Adasuve

Inhalācijas pulveris, dozēts

Adasuve

Polikarbonāts/nerūsējošais tērauds inhalators, N5
Loxapinum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

EU/1/13/823/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/13/823/001

Ražotājs

Ferrer Internacional, SA, Spain

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

20-FEB-13

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

4,5 mg

Zāļu forma

Inhalācijas pulveris, dozēts

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Ferrer Internacional, SA., Spain

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris, dozēts
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs vienas devas inhalators satur 5 mg loksapīna (loxapine) un izdala 4,5 mg loksapīna.
3. ZĀĻU FORMA Inhalācijas pulveris, dozēts (inhalācijas pulveris). Balta ierīce ar iemutni vienā galā un no otra gala izvirzītu izvelkamu plāksnīti.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas ADASUVE ir indicēts vieglas līdz vidējas trauksmes ātrai kontrolei pieaugušiem pacientiem ar šizofrēniju vai bipolāriem traucējumiem. Pacientiem jāsaņem regulāra ārstēšana uzreiz pēc akūto trauksmes simptomu kontroles.
4.2. Devas un lietošanas veids ADASUVE drīkst lietot tikai slimnīcas apstākļos veselības aprūpes speciālistu uzraudzībā. Jābūt pieejamiem īslaicīgas darbības beta-agonistu grupas bronhodilatatoriem iespējamu smagu respiratoro blakusparādību (bronhu spazmu) ārstēšanai. Devas ADASUVE ieteicamā sākumdeva ir 9,1 mg. Ņemot vērā to, ka ar šo zāļu stiprumu (ADASUVE 4,5 mg) nav iespējams iegūt ieteicamo sākuma devu, sākumā ieteicams lietot ADASUVE 9,1 mg zāļu stiprumu. Otro devu var lietot pēc divām stundām, ja nepieciešams. Nevajadzētu lietot vairāk par divām devām. Var lietot mazāku devu – 4,5 mg, ja pacients iepriekš nav panesis 9,1 mg devu vai ja ārsts ir izlēmis, ka mazāka deva ir piemērotāka. Pirmajā stundā pēc katras devas lietošanas jāvēro, vai pacientam nerodas bronhu spazmu pazīmes vai simptomi.
Gados vecāki cilvēki ADASUVE drošums un efektivitāte pacientiem vecākiem par 65 gadiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Nieru un/vai aknu darbības traucējumi ADASUVE nav pētīts pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem. Dati nav pieejami.
Pediatriskā populācija
2

ADASUVE drošums un efektivitāte bērniem (vecumā līdz 18 gadiem) gadiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids
Inhalēšanai. Zāles ir iepakotas aizzīmogotā maisiņā. Kad nepieciešams, zāles jāizņem no maisiņa. Kad izvelkamā plāksnīte ir izņemta, iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka zāles ir gatavas lietošanai (piezīme: zāles jāizlieto 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izvilkšanas). Lai zāles izdalītos, pacients inhalē, caur iemutni veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. Pabeidzot inhalāciju, pacients izņem iemutni no mutes un uz neilgu laiku aiztur elpu. Zāles ir izdalījušās, kad zaļā gaismiņa nodziest. Ierīces ārpuse lietošanas laikā var sasilt. Tas ir normāli.
Pilnīgi norādījumi par ADASUVE lietošanu atrodami lietošanas instrukcijas daļā, kas paredzēta veselības aprūpes speciālistiem.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai pret amoksapīnu.
Pacientiem ar akūtām respiratorām izpausmēm/simptomiem (piemēram, sēcošu elpošanu) vai ar aktīvām elpceļu slimībām (piemēram, pacientiem ar astmu vai hronisku obstruktīvu plaušu slimību [HOPS] (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ir svarīgi lietot ADASUVE inhalatoru pareizi, lai ievadītu pilnu loksapīna devu. Veselības aprūpes speciālistiem jānodrošina, lai pacients lietotu inhalatoru pareizi.
ADASUVE efektivitāte var samazināties, ja pacienti vienlaicīgi lieto citas zāles, galvenokārt citus antipsihotiskus līdzekļus.
Bronhu spazmas
Placebo kontrolētos klīniskos pētījumos, kuros tika iekļauti pacienti ar astmu vai HOPS, bronhu spazmas novēroja ļoti bieži. Parasti tika ziņots par to rašanos 25 minūtes pēc devas lietošanas, tādēļ pacienti, kuri saņem ADASUVE, pēc devas lietošanas atbilstoši jānovēro. ADASUVE nav pētīts pacientiem ar citām plaušu slimību formām. Ja pēc ADASUVE lietošanas rodas bronhu spazmas, tās var ārstēt ar īslaicīgas darbības bēta-agonistu grupas bronhodilatatoriem, piemēram, salbutamolu (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). ADASUVE nedrīkst atkārtoti lietot pacientiem, kuriem rodas jebkādas respiratoras izpausmes/simptomi (skatīt 4.3. apakšpunktu).
Hipoventilācija
Ņemot vērā loksapīna galveno ietekmi uz centrālo nervu sistēmu (CNS), ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar elpošanas traucējumiem, piemēram, pacientiem ar samazinātu modrību vai pacientiem ar CNS nomākumu, ko izraisījis alkohols vai citas centrālas iedarbības zāles, piemēram, anksiolītiskie līdzekļi, lielākā daļa antipsihotisko līdzekļu, miega līdzekļi, opiāti u. c. (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Gados vecāki pacienti ar demences izraisītu psihozi
ADASUVE nav pētīts gados vecākiem pacientiem, ieskaitot pacientus ar demences izraisītu psihozi. Klīniskos pētījumos ar atipiskām un tradicionālām antipsihotiskām zālēm ir pierādīts, ka gados vecākiem pacientiem ar demences izraisītu psihozi ir paaugstināts nāves risks salīdzinājumā ar placebo grupu. ADASUVE nav indicēts terapijai pacientiem ar demences izraisītu psihozi.
Ekstrapiramidāli simptomi
3

Ekstrapiramidāli simptomi (ieskaitot akūtu distoniju) ir zināma antipsihotisko līdzekļu grupas ietekme. ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar ekstrapiramidāliem simptomiem anamnēzē.
Tardīvā diskinēzija
Ja ar loksapīnu ārstētiem pacientiem rodas tardīvās diskinēzijas pazīmes un simptomi, jāapsver terapijas pārtraukšana. Šie simptomi var īslaicīgi pastiprināties vai pat var rasties pēc terapijas pārtraukšanas.
Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (Neuroleptic malignant syndrome – NMS)
NMS klīniskās izpausmes ir hiperpireksija, muskuļu rigiditāte, psihiskā stāvokļa izmaiņas un veģetatīvas nestabilitātes pazīmes (neregulārs pulss vai asinsspiediens, tahikardija, svīšana un sirds ritma traucējumi). Papildu pazīmes var būt paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis, mioglobinūrija (rabdomiolīze) un akūta nieru mazspēja. Ja pacientam attīstās pazīmes un simptomi, kas liecina par NMS, vai rodas neizskaidrojami augsta ķermeņa temperatūra bez papildu NMS klīniskajām izpausmēm, ADASUVE lietošana jāpārtrauc.
Hipotensija
Par vieglas pakāpes hipotensiju tika ziņots īslaicīgos (24 stundu), placebo kontrolētos pētījumos pacientiem ar trauksmi lietojot ADASUVE. Ja ir nepieciešama vazopresora terapija, priekšroka dodama noradrenalīnam vai fenilefrīnam. Adrenalīnu nevajadzētu lietot, jo bēta-adrenoceptoru stimulācija var pastiprināt hipotensiju loksapīna izraisītas daļējas alfa-adrenoceptoru blokādes apstākļos (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Kardiovaskulārā sistēma
Nav pieejami dati par ADASUVE lietošanu pacientiem ar kardiovaskulārām pamatslimībām. ADASUVE nav ieteicams pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām (ja anamnēzē ir miokarda infarkts vai sirds išēmiskā slimība, sirds mazspēja vai vadīšanas traucējumi), cerebrovaskulārām slimībām vai stāvokļiem, kas varētu radīt pacientiem noslieci uz hipotensiju (dehidratācija, hipovolēmija un terapija ar antihipertensīvām zāles).
QT intervāls
Klīniski nozīmīga QT pagarināšanās nerodas saistībā ar vienu vai atkārtotām ADASUVE devām. Jāievēro piesardzība, ja ADASUVE lieto pacientiem ar zināmām kardiovaskulārām slimībām vai QT pagarināšanos ģimenes anamnēzē, kā arī vienlaicīgi lietojot citas zāles, kas pagarina QT intervālu. QTc pagarināšanās iespējamais risks mijiedarbības dēļ ar zālēm, kas pagarina QTc intervālu, nav zināms.
Krampji / konvulsijas
Loksapīns piesardzīgi jālieto pacientiem ar krampjiem anamnēzē, jo tas pazemina krampju slieksni. Ir ziņots par krampjiem pacientiem, kuri perorāli saņem loksapīnu antipsihotisko devu līmenī, un krampji var rasties epilepsijas pacientiem, pat ja viņi joprojām saņem parasto pretkrampju līdzekļu terapiju (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Antiholīnerģiskā darbība
Antiholīnerģiskās darbības dēļ ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar glaukomu vai noslieci uz urīna retenci, jo īpaši, vienlaicīgi lietojot antiholīnerģiskā tipa pretparkinsonisma līdzekļus.
4

Intoksikācija vai fiziska slimība (delīrijs)
Nav novērtēts ADASUVE drošums un efektivitāte pacientiem ar intoksikācijas vai fiziskas slimības (delīrija) izraisītu trauksmi. ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar intoksikāciju vai delīriju (skatīt 4.5. apakšpunktu).
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Benzodiazepīnu vai citu hipnosedatīvu vai elpošanu nomācošu līdzekļu vienlaicīga lietošana var būt saistīta ar pārmērīgu sedāciju un elpošanas nomākumu vai elpošanas mazspēju. Ja uzskata, ka, lietojot loksapīnu, nepieciešama benzodiazepīnu terapija, jāvēro, vai pacientiem nerodas pārmērīga sedācija un ortostatiska hipotensija.
Pētījumā par kombinētu loksapīna inhalācijās un intramuskulāru 1mg lorazepāma lietošanu nekonstatēja nekādu nozīmīgu ietekmi uz elpošanas frekvenci, pulsa oksimetriju, asinsspiedienu un sirdsdarbības ātrumu, salīdzinot ar atsevišķu šo zāļu lietošanu. Netika veikti pētījumi ar augstākām lorazepāma devām. Kombinācijas ietekme uz sedāciju bija papildinoša.
Iespējamība, ka ADASUVE ietekmēs citu zāļu iedarbību
Nav gaidāma klīniski nozīmīga loksapīna farmakokinētiska mijiedarbība ar zālēm, ko vai nu metabolizē citohroma P450 (CYP450) izozīmi, vai glikuronizē cilvēka uridīna 5'– difosfoglikuronoziltransferāze (UGT’s).
Jāievēro piesardzība, kombinējot loksapīnu ar citām zālēm, kas pazemina krampju slieksni, piemēram, fenotiazīnu vai butirofenoniem, klozapīnu, tricikliskajiem antidepresantiem vai selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI), tramadolu, meflohīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).
In vitro pētījumi liecināja, ka loksapīns nav P-glikoproteīna (P-gp) substrāts, bet inhibē P-gp. Tomēr terapeitiskās koncentrācijās nav gaidāms, ka tas klīniski nozīmīgā veidā inhibēs P-gp mediēto citu zāļu transportu.
Ņemot vērā loksapīna galveno ietekmi uz CNS, ADASUVE piesardzīgi jālieto kombinācijā ar alkoholu vai citām centrālas iedarbības zālēm, piemēram, anksiolītiskiem līdzekļiem, lielāko daļu antipsihotisko līdzekļu, miega līdzekļiem, opiātiem u. c. Loksapīna lietošana pacientiem ar alkohola vai zāļu intoksikāciju (ārsta izrakstītu vai nelegālo zāļu) nav novērtēta. Loksapīns var izraisīt smagu elpošanas nomākumu, ja to kombinē ar citiem CNS depresantiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Iespējamība, ka citas zāles ietekmēs ADASUVE iedarbību
Loksapīns ir flavīnu saturošo mono-oksigenāžu (FMOs) un vairāku CYP450 izozīmu substrāts (skatīt 5.2. apakšpunktu). Tādēļ metaboliskas mijiedarbības risks, ko izraisa ietekme uz atsevišķu izoformu, ir ierobežots. Piesardzība jāievēro pacientiem, kuri vienlaicīgi saņem terapiju ar citām zālēm, kas ir šo enzīmu inhibitori vai induktori, īpaši tad, ja vienlaicīgi lietotās zāles inhibē vai inducē vairākus no loksapīna metabolismā iesaistītajiem enzīmiem. Šādas zāles var mainīt ADASUVE efektivitāti un drošumu neregulārā veidā. Ja iespējams, jāizvairās no CYP1A2 inhibitoru (piemēram, fluvoksamīna, ciprofloksacīna, enoksacīna, propranolola un refekoksiba) vienlaicīgas lietošanas.
Adrenalīns
Loksapīna un adrenalīna vienlaicīga lietošana var pastiprināt hipotensiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods
Grūtniecība
5

Jaundzimušajiem, kuri atkārtoti tikuši pakļauti antipsihotisko līdzekļu iedarbībai grūtniecības trešā trimestra laikā, pēc dzemdībām ir blakusparādību risks, ieskaitot ekstrapiramidālus un/vai atcelšanas simptomus, kas var būt dažādas smaguma pakāpes un ilguma. Ir ziņots par uzbudinājumu, hipertoniju, hipotoniju, trīci, miegainību, respiratoro distresu vai barošanas traucējumiem. Tādēļ jāapsver jaundzimušo novērošana. ADASUVE grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja iespējamais ieguvums atsver iespējamo risku auglim.
Barošana ar krūti
Loksapīna vai tā metabolītu izdalīšanās apjoms mātes pienā cilvēkiem nav zināms. Tomēr ir konstatēts, ka loksapīns un tā metabolīti nonāk pienā suņiem laktācijas periodā. Pacientēm jāiesaka nebarot bērnu ar krūti 48 stundas pēc loksapīna lietošanas un izliet šajā laikā radušos pienu.
Fertilitāte
Nav pieejami dati par loksapīna ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Ir zināms, ka cilvēkiem ilgstoša terapija ar antipsihotiskiem līdzekļiem var izraisīt libido zudumu un amenoreju. Žurku mātītēm ir novērota ietekme uz reproduktivitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
ADASUVE būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Iespējamās sedācijas/miegainības, noguruma vai reiboņa dēļ pacienti nedrīkst apkalpot bīstamus mehānismus, tostarp mehāniskus transportlīdzekļus, līdz viņi nav pilnīgi droši, ka loksapīns viņus nav nevēlami ietekmējis (skatīt 4.8. apakšpunktu).
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila apkopojums
Blakusparādību novērtējums pēc klīnisko pētījumu datiem pamatojas uz diviem 3. fāzes un vienu 2A fāzes īslaicīgiem (24 stundu) placebo kontrolētiem klīniskiem pētījumiem, kuros tika iekļauti 524 pieauguši pacienti ar trauksmi, kas saistīta ar šizofrēniju (tostarp 27 pacienti ar šizoafektīviem traucējumiem) vai bipolāriem traucējumiem, kuri tika ārstēti ar ADASUVE 4,5 mg (265 pacienti) vai ADASUVE 9,1 mg (259 pacienti).
Pētījumos pacientiem ar trauksmi par bronhu spazmām ziņoja retāk, bet par bronhu spazmām kā smagu blakusparādību cilvēkiem ar aktīvu elpceļu slimību parasti tika ziņots bieži, un to gadījumos bieži bija nepieciešama ārstēšana ar īslaicīgas darbības bēta-agonistu grupas bronhodilatatoriem. Blakusparādības, par kurām visbiežāk tika ziņots ADASUVE terapijas laikā, bija garšas sajūtas pārmaiņas, sedācija/miegainība un reibonis (reibonis pēc placebo lietošanas radās biežāk nekā pēc loksapīna lietošanas).
Blakusparādību apkopojums tabulā
Turpmāk uzskaitītās blakusparādības iedalītas atbilstoši šādai klasifikācijai: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000).
6

1. tabula: Blakusparādības
MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija Nervu sistēmas traucējumi Ļoti bieži: sedācija/miegainība Bieži: reibonis Retāk: distonija, diskinēzija, okulogirācija, trīce, akatīzija/nemiers Asinsvadu sistēmas traucējumi Retāk: hipotensija Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Bieži: rīkles kairinājums Retāk: bronhu spazmas (arī elpas trūkums) Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Ļoti bieži: garšas sajūtas pārmaiņas Bieži: sausa mute Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Bieži: nogurums
Atsevišķu blakusparādību apraksts
Bronhu spazmas
Īslaicīgos (24 stundu) placebo kontrolētos pētījumos pacientiem ar trauksmi, kas saistīta ar šizofrēniju, vai bipolāriem traucējumiem bez aktīvas elpceļu slimības, bronhu spazmas (kas ietvēra arī ziņojumus par sēcošu elpošanu, elpas trūkumu vai klepu) retāk radās pacientiem, kurus ārstēja ar ADASUVE. Tomēr placebo kontrolētos klīniskos pētījumos pacientiem ar vieglas līdz vidējas pakāpes persistējošu astmu vai vidējas līdz smagas pakāpes HOPS par bronhu spazmām kā blakusparādību ziņoja ļoti bieži. Lielāka daļa šo reakciju radās 25 minūšu laikā pēc devas lietošanas, bija vieglas līdz vidējas intensitātes, un tās varēja novērst ar bronhodilatatora inhalāciju.
Blakusparādības, kas konstatētas, ilgstoši perorāli lietojot loksapīnu
Blakusparādības, par kurām ziņots ilgstoši perorāli lietojot loksapīnu, ir sedācija un miegainība, ekstrapiramidāli simptomi (piemēram, trīce, akatīzija, rigiditāte un distonija), kardiovaskulāras reakcijas (piemēram, tahikardija, hipotensija, hipertensija, ortostatiska hipotensija, reibonis un sinkope) un antiholīnerģiskas reakcijas (piemēram, acu sausums, neskaidra redze un urīna aizture).
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Klīniskos pētījumos nav ziņots par ADASUVE pārdozēšanu.
Simptomi
Netīšas pārdozēšanas gadījumā pazīmes un simptomi ir atkarīgi no lietoto devu vienību skaita un pacienta individuālās panesības. Saistībā ar loksapīna farmakoloģisko darbību klīniskā aina var variēt no viegla CNS un kardiovaskulārās sistēmas nomākuma līdz dziļai hipotensijai, elpošanas nomākumam un bezsamaņai (skatīt 4.4. apakšpunktu). Jāpatur prātā ekstrapiramidālu simptomu un/vai krampju rašanās iespējamība. Ir ziņots arī par nieru mazspēju pēc perorālas loksapīna pārdozēšanas.
7

Ārstēšana
Pārdozēšanas ārstēšana pamatā ir simptomātiska un uzturoša. Iespējama smaga hipotensija pēc noradrenalīna vai fenilefrīna ievadīšanas. Adrenalīnu nedrīkst lietot, jo tā lietošana pacieniem ar daļēju adrenerģisku blokādi var vēl vairāk pazemināt asinsspiedienu (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu). Smagas ekstrapiramidālas reakcijas jāārstē, ievadot antiholīnerģiskus antiparkinsonisma līdzekļus vai difenhidramīna hidrohlorīdu un vajadzības gadījumā uzsākot pretkrampju terapiju. Papildu pasākumi ir skābekļa ieelpošana un intravenoza šķidrumu ievadīšana.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: psiholeptiski līdzekļi, antipsihotiski līdzekļi; ATĶ kods: N05AH01
Pastāv pieņēmums, ka loksapīna efektivitāte ir saistīta ar dopamīna D2 receptoru un serotonīna 5-HT2A receptoru augstu afinitātes antagonismu. Loksapīns piesaistās noradrenerģiskiem, histamīnerģiskiem un holīnerģiskiem receptoriem, un mijiedarbība ar šīm sistēmām var ietekmēt tā farmakoloģiskās iedarbības spektru.
Vairākām dzīvnieku sugām ir novērotas uzbudināmības pārmaiņas zemgarozas kavēšanas centros, kas saistītas ar nomierinošo iedarbību un agresīvas uzvedības nomākšanu.
Klīniskā efektivitāte
Divos 3. fāzes pētījumos iekļāva pacientus ar akūtu trauksmi vismaz vidējā līmenī (14 vai vairāk atbilstoši pozitīvā un negatīvā sindroma skalai (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS) un uzbudinājuma komponenta (Excited Component – PEC) skalai (vāja impulsu kontrole, spriedze, naidīgums, nevēlēšanās sadarboties un uzbudinājums). Iekļaušanai pētījumā 004-301 bija nepieciešama šizofrēnijas diagnoze. Iekļaušanai pētījumā 004-302 bija nepieciešama bipolāru traucējumu diagnoze (pašreizēja mānijas vai jaukta epizode). Pacientiem bija būtiska un ilgstoša psihiatriska slimība (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. izdevums (DSM-IV)), pamatojoties uz gadiem ilgu slimību kopš diagnozes noteikšanas un iepriekšējām hospitalizācijām. Pacientus nejaušināti iedalīja placebo, ADASUVE 4,5 mg un ADASUVE 9,1 mg grupās.
Nejaušināti iedalīto pacientu vidējais vecums bija 43,1 gadi pētījumā 004-301 un 40,8 gadi pētījumā 004-302; jauni pieaugušie (18-25 gadu vecumā) bija nedaudz (7,3 %) pārstāvēti katrā pētījumā. Sievietes šizofrēnijas pētījumā bija nedaudz pārstāvētas (26,5 %), un apmēram puse pacientu pētījumā 004-302 bija vīrieši (49,7 %). Apmēram 35 % pacientu ar šizofrēniju devas saņemšanas laikā vienlaicīgi lietoja antipsihotiskus līdzekļus, un apmēram 13 % pacientu ar bipolāriem traucējumiem lietoja šīs zāles. Lielākā daļa pacientu abos 3. fāzes pētījumos bija smēķētāji, un apmēram 82 % pacientu ar šizofrēniju un 74 % pacientu ar bipolāriem traucējumiem attiecīgajā laikā smēķēja.
Pēc pirmās devas otrā deva tika ievadīta vismaz divas stundas pēc tam, kad trauksme nebija pietiekami novērsta. Trešo devu vajadzības gadījumā ievadīja vismaz četras stundas pēc otrās devas. Glābšanas terapija (intramuskulāri lorazepāms) tika ievadīta medicīnisku indikāciju gadījumā. Primārais mērķa kritērijsbija PEC punktu absolūtā izmaiņa no sākotnējā lieluma līdz divām stundām pēc pirmās devas attiecībā uz abām ADASUVE devām salīdzinājumā ar placebo. Citi mērķa kritēriji bija PEC un klīnisko vispārējo ietekmi – uzlabošanos (Clinical Global Impression – Improvement – CGI-I) uzrādījušie pacienti divas stundas pēc pirmās devas un kopējais pacientu skaits katrā grupā, kas saņēma 1, 2, vai 3 devas pētījuma terapijas ietvaros ar glābšanas terapiju un bez tās. Par reaģējušiem pacientiem uzskatīja pacientus ar kopējo PEC punktu ≥40 % palielināšanos no sākotnējā līmeņa vai pacientus ar CGI-I novērtējuma punktu 1 (ļoti ievērojama uzlabošanās) vai 2 (ievērojama uzlabošanās).
8

Samazināta trauksme tika konstatēta 10 minūtes pēc pirmās devas pirmās novērtēšanas laikā, un visās turpmākajās novērtēšanās 24 stundu izvērtēšanas periodā, lietojot gan 4,5 mg, gan 9,1 mg devas gan šizofrēnijas, gan bipolāru traucējumu pacientiem. Populācijas apakšgrupu (vecuma, rases un dzimuma) pārbaude neatklāja atšķirīgu reaktivitāti šajās apakšgrupās. Svarīgākie rezultāti attēloti nākamajā tabulā.
9

Galveno efektivitātes pētījumu svarīgākie rezultāti: ADASUVE 4,5 mg, 9,1 mg un placebo salīdzinājums

Pētījums Pacienti
Terapija N
Sākotnējais līmenis

004-301

Šizofrēnija

PBO 115

4,5 m g

9,1 mg

116

112

17,4 17,8 17,6

004-302 Bipolāri traucējumi

PBO 4,5 mg 9,1 mg

105

104

105

17,7 17,4

17,3

Pārmaiņas 2 h pēc devas

-5,5 -8,1+ -8,6*

-4,9

-8,1*

-9,0*

PEC izmaiņa s

SN

4,9

5,2

4,4

4,8

4,9

4,7

PEC

30 min. pēc devas
2 h pēc devas

27,8 %

46,6 %

57,1 % 23,8 % 59,6 %

61,9 %

38,3 %

62,9 %

69,6 % 27,6 % 62,5 %

73,3 %

reaģējušie reaģējušie

CGI-I

% CGI-I reaģējušie

35,7 %

57,4 %

67,0 % 27,6 % 66,3 %

74,3 %

nepieciešamās devas

Viena Divas

46,1 %

54,4 %

60,9 % 26,7 % 41,3 %

61,5 %

29,6 %

30,7 %

26,4 % 41,0 % 44,2 %

26,0 %

Trīs

8,7 % 8,8 % 7,3 % 11,4 % 5,8 % 3,8 %

glābšana

15,6 %

6,1 % 5,4 % 21,0 %

8,6 %

8,6 %

*= p<0,0001 += p<0,01

PEC reaģējušie = > 40 % izmaiņas no PEC sākotnējā līmeņa;

CGI-I reaģējušie = novērtējuma punkti 1 (ļoti ievērojama uzlabošanās) vai 2 (ievērojama uzlabošanās)

PBO = placebo SN =standartnovirze

Atbalstošā 2. fāzes vienas devas pētījumā tika iekļauti 129 pacienti ar šizofrēniju un šizoafektīviem traucējumiem. PEC izmaiņu samazināšanās pēc divām stundām bija: -5,0 placebo grupai, -6,7 ADASUVE 4,5 mg grupai un -8,6 (p<0,001) ADASUVE 9,1 mg grupai. Glābšanas terapija tika izmantota attiecīgi 32,6 %, 11,1 % un 14,6 % pacientu.
Pediatriskā populācija
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt ADASUVE pētījumu rezultātus pediatriskās populācijas apakšgrupā no dzimšanas līdz mazāk nekā 12 gadu vecumam par šizofrēnijas terapiju un apakšgrupā no dzimšanas līdz mazāk nekā 10 gadu vecumam par bipolāru traucējumu terapiju (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt ADASUVE pētījumu rezultātus pediatriskās populācijas apakšgrupā no 12 gadu līdz mazāk nekā 18 gadu vecumam par šizofrēnijas terapiju un

10

apakšgrupā no 10 gadu līdz mazāk nekā 18 gadu vecumam par bipolāru traucējumu terapiju (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās
Ievadot ADASUVE, loksapīns ātri uzsūcas ar maksimālās koncentrācijas plazmā mediāno laiku (Tmax) divas minūtes. Loksapīna iedarbība pirmajās divās stundas pēc ievadīšanas (AUC0-2h, agrīns iedarbības rādītājs, kas ir būtisks attiecībā uz terapeitiskā efekta sākumu) bija 25,6 ng*h/ml attiecībā uz 4,5 mg devu un 66,7 ng*h/ml attiecībā uz 9,1 mg devu veseliem cilvēkiem.
Loksapīna farmakokinētiskos rādītājus noteica cilvēkiem, kuri saņēma ilgstošu, stabilu antipsihotisko terapiju, pēc atkārtotas ADASUVE ievadīšanas reizi četrās stundās, pavisam trīs devas (4,5 mg vai 9,1 mg). Vidējā maksimālā koncentrācija plazmā bija līdzīga pēc ADASUVE pirmās un trešās devas, kas liecina par minimālu akumulāciju, ievadot devas ar četru stundu intervālu.
Sadalījums
Loksapīns ātri izdalās no plazmas un nokļūst audos. Pētījumi ar dzīvniekiem pēc perorālas ievadīšanas liecina, ka vispirms tas nokļūst plaušās, smadzenēs, liesā, sirdī un nierēs. 96,6 % loksapīna piesaistās cilvēka plazmas proteīniem.
Biotransformācija
Loksapīns intensīvi metabolizējas aknās, kur veidojas vairāki metabolīti. Galvenais metabolisma mehānisms ir hidroksilācija, veidojoties 8-OH-loksapīnam un 7-OH-loksapīnam, N-oksidācija, veidojoties loksapīna N-oksīdam, un demetilācija, veidojoties amoksapīnam. Attiecībā uz ADASUVE cilvēka organismā novērotā metabolītu secība (pamatojoties uz sistēmisko iedarbību) bija 8-OHloksapīns >> loksapīna N oksīds > 7-OH-loksapīns > amoksapīns, un 8-OH-loksapīna līmenis plazmā bija līdzīgs sākotnējā savienojuma līmenim. 8-OH-loksapīns nav farmakoloģiski aktīvs pie D2 receptoriem, bet mazākā apjomā esošajam metabolītam, 7-OH-loksapīnam, ir augsta piesaistīšanās afinitāte pie D2 receptoriem.
Loksapīns ir vairāku CYP450 izozīmu substrāts; in vitro pētījumi parādīja, ka 7-OH-loksapīnu veido galvenokārt CYPs 3A4 un 2D6, 8-OH-loksapīnu veido galvenokārt CYP1A2, amoksapīnu veido galvenokārt CYP3A4, 2C19, un 2C8, un loksapīna N-oksīdu veido FMOs.
Loksapīna un tā metabolītu (amoksapīna, 7-OH-loksapīna, 8-OH-loksapīna un loksapīna-N-oksīda) spēja inhibēt CYP450-mediēto zāļu metabolismu tika pārbaudīta in vitro attiecībā uz CYPs 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 un 3A4. Netika novērota būtiska inhibēšana. In vitro pētījumi rāda, ka loksapīns un 8-OH-loksapīns nav CYP 1A2, 2B6 vai 3A4 enzīmu induktori klīniski nozīmīgās koncentrācijās. Turklāt, in vitro pētījumi rāda, ka loksapīns un 8-OH-loksapīns nav UTG1A1, 1a3, 1A4, 2B7 un 2B15 inhibitori.
Eliminācija
Loksapīna ekskrēcija notiek galvenokārt pirmajās 24 stundās. Metabolīti konjugātu veidā tiek izvadīti ar urīnu un nekonjugētā veidā ar izkārnījumiem. Terminālais eliminācijas pusperiods (T½) ir no sešām līdz astoņām stundām.
Linearitāte/nelinearitāte
Loksapīna vidējā koncentrācija plazmā pēc ADASUVE ievadīšanass bija lineāra virs klīniskā devu diapazona. AUC0-2h, AUCinf, un Cmax palielinājās no devas atkarīgā veidā.
11

Farmakokinētika īpašās pacientu populācijās
Smēķētāji
Populācijas farmakokinētikas analīze, kurā salīdzināja iedarbību smēķētājiem un nesmēķētājiem, liecināja, ka smēķēšana, kas inducē CYP1A2, minimāli ietekmē ADASUVE iedarbību. Smēķēšanas dēļ devu nav nepieciešams pielāgot.
Sievietēm smēķētājām ADASUVE un tā aktīvā metabolīta 7-OH-loksapīna iedarbība (AUCinf) ir mazāka nekā sievietēm, kuras nesmēķē (7-OH-loksapīna/loksapīna attiecība ir attiecīgi 84 % un 109 %), kas, iespējams, ir saistīts ar loksapīna klīrensa palielināšanos smēķētājām.
Demogrāfija
Pēc ADASUVE ievadīšanas nebija būtiskas atšķirības loksapīna iedarbībā un sadalījumā atkarībā no vecuma, dzimuma, rases ķermeņa masas vai ķermeņa masas indeksa (ĶMI).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam, izņemot izmaiņas reproduktīvajos audos saistībā ar loksapīna paplašināto farmakoloģisko iedarbību. Līdzīgas izmaiņas, piemēram, ginekomastija, ir zināmas arī cilvēkiem, bet tikai pēc ilgstošas zāļu lietošanas, kas izraisa hiperprolaktinēmiju.
Žurku mātītes nepārojās persistējošu pārošanās cikla traucējumu dēļ pēc perorālas terapijas ar loksapīnu. Embrija/augļa attīstības un perinatālie pētījumi liecināja par aizkavētu attīstību (samazināts svars, aizkavēta osifikācija, hidronefroze, hidroureters, un/vai paplašinātas nieru bļodiņas ar samazinātām nieru kārpiņām vai bez tām) kā arī lielāks perinatālā un neonatālā periodā mirušo mazuļu skaits žurkām, kas, sākot no no grūtniecības vidus posma, saņēma perorālās devas, kas bija mazākas par maksimālo cilvēkiem ieteicamo ADASUVE devu uz mg/m2 (skatīt 4.6. apakšpunktu).
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nav.
6.2. Nesaderība
Nav piemērojams.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas temperatūras apstākļi.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Baltais inhalators (korpuss) ir pagatavots no medicīnā izmantojama polikarbonāta.
Katrs inhalators tiek piegādāts aizzīmogotā vairākslāņu alumīnija folijas maisiņā.
12

ADASUVE 4,5 mg tiek piegādāts kastītē, kurā ir 1 vai 5 inhalatori. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/001 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/003 (1 vienas devas inhalators) 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2013. gada 20. februāris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
13

1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 9,1mg inhalācijas pulveris, dozēts
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs vienas devas inhalators satur 10 mg loksapīna (loxapine) un izdala 9,1 mg loksapīna .
3. ZĀĻU FORMA Inhalācijas pulveris, dozēts (inhalācijas pulveris). Balta ierīce ar iemutni vienā galā un no otra gala izvirzītu izvelkamu plāksnīti.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas ADASUVE ir indicēts vieglas līdz vidējas trauksmes ātrai kontrolei pieaugušiem pacientiem ar šizofrēniju vai bipolāriem traucējumiem. Pacientiem jāsaņem regulāra ārstēšana uzreiz pēc akūto trauksmes simptomu kontroles.
4.2. Devas un lietošanas veids ADASUVE drīkst lietot tikai slimnīcas apstākļos veselības aprūpes speciālistu uzraudzībā. Jābūt pieejamiem īslaicīgas darbības beta-agonistu grupas bronhodilatatoriem iespējamu smagu respiratoro blakusparādību (bronhu spazmu) ārstēšanai. Devas ADASUVE ieteicamā sākumdeva ir 9,1 mg. Otro devu var lietot pēc divām stundām, ja nepieciešams. Nevajadzētu lietot vairāk par divām devām. Var lietot mazāku devu – 4,5 mg, ja pacients iepriekš nav panesis 9,1 mg devu vai ja ārsts ir izlēmis, ka mazāka deva ir piemērotāka. Pirmajā stundā pēc katras devas lietošanas jāvēro, vai pacientam nerodas bronhu spazmu pazīmes vai simptomi.
Gados vecāki cilvēki ADASUVE drošums un efektivitāte pacientiem vecākiem par 65 gadiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Nieru un/vai aknu darbības traucējumi ADASUVE nav pētīts pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem. Dati nav pieejami.
Pediatriskā populācija
14

ADASUVE drošums un efektivitāte bērniem (vecumā līdz 18 gadiem) gadiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids
Inhalēšanai. Zāles ir iepakotas aizzīmogotā maisiņā.
Kad nepieciešams, zāles jāizņem no maisiņa. Kad izvelkamā plāksnīte ir izņemta, iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka zāles ir gatavas lietošanai (piezīme: zāles jāizlieto 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izvilkšanas). Lai zāles izdalītos, pacients inhalē, caur iemutni veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. Pabeidzot inhalāciju, pacients izņem iemutni no mutes un uz neilgu laiku aiztur elpu. Zāles ir izdalījušās, kad zaļā gaismiņa nodziest. Ierīces ārpuse lietošanas laikā var sasilt. Tas ir normāli.
Pilnīgi norādījumi par ADASUVE lietošanu atrodami lietošanas instrukcijas daļā, kas paredzēta veselības aprūpes speciālistiem.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai pret amoksapīnu.
Pacientiem ar akūtām respiratorām izpausmēm/simptomiem (piemēram, sēcošu elpošanu) vai ar aktīvām elpceļu slimībām (piemēram, pacientiem ar astmu vai hronisku obstruktīvu plaušu slimību [HOPS] (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ir svarīgi lietot ADASUVE inhalatoru pareizi, lai ievadītu pilnu loksapīna devu. Veselības aprūpes speciālistiem jānodrošina, lai pacients lietotu inhalatoru pareizi.
ADASUVE efektivitāte var samazināties, ja pacienti vienlaicīgi lieto citas zāles, galvenokārt citus antipsihotiskus līdzekļus.
Bronhu spazmas
Placebo kontrolētos klīniskos pētījumos, kuros tika iekļauti pacienti ar astmu vai HOPS, bronhu spazmas novēroja ļoti bieži. Parasti tika ziņots par to rašanos 25 minūtes pēc devas lietošanas, tādēļ pacienti, kuri saņem ADASUVE, pēc devas lietošanas atbilstoši jānovēro. ADASUVE nav pētīts pacientiem ar citām plaušu slimību formām. Ja pēc ADASUVE lietošanas rodas bronhu spazmas, tās var ārstēt ar īslaicīgas darbības bēta-agonistu grupas bronhodilatatoriem, piemēram, salbutamolu (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). ADASUVE nedrīkst atkārtoti lietot pacientiem, kuriem rodas jebkādas respiratoras izpausmes/simptomi (skatīt 4.3. apakšpunktu).
Hipoventilācija
Ņemot vērā loksapīna galveno ietekmi uz centrālo nervu sistēmu (CNS), ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar elpošanas traucējumiem, piemēram, pacientiem ar samazinātu modrību vai pacientiem ar CNS nomākumu, ko izraisījis alkohols vai citas centrālas iedarbības zāles, piemēram, anksiolītiskie līdzekļi, lielākā daļa antipsihotisko līdzekļu, miega līdzekļi, opiāti u. c. (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Gados vecāki pacienti ar demences izraisītu psihozi
ADASUVE nav pētīts gados vecākiem pacientiem, ieskaitot pacientus ar demences izraisītu psihozi. Klīniskos pētījumos ar atipiskām un tradicionālām antipsihotiskām zālēm ir pierādīts, ka gados vecākiem pacientiem ar demences izraisītu psihozi ir paaugstināts nāves risks salīdzinājumā ar placebo grupu. ADASUVE nav indicēts terapijai pacientiem ar demences izraisītu psihozi.
15

Ekstrapiramidāli simptomi
Ekstrapiramidāli simptomi (ieskaitot akūtu distoniju) ir zināma antipsihotisko līdzekļu grupas ietekme. ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar ekstrapiramidāliem simptomiem anamnēzē.
Tardīvā diskinēzija
Ja ar loksapīnu ārstētiem pacientiem rodas tardīvās diskinēzijas pazīmes un simptomi, jāapsver terapijas pārtraukšana. Šie simptomi var īslaicīgi pastiprināties vai pat var rasties pēc terapijas pārtraukšanas.
Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (Neuroleptic malignant syndrome – NMS)
NMS klīniskās izpausmes ir hiperpireksija, muskuļu rigiditāte, psihiskā stāvokļa izmaiņas un veģetatīvas nestabilitātes pazīmes (neregulārs pulss vai asinsspiediens, tahikardija, svīšana un sirds ritma traucējumi). Papildu pazīmes var būt paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis, mioglobinūrija (rabdomiolīze) un akūta nieru mazspēja. Ja pacientam attīstās pazīmes un simptomi, kas liecina par NMS, vai rodas neizskaidrojami augsta ķermeņa temperatūra bez papildu NMS klīniskajām izpausmēm, ADASUVE lietošana jāpārtrauc.
Hipotensija
Par vieglas pakāpes hipotensiju tika ziņots īslaicīgos (24 stundu), placebo kontrolētos pētījumos, pacientiem ar trauksmi lietojot ADASUVE. Ja ir nepieciešama vazopresora terapija, priekšroka dodama noradrenalīnam vai fenilefrīnam. Adrenalīnu nevajadzētu lietot, jo bēta-adrenoceptoru stimulācija var pastiprināt hipotensiju loksapīna izraisītas daļējas alfa-adrenoceptoru blokādes apstākļos (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Kardiovaskulārā sistēma
Nav pieejami dati par ADASUVE lietošanu pacientiem ar kardiovaskulārām pamatslimībām. ADASUVE nav ieteicams pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām (ja anamnēzē ir miokarda infarkts vai sirds išēmiskā slimība, sirds mazspēja vai vadīšanas traucējumi), cerebrovaskulārām slimībām vai stāvokļiem, kas varētu radīt pacientiem noslieci uz hipotensiju (dehidratācija, hipovolēmija un terapija ar antihipertensīvām zāles).
QT intervāls
Klīniski nozīmīga QT pagarināšanās nerodas saistībā ar vienu vai atkārtotām ADASUVE devām. Jāievēro piesardzība, ja ADASUVE lieto pacientiem ar zināmām kardiovaskulārām slimībām vai QT pagarināšanos ģimenes anamnēzē, kā arī vienlaicīgi lietojot citas zāles, kas pagarina QT intervālu. QTc pagarināšanās iespējamais risks mijiedarbības dēļ ar zālēm, kas pagarina QTc intervālu, nav zināms.
Krampji / konvulsijas
Loksapīns piesardzīgi jālieto pacientiem ar krampjiem anamnēzē, jo tas pazemina krampju slieksni. Ir ziņots par krampjiem pacientiem, kuri perorāli saņem loksapīnu antipsihotisko devu līmenī, un krampji var rasties epilepsijas pacientiem, pat ja viņi joprojām saņem parasto pretkrampju līdzekļu terapiju (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Antiholīnerģiskā darbība
Antiholīnerģiskās darbības dēļ ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar glaukomu vai noslieci uz urīna retenci, jo īpaši, vienlaicīgi lietojot antiholīnerģiskā tipa pretparkinsonisma līdzekļus.
16

Intoksikācija vai fiziska slimība (delīrijs)
Nav novērtēts ADASUVE drošums un efektivitāte pacientiem ar intoksikācijas vai fiziskas slimības (delīrija) izraisītu trauksmi. ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar intoksikāciju vai delīriju (skatīt 4.5. apakšpunktu).
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Benzodiazepīnu vai citu hipnosedatīvu vai elpošanu nomācošu līdzekļu vienlaicīga lietošana var būt saistīta ar pārmērīgu sedāciju un elpošanas nomākumu vai elpošanas mazspēju. Ja uzskata, ka, lietojot loksapīnu, nepieciešama benzodiazepīnu terapija, jāvēro, vai pacientiem nerodas pārmērīga sedācija un ortostatiska hipotensija.
Pētījumā par kombinētu loksapīna inhalācijās un intramuskulāru 1mg lorazepāma lietošanu nekonstatēja nekādu nozīmīgu ietekmi uz elpošanas frekvenci, pulsa oksimetriju, asinsspiedienu un sirdsdarbības ātrumu, salīdzinot ar atsevišķu šo zāļu lietošanu. Netika veikti pētījumi ar augstākām lorazepāma devām. Kombinācijas ietekme uz sedāciju bija papildinoša.
Iespējamība, ka ADASUVE ietekmēs citu zāļu iedarbību
Nav gaidāma klīniski nozīmīga loksapīna farmakokinētiska mijiedarbība ar zālēm, ko vai nu metabolizē citohroma P450 (CYP450) izozīmi, vai glikuronizē cilvēka uridīna 5'– difosfoglikuronoziltransferāze (UGT’s).
Jāievēro piesardzība, kombinējot loksapīnu ar citām zālēm, kas pazemina krampju slieksni, piemēram, fenotiazīnu vai butirofenoniem, klozapīnu, tricikliskajiem antidepresantiem vai selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI), tramadolu, meflohīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).
In vitro pētījumi liecināja, ka loksapīns nav P-glikoproteīna (P-gp) substrāts, bet inhibē P-gp. Tomēr terapeitiskās koncentrācijās nav gaidāms, ka tas klīniski nozīmīgā veidā inhibēs P-gp mediēto citu zāļu transportu.
Ņemot vērā loksapīna galveno ietekmi uz CNS, ADASUVE piesardzīgi jālieto kombinācijā ar alkoholu vai citām centrālas iedarbības zālēm, piemēram, anksiolītiskiem līdzekļiem, lielāko daļu antipsihotisko līdzekļu, miega līdzekļiem, opiātiem u. c. Loksapīna lietošana pacientiem ar alkohola vai zāļu intoksikāciju (ārsta izrakstītu vai nelegālo zāļu) nav novērtēta. Loksapīns var izraisīt smagu elpošanas nomākumu, ja to kombinē ar citiem CNS depresantiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Iespējamība, ka citas zāles ietekmēs ADASUVE iedarbību
Loksapīns ir flavīnu saturošo mono-oksigenāžu (FMOs) un vairāku CYP450 izozīmu substrāts (skatīt 5.2. apakšpunktu). Tādēļ metaboliskas mijiedarbības risks, ko izraisa ietekme uz atsevišķu izoformu, ir ierobežots. Piesardzība jāievēro pacientiem, kuri vienlaicīgi saņem terapiju ar citām zālēm, kas ir šo enzīmu inhibitori vai induktori, īpaši tad, ja vienlaicīgi lietotās zāles inhibē vai inducē vairākus no loksapīna metabolismā iesaistītajiem enzīmiem. Šādas zāles var mainīt ADASUVE efektivitāti un drošumu neregulārā veidā. Ja iespējams, jāizvairās no CYP1A2 inhibitoru (piemēram, fluvoksamīna, ciprofloksacīna, enoksacīna, propranolola un refekoksiba) vienlaicīgas lietošanas.
Adrenalīns
Loksapīna un adrenalīna vienlaicīga lietošana var pastiprināt hipotensiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods
Grūtniecība
17

Jaundzimušajiem, kuri atkārtoti tikuši pakļauti antipsihotisko līdzekļu iedarbībai grūtniecības trešā trimestra laikā, pēc dzemdībām ir blakusparādību risks, ieskaitot ekstrapiramidālus un/vai atcelšanas simptomus, kas var būt dažādas smaguma pakāpes un ilguma. Ir ziņots par uzbudinājumu, hipertoniju, hipotoniju, trīci, miegainību, respiratoro distresu vai barošanas traucējumiem. Tādēļ jāapsver jaundzimušo novērošana. ADASUVE grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja iespējamais ieguvums atsver iespējamo risku auglim.
Barošana ar krūti
Loksapīna vai tā metabolītu izdalīšanās apjoms mātes pienā cilvēkiem nav zināms. Tomēr ir konstatēts, ka loksapīns un tā metabolīti nonāk pienā suņiem laktācijas periodā. Pacientēm jāiesaka nebarot bērnu ar krūti 48 stundas pēc loksapīna lietošanas un izliet šajā laikā radušos pienu.
Fertilitāte
Nav pieejami dati par loksapīna ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Ir zināms, ka cilvēkiem ilgstoša terapija ar antipsihotiskiem līdzekļiem var izraisīt libido zudumu un amenoreju. Žurku mātītēm ir novērota ietekme uz reproduktivitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
ADASUVE būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Iespējamās sedācijas/miegainības, noguruma vai reiboņa dēļ pacienti nedrīkst apkalpot bīstamus mehānismus, tostarp mehāniskus transportlīdzekļus, līdz viņi nav pilnīgi droši, ka loksapīns viņus nav nevēlami ietekmējis (skatīt 4.8. apakšpunktu).
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila apkopojums
Blakusparādību novērtējums pēc klīnisko pētījumu datiem pamatojas uz diviem 3. fāzes un vienu 2A fāzes īslaicīgiem (24 stundu) placebo kontrolētiem klīniskiem pētījumiem, kuros tika iekļauti 524 pieauguši pacienti ar trauksmi, kas saistīta ar šizofrēniju (tostarp 27 pacienti ar šizoafektīviem traucējumiem) vai bipolāriem traucējumiem, kuri tika ārstēti ar ADASUVE 4,5 mg (265 pacienti) vai ADASUVE 9,1 mg (259 pacienti).
Pētījumos pacientiem ar trauksmi par bronhu spazmām ziņoja retāk, bet par bronhu spazmām kā smagu blakusparādību cilvēkiem ar aktīvu elpceļu slimību parasti tika ziņots bieži, un to gadījumos bieži bija nepieciešama ārstēšana ar īslaicīgas darbības bēta-agonistu grupas bronhodilatatoriem. Blakusparādības, par kurām visbiežāk tika ziņots ADASUVE terapijas laikā, bija garšas sajūtas pārmaiņas, sedācija/miegainība un reibonis (reibonis pēc placebo lietošanas radās biežāk nekā pēc loksapīna lietošanas).
Blakusparādību apkopojums tabulā
Turpmāk uzskaitītās blakusparādības iedalītas atbilstoši šādai klasifikācijai: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000).
18

1. tabula: Blakusparādības
MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija Nervu sistēmas traucējumi Ļoti bieži: sedācija/miegainība Bieži: reibonis Retāk: distonija, diskinēzija, okulogirācija, trīce, akatīzija/nemiers Asinsvadu sistēmas traucējumi Retāk: hipotensija Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Bieži: rīkles kairinājums Retāk: bronhu spazmas (arī elpas trūkums) Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Ļoti bieži: garšas sajūtas pārmaiņas Bieži: sausa mute Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Bieži: nogurums
Atsevišķu blakusparādību apraksts
Bronhu spazmas
Īslaicīgos (24 stundu) placebo kontrolētos pētījumos pacientiem ar trauksmi, kas saistīta ar šizofrēniju, vai bipolāriem traucējumiem bez aktīvas elpceļu slimības, bronhu spazmas (kas ietvēra arī ziņojumus par sēcošu elpošanu, elpas trūkumu vai klepu) retāk radās pacientiem, kurus ārstēja ar ADASUVE. Tomēr placebo kontrolētos klīniskos pētījumos pacientiem ar vieglas līdz vidējas pakāpes persistējošu astmu vai vidējas līdz smagas pakāpes HOPS par bronhu spazmām kā blakusparādību ziņoja ļoti bieži. Lielāka daļa šo reakciju radās 25 minūšu laikā pēc devas lietošanas, bija vieglas līdz vidējas intensitātes, un tās varēja novērst ar bronhodilatatora inhalāciju.
Blakusparādības, kas konstatētas, ilgstoši perorāli lietojot loksapīnu
Blakusparādības, par kurām ziņots, ilgstoši perorāli lietojot loksapīnu, ir sedācija un miegainība, ekstrapiramidāli simptomi (piemēram, trīce, akatīzija, rigiditāte un distonija), kardiovaskulāras reakcijas (piemēram, tahikardija, hipotensija, hipertensija, ortostatiska hipotensija, reibonis un sinkope) un antiholīnerģiskas reakcijas (piemēram, acu sausums, neskaidra redze un urīna aizture).
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju
4.9. Pārdozēšana
Klīniskos pētījumos nav ziņots par ADASUVE pārdozēšanu.
Simptomi
Netīšas pārdozēšanas gadījumā pazīmes un simptomi ir atkarīgi no lietoto devu vienību skaita un pacienta individuālās panesības. Saistībā ar loksapīna farmakoloģisko darbību klīniskā aina var variēt no viegla CNS un kardiovaskulārās sistēmas nomākuma līdz dziļai hipotensijai, elpošanas nomākumam un bezsamaņai (skatīt 4.4. apakšpunktu). Jāpatur prātā ekstrapiramidālu simptomu un/vai krampju rašanās iespējamība. Ir ziņots arī par nieru mazspēju pēc perorālas loksapīna pārdozēšanas.
Ārstēšana
19

Pārdozēšanas ārstēšana pamatā ir simptomātiska un uzturoša. Iespējama smaga hipotensija pēc noradrenalīna vai fenilefrīna ievadīšanas. Adrenalīnu nedrīkst lietot, jo tā lietošana pacieniem ar daļēju adrenerģisku blokādi var vēl vairāk pazemināt asinsspiedienu (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu). Smagas ekstrapiramidālas reakcijas jāārstē, ievadot antiholīnerģiskus antiparkinsonisma līdzekļus vai difenhidramīna hidrohlorīdu un vajadzības gadījumā uzsākot pretkrampju terapiju. Papildu pasākumi ir skābekļa ieelpošana un intravenoza šķidrumu ievadīšana.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: psiholeptiski līdzekļi, antipsihotiski līdzekļi; ATĶ kods: N05AH01
Pastāv pieņēmums, ka loksapīna efektivitāte ir saistīta ar dopamīna D2 receptoru un serotonīna 5-HT2A receptoru augstu afinitātes antagonismu. Loksapīns piesaistās noradrenerģiskiem, histamīnerģiskiem un holīnerģiskiem receptoriem, un mijiedarbība ar šīm sistēmām var ietekmēt tā farmakoloģiskās iedarbības spektru.
Vairākām dzīvnieku sugām ir novērotas uzbudināmības pārmaiņas zemgarozas kavēšanas centros, kas saistītas ar nomierinošo iedarbību un agresīvas uzvedības nomākšanu.
Klīniskā efektivitāte
Divos 3. fāzes pētījumos iekļāva pacientus ar akūtu trauksmi vismaz vidējā līmenī (14 vai vairāk atbilstoši pozitīvā un negatīvā sindroma skalai (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS) un uzbudinājuma komponenta (Excited Component – PEC) skalai (vāja impulsu kontrole, spriedze, naidīgums, nevēlēšanās sadarboties un uzbudinājums). Iekļaušanai pētījumā 004-301 bija nepieciešama šizofrēnijas diagnoze. Iekļaušanai pētījumā 004-302 bija nepieciešama bipolāru traucējumu diagnoze (pašreizēja mānijas vai jaukta epizode). Pacientiem bija būtiska un ilgstoša psihiatriska slimība (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. izdevums (DSM-IV)), pamatojoties uz gadiem ilgu slimību kopš diagnozes noteikšanas un iepriekšējām hospitalizācijām. Pacientus nejaušināti iedalīja placebo, ADASUVE 4,5 mg un ADASUVE 9,1 mg grupās.
Nejaušināti iedalīto pacientu vidējais vecums bija 43,1 gadi pētījumā 004-301 un 40,8 gadi pētījumā 004-302; jauni pieaugušie (18-25 gadu vecumā) bija nedaudz (7,3 %) pārstāvēti katrā pētījumā. Sievietes šizofrēnijas pētījumā bija nedaudz pārstāvētas (26,5 %), un apmēram puse pacientu pētījumā 004-302 bija vīrieši (49,7 %). Apmēram 35 % pacientu ar šizofrēniju devas saņemšanas laikā vienlaicīgi lietoja antipsihotiskus līdzekļus, un apmēram 13 % pacientu ar bipolāriem traucējumiem lietoja šīs zāles. Lielākā daļa pacientu abos 3. fāzes pētījumos bija smēķētāji, un apmēram 82 % pacientu ar šizofrēniju un 74 % pacientu ar bipolāriem traucējumiem attiecīgajā laikā smēķēja.
Pēc pirmās devas otrā deva tika ievadīta vismaz divas stundas pēc tam, kad trauksme nebija pietiekami novērsta. Trešo devu vajadzības gadījumā ievadīja vismaz četras stundas pēc otrās devas. Glābšanas terapija (intramuskulāri lorazepāms) tika ievadīta medicīnisku indikāciju gadījumā. Primārais mērķa kritērijs bija PEC punktu absolūtā izmaiņa no sākotnējā lieluma līdz divām stundām pēc pirmās devas attiecībā uz abām ADASUVE devām salīdzinājumā ar placebo. Citi mērķa kritēriji bija PEC un klīnisko vispārējo ietekmi – uzlabošanos (Clinical Global Impression – Improvement – CGI-I) uzrādījušie pacienti divas stundas pēc pirmās devas un kopējais pacientu skaits katrā grupā, kas saņēma 1, 2, vai 3 devas pētījuma terapijas ietvaros ar glābšanas terapiju un bez tās. Par reaģējušiem pacientiem uzskatīja pacientus ar kopējo PEC punktu ≥40 % palielināšanos no sākotnējā līmeņa vai pacientus ar CGI-I novērtējuma punktu 1 (ļoti ievērojama uzlabošanās) vai 2 (ievērojama uzlabošanās).
Samazināta trauksme tika konstatēta 10 minūtes pēc pirmās devas pirmās novērtēšanas laikā, un visās turpmākajās novērtēšanās 24 stundu izvērtēšanas periodā, lietojot gan 4,5 mg, gan 9,1 mg devas gan šizofrēnijas, gan bipolāru traucējumu pacientiem.
20

Populācijas apakšgrupu (vecuma, rases un dzimuma) pārbaude neatklāja atšķirīgu reaktivitāti šajās apakšgrupās. Svarīgākie rezultāti attēloti nākamajā tabulā.
21

Galveno efektivitātes pētījumu svarīgākie rezultāti: ADASUVE 4,5 mg, 9,1 mg un placebo salīdzinājums

Pētījums Pacienti
Terapija N
Sākotnējais līmenis

004-301

Šizofrēnija

PBO 115

4,5 m g

9,1 mg

116

112

17,4 17,8 17,6

004-302 Bipolāri traucējumi

PBO 4,5 mg 9,1 mg

105

104

105

17,7

17,4

17,3

Pārmaiņas 2 h pēc devas

-5,5 -8,1+ -8,6*

-4,9

-8,1*

-9,0*

PEC izmaiņa s

SN

4,9

5,2

4,4

4,8

4,9

4,7

PEC

30 min. pēc devas
2 h pēc devas

27,8 %

46,6 %

57,1 % 23,8 % 59,6 %

61,9 %

38,3 %

62,9 %

69,6 % 27,6 % 62,5 %

73,3 %

reaģējušie reaģējušie

CGI-I

% CGI-I reaģējušie

35,7 %

57,4 %

67,0 % 27,6 % 66,3 %

74,3 %

nepieciešamās devas

Viena Divas

46,1 %

54,4 %

60,9 % 26,7 % 41,3 %

61,5 %

29,6 %

30,7 %

26,4 % 41,0 % 44,2 %

26,0 %

Trīs

8,7 % 8,8 % 7,3 % 11,4 % 5,8 % 3,8 %

glābšana

15,6 %

6,1 % 5,4 % 21,0 %

8,6 %

8,6 %

*= p<0,0001 += p<0,01

PEC reaģējušie = > 40 % izmaiņas no PEC sākotnējā līmeņa;

CGI-I reaģējušie = novērtējuma punkti 1 (ļoti ievērojama uzlabošanās) vai 2 (ievērojama uzlabošanās)

PBO = placebo SN =standartnovirze

Atbalstošā 2. fāzes vienas devas pētījumā tika iekļauti 129 pacienti ar šizofrēniju un šizoafektīviem traucējumiem. PEC izmaiņu samazināšanās pēc divām stundām bija: -5,0 placebo grupai, -6,7 ADASUVE 4,5 mg grupai un -8,6 (p<0,001) ADASUVE 9,1 mg grupai. Glābšanas terapija tika izmantota attiecīgi 32,6 %, 11,1 % un 14,6 % pacientu.
Pediatriskā populācija
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt ADASUVE pētījumu rezultātus pediatriskās populācijas apakšgrupā no dzimšanas līdz mazāk nekā 12 gadu vecumam par šizofrēnijas terapiju un apakšgrupā no dzimšanas līdz mazāk nekā 10 gadu vecumam par bipolāru traucējumu terapiju (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt ADASUVE pētījumu rezultātus pediatriskās populācijas apakšgrupā no 12 gadu līdz mazāk nekā 18 gadu vecumam par šizofrēnijas terapiju un

22

apakšgrupā no 10 gadu līdz mazāk nekā 18 gadu vecumam par bipolāru traucējumu terapiju (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās
Ievadot ADASUVE, loksapīns ātri uzsūcas ar maksimālās koncentrācijas plazmā mediāno laiku (Tmax) divas minūtes. Loksapīna iedarbība pirmajās divās stundas pēc ievadīšanas (AUC0-2h, agrīns iedarbības rādītājs, kas ir būtisks attiecībā uz terapeitiskā efekta sākumu) bija 25,6 ng*h/ml attiecībā uz 4,5 mg devu un 66,7 ng*h/ml attiecībā uz 9,1 mg devu veseliem cilvēkiem.
Loksapīna farmakokinētiskos rādītājus noteica cilvēkiem, kuri saņēma ilgstošu, stabilu antipsihotisko terapiju, pēc atkārtotas ADASUVE ievadīšanas reizi četrās stundās, pavisam trīs devas (4,5 mg vai 9,1 mg). Vidējā maksimālā koncentrācija plazmā bija līdzīga pēc ADASUVE pirmās un trešās devas, kas liecina par minimālu akumulāciju, ievadot devas ar četru stundu intervālu.
Sadalījums
Loksapīns ātri izdalās no plazmas un nokļūst audos. Pētījumi ar dzīvniekiem pēc perorālas ievadīšanas liecina, ka vispirms tas nokļūst plaušās, smadzenēs, liesā, sirdī un nierēs. 96,6 % loksapīna piesaistās cilvēka plazmas proteīniem.
Biotransformācija
Loksapīns intensīvi metabolizējas aknās, kur veidojas vairāki metabolīti. Galvenais metabolisma mehānisms ir hidroksilācija, veidojoties 8-OH-loksapīnam un 7-OH-loksapīnam, N-oksidācija, veidojoties loksapīna N-oksīdam, un demetilācija, veidojoties amoksapīnam. Attiecībā uz ADASUVE cilvēka organismā novērotā metabolītu secība (pamatojoties uz sistēmisko iedarbību) bija 8-OHloksapīns >> loksapīna N oksīds > 7-OH-loksapīns > amoksapīns, un 8-OH-loksapīna līmenis plazmā bija līdzīgs sākotnējā savienojuma līmenim. 8-OH-loksapīns nav farmakoloģiski aktīvs pie D2 receptoriem, bet mazākā apjomā esošajam metabolītam, 7-OH-loksapīnam, ir augsta piesaistīšanās afinitāte pie D2 receptoriem.
Loksapīns ir vairāku CYP450 izozīmu substrāts; in vitro pētījumi parādīja, ka 7-OH-loksapīnu veido galvenokārt CYPs 3A4 un 2D6, 8-OH-loksapīnu veido galvenokārt CYP1A2, amoksapīnu veido galvenokārt CYP3A4, 2C19, un 2C8, un loksapīna N-oksīdu veido FMOs.
Loksapīna un tā metabolītu (amoksapīna, 7-OH-loksapīna, 8-OH-loksapīna un loksapīna-N-oksīda) spēja inhibēt CYP450-mediēto zāļu metabolismu tika pārbaudīta in vitro attiecībā uz CYPs 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 un 3A4. Netika novērota būtiska inhibēšana. In vitro pētījumi rāda, ka loksapīns un 8-OH-loksapīns nav CYP 1A2, 2B6 vai 3A4 enzīmu induktori klīniski nozīmīgās koncentrācijās. Turklāt, in vitro pētījumi rāda, ka loksapīns un 8-OH-loksapīns nav UTG1A1, 1a3, 1A4, 2B7 un 2B15 inhibitori.
Eliminācija
Loksapīna ekskrēcija notiek galvenokārt pirmajās 24 stundās. Metabolīti konjugātu veidā tiek izvadīti ar urīnu un nekonjugētā veidā ar izkārnījumiem. Terminālais eliminācijas pusperiods (T½) ir no sešām līdz astoņām stundām.
Linearitāte/nelinearitāte
Loksapīna vidējā koncentrācija plazmā pēc ADASUVE ievadīšanass bija lineāra virs klīniskā devu diapazona. AUC0-2h, AUCinf, un Cmax palielinājās no devas atkarīgā veidā.
23

Farmakokinētika īpašās pacientu populācijās
Smēķētāji
Populācijas farmakokinētikas analīze, kurā salīdzināja iedarbību smēķētājiem un nesmēķētājiem, liecināja, ka smēķēšana, kas inducē CYP1A2, minimāli ietekmē ADASUVE iedarbību. Smēķēšanas dēļ devu nav nepieciešams pielāgot.
Sievietēm smēķētājām ADASUVE un tā aktīvā metabolīta 7-OH-loksapīna iedarbība (AUCinf) ir mazāka nekā sievietēm, kuras nesmēķē (7-OH-loksapīna/loksapīna attiecība ir attiecīgi 84 % un 109 %), kas, iespējams, ir saistīts ar loksapīna klīrensa palielināšanos smēķētājām.
Demogrāfija
Pēc ADASUVE ievadīšanas nebija būtiskas atšķirības loksapīna iedarbībā un sadalījumā atkarībā no vecuma, dzimuma, rases ķermeņa masas vai ķermeņa masas indeksa (ĶMI).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam, izņemot izmaiņas reproduktīvajos audos saistībā ar loksapīna paplašināto farmakoloģisko iedarbību. Līdzīgas izmaiņas, piemēram, ginekomastija, ir zināmas arī cilvēkiem, bet tikai pēc ilgstošas zāļu lietošanas, kas izraisa hiperprolaktinēmiju.
Žurku mātītes nepārojās persistējošu pārošanās cikla traucējumu dēļ pēc perorālas terapijas ar loksapīnu. Embrija/augļa attīstības un perinatālie pētījumi liecināja par aizkavētu attīstību (samazināts svars, aizkavēta osifikācija, hidronefroze, hidroureters, un/vai paplašinātas nieru bļodiņas ar samazinātām nieru kārpiņām vai bez tām) kā arī lielāks perinatālā un neonatālā periodā mirušo mazuļu skaits žurkām, kas, sākot no no grūtniecības vidus posma, saņēma perorālās devas, kas bija mazākas par maksimālo cilvēkiem ieteicamo ADASUVE devu uz mg/m2 (skatīt 4.6. apakšpunktu).
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nav.
6.2. Nesaderība
Nav piemērojams.
6.3. Uzglabāšanas laiks
4 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas temperatūras apstākļi.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Baltais inhalators (korpuss) ir pagatavots no medicīnā izmantojama polikarbonāta.
24

Katrs inhalators tiek piegādāts aizzīmogotā vairākslāņu alumīnija folijas maisiņā. ADASUVE 9,1 mg tiek piegādāts kastītē, kurā ir 1 vai 5 inhalatori. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/002 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/004 (1 vienas devas inhalators) 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2013. gada 20. februāris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
25

II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
26

A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese FERRER INTERNACIONAL, S.A. Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spānija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
 Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU
LIETOŠANU
 Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz:  pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;  ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
 Riska mazināšanas papildu pasākumi
Pirms zāļu laišanas tirgū katrā dalībvalstī reģistrācijas apliecības īpašniekam (RAĪ) jāvienojas ar kompetentajām valsts iestādēm par izglītojošu programmu. RAĪ nodrošinās, ka pēc apspriešanas un saskaņošanas ar kompetentajām valsts iestādēm katrā dalībvalstī, kur ADASUVE tiks pārdots, laižot to tirgū un pēc tā laišanas tirgū visi veselības aprūpes speciālisti, kuri varētu lietot ADASUVE, tiks nodrošināti ar informācijas materiāliem, ko veido:
 zāļu apraksta (ZA), lietošanas instrukcijas un marķējuma teksts;  izglītojoši materiāli veselības aprūpes speciālistiem. Izglītojošos materiālos jāiekļauj šādas galvenās daļas: vispārējās:  ievada paziņojums par izglītojošo materiālu mērķi;  paziņojums par indikācijām akūtos gadījumos; bronhu spazmu risks:  kontrindikācijas un attiecīgie brīdinājumi;
27

 skaidrs ieteikums neuzsākt ADASUVE terapiju pacientiem ar elpošanas traucējumiem anamnēzē;
 terapija ar ADASUVE jāveic tikai slimnīcas apstākļos;  glābšanas terapijas pieejamība (īslaicīgas darbības bēta-agonistu grupas bronhodilatatori)
terapijas laikā;  pacientu novērošana vienu stundu pēc katras ADASUVE devas; QT pagarināšanās risks:  maksimāli divu devu ievadīšana;  jāievēro piesardzība, ievadot ADASUVE pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām vai QT
pagarināšanos ģimenes anamnēzē, kā arī vienlaicīgi lietojot citas zāles, kas pagarina QT intervālu.
28

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
29

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
30

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris, dozēts loxapine
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs inhalators izdala 4,5 mg loksapīna.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris, dozēts 1 vienas devas inhalators 5 vienas devas inhalatori
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Inhalēšanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Zāles ir iepakotas aizzīmogotā maisiņā un tām jābūt maisiņā līdz lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
31

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/001 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/003 (1 vienas devas inhalators)
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts. 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
32

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA MAISIŅŠ 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris loxapine 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs inhalators izdala 4,5 mg loksapīna. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris Viens vienas devas inhalators 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Lietošanas norādījumi ir iekšpusē Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju Inhalēšanai Lietošanas norādījumi Pirms ADASUVE ievadīšanas pacientiem iepazīstieties ar sekojošiem pieciem soļiem: 1. Atveriet maisiņu. Neatveriet maisiņu līdz zāļu lietošanai. Atplēsiet folijas maisiņu un izņemiet inhalatoru no iepakojuma.
2. Izvelciet plāksnīti. Izraujiet plastmasas plāksnīti no inhalatora apakšdaļas. Iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka inhalators ir gatavs lietošanai.
33

Izlietot 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izņemšanas (vai kamēr deg zaļā gaismiņa), lai novērstu automātisku inhalatora deaktivāciju. Paskaidrojiet pacientam, kas jādara: 3. Izelpojiet. Turiet inhalatoru atstatu no mutes un izelpojiet, lai pilnībā iztukšotu plaušas.
4. Inhalējiet. Inhalējiet caur iemutni, veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. SVARĪGI: Pārliecinieties, ka zaļā gaismiņa ir nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis.
5. Aizturiet elpu. Izņemiet iemutni no mutes un uz neilgu laiku aizturiet elpu.
Piezīme: Ja zaļā gaismiņa nav nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis, lūdziet pacientam atkārtot 3. līdz 5. soli.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
34

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Nelietot pacientiem ar astmu vai HOPS, vai akūtiem respiratoriem simptomiem. Jābūt pieejamiem īslaicīgas darbības beta-agonistu grupas bronhodilatatoriem iespējamo bronhu spazmu ārstēšanai. Pirmajā stundā pēc katras devas lietošanas jāvēro, vai pacientam nerodas bronhu spazmu pazīmes vai simptomi.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/001 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/003 (1 vienas devas inhalators)
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
35

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
36

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA IERĪCES KORPUSS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris loxapine 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 4,5 mg 6. CITA
37

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris, dozēts loxapine
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs inhalators izdala 9,1 mg loksapīna.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris, dozēts 1 vienas devas inhalators 5 vienas devas inhalatori
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Inhalēšanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Zāles ir iepakotas aizzīmogotā maisiņā un tām jābūt maisiņā līdz lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
38

Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/002 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/004 (1 vienas devas inhalators)
13. SĒRIJAS NUMURS Sērijas Nr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts. 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
39

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA MAISIŅŠ 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris loxapine 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs inhalators izdala 9,1 mg loksapīna. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris Viens vienas devas inhalators 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Lietošanas norādījumi ir iekšpusē Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju Inhalēšanai Lietošanas norādījumi Pirms ADASUVE ievadīšanas pacientiem iepazīstieties ar sekojošiem pieciem soļiem: 1. Atveriet maisiņu. Neatveriet maisiņu līdz zāļu lietošanai. Atplēsiet folijas maisiņu un izņemiet inhalatoru no iepakojuma.
2. Izvelciet plāksnīti. Izraujiet plastmasas plāksnīti no inhalatora apakšdaļas. Iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka inhalators ir gatavs lietošanai.
40

Izlietot 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izņemšanas (vai kamēr deg zaļā gaismiņa), lai novērstu automātisku inhalatora deaktivāciju. Paskaidrojiet pacientam, kas jādara: 3. Izelpojiet. Turiet inhalatoru atstatu no mutes un izelpojiet, lai pilnībā iztukšotu plaušas.
4. Inhalējiet. Inhalējiet caur iemutni, veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. SVARĪGI: Pārliecinieties, ka zaļā gaismiņa ir nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis.
5. Aizturiet elpu. Izņemiet iemutni no mutes un uz neilgu laiku aizturiet elpu.
Piezīme: Ja zaļā gaismiņa nav nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis, lūdziet pacientam atkārtot 3. līdz 5. soli. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN
NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
41

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Nelietot pacientiem ar astmu vai HOPS, vai akūtiem respiratoriem simptomiem. Jābūt pieejamiem īslaicīgas darbības beta-agonistu grupas bronhodilatatoriem iespējamo bronhu spazmu ārstēšanai. Pirmajā stundā pēc katras devas lietošanas jāvēro, vai pacientam nerodas bronhu spazmu pazīmes vai simptomi.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/002 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/004 (1 vienas devas inhalators)
13. SĒRIJAS NUMURS Sērijas Nr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ
42

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
43

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA IERĪCES KORPUSS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris loxapine 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 9,1 mg 6. CITA
44

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
45

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris, dozēts loxapine
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.  Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.  Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.  Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADASUVE un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas jāzina pirms ADASUVE lietošanas 3. Kā lietot ADASUVE 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADASUVE 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADASUVE un kādam nolūkam tās lieto
ADASUVE satur aktīvo vielu loksapīnu, kas pieder zāļu grupai, ko dēvē par antipsihotiskiem līdzekļiem. ADASUVE darbojas, bloķējot dažas ķīmiskas vielas smadzenēs (neiromediatorus), piemēram, dopamīnu un serotonīnu, radot nomierinošu efektu un mazinot agresīvu uzvedību.
ADASUVE lieto, lai ārstētu vieglas līdz vidējas pakāpes trauksmes akūtos simptomus, kas var rasties pieaugušiem pacientiem ar šizofrēniju vai bipolāriem traucējumiem. Tās ir slimības, kam raksturīgi šādi simptomi:
• (šizofrēnija) cilvēks dzird, redz vai sajūt neeksistējošas lietas, viņam piemīt aizdomīgums, maldīgas iedomas, nesakarīga runa un uzvedība un emocionāls sastingums. Cilvēki, kam ir šī slimība, var arī justies nomākti, vainīgi, satraukti vai saspringti;
• (bipolāri traucējumi) cilvēks jūtas “pacilāts”, ar pārmērīgu enerģijas daudzumu, viņam nepieciešams mazāk miega nekā parasti, runā ļoti ātri, paužot pēkšņas idejas, dažreiz ir izteikti aizkaitināms.
2. Kas jāzina pirms ADASUVE lietošanas
Nelietojiet ADASUVE šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret loksapīnu vai amoksapīnu; • ja Jums ir sēcošas elpošanas vai elpas trūkuma simptomi; • ja Jums ir plaušu slimības, piemēram, astma vai hroniska obstruktīva plaušu slimība (ko ārsts var
dēvēt par “HOPS”).
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Ārsts vai medmāsa ar Jums aprunāsies pirms ADASUVE lietošanas un noteiks, vai tas Jums ir piemērots.
• ADASUVE var izraisīt elpceļu sašaurināšanos (bronhu spazmas) un izraisīt sēcošu elpošanu, klepu, spiedošu sajūtu krūšu kurvī vai elpas trūkumu. Parasti tas notiek 25 minūšu laikā pēc lietošanas.
46

• Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (NMS) ir simptomu kopums, kas var rasties, ja Jūs lietojat antipsihotiskas zāles, tai skaitā ADASUVE. Šie simptomi var būt augsta temperatūra, muskuļu stīvums, neregulāra vai ātra sirdsdarbība vai pulss. NMS var izraisīt nāvi. Nelietojiet ADASUVE atkārtoti, ja rodas NMS.
• Antipsihotiskas zāles, piemēram, ADASUVE var izraisīt kustības, ko nespējat kontrolēt, piemēram, sejas grimases, mēles izbāšanu, lūpu čāpstināšanu vai savilkšanu, ātru mirkšķināšanu vai kāju, roku vai pirkstu ātru kustināšanu. Terapiju ar ADASUVE var nākties pārtraukt, ja rodas šīs izpausmes.
• ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar intoksikāciju vai delīriju.
Pirms ADASUVE lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja Jums: • pašlaik ir vai agrāk ir bijuši elpošanas traucējumi, piemēram, astma vai hroniskas plaušu slimības,
piemēram, bronhīts vai emfizēma; • pašlaik ir vai agrāk ir bijušas sirds slimības vai insults; • pašlaik ir vai agrāk ir bijis augsts asinsspiediens; • pašlaik ir vai agrāk ir bijuši krampji (konvulsijas); • pašlaik ir vai agrāk ir bijusi glaukoma (paaugstināts spiediens acīs); • pašlaik ir vai agrāk ir bijusi urīna aizture (nepilnīga urīnpūšļa iztukšošanās); • ja esat jau lietojis ADASUVE un Jums ir radušies sēcošas elpošanas vai elpas trūkuma simptomi; • kādreiz ir bijušas nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības, koordinācijas zudums, ilgstošas
muskuļu kontrakcijas vai vājuma sajūta, vai nespēja mierīgi nosēdēt; • ja esat gados vecāks cilvēks ar demenci (atmiņas un citu garīgo spēju zudumu).
Bērni un pusaudži ADASUVE nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.
Citas zāles un ADASUVE Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot šādas zāles: • adrenalīns; • zāles elpošanas traucējumu ārstēšanai; • zāles, kas var radīt krampju risku (piemēram, klozapīns, tricikliskie antidepresanti vai SSAI,
tramadols, meflohīns); • zāles Parkinsona slimības ārstēšanai; • lorazepāms vai citas centrālas iedarbības zāles (nemiera, depresijas, sāpju ārstēšanai vai, lai
palīdzētu iemigt) vai citas zāles, kas izraisa miegainību; • izklaides vietu narkotikas (nelegālas); • tādas zāles kā fluvoksamīns, propranolols un enoksacīns, kā arī citas zāles, kas nomāc aknu
enzīmu, ko dēvē par “CYP450 1A2”; • zāles šizofrēnijas, krampju vai sāpju ārstēšanai, jo var paaugstināties krampju risks. ADASUVE un adrenalīna vienlaicīga lietošana var izraisīt asinsspiediena pazemināšanos.
ADASUVE kopā ar alkoholu Tā kā ADASUVE ietekmē nervu sistēmu, ADASUVE lietošanas laikā jāizvairās no alkohola lietošanas.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti 48 stundas pēc ADASUVE lietošanas, un šajā laikā radies piens jāizlej. Jaundzimušajiem, kuru mātes atkārtoti ir lietojušas antipsihotiskas zāles grūtniecības pēdējos trīs mēnešos, var rasties šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, elpošanas traucējumi un apgrūtināta ēšana. Ja Jūsu bērnam attīstās kāds no šiem simptomiem, konsultējieties ar ārstu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
47

Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet ierīces vai mehānismus pēc ADASUVE lietošanas, kamēr Jūs nezināt, kā ADASUVE Jūs ietekmēs, jo ir ziņots, ka ADASUVE iespējamās blakusparādības ir reibonis, sedācija un miegainība.
3. Kā lietot ADASUVE
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai medmāsa Jums teikusi. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai medmāsai.
Ieteicamā sākumdeva ir 9,1 mg. Pēc divām stundām ārsts var ordinēt otru devu pēc Jūsu stāvokļa rūpīgas izvērtēšanas, un devu var samazināt līdz 4,5 mg, ja ārsts uzskata, ka šī deva ir piemērotāka Jūsu slimības ārstēšanai.
Jūs lietosiet ADASUVE ārsta vai medmāsas uzraudzībā.
ADASUVE ir paredzēts lietošanai inhalācijā. Pēc tam, kad ārsts vai medmāsa ir sagatavojusi Jums ADASUVE lietošanai, Jums lūgs paņemt ierīci rokā, izelpot, tad paņemt iemutni mutē, inhalēt zāles caur ierīci un tad uz neilgu laiku aizturēt elpu.
Ja esat lietojis ADASUVE vairāk nekā noteikts
Jas Jums šķiet, ka esat lietojis ADASUVE vairāk nekā būtu vajadzīgs, pasakiet ārstam vai medmāsai par savām bažām. Pacientiem, kuri lietojuši ADASUVE vairāk nekā vajadzētu, var rasties kāds no šiem simptomiem: liels nogurums vai miegainība, elpošanas traucējumi, zems asinsspiediens, rīkles kairinājums vai nepatīkama garša mutē, nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas
Ja Jums rodas kāda no šīm blakusparādībām, nekavējoties konsultējieties ar ārstu un pārtrauciet zāļu lietošanu: • jebkādi elpošanas simptomi, piemēram, sēcoša elpošana, klepus, elpas trūkums vai spiediena
sajūta krūšu kurvī, jo tas var nozīmēt, ka zāles kairina elpceļus (rodas retāk, ja vien Jums nav astma vai HOPS); • reibonis vai ģībonis, jo tas var nozīmēt, ka zāles Jums pazemina asinsspiedienu (rodas retāk); • pastiprināta trauksmainība vai apjukums, it īpaši kombinācijā ar drudzi vai muskuļu stīvumu (rodas reti). Tās var būt saistītas ar smagu slimību, ko dēvē par ļaundabīgo neiroleptisko sindromu (NMS).
Konsultējieties ar ārstu arī tad, ja Jums rodas kāda no šādām blakusparādībām, kas var rasties arī, lietojot citas šo zāļu formas:
ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): nepatīkama garša mutē vai miegainība;
bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): reibonis, rīkles kairinājums, sausa mute vai nogurums;
retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības, koordinācijas zudums, ilgstošas muskuļu kontrakcijas vai vājuma sajūta, vai nespēja mierīgi nosēdēt.
48

Papildu blakusparādības, kas ir saistītas ar ilgstošu iekšķīgu loksapīna lietošanu un kas var attiekties arī uz ADASUVE, ir ģībonis, pieceļoties kājās, paātrināta sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens, neskaidra redze, acu sausums un samazināta urinācija.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADASUVE
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot ADASUVE pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Nelietot ADASUVE , ja ievērojat, ka maisiņš ir atvērts vai ieplēsts, vai ir jebkādas zāļu bojājuma pazīmes.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADASUVE satur Aktīvā viela ir loksapīns. Katrs vienas devas inhalators satur 5 mg loksapīna un izdala 4,5 mg loksapīna.
ADASUVE ārējais izskats un iepakojums ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris, dozēts, sastāv no vienreizējai lietošanai paredzēta vienas devas balta plastmasas inhalatora, kas satur loksapīnu. Katrs inhalators ir iepakots aizzīmogotā folijas maisiņā. ADASUVE 4,5 mg tiek piegādāts kastītē, kurā ir 1 vai 5 vienas devas inhalatori.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
Ražotājs Ferrer Internacional, S.A. Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès Barcelona, Spānija
Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.
49

België/Belgique/Belgien Ferrer Internacional, S.A. Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Lietuva AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel +370 672 12222

България AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG Teл.: +35 988 6666096

Luxembourg/Luxemburg Ferrer Internacional, S.A. Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Česká republika AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ Tel: +420 251 512 947

Magyarország AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU Tel.: +36 1 3192633

Danmark Ferrer Internacional, S.A. Tlf: +34 93 600 37 00

Malta Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Deutschland Ferrer Deutschland GmbH Tel: +49 (0) 2407 502311 0

Nederland Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Eesti AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel: +370 672 12222

Norge Ferrer Internacional, S.A. Tlf: +34 93 600 37 00

Ελλάδα Ferrer Galenica S.A. Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

España Ferrer Farma, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Polska AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL Tel: +48 22 5424068

France Ferrer Internacional, S.A. Tél: +34 93 600 37 00

Portugal Ferrer Portugal, S.A. Tel: +351 214449600

Hrvatska AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

România Galenica S.A. Tel: +30 210 52 81 700

Ireland Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Slovenija AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

Ísland Ferrer Internacional, S.A. Sími: +34 93 600 37 00

Slovenská republika AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK Tel: +421 31 5502271

Italia Angelini S.p.A. Tel: +39 06 780531

Suomi/Finland Ferrer Internacional, S.A. Puh/Tel: +34 93 600 37 00

Κύπρος Τhespis Pharmaceutical Ltd Tηλ: +357 22 67 77 10

Sverige Ferrer Internacional, S.A. Tel: +34 93 600 37 00

50

Latvija AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel +370 672 12222

United Kingdom Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem. Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus. Sīkāku informāciju skatīt zāļu aprakstā. Iepazīstieties ar ADASUVE: Zīmējumos attēlotas svarīgas ADASUVE sastāvdaļas.
iemutnis

inhalācijas pulveris, loksapīns

Indikatora gaismiņa

plāksnīte

 ADASUVE tiek piegādāts aizzīmogotā maisiņā.  Kad ADASUVE ir izņemts no maisiņa, indikatora gaismiņa ir izslēgta.  Indikatora gaismiņa (zaļa) iedegas, kad plāksnīte ir izvilkta. Tad inhalators ir gatavs lietošanai.  Indikatora gaismiņa atkal automātiski izslēdzas, kad zāles ir inhalētas. Pirms ADASUVE ievadīšanas pacientiem iepazīstieties ar sekojošiem pieciem soļiem.
51

1. Atveriet maisiņu Neatveriet maisiņu līdz esat gatavs zāļu lietošanai. Atplēsiet folijas maisiņu un izņemiet inhalatoru no iepakojuma.
2. Izvelciet plāksnīti. Izraujiet plastmasas plāksnīti no inhalatora apakšdaļas. Iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka inhalators ir gatavs lietošanai. Izlietot 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izņemšanas (vai kamēr deg zaļā gaismiņa), lai novērstu automātisku inhalatora deaktivāciju.
Paskaidrojiet pacientam, kas jādara: 3. Izelpojiet Turiet inhalatoru atstatu no mutes un izelpojiet, lai pilnībā iztukšotu plaušas.
4. Inhalējiet Inhalējiet caur iemutni, veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. SVARĪGI: pārliecinieties, ka zaļā gaismiņa ir nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis.
5. Aizturiet elpu. Izņemiet iemutni no mutes un uz neilgu laiku aizturiet elpu.
PIEZĪME: ja zaļā gaismiņa nav nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis, lūdziet pacientam atkārtot 3. līdz 5. soli.
52

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris, dozēts loxapine
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.  Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.  Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.  Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADASUVE un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas jāzina pirms ADASUVE lietošanas 3. Kā lietot ADASUVE 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADASUVE 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADASUVE un kādam nolūkam tās lieto
ADASUVE satur aktīvo vielu loksapīnu, kas pieder zāļu grupai, ko dēvē par antipsihotiskiem līdzekļiem. ADASUVE darbojas, bloķējot dažas ķīmiskas vielas smadzenēs (neiromediatorus), piemēram, dopamīnu un serotonīnu, radot nomierinošu efektu un mazinot agresīvu uzvedību.
ADASUVE lieto, lai ārstētu vieglas līdz vidējas pakāpes trauksmes akūtos simptomus, kas var rasties pieaugušiem pacientiem ar šizofrēniju vai bipolāriem traucējumiem. Tās ir slimības, kam raksturīgi šādi simptomi:
• (šizofrēnija) cilvēks dzird, redz vai sajūt neeksistējošas lietas, viņam piemīt aizdomīgums, maldīgas iedomas, nesakarīga runa un uzvedība un emocionāls sastingums. Cilvēki, kam ir šī slimība, var arī justies nomākti, vainīgi, satraukti vai saspringti;
• (bipolāri traucējumi) cilvēks jūtas “pacilāts”, ar pārmērīgu enerģijas daudzumu, viņam nepieciešams mazāk miega nekā parasti, runā ļoti ātri, paužot pēkšņas idejas, dažreiz ir izteikti aizkaitināms.
2. Kas jāzina pirms ADASUVE lietošanas
Nelietojiet ADASUVE šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret loksapīnu vai amoksapīnu; • ja Jums ir sēcošas elpošanas vai elpas trūkuma simptomi; • ja Jums ir plaušu slimības, piemēram, astma vai hroniska obstruktīva plaušu slimība (ko ārsts var
dēvēt par “HOPS”).
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
53

Ārsts vai medmāsa ar Jums aprunāsies pirms ADASUVE lietošanas un noteiks, vai tas Jums ir piemērots.
• ADASUVE var izraisīt elpceļu sašaurināšanos (bronhu spazmas) un izraisīt sēcošu elpošanu, klepu, spiedošu sajūtu krūšu kurvī vai elpas trūkumu. Parasti tas notiek 25 minūšu laikā pēc lietošanas.
• Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (NMS) ir simptomu kopums, kas var rasties, ja Jūs lietojat antipsihotiskas zāles, tai skaitā ADASUVE. Šie simptomi var būt augsta temperatūra, muskuļu stīvums, neregulāra vai ātra sirdsdarbība vai pulss. NMS var izraisīt nāvi. Nelietojiet ADASUVE atkārtoti, ja rodas NMS.
• Antipsihotiskas zāles, piemēram, ADASUVE var izraisīt kustības, ko nespējat kontrolēt, piemēram, sejas grimases, mēles izbāšanu, lūpu čāpstināšanu vai savilkšanu, ātru mirkšķināšanu vai kāju, roku vai pirkstu ātru kustināšanu. Terapiju ar ADASUVE var nākties pārtraukt, ja rodas šīs izpausmes.
• ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar intoksikāciju vai delīriju.
Pirms ADASUVE lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja Jums: • pašlaik ir vai agrāk ir bijuši elpošanas traucējumi, piemēram, astma vai hroniskas plaušu slimības,
piemēram, bronhīts vai emfizēma; • pašlaik ir vai agrāk ir bijušas sirds slimības vai insults; • pašlaik ir vai agrāk ir bijis augsts asinsspiediens; • pašlaik ir vai agrāk ir bijuši krampji (konvulsijas); • pašlaik ir vai agrāk ir bijusi glaukoma (paaugstināts spiediens acīs); • pašlaik ir vai agrāk ir bijusi urīna aizture (nepilnīga urīnpūšļa iztukšošanās); • ja esat jau lietojis ADASUVE un Jums ir radušies sēcošas elpošanas vai elpas trūkuma simptomi; • kādreiz ir bijušas nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības, koordinācijas zudums, ilgstošas
muskuļu kontrakcijas vai vājuma sajūta, vai nespēja mierīgi nosēdēt; • ja esat gados vecāks cilvēks ar demenci (atmiņas un citu garīgo spēju zudumu).
Bērni un pusaudži ADASUVE nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.
Citas zāles un ADASUVE Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot šādas zāles: • adrenalīns; • zāles elpošanas traucējumu ārstēšanai; • zāles, kas var radīt krampju risku (piemēram, klozapīns, tricikliskie antidepresanti vai SSAI,
tramadols, meflohīns); • zāles Parkinsona slimības ārstēšanai; • lorazepāms vai citas centrālas iedarbības zāles (nemiera, depresijas, sāpju ārstēšanai vai, lai
palīdzētu iemigt) vai citas zāles, kas izraisa miegainību; • izklaides vietu narkotikas (nelegālas); • tādas zāles kā fluvoksamīns, propranolols un enoksacīns, kā arī citas zāles, kas nomāc aknu
enzīmu, ko dēvē par “CYP450 1A2”; • zāles šizofrēnijas, krampju vai sāpju ārstēšanai, jo var paaugstināties krampju risks. ADASUVE un adrenalīna vienlaicīga lietošana var izraisīt asinsspiediena pazemināšanos.
ADASUVE kopā ar alkoholu Tā kā ADASUVE ietekmē nervu sistēmu, ADASUVE lietošanas laikā jāizvairās no alkohola lietošanas.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti 48 stundas pēc ADASUVE lietošanas, un šajā laikā radies piens jāizlej.
54

Jaundzimušajiem, kuru mātes atkārtoti ir lietojušas antipsihotiskas zāles grūtniecības pēdējos trīs mēnešos, var rasties šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, elpošanas traucējumi un apgrūtināta ēšana. Ja Jūsu bērnam attīstās kāds no šiem simptomiem, konsultējieties ar ārstu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet ierīces vai mehānismus pēc ADASUVE lietošanas, kamēr Jūs nezināt, kā ADASUVE Jūs ietekmēs, jo ir ziņots, ka ADASUVE iespējamās blakusparādības ir reibonis, sedācija un miegainība.
3. Kā lietot ADASUVE
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai medmāsa Jums teikusi. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai medmāsai.
Ieteicamā sākumdeva ir 9,1 mg. Pēc divām stundām ārsts var ordinēt otru devu pēc Jūsu stāvokļa rūpīgas izvērtēšanas, un devu var samazināt līdz 4,5 mg, ja ārsts uzskata, ka šī deva ir piemērotāka Jūsu slimības ārstēšanai.
Jūs lietosiet ADASUVE ārsta vai medmāsas uzraudzībā.
ADASUVE ir paredzēts lietošanai inhalācijā. Pēc tam, kad ārsts vai medmāsa ir sagatavojusi Jums ADASUVE lietošanai, Jums lūgs paņemt ierīci rokā, izelpot, tad paņemt iemutni mutē, inhalēt zāles caur ierīci un tad uz neilgu laiku aizturēt elpu.
Ja esat lietojis ADASUVE vairāk nekā noteikts
Jas Jums šķiet, ka esat lietojis ADASUVE vairāk nekā būtu vajadzīgs, pasakiet ārstam vai medmāsai par savām bažām. Pacientiem, kuri lietojuši ADASUVE vairāk nekā vajadzētu, var rasties kāds no šiem simptomiem: liels nogurums vai miegainība, elpošanas traucējumi, zems asinsspiediens, rīkles kairinājums vai nepatīkama garša mutē, nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas
Ja Jums rodas kāda no šīm blakusparādībām, nekavējoties konsultējieties ar ārstu un pārtrauciet zāļu lietošanu: • jebkādi elpošanas simptomi, piemēram, sēcoša elpošana, klepus, elpas trūkums vai spiediena
sajūta krūšu kurvī, jo tas var nozīmēt, ka zāles kairina elpceļus (rodas retāk, ja vien Jums nav astma vai HOPS); • reibonis vai ģībonis, jo tas var nozīmēt, ka zāles Jums pazemina asinsspiedienu (rodas retāk); • pastiprināta trauksmainība vai apjukums, it īpaši kombinācijā ar drudzi vai muskuļu stīvumu (rodas reti). Tās var būt saistītas ar smagu slimību, ko dēvē par ļaundabīgo neiroleptisko sindromu (NMS).
Konsultējieties ar ārstu arī tad, ja Jums rodas kāda no šādām blakusparādībām, kas var rasties arī, lietojot citas šo zāļu formas:
ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): nepatīkama garša mutē vai miegainība;
55

bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): reibonis, rīkles kairinājums, sausa mute vai nogurums;
retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības, koordinācijas zudums, ilgstošas muskuļu kontrakcijas vai vājuma sajūta, vai nespēja mierīgi nosēdēt.
Papildu blakusparādības, kas ir saistītas ar ilgstošu iekšķīgu loksapīna lietošanu un kas var attiekties arī uz ADASUVE, ir ģībonis, pieceļoties kājās, paātrināta sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens, neskaidra redze, acu sausums un samazināta urinācija.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADASUVE
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot ADASUVE pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Nelietot ADASUVE , ja ievērojat, ka maisiņš ir atvērts vai ieplēsts, vai ir jebkādas zāļu bojājuma pazīmes.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADASUVE satur
Aktīvā viela ir loksapīns. Katrs vienas devas inhalators satur 10 mg loksapīna un izdala 9,1 mg loksapīna.
ADASUVE ārējais izskats un iepakojums
ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris, dozēts, sastāv no vienreizējai lietošanai paredzēta vienas devas balta plastmasas inhalatora, kas satur loksapīnu. Katrs inhalators ir iepakots aizzīmogotā folijas maisiņā. ADASUVE 9,1 mg tiek piegādāts kastītē, kurā ir 1 vai 5 vienas devas inhalatori.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
Ražotājs Ferrer Internacional, S.A. Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès
56

Barcelona, Spānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien Ferrer Internacional, S.A. Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Lietuva AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel +370 672 12222

България AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG Teл.: +35 988 6666096

Luxembourg/Luxemburg Ferrer Internacional, S.A. Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Česká republika AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ Tel: +420 251 512 947

Magyarország AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU Tel.: +36 1 3192633

Danmark Ferrer Internacional, S.A. Tlf: +34 93 600 37 00

Malta Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Deutschland Ferrer Deutschland GmbH Tel: +49 (0) 2407 502311 0

Nederland Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Eesti AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel: +370 672 12222

Norge Ferrer Internacional, S.A. Tlf: +34 93 600 37 005

Ελλάδα Ferrer Galenica S.A. Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

España Ferrer Farma, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Polska AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL Tel: +48 22 5424068

France Ferrer Internacional, S.A. Tél: +34 93 600 37 00

Portugal Ferrer Portugal, S.A. Tel: +351 214449600

Hrvatska AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

România Galenica S.A. Tel: +30 210 52 81 700

Ireland Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Slovenija AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

Ísland Ferrer Internacional, S.A. Sími: +34 93 600 37 00

Slovenská republika AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK Tel: +421 31 5502271

Italia Angelini S.p.A.

Suomi/Finland Ferrer Internacional, S.A.

57

Tel: +39 06 780531

Puh/Tel: +34 93 600 37 00

Κύπρος Τhespis Pharmaceutical Ltd Tηλ: +357 22 67 77 10

Sverige Ferrer Internacional, S.A. Tel: +34 93 600 37 00

Latvija AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel +370 672 12222

United Kingdom Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.
Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus. Sīkāku informāciju skatīt zāļu aprakstā. Iepazīstieties ar ADASUVE: Zīmējumos attēlotas svarīgas ADASUVE sastāvdaļas.
iemutnis

inhalācijas pulveris, loksapīns

Indikatora gaismiņa
n d i k a t o

plāksnīte

l

ā

k

58

s

n

ī

t

ADASUVE tiek piegādāts aizzīmogotā maisiņā.  Kad ADASUVE ir izņemts no maisiņa, indikatora gaismiņa ir izslēgta.  Indikatora gaismiņa (zaļa) iedegas, kad plāksnīte ir izvilkta. Tad inhalators ir gatavs lietošanai.  Indikatora gaismiņa atkal automātiski izslēdzas, kad zāles ir inhalētas. Pirms ADASUVE ievadīšanas pacientiem iepazīstieties ar sekojošiem pieciem soļiem.
1. Atveriet maisiņu Neatveriet maisiņu līdz esat gatavs zāļu lietošanai. Atplēsiet folijas maisiņu un izņemiet inhalatoru no iepakojuma.
2. Izvelciet plāksnīti. Izraujiet plastmasas plāksnīti no inhalatora apakšdaļas. Iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka inhalators ir gatavs lietošanai. Izlietot 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izņemšanas (vai kamēr deg zaļā gaismiņa), lai novērstu automātisku inhalatora deaktivāciju.
Paskaidrojiet pacientam, kas jādara: 3. Izelpojiet Turiet inhalatoru atstatu no mutes un izelpojiet, lai pilnībā iztukšotu plaušas.
4. Inhalējiet Inhalējiet caur iemutni, veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. SVARĪGI: pārliecinieties, ka zaļā gaismiņa ir nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis.
5. Aizturiet elpu. Izņemiet iemutni no mutes un uz neilgu laiku aizturiet elpu.
PIEZĪME: ja zaļā gaismiņa nav nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis, lūdziet pacientam atkārtot 3. līdz 5. soli.
59

Lejupielādēt zāļu aprakstu

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris, dozēts
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs vienas devas inhalators satur 5 mg loksapīna (loxapine) un izdala 4,5 mg loksapīna.
3. ZĀĻU FORMA Inhalācijas pulveris, dozēts (inhalācijas pulveris). Balta ierīce ar iemutni vienā galā un no otra gala izvirzītu izvelkamu plāksnīti.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas ADASUVE ir indicēts vieglas līdz vidējas trauksmes ātrai kontrolei pieaugušiem pacientiem ar šizofrēniju vai bipolāriem traucējumiem. Pacientiem jāsaņem regulāra ārstēšana uzreiz pēc akūto trauksmes simptomu kontroles.
4.2. Devas un lietošanas veids ADASUVE drīkst lietot tikai slimnīcas apstākļos veselības aprūpes speciālistu uzraudzībā. Jābūt pieejamiem īslaicīgas darbības beta-agonistu grupas bronhodilatatoriem iespējamu smagu respiratoro blakusparādību (bronhu spazmu) ārstēšanai. Devas ADASUVE ieteicamā sākumdeva ir 9,1 mg. Ņemot vērā to, ka ar šo zāļu stiprumu (ADASUVE 4,5 mg) nav iespējams iegūt ieteicamo sākuma devu, sākumā ieteicams lietot ADASUVE 9,1 mg zāļu stiprumu. Otro devu var lietot pēc divām stundām, ja nepieciešams. Nevajadzētu lietot vairāk par divām devām. Var lietot mazāku devu – 4,5 mg, ja pacients iepriekš nav panesis 9,1 mg devu vai ja ārsts ir izlēmis, ka mazāka deva ir piemērotāka. Pirmajā stundā pēc katras devas lietošanas jāvēro, vai pacientam nerodas bronhu spazmu pazīmes vai simptomi.
Gados vecāki cilvēki ADASUVE drošums un efektivitāte pacientiem vecākiem par 65 gadiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Nieru un/vai aknu darbības traucējumi ADASUVE nav pētīts pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem. Dati nav pieejami.
Pediatriskā populācija
2

ADASUVE drošums un efektivitāte bērniem (vecumā līdz 18 gadiem) gadiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids
Inhalēšanai. Zāles ir iepakotas aizzīmogotā maisiņā. Kad nepieciešams, zāles jāizņem no maisiņa. Kad izvelkamā plāksnīte ir izņemta, iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka zāles ir gatavas lietošanai (piezīme: zāles jāizlieto 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izvilkšanas). Lai zāles izdalītos, pacients inhalē, caur iemutni veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. Pabeidzot inhalāciju, pacients izņem iemutni no mutes un uz neilgu laiku aiztur elpu. Zāles ir izdalījušās, kad zaļā gaismiņa nodziest. Ierīces ārpuse lietošanas laikā var sasilt. Tas ir normāli.
Pilnīgi norādījumi par ADASUVE lietošanu atrodami lietošanas instrukcijas daļā, kas paredzēta veselības aprūpes speciālistiem.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai pret amoksapīnu.
Pacientiem ar akūtām respiratorām izpausmēm/simptomiem (piemēram, sēcošu elpošanu) vai ar aktīvām elpceļu slimībām (piemēram, pacientiem ar astmu vai hronisku obstruktīvu plaušu slimību [HOPS] (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ir svarīgi lietot ADASUVE inhalatoru pareizi, lai ievadītu pilnu loksapīna devu. Veselības aprūpes speciālistiem jānodrošina, lai pacients lietotu inhalatoru pareizi.
ADASUVE efektivitāte var samazināties, ja pacienti vienlaicīgi lieto citas zāles, galvenokārt citus antipsihotiskus līdzekļus.
Bronhu spazmas
Placebo kontrolētos klīniskos pētījumos, kuros tika iekļauti pacienti ar astmu vai HOPS, bronhu spazmas novēroja ļoti bieži. Parasti tika ziņots par to rašanos 25 minūtes pēc devas lietošanas, tādēļ pacienti, kuri saņem ADASUVE, pēc devas lietošanas atbilstoši jānovēro. ADASUVE nav pētīts pacientiem ar citām plaušu slimību formām. Ja pēc ADASUVE lietošanas rodas bronhu spazmas, tās var ārstēt ar īslaicīgas darbības bēta-agonistu grupas bronhodilatatoriem, piemēram, salbutamolu (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). ADASUVE nedrīkst atkārtoti lietot pacientiem, kuriem rodas jebkādas respiratoras izpausmes/simptomi (skatīt 4.3. apakšpunktu).
Hipoventilācija
Ņemot vērā loksapīna galveno ietekmi uz centrālo nervu sistēmu (CNS), ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar elpošanas traucējumiem, piemēram, pacientiem ar samazinātu modrību vai pacientiem ar CNS nomākumu, ko izraisījis alkohols vai citas centrālas iedarbības zāles, piemēram, anksiolītiskie līdzekļi, lielākā daļa antipsihotisko līdzekļu, miega līdzekļi, opiāti u. c. (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Gados vecāki pacienti ar demences izraisītu psihozi
ADASUVE nav pētīts gados vecākiem pacientiem, ieskaitot pacientus ar demences izraisītu psihozi. Klīniskos pētījumos ar atipiskām un tradicionālām antipsihotiskām zālēm ir pierādīts, ka gados vecākiem pacientiem ar demences izraisītu psihozi ir paaugstināts nāves risks salīdzinājumā ar placebo grupu. ADASUVE nav indicēts terapijai pacientiem ar demences izraisītu psihozi.
Ekstrapiramidāli simptomi
3

Ekstrapiramidāli simptomi (ieskaitot akūtu distoniju) ir zināma antipsihotisko līdzekļu grupas ietekme. ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar ekstrapiramidāliem simptomiem anamnēzē.
Tardīvā diskinēzija
Ja ar loksapīnu ārstētiem pacientiem rodas tardīvās diskinēzijas pazīmes un simptomi, jāapsver terapijas pārtraukšana. Šie simptomi var īslaicīgi pastiprināties vai pat var rasties pēc terapijas pārtraukšanas.
Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (Neuroleptic malignant syndrome – NMS)
NMS klīniskās izpausmes ir hiperpireksija, muskuļu rigiditāte, psihiskā stāvokļa izmaiņas un veģetatīvas nestabilitātes pazīmes (neregulārs pulss vai asinsspiediens, tahikardija, svīšana un sirds ritma traucējumi). Papildu pazīmes var būt paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis, mioglobinūrija (rabdomiolīze) un akūta nieru mazspēja. Ja pacientam attīstās pazīmes un simptomi, kas liecina par NMS, vai rodas neizskaidrojami augsta ķermeņa temperatūra bez papildu NMS klīniskajām izpausmēm, ADASUVE lietošana jāpārtrauc.
Hipotensija
Par vieglas pakāpes hipotensiju tika ziņots īslaicīgos (24 stundu), placebo kontrolētos pētījumos pacientiem ar trauksmi lietojot ADASUVE. Ja ir nepieciešama vazopresora terapija, priekšroka dodama noradrenalīnam vai fenilefrīnam. Adrenalīnu nevajadzētu lietot, jo bēta-adrenoceptoru stimulācija var pastiprināt hipotensiju loksapīna izraisītas daļējas alfa-adrenoceptoru blokādes apstākļos (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Kardiovaskulārā sistēma
Nav pieejami dati par ADASUVE lietošanu pacientiem ar kardiovaskulārām pamatslimībām. ADASUVE nav ieteicams pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām (ja anamnēzē ir miokarda infarkts vai sirds išēmiskā slimība, sirds mazspēja vai vadīšanas traucējumi), cerebrovaskulārām slimībām vai stāvokļiem, kas varētu radīt pacientiem noslieci uz hipotensiju (dehidratācija, hipovolēmija un terapija ar antihipertensīvām zāles).
QT intervāls
Klīniski nozīmīga QT pagarināšanās nerodas saistībā ar vienu vai atkārtotām ADASUVE devām. Jāievēro piesardzība, ja ADASUVE lieto pacientiem ar zināmām kardiovaskulārām slimībām vai QT pagarināšanos ģimenes anamnēzē, kā arī vienlaicīgi lietojot citas zāles, kas pagarina QT intervālu. QTc pagarināšanās iespējamais risks mijiedarbības dēļ ar zālēm, kas pagarina QTc intervālu, nav zināms.
Krampji / konvulsijas
Loksapīns piesardzīgi jālieto pacientiem ar krampjiem anamnēzē, jo tas pazemina krampju slieksni. Ir ziņots par krampjiem pacientiem, kuri perorāli saņem loksapīnu antipsihotisko devu līmenī, un krampji var rasties epilepsijas pacientiem, pat ja viņi joprojām saņem parasto pretkrampju līdzekļu terapiju (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Antiholīnerģiskā darbība
Antiholīnerģiskās darbības dēļ ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar glaukomu vai noslieci uz urīna retenci, jo īpaši, vienlaicīgi lietojot antiholīnerģiskā tipa pretparkinsonisma līdzekļus.
4

Intoksikācija vai fiziska slimība (delīrijs)
Nav novērtēts ADASUVE drošums un efektivitāte pacientiem ar intoksikācijas vai fiziskas slimības (delīrija) izraisītu trauksmi. ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar intoksikāciju vai delīriju (skatīt 4.5. apakšpunktu).
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Benzodiazepīnu vai citu hipnosedatīvu vai elpošanu nomācošu līdzekļu vienlaicīga lietošana var būt saistīta ar pārmērīgu sedāciju un elpošanas nomākumu vai elpošanas mazspēju. Ja uzskata, ka, lietojot loksapīnu, nepieciešama benzodiazepīnu terapija, jāvēro, vai pacientiem nerodas pārmērīga sedācija un ortostatiska hipotensija.
Pētījumā par kombinētu loksapīna inhalācijās un intramuskulāru 1mg lorazepāma lietošanu nekonstatēja nekādu nozīmīgu ietekmi uz elpošanas frekvenci, pulsa oksimetriju, asinsspiedienu un sirdsdarbības ātrumu, salīdzinot ar atsevišķu šo zāļu lietošanu. Netika veikti pētījumi ar augstākām lorazepāma devām. Kombinācijas ietekme uz sedāciju bija papildinoša.
Iespējamība, ka ADASUVE ietekmēs citu zāļu iedarbību
Nav gaidāma klīniski nozīmīga loksapīna farmakokinētiska mijiedarbība ar zālēm, ko vai nu metabolizē citohroma P450 (CYP450) izozīmi, vai glikuronizē cilvēka uridīna 5'– difosfoglikuronoziltransferāze (UGT’s).
Jāievēro piesardzība, kombinējot loksapīnu ar citām zālēm, kas pazemina krampju slieksni, piemēram, fenotiazīnu vai butirofenoniem, klozapīnu, tricikliskajiem antidepresantiem vai selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI), tramadolu, meflohīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).
In vitro pētījumi liecināja, ka loksapīns nav P-glikoproteīna (P-gp) substrāts, bet inhibē P-gp. Tomēr terapeitiskās koncentrācijās nav gaidāms, ka tas klīniski nozīmīgā veidā inhibēs P-gp mediēto citu zāļu transportu.
Ņemot vērā loksapīna galveno ietekmi uz CNS, ADASUVE piesardzīgi jālieto kombinācijā ar alkoholu vai citām centrālas iedarbības zālēm, piemēram, anksiolītiskiem līdzekļiem, lielāko daļu antipsihotisko līdzekļu, miega līdzekļiem, opiātiem u. c. Loksapīna lietošana pacientiem ar alkohola vai zāļu intoksikāciju (ārsta izrakstītu vai nelegālo zāļu) nav novērtēta. Loksapīns var izraisīt smagu elpošanas nomākumu, ja to kombinē ar citiem CNS depresantiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Iespējamība, ka citas zāles ietekmēs ADASUVE iedarbību
Loksapīns ir flavīnu saturošo mono-oksigenāžu (FMOs) un vairāku CYP450 izozīmu substrāts (skatīt 5.2. apakšpunktu). Tādēļ metaboliskas mijiedarbības risks, ko izraisa ietekme uz atsevišķu izoformu, ir ierobežots. Piesardzība jāievēro pacientiem, kuri vienlaicīgi saņem terapiju ar citām zālēm, kas ir šo enzīmu inhibitori vai induktori, īpaši tad, ja vienlaicīgi lietotās zāles inhibē vai inducē vairākus no loksapīna metabolismā iesaistītajiem enzīmiem. Šādas zāles var mainīt ADASUVE efektivitāti un drošumu neregulārā veidā. Ja iespējams, jāizvairās no CYP1A2 inhibitoru (piemēram, fluvoksamīna, ciprofloksacīna, enoksacīna, propranolola un refekoksiba) vienlaicīgas lietošanas.
Adrenalīns
Loksapīna un adrenalīna vienlaicīga lietošana var pastiprināt hipotensiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods
Grūtniecība
5

Jaundzimušajiem, kuri atkārtoti tikuši pakļauti antipsihotisko līdzekļu iedarbībai grūtniecības trešā trimestra laikā, pēc dzemdībām ir blakusparādību risks, ieskaitot ekstrapiramidālus un/vai atcelšanas simptomus, kas var būt dažādas smaguma pakāpes un ilguma. Ir ziņots par uzbudinājumu, hipertoniju, hipotoniju, trīci, miegainību, respiratoro distresu vai barošanas traucējumiem. Tādēļ jāapsver jaundzimušo novērošana. ADASUVE grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja iespējamais ieguvums atsver iespējamo risku auglim.
Barošana ar krūti
Loksapīna vai tā metabolītu izdalīšanās apjoms mātes pienā cilvēkiem nav zināms. Tomēr ir konstatēts, ka loksapīns un tā metabolīti nonāk pienā suņiem laktācijas periodā. Pacientēm jāiesaka nebarot bērnu ar krūti 48 stundas pēc loksapīna lietošanas un izliet šajā laikā radušos pienu.
Fertilitāte
Nav pieejami dati par loksapīna ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Ir zināms, ka cilvēkiem ilgstoša terapija ar antipsihotiskiem līdzekļiem var izraisīt libido zudumu un amenoreju. Žurku mātītēm ir novērota ietekme uz reproduktivitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
ADASUVE būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Iespējamās sedācijas/miegainības, noguruma vai reiboņa dēļ pacienti nedrīkst apkalpot bīstamus mehānismus, tostarp mehāniskus transportlīdzekļus, līdz viņi nav pilnīgi droši, ka loksapīns viņus nav nevēlami ietekmējis (skatīt 4.8. apakšpunktu).
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila apkopojums
Blakusparādību novērtējums pēc klīnisko pētījumu datiem pamatojas uz diviem 3. fāzes un vienu 2A fāzes īslaicīgiem (24 stundu) placebo kontrolētiem klīniskiem pētījumiem, kuros tika iekļauti 524 pieauguši pacienti ar trauksmi, kas saistīta ar šizofrēniju (tostarp 27 pacienti ar šizoafektīviem traucējumiem) vai bipolāriem traucējumiem, kuri tika ārstēti ar ADASUVE 4,5 mg (265 pacienti) vai ADASUVE 9,1 mg (259 pacienti).
Pētījumos pacientiem ar trauksmi par bronhu spazmām ziņoja retāk, bet par bronhu spazmām kā smagu blakusparādību cilvēkiem ar aktīvu elpceļu slimību parasti tika ziņots bieži, un to gadījumos bieži bija nepieciešama ārstēšana ar īslaicīgas darbības bēta-agonistu grupas bronhodilatatoriem. Blakusparādības, par kurām visbiežāk tika ziņots ADASUVE terapijas laikā, bija garšas sajūtas pārmaiņas, sedācija/miegainība un reibonis (reibonis pēc placebo lietošanas radās biežāk nekā pēc loksapīna lietošanas).
Blakusparādību apkopojums tabulā
Turpmāk uzskaitītās blakusparādības iedalītas atbilstoši šādai klasifikācijai: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000).
6

1. tabula: Blakusparādības
MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija Nervu sistēmas traucējumi Ļoti bieži: sedācija/miegainība Bieži: reibonis Retāk: distonija, diskinēzija, okulogirācija, trīce, akatīzija/nemiers Asinsvadu sistēmas traucējumi Retāk: hipotensija Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Bieži: rīkles kairinājums Retāk: bronhu spazmas (arī elpas trūkums) Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Ļoti bieži: garšas sajūtas pārmaiņas Bieži: sausa mute Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Bieži: nogurums
Atsevišķu blakusparādību apraksts
Bronhu spazmas
Īslaicīgos (24 stundu) placebo kontrolētos pētījumos pacientiem ar trauksmi, kas saistīta ar šizofrēniju, vai bipolāriem traucējumiem bez aktīvas elpceļu slimības, bronhu spazmas (kas ietvēra arī ziņojumus par sēcošu elpošanu, elpas trūkumu vai klepu) retāk radās pacientiem, kurus ārstēja ar ADASUVE. Tomēr placebo kontrolētos klīniskos pētījumos pacientiem ar vieglas līdz vidējas pakāpes persistējošu astmu vai vidējas līdz smagas pakāpes HOPS par bronhu spazmām kā blakusparādību ziņoja ļoti bieži. Lielāka daļa šo reakciju radās 25 minūšu laikā pēc devas lietošanas, bija vieglas līdz vidējas intensitātes, un tās varēja novērst ar bronhodilatatora inhalāciju.
Blakusparādības, kas konstatētas, ilgstoši perorāli lietojot loksapīnu
Blakusparādības, par kurām ziņots ilgstoši perorāli lietojot loksapīnu, ir sedācija un miegainība, ekstrapiramidāli simptomi (piemēram, trīce, akatīzija, rigiditāte un distonija), kardiovaskulāras reakcijas (piemēram, tahikardija, hipotensija, hipertensija, ortostatiska hipotensija, reibonis un sinkope) un antiholīnerģiskas reakcijas (piemēram, acu sausums, neskaidra redze un urīna aizture).
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Klīniskos pētījumos nav ziņots par ADASUVE pārdozēšanu.
Simptomi
Netīšas pārdozēšanas gadījumā pazīmes un simptomi ir atkarīgi no lietoto devu vienību skaita un pacienta individuālās panesības. Saistībā ar loksapīna farmakoloģisko darbību klīniskā aina var variēt no viegla CNS un kardiovaskulārās sistēmas nomākuma līdz dziļai hipotensijai, elpošanas nomākumam un bezsamaņai (skatīt 4.4. apakšpunktu). Jāpatur prātā ekstrapiramidālu simptomu un/vai krampju rašanās iespējamība. Ir ziņots arī par nieru mazspēju pēc perorālas loksapīna pārdozēšanas.
7

Ārstēšana
Pārdozēšanas ārstēšana pamatā ir simptomātiska un uzturoša. Iespējama smaga hipotensija pēc noradrenalīna vai fenilefrīna ievadīšanas. Adrenalīnu nedrīkst lietot, jo tā lietošana pacieniem ar daļēju adrenerģisku blokādi var vēl vairāk pazemināt asinsspiedienu (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu). Smagas ekstrapiramidālas reakcijas jāārstē, ievadot antiholīnerģiskus antiparkinsonisma līdzekļus vai difenhidramīna hidrohlorīdu un vajadzības gadījumā uzsākot pretkrampju terapiju. Papildu pasākumi ir skābekļa ieelpošana un intravenoza šķidrumu ievadīšana.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: psiholeptiski līdzekļi, antipsihotiski līdzekļi; ATĶ kods: N05AH01
Pastāv pieņēmums, ka loksapīna efektivitāte ir saistīta ar dopamīna D2 receptoru un serotonīna 5-HT2A receptoru augstu afinitātes antagonismu. Loksapīns piesaistās noradrenerģiskiem, histamīnerģiskiem un holīnerģiskiem receptoriem, un mijiedarbība ar šīm sistēmām var ietekmēt tā farmakoloģiskās iedarbības spektru.
Vairākām dzīvnieku sugām ir novērotas uzbudināmības pārmaiņas zemgarozas kavēšanas centros, kas saistītas ar nomierinošo iedarbību un agresīvas uzvedības nomākšanu.
Klīniskā efektivitāte
Divos 3. fāzes pētījumos iekļāva pacientus ar akūtu trauksmi vismaz vidējā līmenī (14 vai vairāk atbilstoši pozitīvā un negatīvā sindroma skalai (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS) un uzbudinājuma komponenta (Excited Component – PEC) skalai (vāja impulsu kontrole, spriedze, naidīgums, nevēlēšanās sadarboties un uzbudinājums). Iekļaušanai pētījumā 004-301 bija nepieciešama šizofrēnijas diagnoze. Iekļaušanai pētījumā 004-302 bija nepieciešama bipolāru traucējumu diagnoze (pašreizēja mānijas vai jaukta epizode). Pacientiem bija būtiska un ilgstoša psihiatriska slimība (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. izdevums (DSM-IV)), pamatojoties uz gadiem ilgu slimību kopš diagnozes noteikšanas un iepriekšējām hospitalizācijām. Pacientus nejaušināti iedalīja placebo, ADASUVE 4,5 mg un ADASUVE 9,1 mg grupās.
Nejaušināti iedalīto pacientu vidējais vecums bija 43,1 gadi pētījumā 004-301 un 40,8 gadi pētījumā 004-302; jauni pieaugušie (18-25 gadu vecumā) bija nedaudz (7,3 %) pārstāvēti katrā pētījumā. Sievietes šizofrēnijas pētījumā bija nedaudz pārstāvētas (26,5 %), un apmēram puse pacientu pētījumā 004-302 bija vīrieši (49,7 %). Apmēram 35 % pacientu ar šizofrēniju devas saņemšanas laikā vienlaicīgi lietoja antipsihotiskus līdzekļus, un apmēram 13 % pacientu ar bipolāriem traucējumiem lietoja šīs zāles. Lielākā daļa pacientu abos 3. fāzes pētījumos bija smēķētāji, un apmēram 82 % pacientu ar šizofrēniju un 74 % pacientu ar bipolāriem traucējumiem attiecīgajā laikā smēķēja.
Pēc pirmās devas otrā deva tika ievadīta vismaz divas stundas pēc tam, kad trauksme nebija pietiekami novērsta. Trešo devu vajadzības gadījumā ievadīja vismaz četras stundas pēc otrās devas. Glābšanas terapija (intramuskulāri lorazepāms) tika ievadīta medicīnisku indikāciju gadījumā. Primārais mērķa kritērijsbija PEC punktu absolūtā izmaiņa no sākotnējā lieluma līdz divām stundām pēc pirmās devas attiecībā uz abām ADASUVE devām salīdzinājumā ar placebo. Citi mērķa kritēriji bija PEC un klīnisko vispārējo ietekmi – uzlabošanos (Clinical Global Impression – Improvement – CGI-I) uzrādījušie pacienti divas stundas pēc pirmās devas un kopējais pacientu skaits katrā grupā, kas saņēma 1, 2, vai 3 devas pētījuma terapijas ietvaros ar glābšanas terapiju un bez tās. Par reaģējušiem pacientiem uzskatīja pacientus ar kopējo PEC punktu ≥40 % palielināšanos no sākotnējā līmeņa vai pacientus ar CGI-I novērtējuma punktu 1 (ļoti ievērojama uzlabošanās) vai 2 (ievērojama uzlabošanās).
8

Samazināta trauksme tika konstatēta 10 minūtes pēc pirmās devas pirmās novērtēšanas laikā, un visās turpmākajās novērtēšanās 24 stundu izvērtēšanas periodā, lietojot gan 4,5 mg, gan 9,1 mg devas gan šizofrēnijas, gan bipolāru traucējumu pacientiem. Populācijas apakšgrupu (vecuma, rases un dzimuma) pārbaude neatklāja atšķirīgu reaktivitāti šajās apakšgrupās. Svarīgākie rezultāti attēloti nākamajā tabulā.
9

Galveno efektivitātes pētījumu svarīgākie rezultāti: ADASUVE 4,5 mg, 9,1 mg un placebo salīdzinājums

Pētījums Pacienti
Terapija N
Sākotnējais līmenis

004-301

Šizofrēnija

PBO 115

4,5 m g

9,1 mg

116

112

17,4 17,8 17,6

004-302 Bipolāri traucējumi

PBO 4,5 mg 9,1 mg

105

104

105

17,7 17,4

17,3

Pārmaiņas 2 h pēc devas

-5,5 -8,1+ -8,6*

-4,9

-8,1*

-9,0*

PEC izmaiņa s

SN

4,9

5,2

4,4

4,8

4,9

4,7

PEC

30 min. pēc devas
2 h pēc devas

27,8 %

46,6 %

57,1 % 23,8 % 59,6 %

61,9 %

38,3 %

62,9 %

69,6 % 27,6 % 62,5 %

73,3 %

reaģējušie reaģējušie

CGI-I

% CGI-I reaģējušie

35,7 %

57,4 %

67,0 % 27,6 % 66,3 %

74,3 %

nepieciešamās devas

Viena Divas

46,1 %

54,4 %

60,9 % 26,7 % 41,3 %

61,5 %

29,6 %

30,7 %

26,4 % 41,0 % 44,2 %

26,0 %

Trīs

8,7 % 8,8 % 7,3 % 11,4 % 5,8 % 3,8 %

glābšana

15,6 %

6,1 % 5,4 % 21,0 %

8,6 %

8,6 %

*= p<0,0001 += p<0,01

PEC reaģējušie = > 40 % izmaiņas no PEC sākotnējā līmeņa;

CGI-I reaģējušie = novērtējuma punkti 1 (ļoti ievērojama uzlabošanās) vai 2 (ievērojama uzlabošanās)

PBO = placebo SN =standartnovirze

Atbalstošā 2. fāzes vienas devas pētījumā tika iekļauti 129 pacienti ar šizofrēniju un šizoafektīviem traucējumiem. PEC izmaiņu samazināšanās pēc divām stundām bija: -5,0 placebo grupai, -6,7 ADASUVE 4,5 mg grupai un -8,6 (p<0,001) ADASUVE 9,1 mg grupai. Glābšanas terapija tika izmantota attiecīgi 32,6 %, 11,1 % un 14,6 % pacientu.
Pediatriskā populācija
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt ADASUVE pētījumu rezultātus pediatriskās populācijas apakšgrupā no dzimšanas līdz mazāk nekā 12 gadu vecumam par šizofrēnijas terapiju un apakšgrupā no dzimšanas līdz mazāk nekā 10 gadu vecumam par bipolāru traucējumu terapiju (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt ADASUVE pētījumu rezultātus pediatriskās populācijas apakšgrupā no 12 gadu līdz mazāk nekā 18 gadu vecumam par šizofrēnijas terapiju un

10

apakšgrupā no 10 gadu līdz mazāk nekā 18 gadu vecumam par bipolāru traucējumu terapiju (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās
Ievadot ADASUVE, loksapīns ātri uzsūcas ar maksimālās koncentrācijas plazmā mediāno laiku (Tmax) divas minūtes. Loksapīna iedarbība pirmajās divās stundas pēc ievadīšanas (AUC0-2h, agrīns iedarbības rādītājs, kas ir būtisks attiecībā uz terapeitiskā efekta sākumu) bija 25,6 ng*h/ml attiecībā uz 4,5 mg devu un 66,7 ng*h/ml attiecībā uz 9,1 mg devu veseliem cilvēkiem.
Loksapīna farmakokinētiskos rādītājus noteica cilvēkiem, kuri saņēma ilgstošu, stabilu antipsihotisko terapiju, pēc atkārtotas ADASUVE ievadīšanas reizi četrās stundās, pavisam trīs devas (4,5 mg vai 9,1 mg). Vidējā maksimālā koncentrācija plazmā bija līdzīga pēc ADASUVE pirmās un trešās devas, kas liecina par minimālu akumulāciju, ievadot devas ar četru stundu intervālu.
Sadalījums
Loksapīns ātri izdalās no plazmas un nokļūst audos. Pētījumi ar dzīvniekiem pēc perorālas ievadīšanas liecina, ka vispirms tas nokļūst plaušās, smadzenēs, liesā, sirdī un nierēs. 96,6 % loksapīna piesaistās cilvēka plazmas proteīniem.
Biotransformācija
Loksapīns intensīvi metabolizējas aknās, kur veidojas vairāki metabolīti. Galvenais metabolisma mehānisms ir hidroksilācija, veidojoties 8-OH-loksapīnam un 7-OH-loksapīnam, N-oksidācija, veidojoties loksapīna N-oksīdam, un demetilācija, veidojoties amoksapīnam. Attiecībā uz ADASUVE cilvēka organismā novērotā metabolītu secība (pamatojoties uz sistēmisko iedarbību) bija 8-OHloksapīns >> loksapīna N oksīds > 7-OH-loksapīns > amoksapīns, un 8-OH-loksapīna līmenis plazmā bija līdzīgs sākotnējā savienojuma līmenim. 8-OH-loksapīns nav farmakoloģiski aktīvs pie D2 receptoriem, bet mazākā apjomā esošajam metabolītam, 7-OH-loksapīnam, ir augsta piesaistīšanās afinitāte pie D2 receptoriem.
Loksapīns ir vairāku CYP450 izozīmu substrāts; in vitro pētījumi parādīja, ka 7-OH-loksapīnu veido galvenokārt CYPs 3A4 un 2D6, 8-OH-loksapīnu veido galvenokārt CYP1A2, amoksapīnu veido galvenokārt CYP3A4, 2C19, un 2C8, un loksapīna N-oksīdu veido FMOs.
Loksapīna un tā metabolītu (amoksapīna, 7-OH-loksapīna, 8-OH-loksapīna un loksapīna-N-oksīda) spēja inhibēt CYP450-mediēto zāļu metabolismu tika pārbaudīta in vitro attiecībā uz CYPs 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 un 3A4. Netika novērota būtiska inhibēšana. In vitro pētījumi rāda, ka loksapīns un 8-OH-loksapīns nav CYP 1A2, 2B6 vai 3A4 enzīmu induktori klīniski nozīmīgās koncentrācijās. Turklāt, in vitro pētījumi rāda, ka loksapīns un 8-OH-loksapīns nav UTG1A1, 1a3, 1A4, 2B7 un 2B15 inhibitori.
Eliminācija
Loksapīna ekskrēcija notiek galvenokārt pirmajās 24 stundās. Metabolīti konjugātu veidā tiek izvadīti ar urīnu un nekonjugētā veidā ar izkārnījumiem. Terminālais eliminācijas pusperiods (T½) ir no sešām līdz astoņām stundām.
Linearitāte/nelinearitāte
Loksapīna vidējā koncentrācija plazmā pēc ADASUVE ievadīšanass bija lineāra virs klīniskā devu diapazona. AUC0-2h, AUCinf, un Cmax palielinājās no devas atkarīgā veidā.
11

Farmakokinētika īpašās pacientu populācijās
Smēķētāji
Populācijas farmakokinētikas analīze, kurā salīdzināja iedarbību smēķētājiem un nesmēķētājiem, liecināja, ka smēķēšana, kas inducē CYP1A2, minimāli ietekmē ADASUVE iedarbību. Smēķēšanas dēļ devu nav nepieciešams pielāgot.
Sievietēm smēķētājām ADASUVE un tā aktīvā metabolīta 7-OH-loksapīna iedarbība (AUCinf) ir mazāka nekā sievietēm, kuras nesmēķē (7-OH-loksapīna/loksapīna attiecība ir attiecīgi 84 % un 109 %), kas, iespējams, ir saistīts ar loksapīna klīrensa palielināšanos smēķētājām.
Demogrāfija
Pēc ADASUVE ievadīšanas nebija būtiskas atšķirības loksapīna iedarbībā un sadalījumā atkarībā no vecuma, dzimuma, rases ķermeņa masas vai ķermeņa masas indeksa (ĶMI).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam, izņemot izmaiņas reproduktīvajos audos saistībā ar loksapīna paplašināto farmakoloģisko iedarbību. Līdzīgas izmaiņas, piemēram, ginekomastija, ir zināmas arī cilvēkiem, bet tikai pēc ilgstošas zāļu lietošanas, kas izraisa hiperprolaktinēmiju.
Žurku mātītes nepārojās persistējošu pārošanās cikla traucējumu dēļ pēc perorālas terapijas ar loksapīnu. Embrija/augļa attīstības un perinatālie pētījumi liecināja par aizkavētu attīstību (samazināts svars, aizkavēta osifikācija, hidronefroze, hidroureters, un/vai paplašinātas nieru bļodiņas ar samazinātām nieru kārpiņām vai bez tām) kā arī lielāks perinatālā un neonatālā periodā mirušo mazuļu skaits žurkām, kas, sākot no no grūtniecības vidus posma, saņēma perorālās devas, kas bija mazākas par maksimālo cilvēkiem ieteicamo ADASUVE devu uz mg/m2 (skatīt 4.6. apakšpunktu).
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nav.
6.2. Nesaderība
Nav piemērojams.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas temperatūras apstākļi.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Baltais inhalators (korpuss) ir pagatavots no medicīnā izmantojama polikarbonāta.
Katrs inhalators tiek piegādāts aizzīmogotā vairākslāņu alumīnija folijas maisiņā.
12

ADASUVE 4,5 mg tiek piegādāts kastītē, kurā ir 1 vai 5 inhalatori. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/001 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/003 (1 vienas devas inhalators) 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2013. gada 20. februāris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
13

1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 9,1mg inhalācijas pulveris, dozēts
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs vienas devas inhalators satur 10 mg loksapīna (loxapine) un izdala 9,1 mg loksapīna .
3. ZĀĻU FORMA Inhalācijas pulveris, dozēts (inhalācijas pulveris). Balta ierīce ar iemutni vienā galā un no otra gala izvirzītu izvelkamu plāksnīti.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas ADASUVE ir indicēts vieglas līdz vidējas trauksmes ātrai kontrolei pieaugušiem pacientiem ar šizofrēniju vai bipolāriem traucējumiem. Pacientiem jāsaņem regulāra ārstēšana uzreiz pēc akūto trauksmes simptomu kontroles.
4.2. Devas un lietošanas veids ADASUVE drīkst lietot tikai slimnīcas apstākļos veselības aprūpes speciālistu uzraudzībā. Jābūt pieejamiem īslaicīgas darbības beta-agonistu grupas bronhodilatatoriem iespējamu smagu respiratoro blakusparādību (bronhu spazmu) ārstēšanai. Devas ADASUVE ieteicamā sākumdeva ir 9,1 mg. Otro devu var lietot pēc divām stundām, ja nepieciešams. Nevajadzētu lietot vairāk par divām devām. Var lietot mazāku devu – 4,5 mg, ja pacients iepriekš nav panesis 9,1 mg devu vai ja ārsts ir izlēmis, ka mazāka deva ir piemērotāka. Pirmajā stundā pēc katras devas lietošanas jāvēro, vai pacientam nerodas bronhu spazmu pazīmes vai simptomi.
Gados vecāki cilvēki ADASUVE drošums un efektivitāte pacientiem vecākiem par 65 gadiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Nieru un/vai aknu darbības traucējumi ADASUVE nav pētīts pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem. Dati nav pieejami.
Pediatriskā populācija
14

ADASUVE drošums un efektivitāte bērniem (vecumā līdz 18 gadiem) gadiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids
Inhalēšanai. Zāles ir iepakotas aizzīmogotā maisiņā.
Kad nepieciešams, zāles jāizņem no maisiņa. Kad izvelkamā plāksnīte ir izņemta, iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka zāles ir gatavas lietošanai (piezīme: zāles jāizlieto 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izvilkšanas). Lai zāles izdalītos, pacients inhalē, caur iemutni veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. Pabeidzot inhalāciju, pacients izņem iemutni no mutes un uz neilgu laiku aiztur elpu. Zāles ir izdalījušās, kad zaļā gaismiņa nodziest. Ierīces ārpuse lietošanas laikā var sasilt. Tas ir normāli.
Pilnīgi norādījumi par ADASUVE lietošanu atrodami lietošanas instrukcijas daļā, kas paredzēta veselības aprūpes speciālistiem.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai pret amoksapīnu.
Pacientiem ar akūtām respiratorām izpausmēm/simptomiem (piemēram, sēcošu elpošanu) vai ar aktīvām elpceļu slimībām (piemēram, pacientiem ar astmu vai hronisku obstruktīvu plaušu slimību [HOPS] (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ir svarīgi lietot ADASUVE inhalatoru pareizi, lai ievadītu pilnu loksapīna devu. Veselības aprūpes speciālistiem jānodrošina, lai pacients lietotu inhalatoru pareizi.
ADASUVE efektivitāte var samazināties, ja pacienti vienlaicīgi lieto citas zāles, galvenokārt citus antipsihotiskus līdzekļus.
Bronhu spazmas
Placebo kontrolētos klīniskos pētījumos, kuros tika iekļauti pacienti ar astmu vai HOPS, bronhu spazmas novēroja ļoti bieži. Parasti tika ziņots par to rašanos 25 minūtes pēc devas lietošanas, tādēļ pacienti, kuri saņem ADASUVE, pēc devas lietošanas atbilstoši jānovēro. ADASUVE nav pētīts pacientiem ar citām plaušu slimību formām. Ja pēc ADASUVE lietošanas rodas bronhu spazmas, tās var ārstēt ar īslaicīgas darbības bēta-agonistu grupas bronhodilatatoriem, piemēram, salbutamolu (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). ADASUVE nedrīkst atkārtoti lietot pacientiem, kuriem rodas jebkādas respiratoras izpausmes/simptomi (skatīt 4.3. apakšpunktu).
Hipoventilācija
Ņemot vērā loksapīna galveno ietekmi uz centrālo nervu sistēmu (CNS), ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar elpošanas traucējumiem, piemēram, pacientiem ar samazinātu modrību vai pacientiem ar CNS nomākumu, ko izraisījis alkohols vai citas centrālas iedarbības zāles, piemēram, anksiolītiskie līdzekļi, lielākā daļa antipsihotisko līdzekļu, miega līdzekļi, opiāti u. c. (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Gados vecāki pacienti ar demences izraisītu psihozi
ADASUVE nav pētīts gados vecākiem pacientiem, ieskaitot pacientus ar demences izraisītu psihozi. Klīniskos pētījumos ar atipiskām un tradicionālām antipsihotiskām zālēm ir pierādīts, ka gados vecākiem pacientiem ar demences izraisītu psihozi ir paaugstināts nāves risks salīdzinājumā ar placebo grupu. ADASUVE nav indicēts terapijai pacientiem ar demences izraisītu psihozi.
15

Ekstrapiramidāli simptomi
Ekstrapiramidāli simptomi (ieskaitot akūtu distoniju) ir zināma antipsihotisko līdzekļu grupas ietekme. ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar ekstrapiramidāliem simptomiem anamnēzē.
Tardīvā diskinēzija
Ja ar loksapīnu ārstētiem pacientiem rodas tardīvās diskinēzijas pazīmes un simptomi, jāapsver terapijas pārtraukšana. Šie simptomi var īslaicīgi pastiprināties vai pat var rasties pēc terapijas pārtraukšanas.
Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (Neuroleptic malignant syndrome – NMS)
NMS klīniskās izpausmes ir hiperpireksija, muskuļu rigiditāte, psihiskā stāvokļa izmaiņas un veģetatīvas nestabilitātes pazīmes (neregulārs pulss vai asinsspiediens, tahikardija, svīšana un sirds ritma traucējumi). Papildu pazīmes var būt paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis, mioglobinūrija (rabdomiolīze) un akūta nieru mazspēja. Ja pacientam attīstās pazīmes un simptomi, kas liecina par NMS, vai rodas neizskaidrojami augsta ķermeņa temperatūra bez papildu NMS klīniskajām izpausmēm, ADASUVE lietošana jāpārtrauc.
Hipotensija
Par vieglas pakāpes hipotensiju tika ziņots īslaicīgos (24 stundu), placebo kontrolētos pētījumos, pacientiem ar trauksmi lietojot ADASUVE. Ja ir nepieciešama vazopresora terapija, priekšroka dodama noradrenalīnam vai fenilefrīnam. Adrenalīnu nevajadzētu lietot, jo bēta-adrenoceptoru stimulācija var pastiprināt hipotensiju loksapīna izraisītas daļējas alfa-adrenoceptoru blokādes apstākļos (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Kardiovaskulārā sistēma
Nav pieejami dati par ADASUVE lietošanu pacientiem ar kardiovaskulārām pamatslimībām. ADASUVE nav ieteicams pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām (ja anamnēzē ir miokarda infarkts vai sirds išēmiskā slimība, sirds mazspēja vai vadīšanas traucējumi), cerebrovaskulārām slimībām vai stāvokļiem, kas varētu radīt pacientiem noslieci uz hipotensiju (dehidratācija, hipovolēmija un terapija ar antihipertensīvām zāles).
QT intervāls
Klīniski nozīmīga QT pagarināšanās nerodas saistībā ar vienu vai atkārtotām ADASUVE devām. Jāievēro piesardzība, ja ADASUVE lieto pacientiem ar zināmām kardiovaskulārām slimībām vai QT pagarināšanos ģimenes anamnēzē, kā arī vienlaicīgi lietojot citas zāles, kas pagarina QT intervālu. QTc pagarināšanās iespējamais risks mijiedarbības dēļ ar zālēm, kas pagarina QTc intervālu, nav zināms.
Krampji / konvulsijas
Loksapīns piesardzīgi jālieto pacientiem ar krampjiem anamnēzē, jo tas pazemina krampju slieksni. Ir ziņots par krampjiem pacientiem, kuri perorāli saņem loksapīnu antipsihotisko devu līmenī, un krampji var rasties epilepsijas pacientiem, pat ja viņi joprojām saņem parasto pretkrampju līdzekļu terapiju (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Antiholīnerģiskā darbība
Antiholīnerģiskās darbības dēļ ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar glaukomu vai noslieci uz urīna retenci, jo īpaši, vienlaicīgi lietojot antiholīnerģiskā tipa pretparkinsonisma līdzekļus.
16

Intoksikācija vai fiziska slimība (delīrijs)
Nav novērtēts ADASUVE drošums un efektivitāte pacientiem ar intoksikācijas vai fiziskas slimības (delīrija) izraisītu trauksmi. ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar intoksikāciju vai delīriju (skatīt 4.5. apakšpunktu).
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Benzodiazepīnu vai citu hipnosedatīvu vai elpošanu nomācošu līdzekļu vienlaicīga lietošana var būt saistīta ar pārmērīgu sedāciju un elpošanas nomākumu vai elpošanas mazspēju. Ja uzskata, ka, lietojot loksapīnu, nepieciešama benzodiazepīnu terapija, jāvēro, vai pacientiem nerodas pārmērīga sedācija un ortostatiska hipotensija.
Pētījumā par kombinētu loksapīna inhalācijās un intramuskulāru 1mg lorazepāma lietošanu nekonstatēja nekādu nozīmīgu ietekmi uz elpošanas frekvenci, pulsa oksimetriju, asinsspiedienu un sirdsdarbības ātrumu, salīdzinot ar atsevišķu šo zāļu lietošanu. Netika veikti pētījumi ar augstākām lorazepāma devām. Kombinācijas ietekme uz sedāciju bija papildinoša.
Iespējamība, ka ADASUVE ietekmēs citu zāļu iedarbību
Nav gaidāma klīniski nozīmīga loksapīna farmakokinētiska mijiedarbība ar zālēm, ko vai nu metabolizē citohroma P450 (CYP450) izozīmi, vai glikuronizē cilvēka uridīna 5'– difosfoglikuronoziltransferāze (UGT’s).
Jāievēro piesardzība, kombinējot loksapīnu ar citām zālēm, kas pazemina krampju slieksni, piemēram, fenotiazīnu vai butirofenoniem, klozapīnu, tricikliskajiem antidepresantiem vai selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI), tramadolu, meflohīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).
In vitro pētījumi liecināja, ka loksapīns nav P-glikoproteīna (P-gp) substrāts, bet inhibē P-gp. Tomēr terapeitiskās koncentrācijās nav gaidāms, ka tas klīniski nozīmīgā veidā inhibēs P-gp mediēto citu zāļu transportu.
Ņemot vērā loksapīna galveno ietekmi uz CNS, ADASUVE piesardzīgi jālieto kombinācijā ar alkoholu vai citām centrālas iedarbības zālēm, piemēram, anksiolītiskiem līdzekļiem, lielāko daļu antipsihotisko līdzekļu, miega līdzekļiem, opiātiem u. c. Loksapīna lietošana pacientiem ar alkohola vai zāļu intoksikāciju (ārsta izrakstītu vai nelegālo zāļu) nav novērtēta. Loksapīns var izraisīt smagu elpošanas nomākumu, ja to kombinē ar citiem CNS depresantiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Iespējamība, ka citas zāles ietekmēs ADASUVE iedarbību
Loksapīns ir flavīnu saturošo mono-oksigenāžu (FMOs) un vairāku CYP450 izozīmu substrāts (skatīt 5.2. apakšpunktu). Tādēļ metaboliskas mijiedarbības risks, ko izraisa ietekme uz atsevišķu izoformu, ir ierobežots. Piesardzība jāievēro pacientiem, kuri vienlaicīgi saņem terapiju ar citām zālēm, kas ir šo enzīmu inhibitori vai induktori, īpaši tad, ja vienlaicīgi lietotās zāles inhibē vai inducē vairākus no loksapīna metabolismā iesaistītajiem enzīmiem. Šādas zāles var mainīt ADASUVE efektivitāti un drošumu neregulārā veidā. Ja iespējams, jāizvairās no CYP1A2 inhibitoru (piemēram, fluvoksamīna, ciprofloksacīna, enoksacīna, propranolola un refekoksiba) vienlaicīgas lietošanas.
Adrenalīns
Loksapīna un adrenalīna vienlaicīga lietošana var pastiprināt hipotensiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods
Grūtniecība
17

Jaundzimušajiem, kuri atkārtoti tikuši pakļauti antipsihotisko līdzekļu iedarbībai grūtniecības trešā trimestra laikā, pēc dzemdībām ir blakusparādību risks, ieskaitot ekstrapiramidālus un/vai atcelšanas simptomus, kas var būt dažādas smaguma pakāpes un ilguma. Ir ziņots par uzbudinājumu, hipertoniju, hipotoniju, trīci, miegainību, respiratoro distresu vai barošanas traucējumiem. Tādēļ jāapsver jaundzimušo novērošana. ADASUVE grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja iespējamais ieguvums atsver iespējamo risku auglim.
Barošana ar krūti
Loksapīna vai tā metabolītu izdalīšanās apjoms mātes pienā cilvēkiem nav zināms. Tomēr ir konstatēts, ka loksapīns un tā metabolīti nonāk pienā suņiem laktācijas periodā. Pacientēm jāiesaka nebarot bērnu ar krūti 48 stundas pēc loksapīna lietošanas un izliet šajā laikā radušos pienu.
Fertilitāte
Nav pieejami dati par loksapīna ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Ir zināms, ka cilvēkiem ilgstoša terapija ar antipsihotiskiem līdzekļiem var izraisīt libido zudumu un amenoreju. Žurku mātītēm ir novērota ietekme uz reproduktivitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
ADASUVE būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Iespējamās sedācijas/miegainības, noguruma vai reiboņa dēļ pacienti nedrīkst apkalpot bīstamus mehānismus, tostarp mehāniskus transportlīdzekļus, līdz viņi nav pilnīgi droši, ka loksapīns viņus nav nevēlami ietekmējis (skatīt 4.8. apakšpunktu).
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila apkopojums
Blakusparādību novērtējums pēc klīnisko pētījumu datiem pamatojas uz diviem 3. fāzes un vienu 2A fāzes īslaicīgiem (24 stundu) placebo kontrolētiem klīniskiem pētījumiem, kuros tika iekļauti 524 pieauguši pacienti ar trauksmi, kas saistīta ar šizofrēniju (tostarp 27 pacienti ar šizoafektīviem traucējumiem) vai bipolāriem traucējumiem, kuri tika ārstēti ar ADASUVE 4,5 mg (265 pacienti) vai ADASUVE 9,1 mg (259 pacienti).
Pētījumos pacientiem ar trauksmi par bronhu spazmām ziņoja retāk, bet par bronhu spazmām kā smagu blakusparādību cilvēkiem ar aktīvu elpceļu slimību parasti tika ziņots bieži, un to gadījumos bieži bija nepieciešama ārstēšana ar īslaicīgas darbības bēta-agonistu grupas bronhodilatatoriem. Blakusparādības, par kurām visbiežāk tika ziņots ADASUVE terapijas laikā, bija garšas sajūtas pārmaiņas, sedācija/miegainība un reibonis (reibonis pēc placebo lietošanas radās biežāk nekā pēc loksapīna lietošanas).
Blakusparādību apkopojums tabulā
Turpmāk uzskaitītās blakusparādības iedalītas atbilstoši šādai klasifikācijai: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000).
18

1. tabula: Blakusparādības
MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija Nervu sistēmas traucējumi Ļoti bieži: sedācija/miegainība Bieži: reibonis Retāk: distonija, diskinēzija, okulogirācija, trīce, akatīzija/nemiers Asinsvadu sistēmas traucējumi Retāk: hipotensija Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Bieži: rīkles kairinājums Retāk: bronhu spazmas (arī elpas trūkums) Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Ļoti bieži: garšas sajūtas pārmaiņas Bieži: sausa mute Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Bieži: nogurums
Atsevišķu blakusparādību apraksts
Bronhu spazmas
Īslaicīgos (24 stundu) placebo kontrolētos pētījumos pacientiem ar trauksmi, kas saistīta ar šizofrēniju, vai bipolāriem traucējumiem bez aktīvas elpceļu slimības, bronhu spazmas (kas ietvēra arī ziņojumus par sēcošu elpošanu, elpas trūkumu vai klepu) retāk radās pacientiem, kurus ārstēja ar ADASUVE. Tomēr placebo kontrolētos klīniskos pētījumos pacientiem ar vieglas līdz vidējas pakāpes persistējošu astmu vai vidējas līdz smagas pakāpes HOPS par bronhu spazmām kā blakusparādību ziņoja ļoti bieži. Lielāka daļa šo reakciju radās 25 minūšu laikā pēc devas lietošanas, bija vieglas līdz vidējas intensitātes, un tās varēja novērst ar bronhodilatatora inhalāciju.
Blakusparādības, kas konstatētas, ilgstoši perorāli lietojot loksapīnu
Blakusparādības, par kurām ziņots, ilgstoši perorāli lietojot loksapīnu, ir sedācija un miegainība, ekstrapiramidāli simptomi (piemēram, trīce, akatīzija, rigiditāte un distonija), kardiovaskulāras reakcijas (piemēram, tahikardija, hipotensija, hipertensija, ortostatiska hipotensija, reibonis un sinkope) un antiholīnerģiskas reakcijas (piemēram, acu sausums, neskaidra redze un urīna aizture).
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju
4.9. Pārdozēšana
Klīniskos pētījumos nav ziņots par ADASUVE pārdozēšanu.
Simptomi
Netīšas pārdozēšanas gadījumā pazīmes un simptomi ir atkarīgi no lietoto devu vienību skaita un pacienta individuālās panesības. Saistībā ar loksapīna farmakoloģisko darbību klīniskā aina var variēt no viegla CNS un kardiovaskulārās sistēmas nomākuma līdz dziļai hipotensijai, elpošanas nomākumam un bezsamaņai (skatīt 4.4. apakšpunktu). Jāpatur prātā ekstrapiramidālu simptomu un/vai krampju rašanās iespējamība. Ir ziņots arī par nieru mazspēju pēc perorālas loksapīna pārdozēšanas.
Ārstēšana
19

Pārdozēšanas ārstēšana pamatā ir simptomātiska un uzturoša. Iespējama smaga hipotensija pēc noradrenalīna vai fenilefrīna ievadīšanas. Adrenalīnu nedrīkst lietot, jo tā lietošana pacieniem ar daļēju adrenerģisku blokādi var vēl vairāk pazemināt asinsspiedienu (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu). Smagas ekstrapiramidālas reakcijas jāārstē, ievadot antiholīnerģiskus antiparkinsonisma līdzekļus vai difenhidramīna hidrohlorīdu un vajadzības gadījumā uzsākot pretkrampju terapiju. Papildu pasākumi ir skābekļa ieelpošana un intravenoza šķidrumu ievadīšana.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: psiholeptiski līdzekļi, antipsihotiski līdzekļi; ATĶ kods: N05AH01
Pastāv pieņēmums, ka loksapīna efektivitāte ir saistīta ar dopamīna D2 receptoru un serotonīna 5-HT2A receptoru augstu afinitātes antagonismu. Loksapīns piesaistās noradrenerģiskiem, histamīnerģiskiem un holīnerģiskiem receptoriem, un mijiedarbība ar šīm sistēmām var ietekmēt tā farmakoloģiskās iedarbības spektru.
Vairākām dzīvnieku sugām ir novērotas uzbudināmības pārmaiņas zemgarozas kavēšanas centros, kas saistītas ar nomierinošo iedarbību un agresīvas uzvedības nomākšanu.
Klīniskā efektivitāte
Divos 3. fāzes pētījumos iekļāva pacientus ar akūtu trauksmi vismaz vidējā līmenī (14 vai vairāk atbilstoši pozitīvā un negatīvā sindroma skalai (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS) un uzbudinājuma komponenta (Excited Component – PEC) skalai (vāja impulsu kontrole, spriedze, naidīgums, nevēlēšanās sadarboties un uzbudinājums). Iekļaušanai pētījumā 004-301 bija nepieciešama šizofrēnijas diagnoze. Iekļaušanai pētījumā 004-302 bija nepieciešama bipolāru traucējumu diagnoze (pašreizēja mānijas vai jaukta epizode). Pacientiem bija būtiska un ilgstoša psihiatriska slimība (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. izdevums (DSM-IV)), pamatojoties uz gadiem ilgu slimību kopš diagnozes noteikšanas un iepriekšējām hospitalizācijām. Pacientus nejaušināti iedalīja placebo, ADASUVE 4,5 mg un ADASUVE 9,1 mg grupās.
Nejaušināti iedalīto pacientu vidējais vecums bija 43,1 gadi pētījumā 004-301 un 40,8 gadi pētījumā 004-302; jauni pieaugušie (18-25 gadu vecumā) bija nedaudz (7,3 %) pārstāvēti katrā pētījumā. Sievietes šizofrēnijas pētījumā bija nedaudz pārstāvētas (26,5 %), un apmēram puse pacientu pētījumā 004-302 bija vīrieši (49,7 %). Apmēram 35 % pacientu ar šizofrēniju devas saņemšanas laikā vienlaicīgi lietoja antipsihotiskus līdzekļus, un apmēram 13 % pacientu ar bipolāriem traucējumiem lietoja šīs zāles. Lielākā daļa pacientu abos 3. fāzes pētījumos bija smēķētāji, un apmēram 82 % pacientu ar šizofrēniju un 74 % pacientu ar bipolāriem traucējumiem attiecīgajā laikā smēķēja.
Pēc pirmās devas otrā deva tika ievadīta vismaz divas stundas pēc tam, kad trauksme nebija pietiekami novērsta. Trešo devu vajadzības gadījumā ievadīja vismaz četras stundas pēc otrās devas. Glābšanas terapija (intramuskulāri lorazepāms) tika ievadīta medicīnisku indikāciju gadījumā. Primārais mērķa kritērijs bija PEC punktu absolūtā izmaiņa no sākotnējā lieluma līdz divām stundām pēc pirmās devas attiecībā uz abām ADASUVE devām salīdzinājumā ar placebo. Citi mērķa kritēriji bija PEC un klīnisko vispārējo ietekmi – uzlabošanos (Clinical Global Impression – Improvement – CGI-I) uzrādījušie pacienti divas stundas pēc pirmās devas un kopējais pacientu skaits katrā grupā, kas saņēma 1, 2, vai 3 devas pētījuma terapijas ietvaros ar glābšanas terapiju un bez tās. Par reaģējušiem pacientiem uzskatīja pacientus ar kopējo PEC punktu ≥40 % palielināšanos no sākotnējā līmeņa vai pacientus ar CGI-I novērtējuma punktu 1 (ļoti ievērojama uzlabošanās) vai 2 (ievērojama uzlabošanās).
Samazināta trauksme tika konstatēta 10 minūtes pēc pirmās devas pirmās novērtēšanas laikā, un visās turpmākajās novērtēšanās 24 stundu izvērtēšanas periodā, lietojot gan 4,5 mg, gan 9,1 mg devas gan šizofrēnijas, gan bipolāru traucējumu pacientiem.
20

Populācijas apakšgrupu (vecuma, rases un dzimuma) pārbaude neatklāja atšķirīgu reaktivitāti šajās apakšgrupās. Svarīgākie rezultāti attēloti nākamajā tabulā.
21

Galveno efektivitātes pētījumu svarīgākie rezultāti: ADASUVE 4,5 mg, 9,1 mg un placebo salīdzinājums

Pētījums Pacienti
Terapija N
Sākotnējais līmenis

004-301

Šizofrēnija

PBO 115

4,5 m g

9,1 mg

116

112

17,4 17,8 17,6

004-302 Bipolāri traucējumi

PBO 4,5 mg 9,1 mg

105

104

105

17,7

17,4

17,3

Pārmaiņas 2 h pēc devas

-5,5 -8,1+ -8,6*

-4,9

-8,1*

-9,0*

PEC izmaiņa s

SN

4,9

5,2

4,4

4,8

4,9

4,7

PEC

30 min. pēc devas
2 h pēc devas

27,8 %

46,6 %

57,1 % 23,8 % 59,6 %

61,9 %

38,3 %

62,9 %

69,6 % 27,6 % 62,5 %

73,3 %

reaģējušie reaģējušie

CGI-I

% CGI-I reaģējušie

35,7 %

57,4 %

67,0 % 27,6 % 66,3 %

74,3 %

nepieciešamās devas

Viena Divas

46,1 %

54,4 %

60,9 % 26,7 % 41,3 %

61,5 %

29,6 %

30,7 %

26,4 % 41,0 % 44,2 %

26,0 %

Trīs

8,7 % 8,8 % 7,3 % 11,4 % 5,8 % 3,8 %

glābšana

15,6 %

6,1 % 5,4 % 21,0 %

8,6 %

8,6 %

*= p<0,0001 += p<0,01

PEC reaģējušie = > 40 % izmaiņas no PEC sākotnējā līmeņa;

CGI-I reaģējušie = novērtējuma punkti 1 (ļoti ievērojama uzlabošanās) vai 2 (ievērojama uzlabošanās)

PBO = placebo SN =standartnovirze

Atbalstošā 2. fāzes vienas devas pētījumā tika iekļauti 129 pacienti ar šizofrēniju un šizoafektīviem traucējumiem. PEC izmaiņu samazināšanās pēc divām stundām bija: -5,0 placebo grupai, -6,7 ADASUVE 4,5 mg grupai un -8,6 (p<0,001) ADASUVE 9,1 mg grupai. Glābšanas terapija tika izmantota attiecīgi 32,6 %, 11,1 % un 14,6 % pacientu.
Pediatriskā populācija
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt ADASUVE pētījumu rezultātus pediatriskās populācijas apakšgrupā no dzimšanas līdz mazāk nekā 12 gadu vecumam par šizofrēnijas terapiju un apakšgrupā no dzimšanas līdz mazāk nekā 10 gadu vecumam par bipolāru traucējumu terapiju (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt ADASUVE pētījumu rezultātus pediatriskās populācijas apakšgrupā no 12 gadu līdz mazāk nekā 18 gadu vecumam par šizofrēnijas terapiju un

22

apakšgrupā no 10 gadu līdz mazāk nekā 18 gadu vecumam par bipolāru traucējumu terapiju (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās
Ievadot ADASUVE, loksapīns ātri uzsūcas ar maksimālās koncentrācijas plazmā mediāno laiku (Tmax) divas minūtes. Loksapīna iedarbība pirmajās divās stundas pēc ievadīšanas (AUC0-2h, agrīns iedarbības rādītājs, kas ir būtisks attiecībā uz terapeitiskā efekta sākumu) bija 25,6 ng*h/ml attiecībā uz 4,5 mg devu un 66,7 ng*h/ml attiecībā uz 9,1 mg devu veseliem cilvēkiem.
Loksapīna farmakokinētiskos rādītājus noteica cilvēkiem, kuri saņēma ilgstošu, stabilu antipsihotisko terapiju, pēc atkārtotas ADASUVE ievadīšanas reizi četrās stundās, pavisam trīs devas (4,5 mg vai 9,1 mg). Vidējā maksimālā koncentrācija plazmā bija līdzīga pēc ADASUVE pirmās un trešās devas, kas liecina par minimālu akumulāciju, ievadot devas ar četru stundu intervālu.
Sadalījums
Loksapīns ātri izdalās no plazmas un nokļūst audos. Pētījumi ar dzīvniekiem pēc perorālas ievadīšanas liecina, ka vispirms tas nokļūst plaušās, smadzenēs, liesā, sirdī un nierēs. 96,6 % loksapīna piesaistās cilvēka plazmas proteīniem.
Biotransformācija
Loksapīns intensīvi metabolizējas aknās, kur veidojas vairāki metabolīti. Galvenais metabolisma mehānisms ir hidroksilācija, veidojoties 8-OH-loksapīnam un 7-OH-loksapīnam, N-oksidācija, veidojoties loksapīna N-oksīdam, un demetilācija, veidojoties amoksapīnam. Attiecībā uz ADASUVE cilvēka organismā novērotā metabolītu secība (pamatojoties uz sistēmisko iedarbību) bija 8-OHloksapīns >> loksapīna N oksīds > 7-OH-loksapīns > amoksapīns, un 8-OH-loksapīna līmenis plazmā bija līdzīgs sākotnējā savienojuma līmenim. 8-OH-loksapīns nav farmakoloģiski aktīvs pie D2 receptoriem, bet mazākā apjomā esošajam metabolītam, 7-OH-loksapīnam, ir augsta piesaistīšanās afinitāte pie D2 receptoriem.
Loksapīns ir vairāku CYP450 izozīmu substrāts; in vitro pētījumi parādīja, ka 7-OH-loksapīnu veido galvenokārt CYPs 3A4 un 2D6, 8-OH-loksapīnu veido galvenokārt CYP1A2, amoksapīnu veido galvenokārt CYP3A4, 2C19, un 2C8, un loksapīna N-oksīdu veido FMOs.
Loksapīna un tā metabolītu (amoksapīna, 7-OH-loksapīna, 8-OH-loksapīna un loksapīna-N-oksīda) spēja inhibēt CYP450-mediēto zāļu metabolismu tika pārbaudīta in vitro attiecībā uz CYPs 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 un 3A4. Netika novērota būtiska inhibēšana. In vitro pētījumi rāda, ka loksapīns un 8-OH-loksapīns nav CYP 1A2, 2B6 vai 3A4 enzīmu induktori klīniski nozīmīgās koncentrācijās. Turklāt, in vitro pētījumi rāda, ka loksapīns un 8-OH-loksapīns nav UTG1A1, 1a3, 1A4, 2B7 un 2B15 inhibitori.
Eliminācija
Loksapīna ekskrēcija notiek galvenokārt pirmajās 24 stundās. Metabolīti konjugātu veidā tiek izvadīti ar urīnu un nekonjugētā veidā ar izkārnījumiem. Terminālais eliminācijas pusperiods (T½) ir no sešām līdz astoņām stundām.
Linearitāte/nelinearitāte
Loksapīna vidējā koncentrācija plazmā pēc ADASUVE ievadīšanass bija lineāra virs klīniskā devu diapazona. AUC0-2h, AUCinf, un Cmax palielinājās no devas atkarīgā veidā.
23

Farmakokinētika īpašās pacientu populācijās
Smēķētāji
Populācijas farmakokinētikas analīze, kurā salīdzināja iedarbību smēķētājiem un nesmēķētājiem, liecināja, ka smēķēšana, kas inducē CYP1A2, minimāli ietekmē ADASUVE iedarbību. Smēķēšanas dēļ devu nav nepieciešams pielāgot.
Sievietēm smēķētājām ADASUVE un tā aktīvā metabolīta 7-OH-loksapīna iedarbība (AUCinf) ir mazāka nekā sievietēm, kuras nesmēķē (7-OH-loksapīna/loksapīna attiecība ir attiecīgi 84 % un 109 %), kas, iespējams, ir saistīts ar loksapīna klīrensa palielināšanos smēķētājām.
Demogrāfija
Pēc ADASUVE ievadīšanas nebija būtiskas atšķirības loksapīna iedarbībā un sadalījumā atkarībā no vecuma, dzimuma, rases ķermeņa masas vai ķermeņa masas indeksa (ĶMI).
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam, izņemot izmaiņas reproduktīvajos audos saistībā ar loksapīna paplašināto farmakoloģisko iedarbību. Līdzīgas izmaiņas, piemēram, ginekomastija, ir zināmas arī cilvēkiem, bet tikai pēc ilgstošas zāļu lietošanas, kas izraisa hiperprolaktinēmiju.
Žurku mātītes nepārojās persistējošu pārošanās cikla traucējumu dēļ pēc perorālas terapijas ar loksapīnu. Embrija/augļa attīstības un perinatālie pētījumi liecināja par aizkavētu attīstību (samazināts svars, aizkavēta osifikācija, hidronefroze, hidroureters, un/vai paplašinātas nieru bļodiņas ar samazinātām nieru kārpiņām vai bez tām) kā arī lielāks perinatālā un neonatālā periodā mirušo mazuļu skaits žurkām, kas, sākot no no grūtniecības vidus posma, saņēma perorālās devas, kas bija mazākas par maksimālo cilvēkiem ieteicamo ADASUVE devu uz mg/m2 (skatīt 4.6. apakšpunktu).
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Nav.
6.2. Nesaderība
Nav piemērojams.
6.3. Uzglabāšanas laiks
4 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas temperatūras apstākļi.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Baltais inhalators (korpuss) ir pagatavots no medicīnā izmantojama polikarbonāta.
24

Katrs inhalators tiek piegādāts aizzīmogotā vairākslāņu alumīnija folijas maisiņā. ADASUVE 9,1 mg tiek piegādāts kastītē, kurā ir 1 vai 5 inhalatori. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/002 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/004 (1 vienas devas inhalators) 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2013. gada 20. februāris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
25

II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
26

A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese FERRER INTERNACIONAL, S.A. Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spānija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
 Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU
LIETOŠANU
 Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz:  pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;  ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
 Riska mazināšanas papildu pasākumi
Pirms zāļu laišanas tirgū katrā dalībvalstī reģistrācijas apliecības īpašniekam (RAĪ) jāvienojas ar kompetentajām valsts iestādēm par izglītojošu programmu. RAĪ nodrošinās, ka pēc apspriešanas un saskaņošanas ar kompetentajām valsts iestādēm katrā dalībvalstī, kur ADASUVE tiks pārdots, laižot to tirgū un pēc tā laišanas tirgū visi veselības aprūpes speciālisti, kuri varētu lietot ADASUVE, tiks nodrošināti ar informācijas materiāliem, ko veido:
 zāļu apraksta (ZA), lietošanas instrukcijas un marķējuma teksts;  izglītojoši materiāli veselības aprūpes speciālistiem. Izglītojošos materiālos jāiekļauj šādas galvenās daļas: vispārējās:  ievada paziņojums par izglītojošo materiālu mērķi;  paziņojums par indikācijām akūtos gadījumos; bronhu spazmu risks:  kontrindikācijas un attiecīgie brīdinājumi;
27

 skaidrs ieteikums neuzsākt ADASUVE terapiju pacientiem ar elpošanas traucējumiem anamnēzē;
 terapija ar ADASUVE jāveic tikai slimnīcas apstākļos;  glābšanas terapijas pieejamība (īslaicīgas darbības bēta-agonistu grupas bronhodilatatori)
terapijas laikā;  pacientu novērošana vienu stundu pēc katras ADASUVE devas; QT pagarināšanās risks:  maksimāli divu devu ievadīšana;  jāievēro piesardzība, ievadot ADASUVE pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām vai QT
pagarināšanos ģimenes anamnēzē, kā arī vienlaicīgi lietojot citas zāles, kas pagarina QT intervālu.
28

III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
29

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
30

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris, dozēts loxapine
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs inhalators izdala 4,5 mg loksapīna.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris, dozēts 1 vienas devas inhalators 5 vienas devas inhalatori
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Inhalēšanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Zāles ir iepakotas aizzīmogotā maisiņā un tām jābūt maisiņā līdz lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
31

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/001 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/003 (1 vienas devas inhalators)
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts. 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
32

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA MAISIŅŠ 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris loxapine 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs inhalators izdala 4,5 mg loksapīna. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris Viens vienas devas inhalators 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Lietošanas norādījumi ir iekšpusē Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju Inhalēšanai Lietošanas norādījumi Pirms ADASUVE ievadīšanas pacientiem iepazīstieties ar sekojošiem pieciem soļiem: 1. Atveriet maisiņu. Neatveriet maisiņu līdz zāļu lietošanai. Atplēsiet folijas maisiņu un izņemiet inhalatoru no iepakojuma.
2. Izvelciet plāksnīti. Izraujiet plastmasas plāksnīti no inhalatora apakšdaļas. Iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka inhalators ir gatavs lietošanai.
33

Izlietot 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izņemšanas (vai kamēr deg zaļā gaismiņa), lai novērstu automātisku inhalatora deaktivāciju. Paskaidrojiet pacientam, kas jādara: 3. Izelpojiet. Turiet inhalatoru atstatu no mutes un izelpojiet, lai pilnībā iztukšotu plaušas.
4. Inhalējiet. Inhalējiet caur iemutni, veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. SVARĪGI: Pārliecinieties, ka zaļā gaismiņa ir nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis.
5. Aizturiet elpu. Izņemiet iemutni no mutes un uz neilgu laiku aizturiet elpu.
Piezīme: Ja zaļā gaismiņa nav nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis, lūdziet pacientam atkārtot 3. līdz 5. soli.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
34

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Nelietot pacientiem ar astmu vai HOPS, vai akūtiem respiratoriem simptomiem. Jābūt pieejamiem īslaicīgas darbības beta-agonistu grupas bronhodilatatoriem iespējamo bronhu spazmu ārstēšanai. Pirmajā stundā pēc katras devas lietošanas jāvēro, vai pacientam nerodas bronhu spazmu pazīmes vai simptomi.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/001 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/003 (1 vienas devas inhalators)
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
35

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
36

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA IERĪCES KORPUSS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris loxapine 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 4,5 mg 6. CITA
37

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris, dozēts loxapine
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs inhalators izdala 9,1 mg loksapīna.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris, dozēts 1 vienas devas inhalators 5 vienas devas inhalatori
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Inhalēšanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Zāles ir iepakotas aizzīmogotā maisiņā un tām jābūt maisiņā līdz lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
38

Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/002 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/004 (1 vienas devas inhalators)
13. SĒRIJAS NUMURS Sērijas Nr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts. 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}
39

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA MAISIŅŠ 1. ZĀĻU NOSAUKUMS ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris loxapine 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs inhalators izdala 9,1 mg loksapīna. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris Viens vienas devas inhalators 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Lietošanas norādījumi ir iekšpusē Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju Inhalēšanai Lietošanas norādījumi Pirms ADASUVE ievadīšanas pacientiem iepazīstieties ar sekojošiem pieciem soļiem: 1. Atveriet maisiņu. Neatveriet maisiņu līdz zāļu lietošanai. Atplēsiet folijas maisiņu un izņemiet inhalatoru no iepakojuma.
2. Izvelciet plāksnīti. Izraujiet plastmasas plāksnīti no inhalatora apakšdaļas. Iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka inhalators ir gatavs lietošanai.
40

Izlietot 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izņemšanas (vai kamēr deg zaļā gaismiņa), lai novērstu automātisku inhalatora deaktivāciju. Paskaidrojiet pacientam, kas jādara: 3. Izelpojiet. Turiet inhalatoru atstatu no mutes un izelpojiet, lai pilnībā iztukšotu plaušas.
4. Inhalējiet. Inhalējiet caur iemutni, veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. SVARĪGI: Pārliecinieties, ka zaļā gaismiņa ir nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis.
5. Aizturiet elpu. Izņemiet iemutni no mutes un uz neilgu laiku aizturiet elpu.
Piezīme: Ja zaļā gaismiņa nav nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis, lūdziet pacientam atkārtot 3. līdz 5. soli. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN
NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
41

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Nelietot pacientiem ar astmu vai HOPS, vai akūtiem respiratoriem simptomiem. Jābūt pieejamiem īslaicīgas darbības beta-agonistu grupas bronhodilatatoriem iespējamo bronhu spazmu ārstēšanai. Pirmajā stundā pēc katras devas lietošanas jāvēro, vai pacientam nerodas bronhu spazmu pazīmes vai simptomi.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/823/002 (5 vienas devas inhalatori) EU/1/13/823/004 (1 vienas devas inhalators)
13. SĒRIJAS NUMURS Sērijas Nr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ
42

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
43

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA IERĪCES KORPUSS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris loxapine 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 9,1 mg 6. CITA
44

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
45

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris, dozēts loxapine
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.  Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.  Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.  Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADASUVE un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas jāzina pirms ADASUVE lietošanas 3. Kā lietot ADASUVE 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADASUVE 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADASUVE un kādam nolūkam tās lieto
ADASUVE satur aktīvo vielu loksapīnu, kas pieder zāļu grupai, ko dēvē par antipsihotiskiem līdzekļiem. ADASUVE darbojas, bloķējot dažas ķīmiskas vielas smadzenēs (neiromediatorus), piemēram, dopamīnu un serotonīnu, radot nomierinošu efektu un mazinot agresīvu uzvedību.
ADASUVE lieto, lai ārstētu vieglas līdz vidējas pakāpes trauksmes akūtos simptomus, kas var rasties pieaugušiem pacientiem ar šizofrēniju vai bipolāriem traucējumiem. Tās ir slimības, kam raksturīgi šādi simptomi:
• (šizofrēnija) cilvēks dzird, redz vai sajūt neeksistējošas lietas, viņam piemīt aizdomīgums, maldīgas iedomas, nesakarīga runa un uzvedība un emocionāls sastingums. Cilvēki, kam ir šī slimība, var arī justies nomākti, vainīgi, satraukti vai saspringti;
• (bipolāri traucējumi) cilvēks jūtas “pacilāts”, ar pārmērīgu enerģijas daudzumu, viņam nepieciešams mazāk miega nekā parasti, runā ļoti ātri, paužot pēkšņas idejas, dažreiz ir izteikti aizkaitināms.
2. Kas jāzina pirms ADASUVE lietošanas
Nelietojiet ADASUVE šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret loksapīnu vai amoksapīnu; • ja Jums ir sēcošas elpošanas vai elpas trūkuma simptomi; • ja Jums ir plaušu slimības, piemēram, astma vai hroniska obstruktīva plaušu slimība (ko ārsts var
dēvēt par “HOPS”).
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Ārsts vai medmāsa ar Jums aprunāsies pirms ADASUVE lietošanas un noteiks, vai tas Jums ir piemērots.
• ADASUVE var izraisīt elpceļu sašaurināšanos (bronhu spazmas) un izraisīt sēcošu elpošanu, klepu, spiedošu sajūtu krūšu kurvī vai elpas trūkumu. Parasti tas notiek 25 minūšu laikā pēc lietošanas.
46

• Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (NMS) ir simptomu kopums, kas var rasties, ja Jūs lietojat antipsihotiskas zāles, tai skaitā ADASUVE. Šie simptomi var būt augsta temperatūra, muskuļu stīvums, neregulāra vai ātra sirdsdarbība vai pulss. NMS var izraisīt nāvi. Nelietojiet ADASUVE atkārtoti, ja rodas NMS.
• Antipsihotiskas zāles, piemēram, ADASUVE var izraisīt kustības, ko nespējat kontrolēt, piemēram, sejas grimases, mēles izbāšanu, lūpu čāpstināšanu vai savilkšanu, ātru mirkšķināšanu vai kāju, roku vai pirkstu ātru kustināšanu. Terapiju ar ADASUVE var nākties pārtraukt, ja rodas šīs izpausmes.
• ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar intoksikāciju vai delīriju.
Pirms ADASUVE lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja Jums: • pašlaik ir vai agrāk ir bijuši elpošanas traucējumi, piemēram, astma vai hroniskas plaušu slimības,
piemēram, bronhīts vai emfizēma; • pašlaik ir vai agrāk ir bijušas sirds slimības vai insults; • pašlaik ir vai agrāk ir bijis augsts asinsspiediens; • pašlaik ir vai agrāk ir bijuši krampji (konvulsijas); • pašlaik ir vai agrāk ir bijusi glaukoma (paaugstināts spiediens acīs); • pašlaik ir vai agrāk ir bijusi urīna aizture (nepilnīga urīnpūšļa iztukšošanās); • ja esat jau lietojis ADASUVE un Jums ir radušies sēcošas elpošanas vai elpas trūkuma simptomi; • kādreiz ir bijušas nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības, koordinācijas zudums, ilgstošas
muskuļu kontrakcijas vai vājuma sajūta, vai nespēja mierīgi nosēdēt; • ja esat gados vecāks cilvēks ar demenci (atmiņas un citu garīgo spēju zudumu).
Bērni un pusaudži ADASUVE nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.
Citas zāles un ADASUVE Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot šādas zāles: • adrenalīns; • zāles elpošanas traucējumu ārstēšanai; • zāles, kas var radīt krampju risku (piemēram, klozapīns, tricikliskie antidepresanti vai SSAI,
tramadols, meflohīns); • zāles Parkinsona slimības ārstēšanai; • lorazepāms vai citas centrālas iedarbības zāles (nemiera, depresijas, sāpju ārstēšanai vai, lai
palīdzētu iemigt) vai citas zāles, kas izraisa miegainību; • izklaides vietu narkotikas (nelegālas); • tādas zāles kā fluvoksamīns, propranolols un enoksacīns, kā arī citas zāles, kas nomāc aknu
enzīmu, ko dēvē par “CYP450 1A2”; • zāles šizofrēnijas, krampju vai sāpju ārstēšanai, jo var paaugstināties krampju risks. ADASUVE un adrenalīna vienlaicīga lietošana var izraisīt asinsspiediena pazemināšanos.
ADASUVE kopā ar alkoholu Tā kā ADASUVE ietekmē nervu sistēmu, ADASUVE lietošanas laikā jāizvairās no alkohola lietošanas.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti 48 stundas pēc ADASUVE lietošanas, un šajā laikā radies piens jāizlej. Jaundzimušajiem, kuru mātes atkārtoti ir lietojušas antipsihotiskas zāles grūtniecības pēdējos trīs mēnešos, var rasties šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, elpošanas traucējumi un apgrūtināta ēšana. Ja Jūsu bērnam attīstās kāds no šiem simptomiem, konsultējieties ar ārstu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
47

Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet ierīces vai mehānismus pēc ADASUVE lietošanas, kamēr Jūs nezināt, kā ADASUVE Jūs ietekmēs, jo ir ziņots, ka ADASUVE iespējamās blakusparādības ir reibonis, sedācija un miegainība.
3. Kā lietot ADASUVE
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai medmāsa Jums teikusi. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai medmāsai.
Ieteicamā sākumdeva ir 9,1 mg. Pēc divām stundām ārsts var ordinēt otru devu pēc Jūsu stāvokļa rūpīgas izvērtēšanas, un devu var samazināt līdz 4,5 mg, ja ārsts uzskata, ka šī deva ir piemērotāka Jūsu slimības ārstēšanai.
Jūs lietosiet ADASUVE ārsta vai medmāsas uzraudzībā.
ADASUVE ir paredzēts lietošanai inhalācijā. Pēc tam, kad ārsts vai medmāsa ir sagatavojusi Jums ADASUVE lietošanai, Jums lūgs paņemt ierīci rokā, izelpot, tad paņemt iemutni mutē, inhalēt zāles caur ierīci un tad uz neilgu laiku aizturēt elpu.
Ja esat lietojis ADASUVE vairāk nekā noteikts
Jas Jums šķiet, ka esat lietojis ADASUVE vairāk nekā būtu vajadzīgs, pasakiet ārstam vai medmāsai par savām bažām. Pacientiem, kuri lietojuši ADASUVE vairāk nekā vajadzētu, var rasties kāds no šiem simptomiem: liels nogurums vai miegainība, elpošanas traucējumi, zems asinsspiediens, rīkles kairinājums vai nepatīkama garša mutē, nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas
Ja Jums rodas kāda no šīm blakusparādībām, nekavējoties konsultējieties ar ārstu un pārtrauciet zāļu lietošanu: • jebkādi elpošanas simptomi, piemēram, sēcoša elpošana, klepus, elpas trūkums vai spiediena
sajūta krūšu kurvī, jo tas var nozīmēt, ka zāles kairina elpceļus (rodas retāk, ja vien Jums nav astma vai HOPS); • reibonis vai ģībonis, jo tas var nozīmēt, ka zāles Jums pazemina asinsspiedienu (rodas retāk); • pastiprināta trauksmainība vai apjukums, it īpaši kombinācijā ar drudzi vai muskuļu stīvumu (rodas reti). Tās var būt saistītas ar smagu slimību, ko dēvē par ļaundabīgo neiroleptisko sindromu (NMS).
Konsultējieties ar ārstu arī tad, ja Jums rodas kāda no šādām blakusparādībām, kas var rasties arī, lietojot citas šo zāļu formas:
ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): nepatīkama garša mutē vai miegainība;
bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): reibonis, rīkles kairinājums, sausa mute vai nogurums;
retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības, koordinācijas zudums, ilgstošas muskuļu kontrakcijas vai vājuma sajūta, vai nespēja mierīgi nosēdēt.
48

Papildu blakusparādības, kas ir saistītas ar ilgstošu iekšķīgu loksapīna lietošanu un kas var attiekties arī uz ADASUVE, ir ģībonis, pieceļoties kājās, paātrināta sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens, neskaidra redze, acu sausums un samazināta urinācija.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADASUVE
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot ADASUVE pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Nelietot ADASUVE , ja ievērojat, ka maisiņš ir atvērts vai ieplēsts, vai ir jebkādas zāļu bojājuma pazīmes.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADASUVE satur Aktīvā viela ir loksapīns. Katrs vienas devas inhalators satur 5 mg loksapīna un izdala 4,5 mg loksapīna.
ADASUVE ārējais izskats un iepakojums ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris, dozēts, sastāv no vienreizējai lietošanai paredzēta vienas devas balta plastmasas inhalatora, kas satur loksapīnu. Katrs inhalators ir iepakots aizzīmogotā folijas maisiņā. ADASUVE 4,5 mg tiek piegādāts kastītē, kurā ir 1 vai 5 vienas devas inhalatori.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
Ražotājs Ferrer Internacional, S.A. Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès Barcelona, Spānija
Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.
49

België/Belgique/Belgien Ferrer Internacional, S.A. Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Lietuva AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel +370 672 12222

България AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG Teл.: +35 988 6666096

Luxembourg/Luxemburg Ferrer Internacional, S.A. Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Česká republika AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ Tel: +420 251 512 947

Magyarország AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU Tel.: +36 1 3192633

Danmark Ferrer Internacional, S.A. Tlf: +34 93 600 37 00

Malta Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Deutschland Ferrer Deutschland GmbH Tel: +49 (0) 2407 502311 0

Nederland Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Eesti AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel: +370 672 12222

Norge Ferrer Internacional, S.A. Tlf: +34 93 600 37 00

Ελλάδα Ferrer Galenica S.A. Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

España Ferrer Farma, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Polska AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL Tel: +48 22 5424068

France Ferrer Internacional, S.A. Tél: +34 93 600 37 00

Portugal Ferrer Portugal, S.A. Tel: +351 214449600

Hrvatska AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

România Galenica S.A. Tel: +30 210 52 81 700

Ireland Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Slovenija AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

Ísland Ferrer Internacional, S.A. Sími: +34 93 600 37 00

Slovenská republika AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK Tel: +421 31 5502271

Italia Angelini S.p.A. Tel: +39 06 780531

Suomi/Finland Ferrer Internacional, S.A. Puh/Tel: +34 93 600 37 00

Κύπρος Τhespis Pharmaceutical Ltd Tηλ: +357 22 67 77 10

Sverige Ferrer Internacional, S.A. Tel: +34 93 600 37 00

50

Latvija AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel +370 672 12222

United Kingdom Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem. Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus. Sīkāku informāciju skatīt zāļu aprakstā. Iepazīstieties ar ADASUVE: Zīmējumos attēlotas svarīgas ADASUVE sastāvdaļas.
iemutnis

inhalācijas pulveris, loksapīns

Indikatora gaismiņa

plāksnīte

 ADASUVE tiek piegādāts aizzīmogotā maisiņā.  Kad ADASUVE ir izņemts no maisiņa, indikatora gaismiņa ir izslēgta.  Indikatora gaismiņa (zaļa) iedegas, kad plāksnīte ir izvilkta. Tad inhalators ir gatavs lietošanai.  Indikatora gaismiņa atkal automātiski izslēdzas, kad zāles ir inhalētas. Pirms ADASUVE ievadīšanas pacientiem iepazīstieties ar sekojošiem pieciem soļiem.
51

1. Atveriet maisiņu Neatveriet maisiņu līdz esat gatavs zāļu lietošanai. Atplēsiet folijas maisiņu un izņemiet inhalatoru no iepakojuma.
2. Izvelciet plāksnīti. Izraujiet plastmasas plāksnīti no inhalatora apakšdaļas. Iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka inhalators ir gatavs lietošanai. Izlietot 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izņemšanas (vai kamēr deg zaļā gaismiņa), lai novērstu automātisku inhalatora deaktivāciju.
Paskaidrojiet pacientam, kas jādara: 3. Izelpojiet Turiet inhalatoru atstatu no mutes un izelpojiet, lai pilnībā iztukšotu plaušas.
4. Inhalējiet Inhalējiet caur iemutni, veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. SVARĪGI: pārliecinieties, ka zaļā gaismiņa ir nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis.
5. Aizturiet elpu. Izņemiet iemutni no mutes un uz neilgu laiku aizturiet elpu.
PIEZĪME: ja zaļā gaismiņa nav nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis, lūdziet pacientam atkārtot 3. līdz 5. soli.
52

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris, dozēts loxapine
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.  Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.  Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.  Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir ADASUVE un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas jāzina pirms ADASUVE lietošanas 3. Kā lietot ADASUVE 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt ADASUVE 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir ADASUVE un kādam nolūkam tās lieto
ADASUVE satur aktīvo vielu loksapīnu, kas pieder zāļu grupai, ko dēvē par antipsihotiskiem līdzekļiem. ADASUVE darbojas, bloķējot dažas ķīmiskas vielas smadzenēs (neiromediatorus), piemēram, dopamīnu un serotonīnu, radot nomierinošu efektu un mazinot agresīvu uzvedību.
ADASUVE lieto, lai ārstētu vieglas līdz vidējas pakāpes trauksmes akūtos simptomus, kas var rasties pieaugušiem pacientiem ar šizofrēniju vai bipolāriem traucējumiem. Tās ir slimības, kam raksturīgi šādi simptomi:
• (šizofrēnija) cilvēks dzird, redz vai sajūt neeksistējošas lietas, viņam piemīt aizdomīgums, maldīgas iedomas, nesakarīga runa un uzvedība un emocionāls sastingums. Cilvēki, kam ir šī slimība, var arī justies nomākti, vainīgi, satraukti vai saspringti;
• (bipolāri traucējumi) cilvēks jūtas “pacilāts”, ar pārmērīgu enerģijas daudzumu, viņam nepieciešams mazāk miega nekā parasti, runā ļoti ātri, paužot pēkšņas idejas, dažreiz ir izteikti aizkaitināms.
2. Kas jāzina pirms ADASUVE lietošanas
Nelietojiet ADASUVE šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret loksapīnu vai amoksapīnu; • ja Jums ir sēcošas elpošanas vai elpas trūkuma simptomi; • ja Jums ir plaušu slimības, piemēram, astma vai hroniska obstruktīva plaušu slimība (ko ārsts var
dēvēt par “HOPS”).
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
53

Ārsts vai medmāsa ar Jums aprunāsies pirms ADASUVE lietošanas un noteiks, vai tas Jums ir piemērots.
• ADASUVE var izraisīt elpceļu sašaurināšanos (bronhu spazmas) un izraisīt sēcošu elpošanu, klepu, spiedošu sajūtu krūšu kurvī vai elpas trūkumu. Parasti tas notiek 25 minūšu laikā pēc lietošanas.
• Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (NMS) ir simptomu kopums, kas var rasties, ja Jūs lietojat antipsihotiskas zāles, tai skaitā ADASUVE. Šie simptomi var būt augsta temperatūra, muskuļu stīvums, neregulāra vai ātra sirdsdarbība vai pulss. NMS var izraisīt nāvi. Nelietojiet ADASUVE atkārtoti, ja rodas NMS.
• Antipsihotiskas zāles, piemēram, ADASUVE var izraisīt kustības, ko nespējat kontrolēt, piemēram, sejas grimases, mēles izbāšanu, lūpu čāpstināšanu vai savilkšanu, ātru mirkšķināšanu vai kāju, roku vai pirkstu ātru kustināšanu. Terapiju ar ADASUVE var nākties pārtraukt, ja rodas šīs izpausmes.
• ADASUVE piesardzīgi jālieto pacientiem ar intoksikāciju vai delīriju.
Pirms ADASUVE lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja Jums: • pašlaik ir vai agrāk ir bijuši elpošanas traucējumi, piemēram, astma vai hroniskas plaušu slimības,
piemēram, bronhīts vai emfizēma; • pašlaik ir vai agrāk ir bijušas sirds slimības vai insults; • pašlaik ir vai agrāk ir bijis augsts asinsspiediens; • pašlaik ir vai agrāk ir bijuši krampji (konvulsijas); • pašlaik ir vai agrāk ir bijusi glaukoma (paaugstināts spiediens acīs); • pašlaik ir vai agrāk ir bijusi urīna aizture (nepilnīga urīnpūšļa iztukšošanās); • ja esat jau lietojis ADASUVE un Jums ir radušies sēcošas elpošanas vai elpas trūkuma simptomi; • kādreiz ir bijušas nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības, koordinācijas zudums, ilgstošas
muskuļu kontrakcijas vai vājuma sajūta, vai nespēja mierīgi nosēdēt; • ja esat gados vecāks cilvēks ar demenci (atmiņas un citu garīgo spēju zudumu).
Bērni un pusaudži ADASUVE nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.
Citas zāles un ADASUVE Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot šādas zāles: • adrenalīns; • zāles elpošanas traucējumu ārstēšanai; • zāles, kas var radīt krampju risku (piemēram, klozapīns, tricikliskie antidepresanti vai SSAI,
tramadols, meflohīns); • zāles Parkinsona slimības ārstēšanai; • lorazepāms vai citas centrālas iedarbības zāles (nemiera, depresijas, sāpju ārstēšanai vai, lai
palīdzētu iemigt) vai citas zāles, kas izraisa miegainību; • izklaides vietu narkotikas (nelegālas); • tādas zāles kā fluvoksamīns, propranolols un enoksacīns, kā arī citas zāles, kas nomāc aknu
enzīmu, ko dēvē par “CYP450 1A2”; • zāles šizofrēnijas, krampju vai sāpju ārstēšanai, jo var paaugstināties krampju risks. ADASUVE un adrenalīna vienlaicīga lietošana var izraisīt asinsspiediena pazemināšanos.
ADASUVE kopā ar alkoholu Tā kā ADASUVE ietekmē nervu sistēmu, ADASUVE lietošanas laikā jāizvairās no alkohola lietošanas.
Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti 48 stundas pēc ADASUVE lietošanas, un šajā laikā radies piens jāizlej.
54

Jaundzimušajiem, kuru mātes atkārtoti ir lietojušas antipsihotiskas zāles grūtniecības pēdējos trīs mēnešos, var rasties šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, elpošanas traucējumi un apgrūtināta ēšana. Ja Jūsu bērnam attīstās kāds no šiem simptomiem, konsultējieties ar ārstu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet ierīces vai mehānismus pēc ADASUVE lietošanas, kamēr Jūs nezināt, kā ADASUVE Jūs ietekmēs, jo ir ziņots, ka ADASUVE iespējamās blakusparādības ir reibonis, sedācija un miegainība.
3. Kā lietot ADASUVE
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai medmāsa Jums teikusi. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai medmāsai.
Ieteicamā sākumdeva ir 9,1 mg. Pēc divām stundām ārsts var ordinēt otru devu pēc Jūsu stāvokļa rūpīgas izvērtēšanas, un devu var samazināt līdz 4,5 mg, ja ārsts uzskata, ka šī deva ir piemērotāka Jūsu slimības ārstēšanai.
Jūs lietosiet ADASUVE ārsta vai medmāsas uzraudzībā.
ADASUVE ir paredzēts lietošanai inhalācijā. Pēc tam, kad ārsts vai medmāsa ir sagatavojusi Jums ADASUVE lietošanai, Jums lūgs paņemt ierīci rokā, izelpot, tad paņemt iemutni mutē, inhalēt zāles caur ierīci un tad uz neilgu laiku aizturēt elpu.
Ja esat lietojis ADASUVE vairāk nekā noteikts
Jas Jums šķiet, ka esat lietojis ADASUVE vairāk nekā būtu vajadzīgs, pasakiet ārstam vai medmāsai par savām bažām. Pacientiem, kuri lietojuši ADASUVE vairāk nekā vajadzētu, var rasties kāds no šiem simptomiem: liels nogurums vai miegainība, elpošanas traucējumi, zems asinsspiediens, rīkles kairinājums vai nepatīkama garša mutē, nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas
Ja Jums rodas kāda no šīm blakusparādībām, nekavējoties konsultējieties ar ārstu un pārtrauciet zāļu lietošanu: • jebkādi elpošanas simptomi, piemēram, sēcoša elpošana, klepus, elpas trūkums vai spiediena
sajūta krūšu kurvī, jo tas var nozīmēt, ka zāles kairina elpceļus (rodas retāk, ja vien Jums nav astma vai HOPS); • reibonis vai ģībonis, jo tas var nozīmēt, ka zāles Jums pazemina asinsspiedienu (rodas retāk); • pastiprināta trauksmainība vai apjukums, it īpaši kombinācijā ar drudzi vai muskuļu stīvumu (rodas reti). Tās var būt saistītas ar smagu slimību, ko dēvē par ļaundabīgo neiroleptisko sindromu (NMS).
Konsultējieties ar ārstu arī tad, ja Jums rodas kāda no šādām blakusparādībām, kas var rasties arī, lietojot citas šo zāļu formas:
ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): nepatīkama garša mutē vai miegainība;
55

bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): reibonis, rīkles kairinājums, sausa mute vai nogurums;
retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): nekontrolējamas muskuļu vai acu kustības, koordinācijas zudums, ilgstošas muskuļu kontrakcijas vai vājuma sajūta, vai nespēja mierīgi nosēdēt.
Papildu blakusparādības, kas ir saistītas ar ilgstošu iekšķīgu loksapīna lietošanu un kas var attiekties arī uz ADASUVE, ir ģībonis, pieceļoties kājās, paātrināta sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens, neskaidra redze, acu sausums un samazināta urinācija.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt ADASUVE
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot ADASUVE pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Nelietot ADASUVE , ja ievērojat, ka maisiņš ir atvērts vai ieplēsts, vai ir jebkādas zāļu bojājuma pazīmes.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko ADASUVE satur
Aktīvā viela ir loksapīns. Katrs vienas devas inhalators satur 10 mg loksapīna un izdala 9,1 mg loksapīna.
ADASUVE ārējais izskats un iepakojums
ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris, dozēts, sastāv no vienreizējai lietošanai paredzēta vienas devas balta plastmasas inhalatora, kas satur loksapīnu. Katrs inhalators ir iepakots aizzīmogotā folijas maisiņā. ADASUVE 9,1 mg tiek piegādāts kastītē, kurā ir 1 vai 5 vienas devas inhalatori.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona Spānija
Ražotājs Ferrer Internacional, S.A. Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès
56

Barcelona, Spānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien Ferrer Internacional, S.A. Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Lietuva AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel +370 672 12222

България AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG Teл.: +35 988 6666096

Luxembourg/Luxemburg Ferrer Internacional, S.A. Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Česká republika AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ Tel: +420 251 512 947

Magyarország AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU Tel.: +36 1 3192633

Danmark Ferrer Internacional, S.A. Tlf: +34 93 600 37 00

Malta Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Deutschland Ferrer Deutschland GmbH Tel: +49 (0) 2407 502311 0

Nederland Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Eesti AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel: +370 672 12222

Norge Ferrer Internacional, S.A. Tlf: +34 93 600 37 005

Ελλάδα Ferrer Galenica S.A. Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

España Ferrer Farma, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Polska AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL Tel: +48 22 5424068

France Ferrer Internacional, S.A. Tél: +34 93 600 37 00

Portugal Ferrer Portugal, S.A. Tel: +351 214449600

Hrvatska AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

România Galenica S.A. Tel: +30 210 52 81 700

Ireland Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Slovenija AOP Orphan Pharmaceuticals AG Tel: +43 1 5037244-0

Ísland Ferrer Internacional, S.A. Sími: +34 93 600 37 00

Slovenská republika AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK Tel: +421 31 5502271

Italia Angelini S.p.A.

Suomi/Finland Ferrer Internacional, S.A.

57

Tel: +39 06 780531

Puh/Tel: +34 93 600 37 00

Κύπρος Τhespis Pharmaceutical Ltd Tηλ: +357 22 67 77 10

Sverige Ferrer Internacional, S.A. Tel: +34 93 600 37 00

Latvija AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT Tel +370 672 12222

United Kingdom Ferrer Internacional, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.
Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus. Sīkāku informāciju skatīt zāļu aprakstā. Iepazīstieties ar ADASUVE: Zīmējumos attēlotas svarīgas ADASUVE sastāvdaļas.
iemutnis

inhalācijas pulveris, loksapīns

Indikatora gaismiņa
n d i k a t o

plāksnīte

l

ā

k

58

s

n

ī

t

ADASUVE tiek piegādāts aizzīmogotā maisiņā.  Kad ADASUVE ir izņemts no maisiņa, indikatora gaismiņa ir izslēgta.  Indikatora gaismiņa (zaļa) iedegas, kad plāksnīte ir izvilkta. Tad inhalators ir gatavs lietošanai.  Indikatora gaismiņa atkal automātiski izslēdzas, kad zāles ir inhalētas. Pirms ADASUVE ievadīšanas pacientiem iepazīstieties ar sekojošiem pieciem soļiem.
1. Atveriet maisiņu Neatveriet maisiņu līdz esat gatavs zāļu lietošanai. Atplēsiet folijas maisiņu un izņemiet inhalatoru no iepakojuma.
2. Izvelciet plāksnīti. Izraujiet plastmasas plāksnīti no inhalatora apakšdaļas. Iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka inhalators ir gatavs lietošanai. Izlietot 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izņemšanas (vai kamēr deg zaļā gaismiņa), lai novērstu automātisku inhalatora deaktivāciju.
Paskaidrojiet pacientam, kas jādara: 3. Izelpojiet Turiet inhalatoru atstatu no mutes un izelpojiet, lai pilnībā iztukšotu plaušas.
4. Inhalējiet Inhalējiet caur iemutni, veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu. SVARĪGI: pārliecinieties, ka zaļā gaismiņa ir nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis.
5. Aizturiet elpu. Izņemiet iemutni no mutes un uz neilgu laiku aizturiet elpu.
PIEZĪME: ja zaļā gaismiņa nav nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis, lūdziet pacientam atkārtot 3. līdz 5. soli.
59