pulvera flakonā. 9. Viegli sakratiet, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai tās neatdzesēt.

A attēls

B attēls

C attēls

D attēls

E attēls

F attēls

Ievadīšana • Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu, vai tajā nav redzamas cietu vielu
daļiņas un nav mainījusies krāsa. o Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam. o Nelietot, ja ir redzamas cietu vielu daļiņas vai ir mainījusies krāsa. • Ievadiet šķīdumu pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 3 stundu laikā pēc sagatavošanas.
25

Ievadīšanas darbības:

1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces (E attēls). Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT II Hi-Flow ierīcei. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (F attēls).
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē. Katra ADYNOVI flakona atšķaidīšanai ar šķīdinātāju ir nepieciešams izmantot atsevišķu BAXJECT II Hi Flow ierīci.
4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē).

Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz pulvera flakona atrodas noplēšamas etiķetes.

Zāļu sagatavošana ar BAXJECT III sistēmu Nelietot, ja blistera vāciņš nav pilnībā hermētisks.

1. Ja zāles joprojām tiek glabātas ledusskapī, izņemiet noslēgto blisteri (satur pulvera un šķīdinātāja flakonu, kas ir iepriekš ievietoti šķīduma sagatavošanas ierīcē) no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz istabas temperatūrai (15–25 °C).
2. Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas. 3. Atveriet ADYNOVI blisteri, noplēšot aizdari. Izņemiet BAXJECT III sistēmu no blistera. 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas virsmas ar šķīdinātāja flakonu virspusē (1. attēls). Uz
šķīdinātāja flakona ir zila svītra. Nenoņemiet zilo vāciņu, kamēr tas netiek prasīts nākamajās darbībās. 5. BAXJECT III sistēmā ar vienu roku turot pulvera flakonu, ar otru roku stipri spiediet uz šķīdinātāja flakona, līdz ierīce ir pilnībā sakļauta un šķīdinātājs ieplūst pulvera flakonā (2. attēls). Nesasveriet ierīci, kamēr šķidruma pārnese nav pabeigta. 6. Pārliecinieties, ka šķīdinātāja pārnese ir pabeigta. Viegli sakratiet, līdz viss pulveris ir izšķīdis (3. attēls). Visam pulverim ir jābūt pilnībā izšķīdušam, pretējā gadījumā ne viss sagatavotais šķīdums izplūdīs cauri ierīces filtram. Zāles izšķīst ātri (parasti mazāk nekā 1 minūtes laikā). Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.

1. attēls

2. attēls

3. attēls

Ievadīšana • Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu, vai tajā nav redzamas cietu vielu
daļiņas un nav mainījusies krāsa. o Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam. o Nelietot, ja ir redzamas cietu vielu daļiņas vai ir mainījusies krāsa. • Ievadiet šķīdumu pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 3 stundu laikā pēc sagatavošanas.
26

Ievadīšanas darbības: 1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT III sistēmas. Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci
BAXJECT III sistēmai. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju. 2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu,
lēnām atvelkot virzuli. 3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir
paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē. 4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē). Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz blistera atrodas noplēšamas etiķetes. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vīne Austrija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/001 EU/1/17/1247/002 EU/1/17/1247/005 EU/1/17/1247/006 EU/1/17/1247/009 EU/1/17/1247/010 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2018. 08. janvāris
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
27

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-
I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN
EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
28

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja(-u) nosaukums un adrese
Baxalta US Inc 1700 Rancho Conejo Boulevard Thousand Oaks California CA-91320 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Baxalta Belgium Manufacturing SA Boulevard Rene Branquart 80 B-7860 Lessines BEĻĢIJA
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
• Saistības veikt pēcreģistrācijas pasākumus
Reģistrācijas apliecības īpašniekam noteiktā laika periodā jāveic turpmāk norādītie pasākumi.
29

Apraksts
Pēcreģistrācijas drošuma pētījums (PASS): lai izpētītu PEG uzkrāšanās potenciālo ietekmi smadzeņu un citu audu/orgānu asinsvadu pinumos, reģistrācijas apliecības īpašniekam ir jāveic pēcreģistrācijas drošuma pētījums un jāiegūst rezultāti atbilstoši apstiprinātajam protokolam.

Izpildes termiņš Q1-2029

30

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
31

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
32

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 250 SV alfa rurioktokoga pegola, 50 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc sagatavošanas. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
33

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/003
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 250
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
34

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 250 SV 6. CITA
35

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 500 SV alfa rurioktokoga pegola, 100 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc sagatavošanas. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
36

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/007
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 500
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
37

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 500 SV 6. CITA
38

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 1000 SV alfa rurioktokoga pegola, 200 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc sagatavošanas. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
39

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/011
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 1000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
40

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1000 SV 6. CITA
41

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 2000 SV alfa rurioktokoga pegola, 400 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc sagatavošanas. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
42

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/013
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 2000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
43

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 2000 SV 6. CITA
44

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECTII HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Sterilizēts ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 5 ml 6. CITA
45

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 250 SV alfa rurioktokoga pegola, 50 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
46

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/004
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 250
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
47

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
48

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
49

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 250 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
50

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 500 SV alfa rurioktokoga pegola, 100 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
51

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/008
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 500
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
52

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
53

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
54

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 500 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
55

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 1000 SV alfa rurioktokoga pegola, 200 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
56

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/012
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 1000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
57

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
58

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
59

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 1000 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
60

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 2000 SV alfa rurioktokoga pegola, 400 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
61

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/014
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 2000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
62

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
63

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 2000 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
64

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 2000 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
65

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Sterilizēts ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
66

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 250 SV alfa rurioktokoga pegola,125 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
67

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/001
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 250
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
68

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 250 SV 6. CITA
69

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 500 SV alfa rurioktokoga pegola, 250 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
70

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/005
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 500
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
71

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 500 SV 6. CITA
72

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 1000 SV alfa rurioktokoga pegola, 500 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
73

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/009
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 1000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
74

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1000 SV 6. CITA
75

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Sterilizēts ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 2 ml 6. CITA
76

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 250 SV alfa rurioktokoga pegola, 125 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
77

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/002
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 250
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
78

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
79

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
80

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 250 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
81

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 500 SV alfa rurioktokoga pegola, 250 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļusagatavošanas lietošanai.
82

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/006
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 500
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
83

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
84

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
85

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 500 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
86

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 1000 SV alfa rurioktokoga pegola, 500 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
87

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/010
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 1000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
88

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
89

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
90

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 1000 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
91

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Sterilizēts ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
92

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
93

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas 3. Kā lietot ADYNOVI 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADYNOVI 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto
ADYNOVI satur aktīvo vielu alfa rurioktokoga pegolu, pegilētu rekombinanto cilvēka VIII asinsreces faktoru. Cilvēka VIII asinsreces faktors ir pārveidots, lai paildzinātu iedarbības ilgumu. VIII faktors ir nepieciešams asins recekļu veidošanās un asiņošanas apturēšanas procesā. Pacientiem ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts) šī faktora nav vai tas nedarbojas pareizi.
ADYNOVI lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma, kuri slimo ar A hemofiliju (iedzimti asiņošanas traucējumi, kurus izraisa VIII faktora deficīts).
2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas
Nelietojiet ADYNOVI šādos gadījumos: - ja Jums ir alerģija pret alfa rurioktokoga pegolu, alfa oktokogu vai kādu citu (6. punktā minēto)
šo zāļu sastāvdaļu; - ja Jums ir alerģija pret peļu vai kāmju proteīnu.
Ja neesat par to drošs, vaicājiet ārstam.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms ADYNOVI lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Retos gadījumos pastāv iespēja, ka Jums var attīstīties anafilaktiska reakcija (smaga, pēkšņa alerģiska reakcija) pret ADYNOVI. Jums ir jāzina, kādi ir alerģisku reakciju agrīnie simptomi, piemēram, izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, sēkšana,
94

spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reibonis. Šie simptomi var ietvert agrīnas anafilaktiskā šoka pazīmes, papildu simptomi var ietvert spēcīgu reiboni, samaņas zudumu un ļoti apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar ārstu. Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Ja slimojat ar sirds slimībām, informējiet par to ārstu, jo pastāv paaugstināts asinsreces (koagulācijas) komplikāciju risks.
Pacientiem, kuriem attīstās VIII faktora inhibitori Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna asiņošana netiek kontrolēta ar ADYNOVI, nekavējoties paziņojiet ārstam.
Ar katetru saistītas komplikācijas Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, baktēriju atrašanās asinīs un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Bērni un pusaudži ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadu vecuma). Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas arī uz pusaudžiem.
Citas zāles un ADYNOVI Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. A hemofīlija tikai retos gadījumos rodas sievietēm. Tāpēc nav pieejami dati par ADYNOVI lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
ADYNOVI satur nātriju Šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
3. Kā lietot ADYNOVI
Ārstēšanu ar ADYNOVI uzsāks un pārraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar A hemofiliju ārstēšanā.
Jūsu ārsts aprēķinās ADYNOVI devu atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa un ķermeņa masas, un no tā, vai to lieto asiņošanas profilaksei vai ārstēšanai. Ievadīšanas biežums būs atkarīgs no tā, cik labi ADYNOVI Jums iedarbosies. Parasti aizstājterapija ar ADYNOVI ir terapija mūža garumā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Asiņošanas profilakse ADYNOVI parastā deva ir 40–50 SV kilogramu ķermeņa masas 2 reizes nedēļā.
Asiņošanas ārstēšana ADYNOVI devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un VIII faktora vēlamā līmeņa. VIII faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes.
95

Ja Jums šķiet, ka ADYNOVI iedarbība nav pietiekama, konsultējieties ar ārstu. Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiks veikta nopietna ķirurģiska operācija.
Lietošana bērniem un pusaudžiem
ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Deva pusaudžiem arī tiek aprēķināta pēc ķermeņa masas un ir tāda pati kā pieaugušajiem.
Kā lietot ADYNOVI Parasti ārsts vai medmāsa injicē ADYNOVI vēnā (intravenozi). ADYNOVI ievadīšanu injekcijas veidā varat veikt arī Jūs vai kāds cits, iepriekš saņemot atbilstošu apmācību. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Ja esat lietojis ADYNOVI vairāk nekā noteikts Vienmēr lietojiet ADYNOVI tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Vaicājiet ārstam, ja neesat pārliecināts(-a). Ja esat injicējis ADYNOVI vairāk nekā noteikts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot ADYNOVI Neievadiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo injekciju, kā paredzēts, un turpiniet lietot zāles, kā ārsts Jums teicis.
Ja pārtraucat lietot ADYNOVI Nepārtrauciet lietot ADYNOVI, ja neesat konsultējies ar ārstu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja sākas smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskas), injekcija ir nekavējoties jāpārtrauc. Ja novērojat kādu no šiem agrīnajiem alerģisko reakciju simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu:
- izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze; - lūpu un mēles pietūkums; - apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs; - vispārēja slikta pašsajūta; - reibonis un samaņas zudums.
Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija), inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var veidoties retāk (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Ja veidojas šādas antivielas, var mazināties zāļu iedarbība un var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
Biežas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10) Galvassāpes, slikta dūša, caureja, izsitumi.
Retākas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100) Pietvīkums, alerģiska reakcija (paaugstināta jutība). VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija)).
96

Papildu blakusparādības bērniem Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADYNOVI
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz uzlīmes un kastītes pēc “Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C-8 °C). Nesasaldēt.
Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas laikā pulvera flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 °C) vienu periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Šādā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas pēc šī 3 mēnešu perioda vai derīguma termiņa, kas uzdrukāts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Uz zāļu kartona kastītes norādiet 3 mēnešu uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datumu. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī. Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
Kad pulveris ir pilnībā izšķīdis, sagatavoto šķīdumu izlietojiet 3 stundu laikā.
Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADYNOVI satur - Aktīvā viela ir alfa rurioktokoga pegols (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors,
ko izstrādā, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju). Katrā flakonā ar pulveri nomināli ir 250, 500, 1000 vai 2000 SV alfa rurioktokoga pegola. - Šķīdinātāja flakons satur 5 ml sterilizēta ūdens injekcijām.
- Citas sastāvdaļas ir mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80 un sterilizēts ūdens injekcijām. ADYNOVI satur nātriju, skatīt 2. punktu.
ADYNOVI ārējais izskats un iepakojums ADYNOVI ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.
97

Katrā iepakojumā ir viens pulvera flakons, viens šķīdinātāja flakons un ierīce zāļu sagatavošanai (BAXJECT II Hi-Flow).
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vīne Tel: +44(0)1256 894 959 e-mail: medinfoEMEA@shire.com
Ražotājs Baxalta Belgium Manufacturing SA Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Beļģija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu
Lietojiet tikai šķīdinātāju un šķīdumu sagatavošanas ierīci, kas ir ietverta katrā ADYNOVI iepakojumā. Pulveri nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm vai šķīdinātājiem, kā arī lietot ar citām šķīdumu sagatavošanas ierīcēm.
Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz pulvera flakona atrodas noplēšamas etiķetes.
Norādījumi par zāļu sagatavošanu lietošanai • Nelietot zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetēm un kartona kastītes. • Neizmantojiet, ja BAXJECT II Hi-Flow ierīce, tās sterilā barjeras sistēma vai iepakojums ir
bojāts vai ir saskatāmas jebkādas bojājuma pazīmes.
1. Zāļu sagatavošanu veiciet uz līdzenas darba virsmas un izmantojiet antiseptikas metodi (tīrība bez mikrobu klātbūtnes).
2. Pirms pulvera un šķīdinātāja flakona lietošanas uzgaidiet, kamēr tas sasniedz istabas temperatūru (no 15 °C līdz 25 °C).
3. Noņemiet plastmasas vāciņus no pulvera un šķīdinātāja flakona. 4. Notīriet gumijas aizbāžņus ar spirta salveti un pirms lietošanas uzgaidiet, kamēr tie nožūst. 5. Atveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu, noplēšot aizdari un nepieskaroties
iepakojuma saturam (A attēls). Neizņemiet ierīci no iepakojuma. 6. Apgrieziet iepakojumu otrādi. Spiediet taisni lejup, lai pilnībā izbīdītu caurspīdīgo plastmasas
durkli cauri šķīdinātāja flakona aizbāznim (B attēls). 7. Satveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no
ierīces (C attēls). Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces. Nepieskarieties atklātajam purpurkrāsas plastmasas durklim. 8. Apgrieziet ierīci otrādi, lai šķīdinātāja flakons būtu virspusē. Ātri iespiediet purpursarkano plastmasas durkli pilnībā pulvera flakona aizbāznī, spiežot taisni lejup (D attēls). Vakuums ievilks šķīdinātāju pulvera flakonā. 9. Viegli sakratiet, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai tās neatdzesēt.
98

A attēls

B attēls

C attēls

D attēls

E attēls

F attēls

Norādījumi injicēšanai
Svarīga piezīme: • Pirms sagatavotā šķīduma lietošanas pārbaudiet, vai tajā nav redzamas cietu vielu daļiņas
(šķīdumam ir jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez daļiņām). Nelietot ADYNOVI, ja šķīdums nav pilnībā dzidrs un zāles nav pilnībā izšķīdušas.
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces (E attēls). Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT II Hi-Flow ierīcei. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (F attēls).
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē. Katra ADYNOVI flakona šķīdināšanai ar šķīdinātāju ir nepieciešams izmantot atsevišķu BAXJECT II Hi Flow ierīci.
4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē). 5. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.
Ārstēšana pēc vajadzības Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā. Tālāk norādīto tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.
99

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis (% ilgums (dienas)

procedūras veids

vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai tiek panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

100

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas 3. Kā lietot ADYNOVI 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADYNOVI 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto
ADYNOVI satur aktīvo vielu alfa rurioktokoga pegolu, pegilētu rekombinanto cilvēka VIII asinsreces faktoru. Cilvēka VIII asinsreces faktors ir pārveidots, lai paildzinātu iedarbības ilgumu. VIII faktors ir nepieciešams asins recekļu veidošanās un asiņošanas apturēšanas procesā. Pacientiem ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts) šī faktora nav vai tas nedarbojas pareizi.
ADYNOVI lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma, kuri slimo ar A hemofiliju (iedzimti asiņošanas traucējumi, kurus izraisa VIII faktora deficīts).
2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas
Nelietojiet ADYNOVI šādos gadījumos: - ja Jums ir alerģija pret alfa rurioktokoga pegolu, alfa oktokogu vai kādu citu (6. punktā minēto)
šo zāļu sastāvdaļu; - ja Jums ir alerģija pret peļu vai kāmju proteīnu.
Ja neesat par to drošs, vaicājiet ārstam.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms ADYNOVI lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Retos gadījumos pastāv iespēja, ka Jums var attīstīties anafilaktiska reakcija (smaga, pēkšņa alerģiska reakcija) pret ADYNOVI. Jums ir jāzina, kādi ir alerģisku reakciju agrīnie simptomi, piemēram, izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, sēkšana,
101

spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reibonis. Šie simptomi var ietvert agrīnas anafilaktiskā šoka pazīmes, papildu simptomi var ietvert spēcīgu reiboni, samaņas zudumu un ļoti apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar ārstu. Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Ja slimojat ar sirds slimībām, informējiet par to ārstu, jo pastāv paaugstināts asinsreces (koagulācijas) komplikāciju risks.
Pacientiem, kuriem attīstās VIII faktora inhibitori Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna asiņošana netiek kontrolēta ar ADYNOVI, nekavējoties paziņojiet ārstam.
Ar katetru saistītas komplikācijas Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, baktēriju atrašanās asinīs un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Bērni un pusaudži ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas arī uz pusaudžiem.
Citas zāles un ADYNOVI Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. A hemofīlija tikai retos gadījumos rodas sievietēm. Tāpēc nav pieejami dati par ADYNOVI lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
ADYNOVI satur nātriju Šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
3. Kā lietot ADYNOVI
Ārstēšanu ar ADYNOVI uzsāks un pārraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar A hemofiliju ārstēšanā.
Jūsu ārsts aprēķinās ADYNOVI devu atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa un ķermeņa masas, un no tā, vai to lieto asiņošanas profilaksei vai ārstēšanai. Ievadīšanas biežums būs atkarīgs no tā, cik labi ADYNOVI Jums iedarbosies. Parasti aizstājterapija ar ADYNOVI ir terapija mūža garumā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Asiņošanas profilakse ADYNOVI parastā deva ir 40–50 SV kilogramu ķermeņa masas 2 reizes nedēļā.
Asiņošanas ārstēšana ADYNOVI devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un VIII faktora vēlamā līmeņa. VIII faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes.
102

Ja Jums šķiet, ka ADYNOVI iedarbība nav pietiekama, konsultējieties ar ārstu. Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiks veikta nopietna ķirurģiska operācija.
Lietošana bērniem un pusaudžiem ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Deva pusaudžiem arī tiek aprēķināta pēc ķermeņa masas un ir tāda pati kā pieaugušajiem.
Kā lietot ADYNOVI Parasti ārsts vai medmāsa injicē ADYNOVI vēnā (intravenozi). ADYNOVI ievadīšanu injekcijas veidā varat veikt arī Jūs vai kāds cits, iepriekš saņemot atbilstošu apmācību. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Ja esat lietojis ADYNOVI vairāk nekā noteikts Vienmēr lietojiet ADYNOVI tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Vaicājiet ārstam, ja neesat pārliecināts(-a). Ja esat injicējis ADYNOVI vairāk nekā noteikts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot ADYNOVI Neievadiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo injekciju, kā paredzēts, un turpiniet lietot zāles, kā ārsts Jums teicis.
Ja pārtraucat lietot ADYNOVI Nepārtrauciet lietot ADYNOVI, ja neesat konsultējies ar ārstu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja sākas smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskas), injekcija ir nekavējoties jāpārtrauc. Ja novērojat kādu no šiem agrīnajiem alerģisko reakciju simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu:
- izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze; - lūpu un mēles pietūkums; - apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs; - vispārēja slikta pašsajūta; - reibonis un samaņas zudums.
Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija), inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var veidoties retāk (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Ja veidojas šādas antivielas, var mazināties zāļu iedarbība un var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
Biežas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10) Galvassāpes, slikta dūša, caureja, izsitumi.
Retākas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100) Pietvīkums, alerģiska reakcija (paaugstināta jutība).
103

VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija)).
Papildu blakusparādības bērniem Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADYNOVI
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz uzlīmes un kastītes pēc “Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C-8 °C). Nesasaldēt.
Uzglabāt blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas laikā pulvera flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 °C) vienu periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Šādā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas pēc šī 3 mēnešu perioda vai derīguma termiņa, kas uzdrukāts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Uz zāļu kartona kastītes norādiet 3 mēnešu uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datumu. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī. Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
Kad pulveris ir pilnībā izšķīdis, sagatavoto šķīdumu izlietojiet 3 stundu laikā.
Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADYNOVI satur - Aktīvā viela ir alfa rurioktokoga pegols (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors,
ko izstrādā, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju). Katrā flakonā ar pulveri nomināli ir 250, 500, 1000 vai 2000 SV alfa rurioktokoga pegola. - Šķīdinātāja flakons satur 5 ml sterilizēta ūdens injekcijām.
- Citas sastāvdaļas ir mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80 un sterilizēts ūdens injekcijām. ADYNOVI satur nātriju, skatīt 2. punktu.
104

ADYNOVI ārējais izskats un iepakojums ADYNOVI ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vīne Tel: +44(0)1256 894 959 e-mail: medinfoEMEA@shire.com
Ražotājs Baxalta Belgium Manufacturing SA Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Beļģija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu
ADYNOVI nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm un šķīdinātājiem.
Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz blistera atrodas noplēšamas etiķetes.
Norādījumi par zāļu sagatavošanu lietošanai • Nelietot zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetēm un kartona kastītes. • Nelietot, ja blistera vāciņš nav pilnībā hermētisks. • Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
1. Ja zāles joprojām tiek glabātas ledusskapī, izņemiet noslēgto blisteri (satur pulvera un šķīdinātāja flakonu, kas ir iepriekš ievietoti šķīduma sagatavošanas ierīcē) no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz istabas temperatūrai (15–25 °C).
2. Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas. 3. Atveriet ADYNOVI blisteri, noplēšot aizdari. Izņemiet BAXJECT III sistēmu no blistera. 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas virsmas ar šķīdinātāja flakonu virspusē (1. attēls). Uz
šķīdinātāja flakona ir zila svītra. Nenoņemiet zilo vāciņu, kamēr tas netiek prasīts nākamajās darbībās. 5. BAXJECT III sistēmā ar vienu roku turot pulvera flakonu, ar otru roku stipri spiediet uz šķīdinātāja flakona, līdz ierīce ir pilnībā sakļauta un šķīdinātājs ieplūst pulvera flakonā (2. attēls). Nesasveriet ierīci, kamēr šķidruma pārnese nav pabeigta.
105

6. Pārliecinieties, ka šķīdinātāja pārnese ir pabeigta. Viegli sakratiet, līdz viss pulveris ir izšķīdis (3. attēls). Visam pulverim ir jābūt pilnībā izšķīdušam, pretējā gadījumā ne viss sagatavotais šķīdums izplūdīs cauri ierīces filtram. Zāles izšķīst ātri (parasti mazāk nekā 1 minūtes laikā). Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.

1. attēls

2. attēls

3. attēls

Norādījumi injicēšanai Visā šķīduma sagatavošanas un ievadīšanas laikā jāievēro aseptikas noteikumi (tīrība bez mikrobu klātbūtnes).
Svarīga piezīme: • Pirms sagatavotā šķīduma lietošanas pārbaudiet, vai tajā nav redzamas cietu vielu daļiņas
(šķīdumam ir jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez daļiņām). Nelietot, ja šķīdums nav pilnībā dzidrs un zāles nav pilnībā izšķīdušas.
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT III. Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT III sistēmai. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli.
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet šļircei tauriņadatu un injicējiet sagatavoto šķīdumu vēnā. Šķīdums jāievada lēnām ar ātrumu, kas nerada pacientam diskomfortu, taču nepārsniedzot 10 ml minūtē. (Skatiet 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”.)
4. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.
Ārstēšana pēc vajadzības Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā. Tālāk norādīto tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.

106

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis (% ilgums (dienas)

procedūras veids

vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai tiek panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

107

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas 3. Kā lietot ADYNOVI 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADYNOVI 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto
ADYNOVI satur aktīvo vielu alfa rurioktokoga pegolu, pegilētu rekombinanto cilvēka VIII asinsreces faktoru. Cilvēka VIII asinsreces faktors ir pārveidots, lai paildzinātu iedarbības ilgumu. VIII faktors ir nepieciešams asins recekļu veidošanās un asiņošanas apturēšanas procesā. Pacientiem ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts) šī faktora nav vai tas nedarbojas pareizi.
ADYNOVI lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma, kuri slimo ar A hemofiliju (iedzimti asiņošanas traucējumi, kurus izraisa VIII faktora deficīts).
2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas
Nelietojiet ADYNOVI šādos gadījumos: - ja Jums ir alerģija pret alfa rurioktokoga pegolu, alfa oktokogu vai kādu citu (6. punktā minēto)
šo zāļu sastāvdaļu; - ja Jums ir alerģija pret peļu vai kāmju proteīnu.
Ja neesat par to drošs, vaicājiet ārstam.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms ADYNOVI lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Retos gadījumos pastāv iespēja, ka Jums var attīstīties anafilaktiska reakcija (smaga, pēkšņa alerģiska reakcija) pret ADYNOVI. Jums ir jāzina, kādi ir alerģisku reakciju agrīnie simptomi, piemēram, izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reibonis. Šie simptomi var ietvert agrīnas
108

anafilaktiskā šoka pazīmes, papildu simptomi var ietvert spēcīgu reiboni, samaņas zudumu un ļoti apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar ārstu. Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Ja slimojat ar sirds slimībām, informējiet par to ārstu, jo pastāv paaugstināts asinsreces (koagulācijas) komplikāciju risks.
Pacientiem, kuriem attīstās VIII faktora inhibitori Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna asiņošana netiek kontrolēta ar ADYNOVI, nekavējoties paziņojiet ārstam.
Ar katetru saistītas komplikācijas Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, baktēriju atrašanās asinīs un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Bērni un pusaudži ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas arī uz pusaudžiem.
Citas zāles un ADYNOVI Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. A hemofīlija tikai retos gadījumos rodas sievietēm. Tāpēc nav pieejami dati par ADYNOVI lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
ADYNOVI satur nātriju Šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
3. Kā lietot ADYNOVI
Ārstēšanu ar ADYNOVI uzsāks un pārraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar A hemofiliju ārstēšanā.
Jūsu ārsts aprēķinās ADYNOVI devu atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa un ķermeņa masas, un no tā, vai to lieto asiņošanas profilaksei vai ārstēšanai. Ievadīšanas biežums būs atkarīgs no tā, cik labi ADYNOVI Jums iedarbosies. Parasti aizstājterapija ar ADYNOVI ir terapija mūža garumā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Asiņošanas profilakse ADYNOVI parastā deva ir 40–50 SV kilogramu ķermeņa masas 2 reizes nedēļā.
Asiņošanas ārstēšana ADYNOVI devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un VIII faktora vēlamā līmeņa. VIII faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes. Ja Jums šķiet, ka ADYNOVI iedarbība nav pietiekama, konsultējieties ar ārstu.
109

Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiks veikta nopietna ķirurģiska operācija.
Lietošana bērniem un pusaudžiem ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Deva pusaudžiem arī tiek aprēķināta pēc ķermeņa masas un ir tāda pati kā pieaugušajiem.
Kā lietot ADYNOVI Parasti ārsts vai medmāsa injicē ADYNOVI vēnā (intravenozi). ADYNOVI ievadīšanu injekcijas veidā varat veikt arī Jūs vai kāds cits, iepriekš saņemot atbilstošu apmācību. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Ja esat lietojis ADYNOVI vairāk nekā noteikts Vienmēr lietojiet ADYNOVI tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Vaicājiet ārstam, ja neesat pārliecināts(-a). Ja esat injicējis ADYNOVI vairāk nekā noteikts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot ADYNOVI Neievadiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo injekciju, kā paredzēts, un turpiniet lietot zāles, kā ārsts Jums teicis.
Ja pārtraucat lietot ADYNOVI Nepārtrauciet lietot ADYNOVI, ja neesat konsultējies ar ārstu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja sākas smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskas), injekcija ir nekavējoties jāpārtrauc. Ja novērojat kādu no šiem agrīnajiem alerģisko reakciju simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu:
- izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze; - lūpu un mēles pietūkums; - apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs; - vispārēja slikta pašsajūta; - reibonis un samaņas zudums.
Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija), inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var veidoties retāk (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Ja veidojas šādas antivielas, var mazināties zāļu iedarbība un var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
Biežas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10) Galvassāpes, slikta dūša, caureja, izsitumi. Retākas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100) Pietvīkums, alerģiska reakcija (paaugstināta jutība). VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija)).
Papildu blakusparādības bērniem Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem.
110

Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADYNOVI
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz uzlīmes un kastītes pēc “Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C-8 °C). Nesasaldēt.
Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas laikā pulvera flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 °C) vienu periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Šādā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas pēc šī 3 mēnešu perioda vai derīguma termiņa, kas uzdrukāts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Uz zāļu kartona kastītes norādiet 3 mēnešu uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datumu. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī. Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
Kad pulveris ir pilnībā izšķīdis, sagatavoto šķīdumu izlietojiet 3 stundu laikā.
Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADYNOVI satur - Aktīvā viela ir alfa rurioktokoga pegols (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors,
ko izstrādā, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju). Katrā flakonā ar pulveri nomināli ir 250, 500 vai 1000 SV alfa rurioktokoga pegola. - Šķīdinātāja flakons satur 2 ml sterilizēta ūdens injekcijām.
- Citas sastāvdaļas ir mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80 un sterlizēts ūdens injekcijām. ADYNOVI satur nātriju, skatīt 2. punktu.
ADYNOVI ārējais izskats un iepakojums ADYNOVI ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas. Katrā iepakojumā ir viens pulvera flakons, viens šķīdinātāja flakons un ierīce zāļu sagatavošanai (BAXJECT II Hi-Flow).
111

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vīne Tel: +44(0)1256 894 959 e-mail: medinfoEMEA@shire.com
Ražotājs Baxalta Belgium Manufacturing SA Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Beļģija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu
Lietojiet tikai šķīdinātāju un šķīdumu sagatavošanas ierīci, kas ir ietverta katrā ADYNOVI iepakojumā. Pulveri nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm vai šķīdinātājiem, kā arī lietot ar citām šķīdumu sagatavošanas ierīcēm.
Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz pulvera flakona atrodas noplēšamas etiķetes.
Norādījumi par zāļu sagatavošanu lietošanai • Nelietot zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetēm un kartona kastītes. • Neizmantojiet, ja BAXJECT II Hi-Flow ierīce, tās sterilā barjeras sistēma vai iepakojums ir
bojāts vai ir saskatāmas jebkādas bojājuma pazīmes.
1. Zāļu sagatavošanu veiciet uz līdzenas darba virsmas un izmantojiet antiseptikas metodi (tīrība bez mikrobu klātbūtnes).
2. Pirms pulvera un šķīdinātāja flakona lietošanas uzgaidiet, kamēr tas sasniedz istabas temperatūru (no 15 °C līdz 25 °C).
3. Noņemiet plastmasas vāciņus no pulvera un šķīdinātāja flakona. 4. Notīriet gumijas aizbāžņus ar spirta salveti un pirms lietošanas uzgaidiet, kamēr tie nožūst. 5. Atveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu, noplēšot aizdari un nepieskaroties
iepakojuma saturam (A attēls). Neizņemiet ierīci no iepakojuma. 6. Apgrieziet iepakojumu otrādi. Spiediet taisni lejup, lai pilnībā izbīdītu caurspīdīgo plastmasas
durkli cauri šķīdinātāja flakona aizbāznim (B attēls). 7. Satveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no
ierīces (C attēls). Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces. Nepieskarieties atklātajam purpurkrāsas plastmasas durklim. 8. Apgrieziet ierīci otrādi, lai šķīdinātāja flakons būtu virspusē. Ātri iespiediet purpursarkano plastmasas durkli pilnībā pulvera flakona aizbāznī, spiežot taisni lejup (D attēls). Vakuums ievilks šķīdinātāju pulvera flakonā. 9. Viegli sakratiet, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai tās neatdzesēt.
112

A attēls

B attēls

C attēls

D attēls

E attēls

F attēls

Norādījumi injicēšanai
Svarīga piezīme: • Pirms sagatavotā šķīduma lietošanas pārbaudiet, vai tajā nav redzamas cietu vielu daļiņas
(šķīdumam ir jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez daļiņām). Nelietot ADYNOVI, ja šķīdums nav pilnībā dzidrs un zāles nav pilnībā izšķīdušas.
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces (E attēls). Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT II Hi-Flow ierīcei. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (F attēls).
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē. Katra ADYNOVI flakona šķīdināšanai ar šķīdinātāju ir nepieciešams izmantot atsevišķu BAXJECT II Hi Flow ierīci.
4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē). 5. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.
Ārstēšana pēc vajadzības Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā. Tālāk norādīto tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.
113

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis

ilgums (dienas)

procedūras veids

(% vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai tiek panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse
Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).
Pediatriskā populācija
Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

114

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas 3. Kā lietot ADYNOVI 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADYNOVI 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto
ADYNOVI satur aktīvo vielu alfa rurioktokoga pegolu, pegilētu rekombinanto cilvēka VIII asinsreces faktoru. Cilvēka VIII asinsreces faktors ir pārveidots, lai paildzinātu iedarbības ilgumu. VIII faktors ir nepieciešams asins recekļu veidošanās un asiņošanas apturēšanas procesā. Pacientiem ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts) šī faktora nav vai tas nedarbojas pareizi.
ADYNOVI lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma, kuri slimo ar A hemofiliju (iedzimti asiņošanas traucējumi, kurus izraisa VIII faktora deficīts).
2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas
Nelietojiet ADYNOVI šādos gadījumos: - ja Jums ir alerģija pret alfa rurioktokoga pegolu, alfa oktokogu vai kādu citu (6. punktā minēto)
šo zāļu sastāvdaļu; - ja Jums ir alerģija pret peļu vai kāmju proteīnu.
Ja neesat par to drošs, vaicājiet ārstam.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms ADYNOVI lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Retos gadījumos pastāv iespēja, ka Jums var attīstīties anafilaktiska reakcija (smaga, pēkšņa alerģiska reakcija) pret ADYNOVI. Jums ir jāzina, kādi ir alerģisku reakciju agrīnie simptomi, piemēram, izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reibonis. Šie simptomi var ietvert agrīnas
115

anafilaktiskā šoka pazīmes, papildu simptomi var ietvert spēcīgu reiboni, samaņas zudumu un ļoti apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar ārstu. Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Ja slimojat ar sirds slimībām, informējiet par to ārstu, jo pastāv paaugstināts asinsreces (koagulācijas) komplikāciju risks.
Pacientiem, kuriem attīstās VIII faktora inhibitori Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna asiņošana netiek kontrolēta ar ADYNOVI, nekavējoties paziņojiet ārstam.
Ar katetru saistītas komplikācijas Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, baktēriju atrašanās asinīs un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Bērni un pusaudži ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadu vecuma). Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas arī uz pusaudžiem.
Citas zāles un ADYNOVI Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. A hemofīlija tikai retos gadījumos rodas sievietēm. Tāpēc nav pieejami dati par ADYNOVI lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
ADYNOVI satur nātriju Šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
3. Kā lietot ADYNOVI
Ārstēšanu ar ADYNOVI uzsāks un pārraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar A hemofiliju ārstēšanā.
Jūsu ārsts aprēķinās ADYNOVI devu atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa un ķermeņa masas, un no tā, vai to lieto asiņošanas profilaksei vai ārstēšanai. Ievadīšanas biežums būs atkarīgs no tā, cik labi ADYNOVI Jums iedarbosies. Parasti aizstājterapija ar ADYNOVI ir terapija mūža garumā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Asiņošanas profilakse ADYNOVI parastā deva ir 40–50 SV kilogramu ķermeņa masas 2 reizes nedēļā.
Asiņošanas ārstēšana ADYNOVI devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un VIII faktora vēlamā līmeņa. VIII faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes. Ja Jums šķiet, ka ADYNOVI iedarbība nav pietiekama, konsultējieties ar ārstu.
116

Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiks veikta nopietna ķirurģiska operācija.
Lietošana bērniem un pusaudžiem ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Deva pusaudžiem arī tiek aprēķināta pēc ķermeņa masas un ir tāda pati kā pieaugušajiem.
Kā lietot ADYNOVI Parasti ārsts vai medmāsa injicē ADYNOVI vēnā (intravenozi). ADYNOVI ievadīšanu injekcijas veidā varat veikt arī Jūs vai kāds cits, iepriekš saņemot atbilstošu apmācību. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Ja esat lietojis ADYNOVI vairāk nekā noteikts Vienmēr lietojiet ADYNOVI tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Vaicājiet ārstam, ja neesat pārliecināts(-a). Ja esat injicējis ADYNOVI vairāk nekā noteikts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot ADYNOVI Neievadiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo injekciju, kā paredzēts, un turpiniet lietot zāles, kā ārsts Jums teicis.
Ja pārtraucat lietot ADYNOVI Nepārtrauciet lietot ADYNOVI, ja neesat konsultējies ar ārstu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja sākas smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskas), injekcija ir nekavējoties jāpārtrauc. Ja novērojat kādu no šiem agrīnajiem alerģisko reakciju simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu:
- izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze; - lūpu un mēles pietūkums; - apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs; - vispārēja slikta pašsajūta; - reibonis un samaņas zudums.
Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija), inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var veidoties retāk (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Ja veidojas šādas antivielas, var mazināties zāļu iedarbība un var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
Biežas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10) Galvassāpes, slikta dūša, caureja, izsitumi.
Retākas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100) Pietvīkums, alerģiska reakcija (paaugstināta jutība). VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija)).
117

Papildu blakusparādības bērniem Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADYNOVI
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz uzlīmes un kastītes pēc “Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C-8 °C). Nesasaldēt.
Uzglabāt blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas laikā pulvera flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 °C) vienu periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Šādā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas pēc šī 3 mēnešu perioda vai derīguma termiņa, kas uzdrukāts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Uz zāļu kartona kastītes norādiet 3 mēnešu uzglabāšanas istabas temperatūrā datumu. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī. Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
Kad pulveris ir pilnībā izšķīdis, sagatavoto šķīdumu izlietojiet 3 stundu laikā.
Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADYNOVI satur - Aktīvā viela ir alfa rurioktokoga pegols (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors,
ko izstrādā, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju). Katrā flakonā ar pulveri nomināli ir 250, 500 vai 1000 SV alfa rurioktokoga pegola. - Šķīdinātāja flakons satur 2 ml sterilizēta ūdens injekcijām.
- Citas sastāvdaļas ir mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80 un sterlizēts ūdens injekcijām. ADYNOVI satur nātriju, skatīt 2. punktu.
ADYNOVI ārējais izskats un iepakojums ADYNOVI ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.
118

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vīne Tel: +44(0)1256 894 959 e-mail: medinfoEMEA@shire.com
Ražotājs Baxalta Belgium Manufacturing SA Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Beļģija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu
ADYNOVI nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm un šķīdinātājiem.
Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz blistera atrodas noplēšamas etiķetes.
Norādījumi par sagatavošanu lietošanai • Nelietot zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetēm un kartona kastītes. • Nelietot, ja blistera vāciņš nav pilnībā hermētisks. • Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
1. Ja zāles joprojām tiek glabātas ledusskapī, izņemiet noslēgto blisteri (satur pulvera un šķīdinātāja flakonu, kas ir iepriekš ievietoti šķīduma sagatavošanas sistēmā) no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz istabas temperatūrai (15–25 °C).
2. Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas. 3. Atveriet ADYNOVI blisteri, noplēšot aizdari. Izņemiet BAXJECT III sistēmu no blistera. 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas virsmas ar šķīdinātāja flakonu virspusē (1. attēls). Uz
šķīdinātāja flakona ir zila svītra. Nenoņemiet zilo vāciņu, kamēr tas netiek prasīts nākamajās darbībās. 5. BAXJECT III sistēmā ar vienu roku turot pulvera flakonu, ar otru roku stipri spiediet uz šķīdinātāja flakona, līdz ierīce ir pilnībā sakļauta un šķīdinātājs ieplūst pulvera flakonā (2. attēls). Nesasveriet ierīci, kamēr šķidruma pārnese nav pabeigta. 6. Pārliecinieties, ka šķīdinātāja pārnese ir pabeigta. Viegli sakratiet, līdz viss pulveris ir izšķīdis (3. attēls). Visam pulverim ir jābūt pilnībā izšķīdušam, pretējā gadījumā ne viss sagatavotais šķīdums izplūdīs cauri ierīces filtram. Zāles izšķīst ātri (parasti mazāk nekā 1 minūtes laikā). Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.
119

1. attēls

2. attēls

3. attēls

Norādījumi injicēšanai Visā šķīduma sagatavošanas un ievadīšanas laikā jāievēro aseptikas noteikumi (tīrība bez mikrobu klātbūtnes).
Svarīga piezīme: • Pirms sagatavotā šķīduma lietošanas pārbaudiet, vai tajā nav redzamas cietu vielu daļiņas
(šķīdumam ir jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez daļiņām). Nelietot, ja šķīdums nav pilnībā dzidrs un zāles nav pilnībā izšķīdušas.
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT III. Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT III sistēmai. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons atrodas augšpusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (F attēls).
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet šļircei tauriņadatu un injicējiet sagatavoto šķīdumu vēnā. Šķīdums jāievada lēnām ar ātrumu, kas nerada pacientam diskomfortu, taču nepārsniedzot 10 ml minūtē. (Skatiet 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”.)
4. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.
Ārstēšana pēc vajadzības Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā. Tālāk norādīto tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.

120

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis (% ilgums (dienas)

procedūras veids

vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai tiek panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

121

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 250 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 50 SV/ml pēc sagatavošanas ar 5 ml šķīdinātāja.
ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 500 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 100 SV/ml pēc sagatavošanas ar 5 ml šķīdinātāja.
ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 1000 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 200 SV/ml pēc sagatavošanas ar 5 ml šķīdinātāja.
ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 2000 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 400 SV/ml pēc sagatavošanas ar 5 ml šķīdinātāja.
Aktivitāte (starptautiskajās vienībās) tiek noteikta, izmantojot hromogēno testu. ADYNOVI specifiskā aktivitāte ir aptuveni 4000-6500 SV/mg proteīna.
Aktīvā viela alfa rurioktokoga pegols ir alfa oktokoga proteīna* kovalents konjugāts ar 20 kDa polietilēna glikolu (PEG).
* Cilvēka VIII asinsreces faktors ražots ar rekombinantās DNS tehnoloģiju Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnu līnijā.
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību Viens pulvera flakons satur 0,45 mmol (10 mg) nātrija, skat. 4.4. apakšpunktā.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.
Pulveris: balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs: dzidrs un bezkrāsains šķīdums.
2

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Asiņošanas profilaksei un ārstēšanai pacientiem no 12 gadu vecuma ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts).
4.2. Devas un lietošanas veids
Terapija jāveic hemofilijas ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.
Iepriekš neārstēti pacienti ADYNOVI drošums un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem līdz šim nav pierādīti. Dati nav pieejami.
Ārstēšanas uzraudzība Lai aprēķinātu ievadāmo devu un noteiktu atkārtoto infūziju biežumu, ārstēšanas laikā ir pienācīgi jānosaka VIII faktora līmenis. Katra pacienta reakcija uz VIII faktoru var atšķirties, tāpēc ir iespējami dažādi pusperiodi un atveseļošanās pakāpes. Ja deva ir balstīta uz ķermeņa masu, tā var būt jāpielāgo pacientiem ar pārmērīgi mazu vai lielu ķermeņa masu. Nozīmīgas ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā ir obligāta precīza aizstājterapijas uzraudzība, izmantojot koagulācijas analīzi (VIII faktora darbība plazmā). Faktisko datu pētījumā ir norādīts, ka VIII faktora līmeni plazmā var uzraudzīt, izmantojot hromogēniska substrāta metodi vai vienas stadijas asinsreces testu, ko parasti izmanto klīniskajās laboratorijās.
Devas Aizstājterapijas deva un ilgums ir atkarīgi no VIII faktora deficīta smaguma, asiņošanas vietas un pakāpes, kā arī pacienta klīniskā stāvokļa.
Ievadītā VIII faktora vienību skaitu izsaka starptautiskās vienībās (SV), kas ir saistītas ar pašreizējo PVO koncentrācijas standartu VIII faktoru saturošām zālēm. VIII faktora aktivitāte plazmā ir izteikta vai nu procentos (salīdzinot ar normālo cilvēka plazmu), vai vēlams starptautiskās vienībās (salīdzinot ar starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).
Viena VIII faktora aktivitātes starptautiskā vienība (SV) atbilst VIII faktora daudzumam vienā ml normai atbilstošas cilvēka plazmas.
Ārstēšana pēc vajadzības Nepieciešamā VIII faktora deva tiek aprēķināta, balstoties uz empīriskiem novērojumiem, ka VIII faktora 1 SV uz kilogramu ķermeņa masas paaugstina plazmā esošā VIII faktora aktivitāti par 2 SV/dl. Nepieciešamā deva tiek noteikta, izmantojot šādu formulu:
Nepieciešamās starptautiskās vienības (SV) = ķermeņa masa (kg) x VIII faktora vēlamā paaugstināšanās (%) x 0,5
Daudzums, kas jāievada, un ievadīšanas biežums vienmēr ir jāpiemēro klīniskajai efektivitātei katrā konkrētajā gadījumā.
Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā.
3

Tālāk norādīto 1. tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis (% ilgums (dienas)

procedūras veids

vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai ir panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

ADYNOVI ir paredzētas intravenozai lietošanai.

Ievadīšanas ātrums ir jānosaka līdz maksimāli 10 ml/min, lai neradītu diskomfortu pacientam.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, sākotnējo alfa oktokoga molekulu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināma alerģiska reakcija pret peļu vai kāmju proteīnu.

4

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Paaugstināta jutība Lietojot ADYNOVI, ir iespējamas alerģiskas paaugstinātas jutības reakcijas. Zāles satur nelielu daudzumu peļu un kāmju izcelsmes proteīnu. Ja tiek novēroti paaugstinātas jutības simptomi, pacientam nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un jāsazinās ar ārstu. Pacienti jāinformē par paaugstinātas jutības reakciju agrīniem simptomiem, tostarp nātreni, vispārēju nātreni, spiedošu sajūtu krūtīs, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.
Anafilaktiskā šoka gadījumā jālieto standarta terapija šoka ārstēšanai.
Inhibitori Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir zināma A hemofilijas pacientu ārstēšanas komplikācija. Šie inhibitori parasti ir IgG imūnglobulīni, kas darbojas pret VIII faktora prokoagulanta aktivitāti un kuru daudzums tiek izteikts Betesda vienībās (BV) mililitrā plazmas, izmantojot modificētu testu. Inhibitoru veidošanās risks ir savstarpēji saistīts ar slimības smagumu, kā arī ar VIII faktora iedarbību, šis risks ir vislielākais pirmajās 20 terapijas dienās. Retos gadījumos inhibitori var veidoties arī pēc pirmajām 100 iedarbības dienām.
Atkārtotas inhibitoru (zema titra) veidošanās gadījumi novēroti pēc vienu VIII faktoru saturošo zāļu nomaiņas ar citām iepriekš ārstētiem pacientiem ar inhibitoru veidošanos anamnēzē pēc vairāk nekā 100 iedarbības dienām. Tāpēc pēc jebkuru zāļu nomaiņas ar citu ir ieteicams rūpīgi novērot visus pacientus, vai tiem neveidojas inhibitori.
Inhibitoru veidošanās klīniskā nozīmība ir atkarīga no inhibitora titra, jo zema titra inhibitori, kas pastāv īslaicīgi vai pastāvīgi saglabājas kā zema titra inhibitori, rada mazāku nepietiekamas klīniskās atbildes reakcijas risku nekā augsta titra inhibitori.
Kopumā visiem ar VIII asinsreces faktoru saturošām zālēm ārstētajiem pacientiem uzmanīgi jākontrolē inhibitoru veidošanās, izmantojot atbilstošu klīnisko novērošanu un laboratoriskos testus. Ja netiek sasniegts gaidītais VIII asinsreces faktora aktivitātes līmenis plazmā vai ja asiņošanu nav iespējams kontrolēt ar atbilstošu VIII faktora devu, jāpārbauda VIII asinsreces faktora inhibitoru klātbūtne. Pacientiem ar augstu inhibitoru līmeni VIII faktora terapija var nebūt efektīva un, iespējams, būs jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Šādu pacientu ārstēšana jāvada ārstiem, kam ir pieredze hemofilijas ārstēšanā un ārstēšanā VIII faktora inhibitoru veidošanās gadījumā.
Imūnās tolerances indukcija (ITI) Nav pieejami klīniskie dati par ADYNOVI lietošanu imūnās tolerances indukcijā.
Kardiovaskulārie notikumi Pacientiem ar esošiem kardiovaskulārā riska faktoriem aizstājterapija ar VIII faktoru var palielināt kardiovaskulāro risku.
Ar katetru saistītas komplikācijas terapijā Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, bakteriēmija un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Apsvērumi saistībā ar palīgvielām Pēc sagatavošanas šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāievēropacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
Zāļu nosaukums un sērijas numurs Katru reizi, kad ADYNOVI tiek ievadīts pacientam, stingri ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un ievadīto zāļu sērijas numuru.
Pediatriskā populācija Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.
5

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav ziņots par cilvēka VIII asinsreces faktoru (rDNS) saturošu zāļu mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar VIII faktoru nav veikti. Tā kā sievietēm A hemofilija ir sastopama reti, nav pieredzes par VIII faktora lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā. Tāpēc VIII faktoru grūtniecības un barošanas ar krūti periodā drīkst lietot tikai tad, ja tas ir būtiski nepieciešams.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums Paaugstināta jutība vai alerģiskas reakcijas (kas var ietvert angioedēmu, dedzināšanu un durstīšanas sajūtu injekcijas vietā, drebuļus, pietvīkumu, vispārēju nātreni, galvassāpes, nātreni, hipotensiju, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, spiedošu sajūtu krūtīs, tirpšanu, vemšanu, sēkšanu) ir novērotas reti un dažos gadījumos var progresēt līdz smagai anafilaksei (tajā skaitā šokam).

A hemofilijas pacientiem, kuri tiek ārstēti ar VIII faktoru, tostarp ADYNOVI, var veidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori). Ja šādi inhibitori veidojas, tie var izpausties kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar specializētu hemofilijas centru.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā ADYNOVI drošums tika novērtēts 243 iepriekš ārstētiem pacientiem, kuriem bija smaga A hemofilija (VIII faktors — mazāk par 1% no normas) un kuri saņēma vismaz vienu ADYNOVI devu 3 pabeigtos daudzcentru, prospektīvos, atklātos klīniskajos pētījumos un 2 notiekošos klīniskajos pētījumos. Vidējais ADYNOVI iedarbības dienu skaits vienam pacientam bija 103,5 dienas (min.–maks.: 1- 278).

Tālāk redzamā tabula ir izveidota saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (orgānu sistēmu klase un ieteiktais termina līmenis).

Biežums tika novērtēts atbilstoši šādam iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības uzskaitītas to nopietnības samazinājuma secībā.

2. tabula. Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots saistībā ar ADYNOVI lietošanu

MedDRA standarta orgānu sistēmu klase

Nevēlamās blakusparādības

Biežums vienam pacientam

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Imūnās sistēmas traucējumi
Nervu sistēmas traucējumi
Asinsvadu sistēmas traucējumi

VIII faktora inhibīcija
Paaugstināta jutība Galvassāpes Pietvīkums

Retāk (IeĀP)*
Retāk Bieži Retāk

6

2. tabula. Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots saistībā ar ADYNOVI lietošanu

MedDRA standarta orgānu sistēmu klase

Nevēlamās blakusparādības

Biežums vienam pacientam

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Bieži

Slikta dūša

Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Bieži

*Biežums ir balstīts uz FVIII saturošo zāļu pētījumiem, kuros tika iekļauti pacienti ar smagu A hemofīliju. IeĀP = iepriekš ārstēti pacienti

Atlasīto nevēlamo blakusparādību apraksts

Paaugstināta jutība Novērotais paaugstinātas jutības notikums bija mēreni, pārejoši un mazāk būtiski izsitumi, kas radās vienam 2 gadus vecam pacientam, kuram iepriekš, lietojot ADYNOVI, bija novēroti izsitumi.

Pediatriskā populācija Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums tika novērtēts 38 pacientiem līdz 6 gadu vecumam un 34 pacientiem no 6 līdz 12 gadu vecumam, un šie pacienti tika pakļauti iedarbībai attiecīgi kopā 2880 dienas un 2975 dienas. Vidējais (SD) vecums attiecīgi bija 3,3 (1,55) gadi un 8,1 (1,92) gads.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par rekombinanta VIII asinsreces faktora pārdozēšanas simptomiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiskie līdzekļi, asins koagulācijas faktors VIII, ATĶ kods: B02BD02.
VIII faktora/fon Villebranda (von Willebrand) faktora komplekss sastāv no divām molekulām (VIII faktora un fon Villebranda faktora) ar atšķirīgām fizioloģiskām funkcijām. Ja zāles ievada pacientam ar hemofiliju, VIII faktors saistās ar fon Villebranda faktoru pacienta asinsritē. Aktivizētais VIII faktors darbojas kā aktivizētā IX faktora līdzfaktors, paātrinot X faktora pārvēršanu par aktivizēto X faktoru, kas pārvērš protrombīnu par trombīnu. Pēc tam trombīns pārvērš fibrinogēnu par fibrīnu un izveidojas trombs. A hemofilija ir ar X hromosomu saistīti iedzimti asinsreces traucējumi samazināta VIII:C faktora līmeņa dēļ, kas spontāni, traumas vai ķirurģiskas traumas rezultātā izraisa plašu asiņošanu locītavās, muskuļos vai iekšējos orgānos. Izmantojot aizstājterapiju, VIII faktora līmenis plazmā tiek paaugstināts, tādējādi īslaicīgi tiek novērsta faktora nepietiekamība un tiek koriģētas asiņošanas tendences.
Alfa rurioktokoga pegols, ir pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors ar pagarinātu pusperiodu. Alfa rurioktokoga pegols ir alfa oktokoga kovalents konjugāts, kas sastāv no 2332 aminoskābēm ar polietilēnglikola (PEG) reaģentu (MW 20 kDa). Alfa rurioktoga pegola
7

terapeitiskā darbība ir atvasināta no alfa oktokoga, ko ražo no Ķīnas kāmju olnīcu šūnām, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju. Pēc tam alfa oktokogs tiek kovalenti konjugēts ar PEG reaģentu. PEG daļa tiek konjugēta alfa oktokogam, lai palielinātu plazmas pusperiodu.
Klīniskā efektivitāte un drošums ADYNOVI drošums, efektivitāte un farmakokinētika tika novērtēti galvenajā, daudzcentru, atvērtā, prospektīvā klīniskajā pētījumā, kurā salīdzināja efektivitāti profilaktiskas terapijas režīmam divreiz nedēļā un ārstēšanai pēc pieprasījuma, kā arī noteica hemostatisko efektivitāti asiņošanas epizožu ārstēšanā. Kopumā 137 iepriekš ārstēti vīrieši (no 12 līdz 65 gadiem) ar smagu A hemofiliju saņēma vismaz vienu ADYNOVI infūziju. Divdesmit pieci pacienti no 137 pacientiem bija pusaudži (no 12 līdz 18 gadiem).
Profilakse Pacienti saņēma profilaktisku terapiju (n = 120) ar ADYNOVI devu 40–50 SV uz kilogramu divreiz nedēļā vai ārstēšanu pēc vajadzības (n = 17) ar ADYNOVI devu 10–60 SV uz kilogramu 6 mēnešus. Vidējais devu intervāls bija 3,6 dienas, un vidējā deva (SD) bija 48.7 (4.4) SV/kg. Vienam simtam astoņpadsmit profilaktiskās terapijas pacientu no 120 pacientiem (98%) saglabāja ieteicamo sākuma režīmu bez devas pielāgošanas, un 2 pacientiem palielināja devu līdz 60 SV/kg profilakses laikā mērķa locītavu asiņošanas dēļ.
Protokolam atbilstošā populācijā, t. i., atbilstīgi protokolā norādītajām devu prasībām, kopumā 101 pacients saņēma zāles divas reizes nedēļā profilakses grupā, bet 17 pacienti tika ārstēti epizodiski ārstēšanas pēc vajadzības grupā. Vidējais asiņošanas gadījumu biežums gadā (ABR — Annualised bleeding rate) ārstēšanas pēc vajadzības grupā bija 41,5 gadījumi salīdzinājumā ar 1,9 gadījumiem, saņemot zāles divas reizes nedēļā profilakses grupā. Vidējais locītavu ABR (1. cet.; 3. cet.) ārstēšanas pēc vajadzības grupā bija 38,1 gadījums (24,5; 44,6) salīdzinājumā ar 0,0 gadījumiem (0,0; 2,0) profilakses grupā, un vidējais spontānas ABR bija 21,6 gadījumi (11,2; 33,2) ārstēšanas pēc vajadzības grupā salīdzinājumā ar 0,0 gadījumiem (0,0; 2,2) profilakses grupā. Pilnas analīzes populācijas rezultāti bija līdzīgi protokolam atbilstošās populācijas rezultātiem. Vērts atzīmēt, ka ABR nav salīdzināms starp atšķirīgiem faktora koncentrātiem un starp atšķirīgiem klīniskajiem pētījumiem.
Četrdesmit pacientiem no 101 (40%) bija asiņošanas epizodes, 58 pacientiem no 101 (57%) bija locītavu asiņošanas epizodes, un 58 pacientiem no 101 (57%) bija spontānas asiņošanas epizodes profilakses grupā. Visiem pacientiem ārstēšanas pēc pieprasījuma grupā bija asiņošanas epizodes, tostarp locītavu vai spontānas asiņošanas epizodes.
Asiņošanas epizožu ārstēšana Kopumā 518 asiņošanas epizodes tika ārstētas ar ADYNOVI protokolam atbilstošā populācijā. No tām 361 asiņošanas epizode (n = 17 pacienti) radās ārstēšanas pēc vajadzības grupā, bet 157 epizodes (n = 61 pacients) radās profilakses grupā. Vidējā infūzijas deva, lai ārstētu visas asiņošanas epizodes protokolam atbilstošā populācijā, bija 32,0 (starpkvartiļu diapazons (IQR- Interquartile Range): 21,5) SV uz kilogramu. Kopumā 95,9% no asiņošanas epizodēm tika kontrolēti ar 1–2 infūzijām, bet 85,5% tika kontrolēti tikai ar 1 infūziju. No 518 asiņošanas epizodēm 96,1% epizožu tika novērtētas kā izcilas (pilnīgs sāpju atvieglojums vai asiņošanas objektīvu pazīmju zudums) vai kā labas (noteiktas pakāpes sāpju atvieglojums un/vai asiņošanas pazīmju uzlabojums pēc vienas infūzijas), reaģējot uz ārstēšanu ar ADYNOVI.
Pediatriskā populācija līdz 12 gadu vecumam Kopumā 66 iepriekš ārstētiem pacientiem ar smagu A hemofiliju tika noteiktas devas (32 pacienti vecumā līdz 6 gadiem, un 34 pacienti vecumā no 6 līdz 12 gadiem) pediatriskā pētījumā. ADYNOVI profilaktiskā deva bija no 40 līdz 60 SV/kg divreiz nedēļā. Vidējā deva (SD) bija 54,3 (6,3) SV/kg, un vidējais infūzijas biežums nedēļā bija 1,87 reizes. Vidējais kopējais ABR bija 2,0 (IQR: 3,9) 65 pacientiem protokolam atbilstošā populācijā, un vidējais ABR spontānas asiņošanas un locītavu asiņošanas epizodēm bija 0 (IQR: 1,9). Divdesmit četriem pacientiem no 65 (37%) nebija asiņošanas epizožu, 47 pacientiem no 65 (72%) nebija locītavu asiņošanas epizožu, un 43 pacientiem no 65 (66%) nebija spontānas asiņošanas epizožu profilakses grupā.
8

No 70 asiņošanas epizodēm, kas novērotas pediatriskajā pētījumā, 82,9% epizožu bija kontrolēti ar 1 infūziju un 91,4% epizožu tika kontrolēti ar 1 vai 2 infūzijām. Asiņošanas kontrole tika novērtēta kā izcila (pilnīgs sāpju atvieglojums vai asiņošanas objektīvu pazīmju zudums) vai kā laba (noteiktas pakāpes sāpju atvieglojums un/vai asiņošanas pazīmju uzlabojums pēc vienas infūzijas) 63 asiņošanas epizodēs no 70 (90,0%).
Perioperatīvās procedūras (ķirurģiskā profilakse) Kopumā 21 lielas ķirurģiskās procedūras un 5 papildu nelielas ķirurģiskās procedūras tika veiktas un novērtētas 21 unikālam pacientam ķirurģiskajā pētījumā. Lielās ķirurģiskās procedūrās sākotnējā deva pirms operācijas bija diapazonā no 36 SV/kg līdz 109 SV/kg (vidējā vērtība: 63 SV/kg); kopējā deva pēc operācijas bija diapazonā no 186 SV/kg līdz 1320 IU/kg (vidējā vērtība: 490 SV/kg). Lielās ķirurģiskās procedūrās vidējā kopējā deva bija 553 SV/kg (diapazons: 248-1394 SV/kg); nelielās ķirurģiskās procedūrās vidējā kopējā deva bija 106 SV/kg (diapazons: 76-132 SV/kg).
Perioperatīvā hemostatiskā efektivitāte tika novērtēta kā izcila (asiņošanas zudums mazāks par to, kas paredzēts tāda paša tipa procedūrai, kas veikta pacientam bez hemofilijas, vai līdzvērtīgs tam, un nepieciešamie asins komponenti pārliešanai ir mazāk, nekā paredzēts populācijai bez hemofilijas, vai līdzīgi tam) visās 26 (21 lielās, 5 nelielās) procedūrās. Vidējais (IQR) novērotais operācijas laikā zaudētais asins zudums (n = 14) bija 10,0 (20,0) ml salīdzinājumā ar paredzamo vidējo asins zudumu (n = 14) 150,0 (140,0) ml lielās ortopēdiskās operācijās.
Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus zālēm ADYNOVI vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās attiecībā uz iedzimta VIII faktora deficīta novēršanu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
ADYNOVI farmakokinētika (FK) tika novērtēta krustotā pētījumā ar alfa oktokogu 26 pacientiem (18 pieaugušie un 8 pusaudži) un 22 pacientiem (16 pieaugušie un 6 pusaudži) pēc 6 mēnešu ārstēšanas ar ADYNOVI. VIII faktora aktivitāte plazmā tika noteikta, izmantojot vienas stadijas asinsreces testu un hromogēno metodi.
ADYNOVI ir par 1,4–1,5 reizēm ilgāks pusperiods salīdzinājumā ar pilna garuma rekombinantu cilvēka VIII asinsreces faktoru (alfa oktokogu) pusaudžu un pieaugušo populācijā, kā noteikts attiecīgi pēc vienas stadijas asinsreces testa un hromogēnās metodes. AUC palielinājums un klīrensa samazinājums salīdzinājumā ar sākotnējo molekulu, alfa oktokogu, arī tikai novēroti. Pakāpeniskā atveseļošanās bija salīdzināma abām zālēm. FK parametru izmaiņas bija līdzīgas gan pieaugušo, gan pusaudžu populācijā un starp vienas stadijas asinsreces testu un hromogēnā substrāta metodi.
Pediatriskā farmakokinētika Farmakokinētiskie parametri, kas aprēķināti no 39 pacientiem vecumā līdz 18 gadiem (ārstēšanai plānoto analīze), ir pieejami par 14 bērniem (2–6 gadi), 17 vecākiem bērniem (6–12 gadi) un 8 pusaudžiem (12–18 gadi). Pediatriskajā populācijā pusperiods bija par 1,3–1,5 reizēm ilgāks, izmantojot gan vienas stadijas asinsreces testu, gan hromogēno metodi. ADYNOVI vidējais klīrenss (ņemot vērā ķermeņa masu) bija lielāks, un vidējais pusperiods bija īsāks bērniem līdz 12 gadu vecumam nekā pieaugušajiem. Lielāka deva var būt nepieciešama bērniem līdz 12 gadu vecumam; skatīt 4.2. apakšpunktu.
9

3. tabula. Farmakokinētiskie parametri, izmantojot hromogēno testu

(aritmētiskā vidējā vērtība ± SD)

ADYNOVI

ADYNOVI

ADYNOVI

ADYNOVI

Pieaugušie

Pusaudži

Pediatriskie

Pediatriskie

(no 18 gadiem)

(12–18 gadi)

pacienti

pacienti

FK parametri

N = 18

N=8

(6–12 gadi) (līdz 6 gadiem)

Deva:

Deva:

N = 17

N = 14

45 ± 5 SV/kg

45 ± 5 SV/kg

Deva:

Deva:

50 ± 10 SV/kg 50 ± 10 SV/kg

Pētījuma dizains Atsevišķa FK ar pilnu paraugu ņemšanua

Populācijas FK ar retu paraugu ņemšanub

Terminālais pusperiods [h]

15,01 ± 3,89

13,80 ± 4,01

11,93 ± 2,58

12,99 ± 8,75

MRT [h]

19,70 ± 5,05

17,73 ± 5,44

17,24 ± 3,73

18,74 ± 12,60

CL [ml/(kg·h)]

2,16 ± 0,75

2,58 ± 0,84

2,80 ± 0,67

3,49 ± 1,21

Pakāpeniskā

nac

nac

atjaunošanās

2,87 ± 0,61

2,34 ± 0,62

(2,19 ± 0,40)

(1,90 ± 0,27)

[(SV/dl)/(SV/kg)]

AUC0-Inf [SV·h/dl]

2589 ± 848

1900 ± 841

2259 ± 514

2190 ± 1593

Vss [dl/kg]

0,40 ± 0,09

0,54 ± 0,22

0,46 ± 0,04

0,54 ± 0,03

Cmax [SV/dl]

145 ± 29

117 ± 28

nac (130 ± 24)

nac (117 ± 16)

Saīsinājumi: Cmax: maksimālā novērotā aktivitāte; AUC: laukums zem līknes; MRT: vidējais

uzturēšanās laiks; CL: klīrenss; Vss: ķermeņa masai pielāgots izkliedes tilpums stabilā stāvoklī. a Atsevišķa FK ar 12 paraugiem pēc infūzijas.

b Populācijas FK modelis ar 3 paraugiem pēc infūzijas, ņemot vērā randomizētu ievilkšanu grafiku.

c NA, Nav piemērojams, jo pakāpenisko atveseļošanos un Cmax bērniem noteica ar atsevišķu FK.

Pakāpeniskās atveseļošanās rezultāti un Cmax , ko nosaka ar atsevišķu FK, iekavās. d Klīrensa analīzē netika iekļauta pacienta 122001 klīrensa vērtība 12,18 ml/(kg·h), vecuma grupā no

12 līdz 18 gadu vecumam.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumā ar Cynomologous pērtiķiem diviem dzīvniekiem vidējās devas grupā (350 SV/kg) tika konstatēta vakuolu veidošanās nierēs. Pēc 2 nedēļām vakuolas nebija pazudušas. Nav zināms par preklīniskā pētījumā novērotām vakuolu veidošanās sakarībām cilvēkiem.

Neklīniskie dati ir pieejami tikai par 1 mēneša pakļaušanu zāļu iedarbībai, un netika veikts neviens AYNOVI pētījums ar jauniem dzīvniekiem. Tāpēc nebija iespējams izdarīt secinājumus par PEG uzkrāšanās iespējamo risku dažādos audos/orgānos attiecībā uz ADYNOVI ilgstošu lietošanu pediatriskajā populācijā.

Ar ADYNOVI nav veikti pētījumi par genotoksicitāti, kancerogenitāti vai reproduktīvo toksicitāti.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris Mannīts Trehalozes dihidrāts Histidīns Glutations Nātrija hlorīds Kalcija hlorīda dihidrāts
10

Tris(hidroksimetil)aminometāns Polisorbāts 80
Šķīdinātājs Sterilizēts ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
Neatvērts flakons 2 gadi.
Pirms atvēršanas zāles var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 ºC) līdz 3 mēnešiem. Uz zāļu kartona kastītes jānorāda 3 mēnešu istabas temperatūrā uzglabāšanas beigu datums. Šis datums nedrīkst būt vēlāks par datumu, kas sākotnēji norādīts uz ārējā iepakojuma. Šī perioda beigās zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī — tās ir jāizlieto vai jālikvidē.
Pēc sagatavošanas: Pagatavotā šķīduma ķīmiskā un fiziskā stabilitāte ir pierādīta 3 stundas temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C. Mikrobioloģijas kontekstā zāles jālieto nekavējoties, ja vien zāļu sagatavošanas metode nenovērš mikrobioloģisko piemaisījumu rašanās risku. Ja zāles netiek izlietotas nekavējoties, par pagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs. Neatdzesēt.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8 °C). Nesasaldēt. ADYNOVI ar BAXJECT II HI-Flow ierīci: uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ADYNOVI BAXJECT III sistēmā: uzglabāt noslēgto blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
I klases stikla flakons, kas noslēgts ar hlorbutilgumijas aizbāzni un satur 250 SV, 500 SV, 1000 SV vai 2000 SV pulvera. I klases stikla flakons, kas noslēgts ar hlorbutilgumijas aizbāzni un satur 5 ml sterilizēta ūdens injekcijām. Zāles ir pieejamas vienā no tālāk norādītajām kombinācijām.
- ADYNOVI ar BAXJECT II HI-Flow ierīci: katrā iepakojumā ir pulvera flakons, šķīdinātāja flakons un ierīce zāļu sagatavošanai (BAXJECT II Hi-Flow).
- ADYNOVI BAXJECT III sistēmā: katrā iepakojumā ir lietošanai gatava BAXJECT III sistēma noslēgtā blisterī, ar pulvera flakonu un šķīdinātāja flakonu, kas iepriekš savienoti šķīduma sagatavošanai.
6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda, vai sagatavotajā zāļu šķīdumā nav redzamas cietu vielu daļiņas un nav mainījusies krāsa. Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz lāsmojošam. Nedrīkst lietot šķīdumu, ja tas ir duļķains vai ir redzamas nogulsnes. Pēc sagatavošanas šķīduma pH ir 6,7-7,3. Osmolalitāte ir ≥ 380 mOsmol/kg.
11

Zāļu sagatavošana lietošanai, izmantojot BAXJECT II Hi-Flow ierīci: Sagatavojot zāles lietošanai, izmantojiet tikai iepakojumā pievienoto šķīdinātāja flakonu un sagatavošanai paredzēto ierīci. 1. Zāļu sagatavošanu veiciet uz līdzenas darba virsmas un izmantojiet antiseptikas metodi (tīrība
bez mikrobu klātbūtnes). 2. Pirms pulvera un šķīdinātāja flakona lietošanas uzgaidiet, kamēr tie sasniedz istabas
temperatūru (no 15 °C līdz 25 °C). 3. Noņemiet plastmasas vāciņus no pulvera un šķīdinātāja flakona. 4. Notīriet gumijas aizbāžņus ar spirta salveti un pirms lietošanas uzgaidiet, kamēr tie nožūst. 5. Atveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu, noplēšot aizdari un nepieskaroties
iepakojuma saturam (A attēls). Neizņemiet ierīci no iepakojuma. 6. Apgrieziet iepakojumu otrādi. Spiediet taisni lejup, lai pilnībā izbīdītu caurspīdīgo plastmasas
durkli cauri šķīdinātāja flakona aizbāznim (B attēls). 7. Satveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no
ierīces (C attēls). Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces. Nepieskarieties atklātajam purpurkrāsas plastmasas durklim. 8. Apgrieziet ierīci otrādi, lai šķīdinātāja flakons būtu virspusē. Ātri iespiediet purpursarkano plastmasas durkli pilnībā pulvera flakona aizbāznī, spiežot taisni lejup (D attēls). Vakuums ievilks šķīdinātāju pulvera flakonā. 9. Viegli sakratiet, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai tās neatdzesēt.

A attēls

B attēls

C attēls

D attēls

E attēls

F attēls

Ievadīšana • Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu, vai tajā nav redzamas cietu vielu
daļiņas un nav mainījusies krāsa. o Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam. o Nelietot, ja ir redzamas cietu vielu daļiņas vai ir mainījusies krāsa. • Ievadiet šķīdumu pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 3 stundu laikā pēc sagatavošanas.
Ievadīšanas darbības:
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces (E attēls). Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT II Hi-Flow ierīcei. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
12

2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (F attēls).
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē. Katra ADYNOVI flakona atšķaidīšanai ar šķīdinātāju ir nepieciešams izmantot atsevišķu BAXJECT II Hi Flow ierīci.
4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē).

Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz pulvera flakona atrodas noplēšamas etiķetes.

Zāļu sagatavošana ar BAXJECT III sistēmu Nelietot, ja blistera vāciņš nav pilnībā hermētisks.

1. Ja zāles joprojām tiek glabātas ledusskapī, izņemiet noslēgto blisteri (satur pulvera un šķīdinātāja flakonu, kas ir iepriekš ievietoti šķīduma sagatavošanas ierīcē) no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz istabas temperatūrai (15–25 °C).
2. Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas. 3. Atveriet ADYNOVI blisteri, noplēšot aizdari. Izņemiet BAXJECT III sistēmu no blistera. 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas virsmas ar šķīdinātāja flakonu virspusē (1. attēls). Uz
šķīdinātāja flakona ir zila svītra. Nenoņemiet zilo vāciņu, kamēr tas netiek prasīts nākamajās darbībās. 5. BAXJECT III sistēmā ar vienu roku turot pulvera flakonu, ar otru roku stipri spiediet uz šķīdinātāja flakona, līdz ierīce ir pilnībā sakļauta un šķīdinātājs ieplūst pulvera flakonā (2. attēls). Nesasveriet ierīci, kamēr šķidruma pārnese nav pabeigta. 6. Pārliecinieties, ka šķīdinātāja pārnese ir pabeigta. Viegli sakratiet, līdz viss pulveris ir izšķīdis (3. attēls). Visam pulverim ir jābūt pilnībā izšķīdušam, pretējā gadījumā ne viss sagatavotais šķīdums izplūdīs cauri ierīces filtram. Zāles izšķīst ātri (parasti mazāk nekā 1 minūtes laikā). Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.

1. attēls

2. attēls

3. attēls

Ievadīšana • Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu, vai tajā nav redzamas cietu vielu
daļiņas un nav mainījusies krāsa. o Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam. o Nelietot, ja ir redzamas cietu vielu daļiņas vai ir mainījusies krāsa. • Ievadiet šķīdumu pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 3 stundu laikā pēc sagatavošanas.
Ievadīšanas darbības:
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT III sistēmas. Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT III sistēmai. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli.
13

3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē.
4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē). Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz blistera atrodas noplēšamas etiķetes. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vienna Austrija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/003 EU/1/17/1247/004 EU/1/17/1247/007 EU/1/17/1247/008 EU/1/17/1247/011 EU/1/17/1247/012 EU/1/17/1247/013 EU/1/17/1247/014 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2018. 08. janvāris
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
14

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 250 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 125 SV/ml pēc atšķaidīšanas ar 2 ml šķīdinātāja. ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 500 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 250 SV/ml pēc sagatavošanas ar 2 ml šķīdinātāja. ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Viens flakons nomināli satur 1000 SV cilvēka VIII asinsreces faktora (rDNS), alfa rurioktokoga pegola (rurioctocog alfa pegol), kas atbilst koncentrācijai 500 SV/ml pēc sagatavošanas ar 2 ml šķīdinātāja. Aktivitāte (starptautiskajās vienībās) tiek noteikta, izmantojot hromogēno testu. ADYNOVI specifiskā aktivitāte ir aptuveni 4000-6500 SV/mg proteīna. Aktīvā viela alfa rurioktokoga pegols ir alfa oktokoga proteīna* kovalents konjugāts ar 20 kDa polietilēna glikolu (PEG). * Cilvēka VIII asinsreces faktors ražots ar rekombinantās DNS tehnoloģijuĶīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnu līnijā. Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību Viens pulvera flakons satur 0,45 mmol (10 mg) nātrija, skat. 4.4. apakšpunktā. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris: balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs: dzidrs un bezkrāsains šķīdums.
15

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Asiņošanas profilaksei un ārstēšanai pacientiem no 12 gadiem ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts).
4.2. Devas un lietošanas veids
Terapija jāveic hemofilijas ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.
Iepriekš neārstēti pacienti ADYNOVI drošums un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem līdz šim nav pierādīti. Dati nav pieejami.
Ārstēšanas uzraudzība: Lai aprēķinātu ievadāmo devu un noteiktu atkārtoto infūziju biežumu, ārstēšanas laikā ir pienācīgi jānosaka VIII faktora līmenis. Katra pacienta reakcija uz VIII faktoru var atšķirties, tāpēc ir iespējami dažādi pusperiodi un atveseļošanās pakāpes. Ja deva ir balstīta uz ķermeņa masu, tā var būt jāpielāgo pacientiem ar pārmērīgi mazu vai lielu ķermeņa masu. Nozīmīgas ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā ir obligāta precīza aizstājterapijas uzraudzība, izmantojot koagulācijas analīzi (VIII faktora darbība plazmā). Faktisko datu pētījumā ir norādīts, ka VIII faktora līmeni plazmā var uzraudzīt, izmantojot hromogēnā substrāta metodi vai vienas stadijas asinsreces testu, ko parasti izmanto klīniskajās laboratorijās.
Devas Aizstājterapijas deva un ilgums ir atkarīgi no VIII faktora deficīta smaguma, asiņošanas vietas un pakāpes, kā arī pacienta klīniskā stāvokļa.
Ievadītā VIII faktora vienību skaitu izsaka starptautiskās vienībās (SV), kas ir saistītas ar pašreizējo PVO koncentrācijas standartu VIII faktoru saturošām zālēm. VIII faktora aktivitāte plazmā ir izteikta vai nu procentos (salīdzinot ar normālo cilvēka plazmu), vai vēlams starptautiskās vienībās (salīdzinot ar starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).
Viena VIII faktora aktivitātes starptautiskā vienība (SV) atbilst VIII faktora daudzumam vienā ml normai atbilstošas cilvēka plazmas.
Ārstēšana pēc vajadzības Nepieciešamā VIII faktora deva tiek aprēķināta, balstoties uz empīriskiem novērojumiem, ka VIII faktora 1 SV uz kilogramu ķermeņa masas paaugstina plazmā esošā VIII faktora aktivitāti par 2 SV/dl. Nepieciešamā deva tiek noteikta, izmantojot šādu formulu:
Nepieciešamās starptautiskās vienības (SV) = ķermeņa masa (kg) x VIII faktora vēlamā paaugstināšanās (%) x 0,5
Daudzums, kas jāievada, un ievadīšanas biežums vienmēr ir jāpiemēro klīniskajai efektivitātei katrā konkrētajā gadījumā.
Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā.
Tālāk norādīto 1. tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.
16

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis (% ilgums (dienas)

procedūras veids

vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai ir panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

ADYNOVI ir paredzētas intravenozai lietošanai Ievadīšanas ātrums ir jānosaka līdz maksimāli 10 ml/min, lai neradītu diskomfortu pacientam.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, sākotnējo alfa oktokoga molekulu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināma alerģiska reakcija pret peļu vai kāmju proteīnu.

17

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Paaugstināta jutība Lietojot ADYNOVI, ir iespējamas alerģiskas paaugstinātas jutības reakcijas. Zāles satur nelielu daudzumu peļu un kāmju izcelsmes proteīnu. Ja tiek novēroti paaugstinātas jutības simptomi, pacientam nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un jāsazinās ar ārstu. Pacienti jāinformē par paaugstinātas jutības reakciju agrīniem simptomiem, tostarp nātreni, vispārēju nātreni, spiedošu sajūtu krūtīs, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.
Anafilaktiskā šoka gadījumā jālieto standarta terapija šoka ārstēšanai.
Inhibitori Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir zināma A hemofilijas pacientu ārstēšanas komplikācija. Šie inhibitori parasti ir IgG imūnglobulīni, kas darbojas pret VIII faktora prokoagulanta aktivitāti un kuru daudzums tiek izteikts Betesda vienībās (BV) mililitrā plazmas, izmantojot modificētu testu. Inhibitoru veidošanās risks ir savstarpēji saistīts ar slimības smagumu, kā arī ar VIII faktora iedarbību, šis risks ir vislielākais pirmajās 20 terapijas dienās. Retos gadījumos inhibitori var veidoties arī pēc pirmajām 100 iedarbības dienām.
Atkārtotas inhibitoru (zema titra) veidošanās gadījumi novēroti pēc vienu VIII faktoru saturošo zāļu nomaiņas ar citām iepriekš ārstētiem pacientiem ar inhibitoru veidošanos anamnēzē pēc vairāk nekā 100 iedarbības dienām. Tāpēc pēc jebkuru zāļu nomaiņas ar citu ir ieteicams rūpīgi novērot visus pacientus, vai tiem neveidojas inhibitori.
Inhibitoru veidošanās klīniskā nozīmība ir atkarīga no inhibitora titra, jo zema titra inhibitori, kas pastāv īslaicīgi vai pastāvīgi saglabājas kā zema titra inhibitori, rada mazāku nepietiekamas klīniskās atbildes reakcijas risku nekā augsta titra inhibitori.
Kopumā visiem ar VIII asinsreces faktoru saturošām zālēm ārstētajiem pacientiem uzmanīgi jākontrolē inhibitoru veidošanās, izmantojot atbilstošu klīnisko novērošanu un laboratoriskos testus. Ja netiek sasniegts gaidītais VIII asinsreces faktora aktivitātes līmenis plazmā vai ja asiņošanu nav iespējams kontrolēt ar atbilstošu VIII faktora devu, jāpārbauda VIII asinsreces faktora inhibitoru klātbūtne. Pacientiem ar augstu inhibitoru līmeni VIII faktora terapija var nebūt efektīva un, iespējams, būs jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Šādu pacientu ārstēšana jāvada ārstiem, kam ir pieredze hemofilijas ārstēšanā un ārstēšanā VIII faktora inhibitoru veidošanās gadījumā.
Imūnās tolerances indukcija (ITI) Nav pieejami klīniskie dati par ADYNOVI lietošanu imūnās tolerances indukcijā.
Kardiovaskulārie notikumi Pacientiem ar esošiem kardiovaskulārā riska faktoriem aizstājterapija ar VIII faktoru var palielināt kardiovaskulāro risku.
Ar katetru saistītas komplikācijas terapijā Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, bakteriēmija un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Apsvērumi saistībā ar palīgvielām Pēc sagatavošanas šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
18

Zāļu nosaukums un sērijas numurs Katru reizi, kad ADYNOVI tiek ievadīts pacientam, stingri ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un ievadīto zāļu sērijas numuru.
Pediatriskā populācija Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Nav ziņots par cilvēka VIII asinsreces faktoru (rDNS) saturošu zāļu mijiedarbību ar citām zālēm.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar VIII faktoru nav veikti. Tā kā sievietēm A hemofilija ir sastopama reti, nav pieredzes par VIII faktora lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā. Tāpēc VIII faktoru grūtniecības un barošanas ar krūti periodā drīkst lietot tikai tad, ja tas ir būtiski nepieciešams.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums Paaugstināta jutība vai alerģiskas reakcijas (kas var ietvert angioedēmu, dedzināšanu un durstīšanas sajūtu injekcijas vietā, drebuļus, pietvīkumu, vispārēju nātreni, galvassāpes, nātreni, hipotensiju, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, spiedošu sajūtu krūtīs, tirpšanu, vemšanu, sēkšanu) ir novērotas reti un dažos gadījumos var progresēt līdz smagai anafilaksei (tajā skaitā šokam).
A hemofilijas pacientiem, kuri tiek ārstēti ar VIII faktoru, tostarp ADYNOVI, var veidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori). Ja šādi inhibitori veidojas, tie var izpausties kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar specializētu hemofilijas centru.
Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā ADYNOVI drošums tika novērtēts 243 iepriekš ārstētiem pacientiem, kuriem bija smaga A hemofilija (VIII faktors — mazāk par 1% no normas) un kuri saņēma vismaz vienu ADYNOVI devu 3 pabeigtos daudzcentru, prospektīvos, atklātos klīniskajos pētījumos un 2 notiekošos klīniskajos pētījumos. Vidējais ADYNOVI iedarbības dienu skaits vienam pacientam bija 103,5 dienas (min.–maks.: 1–278).
Tālāk redzamā tabula ir izveidota saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (Orgānu sistēmu klase un ieteiktais termina līmenis).
Biežums tika novērtēts atbilstoši šādam iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības uzskaitītas to nopietnības samazinājuma secībā.
19

2. tabula. Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots saistībā ar ADYNOVI lietošanu

MedDRA standarta orgānu sistēmu klase

Nevēlamās blakusparādības

Biežums vienam pacientam

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Imūnās sistēmas traucējumi

VIII faktora inhibīcija Paaugstināta jutība

Retāk (IeĀP)* Retāk

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Bieži

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pietvīkums

Retāk

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Bieži

Slikta dūša

Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Bieži

*Biežums ir balstīts uz FVIII saturošo zāļu pētījumiem, kuros tika iekļauti pacienti ar smagu A hemofīliju. IeĀP = iepriekš ārstēti pacienti.

Atlasīto nevēlamo blakusparādību apraksts

Paaugstināta jutība Novērotais paaugstinātas jutības notikums bija mēreni, pārejoši un mazāk būtiski izsitumi, kas radās vienam 2 gadus vecam pacientam, kuram iepriekš, lietojot ADYNOVI, bija novēroti izsitumi.

Pediatriskā populācija Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums tika novērtēts 38 pacientiem līdz 6 gadu vecumam un 34 pacientiem no 6 līdz 12 gadu vecumam, un šie pacienti tika pakļauti iedarbībai attiecīgi kopā 2880 dienas un 2975 dienas. Vidējais (SD) vecums attiecīgi bija 3,3 (1,55) gadi un 8,1 (1,92) gads.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par rekombinanta VIII asinsreces faktora pārdozēšanas simptomiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiskie līdzekļi, asins koagulācijas faktors VIII, ATĶ kods: B02BD02.
VIII faktora/fon Villebranda (von Willebrand) faktora komplekss sastāv no divām molekulām (VIII faktora un fon Villebranda faktora) ar atšķirīgām fizioloģiskām funkcijām. Ja zāles ievada pacientam ar hemofiliju, VIII faktors saistās ar fon Villebranda faktoru pacienta asinsritē. Aktivizētais VIII faktors darbojas kā aktivizētā IX faktora līdzfaktors, paātrinot X faktora pārvēršanu par aktivizēto X faktoru, kas pārvērš protrombīnu par trombīnu. Pēc tam trombīns pārvērš fibrinogēnu par fibrīnu un izveidojas trombs. A hemofilija ir ar X hromosomu saistīti iedzimti asinsreces traucējumi samazināta VIII:C faktora līmeņa dēļ, kas spontāni, traumas vai ķirurģiskas traumas rezultātā izraisa plašu asiņošanu locītavās, muskuļos vai iekšējos orgānos. Izmantojot aizstājterapiju, VIII faktora līmenis
20

plazmā tiek paaugstināts, tādējādi īslaicīgi tiek novērsta faktora nepietiekamība un tiek koriģētas asiņošanas tendences.
Alfa rurioktokoga pegols, ir pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors ar pagarinātu pusperiodu. Alfa rurioktokoga pegols ir alfa oktokoga kovalents konjugāts, kas sastāv no 2332 aminoskābēm ar polietilēnglikola (PEG) reaģentu (MW 20 kDa). Alfa rurioktoga pegola terapeitiskā darbība ir atvasināta no alfa oktokoga, ko ražo no Ķīnas kāmju olnīcu šūnām, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju. Pēc tam alfa oktokogs tiek kovalenti konjugēts ar PEG reaģentu. PEG daļa tiek konjugēta alfa oktokogam, lai palielinātu plazmas pusperiodu.
Klīniskā efektivitāte un drošums ADYNOVI drošums, efektivitāte un farmakokinētika tika novērtēti galvenajā, daudzcentru, atvērtā, prospektīvā klīniskajā pētījumā, kurā salīdzināja efektivitāti profilaktiskas terapijas režīmam divreiz nedēļā un ārstēšanai pēc pieprasījuma, kā arī noteica hemostatisko efektivitāti asiņošanas epizožu ārstēšanā. Kopumā 137 iepriekš ārstēti vīrieši (no 12 līdz 65 gadiem) ar smagu A hemofiliju saņēma vismaz vienu ADYNOVI infūziju. Divdesmit pieci pacienti no 137 pacientiem bija pusaudži (no 12 līdz 18 gadiem).
Profilakse Pacienti saņēma profilaktisku terapiju(n = 120) ar ADYNOVI devu 40–50 SV uz kilogramu divreiz nedēļā vai ārstēšanu pēc vajadzības (n = 17) ar ADYNOVI devu 10–60 SV uz kilogramu 6 mēnešus. Vidējais devu intervāls bija 3,6 dienas, un vidējā deva (SD) bija 48,7 (4,4) SV/kg. Vienam simtam astoņpadsmit profilaktiskās terapijas pacientu no 120 pacientiem (98%) saglabāja ieteicamo sākuma režīmu bez devas pielāgošanas, un 2 pacientiem palielināja devu līdz 60 SV/kg profilakses laikā mērķa locītavu asiņošanas dēļ.
Protokolam atbilstošā populācijā, t. i., atbilstīgi protokolā norādītajām devu prasībām, kopumā 101 pacients saņēma zāles divas reizes nedēļā profilakses grupā, bet 17 pacienti tika ārstēti epizodiski ārstēšanas pēc vajadzības grupā. Vidējais asiņošanas gadījumu biežums gadā (ABR — Annualised bleeding rate) ārstēšanas pēc vajadzības grupā bija 41,5 gadījumi salīdzinājumā ar 1,9 gadījumiem, saņemot zāles divas reizes nedēļā profilakses grupā. Vidējais locītavu ABR (1. cet.; 3. cet.) ārstēšanas pēc vajadzības grupā bija 38,1 gadījums (24,5; 44,6) salīdzinājumā ar 0,0 gadījumiem (0,0; 2,0) profilakses grupā, un vidējais spontānas ABR bija 21,6 gadījumi (11,2; 33,2) ārstēšanas pēc vajadzības grupā salīdzinājumā ar 0,0 gadījumiem (0,0; 2,2) profilakses grupā. Pilnas analīzes populācijas rezultāti bija līdzīgi protokolam atbilstošās populācijas rezultātiem. Vērts atzīmēt, ka ABR nav salīdzināms starp atšķirīgiem faktora koncentrātiem un starp atšķirīgiem klīniskajiem pētījumiem. Četrdesmit pacientiem no 101 (40%) bija asiņošanas epizodes, 58 pacientiem no 101 (57%) bija locītavu asiņošanas epizodes, un 58 pacientiem no 101 (57%) bija spontānas asiņošanas epizodes profilakses grupā. Visiem pacientiem ārstēšanas pēc pieprasījuma grupā bija asiņošanas epizodes, tostarp locītavu vai spontānas asiņošanas epizodes.
Asiņošanas epizožu ārstēšana Kopumā 518 asiņošanas epizodes tika ārstētas ar ADYNOVI protokolam atbilstošā populācijā. No tām 361 asiņošanas epizode (n = 17 pacienti) radās ārstēšanas pēc vajadzības grupā, bet 157 epizodes (n = 61 pacients) radās profilakses grupā. Vidējā infūzijas deva, lai ārstētu visas asiņošanas epizodes protokolam atbilstošā populācijā, bija 32,0 (starpkvartiļu diapazons (IQR - Interquartile Range): 21,5) SV uz kilogramu. Kopumā 95,9% no asiņošanas epizodēm tika kontrolēti ar 1–2 infūzijām, bet 85,5% tika kontrolēti tikai ar 1 infūziju. No 518 asiņošanas epizodēm 96,1% epizožu tika novērtētas kā izcilas (pilnīgs sāpju atvieglojums vai asiņošanas objektīvu pazīmju zudums) vai kā labas (noteiktas pakāpes sāpju atvieglojums un/vai asiņošanas pazīmju uzlabojums pēc vienas infūzijas), reaģējot uz ārstēšanu ar ADYNOVI.
Pediatriskā populācija līdz 12 gadu vecumam Kopumā 66 iepriekš ārstētiem pacientiem ar smagu A hemofiliju tika noteiktas devas (32 pacienti vecumā līdz 6 gadiem, un 34 pacienti vecumā no 6 līdz 12 gadiem) pediatriskā pētījumā. ADYNOVI profilaktiskā deva bija no 40 līdz 60 SV/kg divreiz nedēļā. Vidējā deva (SD) bija 54,3 (6,3) SV/kg, un vidējais infūzijas biežums nedēļā bija 1,87 reizes. Vidējais kopējais ABR bija 2,0 (IQR: 3,9)
21

65 pacientiem protokolam atbilstošā populācijā, un vidējais ABR spontānas asiņošanas un locītavu asiņošanas epizodēm bija 0 (IQR: 1,9). Divdesmit četriem pacientiem no 65 (37%) nebija asiņošanas epizožu, 47 pacientiem no 65 (72%) nebija locītavu asiņošanas epizožu, un 43 pacientiem no 65 (66%) nebija spontānas asiņošanas epizožu profilakses grupā.
No 70 asiņošanas epizodēm, kas novērotas pediatriskajā pētījumā, 82,9% epizožu bija kontrolēti ar 1 infūziju un 91,4% epizožu tika kontrolēti ar 1 vai 2 infūzijām. Asiņošanas kontrole tika novērtēta kā izcila (pilnīgs sāpju atvieglojums vai asiņošanas objektīvu pazīmju zudums) vai kā laba (noteiktas pakāpes sāpju atvieglojums un/vai asiņošanas pazīmju uzlabojums pēc vienas infūzijas) 63 asiņošanas epizodēs no 70 (90,0%).
Perioperatīvās procedūras (ķirurģiskā profilakse) Kopumā 21 lielas ķirurģiskās procedūras un 5 papildu nelielas ķirurģiskās procedūras tika veiktas un novērtētas 21 unikālam pacientam ķirurģiskajā pētījumā. Lielās ķirurģiskās procedūrās sākotnējā deva pirms operācijas bija diapazonā no 36 SV/kg līdz 109 SV/kg (vidējā vērtība: 63 SV/kg); kopējā deva pēc operācijas bija diapazonā no 186 SV/kg līdz 1320 IU/kg (vidējā vērtība: 490 SV/kg). Lielās ķirurģiskās procedūrās vidējā kopējā deva bija 553 SV/kg (diapazons: 248-1394 SV/kg); nelielās ķirurģiskās procedūrās vidējā kopējā deva bija 106 SV/kg (diapazons: 76-132 SV/kg).
Perioperatīvā hemostatiskā efektivitāte tika novērtēta kā izcila (asiņošanas zudums mazāks par to, kas paredzēts tāda paša tipa procedūrai, kas veikta pacientam bez hemofilijas, vai līdzvērtīgs tam, un nepieciešamie asins komponenti pārliešanai ir mazāk, nekā paredzēts populācijai bez hemofilijas, vai līdzīgi tam) visās 26 (21 lielās, 5 nelielās) procedūrās. Vidējais (IQR) novērotais operācijas laikā zaudētais asins zudums (n = 14) bija 10,0 (20,0) ml salīdzinājumā ar paredzamo vidējo asins zudumu (n = 14) 150,0 (140,0) ml lielās ortopēdiskās operācijās.
Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus zālēm ADYNOVI vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās attiecībā uz iedzimta VIII faktora deficīta novēršanu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
ADYNOVI farmakokinētika (FK) tika novērtēta krustotā pētījumā ar alfa oktokogu 26 pacientiem (18 pieaugušie un 8 pusaudži) un 22 pacientiem (16 pieaugušie un 6 pusaudži) pēc 6 mēnešu ārstēšanas ar ADYNOVI. VIII faktora aktivitāte plazmā tika noteikta, izmantojot vienas stadijas asinsreces testu un hromogēno metodi.
ADYNOVI ir par 1,4–1,5 reizēm ilgāks pusperiods salīdzinājumā ar pilna garuma rekombinantu cilvēka VIII asinsreces faktoru (alfa oktokogu) pusaudžu un pieaugušo populācijā, kā noteikts attiecīgi pēc vienas stadijas asinsreces testa un hromogēnās metodes. AUC palielinājums un klīrensa samazinājums salīdzinājumā ar sākotnējo molekulu, alfa oktokogu, arī tikai novēroti. Pakāpeniskā atveseļošanās bija salīdzināma abām zālēm. FK parametru izmaiņas bija līdzīgas gan pieaugušo, gan pusaudžu populācijā un starp vienas stadijas asinsreces testu un hromogēnā substrāta metodi.
Pediatriskā farmakokinētika Farmakokinētiskie parametri, kas aprēķināti no 39 pacientiem vecumā līdz 18 gadiem (ārstēšanai plānoto analīze), ir pieejami par 14 bērniem (2–6 gadi), 17 vecākiem bērniem (6–12 gadi) un 8 pusaudžiem (12–18 gadi). Pediatriskajā populācijā pusperiods bija par 1,3–1,5 reizēm ilgāks, izmantojot gan vienas stadijas asinsreces testu, gan hromogēno metodi. ADYNOVI vidējais klīrenss (ņemot vērā ķermeņa masu) bija lielāks, un vidējais pusperiods bija īsāks bērniem līdz 12 gadu vecumam nekā pieaugušajiem. Lielāka deva var būt nepieciešama bērniem līdz 12 gadu vecumam; skatīt 4.2. apakšpunktu.
22

3. tabula. Farmakokinētiskie parametri, izmantojot hromogēno testu

(aritmētiskā vidējā vērtība ± SD)

ADYNOVI

ADYNOVI

ADYNOVI

ADYNOVI

Pieaugušie

Pusaudži

Pediatriskie

Pediatriskie

(no 18 gadiem)

(12–18 gadi)

pacienti

pacienti

FK parametri

N = 18

N=8

(6–12 gadi) (līdz 6 gadiem)

Deva: 45 ± 5 SV/kg Deva: 45 ± 5 SV/kg

N = 17

N = 14

Deva: 50 ± 10 Deva: 50 ± 10

SV/kg

SV/kg

Pētījuma dizains Atsevišķa FK ar pilnu paraugu ņemšanua

Populācijas FK ar retu paraugu ņemšanub

Terminālais pusperiods [h]

15,01 ± 3,89

13,80 ± 4,01

11,93 ± 2,58

12,99 ± 8,75

MRT [h]

19,70 ± 5,05

17,73 ± 5,44

17,24 ± 3,73

18,74 ± 12,60

CL [ml/(kg·h)]

2,16 ± 0,75

2,58 ± 0,84

2,80 ± 0,67

3,49 ± 1,21

Pakāpeniskā

nac

nac

atjaunošanās

2,87 ± 0,61

2,34 ± 0,62

(2,19 ± 0,40)

(1,90 ± 0,27)

[(SV/dl)/(SV/kg)]

AUC0-Inf [SV·h/dl]

2589 ± 848

1900 ± 841

2259 ± 514

2190 ± 1593

Vss [dl/kg]

0,40 ± 0,09

0,54 ± 0,22

0,46 ± 0,04

0,54 ± 0,03

Cmax [SV/dl]

145 ± 29

117 ± 28

nac (130 ± 24)

nac (117 ± 16)

Saīsinājumi: Cmax: maksimālā novērotā aktivitāte; AUC: laukums zem līknes; MRT: vidējais

uzturēšanās laiks; CL: klīrenss; Vss: ķermeņa masai pielāgots izkliedes tilpums stabilā stāvoklī. a Atsevišķa FK ar 12 paraugiem pēc infūzijas.

b Populācijas FK modelis ar 3 paraugiem pēc infūzijas, ņemot vērā randomizētu ievilkšanu grafiku.

c NA, Nav piemērojams, jo pakāpenisko atveseļošanos un Cmax bērniem noteica ar atsevišķu FK.

Pakāpeniskās atveseļošanās rezultāti un Cmax , ko nosaka ar atsevišķu FK, iekavās. d Klīrensa analīzē netika iekļauta pacienta 122001 klīrensa vērtība 12,18 ml/(kg·h), vecuma grupā no

12 līdz 18 gadu vecumam.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumā ar Cynomologous pērtiķiem diviem dzīvniekiem vidējās devas grupā (350 SV/kg) tika konstatēta vakuolu veidošanās nierēs. Pēc 2 nedēļām vakuolas nebija pazudušas. Nav zināms par preklīniskā pētījumā novērotām vakuolu veidošanās sakarībām cilvēkiem.

Neklīniskie dati ir pieejami tikai par 1 mēneša pakļaušanu zāļu iedarbībai, un netika veikts neviens AYNOVI pētījums ar jauniem dzīvniekiem. Tāpēc nebija iespējams izdarīt secinājumus par PEG uzkrāšanās iespējamo risku dažādos audos/orgānos attiecībā uz ADYNOVI ilgstošu lietošanu pediatriskajā populācijā.Ar ADYNOVI nav veikti pētījumi par genotoksicitāti, kancerogenitāti vai reproduktīvo toksicitāti.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Pulveris Mannīts Trehalozes dihidrāts Histidīns Glutations Nātrija hlorīds

23

Kalcija hlorīda dihidrāts Tris(hidroksimetil)aminometāns Polisorbāts 80
Šķīdinātājs Sterilizēts ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
Neatvērts flakons 2 gadi.
Pirms atvēršanas zāles var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 ºC) līdz 3 mēnešiem. Uz zāļu kartona kastītes jānorāda 3 mēnešu istabas temperatūrā uzglabāšanas beigu datums. Šis datums nedrīkst būt vēlāks par datumu, kas sākotnēji norādīts uz ārējā iepakojuma. Šī perioda beigās zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī — tās ir jāizlieto vai jālikvidē.
Pēc sagatavošanas: Pagatavotā šķīduma ķīmiskā un fiziskā stabilitāte ir pierādīta 3 stundas temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C. Mikrobioloģijas kontekstā zāles jālieto nekavējoties, ja vien zāļu sagatavošanas metode nenovērš mikrobioloģisko piemaisījumu rašanās risku. Ja zāles netiek izlietotas nekavējoties, par pagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs. Neatdzesēt.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8 °C). Nesasaldēt. ADYNOVI ar BAXJECT II HI-Flow ierīci: uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ADYNOVI BAXJECT III sistēmā: uzglabāt noslēgto blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
I klases stikla flakons, kas noslēgts ar hlorbutilgumijas aizbāzni un satur 250 SV, 500 SV vai 1000 SV pulvera. I klases stikla flakons, kas noslēgts ar hlorbutilgumijas aizbāzni un satur 2 ml sterilizēta ūdens injekcijām. Zāles ir pieejamas vienā no tālāk norādītajām kombinācijām.
- ADYNOVI ar BAXJECT II HI-Flow ierīci: katrā iepakojumā ir pulvera flakons, šķīdinātāja flakons un ierīce zāļu sagatavošanai (BAXJECT II Hi-Flow).
- ADYNOVI BAXJECT III sistēmā: katrā iepakojumā ir lietošanai gatava BAXJECT III sistēma noslēgtā blisterī, ar pulvera flakonu un šķīdinātāja flakonu, kas iepriekš savienoti šķīduma sagatavošanai.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda, vai sagatavotajā zāļu šķīdumā nav redzamas cietu vielu daļiņas un nav mainījusies krāsa. Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz lāsmojošam. Nedrīkst lietot šķīdumu, ja tas ir duļķains vai ir redzamas nogulsnes.
24

Pēc sagatavošanas šķīduma pH ir 6,7-7,3. Osmolalitāte ir ≥380 mOsmol/kg.

Zāļu sagatavošana lietošanai, izmantojot BAXJECT II Hi-Flow ierīci: Sagatavojot zāles lietošanai, izmantojiet tikai iepakojumā pievienoto šķīdinātāja flakonu un sagatavošanai paredzēto ierīci. 1. Zāļu sagatavošanu veiciet uz līdzenas darba virsmas un izmantojiet antiseptikas metodi (tīrība
bez mikrobu klātbūtnes). 2. Pirms pulvera un šķīdinātāja flakona lietošanas uzgaidiet, kamēr tie sasniedz istabas
temperatūru (no 15 °C līdz 25 °C). 3. Noņemiet plastmasas vāciņus no pulvera un šķīdinātāja flakona. 4. Notīriet gumijas aizbāžņus ar spirta salveti un pirms lietošanas uzgaidiet, kamēr tie nožūst. 5. Atveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu, noplēšot aizdari un nepieskaroties
iepakojuma saturam (A attēls). Neizņemiet ierīci no iepakojuma. 6. Apgrieziet iepakojumu otrādi. Spiediet taisni lejup, lai pilnībā izbīdītu caurspīdīgo plastmasas
durkli cauri šķīdinātāja flakona aizbāznim (B attēls). 7. Satveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no
ierīces (C attēls). Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces. Nepieskarieties atklātajam purpurkrāsas plastmasas durklim. 8. Apgrieziet ierīci otrādi, lai šķīdinātāja flakons būtu virspusē. Ātri iespiediet purpursarkano plastmasas durkli pilnībā pulvera flakona aizbāznī, spiežot taisni lejup (D attēls). Vakuums ievilks šķīdinātāju pulvera flakonā. 9. Viegli sakratiet, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai tās neatdzesēt.

A attēls

B attēls

C attēls

D attēls

E attēls

F attēls

Ievadīšana • Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu, vai tajā nav redzamas cietu vielu
daļiņas un nav mainījusies krāsa. o Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam. o Nelietot, ja ir redzamas cietu vielu daļiņas vai ir mainījusies krāsa. • Ievadiet šķīdumu pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 3 stundu laikā pēc sagatavošanas.
25

Ievadīšanas darbības:

1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces (E attēls). Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT II Hi-Flow ierīcei. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (F attēls).
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē. Katra ADYNOVI flakona atšķaidīšanai ar šķīdinātāju ir nepieciešams izmantot atsevišķu BAXJECT II Hi Flow ierīci.
4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē).

Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz pulvera flakona atrodas noplēšamas etiķetes.

Zāļu sagatavošana ar BAXJECT III sistēmu Nelietot, ja blistera vāciņš nav pilnībā hermētisks.

1. Ja zāles joprojām tiek glabātas ledusskapī, izņemiet noslēgto blisteri (satur pulvera un šķīdinātāja flakonu, kas ir iepriekš ievietoti šķīduma sagatavošanas ierīcē) no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz istabas temperatūrai (15–25 °C).
2. Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas. 3. Atveriet ADYNOVI blisteri, noplēšot aizdari. Izņemiet BAXJECT III sistēmu no blistera. 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas virsmas ar šķīdinātāja flakonu virspusē (1. attēls). Uz
šķīdinātāja flakona ir zila svītra. Nenoņemiet zilo vāciņu, kamēr tas netiek prasīts nākamajās darbībās. 5. BAXJECT III sistēmā ar vienu roku turot pulvera flakonu, ar otru roku stipri spiediet uz šķīdinātāja flakona, līdz ierīce ir pilnībā sakļauta un šķīdinātājs ieplūst pulvera flakonā (2. attēls). Nesasveriet ierīci, kamēr šķidruma pārnese nav pabeigta. 6. Pārliecinieties, ka šķīdinātāja pārnese ir pabeigta. Viegli sakratiet, līdz viss pulveris ir izšķīdis (3. attēls). Visam pulverim ir jābūt pilnībā izšķīdušam, pretējā gadījumā ne viss sagatavotais šķīdums izplūdīs cauri ierīces filtram. Zāles izšķīst ātri (parasti mazāk nekā 1 minūtes laikā). Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.

1. attēls

2. attēls

3. attēls

Ievadīšana • Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu, vai tajā nav redzamas cietu vielu
daļiņas un nav mainījusies krāsa. o Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam. o Nelietot, ja ir redzamas cietu vielu daļiņas vai ir mainījusies krāsa. • Ievadiet šķīdumu pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 3 stundu laikā pēc sagatavošanas.
26

Ievadīšanas darbības: 1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT III sistēmas. Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci
BAXJECT III sistēmai. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju. 2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu,
lēnām atvelkot virzuli. 3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir
paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē. 4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē). Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz blistera atrodas noplēšamas etiķetes. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vīne Austrija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/001 EU/1/17/1247/002 EU/1/17/1247/005 EU/1/17/1247/006 EU/1/17/1247/009 EU/1/17/1247/010 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2018. 08. janvāris
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
27

II PIELIKUMS A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-
I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN
EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
28

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja(-u) nosaukums un adrese
Baxalta US Inc 1700 Rancho Conejo Boulevard Thousand Oaks California CA-91320 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Baxalta Belgium Manufacturing SA Boulevard Rene Branquart 80 B-7860 Lessines BEĻĢIJA
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; • ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
• Saistības veikt pēcreģistrācijas pasākumus
Reģistrācijas apliecības īpašniekam noteiktā laika periodā jāveic turpmāk norādītie pasākumi.
29

Apraksts
Pēcreģistrācijas drošuma pētījums (PASS): lai izpētītu PEG uzkrāšanās potenciālo ietekmi smadzeņu un citu audu/orgānu asinsvadu pinumos, reģistrācijas apliecības īpašniekam ir jāveic pēcreģistrācijas drošuma pētījums un jāiegūst rezultāti atbilstoši apstiprinātajam protokolam.

Izpildes termiņš Q1-2029

30

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
31

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
32

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 250 SV alfa rurioktokoga pegola, 50 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc sagatavošanas. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
33

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/003
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 250
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
34

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 250 SV 6. CITA
35

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 500 SV alfa rurioktokoga pegola, 100 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc sagatavošanas. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
36

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/007
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 500
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
37

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 500 SV 6. CITA
38

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 1000 SV alfa rurioktokoga pegola, 200 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc sagatavošanas. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
39

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/011
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 1000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
40

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1000 SV 6. CITA
41

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 2000 SV alfa rurioktokoga pegola, 400 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc sagatavošanas. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
42

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/013
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 2000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
43

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 2000 SV 6. CITA
44

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECTII HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Sterilizēts ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 5 ml 6. CITA
45

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 250 SV alfa rurioktokoga pegola, 50 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
46

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/004
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 250
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
47

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
48

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
49

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 250 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
50

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 500 SV alfa rurioktokoga pegola, 100 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
51

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/008
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 500
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
52

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
53

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
54

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 500 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
55

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 1000 SV alfa rurioktokoga pegola, 200 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
56

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/012
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 1000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
57

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
58

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
59

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 1000 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
60

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 2000 SV alfa rurioktokoga pegola, 400 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 5 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
61

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/014
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 2000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
62

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
63

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 2000 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
64

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 2000 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
65

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Sterilizēts ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
66

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 250 SV alfa rurioktokoga pegola,125 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
67

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/001
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 250
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
68

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 250 SV 6. CITA
69

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 500 SV alfa rurioktokoga pegola, 250 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
70

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/005
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 500
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
71

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 500 SV 6. CITA
72

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 1000 SV alfa rurioktokoga pegola, 500 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons, 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, 1 BAXJECT II Hi-Flow ierīce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
73

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/009
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 1000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
74

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris injekcijām rurioctocog alfa pegol i.v. 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1000 SV 6. CITA
75

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT II HI-FLOW IERĪCE) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Sterilizēts ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 2 ml 6. CITA
76

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 250 SV alfa rurioktokoga pegola, 125 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
77

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/002
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 250
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
78

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
79

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 250 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
80

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 250 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
81

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 500 SV alfa rurioktokoga pegola, 250 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļusagatavošanas lietošanai.
82

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/006
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 500
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
83

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
84

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 500 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
85

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 500 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
86

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (BAXJECT III SISTĒMA)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 1 flakons: 1000 SV alfa rurioktokoga pegola, 500 SV/ml pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1 pulvera flakons un 1 flakons ar 2 ml šķīdinātāja, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai.
87

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. 3 mēnešu laika perioda uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datums: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Baxalta Innovations GmbH A-1221 Vīne Austrija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/17/1247/010
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ ADYNOVI 1000
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
88

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai rurioctocog alfa pegol 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA Intravenozai lietošanai pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Izlietot 3 stundu laikā pēc zāļu sagatavošanas lietošanai. Neizmantot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pulvera flakons un šķīdinātāja flakons, kas iepriekš ievietoti BAXJECT III sistēmā.
89

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KOMPLEKSĀ ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADYNOVI 1000 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Baxalta Innovations GmbH 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. CITA
90

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PULVERA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADYNOVI 1000 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
91

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONA ETIĶETE (BAXJECT III SISTĒMA) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Sterilizēts ūdens injekcijām 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz: 4. SĒRIJAS NUMURS Sērija: 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 6. CITA
92

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
93

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas 3. Kā lietot ADYNOVI 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADYNOVI 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto
ADYNOVI satur aktīvo vielu alfa rurioktokoga pegolu, pegilētu rekombinanto cilvēka VIII asinsreces faktoru. Cilvēka VIII asinsreces faktors ir pārveidots, lai paildzinātu iedarbības ilgumu. VIII faktors ir nepieciešams asins recekļu veidošanās un asiņošanas apturēšanas procesā. Pacientiem ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts) šī faktora nav vai tas nedarbojas pareizi.
ADYNOVI lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma, kuri slimo ar A hemofiliju (iedzimti asiņošanas traucējumi, kurus izraisa VIII faktora deficīts).
2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas
Nelietojiet ADYNOVI šādos gadījumos: - ja Jums ir alerģija pret alfa rurioktokoga pegolu, alfa oktokogu vai kādu citu (6. punktā minēto)
šo zāļu sastāvdaļu; - ja Jums ir alerģija pret peļu vai kāmju proteīnu.
Ja neesat par to drošs, vaicājiet ārstam.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms ADYNOVI lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Retos gadījumos pastāv iespēja, ka Jums var attīstīties anafilaktiska reakcija (smaga, pēkšņa alerģiska reakcija) pret ADYNOVI. Jums ir jāzina, kādi ir alerģisku reakciju agrīnie simptomi, piemēram, izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, sēkšana,
94

spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reibonis. Šie simptomi var ietvert agrīnas anafilaktiskā šoka pazīmes, papildu simptomi var ietvert spēcīgu reiboni, samaņas zudumu un ļoti apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar ārstu. Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Ja slimojat ar sirds slimībām, informējiet par to ārstu, jo pastāv paaugstināts asinsreces (koagulācijas) komplikāciju risks.
Pacientiem, kuriem attīstās VIII faktora inhibitori Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna asiņošana netiek kontrolēta ar ADYNOVI, nekavējoties paziņojiet ārstam.
Ar katetru saistītas komplikācijas Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, baktēriju atrašanās asinīs un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Bērni un pusaudži ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadu vecuma). Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas arī uz pusaudžiem.
Citas zāles un ADYNOVI Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. A hemofīlija tikai retos gadījumos rodas sievietēm. Tāpēc nav pieejami dati par ADYNOVI lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
ADYNOVI satur nātriju Šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
3. Kā lietot ADYNOVI
Ārstēšanu ar ADYNOVI uzsāks un pārraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar A hemofiliju ārstēšanā.
Jūsu ārsts aprēķinās ADYNOVI devu atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa un ķermeņa masas, un no tā, vai to lieto asiņošanas profilaksei vai ārstēšanai. Ievadīšanas biežums būs atkarīgs no tā, cik labi ADYNOVI Jums iedarbosies. Parasti aizstājterapija ar ADYNOVI ir terapija mūža garumā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Asiņošanas profilakse ADYNOVI parastā deva ir 40–50 SV kilogramu ķermeņa masas 2 reizes nedēļā.
Asiņošanas ārstēšana ADYNOVI devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un VIII faktora vēlamā līmeņa. VIII faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes.
95

Ja Jums šķiet, ka ADYNOVI iedarbība nav pietiekama, konsultējieties ar ārstu. Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiks veikta nopietna ķirurģiska operācija.
Lietošana bērniem un pusaudžiem
ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Deva pusaudžiem arī tiek aprēķināta pēc ķermeņa masas un ir tāda pati kā pieaugušajiem.
Kā lietot ADYNOVI Parasti ārsts vai medmāsa injicē ADYNOVI vēnā (intravenozi). ADYNOVI ievadīšanu injekcijas veidā varat veikt arī Jūs vai kāds cits, iepriekš saņemot atbilstošu apmācību. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Ja esat lietojis ADYNOVI vairāk nekā noteikts Vienmēr lietojiet ADYNOVI tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Vaicājiet ārstam, ja neesat pārliecināts(-a). Ja esat injicējis ADYNOVI vairāk nekā noteikts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot ADYNOVI Neievadiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo injekciju, kā paredzēts, un turpiniet lietot zāles, kā ārsts Jums teicis.
Ja pārtraucat lietot ADYNOVI Nepārtrauciet lietot ADYNOVI, ja neesat konsultējies ar ārstu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja sākas smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskas), injekcija ir nekavējoties jāpārtrauc. Ja novērojat kādu no šiem agrīnajiem alerģisko reakciju simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu:
- izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze; - lūpu un mēles pietūkums; - apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs; - vispārēja slikta pašsajūta; - reibonis un samaņas zudums.
Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija), inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var veidoties retāk (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Ja veidojas šādas antivielas, var mazināties zāļu iedarbība un var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
Biežas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10) Galvassāpes, slikta dūša, caureja, izsitumi.
Retākas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100) Pietvīkums, alerģiska reakcija (paaugstināta jutība). VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija)).
96

Papildu blakusparādības bērniem Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADYNOVI
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz uzlīmes un kastītes pēc “Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C-8 °C). Nesasaldēt.
Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas laikā pulvera flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 °C) vienu periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Šādā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas pēc šī 3 mēnešu perioda vai derīguma termiņa, kas uzdrukāts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Uz zāļu kartona kastītes norādiet 3 mēnešu uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datumu. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī. Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
Kad pulveris ir pilnībā izšķīdis, sagatavoto šķīdumu izlietojiet 3 stundu laikā.
Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADYNOVI satur - Aktīvā viela ir alfa rurioktokoga pegols (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors,
ko izstrādā, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju). Katrā flakonā ar pulveri nomināli ir 250, 500, 1000 vai 2000 SV alfa rurioktokoga pegola. - Šķīdinātāja flakons satur 5 ml sterilizēta ūdens injekcijām.
- Citas sastāvdaļas ir mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80 un sterilizēts ūdens injekcijām. ADYNOVI satur nātriju, skatīt 2. punktu.
ADYNOVI ārējais izskats un iepakojums ADYNOVI ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.
97

Katrā iepakojumā ir viens pulvera flakons, viens šķīdinātāja flakons un ierīce zāļu sagatavošanai (BAXJECT II Hi-Flow).
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vīne Tel: +44(0)1256 894 959 e-mail: medinfoEMEA@shire.com
Ražotājs Baxalta Belgium Manufacturing SA Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Beļģija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu
Lietojiet tikai šķīdinātāju un šķīdumu sagatavošanas ierīci, kas ir ietverta katrā ADYNOVI iepakojumā. Pulveri nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm vai šķīdinātājiem, kā arī lietot ar citām šķīdumu sagatavošanas ierīcēm.
Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz pulvera flakona atrodas noplēšamas etiķetes.
Norādījumi par zāļu sagatavošanu lietošanai • Nelietot zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetēm un kartona kastītes. • Neizmantojiet, ja BAXJECT II Hi-Flow ierīce, tās sterilā barjeras sistēma vai iepakojums ir
bojāts vai ir saskatāmas jebkādas bojājuma pazīmes.
1. Zāļu sagatavošanu veiciet uz līdzenas darba virsmas un izmantojiet antiseptikas metodi (tīrība bez mikrobu klātbūtnes).
2. Pirms pulvera un šķīdinātāja flakona lietošanas uzgaidiet, kamēr tas sasniedz istabas temperatūru (no 15 °C līdz 25 °C).
3. Noņemiet plastmasas vāciņus no pulvera un šķīdinātāja flakona. 4. Notīriet gumijas aizbāžņus ar spirta salveti un pirms lietošanas uzgaidiet, kamēr tie nožūst. 5. Atveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu, noplēšot aizdari un nepieskaroties
iepakojuma saturam (A attēls). Neizņemiet ierīci no iepakojuma. 6. Apgrieziet iepakojumu otrādi. Spiediet taisni lejup, lai pilnībā izbīdītu caurspīdīgo plastmasas
durkli cauri šķīdinātāja flakona aizbāznim (B attēls). 7. Satveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no
ierīces (C attēls). Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces. Nepieskarieties atklātajam purpurkrāsas plastmasas durklim. 8. Apgrieziet ierīci otrādi, lai šķīdinātāja flakons būtu virspusē. Ātri iespiediet purpursarkano plastmasas durkli pilnībā pulvera flakona aizbāznī, spiežot taisni lejup (D attēls). Vakuums ievilks šķīdinātāju pulvera flakonā. 9. Viegli sakratiet, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai tās neatdzesēt.
98

A attēls

B attēls

C attēls

D attēls

E attēls

F attēls

Norādījumi injicēšanai
Svarīga piezīme: • Pirms sagatavotā šķīduma lietošanas pārbaudiet, vai tajā nav redzamas cietu vielu daļiņas
(šķīdumam ir jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez daļiņām). Nelietot ADYNOVI, ja šķīdums nav pilnībā dzidrs un zāles nav pilnībā izšķīdušas.
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces (E attēls). Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT II Hi-Flow ierīcei. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (F attēls).
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē. Katra ADYNOVI flakona šķīdināšanai ar šķīdinātāju ir nepieciešams izmantot atsevišķu BAXJECT II Hi Flow ierīci.
4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē). 5. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.
Ārstēšana pēc vajadzības Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā. Tālāk norādīto tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.
99

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis (% ilgums (dienas)

procedūras veids

vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai tiek panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

100

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADYNOVI 250 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 2000 SV / 5 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas 3. Kā lietot ADYNOVI 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADYNOVI 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto
ADYNOVI satur aktīvo vielu alfa rurioktokoga pegolu, pegilētu rekombinanto cilvēka VIII asinsreces faktoru. Cilvēka VIII asinsreces faktors ir pārveidots, lai paildzinātu iedarbības ilgumu. VIII faktors ir nepieciešams asins recekļu veidošanās un asiņošanas apturēšanas procesā. Pacientiem ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts) šī faktora nav vai tas nedarbojas pareizi.
ADYNOVI lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma, kuri slimo ar A hemofiliju (iedzimti asiņošanas traucējumi, kurus izraisa VIII faktora deficīts).
2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas
Nelietojiet ADYNOVI šādos gadījumos: - ja Jums ir alerģija pret alfa rurioktokoga pegolu, alfa oktokogu vai kādu citu (6. punktā minēto)
šo zāļu sastāvdaļu; - ja Jums ir alerģija pret peļu vai kāmju proteīnu.
Ja neesat par to drošs, vaicājiet ārstam.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms ADYNOVI lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Retos gadījumos pastāv iespēja, ka Jums var attīstīties anafilaktiska reakcija (smaga, pēkšņa alerģiska reakcija) pret ADYNOVI. Jums ir jāzina, kādi ir alerģisku reakciju agrīnie simptomi, piemēram, izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, sēkšana,
101

spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reibonis. Šie simptomi var ietvert agrīnas anafilaktiskā šoka pazīmes, papildu simptomi var ietvert spēcīgu reiboni, samaņas zudumu un ļoti apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar ārstu. Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Ja slimojat ar sirds slimībām, informējiet par to ārstu, jo pastāv paaugstināts asinsreces (koagulācijas) komplikāciju risks.
Pacientiem, kuriem attīstās VIII faktora inhibitori Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna asiņošana netiek kontrolēta ar ADYNOVI, nekavējoties paziņojiet ārstam.
Ar katetru saistītas komplikācijas Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, baktēriju atrašanās asinīs un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Bērni un pusaudži ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas arī uz pusaudžiem.
Citas zāles un ADYNOVI Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. A hemofīlija tikai retos gadījumos rodas sievietēm. Tāpēc nav pieejami dati par ADYNOVI lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
ADYNOVI satur nātriju Šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
3. Kā lietot ADYNOVI
Ārstēšanu ar ADYNOVI uzsāks un pārraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar A hemofiliju ārstēšanā.
Jūsu ārsts aprēķinās ADYNOVI devu atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa un ķermeņa masas, un no tā, vai to lieto asiņošanas profilaksei vai ārstēšanai. Ievadīšanas biežums būs atkarīgs no tā, cik labi ADYNOVI Jums iedarbosies. Parasti aizstājterapija ar ADYNOVI ir terapija mūža garumā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Asiņošanas profilakse ADYNOVI parastā deva ir 40–50 SV kilogramu ķermeņa masas 2 reizes nedēļā.
Asiņošanas ārstēšana ADYNOVI devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un VIII faktora vēlamā līmeņa. VIII faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes.
102

Ja Jums šķiet, ka ADYNOVI iedarbība nav pietiekama, konsultējieties ar ārstu. Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiks veikta nopietna ķirurģiska operācija.
Lietošana bērniem un pusaudžiem ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Deva pusaudžiem arī tiek aprēķināta pēc ķermeņa masas un ir tāda pati kā pieaugušajiem.
Kā lietot ADYNOVI Parasti ārsts vai medmāsa injicē ADYNOVI vēnā (intravenozi). ADYNOVI ievadīšanu injekcijas veidā varat veikt arī Jūs vai kāds cits, iepriekš saņemot atbilstošu apmācību. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Ja esat lietojis ADYNOVI vairāk nekā noteikts Vienmēr lietojiet ADYNOVI tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Vaicājiet ārstam, ja neesat pārliecināts(-a). Ja esat injicējis ADYNOVI vairāk nekā noteikts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot ADYNOVI Neievadiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo injekciju, kā paredzēts, un turpiniet lietot zāles, kā ārsts Jums teicis.
Ja pārtraucat lietot ADYNOVI Nepārtrauciet lietot ADYNOVI, ja neesat konsultējies ar ārstu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja sākas smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskas), injekcija ir nekavējoties jāpārtrauc. Ja novērojat kādu no šiem agrīnajiem alerģisko reakciju simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu:
- izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze; - lūpu un mēles pietūkums; - apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs; - vispārēja slikta pašsajūta; - reibonis un samaņas zudums.
Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija), inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var veidoties retāk (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Ja veidojas šādas antivielas, var mazināties zāļu iedarbība un var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
Biežas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10) Galvassāpes, slikta dūša, caureja, izsitumi.
Retākas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100) Pietvīkums, alerģiska reakcija (paaugstināta jutība).
103

VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija)).
Papildu blakusparādības bērniem Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADYNOVI
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz uzlīmes un kastītes pēc “Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C-8 °C). Nesasaldēt.
Uzglabāt blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas laikā pulvera flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 °C) vienu periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Šādā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas pēc šī 3 mēnešu perioda vai derīguma termiņa, kas uzdrukāts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Uz zāļu kartona kastītes norādiet 3 mēnešu uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datumu. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī. Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
Kad pulveris ir pilnībā izšķīdis, sagatavoto šķīdumu izlietojiet 3 stundu laikā.
Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADYNOVI satur - Aktīvā viela ir alfa rurioktokoga pegols (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors,
ko izstrādā, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju). Katrā flakonā ar pulveri nomināli ir 250, 500, 1000 vai 2000 SV alfa rurioktokoga pegola. - Šķīdinātāja flakons satur 5 ml sterilizēta ūdens injekcijām.
- Citas sastāvdaļas ir mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80 un sterilizēts ūdens injekcijām. ADYNOVI satur nātriju, skatīt 2. punktu.
104

ADYNOVI ārējais izskats un iepakojums ADYNOVI ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vīne Tel: +44(0)1256 894 959 e-mail: medinfoEMEA@shire.com
Ražotājs Baxalta Belgium Manufacturing SA Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Beļģija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu
ADYNOVI nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm un šķīdinātājiem.
Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz blistera atrodas noplēšamas etiķetes.
Norādījumi par zāļu sagatavošanu lietošanai • Nelietot zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetēm un kartona kastītes. • Nelietot, ja blistera vāciņš nav pilnībā hermētisks. • Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
1. Ja zāles joprojām tiek glabātas ledusskapī, izņemiet noslēgto blisteri (satur pulvera un šķīdinātāja flakonu, kas ir iepriekš ievietoti šķīduma sagatavošanas ierīcē) no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz istabas temperatūrai (15–25 °C).
2. Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas. 3. Atveriet ADYNOVI blisteri, noplēšot aizdari. Izņemiet BAXJECT III sistēmu no blistera. 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas virsmas ar šķīdinātāja flakonu virspusē (1. attēls). Uz
šķīdinātāja flakona ir zila svītra. Nenoņemiet zilo vāciņu, kamēr tas netiek prasīts nākamajās darbībās. 5. BAXJECT III sistēmā ar vienu roku turot pulvera flakonu, ar otru roku stipri spiediet uz šķīdinātāja flakona, līdz ierīce ir pilnībā sakļauta un šķīdinātājs ieplūst pulvera flakonā (2. attēls). Nesasveriet ierīci, kamēr šķidruma pārnese nav pabeigta.
105

6. Pārliecinieties, ka šķīdinātāja pārnese ir pabeigta. Viegli sakratiet, līdz viss pulveris ir izšķīdis (3. attēls). Visam pulverim ir jābūt pilnībā izšķīdušam, pretējā gadījumā ne viss sagatavotais šķīdums izplūdīs cauri ierīces filtram. Zāles izšķīst ātri (parasti mazāk nekā 1 minūtes laikā). Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.

1. attēls

2. attēls

3. attēls

Norādījumi injicēšanai Visā šķīduma sagatavošanas un ievadīšanas laikā jāievēro aseptikas noteikumi (tīrība bez mikrobu klātbūtnes).
Svarīga piezīme: • Pirms sagatavotā šķīduma lietošanas pārbaudiet, vai tajā nav redzamas cietu vielu daļiņas
(šķīdumam ir jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez daļiņām). Nelietot, ja šķīdums nav pilnībā dzidrs un zāles nav pilnībā izšķīdušas.
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT III. Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT III sistēmai. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli.
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet šļircei tauriņadatu un injicējiet sagatavoto šķīdumu vēnā. Šķīdums jāievada lēnām ar ātrumu, kas nerada pacientam diskomfortu, taču nepārsniedzot 10 ml minūtē. (Skatiet 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”.)
4. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.
Ārstēšana pēc vajadzības Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā. Tālāk norādīto tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.

106

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis (% ilgums (dienas)

procedūras veids

vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai tiek panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

107

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas 3. Kā lietot ADYNOVI 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADYNOVI 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto
ADYNOVI satur aktīvo vielu alfa rurioktokoga pegolu, pegilētu rekombinanto cilvēka VIII asinsreces faktoru. Cilvēka VIII asinsreces faktors ir pārveidots, lai paildzinātu iedarbības ilgumu. VIII faktors ir nepieciešams asins recekļu veidošanās un asiņošanas apturēšanas procesā. Pacientiem ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts) šī faktora nav vai tas nedarbojas pareizi.
ADYNOVI lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma, kuri slimo ar A hemofiliju (iedzimti asiņošanas traucējumi, kurus izraisa VIII faktora deficīts).
2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas
Nelietojiet ADYNOVI šādos gadījumos: - ja Jums ir alerģija pret alfa rurioktokoga pegolu, alfa oktokogu vai kādu citu (6. punktā minēto)
šo zāļu sastāvdaļu; - ja Jums ir alerģija pret peļu vai kāmju proteīnu.
Ja neesat par to drošs, vaicājiet ārstam.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms ADYNOVI lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Retos gadījumos pastāv iespēja, ka Jums var attīstīties anafilaktiska reakcija (smaga, pēkšņa alerģiska reakcija) pret ADYNOVI. Jums ir jāzina, kādi ir alerģisku reakciju agrīnie simptomi, piemēram, izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reibonis. Šie simptomi var ietvert agrīnas
108

anafilaktiskā šoka pazīmes, papildu simptomi var ietvert spēcīgu reiboni, samaņas zudumu un ļoti apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar ārstu. Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Ja slimojat ar sirds slimībām, informējiet par to ārstu, jo pastāv paaugstināts asinsreces (koagulācijas) komplikāciju risks.
Pacientiem, kuriem attīstās VIII faktora inhibitori Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna asiņošana netiek kontrolēta ar ADYNOVI, nekavējoties paziņojiet ārstam.
Ar katetru saistītas komplikācijas Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, baktēriju atrašanās asinīs un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Bērni un pusaudži ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas arī uz pusaudžiem.
Citas zāles un ADYNOVI Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. A hemofīlija tikai retos gadījumos rodas sievietēm. Tāpēc nav pieejami dati par ADYNOVI lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
ADYNOVI satur nātriju Šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
3. Kā lietot ADYNOVI
Ārstēšanu ar ADYNOVI uzsāks un pārraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar A hemofiliju ārstēšanā.
Jūsu ārsts aprēķinās ADYNOVI devu atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa un ķermeņa masas, un no tā, vai to lieto asiņošanas profilaksei vai ārstēšanai. Ievadīšanas biežums būs atkarīgs no tā, cik labi ADYNOVI Jums iedarbosies. Parasti aizstājterapija ar ADYNOVI ir terapija mūža garumā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Asiņošanas profilakse ADYNOVI parastā deva ir 40–50 SV kilogramu ķermeņa masas 2 reizes nedēļā.
Asiņošanas ārstēšana ADYNOVI devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un VIII faktora vēlamā līmeņa. VIII faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes. Ja Jums šķiet, ka ADYNOVI iedarbība nav pietiekama, konsultējieties ar ārstu.
109

Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiks veikta nopietna ķirurģiska operācija.
Lietošana bērniem un pusaudžiem ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Deva pusaudžiem arī tiek aprēķināta pēc ķermeņa masas un ir tāda pati kā pieaugušajiem.
Kā lietot ADYNOVI Parasti ārsts vai medmāsa injicē ADYNOVI vēnā (intravenozi). ADYNOVI ievadīšanu injekcijas veidā varat veikt arī Jūs vai kāds cits, iepriekš saņemot atbilstošu apmācību. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Ja esat lietojis ADYNOVI vairāk nekā noteikts Vienmēr lietojiet ADYNOVI tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Vaicājiet ārstam, ja neesat pārliecināts(-a). Ja esat injicējis ADYNOVI vairāk nekā noteikts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot ADYNOVI Neievadiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo injekciju, kā paredzēts, un turpiniet lietot zāles, kā ārsts Jums teicis.
Ja pārtraucat lietot ADYNOVI Nepārtrauciet lietot ADYNOVI, ja neesat konsultējies ar ārstu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja sākas smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskas), injekcija ir nekavējoties jāpārtrauc. Ja novērojat kādu no šiem agrīnajiem alerģisko reakciju simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu:
- izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze; - lūpu un mēles pietūkums; - apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs; - vispārēja slikta pašsajūta; - reibonis un samaņas zudums.
Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija), inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var veidoties retāk (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Ja veidojas šādas antivielas, var mazināties zāļu iedarbība un var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
Biežas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10) Galvassāpes, slikta dūša, caureja, izsitumi. Retākas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100) Pietvīkums, alerģiska reakcija (paaugstināta jutība). VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija)).
Papildu blakusparādības bērniem Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem.
110

Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADYNOVI
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz uzlīmes un kastītes pēc “Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C-8 °C). Nesasaldēt.
Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas laikā pulvera flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 °C) vienu periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Šādā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas pēc šī 3 mēnešu perioda vai derīguma termiņa, kas uzdrukāts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Uz zāļu kartona kastītes norādiet 3 mēnešu uzglabāšanas istabas temperatūrā beigu datumu. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī. Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
Kad pulveris ir pilnībā izšķīdis, sagatavoto šķīdumu izlietojiet 3 stundu laikā.
Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADYNOVI satur - Aktīvā viela ir alfa rurioktokoga pegols (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors,
ko izstrādā, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju). Katrā flakonā ar pulveri nomināli ir 250, 500 vai 1000 SV alfa rurioktokoga pegola. - Šķīdinātāja flakons satur 2 ml sterilizēta ūdens injekcijām.
- Citas sastāvdaļas ir mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80 un sterlizēts ūdens injekcijām. ADYNOVI satur nātriju, skatīt 2. punktu.
ADYNOVI ārējais izskats un iepakojums ADYNOVI ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas. Katrā iepakojumā ir viens pulvera flakons, viens šķīdinātāja flakons un ierīce zāļu sagatavošanai (BAXJECT II Hi-Flow).
111

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vīne Tel: +44(0)1256 894 959 e-mail: medinfoEMEA@shire.com
Ražotājs Baxalta Belgium Manufacturing SA Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Beļģija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu
Lietojiet tikai šķīdinātāju un šķīdumu sagatavošanas ierīci, kas ir ietverta katrā ADYNOVI iepakojumā. Pulveri nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm vai šķīdinātājiem, kā arī lietot ar citām šķīdumu sagatavošanas ierīcēm.
Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz pulvera flakona atrodas noplēšamas etiķetes.
Norādījumi par zāļu sagatavošanu lietošanai • Nelietot zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetēm un kartona kastītes. • Neizmantojiet, ja BAXJECT II Hi-Flow ierīce, tās sterilā barjeras sistēma vai iepakojums ir
bojāts vai ir saskatāmas jebkādas bojājuma pazīmes.
1. Zāļu sagatavošanu veiciet uz līdzenas darba virsmas un izmantojiet antiseptikas metodi (tīrība bez mikrobu klātbūtnes).
2. Pirms pulvera un šķīdinātāja flakona lietošanas uzgaidiet, kamēr tas sasniedz istabas temperatūru (no 15 °C līdz 25 °C).
3. Noņemiet plastmasas vāciņus no pulvera un šķīdinātāja flakona. 4. Notīriet gumijas aizbāžņus ar spirta salveti un pirms lietošanas uzgaidiet, kamēr tie nožūst. 5. Atveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu, noplēšot aizdari un nepieskaroties
iepakojuma saturam (A attēls). Neizņemiet ierīci no iepakojuma. 6. Apgrieziet iepakojumu otrādi. Spiediet taisni lejup, lai pilnībā izbīdītu caurspīdīgo plastmasas
durkli cauri šķīdinātāja flakona aizbāznim (B attēls). 7. Satveriet BAXJECT II Hi-Flow ierīces iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no
ierīces (C attēls). Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces. Nepieskarieties atklātajam purpurkrāsas plastmasas durklim. 8. Apgrieziet ierīci otrādi, lai šķīdinātāja flakons būtu virspusē. Ātri iespiediet purpursarkano plastmasas durkli pilnībā pulvera flakona aizbāznī, spiežot taisni lejup (D attēls). Vakuums ievilks šķīdinātāju pulvera flakonā. 9. Viegli sakratiet, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai tās neatdzesēt.
112

A attēls

B attēls

C attēls

D attēls

E attēls

F attēls

Norādījumi injicēšanai
Svarīga piezīme: • Pirms sagatavotā šķīduma lietošanas pārbaudiet, vai tajā nav redzamas cietu vielu daļiņas
(šķīdumam ir jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez daļiņām). Nelietot ADYNOVI, ja šķīdums nav pilnībā dzidrs un zāles nav pilnībā izšķīdušas.
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II Hi-Flow ierīces (E attēls). Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT II Hi-Flow ierīcei. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons tagad ir virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (F attēls).
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet piemērotu adatu un veiciet intravenozu injekciju. Ja pacientam ir paredzams ievadīt vairāk nekā viena ADYNOVI flakona saturu, vairāku flakonu saturu var ievilkt vienā šļircē. Katra ADYNOVI flakona šķīdināšanai ar šķīdinātāju ir nepieciešams izmantot atsevišķu BAXJECT II Hi Flow ierīci.
4. Ievadiet laika posmā līdz 5 minūtēm (ar maksimālo infūzijas ātrumu 10 ml minūtē). 5. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.
Ārstēšana pēc vajadzības Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā. Tālāk norādīto tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.
113

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis

ilgums (dienas)

procedūras veids

(% vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai tiek panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse
Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).
Pediatriskā populācija
Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

114

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADYNOVI 250 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 500 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ADYNOVI 1000 SV / 2 ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
Rurioctocog alfa pegol (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas 3. Kā lietot ADYNOVI 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADYNOVI 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADYNOVI un kādam nolūkam tās lieto
ADYNOVI satur aktīvo vielu alfa rurioktokoga pegolu, pegilētu rekombinanto cilvēka VIII asinsreces faktoru. Cilvēka VIII asinsreces faktors ir pārveidots, lai paildzinātu iedarbības ilgumu. VIII faktors ir nepieciešams asins recekļu veidošanās un asiņošanas apturēšanas procesā. Pacientiem ar A hemofiliju (iedzimts VIII faktora deficīts) šī faktora nav vai tas nedarbojas pareizi.
ADYNOVI lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma, kuri slimo ar A hemofiliju (iedzimti asiņošanas traucējumi, kurus izraisa VIII faktora deficīts).
2. Kas Jums jāzina pirms ADYNOVI lietošanas
Nelietojiet ADYNOVI šādos gadījumos: - ja Jums ir alerģija pret alfa rurioktokoga pegolu, alfa oktokogu vai kādu citu (6. punktā minēto)
šo zāļu sastāvdaļu; - ja Jums ir alerģija pret peļu vai kāmju proteīnu.
Ja neesat par to drošs, vaicājiet ārstam.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms ADYNOVI lietošanas konsultējieties ar ārstu.
Retos gadījumos pastāv iespēja, ka Jums var attīstīties anafilaktiska reakcija (smaga, pēkšņa alerģiska reakcija) pret ADYNOVI. Jums ir jāzina, kādi ir alerģisku reakciju agrīnie simptomi, piemēram, izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reibonis. Šie simptomi var ietvert agrīnas
115

anafilaktiskā šoka pazīmes, papildu simptomi var ietvert spēcīgu reiboni, samaņas zudumu un ļoti apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar ārstu. Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Ja slimojat ar sirds slimībām, informējiet par to ārstu, jo pastāv paaugstināts asinsreces (koagulācijas) komplikāciju risks.
Pacientiem, kuriem attīstās VIII faktora inhibitori Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna asiņošana netiek kontrolēta ar ADYNOVI, nekavējoties paziņojiet ārstam.
Ar katetru saistītas komplikācijas Ja ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), ir jāizvērtē ar CVPI saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, baktēriju atrašanās asinīs un tromboze katetra ievadīšanas vietā.
Bērni un pusaudži ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadu vecuma). Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas arī uz pusaudžiem.
Citas zāles un ADYNOVI Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. A hemofīlija tikai retos gadījumos rodas sievietēm. Tāpēc nav pieejami dati par ADYNOVI lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana ADYNOVI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
ADYNOVI satur nātriju Šīs zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Tas ir jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.
3. Kā lietot ADYNOVI
Ārstēšanu ar ADYNOVI uzsāks un pārraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar A hemofiliju ārstēšanā.
Jūsu ārsts aprēķinās ADYNOVI devu atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa un ķermeņa masas, un no tā, vai to lieto asiņošanas profilaksei vai ārstēšanai. Ievadīšanas biežums būs atkarīgs no tā, cik labi ADYNOVI Jums iedarbosies. Parasti aizstājterapija ar ADYNOVI ir terapija mūža garumā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Asiņošanas profilakse ADYNOVI parastā deva ir 40–50 SV kilogramu ķermeņa masas 2 reizes nedēļā.
Asiņošanas ārstēšana ADYNOVI devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un VIII faktora vēlamā līmeņa. VIII faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes. Ja Jums šķiet, ka ADYNOVI iedarbība nav pietiekama, konsultējieties ar ārstu.
116

Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiks veikta nopietna ķirurģiska operācija.
Lietošana bērniem un pusaudžiem ADYNOVI drīkst lietot tikai pusaudžiem un pieaugušajiem (no 12 gadiem). Deva pusaudžiem arī tiek aprēķināta pēc ķermeņa masas un ir tāda pati kā pieaugušajiem.
Kā lietot ADYNOVI Parasti ārsts vai medmāsa injicē ADYNOVI vēnā (intravenozi). ADYNOVI ievadīšanu injekcijas veidā varat veikt arī Jūs vai kāds cits, iepriekš saņemot atbilstošu apmācību. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.
Ja esat lietojis ADYNOVI vairāk nekā noteikts Vienmēr lietojiet ADYNOVI tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Vaicājiet ārstam, ja neesat pārliecināts(-a). Ja esat injicējis ADYNOVI vairāk nekā noteikts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.
Ja esat aizmirsis lietot ADYNOVI Neievadiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo injekciju, kā paredzēts, un turpiniet lietot zāles, kā ārsts Jums teicis.
Ja pārtraucat lietot ADYNOVI Nepārtrauciet lietot ADYNOVI, ja neesat konsultējies ar ārstu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ja sākas smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskas), injekcija ir nekavējoties jāpārtrauc. Ja novērojat kādu no šiem agrīnajiem alerģisko reakciju simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu:
- izsitumi, nātrene, pūslīši, vispārēja nieze; - lūpu un mēles pietūkums; - apgrūtināta elpošana, sēkšana, spiedoša sajūta krūtīs; - vispārēja slikta pašsajūta; - reibonis un samaņas zudums.
Smagu simptomu gadījumā, tostarp apgrūtinātas elpošanas un (gandrīz) ģīboņa gadījumā, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija), inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var veidoties retāk (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Ja veidojas šādas antivielas, var mazināties zāļu iedarbība un var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
Biežas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10) Galvassāpes, slikta dūša, caureja, izsitumi.
Retākas nevēlamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100) Pietvīkums, alerģiska reakcija (paaugstināta jutība). VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 dienas ilga terapija)).
117

Papildu blakusparādības bērniem Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADYNOVI
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz uzlīmes un kastītes pēc “Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2 °C-8 °C). Nesasaldēt.
Uzglabāt blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Uzglabāšanas laikā pulvera flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30 °C) vienu periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Šādā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas pēc šī 3 mēnešu perioda vai derīguma termiņa, kas uzdrukāts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Uz zāļu kartona kastītes norādiet 3 mēnešu uzglabāšanas istabas temperatūrā datumu. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī. Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
Kad pulveris ir pilnībā izšķīdis, sagatavoto šķīdumu izlietojiet 3 stundu laikā.
Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADYNOVI satur - Aktīvā viela ir alfa rurioktokoga pegols (pegilēts rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors,
ko izstrādā, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju). Katrā flakonā ar pulveri nomināli ir 250, 500 vai 1000 SV alfa rurioktokoga pegola. - Šķīdinātāja flakons satur 2 ml sterilizēta ūdens injekcijām.
- Citas sastāvdaļas ir mannīts, trehalozes dihidrāts, histidīns, glutations, nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, tris(hidroksimetil)aminometāns, polisorbāts 80 un sterlizēts ūdens injekcijām. ADYNOVI satur nātriju, skatīt 2. punktu.
ADYNOVI ārējais izskats un iepakojums ADYNOVI ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris ir balts vai gandrīz balts irdens pulveris. Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Pēc zāļu sagatavošanas lietošanai šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.
118

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vīne Tel: +44(0)1256 894 959 e-mail: medinfoEMEA@shire.com
Ražotājs Baxalta Belgium Manufacturing SA Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Beļģija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu
ADYNOVI nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm un šķīdinātājiem.
Katru reizi, ievadot ADYNOVI, ir īpaši ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru. Uz blistera atrodas noplēšamas etiķetes.
Norādījumi par sagatavošanu lietošanai • Nelietot zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetēm un kartona kastītes. • Nelietot, ja blistera vāciņš nav pilnībā hermētisks. • Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.
1. Ja zāles joprojām tiek glabātas ledusskapī, izņemiet noslēgto blisteri (satur pulvera un šķīdinātāja flakonu, kas ir iepriekš ievietoti šķīduma sagatavošanas sistēmā) no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz istabas temperatūrai (15–25 °C).
2. Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas. 3. Atveriet ADYNOVI blisteri, noplēšot aizdari. Izņemiet BAXJECT III sistēmu no blistera. 4. Novietojiet pulvera flakonu uz līdzenas virsmas ar šķīdinātāja flakonu virspusē (1. attēls). Uz
šķīdinātāja flakona ir zila svītra. Nenoņemiet zilo vāciņu, kamēr tas netiek prasīts nākamajās darbībās. 5. BAXJECT III sistēmā ar vienu roku turot pulvera flakonu, ar otru roku stipri spiediet uz šķīdinātāja flakona, līdz ierīce ir pilnībā sakļauta un šķīdinātājs ieplūst pulvera flakonā (2. attēls). Nesasveriet ierīci, kamēr šķidruma pārnese nav pabeigta. 6. Pārliecinieties, ka šķīdinātāja pārnese ir pabeigta. Viegli sakratiet, līdz viss pulveris ir izšķīdis (3. attēls). Visam pulverim ir jābūt pilnībā izšķīdušam, pretējā gadījumā ne viss sagatavotais šķīdums izplūdīs cauri ierīces filtram. Zāles izšķīst ātri (parasti mazāk nekā 1 minūtes laikā). Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.
119

1. attēls

2. attēls

3. attēls

Norādījumi injicēšanai Visā šķīduma sagatavošanas un ievadīšanas laikā jāievēro aseptikas noteikumi (tīrība bez mikrobu klātbūtnes).
Svarīga piezīme: • Pirms sagatavotā šķīduma lietošanas pārbaudiet, vai tajā nav redzamas cietu vielu daļiņas
(šķīdumam ir jābūt dzidram, bezkrāsainam un bez daļiņām). Nelietot, ja šķīdums nav pilnībā dzidrs un zāles nav pilnībā izšķīdušas.
1. Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT III. Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT III sistēmai. Ieteicams lietot šļirci ar Luera tipa savienotāju.
2. Apgrieziet ierīci otrādi (pulvera flakons atrodas augšpusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (F attēls).
3. Atvienojiet šļirci, pievienojiet šļircei tauriņadatu un injicējiet sagatavoto šķīdumu vēnā. Šķīdums jāievada lēnām ar ātrumu, kas nerada pacientam diskomfortu, taču nepārsniedzot 10 ml minūtē. (Skatiet 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”.)
4. Neizlietotais šķīdums atbilstīgi jāiznīcina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.
Ārstēšana pēc vajadzības Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, VIII faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti procentos (%) no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā. Tālāk norādīto tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā.

120

1. tabula. Norādījumi devu noteikšanai asiņošanas vai operācijas gadījumā

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis (% ilgums (dienas)

procedūras veids

vai SV/dl)

Asiņošana

Hemartroze agrīnā stadijā,

20 – 40

Atkārtot injekcijas ik pēc 12–

muskuļu asiņošana vai

24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz

asiņošana mutes dobumā.

asiņošana, par ko liecina sāpes, beidzas

vai tiek panākta sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu 30 – 60 asiņošana vai hematoma.

Atkārtot injekcijas ik pēc 12– 24 stundām 3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes vai akūta nespēja.

Dzīvībai bīstama asiņošana
Operācija Neliela Tostarp zoba ekstrakcija

60 – 100 30 – 60

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz ir novērsti draudi.
Ik pēc 24 stundām vismaz 1 dienu, kamēr ir panākta sadzīšana.

Liela

80 – 100 (pirms un pēc operācijas)

Atkārtot injekcijas ik pēc 8– 24 stundām, līdz brūce ir pietiekami sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz 7 dienas, lai VIII faktora aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 40–50 SV ADYNOVI uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes nedēļā ar 3–4 dienu intervāliem. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ārstēšanas pēc vajadzības deva bērniem (no 12 līdz 18 gadiem) ir tāda pati kā pieaugušajiem. Profilakse pacientiem no 12 līdz 18 gadu vecumam ir tāda pati kā pieaugušajiem. ADYNOVI drošums ilgtermiņā, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, līdz šim nav pierādīts. Var apsvērt devu un ievadīšanas intervālu pielāgošanu, balstoties uz sasniegto FVIII līmeni un individuālo tendenci uz asiņošanu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

121