Adaptol

Tablete

Adaptol 500 mg tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N20
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no gaismas un mitruma.
Mebicarum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

11.91 €

Zāļu produkta identifikators

03-0002-04

Zāļu reģistrācijas numurs

03-0002

Ražotājs

Olainfarm, AS, Latvija

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

15-MAY-13

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

500 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Olainfarm, AS, Latvija

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ADAPTOL 300 mg tabletes

ADAPTOL 500 mg tabletes

ADAPTOL 300 mg cietās kapsulas

Mebicarum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Adaptol un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Adaptol lietošanas

3. Kā lietot Adaptol

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Adaptol

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Adaptol un kādam nolūkam to lieto

Zāļu Adaptol aktīvā viela mebikārs pieder pie zāļu grupas, ko sauc par anksiolītiskiem līdzekļiem – tie novērš vai pavājina nemieru, trauksmi, bailes, iekšēju emocionālu spriedzi un uzbudināmību. Šos efektus nepavada muskulatūras tonusa atslābums un kustību koordinācijas traucējumi, psihiskās un fiziskās aktivitātes nomākums, tāpēc zāles var lietot, nepārtraucot darbu vai mācības. Mebikāram nepiemīt tieša miega darbība, tomēr tas pastiprina miega līdzekļu darbību un normalizē traucēta miega gaitu. Mebikārs atvieglo vai noņem nikotīna atkarības izpausmes, kas rodas pēc smēķēšanas pārtraukšanas. Mebikārs neizraisa garastāvokļa pacēlumu vai eiforiju, nav novērota pierašanas un atkarības veidošanās, atcelšanas sindroms.

Terapeitiskās indikācijas

Neirozes un neirotiski traucējumi (trauksme, emocionāla labilitāte, nemiers, bailes).

Dažādas izcelsmes sāpes sirds apvidū, kas nav saistītas ar sirds-asinsvadu slimībām.

Neiroleptisku līdzekļu un trankvilizatoru panesamības uzlabošanai (šo līdzekļu izraisītās emocionālas nomāktības, pārmērīga nomierinošā efekta, muskuļu vājuma mazināšanai).

Kompleksā terapijā smēķēšanas tieksmes mazināšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Adaptol lietošanas

Nelietojiet Adaptol šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret mebikāru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Adaptol lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Bērni un pusaudži

Adaptol nav ieteicams bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Adaptol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Adaptol var lietot vienlaikus ar neiroleptiskiem līdzekļiem, trankvilizatoriem (benzodiazepīniem), miega līdzekļiem, antidepresantiem un psihostimulatoriem.

Adaptol kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Zāles var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Nelietot Adaptol kopā ar alkoholiskiem dzērieniem.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecības un barošanas ar krūti laikā Adaptol lietot nav ieteicams.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zāles var izraisīt pazeminātu arteriālo asinsspiedienu un nespēku, kas var ietekmēt transportlīdzekļa vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

3. Kā lietot Adaptol

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles lieto iekšķīgi, neatkarīgi no ēdienreizēm. Pieaugušajiem ieteicamā deva ir 300-500 mg 2-3 reizes dienā. Augstākā reizes deva ir 3 g, augstākā dienas deva – 10 g. Ārstēšanas kursa ilgums – no dažām dienām līdz 2-3 mēnešiem.

Kompleksā terapijā smēķēšanas tieksmes mazināšanai lieto 600-1000 mg dienā 5-6 nedēļas.

Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo.

Pacientiem ar aknu mazspēju deva nav jāmazina.

Pacientiem ar nieru mazspēju devas pielāgošana nav pētīta. Šiem pacientiem zāles jālieto piesardzīgi.

Ja Jums liekas, ka zāļu iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam Adaptol lietošana nav ieteicama.

Ja esat lietojis Adaptol vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Adaptol vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Adaptol

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Adaptol

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādību biežuma iedalījums:

ļoti bieži − 1 vai vairāk nekā 1 no 10 pacientiem;

bieži – mazāk nekā 1 no 10, bet vairāk nekā 1 no 100 pacientiem;

retāk − mazāk nekā 1 no 100, bet vairāk nekā 1 no 1 000 pacientiem;

reti – mazāk nekā 1 no 1 000, bet vairāk nekā 1 no 10 000 pacientiem;

ļoti reti − mazāk nekā 1 no 10 000 pacientiem;

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Reti: pazemināts arteriālais asinsspiediens, reibonis, gremošanas traucējumi, pazemināta ķermeņa temperatūra, nespēks, pēc lielu devu lietošanas iespējamas alerģiskas reakcijas (ādas nieze). Alerģiskas reakcijas gadījumā zāļu lietošana jāpārtrauc.

Gadījumos, ja radies pazemināts arteriālais asinsspiediens un/vai pazemināta ķermeņa temperatūra (ķermeņa temperatūra var pazemināties par 1-1,5 °C), zāļu lietošana nav jāpārtrauc. Arteriālais asinsspiediens un ķermeņa temperatūra normalizējas pēc ārstēšanas pabeigšanas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Adaptol

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °С. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP’’. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Adaptol satur

Aktīvā viela ir mebikārs (Mebicarum).

Citas sastāvdaļas ir metilceluloze, kalcija stearāts.

Kapsulas apvalks: titāna dioksīds, želatīns.

Adaptol ārējais izskats un iepakojums

Adaptol 300 mg tabletes un Adaptol 500 mg tabletes: 10 tabletes blisterī; 2 blisteri
(20 tabletes) kartona kastītē.

Ārējais izskats: baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar noslīpinātām malām un dalījuma līniju vienā tabletes pusē.

Dalījuma līnija paredzēta tikai tabletes sadalīšanai, lai atvieglotu tās norīšanu, nevis tabletes dalīšanai vienādās devās.

Adaptol 300 mg cietās kapsulas: 10 cietās kapsulas blisterī; 2 blisteri (20 cietās kapsulas) kartona kastītē.

Ārējais izskats: cietas baltas/baltas želatīna kapsulas Nr.0, piepildītas ar baltu vai gandrīz baltu pulveri. Pieļaujami daļiņu konglomerāti vai stabiņveida pulvera sapresējums, kas sabirst tam pieskaroties.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS “Olainfarm”

Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Latvija, LV-2114.

Tālrunis: +371 67013705

Fakss: +371 67013777

e-pasts: HYPERLINK "mailto:olainfarm@olainfarm.lv"olainfarm@olainfarm.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 2019. gada februārī.

SASKAŅOTS ZVA 14-02-2019

PAGE 1

PAGE \* MERGEFORMAT 2

SASKAŅOTS ZVA 14-02-2019

PAGE \* MERGEFORMAT 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

EMBED Word.Picture.8

Zāļu apraksts

1. ZĀĻU NOSAUKUMI

ADAPTOL 300 mg tabletes

ADAPTOL 500 mg tabletes

ADAPTOL 300 mg cietās kapsulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela: mebikārs (Mebicarum).

Katra ADAPTOL 300 mg tablete satur 300 mg mebikāra.

Katra ADAPTOL 500 mg tablete satur 500 mg mebikāra.

Katra ADAPTOL 300 mg cietā kapsula satur 300 mg mebikāra.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete.

Ārējais izskats: baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar noslīpinātām malām un dalījuma līniju vienā tabletes pusē.

Dalījuma līnija paredzēta tikai tabletes sadalīšanai, lai atvieglotu tās norīšanu, nevis tabletes dalīšanai vienādās devās.

Cietā kapsula (kapsula).

Ārējais izskats: cietas baltas/baltas želatīna kapsulas Nr.0, piepildītas ar baltu vai gandrīz baltu pulveri. Pieļaujami daļiņu konglomerāti vai stabiņveida pulvera sapresējums, kas sabirst tam pieskaroties.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Adaptol ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem.

Neirozes un neirotiski traucējumi (trauksme, emocionāla labilitāte, nemiers, bailes).

Dažādas izcelsmes kardialģijas, kas nav saistītas ar koronāro sirds slimību.

Neiroleptisku līdzekļi un trankvilizatoru panesamības uzlabošanai.

Kompleksā terapijā smēķēšanas tieksmes mazināšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie lieto 300-500 mg 2-3 reizes dienā. Augstākā reizes deva ir 3 g, augstākā dienas deva – 10 g. Ārstēšanas kursa ilgums – no dažām dienām līdz 2-3 mēnešiem.

Kompleksā terapijā smēķēšanas tieksmes mazināšanai lieto 600-1000 mg dienā 5-6 nedēļas.

Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo.

Pacientiem ar aknu mazspēju deva nav jāmazina.

Pacientiem ar nieru mazspēju devas pielāgošana nav pētīta. Šiem pacientiem zāles jālieto piesardzīgi.

Pediatriskā populācija

Adaptol drošība un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

Lietošanas veids

Zāles lieto iekšķīgi, neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret mebikāru vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Saņemti atsevišķi ziņojumi par akūtām paaugstinātas jutības (hipersensitivitātes) reakcijām.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Adaptol var lietot vienlaikus ar neiroleptiskiem līdzekļiem, trankvilizatoriem (benzodiazepīniem), miega līdzekļiem, antidepresantiem un psihostimulatoriem.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Aktīvā viela labi nonāk visos organisma audos un šķidrumos. Nav adekvātu un labi kontrolētu klīnisko pētījumu par preparāta lietošanas drošību grūtniecības un barošanas ar krūti laikā, tāpēc lietot nav ieteicams.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Adaptol var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, jo zāles var izraisīt hipotensiju un nespēku.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādību sastopamības biežuma iedalījums:

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100)

Reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000)

Ļoti reti (<1/10 000)

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Tāpat kā visas zāles, Adaptol var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nervu sistēmas traucējumi: reti – reibonis.

Asinsvadu sistēmas traucējumi: reti – hipotensija.

Kuņģa - zarnu trakta traucējumi: reti – gremošanas traucējumi.

Ādas un zemādas audu bojājumi: reti – pēc lielu devu lietošanas iespējamas alerģiskas reakcijas (ādas nieze). Alerģiskas reakcijas gadījumā zāļu lietošana jāpārtrauc.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā: reti – hipotermija, nespēks.

Gadījumos, ja radies pazemināts arteriālais asinsspiediens un/vai pazemināta ķermeņa temperatūra (ķermeņa temperatūra var pazemināties par 1-1,5 °C), zāļu lietošana nav jāpārtrauc. Arteriālais asinsspiediens un ķermeņa temperatūra normalizējas pēc ārstēšanas pabeigšanas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Preparāts ir maztoksisks. Ir zināmi divi pārdozēšanas gadījumi, kad pašnāvības nolūkā lietota deva 30 g vienā reizē. Minētā deva neatstāja iespaidu uz veselību.

Ārstēšana: jāveic vispārpieņemtie detoksikācijas pasākumi un simptomātiska terapija.

Specifisks antidots nav zināms.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: anksiolītisks līdzeklis (dažādu ķīmisku grupu zāļu līdzekļi),

ATĶ kods: N05BX

Darbības mehānisms

Zāļu Adaptol aktīvā viela mebikārs pieder pie zāļu grupas, ko sauc par anksiolītiskiem līdzekļiem. Pēc ķīmiskās struktūras mebikārs ir līdzīgs organisma dabiskiem metabolītiem – tā molekula sastāv no diviem urīnvielas metilētiem fragmentiem, kas iekļauti bicikliskā struktūrā. Tas labi šķīst gan ūdenī, gan daudzos organiskos šķīdinātājos. Mebikārs ir ķīmiski inerta viela, tam nav mijiedarbības ar skābēm, sārmiem, oksidētājiem vai reducētājiem, dažādiem medikamentiem vai uztura komponentiem. Blakus anksiolītiskai darbībai mebikāram piemīt arī nootropas īpašības. Mebikārs iedarbojas uz limbiskā-retikulārā kompleksa struktūras aktivitāti, daļēji uz hipotalāma emocionālo zonu, kā arī uz visām 4 galvenajām neiromediatoru sistēmām – γ aminosviestskābes (GASS), holīn-, serotonīn- un adrenerģisko, veicinot to līdzsvaru un integrāciju; bet mebikāram nepiemīt perifēriska adrenonegatīva darbība.

Farmakodinamiskā iedarbība

Mebikāram ir pierādītas anksiolītiskas un nootropas īpašības; tas mazina neiroleptisku līdzekļu un benzodiazepīna grupas trankvilizatoru izraisītās nevēlamās blakusparādības (emocionāla nomāktība, pārmērīgs nomierinošs efekts, muskuļu vājums), tam ir pretalkoholisma iedarbība. Mebikāram piemīt mērena anksiolītiska darbība, tas novērš vai pavājina nemieru, trauksmi, bailes, iekšēju emocionālu spriedzi un uzbudināmību. Mebikāra anksiolītisko efektu nepavada miorelaksācija un kustību koordinācijas traucējumi, psihiskās un fiziskās aktivitātes nomākums, tāpēc to var lietot, nepārtraucot darbu vai mācības. Lai gan mebikāram nepiemīt tieša miega darbība, tomēr tas pastiprina miega līdzekļu darbību un normalizē traucēta miega gaitu.

Alkoholisma slimniekiem ir pamazināts endogēnā etilspirta līmenis asinīs, un tas ir viens no iemesliem pastiprinātai tieksmei pēc alkohola. Mebikārs paaugstina endogēnā alkohola līmeni vairāk nekā citi trankvilizatori, mazinot tieksmi pēc alkohola. Mebikārs atvieglo vai noņem nikotīna abstinenci.

Mebikārs neizraisa garastāvokļa pacēlumu vai eiforiju, nav novērota pierašanas un atkarības veidošanās, atcelšanas sindroms.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Klīniskos pētījumos novērots, ka mebikārs paaugstina loģiskumu, asociatīvo domāšanu, uzlabo uzmanību un darbaspējas, nestimulējot produktīvo simptomātiku – murgus un patoloģisku emocionālu aktivitāti.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Lietojot perorāli, preparāts labi (77-80 %) uzsūcas no gastrointestinālā trakta, līdz 40 % aktīvās vielas saistās ar eritrocītiem. Pārējā aktīvās vielas daļa atrodas plazmā ar olbaltumvielām nesaistītā veidā, netraucēti izplatās organismā un brīvi šķērso šūnu membrānas.

Izkliede

Izplatīšanās tilpums – 0,9 l/kg. Aktīvās vielas maksimālā koncentrācija asinīs tiek sasniegta 0,5 stundās, augstu līmeni saglabā 3 - 4 stundas, pēc tam koncentrācija pakāpeniski mazinās.

Biotransformācija

Mebikārs organismā nemetabolizējas.

Eliminācija

55 - 70 % devas tiek izvadīti ar urīnu, pārējie – ar fēcēm diennakts laikā nepārmainītā veidā. Organismā mebikārs neuzkrājas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Preparāts ir maztoksisks. Akūtās toksicitātes pētījumos ar dzīvniekiem, kas perorāli saņēma mebikāru, pelēm LD50 ir 3800 mg/kg ķermeņa masas, žurkām – 3450 mg/kg ķermeņa masas.

Hroniskas toksicitātes pētījumos ar pelēm un žurkām, kas perorāli saņēma mebikāru 750 un 500 mg/kg ķermeņa masas, visi dzīvnieki palika dzīvi, ķermeņa masas pieaugums bija tāds pats kā kontroles grupā, asins sastāvs un bioķīmiskie rādītāji palika normas robežās, nenovēroja histoloģiskas pārmaiņas iekšējos orgānos.

Pētījumos ar dzīvniekiem nav konstatēta kancerogēna, mutagēna un teratogēna darbība.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tabletes: metilceluloze, kalcija stearāts.

Cietās kapsulas: metilceluloze, kalcija stearāts, kapsulas apvalks: titāna dioksīds, želatīns.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

Tabletes: 4 gadi.

Cietās kapsulas: 3 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Tabletes:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Cietās kapsulas:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Tabletes:

10 tabletes polivinilhlorīda plēves un alumīnija folijas blisterī;

2 blisteri (20 tabletes) kopā ar lietošanas instrukciju kartona kastītē.

Cietās kapsulas:

10 cietās kapsulas polivinilhlorīda plēves un alumīnija folijas blisterī;

2 blisteri (20 cietās kapsulas) kopā ar lietošanas instrukciju kartona kastītē.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS “Olainfarm”

Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, Latvija.

Tālrunis +371 7013705 • Fakss +371 7013777 • e-pasts: HYPERLINK "mailto:olainfarm@olainfarm.lv"olainfarm@olainfarm.com

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

ADAPTOL 300 mg tabletes: 98-0373

ADAPTOL 500 mg tabletes: 03-0002

ADAPTOL 300 mg kapsulas: 03-0001

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

ADAPTOL 300 mg tabletes:

Reģistrācijas datums: 1998. gada 16.jūnijs.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2008.gada 20.jūnijs.

ADAPTOL 500 mg tabletes un ADAPTOL 300 mg kapsulas:

Reģistrācijas datums: 2003.gada 12.februāris.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2013.gada 15.maijs.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02.2019

SASKAŅOTS ZVA 14-02-2019

PAGE \* MERGEFORMAT 2

SASKAŅOTS ZVA 14-02-2019

PAGE \* MERGEFORMAT 1